Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Notat fra kemneren: Skatteinngang i Karmøy per april Brev fra Bjarne Vikshåland av : Søknad om støtte til lokalhistorisk bokprosjekt 3. Til orientering: Kopi av brev vedrørende e-faktura fra regnskapssjefen i Karmøy kommune til leverandører 4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS 5. Brev fra Fylkesmannen i Rogaland av : Skjønstilskot til arbeidet med kommunereform 6. Innkalling til årsmøte 2015 i Transparency International Norge Innkomne høringer: Høringsnotat fra difi: Ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 E-post fra utdanningsdirektoratet av : Høring - Sykling på skoleveien Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høring - Endring i skadedyrforskriften Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høyring - Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Brev fra Olje- og energidepartementet av : Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høringsbrev - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - Fritt behandlingsvalg Brev fra NVE av : Høring av konsesjonssøknad - Spanne transformatorstasjon Brev fra NVE av : Høringsbrev Statoil ASA - Søknad om forlengelse av konsesjon til Hywind demonstrasjonsanlegg Brev fra Arbeids og sosialdepartementet av : Høring - "Et NAV med muligheter" Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet - Sluttrapport fra ekspertgruppen, april 2015 Brev fra Kulturdepartementet av : Høring - Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd

2

3 Sentraladministrasjonen Notat til orientering Til: Kopi: Fra Kristine Tveit Sigurd Eikje Morten Sørensen Cathrine Ellingsen Øystein Hagerup Trond Skancke Gunnfrid Stavland Ingjerd Jelsa Johnsen : Michael Werner Kolbeinsen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato / / SKATTEINNGANG I KARMØY - APRIL 2015 Skatteinngang fordelt til Karmøy pr. april var kr 3,3 millioner. Budsjettert skatteinngang samme periode var kr 7,2 millioner. Totalt er det kommet inn kr 290,8 millioner de 4 første månedene. Sammenlignet med samme periode i 2014 har skatteinngangen til kommunen økt med kr 3,2 millioner, eller 1,1 %. Konklusjon Skatteinngangen ligger per utgangen av april 4,7 % under budsjett. Neste måned (mai) er en hovedoppgjørsmåned. Vi vil da kunne si mer om utviklingen av skatteinntektene til Karmøy kommune. Økonomiavdelingen, kemneren Michael W. Kolbeinsen

4 KARMØY KOMMUNE (hele tusen) Totalt Totalt SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT BUDSJETT Ajour per inngått inngått Forskuddstrekk Forskuddskatt Restskatt/renter/margin TOTALT Måned Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Endring Budsjett Tilleggs- %-avvik avvik avvik avvik regulert budsjett Januar % % % ,1 % ,1% Februar % % % ,9 % ,3% SUM % % % ,1 % ,2% Mars % % % ,5 % ,2% SUM % % % ,4 % ,5% April % % % ,8 % ,6% SUM ### % % % ,1 % ,7% Mai % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,8 % ,3% Juni % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,7 % ,1% Juli % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,9 % ,4% August % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,6 % ,1% September % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,9 % ,8% Oktober % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,4 % ,3% November % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,3 % ,6% Desember % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,4 % ,8% mos\data\regnskap\skatt\skatt skjema for skatteinngang april.xls

5 Karmøy kommune v/ordfører Aase Simonsen Rådhuset 4250 Kopervik Søknad om økonomisk støtte til lokalhistorisk bokprosjekt. I anledning av at vårt brannvesen runder 50 år iår, er vi noen entusiaster som gjennom brannvesenets velferdsforening har tatt et initiativ for å få dokumentert denne historien i en bok. Noen av oss har i den senere tid arbeidet med den eldre delen av brannvesenets arkiv. For å gjøre materialet tilgjengelig for ettertiden er det blitt ryddet opp og det mest interessante av dokumenter, avisartikler, bilder m.m. er blitt scannet inn og lagret. Vi mener her å kunne dokumentere en viktig del av lokalhistorien. Hva var situasjonen ved kommunesammenslåingen i 1965? Hvilke arbeidsvilkår hadde brannvesenet de første årene? Hvordan er dette i dag? Hvilke særtrekk har vårt brannvesen? Hvilke store branner har vi hatt i disse årene og litt om dem som kunne ha gått enda verre. Vi håper også å kunne dokumentere litt av brannvesenets hverdag og forebyggende arbeid. Svært mange av kommunens innbyggere har et forhold til brannvesenet. I løpet av disse 50 årene er det mange hundre personer som har vært i brannvesenets tjeneste og de er stolte av dette og fortjener en takk. Mange tusen har følt konsekvensene når «den røde hane galer» og de aller fleste av disse er takknemlige for den hjelp brannvesenet har gitt dem. Ingen av oss ser oss i stand til å skrive denne boken selv, men vi vil være behjelpelige med å framskaffe materialet og henvise til kilder. Vi ønsker at boken skal ha høy kvalitet og bli leseverdig også for dem som har et mer perifert forhold til brannvesenet enn de spesielt interessserte. Derfor vil vi når finansieringen er nærmere avklart, ta kontakt med personer som har skrevet tilsvarende bøker før, for å finne den rette forfatteren. Vi ser for oss en bok med tilnærmet A4 format, sider og trykket opp i 500 eksemplarer. Rikelig illustrert med bilder, avisutklipp, brever, protokoller, brannrapporter og mannskapslister. Boka skal ikke bare fortelle historien, men også de gode historiene og gi hederlig omtale av markante personer som på ulike måter har hatt betydning. Vi håper og tror dette kan bli en bok som gir hyggelig lesing, samtidig som den gir mest mulig korrekt historisk framstilling. Likevel innser vi at dette neppe blir en bok som ligger under ethvert juletre. Prosjektet blir derfor neppe selvfinansierende uten økonomiske bidrag utenfra. Prosjektet er blitt presentert for de ansatte i brannvesenet (ca. 100 personer) og for seniorgruppa som har møter et par ganger i året og som teller personer. Alle disse ser fram til at boka skal bli en realitet.

6 Kostnadsoverslag: I følge kilder vi har vært i kontakt med er det realistisk å anta at et slikt prosjekt kan realiseres for kr Dette tallet er vi kommet fram til etter å ha vært i uformelle samtaler med både forlag, trykkeri og forfattere av slike bøker. Vi har også vært i kontakt med Rogaland brannbefalslag som utgav bok i 2009 og Haugesund Brannkorpsforening som gjorde det samme i Ut fra disse kontaktene har vi dannet oss et bilde av at det skal la seg gjøre å realisere prosjektet innenfor denne kostnadsrammen. Når finansieringen er på plass vil vi bestrebe oss på å komme fram til fornuftige priser, samtidig som dette ikke skal gå utover kvaliteten hverken på eksteriør eller innhold. Vi har satt opp 2 alterntive beregninger av antatte kostnader sett opp mot mulig inntjening: Alternativ 1. Beregnet med at alle bøkene blir solgt til full pris. Kostnad: Kr Maksimal inntjening ved salg: kr. 300,- x 500 eks. = kr Underskudd Kr Alternativ 2. Beregnet med antatt lavest mulig salg. Kostnad: Kr Antatt nøkternt vurdert salg: kr. 300 x 250 eks. = Kr Underskudd: Kr Ved alternativ 2 er det beregnet at en selger halvparten av opplaget til full pris, eller 200 eksemplarer til full pris og 100 eks. til halv pris gjennom komisjonær. Stort mer pessimistisk går det neppe an å være for dette prosjektet. Det vil jo da også være igjen et restopplag på eksemplarer som tross alt vil ha noe verdi. Da verdien av et eventuelt restopplag er høyst usikkert har vi ikke tatt det med i denne oppstillingen. Som en ser av dette overslaget vil en, avhengig av salget ha et netto underskudd på fra kr ,- til kr Dette er etter vårt syn de to ytterpunktene. Mest realistisk er et sted midt i mellom. Vi tror likevel at vi i helst burde hatt kr , men ihvertfall må vi ha kr for å sette prosjektet ut i live. Oppsummering: Vi som står bak dette prosjektet og søknaden representerer de ansatte ved Karmøy brann- og redningsvesen sin velferdsforening, registrert med org.nr Prosjektgruppen for boka er foruten leder av velferdsforeningen Tove Aksdal, kasserer John Karsten Vedø og pensjonistene Karl W. Jacobsen og Bjarne Vikshåland. Når boka skrives ser vi for oss at vi sammen med forfatteren danner en redaksjonskomite. Det er ikke tatt høyde for at vi skal ha noen økonomisk kompensasjon for dette, men et eventuelt underskudd på prosjektet vil ramme velferdsforenings økonomi. Skudenes & Aakra sparebank har allerede sagt seg villig til å bidra med kr til boka og dersom kommunen kunne bidra med et tilsvarende beløp og eventuelt forhåndsbestille noen bøker, tror vi at prosjektet kan la seg realisere.

7 Vi er innforstått med at også Karmøy kommune i likhet med de fleste kommuner for tiden sliter med økonomien, men håper likevel at ordføreren ser nytten og verdien av å få dokumentert også denne delen av kommunens historie, mens vi enda er noen som husker noe fra de første tiårene. Det er derfor med stor forventning vi ser fram til svaret på denne henvendelsen. Avaldsnes, den 27. april Bjarne Vikshåland Kopi: Varaordfører Susan Elin Borg Formannskapssekretær Kristine Tveit

8 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato N69 15/ / Til våre leverandører Fra 1.september 2015 godtar Karmøy kommune kun elektronisk faktura (EHF). Statlige etater er pålagt å kreve elektronisk faktura og kreditnota i standardformatet EHF for alle kjøp av varer og tjenester etter 1. januar Det betyr at alle leverandører som selger varer og tjenester til statlige etater forplikter seg til å sende elektronisk faktura. Karmøy kommune mottar årlig ca inngående fakturaer. Mange av våre leverandører sender allerede elektronisk faktura og vi mottar årlig ca fakturaer elektronisk. Da alle har mulighet til å sende elektronisk faktura enten via et økonomisystem, web fakturaportal, eller nettbank ber vi nå om at alle våre leverandører kun sender elektronisk faktura til Karmøy kommune. Vi varsler om at fra 1. september 2015 må alle fakturaer til kommunen sendes som elektronisk faktura (EHF format). Hvis din bedrift ikke allerede har innført dette, så kan du se hvordan en kommer i gang med en slik rutine nedenfor. Hva må du som leverandør gjøre? Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk handels format (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. Spesielt aktuelt for leverandører som bare sender ut noen fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank. Link til Difi kom i gang med elektronisk faktura: Karmøy kommune står oppført med flere elektroniske adresser i det nasjonale Elma registeret (som viser alle mottakere av EHF fakturaer), men org.nr kan benyttes som elektronisk adresse på alle fakturaer som sendes til Karmøy kommune.

9 Kontaktinformasjon som skal påføres faktura: Faktura MÅ påføres ehandel ordrenummer eller initialer og påføres i følende felt: Deres ref/bestillerreferanse/: Ved faktura som refererer til ehandel: <orderreference> <cbc:id> ordrenummeret - EKSEMPEL: <orderreference>> <cbc:id> Faktura uten ehandel: <cac:contact> <cbc:id> initialene til saksbehandler - EKSEMPEL: <cac:contact> <cbc:id> cel Ta gjerne kontakt med DIFI for mer informasjon, telefon: , epost: Vi kan også bistå dere i overgangen til elektronisk faktura. Dersom dere har spørsmål, send en e-post til: Med hilsen Regnskapskontoret 2

10 Dokd (14/2906-8) SKJØNSTILSKOT TIL ARBEIDET MED KOMMUNEREFORM FYLKESMANNEN 1 ROGALAND Dykkar ref.: Vår dato: Vår ref.: 2014/7272 Arkivnr.: Postadresse: Postboks 59 Sentrum Stavanger Kommunane i fylket alt r.s>/is Besoksadresse: Lagardsveien 44. Stavanger T: F: E: fmropostet)fylkesmannen.no Skjønstilskot til arbeidet med kommunereform Fylkesmannen har fordelt kr av skjønsramma for 2015 til følgjande kommunar: Kommune 1000 kr Eigersund Haugesund Sokndal Lund On Bjerkreirn Time *) Forsand Strand Hje1meland Suldal 100 I 135 Sauda I Finnøy Rennesøy Kvitsøy Tysvær Karmøy Utsira I Vindafjord 100 j f. nedanfor Bakgrunnen for tildelinga er arbeidet med kommunereform. Grunnlaget er dei tilbakerneldingar og rapporteringar som er gitt og ein har då kome fram til eit beløp på kr for alle kommunar som har dokumentert at dei er med i denne prosessen. For Time sin del har vi lagt til grunn at kommunen har sekretariatet for eit kommunereformprosjekt for kommunane Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola og Randaberg, og at tildelinga då er ei samla tildeling for desse komrnunane.

11 Som opplyst i brev frå kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i august 2014, vil kommunen elles kunna få dekka kr i utgifter knytt til informasjon og folkehøyring. Dette kjem i tillegg til eventuelle skjønsmidlar. KMD legg grunn at kommunen har gjort eit konkret kommunestyrevedtak om vegen vidare. Vi kjem tilbake med meir informasjon om kriterier for denne tildelinga, som for dei fleste kommunar først vil vera aktuelt i Vi gjer elles merksam på at desse midlane vil koma som del av rammeoverføringa, dvs, i ein av dei framtidige terminutbetalingane, og ikkje som ei særskilt utbetaling. Dokumentasjon på utbetaling vil ein finna på KMD sine nettsider, under https://www.regjeriwzen..no/nbitema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomiiinntektssystemetfor-kommuner-oz-fylkeskommunerl/utbetaling-av-ranlmetilskudd-til-kornrnunedid546996/ Med helsing Magnhild Meltveit Kleppa Lone M. Solheim avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift Saksbehandlar:Tor OlavHauge Saksbehandlartelefon: Kopitil: KSRogaland postboks STAVANGER Kommunal-og moderniseringsdepartementet Postboks8112Dep Oslo Side 2 av 2

12 Årsmøtet 6. mai 2015 Møtet settes kl hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen) Dagsorden 1. Konstituering 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver 4. Revidert årsregnskap og årsberetning for Styrets arbeidsprogram for Forslag til endring av vedtektenes 9 pkt Valg av styre, revisor og valgkomité Fra ca. kl blir det foredrag og diskusjon med Økokrimsjef Trond Eirik Schea. Lett servering! Vel møtt!

13 Årsberetning for Transparency International Norge 2014

14

15 Året oppsummert 2014 har vært et aktivt år for Transparency International Norge (TI Norge). Organisasjonen er en stemme som blir lyttet til når antikorrupsjon står på dagsorden, strategisk samarbeid med andre miljøer gir resultater og verktøyene som utvikles blir brukt og skaper dialog og endring i offentlige og private virksomheter. Denne posisjonen er resultatet av målrettet arbeid og samarbeid gjennom mange år, helt tilbake til TI Norge ble etablert i I dag blir organisasjonen inkludert i viktige, strategiske sammenhenger og miljøer og oppfattes som en kunnskapsrik, relevant og konstruktiv partner. Tilhørigheten til et stort, internasjonalt nettverk med et ressursrikt sekretariat i Berlin bidrar til å styrke denne posisjonen og er viktig for en liten organisasjon. Tradisjonelt har TI Norge hatt et tett samarbeid med sine medlemmer i næringslivet. I 2014 var fokusområde for samarbeidet en ny utgave av antikorrupsjonshåndboken «Beskytt din virksomhet» samt verdifulle bidrag fra flere medlemmer på Antikorrupsjonskonferansen som ble arrangert i juni i samarbeid med Advokatfirmaet Selmer, PWC og Økokrim. Tilsvarende søker TI Norge å jobbe sammen med andre aktører på de områdene der vi ønsker å skape endring. Lobby-prosjektet, samarbeidet om å sikre innsyn i eierskapsregisteret ved lov og deltagelsen i Open Government Partnership rådet (OGP), er tre eksempler på hvordan denne strategien fungerer i praksis. Helt sentralt er også samarbeidet med KS om kommuneprosjektet og nettverksmøtene de siste årene. Samarbeid med andre Vil du fortelle oss hva du skal?» spurte Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen mandag 27. januar. Da sto lederne for de fire organisasjonene foran Stortinget og oppfordret alle som besøkte politikerne til å registrere seg. Aksjonen var et resultat av et samarbeid mellom de fire organisasjonene, som også la frem et konkret forslag til et lobbyregister. På tross av at dette senere ble stemt ned i Stortinget, fikk aksjonen mye oppmerksomhet og er et godt eksempel på hvordan aktører i sivilsamfunnet med sammenfallende interesser, kan skape oppmerksomhet rundt en enkeltsak. TI Norge har ved flere anledninger gitt innspill til det norske OGP-arbeidet og deltatt på statusmøter. Dette er et eksempel på hvordan organisasjonen kan jobbe gjennom flere andre kanaler for å påvirke områder der vi ønsker å skape endring. Flere av anbefalingene fra Norges Integritetssystem rapporten (NIS) er relevante for prosjekter i det norske OGP-arbeidet, noe TI Norge flere ganger har formidlet til departementet. Felles aksjon for lobbyregister foran Stortinget: Therese Manus, KOM, Kjersti Løken Stavrum, Norsk Presseforbund, Arne Jensen, Norsk Redaktørforening og Guro Slettemark, TI Norge. Foto: Kommunikasjonsforeningen. Sammen med International Law and Policy Institute (ILPI) og IKT Norge, har TI Norge også tatt initiativ til opprettelsen av et OGP-råd. Rådet har som mål å sikre at Norges OGP-arbeid bidrar til økt kunnskap og deltakelse i 2

16 samfunnsprosesser, bedre koordinering innad i offentlig sektor, bedre samarbeid mellom myndighetene og det sivile samfunn, for eksempel ved bruk av ny teknologi og nye medier, og generelt et åpnere samfunn. Ledet av Tax Justice Network har TI Norge også samarbeidet med en rekke enkeltpersoner, organisasjoner og medier i arbeidet for å sikre uhindret innsyn i eierskapsregisteret i Brønnøysund. Dette arbeidet ble påbegynt i 2014, blant annet i form av et åpent brev til Nærings- og fiskeriministeren, og fortsetter i Sammen med Advokatfirmaet Selmer, Økokrim og PwC, var TI Norge med på å arrangere en to dagers Antikorrupsjonskonferanse i juni. Flere av TI Norges medlemmer bidro med viktig innsikt i ulike korrupsjonsutfordringer bedriftene møter. Norsk Hydro AS delte sine erfaringer med sin forretningsvirksomhet i Brasil under konferansens tema om korrupsjonsutfordringer i fremvoksende markeder. Statoil bidro med innsikt om hvordan man best mulig implementerer antikorrupsjonsprogrammer og Multiconsult ved adm.direktør holdt et innlegg med fokus på viktigheten av toppledelsens engasjement i antikorrupsjonsarbeidet. De to dagene med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær var fulltegnet og viste til fulle at det er rom for et slikt arrangement som utelukkende fokuserer på antikorrupsjonsproblematikk. Dette er også et samarbeid som fortsetter i 2015 og hvor TI Norge vil involvere sine medlemmer. En stemme som blir hørt TI Norge blir jevnlig spurt om å kommentere korrupsjonsrelaterte saker i media, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 2014 var organisasjonen blant annet stadig i mediene i forbindelse med den norske OL-søknaden, Telenor/ VimpelCom-saken, Kongsberg Gruppens korrupsjonsutfordringer i Romania og det norske redningshelikopterkjøpet fra AgustaWestland, et selskap som var under etterforskning for korrupsjon i India. To av disse sakene førte også til at TI Norge ble invitert til en dialog med departementet (et møte med justisminister Anders Anundsen om helikopterkjøpet) og til høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Telenor og VimpelCom. På samme måte ble TI Norge invitert til å komme med innspill da Group of States Against Corruption (GRECO, etablert av Europarådet i 1999), evaluerte Norges evne til å bekjempe og å forebygge korrupsjon ved å evaluere i hvor stor grad landenes egne ordninger lever opp til Europarådets vedtatte standarder. GRECO sin oppsummering av norske myndigheter i et antikorrupsjonsperspektiv, stemte godt overens med de innspillene TI Norge kom med til evalueringsgruppen og organisasjonens anbefalinger i National Integrity System-rapporten (NISrapporten) fra Gjennom hele 2014 har TI Norge holdt nærmere 80 foredrag og bidratt med innlegg på arrangementer i regi av store og små virksomheter, organisasjoner og offentlige instanser (se vedlagte oversikt). Ambisjonen er, så langt det er mulig, å imøtekomme disse henvendelsene. Den store etterspørselen gir en god indikasjon på interessen for korrupsjonsproblematikk og åpenhet i Norge i dag. 3

17 Verktøy, rapporter og undersøkelser Samarbeid med medlemmer i utviklingen av veiledere og verktøy og prosjekter direkte rettet mot definerte grupper har blitt et viktig virkemiddel for TI Norge i arbeidet for å øke bevisstheten rundt korrupsjonsproblematikk og stimulere offentlig og privat sektor til holdningsskapende og praktisk antikorrupsjonsarbeid, nasjonalt og internasjonalt. TI Norge har vært sentrale i det internasjonale arbeidet med å oppdatere håndboken «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» som er finansiert av Utenriksdepartementet og utgitt av TI sitt internasjonale sekretariat i Berlin. Arbeidet med Håndboken pågikk parallelt med utviklingen av et e-læringsverktøy og et klasseromsbasert treningsopplegg innenfor prosjektet «Building capacity to address corruption risks in humanitarian operations» (fase I) som TI Norge har ledet i samarbeid med Det Internasjonale Røde Kors Forbundet (IFRC). I Norge har kommuneprosjektet, nettverksgruppene og den oppdaterte antikorrupsjonshåndboken gitt organisasjonen en sentral posisjon og skapt en mulighet for å påvirke antikorrupsjonsarbeidet på lokalt nivå. Tilsvarende fungerer den nye utgaven av «Beskytt din virksomhet» som en døråpner og som et utgangpunkt for dialog og samarbeid med næringslivet. I desember lanserte TI Norge boken «Å bekjempe et samfunnsonde» i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Boken er en artikkelsamling med en rekke tekster om korrupsjon, blant annet Guro Slettemark sitt intervju med filosofen Arne Johan Vetlesen om varsling og Tor Dølviks artikkel om svakheter ved det lokale integritetssystemet. Lanseringsarrangementet, der også den nye utgaven av «Beskytt din virksomhet» ble presentert, var fullsatt. Samme morgen ble Guro Slettemark og bokens ansvarlige redaktør, Birthe Eriksen, intervjuet på TV2 Nyhetskanalen. Interessen for TI Norges arbeid gjenspeiles også i mottagelsen av den norske Bedriftsundersøkelsen 2014, «Sakte, men sikkert fremover», den internasjonale rangeringen av de 100 største, multinasjonale virksomhetene på områdene land-for-land-rapportering, organisatorisk informasjon og synliggjøring av antikorrupsjonsarbeidet i virksomheten og Korrupsjonsindeksen Internasjonalt På det internasjonale medlemsmøtet i Berlin høsten 2014, gikk Transparency Internationals mangeårige styreleder, Huguette Labelle av. Etter et valg som sto mellom to sterke kandidater, franskmannen Pascal Lamy og peruaneren José Ugaz (bildet), ble den peruanske advokaten til slutt valgt. Valget sikrer Transparency International en kompetent og troverdig stemme utad og har gitt organisasjonen en erfaren og kunnskapsrik leder i arbeidet med ny strategi og videreutviklingen av flere tunge kampanjer blant annet «No Impunity»-kampanjen i årene fremover. Nestleder i styret er grunnleggeren av det russiske Transparency International-chapteret, Elena Panfilova. Hun har markert seg som en svært modig korrupsjonsbekjemper de siste 20 årene, i et land der det ikke alltid er enkelt å snakke myndighetene i mot. 4

18 Ny leder og nestleder i det internasjonale styret for Transparency International, José Ugaz fra Peru og Elena Panfilova fra Russland. Ny strategi, Arbeidet med ny strategi for TI Norge ble startet i meldingsåret med et felles seminar med styret og sekretariatet. Strategien ble vedtatt av styret i januar Strategien staker ut kursen både når det gjelder strategiske innsatsområder, målgrupper, det internasjonale samarbeidet og ressursmobilisering i en erkjennelse av at en korrupsjonsfri verden nås ved å nedkjempe korrupsjonens kilder og ved å forhindre muligheten til korrupsjon innenfor alle samfunnssfærer. Denne visjonen er global og krever innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt. TI Norges strategiske innretting er å mobilisere myndigheter, bedrifter, organisasjoner og det sivile samfunn, bygge allianser og være en samarbeidspartner i arbeidet med å fjerne mulighetene til korrupsjon. Samarbeid med næringslivet og ny utgave av «Beskytt din virksomhet!» Transparency International Norge lanserte den første utgaven av «Beskytt din virksomhet! Håndbok i antikorrupsjon for norske bedrifter» på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember Håndboken har lagt grunnlaget for antikorrupsjonsarbeidet i mange norske virksomheter og fungert som utgangspunkt for samarbeid med en rekke av våre medlemmer. Etter fem år var det et behov for å oppdatere håndboken, både på grunn nye internasjonale lover og retningslinjer, 10 år med domfellelser etter korrupsjonsbestemmelsene i den norske straffeloven, samt en del korrupsjonsrelaterte temaer som har fått mer oppmerksomhet og betydning de siste årene. TI Norges hensikt med den nye håndboken er den samme som for den opprinnelige versjonen: Å hjelpe norske bedrifter til å utvikle, iverksette og drifte tilstrekkelige og effektive antikorrupsjonsprogrammer. TI Norges medlemmer og andre ressurspersoner ble i stor grad trukket med i arbeidet med å oppdatere håndboken. Engasjementet pågikk i tre faser, fra mars til november 2014: 1) heldags workshop for å få innspill til oppdateringen, 2) bidrag i form av utkast til nye og oppdaterte kapitler, og 3) kommentering 5

19 «Beskytt din virksomhet» er illustrert av Cathrine Finnema. av komplett utkast til ny håndbok. Deltagerne takkes og gis anerkjennelse i håndboken. Samarbeidet viste til fulle at TI Norges medlemmer besitter verdifull kompetanse og erfaring som har vært viktig for å utarbeide en håndbok som er relevant og har praktisk verdi for næringslivet. Oppdateringen medførte en økning av håndbokens størrelse og hele håndboken ble «pusset opp». Noe av det generelle bakgrunnsstoffet om korrupsjon ble redusert, mange nye temaer ble lagt til og noen temaer ble grundigere behandlet. Finansmarkedsfondet og Innovasjon Norge støttet dette arbeidet økonomisk. I desember 2014 ble den nye håndboken lansert på en fulltegnet konferanse i samarbeid med Gyldendal Akademisk, og også dekket med et innslag på TV2 Nyhetskanalen. TI Norge har igjen fått svært gode tilbakemeldinger, og håndboken foreligger i trykket utgave på norsk og engelsk og er gratis. Den er også tilgjengelig på våre nettsider I tillegg til å utarbeide nyttige verktøy, bistår også TI Norge sine bedriftsmedlemmer (og andre) med kunnskapsformidling i form av foredrag, dilemmatrening og andre innspill til antikorrupsjonsarbeidet. Innsatsen mot korrupsjon, kan ikke føres av en sektor alene. Denne erkjennelsen har vært viktig når TI Norge de siste årene også har kanalisert relativt store ressurser inn mot norske kommuner. Dette handler om hvilke vilkår næringslivet møter eksternt i form av for eksempel uheldige bindinger mellom beslutningstakere og enkelte bedrifter, noe som kan gjøre det vanskelig for andre bedrifter å få kontrakter. Privat sektor er avhengig av en effektiv offentlig sektor, som tilbyr like konkurransevilkår, unngår favorisering og tar antikorrupsjonsarbeidet alvorlig. Ved at kommuner viser en tydelig holdning og klar praksis, viser de også overfor private aktører hvilke standarder disse forventes å følge. Kommuneprosjektet og oppdatering av «Beskytt kommunen» Kommuneprosjektet ble avsluttet ved utgangen av Initiativet til prosjektet ble tatt i 2011, da TI Norge og Kommunesektorens Organisasjon (KS) i fellesskap søkte Kommunal- og regionaldepartementet om prosjektstøtte til et treårig prosjekt om «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren». 6

20 De overordnede målene med prosjektet har vært: å få oversikt over sårbarhet og risiko for korrupsjon og brudd på god etisk standard i kommunesektoren få oversikt over hvilke behov sektoren har for verktøy og metoder, for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon sette antikorrupsjon på dagsorden og bidra til at tillitsskapende forvaltning styrkes i norske kommuner og fylkeskommuner utvikle og ta i bruk antikorrupsjonshåndbok for norske kommuner og fylkeskommuner, med verktøy og metoder Med utgangspunkt i disse målene har prosjektet bestått i to hovedaktiviteter: Det er utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon og gjennomført aktiviteter i nettverk med til sammen 40 kommuner. Utover dette har KS og TI Norge gjennom perioden deltatt med innlegg og diskusjonsopplegg på omkring 60 ulike arrangementer i kommunesektoren, skrevet artikler, gitt mediekommentarer og arrangert årlige etikkonferanser. Tidlig i 2013 fikk KS gjennomført en undersøkelse blant kommunale ledere og ordførere om deres erfaringer med korrupsjon og utilbørlige fordeler. Tema for undersøkelsen var i hvilket omfang de opplever dette, deres syn på risikobildet samt spørsmål om hva kommunene selv gjør for å forhindre korrupsjon og misligheter. Undersøkelsen ga viktig oppdatert informasjon og kunnskap ved oppstarten av nettverksdelen av prosjektet. Kommunenettverk Alle landets kommuner ble i mai 2013 invitert til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk. Det ble så etablert tre nettverk med til sammen 36 kommuner og fire fylkeskommuner. Deltakerne har vært sentrale medarbeidere fra rådmannens ledergruppe, byrådsavdelinger, større virksomheter og enkelte folkevalgte og tillitsvalgte for ansatte. Nettverkssamlingene fant sted fra august 2013 og frem til mars Overordnede mål for nettverksdelen av prosjektet har vært: Læring om korrupsjon, forebygging og håndtering, gjennom: o foredrag o erfaringsdeling på tvers av kommuner og diskusjon på samlingene o aktiviteter i egen kommune/virksomhet mellom samlingene Utvikle metoder og verktøy. Lage et grunnlag for å formidle råd og verktøy til andre kommuner, samt å revidere håndboken slik at den inneholder mer konkrete anvisninger. «Beskytt kommunen!» er illustrert av Cathrine Finnema. 7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Utvalg: Formannskapet Møtested: Karmøy Folkehøgskule Møtedato: 18.05.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2013 Transparency International

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

NORGES INTEGRITETSSYSTEM - IKKE HELT PERFEKT? FORFATTER Helge Renå. www.transparency.no

NORGES INTEGRITETSSYSTEM - IKKE HELT PERFEKT? FORFATTER Helge Renå. www.transparency.no NORGES INTEGRITETSSYSTEM - IKKE HELT PERFEKT? FORFATTER Helge Renå www.transparency.no Dato 03.06.2012 ISBN 978-82-998222-5-1 Copyright Transparency International Norge og forfatterne Grafisk design: Kaland

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer