NIR. Ny praksis DESEMBER 2010 NYHETSBREV. Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIR. Ny praksis DESEMBER 2010 NYHETSBREV. Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse"

Transkript

1 NIR NYHETSBREV DESEMBER 2010 Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse Ny varemerkelov og ny varemerkeforskrift trådte i kraft 1. juli Den viktigste nyheten i forskriften er at den gir adgang til å dele varemerkeregistreringer. Det er videre kun én forskrift på varemerkeområdet nå, ikke to som tidligere. Med virkning fra 17. juni 2010 tiltrådte Norge Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design. Fra samme tidspunkt trådte Designloven kapittel 10 om internasjonal designregistrering og et nytt kapittel 8 om internasjonal designregistrering i designforskriften i kraft. Bestemmelsene i designloven kapittel 10 og designforskriften kapittel 8 gjennomfører Genèveavtalen i norsk rett. Ordningen gir mulighet til å beskytte design i flere stater ved å sende kun én søknad til Det Internasjonale Byrået ved World Intellectual Property Organization (WIPO), på ett språk (engelsk, spansk eller fransk), og med kun ett sett med avgifter i én valuta (Swiss francs). Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemsstatene til Genèveavtalen Ny praksis Oslo tingrett opprettholdt ved dom 28. april 2010 et patent på isolert biologisk materiale, i form av et virus som har betydning for utvikling og produksjon av vaksine mot en sykdom som rammer oppdrettsfisk, og som er kjent som pankreatisk sykdom (sykdom i bukspyttkjertelen). Når saken bevismessig sto i vesentlig samme stilling som for Patentstyret, måtte det utvises tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelse, både når det gjaldt patenterbarhetsvilkårene og beskyttelsesomfanget. Patenthaveren var den første som hadde greid å isolere viruset, til tross for at flere hadde forsøkt, og såvel nyhetskravet som kravet om oppfinnelseshøyde måtte anses oppfylt. Patentvernet kunne ikke anses å være begrenset til den deponerte virusstammen, men måtte omfatte også beslektede stammer, herunder den stammen som var utnyttet av saksøkte. Det ble nedlagt forbud og saksøkte ble dessuten pålagt å tilintetgjøre tre millioner doser ferdigprodusert vaksine. Dommen er påanket. Analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av mykofenolatmofetil, et legemiddel som forebygger frastøtelse etter transplantasjon, omfattet ikke et tilsvarende produkt som var fremstilt ved en modifisert prosess, ifølge Oslo tingretts dom 8. juli Tingretten la til grunn at de tre ekvivalenskriteriene som Høyesterett i Rt s (donepezil) betegnet som et «hensiktsmessig utgangspunkt» for vurderingen av ekvivalens, må være oppfylt for at inngrep etter ekvivalenslæren skal foreligge. Det kunne ikke anses å ha vært nærliggende for en fagperson å erstatte patentets ikke-katalytiske forestring med enzymatisk forestring, særlig fordi fagpersonen ville oppfattet patentets angivelse av prosesser som uttømmende. Retten fant det ikke nødvendig å ta stilling til om ekvivalensvurderingen skal foretas på patentets prioritetsdag eller på inngrepstidspunktet. Dommen er påanket. EU-domstolen har i sak C-428/08 Monsanto, tatt stilling til spørsmål som gjelder tolkningen av biopatentdirektivet (98/44). Patentbeskyttelsen for et gen omfatter ikke materiale hvori genet inngår uten å ha noen Redaktører: Are Stenvik og Ida Gjessing N.I.R. v/ Wiersholm, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO 1

2 kan søke om registrering i de andre medlemsstatene. Det er både enklere og billigere å levere inn én internasjonal søknad via Genèveavtalen, enn å søke i hvert enkelt land for seg. Designloves kap 10 med tilhørende forskrifter, trådte da i kraft. For mer info se Design_utenfor_Norge/ Designforskriften 5 har ved endring med virkning fra 1. juli 2010 fått et nytt avsnitt: Gjelder søknaden bevegelige design, kan Patentstyret kreve at det leveres en beskrivelse av designen og eventuelt en prøve av den lagret på et egnet medium. Det har tidligere vært anledning til å registrere hologrammer som design. Dette har vært vist som serie av stillbilder. Det åpnes nå for at det kan leveres andre typer av bevegelige design, som for eksempel ikoner som beveger seg på skjerm. For å sikre at det tydelig fremgår av søknaden hva som ønskes registrert, skal det leveres inn billedsekvens som viser bevegelsen og en beskrivelse med ord. Datafil el. skal være i MPG eller JPG. Beskrivelsen legges som vedlegg til søknaden. Mer informasjon: Som følge av at kravet til norsk fullmektig for utenlandske søkere er opphevet for patent-, design- og varemerkeområdet, må alle som står oppført som fullmektig i designsøknader levere inn fullmakt for at saken skal kunne registreres. Unntaket er for advokater og advokatfullmektiger som i kraft av sin stilling kan representere andre. Dersom fullmektigkontorer eller advokatkontorer står oppført som fullmektig må fullmakt leveres. Det be-stemmes i forskrift om avgifter til Patentstyret mv. at bruk av fullmektig og fullmakt reguleres av forvaltningsloven 12. biologisk funksjon. Patenthaver kunne derfor ikke motsette seg import til Europa av soyamel som var fremstilt i Argentina fra soyaplanter som inneholdt det patenterte genet. Genets biologiske funksjon er å styre produksjonen av et spesielt enzym, som gjør at planter som inneholder genet er motstandsdyktige mot sprøytemiddelet Roundup. Det generelle prinsippet om absolutt produktbeskyttelse i nasjonal patentrett kan ikke anvendes for å gi bioteknologiske oppfinnelser patentvern ut over det som følger av direktivets art. 9. Tilgjengelig: Analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av legemiddelet losartan, til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt, omfattet et tilsvarende legemiddel som var blitt fremstilt ved en modifisert fremgangsmåte (Borgarting lagmannsretts dom 2. juni 2010, LB ). Patentets prosess og saksøtes prosess startet med lignende utgangsstoffer, og reaksjonene var «identiske eller prinsipielt nært beslektet». I saksøktes prosess ble reaksjonene utført i en annen rekkefølge, men rekkefølgeendringen kunne ikke tillegges avgjørende betydning, da begge prosessene var basert på «samme syntesestrategi». Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. I inngrepssaker kan det gjelde en bevispresumsjon til fordel for innehaveren av et fremgangsmåtepatent, tilsvarende regelen i 41 i patentloven av Ifølge Borgarting lagmannsrett gjelder dette likevel ikke dersom det foreligger en alternativ fremgangsmåte som ikke omfattes av patentvernet, og som kan benyttes til fremstilling av samme produkt. Etter en konkret vurdering fant lagmannsretten det «mest sannsynlig» at saksøktes produkt var fremstilt ved den alternative fremgangsmåten (dom 29. juni 2010, LB ). Dommen er påanket. Den 12. mai 2010 traff EPOs utvidede appellkammer avgjørelse i sak G 3/08 om patentering av datamaskinprogram og programbaserte oppfinnelser, etter en foreleggelse fra EPOs president. Det utvidede appellkammeret kom til at ingen av de forelagte spørsmålene kunne fremmes 2

3 til realitetsbehandling, i hovedsak fordi det ikke kunne anses å foreligge motstridende avgjørelser fra de tekniske appellkamrene. Derved stadfestes i realiteten den praksis om datamaskinprogrammers patenterbarhet som er blitt utviklet av de tekniske appellkamrene gjennom de seneste årene. Tilgjengelig: Ved Borgarting lagmannsretts dom 10. mai 2010, LB , ble patent på en «tettende glidelås» kjent ugyldig fordi oppfinnelsen var utilstrekkelig beskrevet, jf. patentlovens 8. Ifølge patentkravet var oppfinnelsen karakterisert bl.a. ved at tannhalvdelene var sveiset til båndene slik at det oppsto en «kjemisk binding», men patentbeskrivelsen inneholdt ingen metode som gjorde det mulig å avgjøre om bindingen som ble oppnådd var kjemisk eller fysisk. I en avslagssak uttalte Borgarting lagmannsrett at «metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen». Det skal utvises tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurdering, jf. Rt s (Biomar), og det kunne ikke legges avgjørende vekt på at en parallell søknad hadde ført til europeisk patent (Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2010, LB ). Anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Oslo tingrett kjente et patent vedrørende boreutstyr ugyldig idet kravene etter begrensning inneholdt mer enn det som fremkom av søknadsdokumentene, kfr. patentloven 52 første ledd nr. 3, 4 og 5, Oslo tingretts dom av 13. desember 2010, dissens 2-1. Fordi begrensnings-vedtaket etter flertallets vurdering lider av feil, samtidig som det har praktiske konsekvenser når patenthaver ved sin patentbegrensning søker å oppnå vern for noe som ikke kan utledes av de opprinnelige patentkrav, fant rettens flertall mindre grunn til å utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets vedtak. Ikke rettskraftig. Ved dom av 12. mai 2010 Rt s. 593 fant Høyesterett at logoen til AAAA Tøyen Tannlegevakt AS lett kan forveksles med emblemet til Røde Kors, jfr. straffeloven 328(2) (c) jfr. (b) om bruk av kjennetegn som ved mellomfolkelig overenskomst er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårete og syke i krig, tolket i lys av Genèvekonvensjonen. Borgarting lagmannsretts tidligere frifinnelse av tannlegevakten ble opphevet. Høyesterett vektlegger at Røde Kors-emblemet skal kunne gjenkjennes og respekteres i krigssituasjoner. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kan skje under normale omstendigheter og på nært hold. Høyesterett uttaler imidlertid at det er tvilsomt om straffeloven 328 (2) (c) i alle andre henseender ivaretar de forpliktelser til å verne Røde Kors-emblemet som følger av Genèvekonvensjonen av Gjøvik tingrett fant ved dom av 20. oktober 2010 at en flaskeform ikke var innarbeidet som varemerke. Forbrukerundersøkelse ikke vektlagt, da det ikke var fremlagt forklaring og bakgrunnsmateriale. Ikke rettskraftig. Domstolen fastholdt i avgjørelse av 14. september 2010 (C- 48/09 P) OHIMs avgjørelse om at Lego ikke har enerett til de såkalte byggeklossenes tredimensjonale form, da formen er funksjonelt betinget. Dommen fastslår at det ikke er adgang til å registrere formen på et produkt som varemerke hvor formen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Den greske bokstaven α var ikke særpreget nok til å kunne varemerkeregistreres, Domstolens 3

4 Kravet er erstattet av et krav til korrespondanseadresse, se designloven 49. For mer informasjon, se Forslag til nye regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av ATM-direktivet i norsk rett er sendt på høring. Høringsforsalget innebærer endringer i kringkastingsloven og åndsverkloven. Frist er 17. februar Tilgjengelig: kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/ horing---forslag-til-regler-om-produktpl. html?id= Generaladvokatene i EU avga 2. juli 2010 uttalelse om hvorvidt det foreliggende utkastet til avtale om en «European and Community Patents Court» er forenlig med Traktaten om den europeiske unionens funksjonsmåte (Opinion 1/09). Generaladvokatene kom til at etableringen av en europeisk patentdomstol er forenlig med traktaten, men at det foreliggende utkastet til avtale er problematisk på enkelte punkter. Det må etter generaladvokatenes mening etableres et system som sikrer at EPOs praksis er forenlig med EUretten, det må fremgå tydeligere av avtalen at patentdomstolen er forpliktet til å følge EU-retten, det må innføres sanksjonsmuligheter for det tilfelle at patentdomstolen handler i strid med EU-retten og reglene om prosesspråk må endres slik at grunnleggende prosessuelle rettigheter blir godt nok ivaretatt. avgjørelse av 9. september 2010 (C-265/09). Uttalt at det kan være vanskeligere å konstatere særpreg for merker som består av én enkelt bokstav enn for andre ordmerker. Retten fastholdt OHIMs avgjørelse om at fargen oransje, i en bestemt nyanse for blant annet roboter, ikke var særpreget nok til å kunne varemerkeregistreres, avgjørelse av 13. september 2010 (T-97/08). Premisserne trekker i retning av at det igjen er vektlagt et friholdelsesbehov: ( ) in the light of the particularly limited number of available colours, the monopoly of a given colour and, therefore, potentially of the whole range of colours and shades which are similar, would be liable to lead to the entire range of available colours being quickly used up and to granting certain economic operators a competitive advantage incompatible with a system of undistorted competition and with the general interest in the availability of colours for other economic operators not being unduly restricted ( ). Posisjonsmerke i form av oransje farge i tåfeltet på en sokk ble ansett som et dekorativt element uten adskillende evne, Rettens avgjørelse av 15. juni 2010 (T-547/08). Særpregsvurderingen er uavhengig av om man anser posisjonsvaremerker som en egen kategori varemerker ved siden av tredimensjonale merker, avgjørende er om omsetningskretsen oppfatter merket som opprinnelsesgaranti. Varemerket Companys ble ved Borgarting lagmannsretts dom av 27. april 2010 (LB ) under tvil ansett som tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres for detaljhandelstjenester i klasse 35. OHIMs tilsvarende avgjørelse måtte tillegges adskillig vekt. Uttalt at isolert sett kan det nok hevdes at tillegget av en s i ordet company må vurderes som en uvesentlig endring. 4

5 Norske forbrukere vil kunne oppfatte ordet som selskap i flertalls form. På den annen side kan lagmannsretten vanskelig se at det foreligger noe friholdelsesbehov. FIFA fikk etter 2. avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 nr ikke registrert WORLD CUP 2010 for klassene 9, 16 og 41. Ingen av de varer eller tjenester som var omfattet av varefortegnelsen hadde en så fjern forbindelse til internasjonale konkurranser at uttrykket ikke ville bli oppfattet som deskriptivt. Merket hadde derfor ikke nødvendig særpreg. Ordmerket SR8 gitt virkning i Norge for varer i klassene 7, 9 og 11, 2. avd. avgjørelse av 12. mai 2010 nr Friholdelsesbehovet for korte tall/bokstav-kombinasjoner ivaretas langt på vei av forbudet mot registrering av deskriptive fortegnelser. Annen avdeling tilføyet at tall/bokstav-kombinasjoner ikke generelt kan anses å savne tilstrekkelig særpreg. Ordmerket PARK AVENUE gitt virkning i Norge, 2. avd. avgjørelse av 14. juni 2010 nr Det kunne ikke legges til grunn at gatenavn som PARK AVENUE vil bli oppfattet som egenskapsangivende blant annet for varer i klasse 9, 16 og 38, idet det ikke er vanlig å benytte gatenavn som geografisk opprinnelsesangivelse for slike varer, og derfor heller ikke kan påregnes gjennomsnittsforbrukeren å ville oppfatte varemerket som en angivelse av at varene eller tjenestene er produsert i en gate med dette navnet, eller på annen måte har sitt opphav der. Klage over 1. avd. avgjørelse om å opprettholde registreringen av det kombinerte merket MOSELLA VINBASERT LESKEDRIKK førte frem. I avgjørelse av 14. desember 2009 nr la 2. avd. til grunn at elementet MOSELLA kunne skape assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin, selv om gjennomsnittsforbrukeren ikke vet at ordet er den latinske og italienske betegnelse for Mosel. Tillegget VINBASERT LESKEDRIKK skilte det registrerte merket fra Mozell-saken. Sett i sammenheng med at varene rettes mot omsetningskretsen for alkoholholdige drikkevarer, måtte risikoen for forestillinger om opprinnelsesmessig tilknytning til Mosel-distriktet anses svært nærliggende. Tredimensjonalt merke i form av en flaske med skrueformet hals ansett ikke forvekslbar med tidligere registrering av flaskeform også med skrueformet hals, Rettens avgjørelse av 4. mars 2010 (T-24/08). Den tidligere registrering ble ansett for å ha et gjennomsnittlig særpreg, til tross for tildeling av designpriser, og forskjeller i lengde og breddeproporsjoner, samt antall snurrer og en innpreget ordbestanddel på det omsøkte merket utgjorde tilstrekkelig forskjell. Uttalt at flaskernes tilstedeværelse som produkter med etiketter på hylderne i større fødevarebutikker eller bestillingen av en flaske på en bar eller på en restaurant at forbrugernes fokus først og primært ligger på de ord- og figurbestanddele, der angiver produktets opprindelse. COSMETIQUE i figurmessig utformning ble av Borgarting lagmannsrett ikke ansett for å være forvekslbart med ESTETIQUE i figurmessig utformning, kjennelse av 28. juni 2010 (LB ). Forholdet var heller ikke i strid med markedsføringsloven. Uttalt at undersøkelser foretatt på vegne av en av partene i saken bør under enhver omstendighet anvendes kritisk, og kan i en sak som denne ikke rokke ved den konklusjon som de øvrige momenter tilsier. Det kombinerte merket SOLVO nektet virkning i Norge, 2. avd. avgjørelse av 14. juni 2010 nr. 7928, for varer i klassene 9, 35, 37, 38, 41 og 42 grunnet forvekslbarhet med ordmerket VOLVO for samme varer. Den ulikhet og distanse som fulgte av forskjellige forbokstaver var av underordnet betydning. Det kunne ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil tillegge merkene betydningsinnehold som kunne bidra til å motvirke forvekslingsrisiko, selv for de varer og tjenester som rettet seg mot en profesjonell og merkebevisst omsetningskrets. 5

6 Spørsmålet er også prøvet i EU, der domstolen i sak T-434/07 omgjorde OHIMs beslutning om å tillate registrering, idet OHIM feilaktig hadde gått ut fra at det ikke forelå fonetisk likhet. Kraft Foods fikk ved Oslo tingretts dom av 29. oktober 2010 (TOSLO ) medhold i at de karakteristiske trekkene ved emballasjen for KVIKK LUNSJ sjokolade er velkjent her i riket, jfr. vml. 4 annet ledd. Utgivelse av en novellesamling under tittelen PÅSKE KRIM der de tre fargestripene kjent fra KVIKK LUNSJ emballasjen, samt sammenfallende trekant i øvre venstre hjørne, innebar en urimelig utnyttelse av varemerkets særpreg eller anseelse. Selv om bøker er en varegruppe som ligger forholdsvis langt fra sjokolade, ble det vektlagt at en høy andel av KVIKK LUNSJ salget skjer ved påsketider, samt at boken PÅSKE KRIM og sjokoladen i ikke ubetydelig grad selges gjennom de samme kanaler. Forlagets varemerkeregistreringer kjent ugyldige. Varemerket CD brukt for longs, strømper og sokker ble slettet for alle andre registrerte varer enn undertøy i klasse 25. Oslo tingrett anså i dom av 25. juni 2010 (TOSLO ) overbegrepet klær som omfattende, til forskjell fra møbler, kfr. TRIPP TRAPP dommen, RG 2004 s Markedsføring og salg av avfettingsmidler for industrielle formål, rengjøringsmidler og vaskemidler under varianter av P3 merket ansett som bruk av varemerket selv om merket for de enkelte typebetegnelser var tillagt andre og beskrivende elementer, Oslo tingretts dom av 18. oktober Intet grunnlag for å begrense varefortegnelsen til forskjellige markedssegmenter, slik som bruk innen offshore, landbruk og dyrehold. Rådgivende uttalelser vedrørende bruk av varemerker gjennom tjenesten AdWords, C-236/08, C-278/08 og C-558/08. Domstolen konstaterte at annonsørenes bruk av andres varemerke som et AdWord ville innebære en krenkelse dersom that advertisement does not enable an average internet user, or enables that user only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party. Når det derimot gjelder Googles salg og tilrettelegging av tjenesten AdWords, kom Domstolen til at dette ikke innebærer noen varemerkekrenkelse. Google er ikke ansett å være involvert i den handelsvirksomhet som det siktes til i varemerkedirektivet artikkel 5, idet Google ikke selv har noen direkte økonomisk gevinst knyttet til omsetningen av varene eller tjenestene som promotores gjennom tjenesten AdWords. Domstolens dom av 3. juni 2010 (C-127/09) om konsumpsjon. Prejudisiell uttalelse om at utlevering av parfymetestere til mellommenn ikke anses som stilltiende samtykke til markedsføring all den tid varene er påført ikke for salg og demonstrasjon og for øvrig adskiller seg fra de varer som vanligvis bringes i handelen. Høyesterett fant ved dom av 15. september 2010 (HR A - Rt ) at endring av foretaksnavn fra CANVAS DYRØ til CANVAS AS var forvekslbart med det tidligere registrerte foretaksnavnet KANVAS AS. Endringen var for betydelig, selv om DYRØ var et lovpålagt tillegg i enkeltmannsforetaket. Dersom et foretaksnavn endres i forbindelse med overdragelse eller endringer i selskapsform vil prioriteten ikke nødvendigvis være den samme som for det opprinnelige foretaksnavnet, dersom endringen, enten den er lovpålagt eller ikke, skje på en slik måte at det kan forekomme fare for forveksling. I likhet med lagmannsretten påpeker også Høyesterett at selv om det er en lovpålagt endring å tilføye AS til foretaksnavnet, kunne elementet DYRØ vært beholdt i det endrede navnet. 6

7 Norges Høyesteretts kjennelse av 18. juni 2010 (HR A - Rt ) om bevissikring utenfor rettssak, tvisteloven 22-3 (2) og (3). Tilgang til datautstyr og datamateriale med sikte på å bevise ulovlig fildeling for bl.a. Max Manus filmen ble gitt til tross for at Høyesterett anså kundeforholdet til internettleverandøren som en taushetsbelagt opplysning etter e-kom loven 2-9. Høyesterett bestemte at verken abonnenten eller allmennheten skulle gjøres kjent med saken før bevissikringen var gjennomført. Formatets sammensetning og struktur hadde ikke tilstrekkelig originalitet og særpreg. Videre bemerket retten at dersom et tv-format som var så generisk og løst i formen skulle være vernet, så ville det gi andre aktører i bransjen svært liten forutberegnelighet. Retten fant heller ikke at programmet utgjorde en krenkelse av filmverket slik det hadde materialisert seg i England og i programmet klokka 8 hos meg. Heller ikke anført ulovlig produktetterlikning etter markedsføringsloven førte frem. Krav om erstatning etter produktetterlikning avvist idet saksøkers hjemting ikke kan forstås som skadestedet når det kun er et formuestap som kan allokeres dit, Agder lagmannsretts dom av 8. oktober Pretendert skadefølge i form av tapt vederlag for jakker designet for produksjon og salg til Tyskland. Det økonomiske tapet var etter Agder lagmannsretts vurdering et formuestap som indirekte skadefølge av handlinger begått i utlandet. Lagmannsretten viste blant annet til at Domstolens tolkning av uttrykket skadestedet er restriktiv, jfr. Luganokonvensjonen art. 5 nr. 3. Dissens 2-1. Påanket. Sharif Dekkfabrikk kunne brukes som foretaksnavn uhindret av ordmerket TOMMY SHARIF, kombinertmerket Sharif s Dekksenter AS og anført innarbeidet merke SHARIF, kfr. varemerkeloven 5 annet ledd, selv om navnet var angitt på et konkurrerende nettsted. Nedre Romerike tingrett kom i kjennelse av 9. juli 2010 til at registreringene ikke kunne forhindre bruk av navnet Sharif, og vektla at dette er et vanlig pakistansk etternavn, og midlertidig forføyning ble ikke gitt. Ved Oslo tingretts dom av 4. november 2010 fant retten at tvformatet Come dine with me ikke hadde opphavsrettslig vern, og at programmet 4 stjerners middag halv åtte derfor heller ikke utgjorde en krenkelse. 7

8 NIR Redaktører: Are Stenvik og Ida Gjessing N.I.R. v/ Wiersholm, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO 8

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Innhold. Forord til tredje utgave... 5

Innhold. Forord til tredje utgave... 5 Forord til tredje utgave... 5 I. I Innledning... 13 1. Patentrett og immaterialrett... 13 2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse... 16 3. Noen patentrettslige prinsipper... 26 4. Patenterbarhetsvilkårene...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. oktober 2009 Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr (Innlegg på ca. 20 minutter) Takk for denne anledningen til å presentere enkelte punkter i regjeringens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009/738), sivil sak, anke over kjennelse, Eisai Co. Ltd. (advokat Gunnar Sørlie)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009/738), sivil sak, anke over kjennelse, Eisai Co. Ltd. (advokat Gunnar Sørlie) NORGES HØYESTERETT Den 2. september 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009/738), sivil sak, anke over kjennelse, Eisai Co. Ltd. Pfizer AS (advokat Gunnar Sørlie) mot Krka Sverige

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012

Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012 Patentering av bioteknologiske Oppfinnelser - Norsk praksis Kari Simonsen 7 oktober 2012 Demonstranter utenfor høyesterett i Washington, Juni 2013 Utgangspunktet - pl 1 Oppfinnelser som kan utnyttes industrielt

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28. januar 2009 Innovasjonsmeldingen: Det blir stadig viktigere for norske bedrifter

Detaljer

Patent på biologisk materiale hva er situasjonen i Norge i dag? Harald Irgens-Jensen

Patent på biologisk materiale hva er situasjonen i Norge i dag? Harald Irgens-Jensen Patent på biologisk materiale hva er situasjonen i Norge i dag? Harald Irgens-Jensen Biologisk materiale Med biologisk materiale forstås materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00816-A, (sak nr. 2010/253), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00816-A, (sak nr. 2010/253), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00816-A, (sak nr. 2010/253), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund til prøve) mot

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

NCE MARITIME CLEANTECH

NCE MARITIME CLEANTECH NCE MARITIME CLEANTECH SEMINAR 26. JANUAR 2017 Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00087 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010

Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010 Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010 Ny varemerkelov - innledning Stortingets lovvedtak 11. mars 2010 Ny varemerkeforskrift og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-102 1 Innføring i immaterialrett Kandidat 6218 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-102, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JU-102

Detaljer

DOK segwaytours.no

DOK segwaytours.no DOK-2016-50 - segwaytours.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-50 STIKKORD: segwaytours.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Felles Europeisk patentdomstol (UPC)

Felles Europeisk patentdomstol (UPC) Felles Europeisk patentdomstol (UPC) Foredrag Norsk Biotekforum Møteplass IPR 29. april 2014 v/advokat Ingvild Hanssen-Bauer 1 Felles europeisk patentdomstol Avtale om felles europeisk patentdomstol "Unified

Detaljer