Protokoll ArsmOte Nordoy Grendelag OLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll ArsmOte Nordoy Grendelag 14.04.2OLO"

Transkript

1 Prtkll ArsmOte Nrdy Grendelag OLO 1. Knstituering av Arsmtet: Valg av msteleder g referent 2. Gdkjenning av innkalling g saksliste 3. Arsmelding Regnskap Budsjett Valg av leder g styremedlemmer samt valgkmitd 7. Vedtektsendring 8. Arbeidsplan fr styret i Nrdy Grendelag fram til Arsmstet a201'1. 9. lnnkmne saker

2 1. Arsmtet knstitueres MOteleder g referent velges, samt t persner sm underskriver mteprtkllen. Sm moteleder velges Terje Ingvldstad, g referent Ingunn Slli. Deltakerne pi 6rsmtet underskriver prtkllen. 2. Gdkienning av saksliste g innkalling Vedtak: Innkllina saksliste fr drsmtet adkiennes. 3. Arsmelding 2OOg Vedtak: Arsmeldina fr 2(N9 dkiennes. 4. Regnskap/ Oknmi Regnskap Nrdy Grendelag TEKST INNTEKTER INNTEKTER INNTEKTER Indersv Kmmune Kulturmidler Milj- g kulturlandskapsmidler (Dugnad-Smil-Plan g tilrettelegginssmidler) Spes. Tiltak i kulturlandskapet (tilgj engelighevpplevelseskval itet) Sti Kirknes Spes. Tiltak i Kulturlandskapet (tilgj enge li ghevppvekstkvalitet) -Sti Skiemstad Annnse: Glass s Gaver Annnse :Farbu s Gausen A"/S Annnse: Fines s Gislea A/S Annnse: Berg Girdsutsalg s00.00 Annnse: Murermester Bisrnar Slilie A/S Annnse: Indersv Frbruksfrenine s00.00 Kaffespleis, irsmte Renteinntekter SUM INNTEKTER

3 TEKST UTGIFTER UTGIFTER UTGIFTER Gebw bank 2r /2-part av web-redigeringsprgram Hjemmeside 1 Ar ( Per Haug) r Kierknesvieen.n 1 ar (Per Haue) Annnse i Inderyningen Gave: Glassengel Mteutgifter-mat Cp Ryddesas- Nrdsv Grendelae s Sti Kirknes v/faanes & Gislsa: Gapahuk Gave: Blmster Inf.skilter Kirknes-Sti Inf. ski lter Skiemstad-Sti Brd g benker StiKirknes Gierdestlper Sti-Kirknes G ierdestlper Sti-Ski emstad Inf.skilter 2 stk. a 6000kr.+mms pi Kirknes Sti 1s Inf.skilter 3 stk. a 6000kr.+mms pi Skjemstad Sti Fresede Skilter 2240kr.+mms pi Skjemstad Sti Apning Stiprsiekt St Kirknes e Skiemstad Farbu & Gausen St K rknes s skiemstad Kiell Gausen t2.7s0.00 St K rknes g Skiemstad Byggmix St Kirknes g Skiemstad Ottar Staberg I St kirknes e Skiemstad Vestvik Reklame Sti Kirknes g Skiemstad Flyndra Sti Kirknes g skjemstad ( bet. av Eiliv) Sti Skiemstad: Biltema Staupslia Hagesenter Teigen A/S Varer Bua Beis til brd s benker Sti Kirknes: Biltema 2r9.70 Fird e Jektnemda SUM UTGIFTER 347r OVERSKUDD s Bankinnskudd r

4 5. Budsiett NORDOY GRENDELAG UT INN BUDSJETT 2OIO Faste nster: 8 annnser webside a 500 kr. (2008 s 2009) Indersv kmmune kulturmidler Dmeneleie - Per Haug (2008 g 2009) Annnse lndersvnineen Gaver Kntrrekvisita Vareinnkisp frrsmste Kaffesals 6rsmste Mteutsifter Bankgebyr Balanse Vedtak: Reanskaa budsiett fr kmmende dr adkiennes. I frbindelse med hsndtering av eksternt tilfrte midler til prsjekter, har styret utarbeidet f6lgende retni ngslinjer fr Oknmistyri ng: "Retningslinjer fr utgifter g bilag i Nrdy Grendelag's regnskap Prsjekter hldes i eget regnskap adskilt fr Avrig Oknmi i Nrdty Grendelag. Prsjektleder gis mndat innenfr prsjektets rmme, men er nsvarlig fr at kvitteringer fr utlegg g bilg legges frm fr styret ifellesskp, g gdkjennes fr utbetaling pd styrem6te. Fremdrift i p rsj e kte r g p I a n I a gte i n n kj A p ra p p rte re s sty ret/sty re I e d e r j ev n I i g. Kun dkumenterte utgifter dekkes av NrdAy Grendelg. Ved lange transprtppdrag med egen bil kan kilmetergdtgjorelse ytes tilsvrende sttens reiseregultiv innland, pr. 1. januar 2010 kr 3,50 pr. km. FAres pd bilag. Grendelaget ppretter knt hs byggvreleverandar (Byggern/Byggmakker) g pd Bu, g disse brukes sd lngt det er mulig ved innkjop av vrer etter pkt. 2. Fktura sendes NrdOy Grendelg v/kntaktpersn,7670 lnderty. Husk d ppdtere kntktpersn ved skifte v styre! " Vedtak: Retninaslinier fr utifter a bila i Nrdav Grendelaa's renskp adkiennes.

5 6. Valg: Valgkmiteens frslag til valg av leder g styremedlemmer i Nrdy Grendelag fr Terje lngvldstad, lngunn Slli g Camilla Levine Onsker ikke gjenvalg. Alle sm er freslatt har blitt frespurt. NAverende styre: Valgkmiteens frslag: Leder Terje Ingvldstad p6 valg Styremedlem Ingunn Slli " Svein Berfjrd Elin Bye 1 5r 2 6r " Camilla Levine " Elin Kjelvik Wist 2 6r " Even Gausen ikke pi valg " Svein Berfjrd er freslstt sm leder. I hans plass sm styremedlem er frslaget Oddvar Fssum 1 ir Ungdmsrepr. Trbjrn Hansen Vang - Vara tilstyret Gunnhild Hynne Vara ungdm. Anniken Jrgensen ikke pd valg ikke p5 valg ikke pd valg Valgkmiteen fr dette 6rsmtet er: Dag Kyrre Rstad leder KjellMagne Laugtug Eiliv Andreas Lyngstad Det m6 velges en ny fr Dag Kyrre Rstad sm har vert i 35r. Kjerknesv6gen 8. februar Vedtak: Vlakmiteens innstillin dkiennes. a lnunn Slli erstatter Daa Kvrre Rstd i valkmiteen. 7. Vedtektsendring I g med at Nrdy Grendelag etter hvert har f6tt ansvaret fr relativt stre belpp gjennm SMIL-prsjektene, si ma vi vurdere behvet fr revisjn av regnskapet. Dette har ikke vert fretatt tidligere, da valg av revisr ikke inngikk i vedtektene p6 stiftelsestidspunktet. bes derfr ta stilling til folgende vedtektsendring: Tillegg pkt. 7 i vedtektene (valg av styremedlemmer): "l tif f egg til styret velges 1 revisr fr 16r. Revisr kan ikke selv vere medlem i styret frqvrie" Valgkmitden har flgende frslag til revisr: Ole Harald Vang Vedtak: Vedtekstendrina vedr. revisr dkiennes. a OIe Harld Vn veles sm revisr fr ett dr. Revisr 96r gjennm regnskapet fr 2009 sa snart sm mulig.

6 8. Planer: Jbbe videre med fullforing av stiprsjektene - bl.a. Byaelva g Kaia - Amt - Fssen. Det nye styret nedsetter en kmitd sm setter frtgang i dette arbeidet, da vi har begrenset tid i frhld til tilsagn p6 SMIL-midler. Unders0ke med ber0rte grunneiere m det er interesse fr 5 anlegge kultursti utver Galgspya, g evt. skaffe finansiering til dette, samt ppnevne stikmitd til dette s6 snart sm mulig. Utrede muligheten fr 5 tilrettelegge fr rullestlbruk p6 f.eks denne stien g ned til Skjemstadvatnet? Finansierieng fr dette kan sokes i fylket. FiberteVija-JaTakk!Styringsgruppafrtsetterarbeidet grapprterertilstyret. r Skaffe ansvarlige sm kan ta h6nd m rydding av kulturstiene i lpet av sesngen. NWt styre ma priritere dette. Trafikksikkerhetstiltak - Styret frtsetter arbeidet med 6 vare pidrivere fr bedring i trafikksikkerhetstiltak, bl.a. gatebelysning g gang/sykkelveier. P6se at pririteringsrekkefplgen i kmmune g fylkeskmmune blir fulgt, g m mulig f6 gjennmslag fr frsering av enkeltprsjekter. St6 sm arrangr fr Inderytur langs kulturstien 12. september 2Ot0 Samarbeide med Gyllen ppvekst pa VSjen m tilrettelegging fr tilflytting, nybygging g "b-lyst". Utrede muligheten fr 6 anlegge en sandvlleyball-bane, fr eksempel i tilknytning til Kaia eller nerliggende mrdder. Utrede muligheter fr Oknmisk samarbeid med andre lag g freninger, samt s0ke st0tte i fr eksempel Gjensidigestiftelsen / tippemidler g lignende stptterdninger. Samt arbeide pp mt frmalsparagrafen sm er flgende: "Lagets frmsl er 6 arbeide fr 6 utvikle det ssiale, kulturelle g naringsmessige grunnlaget fr innbyggerne i grenda, g 6 vere et talerr utad i saker sm berrer eller direkte griper inn i lkalbeflkningens interesser. Grendelaget skal gjennm a st0tte lkale initiativ g gjennm 6 selv ta initiativ arbeide fr 6 utvikle et gdt g aktivt bmilj i grenda." Vedtak: Planer fr kmmende dr adkiennes. 9. Eventuelt MOteleder infrmerte m at NrdOy Grendelag har mttatt en gave i frbindelse med Arvid Berdal's brgang, p6lydende ca. kr ,-. Disse pengene er satt inn pd grendelagets knt, g fresl6s Oremerket til et spesielt frm6l /samlingsplass pi en av stiene. Frslag p5 en vn /"bakervn" sm kan settes pp el.lign. Arsm6tet beslutter at disse pengene skal brukes til dette frm6let innen utlpet av Vi hiper g mener at vi gsa i 2009 har klart i fange pp aktuelle tema i ta pp pi vegne av vire medlemmer, g legger til at vi er avhengige av at medlemmene bruker ss aktivt g kmmer med saker, innspill g meninger sm vi kan bringe videre! Mange sitter pe gde ideer g meninger, g kan bruke grendelaget sm en kanal fr i bringe dette pi bane!

7 Styretakker fr tiliten i 2009, g ser fram til et nytt ir med nye muligheter fr Nrdy i 2010! Kjerknesvigen, 14. April, 20.l0. r1^r[,ta*n O,r^'fu- i"- <l''r,^l tilist.i Ar,tu_{-, L 4(lcl/t f dl /,^^ 'lrr,z-< M",1 "( 4 6*, V2 / A /\ // _&_ drl/#4"1 /L^^h^]*nj**"n- [t-1,-l ly.rm

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer