Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Notat fra kemneren: Skatteinngang i Karmøy per april Brev fra Bjarne Vikshåland av : Søknad om støtte til lokalhistorisk bokprosjekt 3. Til orientering: Kopi av brev vedrørende e-faktura fra regnskapssjefen i Karmøy kommune til leverandører 4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS 5. Brev fra Fylkesmannen i Rogaland av : Skjønstilskot til arbeidet med kommunereform 6. Innkalling til årsmøte 2015 i Transparency International Norge Innkomne høringer: Høringsnotat fra difi: Ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 E-post fra utdanningsdirektoratet av : Høring - Sykling på skoleveien Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høring - Endring i skadedyrforskriften Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høyring - Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Brev fra Olje- og energidepartementet av : Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av : Høringsbrev - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - Fritt behandlingsvalg Brev fra NVE av : Høring av konsesjonssøknad - Spanne transformatorstasjon Brev fra NVE av : Høringsbrev Statoil ASA - Søknad om forlengelse av konsesjon til Hywind demonstrasjonsanlegg Brev fra Arbeids og sosialdepartementet av : Høring - "Et NAV med muligheter" Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet - Sluttrapport fra ekspertgruppen, april 2015 Brev fra Kulturdepartementet av : Høring - Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd

2

3 Sentraladministrasjonen Notat til orientering Til: Kopi: Fra Kristine Tveit Sigurd Eikje Morten Sørensen Cathrine Ellingsen Øystein Hagerup Trond Skancke Gunnfrid Stavland Ingjerd Jelsa Johnsen : Michael Werner Kolbeinsen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato / / SKATTEINNGANG I KARMØY - APRIL 2015 Skatteinngang fordelt til Karmøy pr. april var kr 3,3 millioner. Budsjettert skatteinngang samme periode var kr 7,2 millioner. Totalt er det kommet inn kr 290,8 millioner de 4 første månedene. Sammenlignet med samme periode i 2014 har skatteinngangen til kommunen økt med kr 3,2 millioner, eller 1,1 %. Konklusjon Skatteinngangen ligger per utgangen av april 4,7 % under budsjett. Neste måned (mai) er en hovedoppgjørsmåned. Vi vil da kunne si mer om utviklingen av skatteinntektene til Karmøy kommune. Økonomiavdelingen, kemneren Michael W. Kolbeinsen

4 KARMØY KOMMUNE (hele tusen) Totalt Totalt SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT BUDSJETT Ajour per inngått inngått Forskuddstrekk Forskuddskatt Restskatt/renter/margin TOTALT Måned Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Endring Budsjett Tilleggs- %-avvik avvik avvik avvik regulert budsjett Januar % % % ,1 % ,1% Februar % % % ,9 % ,3% SUM % % % ,1 % ,2% Mars % % % ,5 % ,2% SUM % % % ,4 % ,5% April % % % ,8 % ,6% SUM ### % % % ,1 % ,7% Mai % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,8 % ,3% Juni % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,7 % ,1% Juli % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,9 % ,4% August % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,6 % ,1% September % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,9 % ,8% Oktober % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,4 % ,3% November % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,3 % ,6% Desember % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,4 % ,8% mos\data\regnskap\skatt\skatt skjema for skatteinngang april.xls

5 Karmøy kommune v/ordfører Aase Simonsen Rådhuset 4250 Kopervik Søknad om økonomisk støtte til lokalhistorisk bokprosjekt. I anledning av at vårt brannvesen runder 50 år iår, er vi noen entusiaster som gjennom brannvesenets velferdsforening har tatt et initiativ for å få dokumentert denne historien i en bok. Noen av oss har i den senere tid arbeidet med den eldre delen av brannvesenets arkiv. For å gjøre materialet tilgjengelig for ettertiden er det blitt ryddet opp og det mest interessante av dokumenter, avisartikler, bilder m.m. er blitt scannet inn og lagret. Vi mener her å kunne dokumentere en viktig del av lokalhistorien. Hva var situasjonen ved kommunesammenslåingen i 1965? Hvilke arbeidsvilkår hadde brannvesenet de første årene? Hvordan er dette i dag? Hvilke særtrekk har vårt brannvesen? Hvilke store branner har vi hatt i disse årene og litt om dem som kunne ha gått enda verre. Vi håper også å kunne dokumentere litt av brannvesenets hverdag og forebyggende arbeid. Svært mange av kommunens innbyggere har et forhold til brannvesenet. I løpet av disse 50 årene er det mange hundre personer som har vært i brannvesenets tjeneste og de er stolte av dette og fortjener en takk. Mange tusen har følt konsekvensene når «den røde hane galer» og de aller fleste av disse er takknemlige for den hjelp brannvesenet har gitt dem. Ingen av oss ser oss i stand til å skrive denne boken selv, men vi vil være behjelpelige med å framskaffe materialet og henvise til kilder. Vi ønsker at boken skal ha høy kvalitet og bli leseverdig også for dem som har et mer perifert forhold til brannvesenet enn de spesielt interessserte. Derfor vil vi når finansieringen er nærmere avklart, ta kontakt med personer som har skrevet tilsvarende bøker før, for å finne den rette forfatteren. Vi ser for oss en bok med tilnærmet A4 format, sider og trykket opp i 500 eksemplarer. Rikelig illustrert med bilder, avisutklipp, brever, protokoller, brannrapporter og mannskapslister. Boka skal ikke bare fortelle historien, men også de gode historiene og gi hederlig omtale av markante personer som på ulike måter har hatt betydning. Vi håper og tror dette kan bli en bok som gir hyggelig lesing, samtidig som den gir mest mulig korrekt historisk framstilling. Likevel innser vi at dette neppe blir en bok som ligger under ethvert juletre. Prosjektet blir derfor neppe selvfinansierende uten økonomiske bidrag utenfra. Prosjektet er blitt presentert for de ansatte i brannvesenet (ca. 100 personer) og for seniorgruppa som har møter et par ganger i året og som teller personer. Alle disse ser fram til at boka skal bli en realitet.

6 Kostnadsoverslag: I følge kilder vi har vært i kontakt med er det realistisk å anta at et slikt prosjekt kan realiseres for kr Dette tallet er vi kommet fram til etter å ha vært i uformelle samtaler med både forlag, trykkeri og forfattere av slike bøker. Vi har også vært i kontakt med Rogaland brannbefalslag som utgav bok i 2009 og Haugesund Brannkorpsforening som gjorde det samme i Ut fra disse kontaktene har vi dannet oss et bilde av at det skal la seg gjøre å realisere prosjektet innenfor denne kostnadsrammen. Når finansieringen er på plass vil vi bestrebe oss på å komme fram til fornuftige priser, samtidig som dette ikke skal gå utover kvaliteten hverken på eksteriør eller innhold. Vi har satt opp 2 alterntive beregninger av antatte kostnader sett opp mot mulig inntjening: Alternativ 1. Beregnet med at alle bøkene blir solgt til full pris. Kostnad: Kr Maksimal inntjening ved salg: kr. 300,- x 500 eks. = kr Underskudd Kr Alternativ 2. Beregnet med antatt lavest mulig salg. Kostnad: Kr Antatt nøkternt vurdert salg: kr. 300 x 250 eks. = Kr Underskudd: Kr Ved alternativ 2 er det beregnet at en selger halvparten av opplaget til full pris, eller 200 eksemplarer til full pris og 100 eks. til halv pris gjennom komisjonær. Stort mer pessimistisk går det neppe an å være for dette prosjektet. Det vil jo da også være igjen et restopplag på eksemplarer som tross alt vil ha noe verdi. Da verdien av et eventuelt restopplag er høyst usikkert har vi ikke tatt det med i denne oppstillingen. Som en ser av dette overslaget vil en, avhengig av salget ha et netto underskudd på fra kr ,- til kr Dette er etter vårt syn de to ytterpunktene. Mest realistisk er et sted midt i mellom. Vi tror likevel at vi i helst burde hatt kr , men ihvertfall må vi ha kr for å sette prosjektet ut i live. Oppsummering: Vi som står bak dette prosjektet og søknaden representerer de ansatte ved Karmøy brann- og redningsvesen sin velferdsforening, registrert med org.nr Prosjektgruppen for boka er foruten leder av velferdsforeningen Tove Aksdal, kasserer John Karsten Vedø og pensjonistene Karl W. Jacobsen og Bjarne Vikshåland. Når boka skrives ser vi for oss at vi sammen med forfatteren danner en redaksjonskomite. Det er ikke tatt høyde for at vi skal ha noen økonomisk kompensasjon for dette, men et eventuelt underskudd på prosjektet vil ramme velferdsforenings økonomi. Skudenes & Aakra sparebank har allerede sagt seg villig til å bidra med kr til boka og dersom kommunen kunne bidra med et tilsvarende beløp og eventuelt forhåndsbestille noen bøker, tror vi at prosjektet kan la seg realisere.

7 Vi er innforstått med at også Karmøy kommune i likhet med de fleste kommuner for tiden sliter med økonomien, men håper likevel at ordføreren ser nytten og verdien av å få dokumentert også denne delen av kommunens historie, mens vi enda er noen som husker noe fra de første tiårene. Det er derfor med stor forventning vi ser fram til svaret på denne henvendelsen. Avaldsnes, den 27. april Bjarne Vikshåland Kopi: Varaordfører Susan Elin Borg Formannskapssekretær Kristine Tveit

8 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato N69 15/ / Til våre leverandører Fra 1.september 2015 godtar Karmøy kommune kun elektronisk faktura (EHF). Statlige etater er pålagt å kreve elektronisk faktura og kreditnota i standardformatet EHF for alle kjøp av varer og tjenester etter 1. januar Det betyr at alle leverandører som selger varer og tjenester til statlige etater forplikter seg til å sende elektronisk faktura. Karmøy kommune mottar årlig ca inngående fakturaer. Mange av våre leverandører sender allerede elektronisk faktura og vi mottar årlig ca fakturaer elektronisk. Da alle har mulighet til å sende elektronisk faktura enten via et økonomisystem, web fakturaportal, eller nettbank ber vi nå om at alle våre leverandører kun sender elektronisk faktura til Karmøy kommune. Vi varsler om at fra 1. september 2015 må alle fakturaer til kommunen sendes som elektronisk faktura (EHF format). Hvis din bedrift ikke allerede har innført dette, så kan du se hvordan en kommer i gang med en slik rutine nedenfor. Hva må du som leverandør gjøre? Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk handels format (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. Spesielt aktuelt for leverandører som bare sender ut noen fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank. Link til Difi kom i gang med elektronisk faktura: Karmøy kommune står oppført med flere elektroniske adresser i det nasjonale Elma registeret (som viser alle mottakere av EHF fakturaer), men org.nr kan benyttes som elektronisk adresse på alle fakturaer som sendes til Karmøy kommune.

9 Kontaktinformasjon som skal påføres faktura: Faktura MÅ påføres ehandel ordrenummer eller initialer og påføres i følende felt: Deres ref/bestillerreferanse/: Ved faktura som refererer til ehandel: <orderreference> <cbc:id> ordrenummeret - EKSEMPEL: <orderreference>> <cbc:id> Faktura uten ehandel: <cac:contact> <cbc:id> initialene til saksbehandler - EKSEMPEL: <cac:contact> <cbc:id> cel Ta gjerne kontakt med DIFI for mer informasjon, telefon: , epost: Vi kan også bistå dere i overgangen til elektronisk faktura. Dersom dere har spørsmål, send en e-post til: Med hilsen Regnskapskontoret 2

10 Dokd (14/2906-8) SKJØNSTILSKOT TIL ARBEIDET MED KOMMUNEREFORM FYLKESMANNEN 1 ROGALAND Dykkar ref.: Vår dato: Vår ref.: 2014/7272 Arkivnr.: Postadresse: Postboks 59 Sentrum Stavanger Kommunane i fylket alt r.s>/is Besoksadresse: Lagardsveien 44. Stavanger T: F: E: fmropostet)fylkesmannen.no Skjønstilskot til arbeidet med kommunereform Fylkesmannen har fordelt kr av skjønsramma for 2015 til følgjande kommunar: Kommune 1000 kr Eigersund Haugesund Sokndal Lund On Bjerkreirn Time *) Forsand Strand Hje1meland Suldal 100 I 135 Sauda I Finnøy Rennesøy Kvitsøy Tysvær Karmøy Utsira I Vindafjord 100 j f. nedanfor Bakgrunnen for tildelinga er arbeidet med kommunereform. Grunnlaget er dei tilbakerneldingar og rapporteringar som er gitt og ein har då kome fram til eit beløp på kr for alle kommunar som har dokumentert at dei er med i denne prosessen. For Time sin del har vi lagt til grunn at kommunen har sekretariatet for eit kommunereformprosjekt for kommunane Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola og Randaberg, og at tildelinga då er ei samla tildeling for desse komrnunane.

11 Som opplyst i brev frå kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i august 2014, vil kommunen elles kunna få dekka kr i utgifter knytt til informasjon og folkehøyring. Dette kjem i tillegg til eventuelle skjønsmidlar. KMD legg grunn at kommunen har gjort eit konkret kommunestyrevedtak om vegen vidare. Vi kjem tilbake med meir informasjon om kriterier for denne tildelinga, som for dei fleste kommunar først vil vera aktuelt i Vi gjer elles merksam på at desse midlane vil koma som del av rammeoverføringa, dvs, i ein av dei framtidige terminutbetalingane, og ikkje som ei særskilt utbetaling. Dokumentasjon på utbetaling vil ein finna på KMD sine nettsider, under https://www.regjeriwzen..no/nbitema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomiiinntektssystemetfor-kommuner-oz-fylkeskommunerl/utbetaling-av-ranlmetilskudd-til-kornrnunedid546996/ Med helsing Magnhild Meltveit Kleppa Lone M. Solheim avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift Saksbehandlar:Tor OlavHauge Saksbehandlartelefon: Kopitil: KSRogaland postboks STAVANGER Kommunal-og moderniseringsdepartementet Postboks8112Dep Oslo Side 2 av 2

12 Årsmøtet 6. mai 2015 Møtet settes kl hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen) Dagsorden 1. Konstituering 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver 4. Revidert årsregnskap og årsberetning for Styrets arbeidsprogram for Forslag til endring av vedtektenes 9 pkt Valg av styre, revisor og valgkomité Fra ca. kl blir det foredrag og diskusjon med Økokrimsjef Trond Eirik Schea. Lett servering! Vel møtt!

13 Årsberetning for Transparency International Norge 2014

14

15 Året oppsummert 2014 har vært et aktivt år for Transparency International Norge (TI Norge). Organisasjonen er en stemme som blir lyttet til når antikorrupsjon står på dagsorden, strategisk samarbeid med andre miljøer gir resultater og verktøyene som utvikles blir brukt og skaper dialog og endring i offentlige og private virksomheter. Denne posisjonen er resultatet av målrettet arbeid og samarbeid gjennom mange år, helt tilbake til TI Norge ble etablert i I dag blir organisasjonen inkludert i viktige, strategiske sammenhenger og miljøer og oppfattes som en kunnskapsrik, relevant og konstruktiv partner. Tilhørigheten til et stort, internasjonalt nettverk med et ressursrikt sekretariat i Berlin bidrar til å styrke denne posisjonen og er viktig for en liten organisasjon. Tradisjonelt har TI Norge hatt et tett samarbeid med sine medlemmer i næringslivet. I 2014 var fokusområde for samarbeidet en ny utgave av antikorrupsjonshåndboken «Beskytt din virksomhet» samt verdifulle bidrag fra flere medlemmer på Antikorrupsjonskonferansen som ble arrangert i juni i samarbeid med Advokatfirmaet Selmer, PWC og Økokrim. Tilsvarende søker TI Norge å jobbe sammen med andre aktører på de områdene der vi ønsker å skape endring. Lobby-prosjektet, samarbeidet om å sikre innsyn i eierskapsregisteret ved lov og deltagelsen i Open Government Partnership rådet (OGP), er tre eksempler på hvordan denne strategien fungerer i praksis. Helt sentralt er også samarbeidet med KS om kommuneprosjektet og nettverksmøtene de siste årene. Samarbeid med andre Vil du fortelle oss hva du skal?» spurte Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen mandag 27. januar. Da sto lederne for de fire organisasjonene foran Stortinget og oppfordret alle som besøkte politikerne til å registrere seg. Aksjonen var et resultat av et samarbeid mellom de fire organisasjonene, som også la frem et konkret forslag til et lobbyregister. På tross av at dette senere ble stemt ned i Stortinget, fikk aksjonen mye oppmerksomhet og er et godt eksempel på hvordan aktører i sivilsamfunnet med sammenfallende interesser, kan skape oppmerksomhet rundt en enkeltsak. TI Norge har ved flere anledninger gitt innspill til det norske OGP-arbeidet og deltatt på statusmøter. Dette er et eksempel på hvordan organisasjonen kan jobbe gjennom flere andre kanaler for å påvirke områder der vi ønsker å skape endring. Flere av anbefalingene fra Norges Integritetssystem rapporten (NIS) er relevante for prosjekter i det norske OGP-arbeidet, noe TI Norge flere ganger har formidlet til departementet. Felles aksjon for lobbyregister foran Stortinget: Therese Manus, KOM, Kjersti Løken Stavrum, Norsk Presseforbund, Arne Jensen, Norsk Redaktørforening og Guro Slettemark, TI Norge. Foto: Kommunikasjonsforeningen. Sammen med International Law and Policy Institute (ILPI) og IKT Norge, har TI Norge også tatt initiativ til opprettelsen av et OGP-råd. Rådet har som mål å sikre at Norges OGP-arbeid bidrar til økt kunnskap og deltakelse i 2

16 samfunnsprosesser, bedre koordinering innad i offentlig sektor, bedre samarbeid mellom myndighetene og det sivile samfunn, for eksempel ved bruk av ny teknologi og nye medier, og generelt et åpnere samfunn. Ledet av Tax Justice Network har TI Norge også samarbeidet med en rekke enkeltpersoner, organisasjoner og medier i arbeidet for å sikre uhindret innsyn i eierskapsregisteret i Brønnøysund. Dette arbeidet ble påbegynt i 2014, blant annet i form av et åpent brev til Nærings- og fiskeriministeren, og fortsetter i Sammen med Advokatfirmaet Selmer, Økokrim og PwC, var TI Norge med på å arrangere en to dagers Antikorrupsjonskonferanse i juni. Flere av TI Norges medlemmer bidro med viktig innsikt i ulike korrupsjonsutfordringer bedriftene møter. Norsk Hydro AS delte sine erfaringer med sin forretningsvirksomhet i Brasil under konferansens tema om korrupsjonsutfordringer i fremvoksende markeder. Statoil bidro med innsikt om hvordan man best mulig implementerer antikorrupsjonsprogrammer og Multiconsult ved adm.direktør holdt et innlegg med fokus på viktigheten av toppledelsens engasjement i antikorrupsjonsarbeidet. De to dagene med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær var fulltegnet og viste til fulle at det er rom for et slikt arrangement som utelukkende fokuserer på antikorrupsjonsproblematikk. Dette er også et samarbeid som fortsetter i 2015 og hvor TI Norge vil involvere sine medlemmer. En stemme som blir hørt TI Norge blir jevnlig spurt om å kommentere korrupsjonsrelaterte saker i media, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 2014 var organisasjonen blant annet stadig i mediene i forbindelse med den norske OL-søknaden, Telenor/ VimpelCom-saken, Kongsberg Gruppens korrupsjonsutfordringer i Romania og det norske redningshelikopterkjøpet fra AgustaWestland, et selskap som var under etterforskning for korrupsjon i India. To av disse sakene førte også til at TI Norge ble invitert til en dialog med departementet (et møte med justisminister Anders Anundsen om helikopterkjøpet) og til høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Telenor og VimpelCom. På samme måte ble TI Norge invitert til å komme med innspill da Group of States Against Corruption (GRECO, etablert av Europarådet i 1999), evaluerte Norges evne til å bekjempe og å forebygge korrupsjon ved å evaluere i hvor stor grad landenes egne ordninger lever opp til Europarådets vedtatte standarder. GRECO sin oppsummering av norske myndigheter i et antikorrupsjonsperspektiv, stemte godt overens med de innspillene TI Norge kom med til evalueringsgruppen og organisasjonens anbefalinger i National Integrity System-rapporten (NISrapporten) fra Gjennom hele 2014 har TI Norge holdt nærmere 80 foredrag og bidratt med innlegg på arrangementer i regi av store og små virksomheter, organisasjoner og offentlige instanser (se vedlagte oversikt). Ambisjonen er, så langt det er mulig, å imøtekomme disse henvendelsene. Den store etterspørselen gir en god indikasjon på interessen for korrupsjonsproblematikk og åpenhet i Norge i dag. 3

17 Verktøy, rapporter og undersøkelser Samarbeid med medlemmer i utviklingen av veiledere og verktøy og prosjekter direkte rettet mot definerte grupper har blitt et viktig virkemiddel for TI Norge i arbeidet for å øke bevisstheten rundt korrupsjonsproblematikk og stimulere offentlig og privat sektor til holdningsskapende og praktisk antikorrupsjonsarbeid, nasjonalt og internasjonalt. TI Norge har vært sentrale i det internasjonale arbeidet med å oppdatere håndboken «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» som er finansiert av Utenriksdepartementet og utgitt av TI sitt internasjonale sekretariat i Berlin. Arbeidet med Håndboken pågikk parallelt med utviklingen av et e-læringsverktøy og et klasseromsbasert treningsopplegg innenfor prosjektet «Building capacity to address corruption risks in humanitarian operations» (fase I) som TI Norge har ledet i samarbeid med Det Internasjonale Røde Kors Forbundet (IFRC). I Norge har kommuneprosjektet, nettverksgruppene og den oppdaterte antikorrupsjonshåndboken gitt organisasjonen en sentral posisjon og skapt en mulighet for å påvirke antikorrupsjonsarbeidet på lokalt nivå. Tilsvarende fungerer den nye utgaven av «Beskytt din virksomhet» som en døråpner og som et utgangpunkt for dialog og samarbeid med næringslivet. I desember lanserte TI Norge boken «Å bekjempe et samfunnsonde» i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Boken er en artikkelsamling med en rekke tekster om korrupsjon, blant annet Guro Slettemark sitt intervju med filosofen Arne Johan Vetlesen om varsling og Tor Dølviks artikkel om svakheter ved det lokale integritetssystemet. Lanseringsarrangementet, der også den nye utgaven av «Beskytt din virksomhet» ble presentert, var fullsatt. Samme morgen ble Guro Slettemark og bokens ansvarlige redaktør, Birthe Eriksen, intervjuet på TV2 Nyhetskanalen. Interessen for TI Norges arbeid gjenspeiles også i mottagelsen av den norske Bedriftsundersøkelsen 2014, «Sakte, men sikkert fremover», den internasjonale rangeringen av de 100 største, multinasjonale virksomhetene på områdene land-for-land-rapportering, organisatorisk informasjon og synliggjøring av antikorrupsjonsarbeidet i virksomheten og Korrupsjonsindeksen Internasjonalt På det internasjonale medlemsmøtet i Berlin høsten 2014, gikk Transparency Internationals mangeårige styreleder, Huguette Labelle av. Etter et valg som sto mellom to sterke kandidater, franskmannen Pascal Lamy og peruaneren José Ugaz (bildet), ble den peruanske advokaten til slutt valgt. Valget sikrer Transparency International en kompetent og troverdig stemme utad og har gitt organisasjonen en erfaren og kunnskapsrik leder i arbeidet med ny strategi og videreutviklingen av flere tunge kampanjer blant annet «No Impunity»-kampanjen i årene fremover. Nestleder i styret er grunnleggeren av det russiske Transparency International-chapteret, Elena Panfilova. Hun har markert seg som en svært modig korrupsjonsbekjemper de siste 20 årene, i et land der det ikke alltid er enkelt å snakke myndighetene i mot. 4

18 Ny leder og nestleder i det internasjonale styret for Transparency International, José Ugaz fra Peru og Elena Panfilova fra Russland. Ny strategi, Arbeidet med ny strategi for TI Norge ble startet i meldingsåret med et felles seminar med styret og sekretariatet. Strategien ble vedtatt av styret i januar Strategien staker ut kursen både når det gjelder strategiske innsatsområder, målgrupper, det internasjonale samarbeidet og ressursmobilisering i en erkjennelse av at en korrupsjonsfri verden nås ved å nedkjempe korrupsjonens kilder og ved å forhindre muligheten til korrupsjon innenfor alle samfunnssfærer. Denne visjonen er global og krever innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt. TI Norges strategiske innretting er å mobilisere myndigheter, bedrifter, organisasjoner og det sivile samfunn, bygge allianser og være en samarbeidspartner i arbeidet med å fjerne mulighetene til korrupsjon. Samarbeid med næringslivet og ny utgave av «Beskytt din virksomhet!» Transparency International Norge lanserte den første utgaven av «Beskytt din virksomhet! Håndbok i antikorrupsjon for norske bedrifter» på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember Håndboken har lagt grunnlaget for antikorrupsjonsarbeidet i mange norske virksomheter og fungert som utgangspunkt for samarbeid med en rekke av våre medlemmer. Etter fem år var det et behov for å oppdatere håndboken, både på grunn nye internasjonale lover og retningslinjer, 10 år med domfellelser etter korrupsjonsbestemmelsene i den norske straffeloven, samt en del korrupsjonsrelaterte temaer som har fått mer oppmerksomhet og betydning de siste årene. TI Norges hensikt med den nye håndboken er den samme som for den opprinnelige versjonen: Å hjelpe norske bedrifter til å utvikle, iverksette og drifte tilstrekkelige og effektive antikorrupsjonsprogrammer. TI Norges medlemmer og andre ressurspersoner ble i stor grad trukket med i arbeidet med å oppdatere håndboken. Engasjementet pågikk i tre faser, fra mars til november 2014: 1) heldags workshop for å få innspill til oppdateringen, 2) bidrag i form av utkast til nye og oppdaterte kapitler, og 3) kommentering 5

19 «Beskytt din virksomhet» er illustrert av Cathrine Finnema. av komplett utkast til ny håndbok. Deltagerne takkes og gis anerkjennelse i håndboken. Samarbeidet viste til fulle at TI Norges medlemmer besitter verdifull kompetanse og erfaring som har vært viktig for å utarbeide en håndbok som er relevant og har praktisk verdi for næringslivet. Oppdateringen medførte en økning av håndbokens størrelse og hele håndboken ble «pusset opp». Noe av det generelle bakgrunnsstoffet om korrupsjon ble redusert, mange nye temaer ble lagt til og noen temaer ble grundigere behandlet. Finansmarkedsfondet og Innovasjon Norge støttet dette arbeidet økonomisk. I desember 2014 ble den nye håndboken lansert på en fulltegnet konferanse i samarbeid med Gyldendal Akademisk, og også dekket med et innslag på TV2 Nyhetskanalen. TI Norge har igjen fått svært gode tilbakemeldinger, og håndboken foreligger i trykket utgave på norsk og engelsk og er gratis. Den er også tilgjengelig på våre nettsider I tillegg til å utarbeide nyttige verktøy, bistår også TI Norge sine bedriftsmedlemmer (og andre) med kunnskapsformidling i form av foredrag, dilemmatrening og andre innspill til antikorrupsjonsarbeidet. Innsatsen mot korrupsjon, kan ikke føres av en sektor alene. Denne erkjennelsen har vært viktig når TI Norge de siste årene også har kanalisert relativt store ressurser inn mot norske kommuner. Dette handler om hvilke vilkår næringslivet møter eksternt i form av for eksempel uheldige bindinger mellom beslutningstakere og enkelte bedrifter, noe som kan gjøre det vanskelig for andre bedrifter å få kontrakter. Privat sektor er avhengig av en effektiv offentlig sektor, som tilbyr like konkurransevilkår, unngår favorisering og tar antikorrupsjonsarbeidet alvorlig. Ved at kommuner viser en tydelig holdning og klar praksis, viser de også overfor private aktører hvilke standarder disse forventes å følge. Kommuneprosjektet og oppdatering av «Beskytt kommunen» Kommuneprosjektet ble avsluttet ved utgangen av Initiativet til prosjektet ble tatt i 2011, da TI Norge og Kommunesektorens Organisasjon (KS) i fellesskap søkte Kommunal- og regionaldepartementet om prosjektstøtte til et treårig prosjekt om «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren». 6

20 De overordnede målene med prosjektet har vært: å få oversikt over sårbarhet og risiko for korrupsjon og brudd på god etisk standard i kommunesektoren få oversikt over hvilke behov sektoren har for verktøy og metoder, for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon sette antikorrupsjon på dagsorden og bidra til at tillitsskapende forvaltning styrkes i norske kommuner og fylkeskommuner utvikle og ta i bruk antikorrupsjonshåndbok for norske kommuner og fylkeskommuner, med verktøy og metoder Med utgangspunkt i disse målene har prosjektet bestått i to hovedaktiviteter: Det er utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon og gjennomført aktiviteter i nettverk med til sammen 40 kommuner. Utover dette har KS og TI Norge gjennom perioden deltatt med innlegg og diskusjonsopplegg på omkring 60 ulike arrangementer i kommunesektoren, skrevet artikler, gitt mediekommentarer og arrangert årlige etikkonferanser. Tidlig i 2013 fikk KS gjennomført en undersøkelse blant kommunale ledere og ordførere om deres erfaringer med korrupsjon og utilbørlige fordeler. Tema for undersøkelsen var i hvilket omfang de opplever dette, deres syn på risikobildet samt spørsmål om hva kommunene selv gjør for å forhindre korrupsjon og misligheter. Undersøkelsen ga viktig oppdatert informasjon og kunnskap ved oppstarten av nettverksdelen av prosjektet. Kommunenettverk Alle landets kommuner ble i mai 2013 invitert til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk. Det ble så etablert tre nettverk med til sammen 36 kommuner og fire fylkeskommuner. Deltakerne har vært sentrale medarbeidere fra rådmannens ledergruppe, byrådsavdelinger, større virksomheter og enkelte folkevalgte og tillitsvalgte for ansatte. Nettverkssamlingene fant sted fra august 2013 og frem til mars Overordnede mål for nettverksdelen av prosjektet har vært: Læring om korrupsjon, forebygging og håndtering, gjennom: o foredrag o erfaringsdeling på tvers av kommuner og diskusjon på samlingene o aktiviteter i egen kommune/virksomhet mellom samlingene Utvikle metoder og verktøy. Lage et grunnlag for å formidle råd og verktøy til andre kommuner, samt å revidere håndboken slik at den inneholder mer konkrete anvisninger. «Beskytt kommunen!» er illustrert av Cathrine Finnema. 7

Årsberetning for. Transparency International Norge

Årsberetning for. Transparency International Norge Årsberetning for Transparency International Norge 2014 Året oppsummert 2014 har vært et aktivt år for Transparency International Norge (TI Norge). Organisasjonen er en stemme som blir lyttet til når antikorrupsjon

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Utvalg: Formannskapet Møtested: Karmøy Folkehøgskule Møtedato: 18.05.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730

Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Formannskapet MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

Etikk og korrupsjon. Transparency International Norge. Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015

Etikk og korrupsjon. Transparency International Norge. Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015 Etikk og korrupsjon Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Lokalt folkestyre i 178 år Demokrati lokalt selvstyre

Detaljer

Etiske utfordringer i forvaltningen. Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Etiske utfordringer i forvaltningen. Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg Etiske utfordringer i forvaltningen Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg Helheten består av mange deler som må virke sammen Kunnskap om samfunn og kultur Kunnskap om forvaltning Rettsstat

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 024-2014 RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret godkjenner rammeverket for

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon i kommunesektoren Korrupsjon i kommunesektoren Presentasjon på nettverkssamling 27. august 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Hvorfor arbeide med antikorrupsjon i kommunene?

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Utfordringer i kommunene nå og fremover

Utfordringer i kommunene nå og fremover Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer i kommunene nå og fremover Statssekretær Paul Chaffey Stavanger, 7. des 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Kommunesektorens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Møtet settes kl. 16.30 hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen)

Møtet settes kl. 16.30 hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen) Årsmøtet 6. mai 2015 Møtet settes kl. 16.30 hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen) Dagsorden 1. Konstituering 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver

Detaljer

DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren

DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren Lier kommune - Folkevalgtopplæringen 29. Og 30. januar 2012 Transparency International Norge Guro Slettemark generalsekretær www.transparency.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september Inviterte enkeltpersoner i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 06/1733-1 MOP 31.08.2006 Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september Regjeringen har høye ambisjoner for kommune-norge.

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Tillit til lokaldemokratiet

Tillit til lokaldemokratiet Tillit til lokaldemokratiet Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet og integritet ressursanvendelse Omdømme Og å unngå følger som; økonomiske tap ressurskrevende opprydding belastende

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER Norge UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER 2009 Transparency International Norge Dronning Mauds gt. 15, P.O. Box 1385 Vika, NO-0114 Oslo Norway, Tel.

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Nytt fra KS Innkjøpsforum Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Hvorfor er gode innkjøp viktig? Dekke befolkningens behov God kvalitet Konkurransedyktige priser Nærings- og leverandørutvikling

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1.1) NKRF skal være den dominerende aktøren innenfor kommunal revisjon og tilsyn

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2671. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2671. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2671 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 19.09.2016 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn?

Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn? Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn? Nordisk tilsynskonferanse 2011 ass. avdelingsdirektør Lone M. Solheim Helsetilsynet i Rogaland Helsetilsynet i Rogaland 1 Bakgrunnen

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 12/2540

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 12/2540 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Direktoratet for forvaltning og IKT 2 8 SEPT 2012 Sak Arkiv Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref. 2012/498 Vår ref. 12/2540 Dato 27.09.2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET

INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET Ordføraren Dato: 23.10.2014 Arkiv: 033 Vår ref (saksnr.): 2014000351-11 Journalpostid.: 2014028095 Dykkar ref.: INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET Til: Ordførar, varaordførar og rådmann i Klepp kommune Ordførar,

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.11.2014 Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 14/30702 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy Hashtag for dette arrangementet: #fmro TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland, 27. august 2016 Tilrådinga blir lagt ut på fylkesmannen.no/rogaland

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 19. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer