NIR. Ny praksis DESEMBER 2010 NYHETSBREV. Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIR. Ny praksis DESEMBER 2010 NYHETSBREV. Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse"

Transkript

1 NIR NYHETSBREV DESEMBER 2010 Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse Ny varemerkelov og ny varemerkeforskrift trådte i kraft 1. juli Den viktigste nyheten i forskriften er at den gir adgang til å dele varemerkeregistreringer. Det er videre kun én forskrift på varemerkeområdet nå, ikke to som tidligere. Med virkning fra 17. juni 2010 tiltrådte Norge Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design. Fra samme tidspunkt trådte Designloven kapittel 10 om internasjonal designregistrering og et nytt kapittel 8 om internasjonal designregistrering i designforskriften i kraft. Bestemmelsene i designloven kapittel 10 og designforskriften kapittel 8 gjennomfører Genèveavtalen i norsk rett. Ordningen gir mulighet til å beskytte design i flere stater ved å sende kun én søknad til Det Internasjonale Byrået ved World Intellectual Property Organization (WIPO), på ett språk (engelsk, spansk eller fransk), og med kun ett sett med avgifter i én valuta (Swiss francs). Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemsstatene til Genèveavtalen Ny praksis Oslo tingrett opprettholdt ved dom 28. april 2010 et patent på isolert biologisk materiale, i form av et virus som har betydning for utvikling og produksjon av vaksine mot en sykdom som rammer oppdrettsfisk, og som er kjent som pankreatisk sykdom (sykdom i bukspyttkjertelen). Når saken bevismessig sto i vesentlig samme stilling som for Patentstyret, måtte det utvises tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelse, både når det gjaldt patenterbarhetsvilkårene og beskyttelsesomfanget. Patenthaveren var den første som hadde greid å isolere viruset, til tross for at flere hadde forsøkt, og såvel nyhetskravet som kravet om oppfinnelseshøyde måtte anses oppfylt. Patentvernet kunne ikke anses å være begrenset til den deponerte virusstammen, men måtte omfatte også beslektede stammer, herunder den stammen som var utnyttet av saksøkte. Det ble nedlagt forbud og saksøkte ble dessuten pålagt å tilintetgjøre tre millioner doser ferdigprodusert vaksine. Dommen er påanket. Analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av mykofenolatmofetil, et legemiddel som forebygger frastøtelse etter transplantasjon, omfattet ikke et tilsvarende produkt som var fremstilt ved en modifisert prosess, ifølge Oslo tingretts dom 8. juli Tingretten la til grunn at de tre ekvivalenskriteriene som Høyesterett i Rt s (donepezil) betegnet som et «hensiktsmessig utgangspunkt» for vurderingen av ekvivalens, må være oppfylt for at inngrep etter ekvivalenslæren skal foreligge. Det kunne ikke anses å ha vært nærliggende for en fagperson å erstatte patentets ikke-katalytiske forestring med enzymatisk forestring, særlig fordi fagpersonen ville oppfattet patentets angivelse av prosesser som uttømmende. Retten fant det ikke nødvendig å ta stilling til om ekvivalensvurderingen skal foretas på patentets prioritetsdag eller på inngrepstidspunktet. Dommen er påanket. EU-domstolen har i sak C-428/08 Monsanto, tatt stilling til spørsmål som gjelder tolkningen av biopatentdirektivet (98/44). Patentbeskyttelsen for et gen omfatter ikke materiale hvori genet inngår uten å ha noen Redaktører: Are Stenvik og Ida Gjessing N.I.R. v/ Wiersholm, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO 1

2 kan søke om registrering i de andre medlemsstatene. Det er både enklere og billigere å levere inn én internasjonal søknad via Genèveavtalen, enn å søke i hvert enkelt land for seg. Designloves kap 10 med tilhørende forskrifter, trådte da i kraft. For mer info se Design_utenfor_Norge/ Designforskriften 5 har ved endring med virkning fra 1. juli 2010 fått et nytt avsnitt: Gjelder søknaden bevegelige design, kan Patentstyret kreve at det leveres en beskrivelse av designen og eventuelt en prøve av den lagret på et egnet medium. Det har tidligere vært anledning til å registrere hologrammer som design. Dette har vært vist som serie av stillbilder. Det åpnes nå for at det kan leveres andre typer av bevegelige design, som for eksempel ikoner som beveger seg på skjerm. For å sikre at det tydelig fremgår av søknaden hva som ønskes registrert, skal det leveres inn billedsekvens som viser bevegelsen og en beskrivelse med ord. Datafil el. skal være i MPG eller JPG. Beskrivelsen legges som vedlegg til søknaden. Mer informasjon: Som følge av at kravet til norsk fullmektig for utenlandske søkere er opphevet for patent-, design- og varemerkeområdet, må alle som står oppført som fullmektig i designsøknader levere inn fullmakt for at saken skal kunne registreres. Unntaket er for advokater og advokatfullmektiger som i kraft av sin stilling kan representere andre. Dersom fullmektigkontorer eller advokatkontorer står oppført som fullmektig må fullmakt leveres. Det be-stemmes i forskrift om avgifter til Patentstyret mv. at bruk av fullmektig og fullmakt reguleres av forvaltningsloven 12. biologisk funksjon. Patenthaver kunne derfor ikke motsette seg import til Europa av soyamel som var fremstilt i Argentina fra soyaplanter som inneholdt det patenterte genet. Genets biologiske funksjon er å styre produksjonen av et spesielt enzym, som gjør at planter som inneholder genet er motstandsdyktige mot sprøytemiddelet Roundup. Det generelle prinsippet om absolutt produktbeskyttelse i nasjonal patentrett kan ikke anvendes for å gi bioteknologiske oppfinnelser patentvern ut over det som følger av direktivets art. 9. Tilgjengelig: Analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av legemiddelet losartan, til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt, omfattet et tilsvarende legemiddel som var blitt fremstilt ved en modifisert fremgangsmåte (Borgarting lagmannsretts dom 2. juni 2010, LB ). Patentets prosess og saksøtes prosess startet med lignende utgangsstoffer, og reaksjonene var «identiske eller prinsipielt nært beslektet». I saksøktes prosess ble reaksjonene utført i en annen rekkefølge, men rekkefølgeendringen kunne ikke tillegges avgjørende betydning, da begge prosessene var basert på «samme syntesestrategi». Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. I inngrepssaker kan det gjelde en bevispresumsjon til fordel for innehaveren av et fremgangsmåtepatent, tilsvarende regelen i 41 i patentloven av Ifølge Borgarting lagmannsrett gjelder dette likevel ikke dersom det foreligger en alternativ fremgangsmåte som ikke omfattes av patentvernet, og som kan benyttes til fremstilling av samme produkt. Etter en konkret vurdering fant lagmannsretten det «mest sannsynlig» at saksøktes produkt var fremstilt ved den alternative fremgangsmåten (dom 29. juni 2010, LB ). Dommen er påanket. Den 12. mai 2010 traff EPOs utvidede appellkammer avgjørelse i sak G 3/08 om patentering av datamaskinprogram og programbaserte oppfinnelser, etter en foreleggelse fra EPOs president. Det utvidede appellkammeret kom til at ingen av de forelagte spørsmålene kunne fremmes 2

3 til realitetsbehandling, i hovedsak fordi det ikke kunne anses å foreligge motstridende avgjørelser fra de tekniske appellkamrene. Derved stadfestes i realiteten den praksis om datamaskinprogrammers patenterbarhet som er blitt utviklet av de tekniske appellkamrene gjennom de seneste årene. Tilgjengelig: Ved Borgarting lagmannsretts dom 10. mai 2010, LB , ble patent på en «tettende glidelås» kjent ugyldig fordi oppfinnelsen var utilstrekkelig beskrevet, jf. patentlovens 8. Ifølge patentkravet var oppfinnelsen karakterisert bl.a. ved at tannhalvdelene var sveiset til båndene slik at det oppsto en «kjemisk binding», men patentbeskrivelsen inneholdt ingen metode som gjorde det mulig å avgjøre om bindingen som ble oppnådd var kjemisk eller fysisk. I en avslagssak uttalte Borgarting lagmannsrett at «metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen». Det skal utvises tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurdering, jf. Rt s (Biomar), og det kunne ikke legges avgjørende vekt på at en parallell søknad hadde ført til europeisk patent (Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2010, LB ). Anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Oslo tingrett kjente et patent vedrørende boreutstyr ugyldig idet kravene etter begrensning inneholdt mer enn det som fremkom av søknadsdokumentene, kfr. patentloven 52 første ledd nr. 3, 4 og 5, Oslo tingretts dom av 13. desember 2010, dissens 2-1. Fordi begrensnings-vedtaket etter flertallets vurdering lider av feil, samtidig som det har praktiske konsekvenser når patenthaver ved sin patentbegrensning søker å oppnå vern for noe som ikke kan utledes av de opprinnelige patentkrav, fant rettens flertall mindre grunn til å utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets vedtak. Ikke rettskraftig. Ved dom av 12. mai 2010 Rt s. 593 fant Høyesterett at logoen til AAAA Tøyen Tannlegevakt AS lett kan forveksles med emblemet til Røde Kors, jfr. straffeloven 328(2) (c) jfr. (b) om bruk av kjennetegn som ved mellomfolkelig overenskomst er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårete og syke i krig, tolket i lys av Genèvekonvensjonen. Borgarting lagmannsretts tidligere frifinnelse av tannlegevakten ble opphevet. Høyesterett vektlegger at Røde Kors-emblemet skal kunne gjenkjennes og respekteres i krigssituasjoner. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kan skje under normale omstendigheter og på nært hold. Høyesterett uttaler imidlertid at det er tvilsomt om straffeloven 328 (2) (c) i alle andre henseender ivaretar de forpliktelser til å verne Røde Kors-emblemet som følger av Genèvekonvensjonen av Gjøvik tingrett fant ved dom av 20. oktober 2010 at en flaskeform ikke var innarbeidet som varemerke. Forbrukerundersøkelse ikke vektlagt, da det ikke var fremlagt forklaring og bakgrunnsmateriale. Ikke rettskraftig. Domstolen fastholdt i avgjørelse av 14. september 2010 (C- 48/09 P) OHIMs avgjørelse om at Lego ikke har enerett til de såkalte byggeklossenes tredimensjonale form, da formen er funksjonelt betinget. Dommen fastslår at det ikke er adgang til å registrere formen på et produkt som varemerke hvor formen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Den greske bokstaven α var ikke særpreget nok til å kunne varemerkeregistreres, Domstolens 3

4 Kravet er erstattet av et krav til korrespondanseadresse, se designloven 49. For mer informasjon, se Forslag til nye regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av ATM-direktivet i norsk rett er sendt på høring. Høringsforsalget innebærer endringer i kringkastingsloven og åndsverkloven. Frist er 17. februar Tilgjengelig: kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/ horing---forslag-til-regler-om-produktpl. html?id= Generaladvokatene i EU avga 2. juli 2010 uttalelse om hvorvidt det foreliggende utkastet til avtale om en «European and Community Patents Court» er forenlig med Traktaten om den europeiske unionens funksjonsmåte (Opinion 1/09). Generaladvokatene kom til at etableringen av en europeisk patentdomstol er forenlig med traktaten, men at det foreliggende utkastet til avtale er problematisk på enkelte punkter. Det må etter generaladvokatenes mening etableres et system som sikrer at EPOs praksis er forenlig med EUretten, det må fremgå tydeligere av avtalen at patentdomstolen er forpliktet til å følge EU-retten, det må innføres sanksjonsmuligheter for det tilfelle at patentdomstolen handler i strid med EU-retten og reglene om prosesspråk må endres slik at grunnleggende prosessuelle rettigheter blir godt nok ivaretatt. avgjørelse av 9. september 2010 (C-265/09). Uttalt at det kan være vanskeligere å konstatere særpreg for merker som består av én enkelt bokstav enn for andre ordmerker. Retten fastholdt OHIMs avgjørelse om at fargen oransje, i en bestemt nyanse for blant annet roboter, ikke var særpreget nok til å kunne varemerkeregistreres, avgjørelse av 13. september 2010 (T-97/08). Premisserne trekker i retning av at det igjen er vektlagt et friholdelsesbehov: ( ) in the light of the particularly limited number of available colours, the monopoly of a given colour and, therefore, potentially of the whole range of colours and shades which are similar, would be liable to lead to the entire range of available colours being quickly used up and to granting certain economic operators a competitive advantage incompatible with a system of undistorted competition and with the general interest in the availability of colours for other economic operators not being unduly restricted ( ). Posisjonsmerke i form av oransje farge i tåfeltet på en sokk ble ansett som et dekorativt element uten adskillende evne, Rettens avgjørelse av 15. juni 2010 (T-547/08). Særpregsvurderingen er uavhengig av om man anser posisjonsvaremerker som en egen kategori varemerker ved siden av tredimensjonale merker, avgjørende er om omsetningskretsen oppfatter merket som opprinnelsesgaranti. Varemerket Companys ble ved Borgarting lagmannsretts dom av 27. april 2010 (LB ) under tvil ansett som tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres for detaljhandelstjenester i klasse 35. OHIMs tilsvarende avgjørelse måtte tillegges adskillig vekt. Uttalt at isolert sett kan det nok hevdes at tillegget av en s i ordet company må vurderes som en uvesentlig endring. 4

5 Norske forbrukere vil kunne oppfatte ordet som selskap i flertalls form. På den annen side kan lagmannsretten vanskelig se at det foreligger noe friholdelsesbehov. FIFA fikk etter 2. avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 nr ikke registrert WORLD CUP 2010 for klassene 9, 16 og 41. Ingen av de varer eller tjenester som var omfattet av varefortegnelsen hadde en så fjern forbindelse til internasjonale konkurranser at uttrykket ikke ville bli oppfattet som deskriptivt. Merket hadde derfor ikke nødvendig særpreg. Ordmerket SR8 gitt virkning i Norge for varer i klassene 7, 9 og 11, 2. avd. avgjørelse av 12. mai 2010 nr Friholdelsesbehovet for korte tall/bokstav-kombinasjoner ivaretas langt på vei av forbudet mot registrering av deskriptive fortegnelser. Annen avdeling tilføyet at tall/bokstav-kombinasjoner ikke generelt kan anses å savne tilstrekkelig særpreg. Ordmerket PARK AVENUE gitt virkning i Norge, 2. avd. avgjørelse av 14. juni 2010 nr Det kunne ikke legges til grunn at gatenavn som PARK AVENUE vil bli oppfattet som egenskapsangivende blant annet for varer i klasse 9, 16 og 38, idet det ikke er vanlig å benytte gatenavn som geografisk opprinnelsesangivelse for slike varer, og derfor heller ikke kan påregnes gjennomsnittsforbrukeren å ville oppfatte varemerket som en angivelse av at varene eller tjenestene er produsert i en gate med dette navnet, eller på annen måte har sitt opphav der. Klage over 1. avd. avgjørelse om å opprettholde registreringen av det kombinerte merket MOSELLA VINBASERT LESKEDRIKK førte frem. I avgjørelse av 14. desember 2009 nr la 2. avd. til grunn at elementet MOSELLA kunne skape assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin, selv om gjennomsnittsforbrukeren ikke vet at ordet er den latinske og italienske betegnelse for Mosel. Tillegget VINBASERT LESKEDRIKK skilte det registrerte merket fra Mozell-saken. Sett i sammenheng med at varene rettes mot omsetningskretsen for alkoholholdige drikkevarer, måtte risikoen for forestillinger om opprinnelsesmessig tilknytning til Mosel-distriktet anses svært nærliggende. Tredimensjonalt merke i form av en flaske med skrueformet hals ansett ikke forvekslbar med tidligere registrering av flaskeform også med skrueformet hals, Rettens avgjørelse av 4. mars 2010 (T-24/08). Den tidligere registrering ble ansett for å ha et gjennomsnittlig særpreg, til tross for tildeling av designpriser, og forskjeller i lengde og breddeproporsjoner, samt antall snurrer og en innpreget ordbestanddel på det omsøkte merket utgjorde tilstrekkelig forskjell. Uttalt at flaskernes tilstedeværelse som produkter med etiketter på hylderne i større fødevarebutikker eller bestillingen av en flaske på en bar eller på en restaurant at forbrugernes fokus først og primært ligger på de ord- og figurbestanddele, der angiver produktets opprindelse. COSMETIQUE i figurmessig utformning ble av Borgarting lagmannsrett ikke ansett for å være forvekslbart med ESTETIQUE i figurmessig utformning, kjennelse av 28. juni 2010 (LB ). Forholdet var heller ikke i strid med markedsføringsloven. Uttalt at undersøkelser foretatt på vegne av en av partene i saken bør under enhver omstendighet anvendes kritisk, og kan i en sak som denne ikke rokke ved den konklusjon som de øvrige momenter tilsier. Det kombinerte merket SOLVO nektet virkning i Norge, 2. avd. avgjørelse av 14. juni 2010 nr. 7928, for varer i klassene 9, 35, 37, 38, 41 og 42 grunnet forvekslbarhet med ordmerket VOLVO for samme varer. Den ulikhet og distanse som fulgte av forskjellige forbokstaver var av underordnet betydning. Det kunne ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil tillegge merkene betydningsinnehold som kunne bidra til å motvirke forvekslingsrisiko, selv for de varer og tjenester som rettet seg mot en profesjonell og merkebevisst omsetningskrets. 5

6 Spørsmålet er også prøvet i EU, der domstolen i sak T-434/07 omgjorde OHIMs beslutning om å tillate registrering, idet OHIM feilaktig hadde gått ut fra at det ikke forelå fonetisk likhet. Kraft Foods fikk ved Oslo tingretts dom av 29. oktober 2010 (TOSLO ) medhold i at de karakteristiske trekkene ved emballasjen for KVIKK LUNSJ sjokolade er velkjent her i riket, jfr. vml. 4 annet ledd. Utgivelse av en novellesamling under tittelen PÅSKE KRIM der de tre fargestripene kjent fra KVIKK LUNSJ emballasjen, samt sammenfallende trekant i øvre venstre hjørne, innebar en urimelig utnyttelse av varemerkets særpreg eller anseelse. Selv om bøker er en varegruppe som ligger forholdsvis langt fra sjokolade, ble det vektlagt at en høy andel av KVIKK LUNSJ salget skjer ved påsketider, samt at boken PÅSKE KRIM og sjokoladen i ikke ubetydelig grad selges gjennom de samme kanaler. Forlagets varemerkeregistreringer kjent ugyldige. Varemerket CD brukt for longs, strømper og sokker ble slettet for alle andre registrerte varer enn undertøy i klasse 25. Oslo tingrett anså i dom av 25. juni 2010 (TOSLO ) overbegrepet klær som omfattende, til forskjell fra møbler, kfr. TRIPP TRAPP dommen, RG 2004 s Markedsføring og salg av avfettingsmidler for industrielle formål, rengjøringsmidler og vaskemidler under varianter av P3 merket ansett som bruk av varemerket selv om merket for de enkelte typebetegnelser var tillagt andre og beskrivende elementer, Oslo tingretts dom av 18. oktober Intet grunnlag for å begrense varefortegnelsen til forskjellige markedssegmenter, slik som bruk innen offshore, landbruk og dyrehold. Rådgivende uttalelser vedrørende bruk av varemerker gjennom tjenesten AdWords, C-236/08, C-278/08 og C-558/08. Domstolen konstaterte at annonsørenes bruk av andres varemerke som et AdWord ville innebære en krenkelse dersom that advertisement does not enable an average internet user, or enables that user only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party. Når det derimot gjelder Googles salg og tilrettelegging av tjenesten AdWords, kom Domstolen til at dette ikke innebærer noen varemerkekrenkelse. Google er ikke ansett å være involvert i den handelsvirksomhet som det siktes til i varemerkedirektivet artikkel 5, idet Google ikke selv har noen direkte økonomisk gevinst knyttet til omsetningen av varene eller tjenestene som promotores gjennom tjenesten AdWords. Domstolens dom av 3. juni 2010 (C-127/09) om konsumpsjon. Prejudisiell uttalelse om at utlevering av parfymetestere til mellommenn ikke anses som stilltiende samtykke til markedsføring all den tid varene er påført ikke for salg og demonstrasjon og for øvrig adskiller seg fra de varer som vanligvis bringes i handelen. Høyesterett fant ved dom av 15. september 2010 (HR A - Rt ) at endring av foretaksnavn fra CANVAS DYRØ til CANVAS AS var forvekslbart med det tidligere registrerte foretaksnavnet KANVAS AS. Endringen var for betydelig, selv om DYRØ var et lovpålagt tillegg i enkeltmannsforetaket. Dersom et foretaksnavn endres i forbindelse med overdragelse eller endringer i selskapsform vil prioriteten ikke nødvendigvis være den samme som for det opprinnelige foretaksnavnet, dersom endringen, enten den er lovpålagt eller ikke, skje på en slik måte at det kan forekomme fare for forveksling. I likhet med lagmannsretten påpeker også Høyesterett at selv om det er en lovpålagt endring å tilføye AS til foretaksnavnet, kunne elementet DYRØ vært beholdt i det endrede navnet. 6

7 Norges Høyesteretts kjennelse av 18. juni 2010 (HR A - Rt ) om bevissikring utenfor rettssak, tvisteloven 22-3 (2) og (3). Tilgang til datautstyr og datamateriale med sikte på å bevise ulovlig fildeling for bl.a. Max Manus filmen ble gitt til tross for at Høyesterett anså kundeforholdet til internettleverandøren som en taushetsbelagt opplysning etter e-kom loven 2-9. Høyesterett bestemte at verken abonnenten eller allmennheten skulle gjøres kjent med saken før bevissikringen var gjennomført. Formatets sammensetning og struktur hadde ikke tilstrekkelig originalitet og særpreg. Videre bemerket retten at dersom et tv-format som var så generisk og løst i formen skulle være vernet, så ville det gi andre aktører i bransjen svært liten forutberegnelighet. Retten fant heller ikke at programmet utgjorde en krenkelse av filmverket slik det hadde materialisert seg i England og i programmet klokka 8 hos meg. Heller ikke anført ulovlig produktetterlikning etter markedsføringsloven førte frem. Krav om erstatning etter produktetterlikning avvist idet saksøkers hjemting ikke kan forstås som skadestedet når det kun er et formuestap som kan allokeres dit, Agder lagmannsretts dom av 8. oktober Pretendert skadefølge i form av tapt vederlag for jakker designet for produksjon og salg til Tyskland. Det økonomiske tapet var etter Agder lagmannsretts vurdering et formuestap som indirekte skadefølge av handlinger begått i utlandet. Lagmannsretten viste blant annet til at Domstolens tolkning av uttrykket skadestedet er restriktiv, jfr. Luganokonvensjonen art. 5 nr. 3. Dissens 2-1. Påanket. Sharif Dekkfabrikk kunne brukes som foretaksnavn uhindret av ordmerket TOMMY SHARIF, kombinertmerket Sharif s Dekksenter AS og anført innarbeidet merke SHARIF, kfr. varemerkeloven 5 annet ledd, selv om navnet var angitt på et konkurrerende nettsted. Nedre Romerike tingrett kom i kjennelse av 9. juli 2010 til at registreringene ikke kunne forhindre bruk av navnet Sharif, og vektla at dette er et vanlig pakistansk etternavn, og midlertidig forføyning ble ikke gitt. Ved Oslo tingretts dom av 4. november 2010 fant retten at tvformatet Come dine with me ikke hadde opphavsrettslig vern, og at programmet 4 stjerners middag halv åtte derfor heller ikke utgjorde en krenkelse. 7

8 NIR Redaktører: Are Stenvik og Ida Gjessing N.I.R. v/ Wiersholm, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO 8

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 29.10.2010 i Oslo tingrett, Avsagt: 09-181049TVI-OTIR/06 10-086774TVI-OTIR/06. Saksnr.: Dommer:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 29.10.2010 i Oslo tingrett, Avsagt: 09-181049TVI-OTIR/06 10-086774TVI-OTIR/06. Saksnr.: Dommer: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 29.10.2010 i Oslo tingrett, 09-181049TVI-OTIR/06 10-086774TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Påstand om lovstridig bruk av bokomslag

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 25.03.2014 13-086552TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 25.03.2014 13-086552TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 25.03.2014 Saksnr.: 13-086552TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun Saken gjelder: Registrering av varemerke. Kravet om særpreg. Tretorn Aktiebolag Advokat Jaime

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning OSLO BYFOGDEMBETE -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1 Dommer Helge Rivedal Midlertidig forføyning ITV Studios Limited ITV Global

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Are Stenvik. Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder

Are Stenvik. Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder 529 Are Stenvik Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder 530 531 Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder Av førsteamanuensis dr. juris Are Stenvik, Norge Forretningsmetoder, som

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg: i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg: i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Dokumentasjon for innarbeidet særpreg: i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 4/2012 14. årgang. Innhold nr. 4. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARVERETT

Nytt. i privatretten. Nr. 4/2012 14. årgang. Innhold nr. 4. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARVERETT Nr. 4/2012 14. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARVERETT Erstatning fra staten for sakskostnader i arvesak. Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse Rt.

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.01.2010 i Borgarting lagmannsrett, 09-162221AST-BORG/01 Dommer: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Kst. tingrettsdommer Finansrådgiver Kategorisjef

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen. OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom, I. (advokat Inge Svae-Grotli til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom, I. (advokat Inge Svae-Grotli til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 27. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom, I. Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli til prøve) mot Stokke AS Peter Opsvik AS

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer