Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 001/14 002/14 003/14 004/14 005/14 006/14 Sakstittel Spørsmål og informasjon Tilleggsutredning endring av kretsgrense mellom ungdomsskolene Vedrørende en evtentuell samling av bystene i Nøtterøy kommune Høringsuttalelse vedrørende sammenslåing av spillemiddelpottene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg Shakespeare i Thaulowhullet - Søknad om økonomisk støtte sommeren 2014 Søknad om økonomisk støtte - Dokumentarfilm vedr grunnlovsjubileet Orientering: Ny samarbeidsavtale om arbeidet med den kulturelle skolesekken for Oppvekstforum kl Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/2214 Arkiv: FESaksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 001/14

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/1724 Arkiv: FA-B12 Saksbehandler: Heidi Ørnlo, Telefon: Oppvekst- og kultursektor Tilleggsutredning endring av kretsgrense mellom ungdomsskolene Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 002/14 Rådmannens innstilling 1. Vedtak gjort i HOK-sak 42/13 opprettholdes. 2. Det overføres ett årskull 8.trinns elever bosatt i Nøtterøy kommune, fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole Foreldre til 8.trinns elever høsten 2014 bosatt på Husøy, inviteres til å søke om skolegang ved Borgheim ungdomsskole jf Opplæringslova Elever ved Teigar ungdomsskole som får yngre søsken ved Borgheim ungdomsskole fra , kan søke overføring til Borgheim ungdomsskole. 5. Kretsgrensen mellom Teigar og Borgheim ungdomsskole sør for Kjernåsveien, endres om det ikke oppnås stort nok antall søknader om skolegang ved Borgheim 1.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Teigar ungdomsskole - høringssvar 2. Borgheim ungdomsskole FAU - Høringsuttalelse 3. Tønsberg kommune - Høringsuttalelse 4. Borgheim ungdomsskole SU - høringsuttalelse _001.pdf 6. Svar fra elevrådet ved Føynland skole på høringsdokument om ungdomsskolegrensene.doc 7. UTD Nøtterøy, høringstillegg kretsgrensejustering, jan 2014.doc 8. SU Vestskogen skole Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket i formannskapets møte , utarbeidet et tilleggs dokument til tidligere utsendt høringsdokument Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler HOK-sak 042/13. Tilleggsutredningen og OK-sak 42/13 må sees i sammenheng., for å gi fullstendig bkgrunn for rådmannens forlsag til vedtak i saken Konsekvenser ved tilleggsutredning av et alternativ 6, vil innebære flere enn 30 elever i noen klasser på Teigar i de to kommende skoleårene. Fra høsten 2014 vil det ved en slik løsning være ut i fra dagens oversikt 437 elever, mens skolen er bygget for inntil 400 elever. Rådmannen anbefaler ikke dette. Innledning I juni 2008 i K-sak 51/08, Investerings- og rehabiliteringsplan , ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Teie, med reduksjon i opprinnelige vedtatte arealer. Total arealet ble redusert med 800 kvm ut fra opprinnelig. I saken fremkommer bl.a. følgende: Rådmannen mener at en reduksjon i arealet ikke vil gå utover kvaliteten, når dette ses i sammenheng om hvor mange elever vi bygger skolen for. I det opprinnelige prosjektet ble skolen planlagt for å kunne ta imot 450 elever. Dersom vi nå reduserer arealet, kan vi også redusere antall elever. Som det framgår av tabellene og elevtallutviklinga totalt på ungdomstrinnet, vil vi i åra som kommer få ledig kapasitet på Borgheim. Ved å skyve flere elever til Borgheim, vil behovet for elevplasser på Teigar minske. Borgheim kan ta 550 elever, og legger vi til 400 på framtidige Teigar, vil vi slik elevtallsprognosene nå er, ha svært god margin før vi kommer dit at vi ikke har nok plasser. Det vil heller ikke være problematisk å inkludere Husøyelevene, slik vi har en avtale med Tønsberg kommune om å gjøre ved bygging av en ny skole. Teigar ungdomsskole er bygget med 9 klasserom, og hvor det forutsettes en rotasjonsordning ved bruk av spesialrommene. Dette for å sikre en maksimal utnyttelse at den samlede romkapasiteten ved skolen. Ett av klasserommene er spesielt tilrettelagt med tekniske hjelpemidler og kan ikke i dag inngå i rotasjonsordningen. To større grupperom med delevegg brukes som ett klasserom, for å øke antall klasserom. Nøtterøy kommune har etter endring i Opplæringslova valgt å beholde tildeling av ressurser til skolene, etter gamle klassebegrepet jf. saksgrunnlag i sak 97/08 Fremtidig skolestruktur i Nøtterøy kommune. Det betyr at det gjennomføres klassedeling når elevtallet på ett trinn overstiger 28 elever på barneskolen og 30 elever på ungdomsskolen. Fravik fra dette prinsippet

6 gjøres eventuelt dersom klassetallet overstiger grensene i løpet av skoleåret, eller at det er helt spesielle forhold som gjør at klasser videreføres uten deling også ved oppstart av nytt skoleår. En forutsetning for å kunne ha større elevgrupper er at Opplæringslova 8-2 og 9a ivaretas, hva gjelder pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlig, samt det fysiske og psykososiale miljø. Høringsuttalelser I høringsuttalelsen til tilleggsutredningen opprettholder SU og elevrådet ved Teigar ungdomsskole og SU ved Vestskogen skole, uttalelsen hvor de ønsker alt. 4, hvor ett årskull fra Føynland skole høsten 2014, starter ved Borgheims ungdomsskole og gjennomfører sitt tre årige ungdomsskoleløp der. FAU ved Borgheim ungdomsskole opprettholder uttalelsen hvor de ønsker alt 2 med en permanent endring av kretsgrensen mellom ungdomsskolene, hvor elever fra Føynland skole går til Borgheim fra og med SU ved Føynland skole ønsker primært at elevene skal gå til Teigar og at plassmangel løses midlertidig med brakker. Sekundert ønskes alt 4, med et samlet årskull til Borgheim ungdomsskole, som kompensasjon for dette ønskes det gratis busskort for alle ungdomsskoleelevene i Føynland krets uavhengig av boavstand til Borgheim. Elevrådet ved Føynland skole foreslår at Vestskogen skole endres fra å tilhøre Teigar til Borgheim ungdomsskolekrets. Elevrådet ber om gratis busskort for alle hvis flytting til Borgheim, og de vil ha innflytelse på hvem de skal komme sammen med i klasse, hvis de skal til Borgheim. Utdanningsforbundet med tilslutning fra Fagforbundet og Delta gir tilslutning til alt 4 med et årskull fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole høsten I høringsuttalelsen reises spørsmål om det ikke bør vurderes permanent overføring av elever fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole. Tønsberg kommune har ingen tilføyelser til tidligere høringsuttalelse. Faktagrunnlag Lovgrunnlag Lovgrunnlag m.v Opplæringslova Forvaltningslova Rundskriv Udir Artikkel 3 Barnekonvensjonen Artikkel 12 Barnekonvensjonen Alternative løsninger Se HOK-sak 42/13 Vurderinger En forutsetning som lå til grunn for å ivareta kvaliteten i den nye ungdomsskolen på Teie,i K-sak 51/08, om å bygge Teigar ungdomsskole mindre enn opprinnelig planlagt, var at elevantall ble redusert fra 450 til 400 elever. Teigar ungdomsskole slik den fremstår i dag er derfor dimensjonert for et langt lavere antall elever, enn hva som vil være konsekvensen ved å ikke føre elever over til Borgheim ungdomsskole fra høsten Det ble for øvrig i K-sak 51/08 varslet at elevtallet ville overstige 400 elever i , men at dette ville løses ved en forskyvning av elever til Borgheim i den aktuelle perioden. Nøtterøy kommune har som skoleeier ansvar for å ivareta et godt læringsmiljø for alle elever. Dette innebærer at kommunen må se på den samlede situasjonen for elevene ved Teigar

7 ungdomsskole og sikre at de uavhengig av trinn eller gruppe ivaretas i henhold krav om et godt fysisk og psykososialt mijø. Rådmannen mener derfor at det er nødvendig å gjennomføre tiltak som forutsatt i K-sak 51/08, med å redusere antall elever på Teigar når elevtallsprognosene overstiger 400 i betydelig grad. Etter rådmannens mening vil det ikke være en god løsning å etablere moduler i tilknytting til skolen. Både pedagogisk og økonomisk vil dette være en løsning rådmannen ikke anbefaler. Tidligere vurdering om å overføre 8. trinnselever fra Føyndland skole til Borgheim ungdomsskole høsten 2014, for å gå sitt 3 årige ungdomsskoleløp der, bør derfor opprettholdes. Skoleskyss Elevrådet og SU ved Føynland skole forutsetter at alle elvene bør få busskort dersom de flyttes til Borgheim. Rett til gratis skoleskyss er regulert i Opplæringslova kap første setning, Elever i årstrinn som bor meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. I tredje setning heter det Elever som har særleg farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. For elevene fra Føynlands skolekrets vil naturlig skoleveg til Borgheim være over Tanstadveien, og med gang- og sykkelvei frem til Borgheim. Skoleveien vil således ikke komme inn under reglene vedr særlig farlig skoleveg. Inhentet tall pt. viser at av 36 elever fra Føynland skolekrets som skal starte 8.trinn høsten 2014, er det 12 elever som kommer inn under reglen om rett til skoleskyss grunnet mer enn 4 kilometer skoleveg. Dette gjelder kun elever bosatt på Husøy. Merkostnad for skoleskyss for elever uten rett til fri skoleskyss er stipulert til mellom kr ,- og kr ,- pr. år, avhengig om en må sette opp ekstra buss, utover det antall som i dag brukes til skoleskyss. Grunnet lenger avstand til Teigar ville alle elevene fra Føynland skolekrets som går på Teigar ungdomsskole, i hovedsak ha rett til skoleskyss. Nøtterøy kommune følger lovstemmelse gitt i Opplæringslova 7-1, hva gjelder rett til gratis skoleskyss. Avvik fra lovbestemmelsen i sak om grensejustering og hvor det er godt utbygd med gang- og sykkelveier, vil etter rådmannns oppfatning føre til forskjellsbehandling mellom elever i Nøtterøyskolen. På den andre side kan flytting av Føynlandelevene til Borgheim oppleves som uønsket. Av den grunn kan det argumenteres for at gratis buss for alle vil være et bidrag til å akseptere flyttingen, både for elever og foreldrene. Rådmannen mener likevel at dette argumentet ikke er forenlig med likhetsprinsippet, og vil derfor ikke anbefale dette. Konklusjon Vedtak i HOK-sak 042/13 i hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefales opprettholdt.

8 Fra: Mona Wærland Sendt: Til: Heidi Ørnlo Kopi: Emne: SV: Høring tilleggsutredning grensejustering ungdomsskolene Bekrefter med dette at både samarbeidsutvalg og elevråd ved Teigar ungdomsskole ønsker å videreføre sine høringsuttalelser vedrørende kretsgrenser uten endringer. Mona Wærland rektor Teigar ungdomsskole Opprinnelig melding----fra: Heidi Ørnlo Sendt: 15. januar :39 Til: Mona Wærland Emne: Høring tilleggsutredning grensejustering ungdomsskolene Hei Kan du sende meg evt bekreftelse på at første høringsuttalelse opprettholdes? Mvh Heidi Ørnlo Rådgiver skole- og barnehagekontoret Tlf:

9 Nøtterøy 15.jan 2014 HØRINGSUTTALELSE SAK OM KRETSGRENSE MELLOM TEIGAR OG BORGHEIM UNGDOMSSKOLER FAU har i sitt møte 14.jan 2014 drøftet de 6 ulike tiltak/forslag som foreligger i dokumentene «Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler» og «Tillegges utredning i sak om endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler». FAU er enstemmige i at nr 2. Endring av kretsgrense for Føynland skole er beste alternativ. FAU mener det er best og mest logisk å gå for alternativ 2 der alle elevene på Føynland skole overføres til Borgheim permanent fra høsten Fra Føynland er det kortere avstand til Borgheim enn Teigar og det er større nærhet til naboskolene Herstad og Oserød. Det er interessant å se på ulikheten i fremskriving av antall elever på Borgheim og Teigar for skoleårene som kommer. Det er stor forskjell på kapasiteten på skolene der Teigar er bygget med mye mindre elevkapasitet enn Borgheim. Det er derfor for FAU mest fornuftig å ende med et alternativ som også i framtiden gir størst antall elever på Borgheim og færre på Teigar. Vennlig hilsen Ingun Fitje Selim FAU-leder, Borgheim skole

10 Fra: Sendt: Til: Heidi Ørnlo Kopi: o Emne: Ad: Høringsbrev tilleggsutredning Det forligger, som tilleggsutredningen presiserer, ingen eksakt øvre grense for antall elever ved en skole. En vurdering må nødvendigvis bygge på de erfaringer rundt organisering av klasser og rom som Teigar skole har tilegnet seg. Tønsberg kommune har hele tiden forutsatt at Nøtterøy kommune har gjort en riktig vurdering av maksimal kapasitetsutnyttelse ved Teigar ungdomsskole. Tønsberg kommune har derfor ingen tilføyelser til tidligere høringsuttalelse. vennlig hilsen Pål Thalmann, kommunaldirektør e-post: tlf / Fra: Heidi Ørnlo Til: 'Pål Thalmann' Thor Henry Bergan Åse Hejdenberg Gunn Elisabeth L. Hübner Cc: Dato: :32 Emne: Høringsbrev tilleggsutredning Se vedlagte saksdokumenter: Da formannskapet har bedt om en tilleggsutredning som ikke var med i høringsdokumentet om grensejustering mellom Teigar og Borgheimungdomsskole, sendes saken ut til ny høring. Mvh Heidi Ørnlo rådgiver, skole- og barnehagekontoret Nøtterøy kommune

11 -----Opprinnelig melding----fra: Kristin Storhaug Sendt: 14. januar :33 Til: Heidi Ørnlo Emne: SV: Høringsbrev tilleggsutredning SU hadde møtet i går og de står ved samme anbefaling: alternativ 2 Alternativ 4 ser de som nest beste løsning Mvh Kristin Storhaug Rektor Borgheim ungdomsskole Tlf.: / <http://www.borgheimungdomsskole.no/> Fra: Heidi Ørnlo Sendt: 13. desember :12 Til: Mona Wærland; Nina Hovind; Kristin Storhaug; Lars Ottar Svensen Emne: Høringsbrev tilleggsutredning

12 Hei Vedlagt finner dere ny høring med bakgrunn i tilleggsutredning om et nytt alternativ, i sak vedr kretsgrense justering mellom ungdomsskolene. Ber om at dere omgående får sendt ut til deres SDU, FAU og elevråd. Høringsuttalelse må være oss i hende senest 15.januat Mvh heidi Ørnlo rådgiver Skole- og barnehagekontoret

13

14 Svar på høringsdokument, januar 2014 «Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim skole: Elevrådet på Føynland skole fikk i oppgave å svare på høringsdokumentet, men fordi saken dreier seg om skolens 7.trinn har de også fått denne oppgaven. Elevene på 7.trinn fikk først en gjennomgang av høringsdokumentet, før de ble delt i grupper på 4, i gruppen var det både elever fra Føynland og Husøy. De fikk i oppgave å lese høringsdokumentet for så å komme med innspill. Etter dette kommenterte også elevrådet. Nedenfor er noe av argumentene. Mange jenter som driver med dans har bekjentskaper som de ønsker å møte på Teigar. De har et stort samhold og føler de mister mange venner med å bli tvunget til å gå på Borgheim. 7.trinn på Føynland har nettopp blitt satt sammen til en klasse og elevene syntes det er dumt at de skal splittes fordi nye vennskap har oppstått. Mange elever har venner som går på Teigar nå og elever fra andre skoler som man gleder seg til å gå sammen med. Vi synes at Føynland og Husøy burde starte på den samme skolen. Vi vil ha busskort sånn at vi slipper og sykle eller gå til skolen hver dag, og busskortet må være gratis. Vi vil ha større mening i hvem vi skal komme i klasse med på ungdomskolen, hvis vi skal gå på Borgheim. Dersom man flytter Vestskogen vil klassen fremdeles være sammen. Elever som har gått sammen i 7 år vil fortsette å være sammen. I motsetning til Føynland der klassen splittes på ny etter kun et år. Det går ikke noen skolebuss fra Føynland/Husøy og rett til Borgheim. Her må det settes opp et tilbud. Dette kan føre til at samholdet på Føynland generelt splittes og/eller blir dårligere. Med vennlig hilsen Elevrådet ved Føynland skole

15 v/hovedtillitsvalgt Thor Henry Bergan Tinghaug, 14. januar 2014 Til Nøtterøy kommune Tilleggshøring i forhold til kretsgrensejustering for ungdomsskole Teigar ungdomsskole er bygd for 400 elever. Dette er et maksimaltall, det betyr at det ideelle tallet er lavere. Det er klart at det er fysisk mulig å presse inn langt flere elever enn disse 400, som også betyr et større antall pedagogisk personale. Men det vil medføre et atskillig dårligere arbeidsmiljø, både for elevene og de voksne. Så har vi den andre ungdomsskolen, Borgheim. Den har rom til å ta i mot atskillig flere elever, både nå og videre framover. Utdanningsforbundet Nøtterøy er bevisst på at det er vondt for elever å bryte den skoletilhørigheten som har eksistert i evig tid, selv om ungdomskoleelever vel ikke har samme tilknytning som barneskoleelever. Ut i fra den situasjonen vi har, mener Utdanningsforbundet det er riktig at kommende 8. klasseelever fra Føynland skole tilhørende Nøtterøy kommune, føres over til Borgheim ungdomsskole. Elevene fra Husøy, tilhørende Tønsberg kommune, kan ikke Utdanningsforbundet Nøtterøy ha noen mening om. Utdanningsforbundet har ingen sterk mening på veien videre framover, men vurderer om det vil være det beste at elevene fra Føynland skole ( - Husøy) blir permanent overført til Borgheim ungdomsskole. Så er permanent ikke det samme som evig, forandringer i framtidige elevtall må kunne gi nye endringer. Vennlig hilsen Thor Henry Bergan v/ hovedtillitsvalgt v/ hovedtillitsvalgt Åse Hejdenberg Gunn Elisabeth L. Hübner gir sin tilslutning til uttalelsen over. Thor Henry Bergan Petterødvn. 44C 3138 Skallestad Mail arbeid: Mail hjemme: Tlf mobil: Tlf UTD-kontor

16 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Vestskogen skole Vestskogen Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Vestskogen skole I møte i Samarbeidsutvalget ved Vestskogen skole ble følgende vedtatt: SU gir fortsatt sin tilslutning til Forslag 4, Grensejustering 8. trinn 2014 Føynland skole Grensejustering for Føynland skole gjeldende for 8. trinn høsten 2014, med å føre et årskull fra Føynland til Borgheim ungdomsskole i deres treårige ungdomsskoleløp, vil i vareta muligheten for at elever fra samme årskull går ved samme skole. Forslaget forutsetter at elever fra Husøy krets i årskullet går med til Borgheim. Løsningen betinger godkjenning av Tønsberg kommune. SU Vestskogen skole vektlegger: 1. Splitting av klasser må unngås. Alle elever fra klassen på barneskolen må tilhøre samme ungdomsskolekrets. 2. Elever må kunne søke om å få gå på en annen ungdomsskole enn den de tilhører. 3. SU ønsker to jevnstore ungdomsskoler for å opprettholde fagmiljøet på skolene. 4. Pkt 6 i høringsdokumentet vil innebære at man sprenger kapasiteten på Teigar ungdomsskole. Dette vil medføre et dårligere tilbud til elevene. SU på Vestskogen skole frykter at kvaliteten på læringsmiljøet vil bli sterkt redusert både for elever og lærere. Mvh Nina Petersson Hovind (rektor) Postadresse: Besøksadresse: Postboks 250 Lerkeveien 12 B 3163 NØTTERØY 3142 Vestskogen E-post: Telefon: Telefaks: Bank: Innbet. skatt: Org. nr.:

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/33890 Arkiv: FESaksbehandler: Vigdis Martin, Telefon: Kulturenheten Vedrørende en evtentuell samling av bystene i Nøtterøy kommune Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato Saksnummer 003/14 Rådmannens innstilling 1. Bystene på Nøtterøy blir ikke samlet i en felles minnelund / minnepark. 2. Bysten av Trygve Bratteli flyttes fra sin nåværende plassering på Teie torv til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Relieffets plassering vurderes i forbindelse med dette, og planlegging av området gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og kunstnerisk konsulent. 3. De andre bystene på Nøtterøy blir ikke flyttet, men det ryddes opp i beplantingen og det vurderes lyssetting for bystene ved Nøtterøy Kulturhus dvs. bystene av Jan Peder Syse, Georg Prahl Harbitz og Abraham Berge. 4. Forbedringene gjøres innen feiringen av Grunnlovsjubileet. 5. Eventuelle kostnader til flytting, innarnbeides i 1.tertial 2014

18 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon I Hovedutvalget for oppvekst og kultur fikk administrasjonen følgende oppdrag: Administrasjonen bes fremme sak for hovedutvalget hvor det blir vurdert å samle alle, eller noen av bystene som er plassert ulike steder på øya på et felles sted. Saken skal inneholde en vurdering av om det er behov for eller ønskelig med en samling av bystene, alternative muligheter for plassering, økonomiske konsekvenser og gjerne en skisse av et mulig konsept. Familiene må forespørres der det er naturlig. På bakgrunn av dette ble det satt ned en komitè bestående av Karen Lie (Ap). Torunn Sjøvold (H), Grete Sørensen (kunstner) og Vigdis Martin (administrasjonen). Komitèen har hatt tre møter. Innledning På Nøtterøy finnes det en rekke byster og minnesmerker. Teie kirke ønsker bysten av tidligere statsminister Trygve Bratteli flyttet pga oppgradering av tomten og forandring av utearealet. Bysten av Trygve Bratteli står på tomten til Teie kirke. Tomten ble vederlagsfritt overført til kirken fra Nøtterøy kommune i 2003 som en konsekvens av ny kirkelovgivning. I forbindelse med at denne bysten ønskes flyttet er det naturlig med en gjennomgang av hvorvidt det er behov for eller ønskelig å samle bystene i en egen minnelund / minnepark. Faktagrunnlag En byste er en skulptur som avbilder en persons bryst, skuldre og hode, vanligvis plassert på en sokkel. Ofte er det et portrett der de tredimensjonale formene likner modellen. Et minnesmerke er en utformet gjenstand som er plassert i det offentlige rom for å minnes en person eller en begivenhet. Her følger en kort oversikt over hvilke byster og minnesmerker vi har på Nøtterøy og hvor de er plassert: Byster av Kaptein Wilh. Wilhelmsen og Kaptein Even Tollefsen i veidelet mellom Kirkeveien og Smidrødveien. Kaptein Even Tollefsens byste ble avduket i 1941, mens bysten Av Kaptein Wilh. Wilhelmsen kom til i 1961 Minnesmerke av Kaptein og skipsreder Wilh. Wilhelmsen i Rosahaugparken, Teie Byste av tidl. statsminister Trygve Bratteli og relieff av speiderleder Øystein Sårheim på Teie torv. Gro Harlem Bruntland avduket Brattelibysten i Byster av tidl. statsminister Jan Peder Syse, - avduket ca 2005, tidl. stortingspresident Georg Prahl Harbitz og tidl. statsminister Abraham Berge på Tinghaug/Nøtterøy Kutlurhus, Borgheim. Bysten av Abraham Berge ble flyttet fra kontorene til energiverket i Slagendalen til Borgheim i Statuen "Mor og barn" krigsminnesmerke satt opp i , i minneparken, Borgheim I tillegg til dette har vi 5 minnetavler: Mellom Bolæren - lengst nord på øya i Kongshavnsund ved ilangstigningen samt inne i russerleiren. På Bergan, minnetavle som markerer fangeleiren på Bergan. Tavle på toppen av Håøya - markerer unionsoppløsningen med Sverige.

19 På Vardås, tavle ved rester av stor kanonstilling. Nøtterøy kirke - minnetavle over de falne i 2. verdenskrig. Alternative løsninger Komiteen har hatt tre møter og kommet frem til to alternative løsninger. Alternativ 1 samling av bystene Det ble tidlig enighet om at en evt samling av bystene på Nøtterøy skal begrenses til våre tidligere statsmenn dvs. Bratteli, Syse, Berge og Harbitz. Skal bystene samles, er det mest naturlig å samle bystene ved det politiske sentrum på Nøtterøy Nøtterøy kommunes administrasjonsbygg på Tinghaug, Borgheim. Komiteens forslag til en evt. samling av bystene på Tinghaug er gressplenen ved nedkjørselen til Nøtterøy Kulturhus sin parkeringsplass. Dette er en plass hvor de vil bli sett av mange. En forutsetning for at bystene samles er at man får til en fin "minnelund" til de fire bystene en løsning med kvalitet. Flytyting av fire byster, som dette alternativet innebærer, vil føre med seg en utgift somikke er budsjetert i inneværende budsjett. Tidligere flyttinger har kostet ca kr ,- for en byste. Alternativ 2 bystene blir ikke samlet Et annet alternativ er å la bystene stå, men med følgende forandringer: Beplantningen rundt bystene av Syse, Berger og Harbitz utenfor foajeområdet til Nøtterøy Kulturhus ryddes opp i / fjernes og det vurderes belysning for at de skal bli mer synlige. Bysten av Trygve Brattli flyttes fra sin nåværende plassering til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Flytting av bysten vil føre til en økonomisk utgift. Vurderinger Det finnes flere utfordringer ved en evt. samling av bystene. En er at bystene ikke er laget for å stå samlet og i en slik prosess er det viktig at det blir skapt rom rundt dem, for å yte bysten rettferdighet som kunstneriske objekter og for å gi publikum den rette estetiske opplevelsen. En byste er et lite objekt som lett kan forsvinne i møtet med hus og natur. Det er derfor svært viktig med riktig belysning og beplantning / avgrensning mellom de forkjellige bystene både for å løfte hver enkelt frem, samt for å tone dem ned i møtet mellom de andre bystene. Dersom bystene skal samles, ønsker komiteen derfor at et landskapsarkitektfirma og kunstnerisk konsulent arbeider tett sammen for å finne den beste løsningen. Dette vil påføre kostnader både til planlegging, selve flyttingen, fundamentering, lyssetting og beplantning. Representant for etterkommerne etter Trygve Bratteli sier at familien er samstemte i at bysten ikke flyttes fra Teie torv. De er imidlertid åpne for en alternativ plassering på torvet, men ønsker at bysten skal plasseres slik at ansiktet peker samme vei som nå. Komiteen mener at familiens ønsker skal veie tungt. På Nøtterøy er det pr. dags dato ikke et område som utpeker seg som et så godt alternativ til en samling av bystene at det vil gi et løft uten at det vil medføre kostnader. I følge ansvarlig for flyttingen av Abraham Berger i 2009 kostet dette ca ,På bakgrunn av dette foreslår komiteen at alternativ 2 følges. Det er ikke tatt stilling til hvem som skal dekke utgiften til flytting. Tidligere flytting av byster har kostet ca kr ,- I og med det er Teie kirke som har bedt om flytting, kan det være et alternativ at de dekker kostnadene.

20 Et annet alterntiv er at Nøtterøy kommune dekker kostnadene, eller at en finner en ektern aktør til å bidra med økonomiske midler. Dersom kostnaden for flytting må dekkes av kommunen, vil rådmannen innarbeide dette i 1.tertialrapport Fremdrift Menighetsrådet på Nøtterøy ønsker at bysten av Bratteli skal flyttes innen mars Dersom det til da ikke er bestemt hvor bysten skal stå, kan bysten settes på et lager inntil videre. Det er imidlertid ikke ønskelig at bysten blir værende på et lager over lengre tid. Bysten av Bratteli børikke være plassert på lager under feiringen av Grunnlovsjubileet. Konklusjon Bystene på Nøtterøy blir ikke samlet i en felles minnelund / minnepark. Bysten av Trygve Bratteli flyttes fra sin nåværende plassering på Teie torv til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Relieffets plassering vurderes i forbindelse med dette, og planlegging av området gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og kunstnerisk konsulent. De andre bystene på Nøtterøy blir ikke flyttet, men det ryddes opp i beplantingen og det vurderes lyssetting for bystene ved Nøtterøy Kulturhus dvs. bystene av Jan Peder Syse, Georg Prahl Harbitz og Abraham Berge. Forbedringene gjøres innen feiringen av Grunnlovsjubileet.

21 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/1471 Arkiv: FA-C00 Saksbehandler: Vegard Petersen, Telefon: Kulturenheten Høringsuttalelse vedrørende sammenslåing av spillemiddelpottene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato Saksnummer 004/14 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune anbefaler Vestfold fylkeskommune å sette fordeling av spillemidler med 12,5 % til nærmiljøanlegg og 87,5 % til ordinære anlegg.

22 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Vedrørende sammenslåing av tilskudd til ordinære anlegg og ordinære nærmiljøanlegg.pdf 2. Fordeling spillemidler mellom ordinære og nærmiljøanlegg 2010 til 2013.pdf Kortversjon Kulturdepartementet skal fra og med 2014 slå sammen spillemiddelfordelingen til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og det blir nå opp til den enkelte fylkeskommune å vurdere eventuell fordeling. I den forbindelse ønsker fylkeskommunen innspill fra kommunene på hvordan fordelingsordningen skal utøves. Nærmiljøanleggene har i Vestfold, de siste fire årene, blitt tildelt 7-9 % av totale tilgjengelige spillemidler i Vestfold. Det anbefales å styrke nærmiljøandelen noe. Innledning Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle, jf. Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utgjør den klart største andelen av alle spillemidlene. For 2013 fastsatte departementet som tidligere to beløp som den enkelte fylkeskommune får til fordeling til henholdsvis ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I St. meld 26 ( ) <<Den norske idrettsmodellen>> ble det varslet sammenslåing av tilskuddspott fra spillemidlene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på hvordan kommunene vil at fordelingsordningen skal utøves som grunnlag for fylkeskommunal sak. Dette i forhold til kap 3.1 i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: «Fra og med 2014 vil departementet slå sammen de to beløpene og fastsette ett samlet beløp som den enkelte fylkeskommune selv kan fordele mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, eller som fylkeskommunen kan fordele kun til ordinære anlegg. Det vil derfor bli opp til fylkeskommunen å avgjøre om og i hvilken utstrekning nærmiljøanlegg skal bli tildelt tilskudd. Bestemmelsene i kap. 3 om nærmiljøanlegg vil gjelde for søknader om og tildeling av tilskudd til nærmiljøanlegg fra og med 2014.» Faktagrunnlag Basert på fordelingen av spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg i Vestfold siste 4 år, har nærmiljøanleggene i gjennomsnitt blitt tildelt 7-9 % sett i forhold til sum ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Kommunene har mottatt tilskudd etter vedtak i fylkestinget. Det er ca. 1,5 års kø for spillemidler i Vestfold for øyeblikket, en fordelaktig situasjon sett opp mot mange andre fylker. Vurderinger Nyere forskning viser at individuelle aktiviteter øker i oppslutning. Dette har også medført en naturlig endring i bruken av idrettsanlegg, hvor stadig flere benytter seg av åpne aktivitetsflater, grønt areal, mosjonsanlegg, friluftslivsanlegg, treningsstudioer og nærmiljøanlegg. Videre er innaktivitet en stor trussel mot befolkningens helse. Det er derfor viktig å sikre at anleggsmassen i en viss grad følger disse utviklingstrekkene.

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.02.2014 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller epost: postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 20.11.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985 epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985 epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 15.05.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 06.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.01.2012 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Eldrerådet. Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Eldrerådet Møtedato: 27.01.2014 Møtested: Smidsød Helsehus, Øreveien 7 Møtetid: Kl. 14:00 Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser.

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser. Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-20 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur Lillehammer kommune postmottak@lillehammer.kommune.no Deres referanse Dato 05.09.2016 Vår referanse 2016/2059-7 323 JBH Saksbehandler Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 12.05.09 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 19:00 Møtet ble ledet av nestleder Jørgen Dalaker Til stede: Kjell Gunnar Eskildt,

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 27.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 07.11.2012 Møtested: Teie skole, Gindstuveien 31 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen, Arild

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.12.2015 15/01724-23 Liv Ingebjørg Guneriussen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 03.06.2015 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Lasse Haughom (Frp) Terje

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.09.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ansatt, Cecilie Nesvik- ansatte, Malena Tjensvold Reese 10 d, Sayna Etminan 10 b, Hilde Karlsen

ansatt, Cecilie Nesvik- ansatte, Malena Tjensvold Reese 10 d, Sayna Etminan 10 b, Hilde Karlsen Møteinnkalling Oppvekst og levekår Kannik skole Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 Telefon: 51517250 Faks: 51517251 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.03.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Høringsuttalelse - Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanle.

Høringsuttalelse - Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanle. Kulturdepartementet 14 MAI 2010,)COci/ 63 - Nærøy kommune Arkiv: 243 Saksmappe: 2010/148-3 Saksbehandler: Turid Anita Hatling Dato: 08.03.2010 Saksframlegg Utval ssaksnr Utval 33/10 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer