Interne økonomistyringsrapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne økonomistyringsrapporter"

Transkript

1 Rutinebeskrivelse og brukerveiledning Interne økonomistyringsrapporter KHiO Side 1 av 7

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hensikt... 2 Gjennomføring... 2 Forklaring til økonomistyringsrapportene... 2 Skillearket område... 4 Skillearket sted... 4 Skillearket transaksjoner... 5 Transaksjonsdetaljer... 6 Skillearkene diagram 1 og diagram Avviksoppfølging og rapportering... 7 Kvalitetssikring av regnskapsdataene... 7 Statusrapportering og prognose... 7 Innledning Denne rutinen og brukerveiledningen tar sikte på å gi en kortfattet beskrivelse av ansvarsforhold og praktisk gjennomføring forbundet med distribusjon og oppfølging av interne økonomistyringsrapporter i KHiO. Beskrivelsen er beregnet på budsjettansvarlige ledere og saksbehandlere i KHiO og fordrer en viss minimumsforståelse/kunnskap i praktisk bruk av Excel. Hensikt Formålet med utarbeidelse og distribusjon av interne økonomistyringsrapporter er å styrke KHiOs interne økonomioppfølging og gi budsjettansvarlige ledere og saksbehandlere et verktøy for løpende styring, prioritering og kontroll av tilgjengelige budsjettmidler. Gjennomføring Administrasjonen v/seksjon for plan og økonomi er ansvarlig for å produsere og distribuere månedlige 1 økonomistyringsrapporter etter fastlagt mal som sendes pr e-post til budsjettansvarlige ledere og saksbehandlere innen den 10. i påfølgende måned. Distribusjonen foretas på bakgrunn av delegert budsjettdisponeringsmyndighet fra direktør samt opplysninger om videredelegert attestasjons- og budsjettansvar gitt fra dekaner og administrative ledere med tildelt budsjettdisponeringsmyndighet. Forklaring til økonomistyringsrapportene Økonomistyringsrapportene bygger på uttrekk fra internregnskapet i Agresso og viser samlet budsjett-/regnskapsstatus på rapporteringstidspunktet knyttet til mottakers budsjettansvar. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det normalt ikke vil være foretatt full regnskapsmessig periodisering 2 av alle inntekter og kostnader ifm rapporteringen. Særlig 1 Med forbehold om evt. unntak for jan/feb mnd grunnet innleggelse av endelig budsjett i Agresso. Side 2 av 7

3 gjelder dette engangslønn som utbetales i ettertid og som på rapporteringstidspunktet derfor som oftest heller ikke vil være bokført. Rapportene har en felles oppbygning/struktur og viser bokført regnskapsstatus fordelt på budsjettenhet og prosjekt. I tillegg vises regnskapsutvikling pr periode, samt utvalgte transaksjonsdetaljer knyttet til bilag-/konteringsinformasjon. Rapportene er i Excel og ser slik ut når de første gang åpnes av mottaker; (eksempel) Eksempelet viser regnskapsoversikt for budsjettenhet 0155 Drift St. Olavsgate. Rapporten består av 5 ark (arkfaner). Arket som er åpent heter Transaksjoner, mens de øvrige er Område, Sted, samt Diagram1 og Diagram2. Rapporten vil alltid åpne seg i arket Transaksjoner. Dette er det laveste nivået i rapporten og nærmere beskrivelse av de enkelte arkene gis nedenfor. Nivåstrukturen er bygget opp slik; 1. Område 2. Sted 3. Transaksjoner 2 Korrekt henføring av påløpte kostnader og inntekter til riktig periode uavhengig av betalingstidspunkt. Foretas kun ifm avleggelse av eksternregnskapet (tertial- og årsregnskap). Side 3 av 7

4 Graden av informasjonsverdi og detaljeringsmuligheter mellom nivåene vil avhenge av om man har budsjettansvar for et større område (flere bud.enheter) eller en mer begrenset del (f.eks kun et prosjekt). Jo større område og jo flere enheter - jo større valgmuligheter gir rullemenyene. Skillearket område Klikk på arkfanen Område og du får opp følgende ark; Dette er hoved-/samleoversikten for rapporten og hvor skriftlige kommentarer og statusrapportering/prognose legges inn. Dette er nærmere beskrevet under avsnittet om Avviksrapportering og oppfølging. Oversikten viser sammenlignbare budsjett- og regnskapstall for siste periode (måned) samt tilhørende avvik. Tilsvarende viser den også akkumulerte størrelser for budsjett og regnskap hittil i år, samt tilsvarende regnskapstall på samme tid i fjor. I tillegg vises årets totalbudsjett og rest budsjett. Skillearket sted Under skillearket Sted vises stort sett de samme kolonneoversiktene som under Område, men med den forskjell at her fremgår også budsjett- og regnskapstall fordelt på prosjektnr under de enkelte bud.enheter. Side 4 av 7

5 Klikk på arkfanen Sted og du får opp følgende ark; Skillearket transaksjoner Arket Transaksjoner viser regnskapet fordelt på perioder og kontoklasser; Side 5 av 7

6 Transaksjonsdetaljer Gjennom å dobbeltklikke på et beløp i arket Transaksjoner er det i tillegg mulig å se med detaljert bilags-/regnskapsinformasjon knyttet til det enkelte beløp. Eksempel: Vi dobbeltklikker på beløpet i periode 5 (Vakttjenester og adgangskontroll) og får opp følgende detaljoversikt; Av oversikten ser vi nå at av beløpet på kr relaterer seg til 3 ulike bilagsnr og at forklarende tekst og mottaker fremkommer (Resk.nr(T)). Ved å klikke på et beløp i totalkolonnen til høyre (se arket Transaksjoner ) vil man få opp tilsvarende detaljoversikt for alle beløp i alle tidligere perioder under valgt kontoklasse. I prinsippet betyr dette at hvis man dobbeltklikker på selve sumbeløpet i totalkolonnen (nederst i høyre hjørne) vil man få opp en detaljoversikt som tilsvarer et utsnitt av en full hovedboksoversikt for angitt rapportområde/-enhet. Skillearkene diagram 1 og diagram 2 Under arkene diagram 1 og 2 er det vist et par standardeksempler på fremstilling av budsjett- og regnskapsdataene i pivotdiagram. Diagram 1 viser regnskap hittil i år sammenlignet med regnskap hittil i fjor fordelt på kontogrupper, mens diagram 2 viser budsjett hittil i år sammenlignet med regnskap hittil i år pr budsjettenhet. Side 6 av 7

7 Avviksoppfølging og rapportering Den enkelte mottaker av styringsrapportene er ansvarlig for å gjennomgå og følge opp innholdet i rapportene. Oppfølgingen knytter seg spesielt til; 1. Ansvar for å bidra til å kvalitetssikre regnskapsdataene 2. Ansvar for å følge opp avvik og rapportere status/prognose Kvalitetssikring av regnskapsdataene Rapportmottaker er ansvarlig for å gjennomgå og kvalitetssikre innholdet i rapportene og gi beskjed til regnskapsavdelingen om evt. feil/mangler i regnskapstallene. Behov for omposteringer meldes til regnskapsavdelingen via fakultetskoordinator/seksjonssjef. Statusrapportering og prognose I rapportmalen (se skilleark Område ) er det et grønt tekstfelt for kortfattet skriftlig statusrapportering med avviksforklaring, samt en egen kolonne for prognoseangivelse pr Innad i fakultetene og de administrative enhetene foretas rapporteringen til nærmeste leder med budsjettdisponeringsmyndighet (og under dennes ledelse), dvs henholdsvis dekaner og seksjonssjefer. Dekaner og administrative ledere med tildelt budsjettdisponeringsmyndighet er ansvarlige for å samordne og skriftlig rapportere samlet budsjett-/regnskapsstatus for hele sitt budsjettansvarsområde med oppdatert prognose pr til direktør. Avvik skal kommenteres. Samlet prognose pr forutsettes å holdes innenfor samlet tildelt budsjettdisponeringsmyndighet for kalenderåret og det tilligger den enkelte leder med slik delegert budsjettdisponeringsmyndighet å treffe nødvendige tiltak og foreta evt omdisponeringer for at dette kan skje. Tiltak og evt. konsekvenser skal beskrives. Frist for rapportering er normalt 1 uke fra mottatt rapport (med mindre det er gitt særskilt frist). Rapporteringen inngår som del av grunnlaget for direktørens økonomirapportering til høgskolestyret og sendes via e-post til direktør med kopi seksjonssjef plan og økonomi. Side 7 av 7

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer