Klubbhåndbok for IF Fløya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok for IF Fløya"

Transkript

1 Klubbhåndbok for IF Fløya Innhold 1. innledning 1.1 Klubbens håndbok 1.2 Holdere av håndboken 1.3 Overlevering av håndboken 1.4 Ajourføring/oppdatering av håndboken 2. organisasjonsoppbygging 2.1 Intern organisasjonsoppbygging 2.2 Organisasjonskart 2.3 Eksterne tilknytninger 3. Klubbens vedtekter 4. Klubbens Fane og logo 4.1 Klubblogo 4.2 Klubbfane 4.3 Klubbdrakter mai rutiner 5. Klubbens hedersbevisninger 5.1 Æresmedlem - kriterier 5.2 Oversikt over æresmedlemmer 5.3 Gullmedlem - kriterier 5.4 Oversikt over gullmedlemmer 6. Visjon, mål og verdier 6.1 Visjon 6.2 Mål 6.3 Verdier 7. Klubbens planer 7.1 Handlingsplan 7.2 Sportslig plan 7.3 Fløya akademiet for jente- og juniorspillere i regionen 7.4 Informasjonsplan 7.5 Utdanni ngsplan 7.6 Kriseplan 7.7 Media - strategi plan 1

2 8. Anlegg 8.1 Anlegg og historikk 8.2 Anleggsmasse 9. Foreldreinformasjon 9.1 Generell informasjon 9.2 Vakt i hallen 9.3 Egne turneringer 9.4 Boligmessa 9.5 Kalender 9.6 Kontingent 9.7 Foreldrevettsregler 10. Utstyrsbestilling 11. Arrangement hjemmekamper 11.1 A-kamper Toppserien 11.2 A-kamper 3.div 12. Instrukser 12.1 Instrukser ansatte 12.2 Instrukser hovedstyret 13.Økonomi 13.1 Regnskap og revisjonsbestemmel ser 13.2 Medlemskonti ngenter (innkrevingsrutiner med mer) 14. Barneidrett 14.1 Bestemmelser for barneidrett 14.2 Bestemmelser for ungdomsidrett 14.3 Forsikringer 15. Styret 15.1 Innkallingsrutiner (møteinnkalling) 15.2 Styreprotokoller (rutiner og referater) 1. Innledning 1.1 Klubbens håndbok Klubbens håndbok er før st og fremst ment å være til hjelp for våre tillitsvalgte. Særlig som nyvalgt i et verv kan det være behov for å sette seg inn i det klubben står for. I håndboka får vi kjennskap til klubbens administrative oppbygging, klubbens vedtekter, instrukser, stillingsinstrukser med mer. Vi skal ta vare på de gode ideer og arbeidsredskaper som eksisterer, og lære av hverandre. Vi håper at boken vil være et redskap for hele klubben. 2

3 1.2 Holdere av håndboka Håndboka skal holdes av klubbens styr e, ansatte, leder av utvalg og komi teer. Håndboka skal ligge på klubbens internettside 1.3 Overlevering av håndboka Håndboka skal overleveres etter valg av tillitspersoner, styret er ansvarlig for at dette skjer. En ansatt ell er en fra styret er ansvarlig for å gå gjennom boken med nyvalgte tillitspersoner. 1.4 Ajourføring av håndboka Styret og de ansatt e er ansvarlig for ajourføring av boken til en hver tid. Rettelser overleveres og gjennomgår på styremøter. Oppdateringer sendes deretter ut til de som har boka. 2. Organisasjonsoppbygging 2.1 Intern organisasjonsoppbygging Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, årsmøtet holdes innen utgangen av februar. Årsmøtet velger klubbens leder, nestleder, styremedlemmer og vara medlemmer til styret. Styret leder klubben mellom årsmøtene, styremøter avholdes vanligvis en gang per måned. Toppfotballstyret velges av hovedstyret og leder toppserielager og jr-elite på kvinnesiden etter følgende mandat: Styre toppserielaget og junior elite etter årsmøtegodkjent budsjett. Bygge og utvi kle organisasjonen under toppfotballstyret slik at det er formålstjenelig for å utvikle toppfotballen på kvinnesi den i IF Fløya. 2.2 Organisasjonskart under utarbeiding 2.3 Eksterne tilknytninger En hver organisasjon har sine eksterne tilknytninger. IF Fløya er tilknyttet Troms Fotballkrets, Norges Fotballforbund, Troms Idrettskrets og Norges Idrettsforbund, i tillegg til Bueskyterforbundet. De offentlige myndighetene, kommunen og fylkeskommunen er tilknyttet idretten i forbindelse med tildeling og fordeling av offentlige midler som skal tilkomme idretten. Idrettsrådet er også et viktig organ for idretten, dette opptr er på vegne av idr etten i forholdet idrett og kommune. 3

4 3 Klubbens vedtekter Lov for Idrettsforeningen Fløya Innhold 1-1 Formål... Side Virkeområde... Side Farger og emblem... Side 2 2 Organisasjon... Side 2 3 Medlemmer... Side 2 4 Medlemskontingent og avgifter... Side 3 5 Stemmerett og valgbarhet... Side 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse... Side 3 7 Inhabilitet... Side 3 8 Straffesaker... Side 4 9 Årsmøtet... Side 4 10 Ledelse av årsmøtet... Side 5 11 Årsmøtets oppgaver... Side 5 12 Stemmegivning på årsmøtet... Side 5 13 Ekstraordinært årsmøte... Side 6 14 Idrettsforeningens styre... Side 6 15 Grupper/avdelinger/komiteer... Side 7 16 Lovendring... Side 7 17 Oppløsning... Side 7 Fotnoter... Side 8 Retningslinjer... Side 9 4

5 Lov for Idrettsforeningen Fløya, stiftet 24. juni Vedtatt i 1922 med senere endringer senest på årsmøtet 12. februar Godkjent av Troms Idrettskrets (Fotnote 1) 1-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). IF Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å drive fotball og bueskyting ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. IF Fløya skal gjennom syste matisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball. 1-2 Virkeområde Denne lov gjelder for alle medlemmer og all aktivitet organisert i Idrettsforeningen Fløya. 1 3 Farger og emblem Foreningens farger er grønt og hvitt. Foreningens emblem skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som deles ut. 2 Organisasjon Foreningen er medlem av NIF gjennom Troms Idrettskrets. Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Bueskytter forbund. Idrettslaget hører hjemme i Tromsø kommune, og er medlem av Tromsø idrettsråd. (2) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (3) Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepter er idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. (4) For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, 5

6 samt idrettslagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 Medlemskontingent og avgifter Kontingent fastsettes av år smøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett på foreningens møter må man være fylt 15 år, og hatt gyl dig medlemskap i minst 1 måned. Man må ha oppfyl t medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved full makt, jfr. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem so m skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget (5). Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det i kke tas opp igjen før skyldig kontingent er betal t. Revisor og kontrollkomité har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en ri melig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 6

7 7 Inhabilitet (6) Tillitsvalgte, oppnevnte r epresentanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende sel v er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upar tiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende sel v eller noen som vedko mmende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle or gan. (7) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bø r vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 8 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 9 Årsmøtet Idrettsforeningen Fløyas øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet vedtar lover og fastesetter bestemmelser for IF Fløyas virksomhet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds var sel (8), direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuel t på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 7

8 Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngj ort sakliste. Andre saker kan behandl es når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 10 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 11 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: (9) 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), møtesekretær(er) (10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettsforeningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand. (11) 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett. (11) 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handl ingsplan. (12) 10. Foreta valg av: a) Leder og nestleder b) 5 (fem) styremedlemmer (13) og 3 (tre) varamedlemmer c) Kontrollkomité 2 (to) medlemmer og 2 (to) varamedlemmer d) Medaljekomité 2 (to) medlemmer og 1 (en) varamedlem e) Statsautorisert/registrert revisor til å revidere foreningens regnskap. (14) f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedl em for neste årsmøte. 8

9 Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene gjelder for to år. Valgkomité og årsmøte skal se til at den nødvendige kontinuitet er til stede i styret ved at det så langt det er mulig er valg på halvparten av medlemmene i styret og andre organer for hvert år. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Stemmegivning ved årsmøtet Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett for slag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foresl åtte kandidater føres opp på stemmeseddel en. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som i kke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandi dat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omval g stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandi dater har oppnådd dette i første omgang, anses de val gt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det for etas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omval g stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekni ng. 13 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 9

10 a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget. c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 14 Idrettsforeningens styre (15) Idrettsforeningen ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: (16) 1. Iverksette årsmøtes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Sette opp en aktivitetsplan etter vedtatt handlingsplan vedtatt ved årsmøtet. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmel ser. (17) 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 5. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt ti lrettelegge alle saker for årsmøtet. 6. Representere foreningen utad. 7. Ansette ar beidstakere i Idrettsforeningen Fløya. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fatt es med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmel ikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styre/arbeidsutvalg og komiteer/utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter. Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre. For idrettslag med gruppestyrer, vil det si hovedstyret. 15 Grupper/avdelinger/komiteer Idrettsforeningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Laget kan or ganiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette 10

11 vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styr ets godkjennelse. (18) 16 Lovendring (19) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyr et, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organi sasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med beste mmelsene i NIFs lov. 17 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart. 17 Oppløsning (20) Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstr aordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 fl ertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppl øsning av laget (21). Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved konkurs anses organi sasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekni ngsloven Fotnoter 1) Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og

12 2) Idrettslag kan bare vær e medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommu ne, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmel sens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kr etsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekomma ndert melding er sendt berørte parter. 5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsendi ng av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas str ykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfor dres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning. 6) Teksten i denne kan er stattes med: «F or inhabilitet gjelder NIFs lov 2-7.» 7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet. 8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov ) Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuel t med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandl e saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvi s regnskapene og budsj ettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 15 i lagets lov. 12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakel se av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan vel ges til spesifikke oppgaver. 12

13 14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmel ser 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medl emmer med 2 varamedlemmer.» 15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan sål edes ikke lovfestes at et «representantskap» ell er lignende skal kunne overprøve styrets vedtak) 16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andr e oppgaver i tillegg. 17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer ) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk. 19) Jfr. NIFs lov 2-15, 2. ledd. 20) Jfr. NIFs lov ) Ved sammensl åing skal eldste stiftelsesdato og kl ubbnummer for dette idrettslaget benyttes Retningslinjer for punkt som avgjøres/velges av årsmøtet 1 Reservefond Det opprettes er reservefond for å si kre foreningens økonomi. 10 % av over skuddet i delregnskapene avsettes til reservefondet ved sl utten av regnskapsåret. Reservefondet regnskapsf øres i styret. Reservefondets midler kan bare disponeres av årsmøtet og da med 2/3 f lertall. Det forutsettes at disponeringen kommer hele foreningen til gode. 2 Disponeringsfond Det opprettes et disponeringsfond for å si kre lønnsutgifter og vedlikehold av anl egg. 3 Regnskap m.v. Årsmøte skal stille krav til foreningens økonomiske virksomhet. Foreningens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke-sportslig art, som lotterier, gaver o.l. Foreningens plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år. 13

14 4 Kontrollkomité og revisjon Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå foreningens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Innberetning skjer til styret. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmel ser, kapittel 5, gjelder tilsvarende for revisjon og kontrollkomité. 5 Valgkomité Valgkomiteen legger fram forslag til valg av tillitsvalgte, unntatt til valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder. 6 Anleggskomite Anleggskomiteen skal påse at den nø dvendige vedlikehold og planleggingen av nye anlegg er i henhold til de statutter Idrettsforeningen Fløya har lagt til grunn. 7 Medaljekomité Medaljekomiteen som vel ges av årsmøtet består av to medlemmer og en varamedlem. Medaljekomiteen velger selv sin leder. Medaljekomiteen legger fram forslag til styret på tildeling av foreningens gullmedalje 4. Klubbens Fane og Logo 4.1 Klubb logo Foreningens emblem skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som deles ut. 14

15 4.2 Klubbens fane 4.3 Klubbdrakter Draktfarge: Grønn Shortsfarge: Hvit Strømper: Grønn Bortedraksfarge: Hvit Bilde Overtrekksdress: Grønn/Sort Bilde mai rutiner Klubben stiller i borgertoget hvert år. Informasjon legges ut på klubbens hjemmeside, pr. mail og i avisenes klubbkasser av administrasjonen. Administrasjonen har ansvar for at klubbens fane blir klargjort og brukt i borgertoget. 15

16 Oppstillingen under toget er som følger: Klubbens fane, hovedstyret, toppfotballstyret, voksenlagene, aldersbestemte lag øvrige medlemmer/ foreldre. 5. Klubbens hedersbevisninger 5.1 Æresmedlem - kriterier Medaljekomiteen legger fram forslag til styret på tildeling av foreningens æresmedalje. Utmerkelsen henger adskillig høyere enn gullmedlemskapet. 5.2 Æresmedlemmer 1927 Haakon Solber g 1962 Harald Rø nne 1982 Hjalmar Bakke 1985 Nils Pedersen 2004 Kjell Hansen 2004 Trond Kristiansen 5.3 Gullmedlem - kriterier Medaljekomiteen legger fram forslag til styret på tildeling av foreningens gullmedalje. Utmerkelsen henger høyt. For å få den kreves det en stor sportslig og el. administrativ jobb for klubben over mange år. 5.4 Gullmedaljen 1947 Halvdan brox 1947 Harald Rø nne 1947 Nils Pedersen 1947 Oswal d Widding 1947 Haakon Johannessen 1947 Aasmund Ol sen 1947 Georg Olsen 1952 Magnus Lor entsen 1952 Harald N. Hansen 1952 Gunnar Øien 1962 Erling Eriksen 1962 Thor Øien 1962 Petter Bjørvik 1962 Hermann Paulsen 1962 Odd Ol sen 1972 Gudmund Ol sen 1972 Helge Michalsen 1972 Hjalmar Bakke 16

17 1982 Finn Berg 1982 Tore Johansen 1982 Wiggo Fjellberg 1982 Per Johansen 1982 Arnulf Nilsen 1985 Svein Ole Salamonsen 1990 Svein Soleng 1990 Øystei n Alvestad 1990 Ingolf Moan 2002 Jonny Hansen 2002 Terje Morken 2002 Kjell Hansen 2002 Ingjerd Holm Ingebrigtsen 2002 Trond Kristiansen 2002 Olaf Styrvold 2002 Sverre Jensen 2002 Ingemar Warvik 2004 Rolf Hillesøy 2004 Knut Sol bakken 2005 Roger Johansen 2008 Magne Jø rgensen 2008 Merete Johansen 2008 Berit Midtbø 2008 Magne Ri pmann 2008 Ørjan Ulriksen 2008 Hans Aril d Fjelde 2008 Per Bergli 2008 Trond Robertsen 2008 Sigurd Guttormsen 17

18 6. Visjon, mål og verdier 6.1 Visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! 6.2 Mål Idrettsforeningen Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Idrettsforeningen Fløya skal gjennom syste matisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball. Etablere seg på nasjonalt plan som det ledende laget fra Nord-Norge i toppserien for kvinner. 6.3 Verdier og holdninger De siste årene har fokus på sentrale verdier i norsk idrett generelt og i fotball blitt stadig større. Med glede, helse, fellesskap og ær lighet som overordnede føringer, er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette stiller til den enkelte og fellesskapet. Trivsel er et hovedbegr ep og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, aksept, toleranse, engasjement, moro, samarbeid og fair play er sentrale konkretiseringer. De grunnleggende verdier i Idrettsforeningen Fløya er nærheten, fellesskapet og miljøet som skapes av mennesker som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet. Oppslutningen, relasjonene og entusiasmen skapes i forhold til den lokale klubben med barn, unge og foreldre/foresatte og andre voksenpersoner. Nærheten, oppslutningen, opplevelsen og identifikasjonen har også en verdifull dimensjon inn mot toppfotball en. Det er viktig at toppfotballen og breddefotballen har den rette nærhet og forståelse for hverandre. Selv om topp og br edde bygges opp etter vidt forskjellige prinsipper, er begge grupper gjensidig avhengig av hverandre. Samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement er bærende nøkkelverdier for organisasjonen vår. Disse verdier bærer også i seg et krav til lojalitet ovenfor vår e mål, konsekvenser, beslutninger og lover og regler 18

19 7.0 klubbens planer 7.1 Handlingsplan IF Fløya Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! 19

20 Hovedmål og hovedmålgrupper. Visjon : Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! Hovedmål: Idrettsforeningen Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambi sjoner og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Idrettsforeningen Fløya skal gjennom syste matisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball. Etablere seg på nasjonalt plan som det ledende laget f ra Nord-Norge i senior kvinner Utviklingsmål: Rekruttere flere aktive på flere plan. Beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. Utvikle gode fotballspillere. Skape trivsel og fellesskap i fotballmiljøene. Videreføre klubbutviklingsprossessen i løpet av 2009 med verdidebatt.. Organisere klubben slik at skille mellom topp og br edde blir tydeligere. Forankre en sportslig plan i hele klubben. Klart definere arbeidsfordelingen mellom ansatte og t illitsvalgte. Rekruttere flere kvinner i ledel sen. Resultatmål bredde: Skape vekst hver t år i antall utøvere - 5% i gutter og 10% i jente. Resultatmål topp: A lag herrer skal spille for å kvalifisere seg i 2. divisjon gjennom egen r ekruttering. A lag damer skal etablere seg i øvre halvdel i Toppserien for kvinner. Spiller Laget Klubben. Spilleren i sentrum vil si all aktivitet og virksomhet i vår sammenheng skal gi positive opplevelser for den enkelte spiller, uansett alder, kjønn, ambisjoner, nivå og bakgrunn. Laget i fokus vil si den enheten der den enkelte spiller er og må være for å utøve spillets idé: Å overliste et annet lag ved å samar beide med andre enkeltspillere i et lagfellesskap. Det enkelte lag med spillere og 3-5 personer som følger opp laget på ulike måter, er selve cellen i Idrettsforeningen Fløya organisasjonen. Klubben i hjertet vil si at spillerne og lagene er tilknyttet en klubb som de hø rer til, som de representerer i kamper og som de får ulike aktivitets- og treningstilbud i. Idrettsforeningen Fløya ønsker i stor grad å synliggjøre hvilken betydning klubbmiljøet har som aktivitetssted, møte- utdannings- og trivselssted. 20

21 Hovedmålgrupper: Bredde: Barnefotball (t.o.m. 12 år). Rekruttere flere jenter. Ungdomsfotball (13 19 år). Differensiere tilbudet for å gi tilbud til alle og litt ekstra til noen. Voksenfotball (junior og opp) Diffrensiere tilbudet mellom a-lag og b-lag. Sentrale utviklingsgrupper: Spillerutvikling unge spillere (spillerer fra år som vil bli gode). Kvalifisering til toppfotball. Hovedområder Basisområder: Anlegg - definere en optimal utnyttelse av anleggsmassen til klubbens egen fotballaktivitet - sikre økonomisk forsvarlig drift av anleggsmassen. Arrangement - Toppfotballen må tilfredsstille arr. håndbok fra NFF. - Etablere gode rutiner på turneringer, fotballskoler og fotballakademi.. - Etablere gode rutiner for bruk av klubbhusdelen. - Etablere gode rutiner for øvrige arrangement. Organisasjon- Bygge og utvikle organisasjonen i Fløya slik at det er formålstjenelig for både bredde og topp. Rutiner for dokumentasjon må etableres. Kompetanseområder: Felles strategi - kartlegge status og behov for kompetanse i organisasjonen for deretter å øke kompetansen på all e fagnivåer Dommer Leder/ tillitsvalgte Trener - oppnevne en t renerkoordinator med klart definert ansvar - definere krav til sportslig kompetanse på alle nivåer Støtteområder Informasjon - lage en presentasjon av klubben - etablere en informasjonsstrategi Marked - opprettholde ansettelsen av markedsansvarli g forankret i topp - lage en markedsplan - etablere en mal for kontrakter - skriftlige rapporteringsrutiner til daglig leder/styret Medieavtaler Økonomi - Drifte klubben etter årsmøtegodkjent budsjett. Hovedsatsingsområder 1. Utvikle fotballaktiviteten i bredden 21

22 Vi vil gi så differensierte og fleksible tilbud som mulig, slik at alle, uansett behov, skal få prøve seg. Alternative lagsammensetni nger, konkurranseformer og arrangementsformer er viktige i denne satsingen. 2. Øke prestasjonene på toppnivå Med gode tr ener- og idrettsfaglig kompetanseutvi kling skal det planmessig arbeides mot å utvikle en stadig bedr e toppidrettskultur. Ved å forbedre opplæringsarenaer og få en stadig bedr e innsikt i fornuftig treningsstyring vil føre til en ytterligere kvalitetsøkning av toppfotball. Verdier og holdninger De siste årene har fokus på sentrale verdier i norsk idrett generelt og i fotball blitt stadig større. Med glede, helse, f ellesskap og ær lighet som overordnede føringer, er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette stiller til den enkelte og fellesskapet. Trivsel er et hovedbegr ep og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, akse pt, toleranse, engasjement, moro, samar beid og fair play er sentrale konkr etiseringer. De grunnleggende ver dier i Idrettsforeningen Fløya er nærheten, fellesskapet og miljøet som skapes av mennesker som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet. Oppslutningen, relasjonene og entusiasmen skapes i forhold til den lokale klubben med barn, unge og foreldre/foresatte og andre voksenpersoner. Nærheten, oppslutningen, opplevelsen og identifikasjonen har også en verdifull dimensjon inn mot toppfotballen. Det er viktig at toppfotballen og breddefotballen har den rette nærhet og forståelse for hverandre. Selv om topp og bredde bygges opp etter vidt forskjellige prinsipper, er begge grupper gjensidig avhengig av hverandre. Samarbeid, åpenhet, toler anse og engasjement er bærende nøkkelverdier for organisasjonen vår. Disse verdier bærer også i seg et krav til lojalitet ovenfor våre mål, konsekvenser, beslutninger og lover og regler 22

23 7.2 Sportsplan IF Fløya Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! Idrettsforeningen Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Idrettsforeningen Fløya skal gjennom syste matisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball. Innhold: II Innledning: side 3 III Sportslig utvalgs arbeidsoppgaver: side 4 IV Holdninger: side 5 23

24 V Målsetninger alderstrinn 4-7 år: side 6 1. Trenere. 2. Sammensetning av lagene. 3. Kamper. 4. Trening. 5. Utstyr. 6. Annen Idrett. 7. Spillerregler. VI Målsetting alderstrinn 8-12 år: Side 8 1. Trenere. 2. Sammensetning av lagene. 3. Kamper. 4. Trening. 5. Utstyr. 6. Annen Idrett. 7. Spillerregler. VII Målsetning alderstrinn år: Side Trenere 2. Sammensetning av lagene 3. Kamper 4. Trening 5. Utstyr 6. Annen Idrett 7. Spillerregler 8. Spilleroverganger IIX Målsetning alderstrinn år: Side Trenere 2. Sammensetning av lagene 3. Kamper 4. Trening 5. Utstyr 6. Annen Idrett 7. Spillerregler 8. Spilleroverganger IX Målsetninger voksenfotball: Side Kvinner 2. Herrer 3. Felles 4. Suksessfaktorer 5. Tiltak 6. Eliteprosjekt 7. Rekruttering 8. Klubbutvikling X Klubbfakta: Side 17 Vedlegg 1: Side 18 Klubbens forventninger til trenere og lagledere Vedlegg 2: Side 19 Klubbens forventninger til utøvere Innledning En Sportsplan vil kunne bidra positivt til den totale utvikling av IF Fløya, spesielt med tanke på at klubben med et T oppserielag bidrar sterkt til den totale utviklingen av Kvinnefotball i Norge. 24

25 Sportplanen skal ikke være et statisk dokument, den skal være et nyttig verktøy i daglig drift. Det er viktig at vi har diskusjoner rundt dette og at vi får frem alles synspunkter, samtidig er det viktig å understreke at mellom hver evaluering/revidering av planen skal klubben stå samlet bak planens retningslinjer. Vi ønsker at de spillerne som vil utvikle seg til toppspillere får hjelp til dette. I den forbindelse vil vi påpeke at trenerne må sette fokus på hospi tering. Dette innebærer at de beste spillerne må få et tilbud om trening og spill med spillere på et høyere nivå. Det vil bli satt fokus på dette. Vi ønsker også å gi de spillerne som ikke bruker så mye tid på fotballen et t ilbud i Fløya. Det presiseres at sportsplanen er laget kortfattet for å være et redskap for alle trenerne og lederne. Dette innebærer at den også vil ha svakheter ved at den ikke løser alle problemstillinger. Den er likevel et bidrag til planmessig arbeid. Noen punkter er ment som norm og mål, andre er ufravikelige. For å kunne nå de mål IF Fløya har etablert samt gjennomføre de nedfelte strategier er det absolutt påkrevet at vår klubb er organisert på en profesjonell og hensiktsmessig måte. Skal vi lykkes må vi vise våre omgivelser, samarbeidspartnere, publikum, offentlige myndigheter, medlemmer og ikke minst spillere at vi er profesjonelle og bevist på hvordan vi arbeider. Som følge av dette er det nødvendi g med en riktig og funksjonell organisasjon, strategisk tenkning, strukturert kortsiktig og langsiktig planlegging og arbeide. Klubber som tenker og arbeider langsiktig vil få den største sportslige utvikling og resultater der etter. Sport plan vil være nært knyttet til klubbens Handlingspl an, hvor våre hovedmål for sportslig utvikling er definert. Sportslig utvalg voksen - Sørge for å utarbeide en sportspl an. - Forestå revisjon av sportsplanen annet hver t år. - Sørge for at ledere og trenere i Fløya blir kjent med sportsplanen. - Påse at sportsplanen blir fulgt opp på de enkel te lag av ledere og trenere. - Bistå ved engasjement / ansettel ser av nye trenere. - Tilrettelegge for udannelse av trenere. - Tilrettelegge for sportslige møteaktiviteter ved å avholde regelmessige møter. - Være problemløser. - Være kontaktledd ovenfor sone/kretslagets trenere. - Oppnevne en t ernerkoordinator med klart definert ansvar - definere krav til sportslig kompetanse på all e nivåer. - Utarbeide mal for hospiteringsordninger. - Avdelingens sportslige ledelse skal sørge for at klubben innhenter den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre de sportslige mål som er satt for avdelingen, og skal ha følgende ansvarsområde for sin virksomhet. 25

26 - Ha et spesielt ansvar for klubbens juniorspillere og de yngste seniorspillere, slik at bruken av disse på våre lag tar utgangspunkt i de to helt sentrale probl emstillingene: Hva er best for spilleren på kort og lang sikt? Hva er best for klubben på kort og lang sikt? - Sportslig ledelse kan være aktuell som konsultativt organ for styret i disiplinærsaker. - Sportslig ledelse skal påse at klubben har nødvendig kompetanse på spill er- og trenerkontrakter. - Sportslig ledelse skal påse at våre trenere utarbeider periodeplaner og årsplan for aktiviteten i alle avdelingens lag. - I tillegg en årsrapport ved sesongsl utt, som vedlegg til klubbens årsberetning. Sportslig utvalg yngres avdeling - Sørge for å utarbeide en sportspl an. - Forestå revisjon av sportsplanen annet hver t år. - Sørge for at ledere og trenere i Fløya blir kjent med sportsplanen. - Påse at sportsplanen blir fulgt opp på de enkel te lag av ledere og trenere. - Sportslig ledelse kan være aktuell som konsultativt organ for styret i disiplinærsaker. - Tilrettelegge for udannelse av trenere. - Tilrettelegge for sportslige møteaktiviteter ved å avholde regelmessige møter. - Være problemløser. - Ta mot henvendel ser fra nye utøvere og deres foresatte. - Ha oversikt over hvilke lag som trenger nye spillere. - Være behjelpelig ved opprettelse av nye lag. - Utarbeide informasjonsmateriale til nye lag, trenere, ledere, spillere og foreldre i Fløya. Verdier og holdninger Med glede, helse, fellesskap og ærli ghet som overordnede føringer, er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette stiller til den enkelte og fellesskapet. Det er viktig at arbeidet med dette starter fra første dag spilleren kommer til klubben. Trivsel er et hovedbegr ep og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, aksept, toleranse, engasjement, moro, samarbeid og fair play er sentrale konkretiseringer. De grunnleggende verdier i Idrettsforeningen Fløya er nærheten, fellesskapet og miljøet som skapes av mennesker som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet. Oppslutningen, relasjonene og entusiasmen skapes i forhold til den lokale klubben med barn, unge og foreldre/foresatte og andre voksenpersoner. Nærheten, oppslutningen, opplevelsen og identifikasjonen har også en verdifull dimensjon inn mot toppfotball en. Det er viktig at toppfotballen og breddefotballen har den rette nærhet og forståelse for hverandre. Selv om topp og br edde bygges op p etter vidt forskjellige prinsipper, er begge grupper gjensidig avhengig av hverandre. Samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement er bærende nøkkelverdier for organisasjonen vår. Disse verdier bærer også i seg et krav til lojalitet ovenfor vår e mål, konsekvenser, beslutninger og lover og regler 26

27 Det er viktig at ledere og trenere arbeider aktivt for å skape posi tive holdninger, og går foran som gode eksempl er. Målsetning alderstrinn 4-7 år. Målsetning for dette alderstrinnet er å skape entusiasme og gl ade fotballbarn. Skape vekst hver t år i antall utøvere - 5% i gutter og 10% i jenter. Differensiere tilbudet for å gi tilbud til alle og litt ekstra til noen. Vi vil gi så differensierte og fleksible tilbud som mulig, slik at alle, uansett behov, skal få prøve seg. Alternative lagsammensetni nger, konkurranseformer og arrangementsformer er viktige i denne satsingen. 1. Trenere. Minst to trenere per lag. Alle trenerne skal gjennomgå akti vitetskurs Trenerne skal møte forberet til trening Trenerne setter opp årsplan før sesongen starter Årsplanen godkjennes av sportslig utval g Etter hver sesong leveres treningsrapport til sportslig utvalg 2. Sammensetning av lagene. Hvert lag består av 10 spillere. Hvis laget overstiger ti spillere skal sportslig utvalg kontaktes Det kan dannes treni ngsgrupper som består av flere spillere innenfor årsklassen. 3. Kamper. Lagene deltar i serien som kretsen setter opp. Lagene kan ut f ra egen økonomi delta i turneringer Fløyaturneringen er gratis for Fløyas egne lag. Alle spillerne skal få spille like mye Spillerne skal få prøve alle posisjoner i laget, også keeper Oppvarming til kampene skal skje med tekniske øvelser Etter kamp skal det alltid tøyes. 4. Trening. Følgende skal prioriteres: Treningen skal være leikbetont Det skal benytt es ball hele treningen (med unntak av lekeøvelser) Spill med små grupper (inn till 5-5) I spilløvelser skal det brukes store mål. Minimum 50% av treningen skal br ukes til spill. Individuell ballbehandling Øvelsene skal være leikbetont og skje med spillere og ball i bevegelse 27

28 Treningen skal tilpasses slik at alle har mulighet til fremgang og mestring Det skal være stor vekt på deltagelse Liten vekt på fer dighetenes tekni ske innhold Varierte treninger Unngå køståing Treningene avsluttes med bevegel sestrening/uttøyning. 5. Utstyr Trenerens ansvar: Det skal være nok baller Ballene skal være pumpet Drakter og kjegler skal holdes i orden. Legekoffert skal holdes i orden og tas med på hver trening og kamp Utstyret må vedlikeholdes Treneren stiller i treningstøy både til trening og kamp Spillerens ansvar: Leggbeskyttere skal være på både på tr ening og kamp Fotballstrømper skal være hele Fotballshorts/Nikkers Under kamp skal det benyttes hvite shortser/eller sort nikkers Spillerne skal hjelpe til med å samle inn utstyr etter trening. 6. Annen Idrett. Spillerne oppfordres til å drive med annen akt ivitet / idrett ved siden av fotball. 7. Spillerregler. Trenerne / eventuelt en dommer gjennomgår spillereglene i forkant av hver sesong. Målsetning alderstrinn 8-12 år. 1. Trenere Minst to trenere per lag. Alle trenerne skal gjennomgå akti vitetskurs Trenerne skal møte forberet til trening Trenerne setter opp årsplan før sesongen starter Årsplanen godkjennes av sportslig utval g Etter hver sesong leveres treningsrapport til sportslig utvalg. 2. Sammensetning av lagene Hvert lag består av 12 spillere. Hvis laget overstiger 14 spillere skal sportslig utvalg kontaktes. 28

29 3. Kamper. Lagene deltar i serien som kretsen setter opp. Lagene kan ut f ra egen økonomi delta i turneringer Fløyaturneringen er gratis for Fløyas egne lag. Alle spillerne skal få spille like mye Kapteinsfunksjonen går på omgang mel lom spillerne Spillerne skal få prøve alle posisjoner i laget, også keeper Oppvarming til kampene skal skje med tekniske øvelser Etter kamp skal det alltid tøyes. 4. Trening Følgende skal prioriteres: Teknisk trening med mange ballberøringer Avslutning på mål Stor aktivitet med trøkk % av treningen skal være tekniske øvelser 50% av treningen skal bestå av spill i liten eller stor gruppe NB: Bruk store mål % av treningen benyttes til tøyning Unngå køståing Fotballtreningen skal være variert og lystbetont Det oppfordres og legges til rette for gjennomføring av ferdighetsmerke Siste års lillegutt/jenter skal forberedes på 11ver fotball. Det skal være minst tre aktiviteter i uken 12 årslagene kan i peri oden mai til september ha 4 aktiviteter i uken 5. Utstyr Trenerens ansvar: Det bør være en ball per spiller Ballene skal være pumpet Drakter, vester og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med ti l hver trening og kamp Utstyret må vedlikeholdes Trenerne stiller i treningstøy både til trening og kamp. Spillerens ansvar: Leggbeskyttere skal brukes både på trening og i kamp Fotballstrømper skal være hele Fotballshorts/Nikkers Det skal benytt es hvite shorts eller sort nikkers under kamp Spillerne er ansvarlig for å samle inn utstyr fotball 6. Annen Idrett Spillerne oppfordres til å drive med annen aktivitet / idrett ved siden av 29

30 7. Spillerregler Trenerne / eventuelt en dommer gjennomgår spillereglene i forkant av hver sesong. utvalg spilleren. Målsetning alderstrinn år. 1. Trenere Hovedtrener bør ha trener III-kompetanse De andre trenerne bør ha trener II-kompetanse Trenerne skal møte forberet til trening Treneren ansvar er å ta med rikelig antall spillere til hver kamp Treneren skal sette opp og levere en årsplan til sportslig utvalg Treneren skal etter hver sesong levere en treningsrapport til sportslig Trenerne skal gjennomføre minst to spillersamtaler med den enkel te 2. Sammensetning av lagene Spilleren skal spille på det høyeste nivået han/hun er kvalifisert for. Overflytting bør skje når spilleren er blant de 12 beste på tri nnet ovenfor. Spillerne kan delta på flere lag. 3. Kamper Lagene deltar i serien som kretsen setter opp Alle spillerne skal spile minst en omgang Rett etter kamp skal det tøyes og jogges ned. 4. Trening A) Prioriteringer: Mange ballberøringer Avslutning mot mål Stor aktivitet med trøkk B. Teknisk trening Finter/vendinger/mottak med og uten motstand En mot en situasjoner offensivt og defensivt Korte og lange pasninger Skudd/Headi nger Detaljtrening på spesialiteter Oppfordres til egentrening B) Lagorganisering: Defensivt skal lagene trenes og or ganiseres etter soneprinsippet. Offensivt skal det trenes på å skape overtall, holde bredde og våge å bruke ferdigheter. D) Fysisk trening: Hurtighet, spenst - og styrketrening 30

31 Motorisk trening Kondisjonstreningen skal legges opp slik at den er med ball eller i spillform Kondisjon/styrketrening i alderen år skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt. Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont. E) Keepertrening: Keeperne skal tilbys å være med på keeper team F) Tøyning: Det skal tøyes under trening Tøyning etter treningen ledes av treneren. 5. Utstyr Treneren skal påse følgende: Det bør være en ball per spiller Ballene skal være pumpet Drakter, vester og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med ti l hver trening og kamp Utstyret må vedlikeholdes Trenerne stiller i treningstøy både til trening og kamp. Spillerens ansvar: Leggbeskyttere skal brukes både på trening og i kamp Fotballstrømper skal være hele Fotballshorts/Nikkers Det skal benytt es hvite shorts eller sort nikkers under kamp Spillerne er ansvarlig for å samle inn utstyr. 6. Annen Idrett Spillerne oppfordres til å drive med annen akt ivitet / idrett ved siden av fotball. 7. Spillerregler Dommer gjennomgår spillereglene i forkant av hver sesong. Samtlige spillere skal ha gjennomgått kl ubb-dommerkurs senest det året spilleren fyller Spilleroverganger fra andre klubber. Dette skal skje i samråd med sportslig utvalg. Overgangsskjemaene signeres av sportslig leder eller administrasjon Det bør vises forsiktighet med tanke på å ta inn spillere fra andre Klubber. De spillerne som tas inn bør være av slik kvalitet at de kan utvikles til spill på våre A-lag. Spilleroverganger bør fortrinnsvis skje etter at spilleren fyller 15 år. 31

32 Målsetning alderstrinn år. 1. Trenere. Hovedtrener for Jr. Jente/herrer skal som hovedregel ikke være en av foreldrene til spillerne Hovedtrener bør ha trener III-kompetanse. De andre trenerne bør ha trener II-kompetanse. Trenerne skal møte forberet til trening. Treneren ansvar er å ta med rikelig antall spillere til hver kamp. Treneren skal sette opp og levere en årsplan til sportslig utvalg. Treneren skal etter hver sesong levere en treningsrapport til su Trenerne skal gjennomføre minst to spillersamtaler med spillerne. 2. Sammensetning av lagene. Førstelagene (elite jr lag) plukkes ut blant de beste spillerne uavhengig av årsklasse. Spilleren skal spille på det høyeste nivået han/hun er kvalifisert for. Overflytting bør skje når spilleren er blant de 12 beste på tri nnet over. Spillerne kan delta på flere lag. 3. Kamper. Lagene deltar i serien som kretsen setter opp for jr lag, jr elite jenter stiller også i 2. divisjon kvinner. Alle spillerne skal få rimelig med spilletid. Rett etter kamp skal det tøyes og jogges ned. 4. Trening A) Prioriteringer: Mange ballberøringer Avslutning mot mål Stor aktivitet med trøkk. B) Teknisk trening: Finter/vendinger/mottak med og uten motstand En mot en situasjoner offensivt og defensivt Korte og lange pasninger Skudd/Headi nger Detaljtrening på spesialiteter Oppfordres til egentrening C) Lagorganisering: Defensivt skal lagene trenes og or ganiseres etter soneprinsippet. Offensivt skal det trenes på å skape overtall, holde bredde og våge å bruke ferdigheter. D) Fysisk trening: Hurtighet, spenst - og styrketrening Motorisk trening 32

33 Kondisjonstreningen skal legges opp slik at den er med ball eller i spillform Kondisjon/styrketrening i alderen år skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt. Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont. E) Keepertrening: Keeperne skal tilbys å være med på keeper team. F) Tøyning: Det skal tøyes under trening Tøyning etter treningen ledes av treneren. Trenerens ansvar: Det bør være en ball per spiller Drakter, vester og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med ti l hver trening og kamp Utstyret må vedlikeholdes Trenerne stiller i treningstøy både til trening og kamp Spillerens ansvar: Leggbeskyttere skal brukes både på trening og i kamp Fotballstrømper skal være hele Fotballshorts/Nikkers Det skal benytt es hvite shorts eller sort nikkers under kamp Spillerne er ansvarlig for å samle inn utstyr 5. Utstyr Materialforvalter skal påse følgende: Ballene skal være pumpet før trening og kamp Drakter, vester kjegler og annet fellesutstyr skal være i orden Legekoffert skal være i orden og tas med ti l trening og kamp. 6. Annen Idrett Spillerne oppfordres til å drive med annen akt ivitet ved siden av fotball. 7. Spillerregler Trenerne / eventuelt en dommer gjennomgår spillereglene i forkant av hver sesong. 8. Spilleroverganger Samme som for voksenfotball, se side 17. Målsetning voksenfotball A - lag damer skal etablere seg i øvre halvdel i Toppserien for kvinner. Etablere seg på nasjonalt plan som det ledende laget f ra Nord Norge i senior kvinner. 33

34 A - lag herrer skal spille for å kvalifisere seg i 2. divisjon gjennom egen r ekruttering. Med gode tr ener- og idrettsfaglig kompetanseutvi kling skal det planmessig arbeides mot å utvikle en stadig bedr e toppidrettskultur. Ved å forbedre opplæringsarenaer og få en stadig bedr e innsikt i fornuftig treningsstyring vil føre til en ytterligere kvalitetsøkning av toppfotball. Øvrige mål for senior gruppen: Kvinner: Til en hver tid ha et rekrutteringslag/jr. Elitelag som har en målsetning om å utvikle fremtidige Toppseriespillere. Utvikle spillere i Nord-Norge og regionen til Toppseriespillere. Utvikle og opprettholde et godt samar beid med lokale klubber. Eliteprosjekt Fløya akademi Til en hver tid ha et rekrutteringslag/jr. Elitelag som har en målsetning om å utvikle fremtidige Toppseriespillere. Herrer: Utvikle et sportslig godt kamptilbud til våre unge spillere gjennom fortsatt spoll i 4. divisjon for vårt B-lag. De yngste spill erne i seniorgruppen skal ha en fornuftig og naturlig modningstid som seniorspiller. Felles: Videreutvikle klubbens trener e og ledere. Skape en posi tiv interesse for fotballen i klubben og i klubbens nærområde. For å nå de kortsiktige og langsiktige målene må klubben lykkes med følgende (suksessfakto rer); * Mer kvalitets- trening. Sikre gode treningsforhold på alle nivå * Bedre ramme- betingelser for A-lagene * Skape gode r elasjoner til andre klubber i regionen * Sikre bredden gjennom et tilbud til alle som ønsker å spille fotball Tiltak for å nå de langsiktige målene i senioravdelingen * I løpet av perioden ha etablert trening på dag tid for toppserielaget. * Ha egen spill erutvikler som jobber på tvers av senior og jr. lagene * Etablere et system so m gjør at klubben til enhver tid har oversikt over talenter i Nord Norge og regionen fra 13/14 år og oppover * Til enhver tid ha godt skolerte trenere og vel fungerende støtteapparat rundt lagene Eliteprosjekt kvinner: Bli Toppspiller i Fløya. Mål: - Skape et elitetreningsmiljø i klubben (skape en god treningskultur hos våre unge spillere) - Gi et ekstra godt tilbud til klubbens mest talentful le spillere. - Trening og hospitering skal så langt det lar seg gjøre tilpasses den enkelte spiller. 34

35 - Oppfølging og tester blir et arbeidsverktøy for fremgang. - Spillerne skal få oppfølging i forhold til helhetstenking: Skol e/jobb, hjem, trivsel, hvile, treninger, kosthold og fritid. - Være primærleverandør av spillere til våre seniorlag. - Våre elitelag skal via sin virksomhet utvikle spillere med ferdigheter, holdninger og motivasjon til å se satsning på opptak i vår A-stall som et naturli g mål. Krav til spillerne: - Spillere over 16 år skal knyttes til klubben gjennom en kontr akt. - Spillerne forplikter seg til å stille opp på klubbens dugnader og for klubbens samarbeidspartnere. - Retningslinjer for dette vedlegges kontrakten. - Det stilles høye krav til innsats, moti vasjon og ferdigheter. Krav til klubben: - Spillerne skal ha trenere med høyt fotballfaglig nivå. - Klubben skal legge til rette for utvikling i henhold til treningstider, støtteapparat og utstyr. - Spillerne i klubbens 2. lag (Elite lag) skal ha høy prioritet i klubben. Rekruttering Intern Avdelingen skal bidra til at klubbens målsetting om høyest mulig andel av spillere fra egen aldersbestemte avdeli ng til klubbenes junior- og A-lag blir realisert. Ekstern rekruttering Klubbens ekster ne rekruttering av spillere, trenere og ledere skal alltid skje med utgangspunkt i klubbens målsetninger, planverk og behov. Rekruttering av spill ere til avdelingens junior- og seniorlag skjer etter tre hovedlinjer: Oppflytting av spillere fra vår egen ungdomsavdeli ng til våre juniorlag, og deretter videreføring fra juniorlag til rekrutt-/a-stall for de beste (ferdighetsnivå, motivasjon, tid til rådighet, vilje). Inntak av unge ambi siøse seniorspillere utenfra som kan i dentifisere seg med avdelingens mål settinger og dermed utvikle klubbidentitet på sikt. Inntak av spesi elt utvalgte etablerte spillere som først og fremst ser klubbens sportslige satsning som motivasjonsfaktor for å komme til klubben. IF Fløya Stiftet: Draktfarge: Grønn Klubbfakta 35

36 Shortsfarge: Hvit Strømpefarge: Grønn Kontaktinformasjon: IF Fløya Postboks Tromsø Telefon: Telefax: Klubbnr: Org nr: NO Ansatte: Daglig leder IF Fløya. Magne Ripmann Tlf: Markedssjef Ragnar Plener Tlf: Administrasjon yngres avdeling Ann Kristin Aksberg Tlf: Daglig leder toppfotball kvinner Anders Pettersen Tlf: Trener Toppserielaget Trine Lise Andersen Tlf: Toppspillerutvikler Peter Pedersen Tlf: Øvrige kontaktpersoner: Styreleder: Ingemar Warvik, tlf: Driftsansvarlig A-lag herrer: Magne Jørgensen, tlf: Leder Sportslig utvalg: Hans Arild Fjelde, tlf: Leder Sportslig utvalg Yngres: Trond Robertsen, tlf: Trener A-lag herrer: Vegar Berg Johansen, tlf: Lagleder A-lag herrer: Roger Kristiansen, tlf: Lagleder A-lag kvinner: Ian Clayton, tlf:

37 Klubbens forventninger til trenere og lagledere. Som lagleder eller trener i IF Fløya forventes det at man setter seg inn i klubbens Vedtekt er, Handlingsplan og Sportsplan, og følger de retningslinjer som inngår i disse. Det forventes at man opptr er kollegialt og positivt ovenfor klubbens styr e, ansatte og ø vrige tillitsvalgte. I den grad det er mulig bør man stille opp på møter og trenerfora som arrangeres. Det er viktig at man gir ros ris på en konstr uktiv måte. Som lagleder eller trener i IF Fløya har man en lederrolle i klubben. Det er viktig at man opptrer på en forutsigbar måte som skaper trygghet og respekt. Møt godt forberedt til trening og kamper. Så frem som et positivt eksempel når det gjelder holdninger til tobakk, alkohol og andre rusmidler. Opptre ærlig og rettferdig i alle sammenhenger. Lær dine spillere å opptre på en positiv måte ovenfor med- og motspillere, dommere og ledere. Oppfordre spillerne til å være inkluderende og skape et godt samhol d. Tendenser til mobbing eller ufin oppførsel skal ikke tolereres. La spillerne/foreldregruppen få ta del i viktige beslutninger (selvfølgelig aldersbetinget). Vær flink til å gi ros og oppmuntr inger. Ta hensyn til individuelle behov eller svakheter. Om spilleren har problemer i forbindelse med skader, dårlig motivasjon eller stagnerende utvikling er det viktig å opptre som støttespiller og motivator. Kortsiktig resultatfokusering skal tones ned. La sportslig fremgang komme so m et resultat av trivsel og glede ved å utf øre trening og kamper. Lagledere og t renere for aldersbestemte lag bør bidra til å skape interesse for klubbens dame og herr e-lag. Oppmuntre spillerne og foreldrene til å stille på A-lagenes hjemmekamper. Dette kan vi rke inspirerende på de unge spillerne og det er en støtte for klubbens A-lag. Vi vil at spillerne skal: Klubbens forventninger til utøverne i IF Fløya. Vise respekt for klubbens arbeid Bli kjent med klubbens historie 37

38 Prioritere skolearbeid foran fotballen Lære å ta ansvar sammen med resten av spiller gruppen Vise respekt for andre uansett rase eller religion Være ærlige Lære om farene ved bruk av rusmi ddel Lære om trafikksikkerhet i forbindelse med sykling/kjøring til trening og kamper Lære om sunt kosthol d, og inntak av mat og dr ikke i forbindelse med kamper Ha en fornuftig holdning til søvn og hvile i forbindelse med trening og kamper Møte til rett tid før trening og kamper. Si fra om man ikke kan stille. Holde eget fotballutstyr i orden, og vær e med å påse at lagets utstyr til en hver tid blir ivaretatt Alltid opptre med høflighet ovenfor motstandere, både spillere og trenere/ledere Alltid forlate garderoben ryddig, gjelder både på hjemme og bortebane Påvirkes i sin innstilling til trening slik at viljen til å lære er på topp når treningen starter Påvirkes til egentrening med ball. Oppmuntrer medspiller i med og motgang Lære og takle både med og motgang Ha en positiv holdning til dommerne Takke både dommer ne og motspi llerne etter kamp. 7.3 Fløya akademiet for junior- og jentespillere i regionen Mål for Fløya akademiet: Bli landets beste dameklubb på trenerutvikling Bli landets beste dameklubb på spillerutvikling Flest mulig gode a-lagsspillere fra egen regionen Heve det spor tslige nivået slik at vi blir en av landets beste damekl ubber Vi skal være Nord-Norges flaggskip på damesiden Med dette som utgangspunkt ønsker vi å søke midler til ett utviklingsprosjekt IF Fløya ønsker å være første toppserieklubb som igangsetter pilotprosjekt hvor vi har trenerutvikling (og dermed spillerutvikling) som målsetning når vi høsten 2009 inviterer lokale, regionale og 1. div kvinner til å bli en del av fløya akademiet. (Se modell som skisseres senere i søknaden) Gjennom dette pilotprosjektet ønsker IF Fløya å ta NFF sin spillerutviklingsmodell samt NFF sin handlingsplan på alvor Målgruppen for pilotprosjektet er trenere i alderen 6-17 år. Spillere som brukes som objekter er i samme aldersgruppe. Modellen ønskes å gjennomføres på tre stadier: 1) Lokale breddeklubber i Tromsø 38

39 2) Regionale breddeklubber i tromsfylke 3) Nord Norske 1 divisjonsklubber (Alta, Grand Bodø og Medkila) Vi har forankret vårt pilotprosjekt med både T roms fotballkrets, lokale breddeklubber og de fire KA`ene i landsdel en. Vi har også som mål å utvikle akademiet med ulike fagsamlinger arrangert i regi av IF Fløya Hvordan skal vi bli det: Våres første ledd i satsningen er Fløya Akademiet. Dette prosjektet vil bidra til trenerstimuli på yngres jentetrenere, som igjen vil føre til bedre trenere på jentesiden. Trenerutvikling *1 + Spillerutvikling = Talentutvikling Bedre relasjoner mellom klubbene slik at det vil være en stolthetsfølelse av å se sine egne spillere i Fløya drakt *2 Lage et naturlig samlingsfora for de ulike trenerne slik at damefotballen i Troms får et bredere fellesskap 39

40 Steg II: Utvide til regionale breddeklubber i Troms fylke. Den lokale breddeklubben vil selv være ansvarlig for å samle trenere og spillere i sitt nærområde og Fløya Akademiet vil styre dagen vi er der og oppfølgning inn mot klubber. Se modell på neste side. 40

41 Steg III: Utvide til landsdelsklubb (Alta, Grand Bodø og Medkila) Landsdelsklubbene vil være ansvarlig for å samle trenere og spiller fra andre klubber i deres nærområde. De vil selv være ansvarlig for oppfølgning av de lokale klubbene i sitt område med assi stanse fra Fløya Akademiet. Se modell på neste side. I framtiden vil vi holde trenersamlinger med forskjellige fagtemaer som vil være tilgjenglig for Fløya Akademiets medlemmer. * Se fotnote Fotnoter: 1* Med dette mener vi at Fløya Akademiet vil legge vekt på å utdanne de lokale trenerne som igjen kan bruke sin økte kompetanse på treningsfeltet i hverdagen. 2* Vi har i Fløya slitt med at andre klubber ser på oss som en konkurrent som stjeler unge lovende talenter fra andre lokale klubber, men allerede rett etter oppstart har vi merket en holdningsendring blant de lokale klubben mot at de heller har en stolthetsfølelse av å produsere Fløya spillere. 41

42 Hvordan ser en dag på Fløya Akademiet ut? Fløyas spillerutvikler, eller hovedtrener, drar ut for å besøke en klubb hver onsdag. Klubben de besø ker stiller selv med lokale spillere og lokale trenere. Økten blir delt opp slik: 30 min gjennomgang av dagens ø velser 60 min økt med forskjellige øvelser 45 min diskusjon om dagens ø velser, og hvordan øvelsene ble coachet. Etter endt dag, vil de neste dag bli tilsendt øvelsene som ble gjennomgått elektronisk slik at de også utvider sitt eget repertoar. Det er viktig å merke seg 42

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Vedtekter for Stjørdals Blink Alpingruppe Vedtatt den 17 mars 2004. 1 Formål Alpingruppas formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter Sotra Sportsklubb

Vedtekter Sotra Sportsklubb Vedtekter Sotra Sportsklubb Lov for Sotra Sportsklubb, stiftet 7. juni 1945 Vedtatt den 23. februar 2005 med senere endringer senest av 26.11.2015 Godkjent av Idrettsstyret den 11. januar 2016.- 1) 1 Formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Vedtatt i årsmøtet 16. januar.2008 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Foreningens formål

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om Go Dai s lov og den generelle lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr.

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Bryne Tennisklubb

Vedtekter. for. Bryne Tennisklubb Stiftet 1976 Vedtekter for Bryne Tennisklubb Godkjent av årsmøtet 26. jan 2010 Endelig Side 1 av 7 Lov for Bryne TK LOV FOR BRYNE TENNISKUBB, stiftet 1976. Vedtatt av styret den 8. des. 2009. Godkjent

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet Vedtatt den Senere endringer Godkjent av idrettsstyret april 2005

LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet Vedtatt den Senere endringer Godkjent av idrettsstyret april 2005 LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet 11.12.1978 Vedtatt den 11.12.1978 Senere endringer 14.3.2005 Godkjent av idrettsstyret april 2005-1 - 1 FORMÅL. Vivil s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den Lov for HERKULES FOTBALL stiftet 04.05.1920 Vedtatt på årsmøte 29.02.2012. Godkjent av Idrettsstyret1 den 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for. Brumunddal Fotball

Lov for. Brumunddal Fotball Lov for Brumunddal Fotball Stiftet 1905 Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 1 Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5. 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb, stiftet 1982. Vedtatt den 23.03.2012 med senere endringer senere endringer av 08.05.2014 Godkjent av Idrettsstyret 1 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb Elite (Godkjent av Akershus Idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb Elite, stiftet (dato/år) 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret )

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret ) VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Lillesand Padleklubb, stiftet 28. august 1990 Vedtatt på årsmøtet den 8. februar 2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 23.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senest av.

Vedtatt den med senere endringer senest av. Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb AIL (Vedtatt av Oslo idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb AIL, stiftet 21.12.1963 Vedtatt den med senere endringer senest av. 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubbs

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Pingvin sportsdykkerklubb, stiftet 29. juli 1962. Vedtatt den 1. mars 2011

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av.

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Idrettslaget Trond

Lov for Idrettslaget Trond Lov for Idrettslaget Trond Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 5.sept 2005 Godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets den 20.okt-2005 (Fotnote 1, se bakerst) Navneendring vedtatt på Årsmøte 5.april 2006 1 Formål

Detaljer

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for IL Søya idrettslag, stiftet 21.03.1919 Vedtatt den 03.12.1992, med senere endringer senest av årsmøtet 2007, den 26.02.2008

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer