KrFUs hovedprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFUs hovedprogram 2014-2016"

Transkript

1 KrFUs hovedprogram 0-01

2 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE PRINSIPPER... PERSONALISME... MANGFOLD... SUBSIDIARITETSPRINSIPPET... SOLIDARITET... RETTEN TIL LIV... STARTEN AV LIVET... BIOTEKNOLOGI OG SORTERING... EN VERDIG DØD... FAMILIE... LIKESTILLING... SAMFUNN MED PLASS TIL ALLE... HELSE... UNGDOMSHELSE... PSYKISK HELSE... RUS... ELDRE... 1 KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT... 1 KULTUR... 1 FRIVILLIGHET... 1 IDRETT... 1 SPILLPOLITIKK... 0 MEDIEPOLITIKK... 0 RELIGION, LIVSSYN OG TROSFRIHET... 1 JUSTISPOLITIKK... BEKJEMPELSE AV KRIMINALITET... STRAFF OG STRAFFEPROSESS... MENNESKEHANDEL OG PROSTITUSJON... INTERNASJONAL RETTFERDIGHET... SAMSTEMTHET... BISTAND... GJELD... HANDEL... INVESTERING OG KAPITAL... NORGE OG VERDEN... 0

3 NORGES NÆROMRÅDER... 1 EUROPA... 1 VERDEN... INTERNASJONALE KONFLIKTER... FORSVAR OG SIKKERHET... NORDOMRÅDEPOLITIKK... ASYL OG INNVANDRING OG INTEGRERING... ASYL... INTEGRERING... KLIMA, MILJØ OG ENERGI... 0 FORVALTERANSVARET VÅRT FELLES ANSVAR... 0 KLIMA... 0 ENERGI... FORBRUK OG FORURENSNING... MILJØVERN... ØKONOMISK POLITIKK... FINANSPOLITIKK... PENGEPOLITIKK... STATENS PENSJONSFOND UTLAND... UTDANNING OG FORSKNING... LAVERE UTDANNING... GRUNNSKOLEN... VIDEREGÅENDE... 0 NÆRING, LANDBRUK, FISKERI OG HAVBRUK... NÆRINGSLIV OG NYSKAPING... LANDBRUK... FISKERI OG HAVBRUK... SYSSELSETTING OG ARBEIDSLIV... BOLIGPOLITIKK... SAMFERDSEL... DEMOKRATIET VÅRT...

4 Ideologi Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi Kristelig Folkepartis Ungdom bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Denne ideologien består av et sett grunnleggende verdier og prinsipper som sammen angir hvordan et godt samfunn for alle kan bygges og organiseres. Ideologiens verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Verdigrunnlaget har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Fra disse grunnverdiene kan vi utlede flere prinsipper for hvordan samfunnet kan organiseres. Ut fra de kristendemokratiske grunnverdiene og prinsippene skapes en god og helhetlig politikk for hele samfunnet. Kristelig Folkepartis Ungdom plasserer seg i sentrum av norsk politikk. Kristendemokratiet er verken en sosialistisk eller liberalistisk ideologi, men representerer et alternativ til disse. Kristendemokratiet legger vekt på personers frihet og rettigheter. Samtidig anerkjenner man de mange små og store fellesskap som avgjørende for å skape et godt samfunn. Individets frihet må aldri bli så stor at det får anledning til å krenke andres frihet. Kristendemokratiet forutsetter derfor individuelt ansvar i fellesskap. Menneskeverd Det kristne menneskesynet forplikter oss til en grenseløs omsorg for enkeltmennesket. Hvert enkelt menneske har et ukrenkelig menneskeverd. Vi er forpliktet til å se menneskets behov ut fra at vi alle er utrustet forskjellig; både psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk. Fra unnfangelsen til den naturlige død har hvert enkelt menneske ukrenkelige rettigheter. Retten til liv er den mest grunnleggende av dem. Menneskeverdet innebærer at mangfold av mennesker er en berikelse, og ikke skal sees på som en byrde for samfunnet. Et menneskeliv må ikke reduseres til å kun være et middel, men må behandles som et mål i seg selv. Nestekjærlighet Nestekjærlighetstanken innebærer gjensidig likeverd, omsorg, respekt og toleranse mennesker imellom. Det kristne menneskesynet forplikter oss til en radikal og grenseløs solidaritet. Prinsippet om nestekjærlighet legger retningslinjer for hvordan vi møter våre medmennesker. En politikk som bygger på dette prinsippet, søker å finne løsninger basert på det enkelte menneskets behov. Der nestekjærligheten er ivaretatt, blir ingen forsømt eller fordømt. Forvalteransvaret Vi er satt til å forvalte de menneskelige, økologiske og materielle ressurser vi har til rådighet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette innebærer en bevisst ideologisk politikk som ivaretar vår egen generasjon, så vel som de neste generasjoners

5 livsgrunnlag. I tillegg har vi et ansvar for å fordele samfunnets goder og byrder rettferdig. Kristendemokratiske prinsipper Ut fra de tre grunnverdiene utleder vi prinsippene som til sammen utgjør vår kristendemokratiske ideologi. Personalisme Det kristendemokratiske menneskesynet kan utdypes gjennom personalismebegrepet. Personalismen er et menneskesyn som tar utgangspunkt i mennesket sin relasjonelle natur og kapasitet til å handle moralsk med ansvar for sine egne handlinger. Mennesket er et sosialt vesen og kan ikke løsrives fra dets fellesskap, engasjement og åndelige behov. Den kristendemokratiske ideologi er opptatt av enkeltmennesket og dets behov. På samme tid ser vi verdien av fellesskapet, for individet kan best realisere seg selv når det deltar i et forpliktende fellesskap. Mennesker søker relasjoner med andre mennesker, derfor skal fellesskapet være til for enkeltmennesket, ikke motsatt. Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Her utvikles relasjoner, erfaringer og verdier som varer livet ut. Derfor er det spesielt viktig at staten legger til rette for at familier har frihet og muligheter til å fylle og utvikle denne rollen. Mennesket søker relasjoner med andre personer, familier, lokalsamfunn, organisasjoner, foreninger og med det offentlige. En slik samfunnsstruktur gir oss et mangfoldig samfunn der aktiviteter er styrt av menneskene og ikke staten. Staten skal ikke erstatte, men legge til rette for at de forskjellige naturlige fellesskap skal kunne fungere og bidra etter sin hensikt. Personalismen betyr et komplekst og realistisk syn på mennesket. Dette innebærer en erkjennelse av at mennesket er ufullkomment. Det finnes derfor heller ikke perfekte ideologier, politiske partier eller samfunn. Kristendemokratiet ser nødvendigheten av en demokratisk og pluralistisk samfunnsstruktur med en høy grad av maktfordeling. Mangfold Alle mennesker er skapt forskjellige, med stor frihet til å velge hvordan vi vil leve våre liv. Kristendemokratiet ser på forskjellighet og mangfold som positivt og velkomment. Alle mennesker skal være likeverdige deltakere i samfunnet og gis mulighet til å bidra med sine evner og egenskaper. Vi ønsker et samfunn preget av ulike mennesker, uten at staten eller andre griper inn med ensretting eller begrensning av mangfoldet. Samfunnet må alltid etterstrebe å ta hensyn til mindretallet, og søke å finne løsninger på vanskelige spørsmål, som gjør at mennesker kan leve sammen og følge sin egen samvittighet, på tross av uenigheter. Subsidiaritetsprinsippet Subsidiaritetsprinsippet er et prinsipp som danner utgangspunktet for ansvars- og oppgavefordelingen mellom de forskjellige nivåene i samfunnet. Prinsippet må forstås

6 som en motsetning til sentraliseringsprinsipper som ønsker å bygge samfunnet ovenfra og ned. Enkeltmennesket og de naturlige fellesskapene i samfunnet er frie og har i utgangspunktet selv ansvaret for å løse egne utfordringer. Subsidaritetsprinsippet sier at storsamfunnet på en rettferdig og bærekraftig måte. Således sier subsidiaritetsprinsippet at beslutninger må fattes på lavest mulig hensiktsmessige nivå. "Bevisbyrden" ligger hos den som argumenterer for at en oppgave må løftes opp på et høyere nivå. Samfunnet skal bygges nedenfra og opp, og et fellesskapsnivå skal ikke fratas et ansvar dersom det håndhever dette på en god måte. Subsidaritetsprinsippet betyr at overliggende samfunnsinstitusjoner først og fremst skal støtte de små, naturlige, fellesskapene, og ta seg sv oppgaver som ikke lar seg løse på lavere nivå. Solidaritet Solidaritetsprinsippet tar utgangspunkt i samfunnet som en solidarisk enhet der de forskjellige delene, på alle nivåer, har ansvar for hverandre. Dette prinsippet henger sammen med subsidiaritetsprinsippet, og balanserer dette. Subsidiaritet ivaretar maktfordeling og ansvar mellom det private og offentlige, mens solidaritetsprinsippet sørger for at alle enheter har ansvar for hverandre. Solidaritetsprinsippet og subsidiaritetsprinsippet sett i sammenheng betyr at der noen svikter, må andre gå inn å ta ansvaret. Solidaritetsprinsippet viderefører på denne måten nestekjærlighetstanken til å gjelde for samfunnet, og ikke bare det enkelte mennesket. Kristendemokratiets forståelse av solidaritet gjelder ikke bare nålevende mennesker, av forvalteransvaret følger og at solidaritet gjelder på tvers av generasjoner. Retten til liv Begynnelsen av livet Retten til liv er den mest grunnleggende menneskerettigheten. KrFU bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, som innebærer at alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi. Dette gjelder alle, fra unnfangelse til naturlig død, uavhengig av egenskaper og funksjonsevne. KrFU er derfor prinsipielt imot abort og ønsker et lovverk som gir styrket rettsvern til det ufødte liv og ikke graderer menneskeverdet etter egenskaper. Vårt hovedmål er et samfunn som gjør det mulig for alle gravide å velge å beholde barnet de bærer på. Dette må innebære at gravide kvinner opplever økonomisk trygghet og et støtteapparat utover egen familie og nettverk. Det er viktig å styrke fars rolle, gi rådgivning og god helsesøsteroppfølging. Forskning har indikert at gratis prevensjon har betydelig effekt på å redusere antall uønskede svangerskap og dermed også antall aborter. Derfor er det viktig å forebygge uønskede svangerskap gjennom tilgjengelig og gratis prevensjon Forskning på hvorfor kvinner velger å ta abort, må prioriteres høyere, slik at kunnskapen som skal legge grunnlaget for forebyggingen er til stede. De fleste abortene tas av kvinner i alderen 0 år. Mange av disse er under utdanning, i en

7 etableringsfase eller i starten av en yrkeskarriere. Studenter med barn må sikres gode ordninger KrFU ser at det kan oppstå vanskelige situasjoner der kvinner ønsker å ta abort. Vi mener det er viktig at kvinner i denne situasjonen får god rådgivning, veiledning og informasjon både om et eventuelt inngrep, og om hvilke muligheter kvinnen har dersom hun ønsker å beholde barnet. Vi ønsker at den abortsøkendes psykiske og fysiske helse skal tas hensyn til, samt sikre styrket rettsvern for det ufødte liv. sikre rettsvern for det ufødte liv fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium innføre en absolutt grense for abort i uke 1. ikke tillate fosterreduksjon senke grensen for behandling av premature barn fra uke til uke. innføre obligatorisk veiledning for kvinner som vurderer å ta abort. Dersom moren samtykker skal barnets far tilbys å delta på veiledningen. at helsetjenesten skal tilby gratis prevensjon for kvinner mellom 1 og år. Prevensjonen kan være langtidsvirkende og skal være av den type som primært forhindrer befruktning. at skolehelsetjenesten skal tilby seksualundervisning og -opplysning til skoleelever. sikre støtte til organisasjoner som gir rådgivning og støtte til gravide uavhengig av hvilket valg de tar. styrke innsatsen på forskning på årsaker til- og ettervirkninger av abort. Gi kvinner som har tatt abort «eller opplevd spontanabort,» et tilbud om deltakelse i en samtalegruppe eller samtale med lege/psykolog. Fedre som ønsker samtale må få tilbud om dette. at det må legges opp til gode ordninger slik at adopsjon blir et reelt alternativ til abort for kvinner i uønskede svangerskap. gi kvinner uten rett til lønnet svangerskapspermisjon et minimum av foreldrepenger på G (ca kroner) som fordeles over flere utbetalinger. Dette må også være minstebeløpet for de med rett til svangerskapspermisjon. Sikre helsepersonell samvittighetsfrihet i etiske spørsmål knyttet til liv og død. at dagens ordning med ultralyd i 1.uke må bestå, samtidig som vi ikke vil innføre rutinemessig ultralyd til alle gravide før.uke. at det ikke skal tilbys fostervannsprøve med mindre særskilte medisinske årsaker tilsier det. Bioteknologi og sortering For KrFU er alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hvilke egenskaper de har eller hvor mye verdiskaping de kan bidra med til samfunnet. kjempe mot et kaldt og ugjestmildt sorteringssamfunn der kravene for hva som kan aksepteres som normalt hele tiden vil være under press.

8 Bioteknologisk forskning gir vårt samfunn store muligheter, og det kan blant annet hjelpe oss å behandle sykdommer vi ikke kan behandle i dag. Samtidig gir bioteknologien oss betydelige etiske utfordringer som det er viktig at samfunnet tar aktivt stilling til. Derfor må det ligge konkrete etiske vurderinger til grunn for hva slags teknologi vi godtar og ikke godtar. Donasjon av arvemateriale i form av sæd og egg brukes for å gi barnløse muligheten til å få barn. Samtidig gir donasjon av sæd og egg oss muligheten til å konstruere barn med ønskede egenskaper og sortere vekk barn med uønskede egenskaper. Dette er en gradering av menneskeverdet KrFU ikke kan stå inne for. ikke tillate preimplantasjonsdiagnostikk som sorterer bort de med spesielle sykdommer. ikke tillate metoder for å lage donorbarn som sorterer vekk befruktede egg som har feil egenskaper. ikke tillate forskning på befruktede egg som gjør at liv går tapt. støtte forskning på stamceller fra fødte individer. ikke tillate bruk av fosterceller fra provoserte aborter til forskningsformål. opprettholde dagens forbud mot terapeutisk kloning. at det skal være et mål for ordningen med assistert befruktning at egg og sæd kommer fra foreldrene. ikke åpne for surrogati ikke åpne for eggdonasjon ikke godta sæddonasjon med anonym donor fjerne -årsregelen som gir alle kvinner over år tilbud om tidlig ultralyd. En verdig død Eldreomsorgen i kommunene må sikres et godt faglig nivå gjennom nok personell og riktig prioritering av ressursene. KrFU mener at menneskets absolutte og ukrenkelige verdi utelukker bruk av aktiv dødshjelp. Helsevesenets oppgave er ikke å ta liv, men å bevare og ivareta liv. Derfor bør helsevesenets ansvar og utfordring være å gjøre pasientene trygge på at de vil få den smertelindringen og omsorgen de trenger når livet går mot slutten. Palliativ (lindrende) pleie i kommunehelsetjenesten må få fokus. Det må tilrettelegges slik at flere pasienter kan få et godt tilbud hjemme i livets siste fase. Døende pasienter skal ha rett på aktiv livshjelp som innebærer helhetlig omsorg og smertelindring i livets siste fase. KrFU ønsker ikke at noen skal måtte dø alene eller i store smerter. at aktiv dødshjelp må være forbudt. at alle døende pasienter skal ha muligheten til fastvakt, og at ingen skal måtte gå døden i møte alene. ha god palliativ pleie i kommunehelsetjenesten og legge til rette for at flere pasienter kan få et godt tilbud hjemme i livets siste fase. at antall sengeplasser på lindrende avdelinger bør økes. at barn bør få et eget tilbud om tilpasset palliativ behandling på sykehus eller i

9 eget hjem. legge til rette for at alle som er i livets siste fase skal ha tilbud om samtale med en representant fra sin religion eller livssynssamfunn. Familie Familien er grunncellen i samfunnet og det første felleskapet vi møter i livet. Familien er en av de viktigste arenaene for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den skal sørge for trygge rammen rundt barns oppvekst. I familien bør barn møte barnet omsorg, bygger de første relasjoner og lærer om den nødvendige samhandlingen mennesker i mellom. Samfunnet har ansvar for å ta vare på og beskytte familien. Familiepolitikk handler om å skape best mulig oppvekstsvilkår for barna. Det finnes mange forskjellige familiekonstellasjoner i dag. Flere og flere har foreldre som ikke bor sammen, og barna bor delvis hos mor og delvis hos far. De aller fleste foreldre finner gode løsninger for sin familie og sine barn. KrFU er opptatt av at samfunnet skal legge til rette for at alle familier skal gis fleksibilitet og valgfrihet i hvordan de ønsker å organisere familielivet. Samfunnets oppgave er å sikre barn en trygg og god oppvekst. Når det offentlige må gripe inn i familier mener KrFU at barnets beste skal veie tyngst, og at barnas behov alltid skal komme foran de voksnes ønsker. Selv om ingen i Norge lever i absolutt fattigdom, er det viktig å sette fokus på relativ fattigdom. Relativt fattige barn er i en situasjon der de for eksempel ikke har muligheter til å være med på fritidsaktiviteter sammen med vennene sine. Barn i Norge skal ikke føle seg utenfor eller bli ekskludert fra viktige fellesskap fordi foreldrene har dårlig råd. Altfor mange barn vokser opp i fattigdom i dagens Norge. Det må settes inn målrettede tiltak for å hjelpe denne gruppen. endre permisjonsreglene, slik at man ikke mister uker av permisjonstiden ved fødsel før termin. gi alle fedre rett til foreldrepermisjon uavhengig av mors yrkestilknytning. gi fedre rett til lønn ved dagers permisjon i forbindelse med fødsel. at arbeidsavklaringspenger skal medregnes i opptjeningsgrunnlaget for foreldrepenger. at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. innføre søskenbonus, slik at kvinner kan beholde rettighetene til foreldrepenger selv om de ikke er i lønnet arbeid mellom foreldrepermisjonene. innføre bedre studiefinansieringsordninger for studenter i foreldrepermisjon og gi rett til pappapermisjon for studenter, samt sikre gode ordninger i overgang mellom studium og arbeid. gi studenter som får barn, rett til overgangsstønad uten at stipend blir gjort om til lån.

10 øke kontantstøtten til 000 kroner pr måned for ettåringene og 000 kroner pr måned for toåringene. Knytte barnetrygden til grunnbeløpet for folketrygden, inntektsgradere den og doble den til de som trenger det mest. ha et fleksibelt barnehagetilbud, tilpasset familienes behov, blant annet gjennom å legge til rette for to opptak til barnehagene hvert år. Alle som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass, på linje med i dag. Styrke familievernkontorene ha økt satsing på samlivstiltak for familier med funksjonshemmede barn. ha økt satsing på foreldreveiledning for minoritetsfamilier. at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far og arbeide for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. styrke barnevernets muligheter til rask reaksjon og til å yte hjelp til så mange som mulig gjennom et mangfold av tiltak tidligst mulig og at barnevernet skal være sikret midler til oppfølging av bekymringsmeldinger. lovfeste rett til ettervern for barn som barnevernet har hatt omsorg for frem til de fyller. øke innsatsen for å hindre vold i nære relasjoner og satse på forebyggende behandling for voldsutøvere. etablere flere tilbud til barn som har vært utsatt for eller vitne til vold i familien. Sikre alle barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav. at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som gir individklagerett. la familiene fritt fordele foreldrepermisjonen øke kontantstøtten til 000 kr per måned for ettåringer og 000 kr per måned for toåringer for aleneforsørgere. Likestilling Hver enkelt av oss har ulike evner og interesser, og fortjener å bli behandlet som unike enkeltmennesker og ikke først og fremst som medlemmer av en gruppe. I Norge har vi kommet langt på vei mot likestilling, men dessverre opplever mange mennesker at deres muligheter blir begrenset sterke forventninger og holdninger. bekjempe all form for diskriminering. I et likestilt samfunn må det være respekt for den enkeltes valg av livsstil, utdannelse og arbeid. Kvinner og menn skal ha like muligheter og lik tilgang på makt og innflytelse. Like muligheter må ikke bare være formelle og juridiske, også holdninger og sosialt press kan hindre likestilling.

11 at unntaksregelen, som sier at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten, må tolkes strengt. gi far rett til foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. at det må arbeides for å redusere ufrivillig deltid. ikke benytte kvotering som likestillingspolitisk virkemiddel, men arbeide for at kvinner og menn skal rekrutteres på bakgrunn av kvalifikasjoner, og ikke kjønn. at introduksjonsprogrammet for innvandrere skal gi god informasjon om hvilke rettigheter og plikter menn og kvinner har, og hvilke normer som gjelder i det norske samfunnet. at kommunene skal ha ansvar for at krisesenter skal være tilgjengelig, ved å etablere krisesenter i kommunene eller i regioner ved interkommunalt samarbeid. støtte holdningskampanjer mot vold, diskriminering og rasisme. Samfunn med plass til alle KrFU ønsker et samfunn der enkeltmennesket blir ivaretatt ut fra egne forutsetninger og i kraft av å ha ukrenkelig verdi. At man har nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å lykkes i det norske samfunnet. Mennesker med ulik grad av nedsatt funksjonsevne er en ressurs og tilfører samfunnet verdi. KrFU arbeider for samfunnsmessig likestilling av alle mennesker, uavhengig av funksjonshemminger, diagnoser eller vansker. KrFU mener at det må være et prinsipp at i det man får beskjed om at man venter, eller får et funksjonshemmet barn, skal man oppleve at samfunnet stiller opp. Det er en realitet at det er utfordrende å vokse opp som, eller å være foreldre til, et barn med sterkt nedsatt funksjonsevne. Samfunnet skal være forpliktet til å stille med oppfølging og hjelp for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne gjennom gode offentlige tiltak. Det er viktig at det legges til rette for skolefritidstilbud for barn med nedsatt funksjonsevne gjennom hele utdanningsløpet, ikke bare de første årene på barneskolen. at alle barsel-/barneavdelinger på sykehus skal ha en fagperson som skal veilede foreldre som venter eller har fått et barn med nedsatt funksjonsevne. at alle familier med barn med nedsatt funksjonsevne skal følges opp av en rådgiver i kommunen som koordinerer hjelpetiltak. at den individuelle planen skal sikre enkeltvedtak for nok hjelpetiltak. sørge for et verdig og faglig godt botilbud for mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne og multihandikap over 1 år. at det må bli enklere for pårørende å få rett på omsorgslønn, og de som mottar omsorgslønn skal ha krav på pensjonsopptjening på linje med andre

12 lønnsmottakere. bygge ut ulike botilbud som ivaretar de ulike behovene som funksjonshemmede har at det offentlige må sørge for et tilrettelagt transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. ved nye offentlige bygg skal det være krav om universell utforming. at flere offentlige friluftsområder skal være tilgjengelige for mennesker med nedsattfunksjonsevne. sette nasjonale retningslinjer for TT-ordningen (transporttjenesten), for å gi alle bevegelseshemmede de samme mulighetene uavhengig av bosted i landet. at alle stemmelokaler som brukes ved stortings- fylkes og kommunevalg skal være universelt utformet. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres. Aldersgrensen på år på trenings- og fritidshjelpemidler må fjernes. Funksjonshemmede som trenger assistanse må få rettskrav på brukerstyrt personlig assistent (BPA) BPA-ordningen må bli statlig finansiert. Helse Kristendemokratiet legger menneskets absolutte og ukrenkelige verdi til grunn. KrFU ønsker et helsevesen som ser hele mennesket og ivaretar menneskeverdet. Alle skal ha tilgang på gode helsetjenester uansett hvor i landet man bor. KrFUs mål er at helsetilbudet skal tilpasses den enkelte bruker og de lokale forholdene. satse mer på forebygging, rehabilitering og pasientopplæring. Desentraliserte sykehustilbud som tilbyr medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og et forsvarlig fødetilbud må opprettholdes. Dette er en forutsetning for et trygt helsevesen i distriktene, samtidig som det er hensiktsmessig at ikke-akutte tilbud er mer sentralisert. Primærhelsetjenesten skal tilby et helhetlig kommunalt tilbud, og er grunnmuren i det norske helsevesenet. For å møte utfordringene samhandlingsreformen gir, er det nødvendig med et kompetanseløft i primærhelsetjenesten, for å sikre at det er nok arbeidskrav og kompetanse til å behandle stadig flere og sykere pasienter. En enorm utvikling innen teknologi og medisin har gjort at vi står overfor nye og uante muligheter. KrFU mener det må være etikk som setter grenser for teknologi, og ikke omvendt. Prioritere ned tilbud til fordel for andre som anses som viktigere, eller kommer flere til godeen slik prioritering må skje med pasientens beste som fokus. Behandlingsinstitusjoner som drives i regi av frivillige organisasjoner eller private aktører er et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten Særlig kan de utfordre det offentlige helsevesenet ved å øke fokuset på enkeltmennesket og helhet i tjenestene. :

13 Opprettholde forsvarlig medisinsk og kirurgisk akuttberedskap i hele landet Øke innsatsen for å rekruttere blodgivere og organdonorer Fjerne forbudet som sier at homofile ikke får gi blod Innføre et donormerke på førerkortet til de som ønsker det I større grad legge til rette for bruk av private og ideelle helsetilbud Satse på kliniske farmasøyter i primær- og spesialisthelsetjenesten for bedre legemiddelkompetanse Effektivisere helsevesenet ved bruk av moderne IKT-løsninger i hele landet Sikre at primær- og spesialisthelsetjenesten har tilgang på moderne medisinskteknisk utstyr at det skal forskes mer på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer og medikamentbivirkninger der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. øke egenandeler for behandling i helsetjenesten øke frikortgrensen øke kvaliteten i kommunens tannhelsetjeneste, og øke aldersgrensen for gratis offentlig tannhelsetjenesten til år. øke sukkeravgiften Ungdomshelse Hverdagen til mange unge er preget av press, forventninger og urealistiske krav til hvordan man bør se ut og oppføre seg. For mange blir dette en vond sirkel, og man mestrer ikke skole, jobb og hverdagen. KrFU ønsker at skolehelsetjenesten skal utvides og forbedres. Tjenesten skal fungere som et forebyggende- og lavterskeltilbud for alle elever, uansett hvor i landet man bor. Ved at psykiske lidelser oppdages på et tidlig tidspunkt kan elevene få rask oppfølging av eksterne helsetilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt. Tiden som student kan også by på utfordringer når det gjelder psykisk helse. Det må finnes gode helsetilbud for studenter i tilknytning til lærestedene slik at det er lett for studentene å søke nødvendig helsehjelp. KrFU mener at studentsamskipnadene er best egnet til å sørge for et tilpasset helsetilbud ved det enkelte studiested, men at de må få god hjelp til å legge til rette for dette. at lærerutdanningen skal inneholde grunnleggende opplæring om psykiske lidelser og tegn på disse. at skolehelsetjenesten skal ha lav terskel og tilrettelagte muligheter for å henvise elever til flere yrkesgrupper som leger, psykologer, religiøse veiledere og fysioterapeuter. at det skal være en 0 % helsesøsterstilling per 00. Elev i barneskolen, 00. Elev i ungdomsskolen og 00. I videregående. legge seksualundervisning og prevensjonsveiledning til skolehelsetjenesten for å sikre form og innhold på undervisningen. Det må legges vekt på etikk,

14 følelsesmessige forhold, konsekvenser, personlig grensesetting og respekt knyttet til seksualitet. At det skal utarbeides faglige retningslinjer for å håndtere overgangen mellom barne- og voksenavdelinger Psykisk helse Andelen nordmenn diagnostisert med små eller store psykiske problemer øker. KrFU vil satse på forebyggende arbeid, samtidig som behandlingstilbudet må styrkes. Pasientene trenger å bli tatt på alvor igjennom et effektivt behandlingssystem. Bruk av tvang i psykiatrien må alltid være siste utvei, og skal kun benyttes dersom pasienten står i fare for å skade seg selv eller andre. Pasienter skal i større grad gis mulighet til å legge seg inn på frivillig tvang. : Rus At det må være undervisning og informasjon om psykisk helse i skolen At personer med psykiske lidelser skal få rask behandling, og det skal ikke være ventetid for personer under år. Øke antall døgnplasser i psykiatrien. Sette inn økte ressurser for å forenkle overgangen fra barne- og ungdomspsykiatrien til den ordinære psykiatrien. Det bør etter eget ønske være mulig å forbli i barne- og ungdomspsykiatrien frem til fylte 0 år. At behandlede pasienter må få et godt ettervern for å hindre tilbakefall. Opprette flere arbeidstreningstilbud for unge med psykiske lidelser. At det skal utarbeides en nasjonal, helhetlig plan for forebyggende psykisk helsearbeid. Forbedre situasjonen for eldre mennesker med psykiske lidelser. Iverksette tiltak for at det skal bli lettere å oppdage blant annet gjennom flere kurs for de som jobber med eldre. Stryke fastlegers muligheter til samtale om psykiske problemer ved helsesjekker. Satsning ovenfor mennesker som har ROP-dobbeltdiagnose (Rus og psykisk lidelse) må styrkes, blant annet ved å etablere behandlingsplasser for denne gruppen i alle landsdeler. Legge til rette for at helsesøstre kan øke sin kompetanse på psykisk helse Åpne for mer bruk av frivillig tvang Et godt samfunn kan måles ut fra hvordan det tar vare på de med de største utfordringene. I ruspolitikken er KrFU opptatt av dem som rammes av misbruk og avhengighet. Vårt fokus vil alltid være på hvordan man kan forhindre at mennesker utvikler rusavhengighet, hvordan vi som samfunn tar vare på mennesker med rusproblemer, og hvordan vi på en god måte kan sørge for at enkeltmennesker hjelpes ut av misbruk. Vi klarer i for liten grad å hindre nyrekruttering, redusere rusrelatert kriminalitet eller å bedre den sosiale situasjonen for rusavhengige. Økende

15 tilgjengelighet, avrusing og rehabilitering må sees i sammenheng i større grad enn i dag. at alle rusmisbrukere som ønsker det skal få behandling. Det må satses på høyere kvalitet i behandlingstilbudet, blant annet ved at ettervernet må være minst år og inneholde jevnlig og god kontakt. Tilbud om tilpasset behandling og ettervern skal gis til alle med rusrelaterte problemer. Legemiddelassistert behandling (LAR) fungerer ikke godt nok. Det er for lite fokus på rehabilitering, og KrFU syns det er problematisk at behandlingsopplegget i stor grad legger opp til en livslang avhengighet av metadon eller subutex/subuxone. Ideelle, frivillige institusjoner skal være et mulig alternativ på linje med de offentlige. Alle skal selv kunne velge sted for behandling. Behandlingstilbudet må videreutvikles og tilpasses ulike behov og aldersgrupper bedre. Behandlingstilbudet for dem med dobbelt diagnose, rus/psykiatri, må styrkes. Det holdningsskapende arbeidet i skolen, gjennom fritidsaktiviteter og idrettslag er viktig. Frivillige organisasjoner er viktige aktører i det forebyggende arbeidet, og må sikres ressurser til å drive rusforebyggende arbeid. Samfunnet må satse på flere rusfrie møteplasser, spesielt for ungdom. Kontroll med oppfølging av alkohollovgivningen er sentralt. Kontrollen må forbedres, være hyppig og uten forvarsel. Spesielt viktig er det å hindre salg av alkohol til mindreårige. KrFU mener skadereduserende tiltak, som å gi ut rent brukerutstyr er viktig. Rent brukerutstyr fører til mindre forekomst av smittsomme sykdommer blant rusavhengige, som HIV og Hepatitt C. KrFU ønsker i utgangspunktet ikke sprøyterom, men ser nytteverdien ved at man får rent utstyr, og man har en direkte kontakt inn i behandlingsapparatet dersom man ønsker å bli rusfri. Dersom vi skal fortsette med sprøyterom, mener KrFU at det ikke bare må være en oppbevaringsplass for brukere som vil sette et trygt skudd, men et sted hvor man kan bli motivert til rusfrihet og behandling. kreve at butikkene flytter alkoholen til et avlukke adskilt fra forbruksvarene. bevare den nasjonale målsettingen om reduksjon i alkoholforbruket, og som følge av det opprettholde en relativ høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten. sikre ungdom rusfrie møteplasser gi støtte til organisasjoner som informerer om skade og ringvirkninger av rusmidler.. fremheve ordningen med vinmonopol som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel og sikre tilstrekkelig antall utsalgssteder til at legitimiteten til ordningen ivaretas. ha bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 1 år at utsalg som selger alkohol til mindreårige skal miste bevillingen til å selge alkohol i minst måneder. at alkohol på lik linje med tobakk merkes med informasjon om produktets helseskadelige konsekvenser. legge til rette for at rusavhengiges familier får et bedre tilbud og oppfølging 1

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014

ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014 ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014 Forslag nummer Side Linjenr Forslags stiller Stryk/En dre/ny Forslag Begrunnelse Forankring i kristendemokratisk ideologi Landsstyrets

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Personlig frihet og sosialt ansvar

Personlig frihet og sosialt ansvar Omslaget 04.12.02 09:51 Side 1 Personlig frihet og sosialt ansvar Venstres stortingsvalgprogram 2001-2005 www.venstre.no Stortingsvalgprogrammet-sv/hv 03.12.02 10:02 Side 1 Innhold 1. Venstres ideologiske

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag Nye ideer, bedre løsninger Programkomiteens forslag Høyres stortingsvalgprogram Behandles på landsmøtet 3. 5. mai 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 NYE IDEER OG BEDRE LØSNINGER... 4 2 UTDANNING OG KULTUR...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Mangfold og felleskap

Mangfold og felleskap SE PÅ VENSTRE! Norge trenger et sterkt, liberalt sentrumsparti som er uavhengig av særinteresser og villig til å samarbeide med andre for å oppnå resultater. En stemme på Venstre er også en stemme på mer

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer