Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 001/14 002/14 003/14 004/14 005/14 006/14 Sakstittel Spørsmål og informasjon Tilleggsutredning endring av kretsgrense mellom ungdomsskolene Vedrørende en evtentuell samling av bystene i Nøtterøy kommune Høringsuttalelse vedrørende sammenslåing av spillemiddelpottene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg Shakespeare i Thaulowhullet - Søknad om økonomisk støtte sommeren 2014 Søknad om økonomisk støtte - Dokumentarfilm vedr grunnlovsjubileet Orientering: Ny samarbeidsavtale om arbeidet med den kulturelle skolesekken for Oppvekstforum kl Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/2214 Arkiv: FESaksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 001/14

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/1724 Arkiv: FA-B12 Saksbehandler: Heidi Ørnlo, Telefon: Oppvekst- og kultursektor Tilleggsutredning endring av kretsgrense mellom ungdomsskolene Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 002/14 Rådmannens innstilling 1. Vedtak gjort i HOK-sak 42/13 opprettholdes. 2. Det overføres ett årskull 8.trinns elever bosatt i Nøtterøy kommune, fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole Foreldre til 8.trinns elever høsten 2014 bosatt på Husøy, inviteres til å søke om skolegang ved Borgheim ungdomsskole jf Opplæringslova Elever ved Teigar ungdomsskole som får yngre søsken ved Borgheim ungdomsskole fra , kan søke overføring til Borgheim ungdomsskole. 5. Kretsgrensen mellom Teigar og Borgheim ungdomsskole sør for Kjernåsveien, endres om det ikke oppnås stort nok antall søknader om skolegang ved Borgheim 1.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Teigar ungdomsskole - høringssvar 2. Borgheim ungdomsskole FAU - Høringsuttalelse 3. Tønsberg kommune - Høringsuttalelse 4. Borgheim ungdomsskole SU - høringsuttalelse _001.pdf 6. Svar fra elevrådet ved Føynland skole på høringsdokument om ungdomsskolegrensene.doc 7. UTD Nøtterøy, høringstillegg kretsgrensejustering, jan 2014.doc 8. SU Vestskogen skole Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket i formannskapets møte , utarbeidet et tilleggs dokument til tidligere utsendt høringsdokument Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler HOK-sak 042/13. Tilleggsutredningen og OK-sak 42/13 må sees i sammenheng., for å gi fullstendig bkgrunn for rådmannens forlsag til vedtak i saken Konsekvenser ved tilleggsutredning av et alternativ 6, vil innebære flere enn 30 elever i noen klasser på Teigar i de to kommende skoleårene. Fra høsten 2014 vil det ved en slik løsning være ut i fra dagens oversikt 437 elever, mens skolen er bygget for inntil 400 elever. Rådmannen anbefaler ikke dette. Innledning I juni 2008 i K-sak 51/08, Investerings- og rehabiliteringsplan , ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Teie, med reduksjon i opprinnelige vedtatte arealer. Total arealet ble redusert med 800 kvm ut fra opprinnelig. I saken fremkommer bl.a. følgende: Rådmannen mener at en reduksjon i arealet ikke vil gå utover kvaliteten, når dette ses i sammenheng om hvor mange elever vi bygger skolen for. I det opprinnelige prosjektet ble skolen planlagt for å kunne ta imot 450 elever. Dersom vi nå reduserer arealet, kan vi også redusere antall elever. Som det framgår av tabellene og elevtallutviklinga totalt på ungdomstrinnet, vil vi i åra som kommer få ledig kapasitet på Borgheim. Ved å skyve flere elever til Borgheim, vil behovet for elevplasser på Teigar minske. Borgheim kan ta 550 elever, og legger vi til 400 på framtidige Teigar, vil vi slik elevtallsprognosene nå er, ha svært god margin før vi kommer dit at vi ikke har nok plasser. Det vil heller ikke være problematisk å inkludere Husøyelevene, slik vi har en avtale med Tønsberg kommune om å gjøre ved bygging av en ny skole. Teigar ungdomsskole er bygget med 9 klasserom, og hvor det forutsettes en rotasjonsordning ved bruk av spesialrommene. Dette for å sikre en maksimal utnyttelse at den samlede romkapasiteten ved skolen. Ett av klasserommene er spesielt tilrettelagt med tekniske hjelpemidler og kan ikke i dag inngå i rotasjonsordningen. To større grupperom med delevegg brukes som ett klasserom, for å øke antall klasserom. Nøtterøy kommune har etter endring i Opplæringslova valgt å beholde tildeling av ressurser til skolene, etter gamle klassebegrepet jf. saksgrunnlag i sak 97/08 Fremtidig skolestruktur i Nøtterøy kommune. Det betyr at det gjennomføres klassedeling når elevtallet på ett trinn overstiger 28 elever på barneskolen og 30 elever på ungdomsskolen. Fravik fra dette prinsippet

6 gjøres eventuelt dersom klassetallet overstiger grensene i løpet av skoleåret, eller at det er helt spesielle forhold som gjør at klasser videreføres uten deling også ved oppstart av nytt skoleår. En forutsetning for å kunne ha større elevgrupper er at Opplæringslova 8-2 og 9a ivaretas, hva gjelder pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlig, samt det fysiske og psykososiale miljø. Høringsuttalelser I høringsuttalelsen til tilleggsutredningen opprettholder SU og elevrådet ved Teigar ungdomsskole og SU ved Vestskogen skole, uttalelsen hvor de ønsker alt. 4, hvor ett årskull fra Føynland skole høsten 2014, starter ved Borgheims ungdomsskole og gjennomfører sitt tre årige ungdomsskoleløp der. FAU ved Borgheim ungdomsskole opprettholder uttalelsen hvor de ønsker alt 2 med en permanent endring av kretsgrensen mellom ungdomsskolene, hvor elever fra Føynland skole går til Borgheim fra og med SU ved Føynland skole ønsker primært at elevene skal gå til Teigar og at plassmangel løses midlertidig med brakker. Sekundert ønskes alt 4, med et samlet årskull til Borgheim ungdomsskole, som kompensasjon for dette ønskes det gratis busskort for alle ungdomsskoleelevene i Føynland krets uavhengig av boavstand til Borgheim. Elevrådet ved Føynland skole foreslår at Vestskogen skole endres fra å tilhøre Teigar til Borgheim ungdomsskolekrets. Elevrådet ber om gratis busskort for alle hvis flytting til Borgheim, og de vil ha innflytelse på hvem de skal komme sammen med i klasse, hvis de skal til Borgheim. Utdanningsforbundet med tilslutning fra Fagforbundet og Delta gir tilslutning til alt 4 med et årskull fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole høsten I høringsuttalelsen reises spørsmål om det ikke bør vurderes permanent overføring av elever fra Føynland skole til Borgheim ungdomsskole. Tønsberg kommune har ingen tilføyelser til tidligere høringsuttalelse. Faktagrunnlag Lovgrunnlag Lovgrunnlag m.v Opplæringslova Forvaltningslova Rundskriv Udir Artikkel 3 Barnekonvensjonen Artikkel 12 Barnekonvensjonen Alternative løsninger Se HOK-sak 42/13 Vurderinger En forutsetning som lå til grunn for å ivareta kvaliteten i den nye ungdomsskolen på Teie,i K-sak 51/08, om å bygge Teigar ungdomsskole mindre enn opprinnelig planlagt, var at elevantall ble redusert fra 450 til 400 elever. Teigar ungdomsskole slik den fremstår i dag er derfor dimensjonert for et langt lavere antall elever, enn hva som vil være konsekvensen ved å ikke føre elever over til Borgheim ungdomsskole fra høsten Det ble for øvrig i K-sak 51/08 varslet at elevtallet ville overstige 400 elever i , men at dette ville løses ved en forskyvning av elever til Borgheim i den aktuelle perioden. Nøtterøy kommune har som skoleeier ansvar for å ivareta et godt læringsmiljø for alle elever. Dette innebærer at kommunen må se på den samlede situasjonen for elevene ved Teigar

7 ungdomsskole og sikre at de uavhengig av trinn eller gruppe ivaretas i henhold krav om et godt fysisk og psykososialt mijø. Rådmannen mener derfor at det er nødvendig å gjennomføre tiltak som forutsatt i K-sak 51/08, med å redusere antall elever på Teigar når elevtallsprognosene overstiger 400 i betydelig grad. Etter rådmannens mening vil det ikke være en god løsning å etablere moduler i tilknytting til skolen. Både pedagogisk og økonomisk vil dette være en løsning rådmannen ikke anbefaler. Tidligere vurdering om å overføre 8. trinnselever fra Føyndland skole til Borgheim ungdomsskole høsten 2014, for å gå sitt 3 årige ungdomsskoleløp der, bør derfor opprettholdes. Skoleskyss Elevrådet og SU ved Føynland skole forutsetter at alle elvene bør få busskort dersom de flyttes til Borgheim. Rett til gratis skoleskyss er regulert i Opplæringslova kap første setning, Elever i årstrinn som bor meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. I tredje setning heter det Elever som har særleg farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. For elevene fra Føynlands skolekrets vil naturlig skoleveg til Borgheim være over Tanstadveien, og med gang- og sykkelvei frem til Borgheim. Skoleveien vil således ikke komme inn under reglene vedr særlig farlig skoleveg. Inhentet tall pt. viser at av 36 elever fra Føynland skolekrets som skal starte 8.trinn høsten 2014, er det 12 elever som kommer inn under reglen om rett til skoleskyss grunnet mer enn 4 kilometer skoleveg. Dette gjelder kun elever bosatt på Husøy. Merkostnad for skoleskyss for elever uten rett til fri skoleskyss er stipulert til mellom kr ,- og kr ,- pr. år, avhengig om en må sette opp ekstra buss, utover det antall som i dag brukes til skoleskyss. Grunnet lenger avstand til Teigar ville alle elevene fra Føynland skolekrets som går på Teigar ungdomsskole, i hovedsak ha rett til skoleskyss. Nøtterøy kommune følger lovstemmelse gitt i Opplæringslova 7-1, hva gjelder rett til gratis skoleskyss. Avvik fra lovbestemmelsen i sak om grensejustering og hvor det er godt utbygd med gang- og sykkelveier, vil etter rådmannns oppfatning føre til forskjellsbehandling mellom elever i Nøtterøyskolen. På den andre side kan flytting av Føynlandelevene til Borgheim oppleves som uønsket. Av den grunn kan det argumenteres for at gratis buss for alle vil være et bidrag til å akseptere flyttingen, både for elever og foreldrene. Rådmannen mener likevel at dette argumentet ikke er forenlig med likhetsprinsippet, og vil derfor ikke anbefale dette. Konklusjon Vedtak i HOK-sak 042/13 i hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefales opprettholdt.

8 Fra: Mona Wærland Sendt: Til: Heidi Ørnlo Kopi: Emne: SV: Høring tilleggsutredning grensejustering ungdomsskolene Bekrefter med dette at både samarbeidsutvalg og elevråd ved Teigar ungdomsskole ønsker å videreføre sine høringsuttalelser vedrørende kretsgrenser uten endringer. Mona Wærland rektor Teigar ungdomsskole Opprinnelig melding----fra: Heidi Ørnlo Sendt: 15. januar :39 Til: Mona Wærland Emne: Høring tilleggsutredning grensejustering ungdomsskolene Hei Kan du sende meg evt bekreftelse på at første høringsuttalelse opprettholdes? Mvh Heidi Ørnlo Rådgiver skole- og barnehagekontoret Tlf:

9 Nøtterøy 15.jan 2014 HØRINGSUTTALELSE SAK OM KRETSGRENSE MELLOM TEIGAR OG BORGHEIM UNGDOMSSKOLER FAU har i sitt møte 14.jan 2014 drøftet de 6 ulike tiltak/forslag som foreligger i dokumentene «Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler» og «Tillegges utredning i sak om endring av kretsgrense Teigar og Borgheim ungdomsskoler». FAU er enstemmige i at nr 2. Endring av kretsgrense for Føynland skole er beste alternativ. FAU mener det er best og mest logisk å gå for alternativ 2 der alle elevene på Føynland skole overføres til Borgheim permanent fra høsten Fra Føynland er det kortere avstand til Borgheim enn Teigar og det er større nærhet til naboskolene Herstad og Oserød. Det er interessant å se på ulikheten i fremskriving av antall elever på Borgheim og Teigar for skoleårene som kommer. Det er stor forskjell på kapasiteten på skolene der Teigar er bygget med mye mindre elevkapasitet enn Borgheim. Det er derfor for FAU mest fornuftig å ende med et alternativ som også i framtiden gir størst antall elever på Borgheim og færre på Teigar. Vennlig hilsen Ingun Fitje Selim FAU-leder, Borgheim skole

10 Fra: Sendt: Til: Heidi Ørnlo Kopi: o Emne: Ad: Høringsbrev tilleggsutredning Det forligger, som tilleggsutredningen presiserer, ingen eksakt øvre grense for antall elever ved en skole. En vurdering må nødvendigvis bygge på de erfaringer rundt organisering av klasser og rom som Teigar skole har tilegnet seg. Tønsberg kommune har hele tiden forutsatt at Nøtterøy kommune har gjort en riktig vurdering av maksimal kapasitetsutnyttelse ved Teigar ungdomsskole. Tønsberg kommune har derfor ingen tilføyelser til tidligere høringsuttalelse. vennlig hilsen Pål Thalmann, kommunaldirektør e-post: tlf / Fra: Heidi Ørnlo Til: 'Pål Thalmann' Thor Henry Bergan Åse Hejdenberg Gunn Elisabeth L. Hübner Cc: Dato: :32 Emne: Høringsbrev tilleggsutredning Se vedlagte saksdokumenter: Da formannskapet har bedt om en tilleggsutredning som ikke var med i høringsdokumentet om grensejustering mellom Teigar og Borgheimungdomsskole, sendes saken ut til ny høring. Mvh Heidi Ørnlo rådgiver, skole- og barnehagekontoret Nøtterøy kommune

11 -----Opprinnelig melding----fra: Kristin Storhaug Sendt: 14. januar :33 Til: Heidi Ørnlo Emne: SV: Høringsbrev tilleggsutredning SU hadde møtet i går og de står ved samme anbefaling: alternativ 2 Alternativ 4 ser de som nest beste løsning Mvh Kristin Storhaug Rektor Borgheim ungdomsskole Tlf.: / <http://www.borgheimungdomsskole.no/> Fra: Heidi Ørnlo Sendt: 13. desember :12 Til: Mona Wærland; Nina Hovind; Kristin Storhaug; Lars Ottar Svensen Emne: Høringsbrev tilleggsutredning

12 Hei Vedlagt finner dere ny høring med bakgrunn i tilleggsutredning om et nytt alternativ, i sak vedr kretsgrense justering mellom ungdomsskolene. Ber om at dere omgående får sendt ut til deres SDU, FAU og elevråd. Høringsuttalelse må være oss i hende senest 15.januat Mvh heidi Ørnlo rådgiver Skole- og barnehagekontoret

13

14 Svar på høringsdokument, januar 2014 «Endring av kretsgrense Teigar og Borgheim skole: Elevrådet på Føynland skole fikk i oppgave å svare på høringsdokumentet, men fordi saken dreier seg om skolens 7.trinn har de også fått denne oppgaven. Elevene på 7.trinn fikk først en gjennomgang av høringsdokumentet, før de ble delt i grupper på 4, i gruppen var det både elever fra Føynland og Husøy. De fikk i oppgave å lese høringsdokumentet for så å komme med innspill. Etter dette kommenterte også elevrådet. Nedenfor er noe av argumentene. Mange jenter som driver med dans har bekjentskaper som de ønsker å møte på Teigar. De har et stort samhold og føler de mister mange venner med å bli tvunget til å gå på Borgheim. 7.trinn på Føynland har nettopp blitt satt sammen til en klasse og elevene syntes det er dumt at de skal splittes fordi nye vennskap har oppstått. Mange elever har venner som går på Teigar nå og elever fra andre skoler som man gleder seg til å gå sammen med. Vi synes at Føynland og Husøy burde starte på den samme skolen. Vi vil ha busskort sånn at vi slipper og sykle eller gå til skolen hver dag, og busskortet må være gratis. Vi vil ha større mening i hvem vi skal komme i klasse med på ungdomskolen, hvis vi skal gå på Borgheim. Dersom man flytter Vestskogen vil klassen fremdeles være sammen. Elever som har gått sammen i 7 år vil fortsette å være sammen. I motsetning til Føynland der klassen splittes på ny etter kun et år. Det går ikke noen skolebuss fra Føynland/Husøy og rett til Borgheim. Her må det settes opp et tilbud. Dette kan føre til at samholdet på Føynland generelt splittes og/eller blir dårligere. Med vennlig hilsen Elevrådet ved Føynland skole

15 v/hovedtillitsvalgt Thor Henry Bergan Tinghaug, 14. januar 2014 Til Nøtterøy kommune Tilleggshøring i forhold til kretsgrensejustering for ungdomsskole Teigar ungdomsskole er bygd for 400 elever. Dette er et maksimaltall, det betyr at det ideelle tallet er lavere. Det er klart at det er fysisk mulig å presse inn langt flere elever enn disse 400, som også betyr et større antall pedagogisk personale. Men det vil medføre et atskillig dårligere arbeidsmiljø, både for elevene og de voksne. Så har vi den andre ungdomsskolen, Borgheim. Den har rom til å ta i mot atskillig flere elever, både nå og videre framover. Utdanningsforbundet Nøtterøy er bevisst på at det er vondt for elever å bryte den skoletilhørigheten som har eksistert i evig tid, selv om ungdomskoleelever vel ikke har samme tilknytning som barneskoleelever. Ut i fra den situasjonen vi har, mener Utdanningsforbundet det er riktig at kommende 8. klasseelever fra Føynland skole tilhørende Nøtterøy kommune, føres over til Borgheim ungdomsskole. Elevene fra Husøy, tilhørende Tønsberg kommune, kan ikke Utdanningsforbundet Nøtterøy ha noen mening om. Utdanningsforbundet har ingen sterk mening på veien videre framover, men vurderer om det vil være det beste at elevene fra Føynland skole ( - Husøy) blir permanent overført til Borgheim ungdomsskole. Så er permanent ikke det samme som evig, forandringer i framtidige elevtall må kunne gi nye endringer. Vennlig hilsen Thor Henry Bergan v/ hovedtillitsvalgt v/ hovedtillitsvalgt Åse Hejdenberg Gunn Elisabeth L. Hübner gir sin tilslutning til uttalelsen over. Thor Henry Bergan Petterødvn. 44C 3138 Skallestad Mail arbeid: Mail hjemme: Tlf mobil: Tlf UTD-kontor

16 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Vestskogen skole Vestskogen Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Vestskogen skole I møte i Samarbeidsutvalget ved Vestskogen skole ble følgende vedtatt: SU gir fortsatt sin tilslutning til Forslag 4, Grensejustering 8. trinn 2014 Føynland skole Grensejustering for Føynland skole gjeldende for 8. trinn høsten 2014, med å føre et årskull fra Føynland til Borgheim ungdomsskole i deres treårige ungdomsskoleløp, vil i vareta muligheten for at elever fra samme årskull går ved samme skole. Forslaget forutsetter at elever fra Husøy krets i årskullet går med til Borgheim. Løsningen betinger godkjenning av Tønsberg kommune. SU Vestskogen skole vektlegger: 1. Splitting av klasser må unngås. Alle elever fra klassen på barneskolen må tilhøre samme ungdomsskolekrets. 2. Elever må kunne søke om å få gå på en annen ungdomsskole enn den de tilhører. 3. SU ønsker to jevnstore ungdomsskoler for å opprettholde fagmiljøet på skolene. 4. Pkt 6 i høringsdokumentet vil innebære at man sprenger kapasiteten på Teigar ungdomsskole. Dette vil medføre et dårligere tilbud til elevene. SU på Vestskogen skole frykter at kvaliteten på læringsmiljøet vil bli sterkt redusert både for elever og lærere. Mvh Nina Petersson Hovind (rektor) Postadresse: Besøksadresse: Postboks 250 Lerkeveien 12 B 3163 NØTTERØY 3142 Vestskogen E-post: Telefon: Telefaks: Bank: Innbet. skatt: Org. nr.:

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/33890 Arkiv: FESaksbehandler: Vigdis Martin, Telefon: Kulturenheten Vedrørende en evtentuell samling av bystene i Nøtterøy kommune Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato Saksnummer 003/14 Rådmannens innstilling 1. Bystene på Nøtterøy blir ikke samlet i en felles minnelund / minnepark. 2. Bysten av Trygve Bratteli flyttes fra sin nåværende plassering på Teie torv til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Relieffets plassering vurderes i forbindelse med dette, og planlegging av området gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og kunstnerisk konsulent. 3. De andre bystene på Nøtterøy blir ikke flyttet, men det ryddes opp i beplantingen og det vurderes lyssetting for bystene ved Nøtterøy Kulturhus dvs. bystene av Jan Peder Syse, Georg Prahl Harbitz og Abraham Berge. 4. Forbedringene gjøres innen feiringen av Grunnlovsjubileet. 5. Eventuelle kostnader til flytting, innarnbeides i 1.tertial 2014

18 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon I Hovedutvalget for oppvekst og kultur fikk administrasjonen følgende oppdrag: Administrasjonen bes fremme sak for hovedutvalget hvor det blir vurdert å samle alle, eller noen av bystene som er plassert ulike steder på øya på et felles sted. Saken skal inneholde en vurdering av om det er behov for eller ønskelig med en samling av bystene, alternative muligheter for plassering, økonomiske konsekvenser og gjerne en skisse av et mulig konsept. Familiene må forespørres der det er naturlig. På bakgrunn av dette ble det satt ned en komitè bestående av Karen Lie (Ap). Torunn Sjøvold (H), Grete Sørensen (kunstner) og Vigdis Martin (administrasjonen). Komitèen har hatt tre møter. Innledning På Nøtterøy finnes det en rekke byster og minnesmerker. Teie kirke ønsker bysten av tidligere statsminister Trygve Bratteli flyttet pga oppgradering av tomten og forandring av utearealet. Bysten av Trygve Bratteli står på tomten til Teie kirke. Tomten ble vederlagsfritt overført til kirken fra Nøtterøy kommune i 2003 som en konsekvens av ny kirkelovgivning. I forbindelse med at denne bysten ønskes flyttet er det naturlig med en gjennomgang av hvorvidt det er behov for eller ønskelig å samle bystene i en egen minnelund / minnepark. Faktagrunnlag En byste er en skulptur som avbilder en persons bryst, skuldre og hode, vanligvis plassert på en sokkel. Ofte er det et portrett der de tredimensjonale formene likner modellen. Et minnesmerke er en utformet gjenstand som er plassert i det offentlige rom for å minnes en person eller en begivenhet. Her følger en kort oversikt over hvilke byster og minnesmerker vi har på Nøtterøy og hvor de er plassert: Byster av Kaptein Wilh. Wilhelmsen og Kaptein Even Tollefsen i veidelet mellom Kirkeveien og Smidrødveien. Kaptein Even Tollefsens byste ble avduket i 1941, mens bysten Av Kaptein Wilh. Wilhelmsen kom til i 1961 Minnesmerke av Kaptein og skipsreder Wilh. Wilhelmsen i Rosahaugparken, Teie Byste av tidl. statsminister Trygve Bratteli og relieff av speiderleder Øystein Sårheim på Teie torv. Gro Harlem Bruntland avduket Brattelibysten i Byster av tidl. statsminister Jan Peder Syse, - avduket ca 2005, tidl. stortingspresident Georg Prahl Harbitz og tidl. statsminister Abraham Berge på Tinghaug/Nøtterøy Kutlurhus, Borgheim. Bysten av Abraham Berge ble flyttet fra kontorene til energiverket i Slagendalen til Borgheim i Statuen "Mor og barn" krigsminnesmerke satt opp i , i minneparken, Borgheim I tillegg til dette har vi 5 minnetavler: Mellom Bolæren - lengst nord på øya i Kongshavnsund ved ilangstigningen samt inne i russerleiren. På Bergan, minnetavle som markerer fangeleiren på Bergan. Tavle på toppen av Håøya - markerer unionsoppløsningen med Sverige.

19 På Vardås, tavle ved rester av stor kanonstilling. Nøtterøy kirke - minnetavle over de falne i 2. verdenskrig. Alternative løsninger Komiteen har hatt tre møter og kommet frem til to alternative løsninger. Alternativ 1 samling av bystene Det ble tidlig enighet om at en evt samling av bystene på Nøtterøy skal begrenses til våre tidligere statsmenn dvs. Bratteli, Syse, Berge og Harbitz. Skal bystene samles, er det mest naturlig å samle bystene ved det politiske sentrum på Nøtterøy Nøtterøy kommunes administrasjonsbygg på Tinghaug, Borgheim. Komiteens forslag til en evt. samling av bystene på Tinghaug er gressplenen ved nedkjørselen til Nøtterøy Kulturhus sin parkeringsplass. Dette er en plass hvor de vil bli sett av mange. En forutsetning for at bystene samles er at man får til en fin "minnelund" til de fire bystene en løsning med kvalitet. Flytyting av fire byster, som dette alternativet innebærer, vil føre med seg en utgift somikke er budsjetert i inneværende budsjett. Tidligere flyttinger har kostet ca kr ,- for en byste. Alternativ 2 bystene blir ikke samlet Et annet alternativ er å la bystene stå, men med følgende forandringer: Beplantningen rundt bystene av Syse, Berger og Harbitz utenfor foajeområdet til Nøtterøy Kulturhus ryddes opp i / fjernes og det vurderes belysning for at de skal bli mer synlige. Bysten av Trygve Brattli flyttes fra sin nåværende plassering til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Flytting av bysten vil føre til en økonomisk utgift. Vurderinger Det finnes flere utfordringer ved en evt. samling av bystene. En er at bystene ikke er laget for å stå samlet og i en slik prosess er det viktig at det blir skapt rom rundt dem, for å yte bysten rettferdighet som kunstneriske objekter og for å gi publikum den rette estetiske opplevelsen. En byste er et lite objekt som lett kan forsvinne i møtet med hus og natur. Det er derfor svært viktig med riktig belysning og beplantning / avgrensning mellom de forkjellige bystene både for å løfte hver enkelt frem, samt for å tone dem ned i møtet mellom de andre bystene. Dersom bystene skal samles, ønsker komiteen derfor at et landskapsarkitektfirma og kunstnerisk konsulent arbeider tett sammen for å finne den beste løsningen. Dette vil påføre kostnader både til planlegging, selve flyttingen, fundamentering, lyssetting og beplantning. Representant for etterkommerne etter Trygve Bratteli sier at familien er samstemte i at bysten ikke flyttes fra Teie torv. De er imidlertid åpne for en alternativ plassering på torvet, men ønsker at bysten skal plasseres slik at ansiktet peker samme vei som nå. Komiteen mener at familiens ønsker skal veie tungt. På Nøtterøy er det pr. dags dato ikke et område som utpeker seg som et så godt alternativ til en samling av bystene at det vil gi et løft uten at det vil medføre kostnader. I følge ansvarlig for flyttingen av Abraham Berger i 2009 kostet dette ca ,På bakgrunn av dette foreslår komiteen at alternativ 2 følges. Det er ikke tatt stilling til hvem som skal dekke utgiften til flytting. Tidligere flytting av byster har kostet ca kr ,- I og med det er Teie kirke som har bedt om flytting, kan det være et alternativ at de dekker kostnadene.

20 Et annet alterntiv er at Nøtterøy kommune dekker kostnadene, eller at en finner en ektern aktør til å bidra med økonomiske midler. Dersom kostnaden for flytting må dekkes av kommunen, vil rådmannen innarbeide dette i 1.tertialrapport Fremdrift Menighetsrådet på Nøtterøy ønsker at bysten av Bratteli skal flyttes innen mars Dersom det til da ikke er bestemt hvor bysten skal stå, kan bysten settes på et lager inntil videre. Det er imidlertid ikke ønskelig at bysten blir værende på et lager over lengre tid. Bysten av Bratteli børikke være plassert på lager under feiringen av Grunnlovsjubileet. Konklusjon Bystene på Nøtterøy blir ikke samlet i en felles minnelund / minnepark. Bysten av Trygve Bratteli flyttes fra sin nåværende plassering på Teie torv til området hvor relieffet av speiderleder Øystein Sårheim står. Relieffets plassering vurderes i forbindelse med dette, og planlegging av området gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og kunstnerisk konsulent. De andre bystene på Nøtterøy blir ikke flyttet, men det ryddes opp i beplantingen og det vurderes lyssetting for bystene ved Nøtterøy Kulturhus dvs. bystene av Jan Peder Syse, Georg Prahl Harbitz og Abraham Berge. Forbedringene gjøres innen feiringen av Grunnlovsjubileet.

21 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/1471 Arkiv: FA-C00 Saksbehandler: Vegard Petersen, Telefon: Kulturenheten Høringsuttalelse vedrørende sammenslåing av spillemiddelpottene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato Saksnummer 004/14 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune anbefaler Vestfold fylkeskommune å sette fordeling av spillemidler med 12,5 % til nærmiljøanlegg og 87,5 % til ordinære anlegg.

22 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Vedrørende sammenslåing av tilskudd til ordinære anlegg og ordinære nærmiljøanlegg.pdf 2. Fordeling spillemidler mellom ordinære og nærmiljøanlegg 2010 til 2013.pdf Kortversjon Kulturdepartementet skal fra og med 2014 slå sammen spillemiddelfordelingen til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og det blir nå opp til den enkelte fylkeskommune å vurdere eventuell fordeling. I den forbindelse ønsker fylkeskommunen innspill fra kommunene på hvordan fordelingsordningen skal utøves. Nærmiljøanleggene har i Vestfold, de siste fire årene, blitt tildelt 7-9 % av totale tilgjengelige spillemidler i Vestfold. Det anbefales å styrke nærmiljøandelen noe. Innledning Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle, jf. Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utgjør den klart største andelen av alle spillemidlene. For 2013 fastsatte departementet som tidligere to beløp som den enkelte fylkeskommune får til fordeling til henholdsvis ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I St. meld 26 ( ) <<Den norske idrettsmodellen>> ble det varslet sammenslåing av tilskuddspott fra spillemidlene til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på hvordan kommunene vil at fordelingsordningen skal utøves som grunnlag for fylkeskommunal sak. Dette i forhold til kap 3.1 i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: «Fra og med 2014 vil departementet slå sammen de to beløpene og fastsette ett samlet beløp som den enkelte fylkeskommune selv kan fordele mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, eller som fylkeskommunen kan fordele kun til ordinære anlegg. Det vil derfor bli opp til fylkeskommunen å avgjøre om og i hvilken utstrekning nærmiljøanlegg skal bli tildelt tilskudd. Bestemmelsene i kap. 3 om nærmiljøanlegg vil gjelde for søknader om og tildeling av tilskudd til nærmiljøanlegg fra og med 2014.» Faktagrunnlag Basert på fordelingen av spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg i Vestfold siste 4 år, har nærmiljøanleggene i gjennomsnitt blitt tildelt 7-9 % sett i forhold til sum ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Kommunene har mottatt tilskudd etter vedtak i fylkestinget. Det er ca. 1,5 års kø for spillemidler i Vestfold for øyeblikket, en fordelaktig situasjon sett opp mot mange andre fylker. Vurderinger Nyere forskning viser at individuelle aktiviteter øker i oppslutning. Dette har også medført en naturlig endring i bruken av idrettsanlegg, hvor stadig flere benytter seg av åpne aktivitetsflater, grønt areal, mosjonsanlegg, friluftslivsanlegg, treningsstudioer og nærmiljøanlegg. Videre er innaktivitet en stor trussel mot befolkningens helse. Det er derfor viktig å sikre at anleggsmassen i en viss grad følger disse utviklingstrekkene.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer