NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid"

Transkript

1 NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid Ideen om lokalsamfunnet som en velegnet arena for intervensjoner av ulike slag har ratt stadig større gjennomslag både blant forskere og beslurningstakere de senere år. Ikke minst gjelder dette intervensjoner med et uttalt helsemål. I Norden pågår i dag et flertall prosjekt i ulike lokalsamfunn med mål å forebygge og redusere helserelaterte problem, rettet mot lokalsamfunnet som helhet, ogl eller mot spesifiserte målgrupper i lokalsamfunnet. Det fins flere grunner til den økende satsningen på lokalt preventivt arbeid. Både fra sentralt og lokalt hold blir det ofte fremhevet at det er i lokalsamfunnene ekspertisen om lokalbefolkningens behov og problem finnes, og at det derfor er naturlig at det helsefremmende arbeidet også finner sted på lokalt nivå. De samme aktører fremhever også viktigheten av å føre beslutningene ned på et så lavt nivå som mulig, for å styrke lokaldemokratiet og involvere lokalbefolkningen i ansvaret for egen helse. En annen grunn, men ikke så ofte fremhevet, kan være sentralmaktens behov for å overføre det administrative og økonomiske ansvaret for folkehelsearbeidet til enheter på lavere nivå i en tid av stadig minskende offentlige økonomiske ressurser og endrede politiske forutsetninger. Det har imidlertid vist seg at det er vanskelig både å starte, forankre og etablere lokale intervensjonsprosjekter, og at forskeren står overfor flere utfordringer, dilemmaer og fallgroper både i selve intervensjons- og evalueringsfasen. Det var dette som var det tematiske utgangspunktet for NAD-seminaret om alkohol- og narkotikaforebyggende arbeid den oktober 1996 i Hornbæk, Danmark, der et tyvetall forskere involvert i lokalt rusmiddelforebyggende arbeid fikk mulighet til å diskutere ulike ideologiske og teoretiske spørsmål og problemstillinger i tilknytning til denne type preventivt arbeid. Hvordan blir et sentralt initiert prosjekt forankret i lokalsamfunnet og hvordan skal" eierskapet" overføres til lokalbefolkningen etter endt intervensjon? Hvem definerer hva som er problemet og hvordan skal et eventuelit problem best løses? Lar effektene av lokal intervensjon seg måle? Hva er i så fall effektene? Hva er forskerens rolle i intervensjons- og evalueringsfasen? Hvilke problemer støter han på? Seminarprogrammet, som var sammensatt av en arrangørsgruppe ved Center for Rusmiddelforskning i Århus, dannet en vellykket og stimulerende opptakt til det som var selve formålet og som også ble resultatet av seminariet: etablering avet nordisk nettverk for forskere og praktikere involvert i lokalsamfunnsbasert rusmiddelforebyggende arbeid (Se NADs nyhetsblad i NAT 5-6/1996 for ytterligere informasjon om nettverket). Å etablere og videreføre sentralt initierte prosjekt i lokalsamfunnet For et flertali av de lokalsamfunnsprosjekt som pågår på rusmiddelfeltet og andre områder i dag, har initiativet til prosjektet kommet fra sentralt hold. Tanken er å etablere nye strukturer og samarbeidsformer i lokalsamfunnet, som så 52 1 NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (I)

2 skal forankre og drive videre det arbeid som intervensjonsgruppen har satt igang. En ikke uvanlig erfaring er likevel at prosessen stopper opp når intervensjonsgruppen drar seg ut av lokalsamfunnet. Maurice Mittelmark, Universitetet i Bergen, gikk gjennom den femstegsmodell som ligger til grunn for planleggingen og gjennomføringen av de fleste lokale intervensjonsprosjekt i dag, og pekte på flere faktorer i gjennomføringen som gjør det vanskelig for intervensjonsprosjekter å overleve. Grunnen til den otte manglende suksessen for lokale intervensjoner mente Mittelmark kunne sammenfattes ganske enkelt: arroganse fra intervensjonsgruppens side overfor lokalsamfunnet. Arrogansen viser seg i de fleste faser i gjennomføringen og planleggingen avet prosjekt. De fleste planleggingsmodeller understreker viktigheten av at både tid og energi blir investert i en analyse av lokalsamfunnet, og at den videre intervensjonen må baseres på analysens resultat. Det finnes likevel en tendens til at forskerne hopper over analysefasen og begynner direkte med intervensjonen, otte fordi forskerne føler at de kjenner samfunnet de skal jobbe i og derfor ikke ser nødvendigheten av en grundig samfunnsanalyse. I denne fasen er det også viktig at selve den intervenerende aktør blir underlagt en nøye analyse, noe som hittil har vært en mangel ved lokale intervensjonsprosjekt. Har ikke gruppen de nødvendige ressurser bør gruppen enten legge ned sitt arbeid eller tilføre de ressurser som er nødvendige, mente Mittelmark. Risiko for neste mistak fins i den såkalte design initiationfasen. I denne fasen skal grupper i lokalsamfunnet i samarbeid med prosjektgruppen identifisere, velge ut og rekruttere passende personer i lokalsamfunnet for oppgaver og arbeidsgrupper, etablere en planleggingsgruppe, velge en organisatoriskstruktur, definere organisasjonens oppgaver og mål, klargjøre roller og ansvarsfordeling til involverte aktører, bestemme hvilke strategier og metoder som skal settes iverk under implementeringsfasen, trene staben samt sørge for oppmuntring og ros til de involverte. Otte velger prosjektlederene å ansette en person de kjenner fra før - men dette er ikke alltid like gunstig. Viktigst er at prosjektkoordinatoren har godt kjennskap til det lokalsamfunn som intervensjonen skal foregå i, fordi det er denne personen som skal mobilisere samfunnet og sette det i bevegelse. Otte strander et intervensjonsprosjekt fordi målet for intervensjonen ikke er forankret hos viktige nøkkelaktører i lokalsamfunnet, og ved at prosjektgruppen kommer utenfra og forteller lokalsamfunnet hva som er deres "egentlige" problemer og setter opp målet etter dette. Dersom ikke lokalsamfunnet selv får være med å bestemme i denne fasen av prosjektet finnes det en stor risiko for at prosjektet dør etter endt intervensjon. Etter flere års intervensjon skal så prosjektet stå på egne ben. Her er det viktig å tenke i prosesser og ressurser, mente Mittelmark, for det er dette som skal bli resultatet av intervensjonen. Likevel hender det otte at programmet blir et mål i seg selv, og at intervensjonsgruppen har vanskelig for å slippe taket i det. I den siste fasen avet intervensjonsprosjekt skal resultatene bli gjort kjent for en videre krets og revurderes. Likevel har det vist seg i flere prosjekt som var ment for en videre spredning, at det ikke fantes forutsetninger for å etablere programmet i demonstrasj onssamfunnet. Begrepet "dumping" kan beskrive dette problemet, der utenforstående aktører finansierer et prosjekt for å løse et spesielt problem og siden overlater tillokalsamfunnet å føre videre prosjektet. Lokale aktører rar da i lang tid bære ansvaret for et prosjekt som ikke var initiert fra lokalsamfunnet selv. Mittelmark mente at det må bygges en helsefremmende infrastruktur for å motvirke de risikoer som fins i prosjektfasen og som gjør at den påbegynte prosessen i lokalsamfunn kan holdes levende. En slik struktur skal ikke fungere som en byråkratisk struktur, men mer fungere som en sikkerhet for at helsemål blir integrert i alle virksomheter og alle beslutninger på alle nivåer. Lik miljøbevegelsens krav på miljøkonsekvensanalyser av alle intervensjoner i miljøet burde det stilles krav om helsekonsekvensanalyser av alle lokale intervensjo- NORDISK AlKOHOl- &NARKOTIKATIDSKRlfT VOl.14, 1997(1) [53

3 ner som kan ha innvirkning på helsen, var Mittelmarks råd. Peter Bogason, Roskilde Universitetscenter, mente Mittelmarks innlegg var en bottomup-kritikk av top-down-strategi. At top-down strategier i den grad preger lokale intervensjonsprosjekter mente Bogason kunne føres tilbake til den rasjonelle beslutningsmodeli som gjennomsyrer hele vårt beslutningsapparat. Toppen har ekspertisen ogvet hva som skal gj ø res, mens bunnen vet lite og skal heller ikke vite så mye. Bogason viste til et eksempel fra danske togbaner som ikke involverer passasjerene i beslutningen om nye togruter. De unnlater å inkludere den viktigste aktøren og de unnlater å stille det viktigste spørsmålet: Hvorfor tar du deg fra et punkt til et annet? Stikkordet for manglende suksess er kommunikasjon, mente Bogason, som ser bottom-up strategier som en alternativ måte å kommunisere på. En bottom-up-strategi starter med lokalsamfunnet og lokalbefolkningen og hva som er deres oppfatning om hva som utgjør problemet. Flere deltakere mente Bogason beskrev idealmodeller, som sjelden fungerer i det virkelige livet. Spørsmålet er også om ikke lokalbefolkningen oppfatter en lokal intervensjon initiert utenfra som en top-down tilnærming til deres samfunn uansett, selvom forskerne gjerne vil at intervensjonen skal oppfattes som bottom-up tilnærming. Den intervenerende forsker Kan forskeren bevare sin kritiske og objektive rolle i lokale intervensjonsprosjekt der det ofte forventes at han deltar aktivt og deler de mål som er satt opp for prosjektet? Pekka Sulkunen, Enheten for alkoholpolitisk forskning vid Stakes, Helsingfors, mente at forskerens rolle er avhengig av prosjektet og hvilken tilknytning forskeren har til prosjektet. Noen hovedroller og utviklingstrender kunne likevel Sulkunen tydelig se konturene av. Tidligere var det vanlig å gjennomføre lokale intervensjoner i eksperimentform, der resultatene ikke først og fremst var beregnet å komme lokalbefolkningen til gode, men politikerne, som på denne måten skaffet seg underlag for større samfunnsmessige intervensj 0- ner. I denne type intervensjon er forskeren nærmest en tyv, han stjeler data fra lokalsamfunnet, og målet for intervensjonen kommer utenfra. På det radikale 60- og 70-tallet tilkom geriljakrigeren, der forskeren deltok aktivt i lokalsamfunnets mobilisering. Geriljakrigeren ble så avløst av agenten. I denne rollen deltar forskeren i lokalsamfilllnets prosjekt, selvom målene kommer fra utsiden av lokalsamfunnet. Utviklingen har imidlertid gått i retning av at lokalsamfunnet selv definerer sine mål, og i denne prosessen har den intervenerende forsker att seg tildelt rollen som kritiker. Sulkunen mente at den rendyrkede tyven og agentens tid er forbi, fordi det ikke lenger finnes de politiske forutsetningene som kreves for at de skal utføre sin rolle. En ny forskerrolle holder på å ta form. Mens politikerne tidligere satte mål for samfunnet, myndighetene gjennomførte dem og forskersarnfunnet sørget for underlag for både målsetning og gjennomførelse, er dagens samfunn mindre organisert og nærmer seg i økende grad et masses amfunn, hvor det enkelte individ blir overlatt mer og mer til seg selv. Selve målprosessen i det nye massesamfunnet er ikke lenger like tydelig. Samfunnet har blitt abstrakt - det fmnes en vag ide om at folk bør a leve som de selv anser er best. Det finnes ikke lenger klare og konkrete mål for hva som er det gode liv. Vi er enige om at vi vil ha bedre helse, men hva som er en god helse er ikke lenger like klart definert. I tråd med denne utviklingen har lokalsamfunnet blitt tildelt økt ansvar i å definere hva som er målet for akkurat deres samfunn. I det ttamvoksende massesamfunnet trekker den intervenerende forskeren veksler på alle hovedrollene; han er både geriljakriger, kritiker, agent og tyv på samme tid. Sulkunen mente at forskeren med dette rollerepertoaret ender opp som en slags shaman, der resultatet av intervensjonen ikke nødvendigvis blir en reduksjon av helserelaterte problem, men etableringen av og oppblomstringen av mer eller mindre stabile nettverk og samarbeidsformer, utviklet rundt følelser, ritualer og symbol som intervensjonen skaper NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I)

4 Sulkunens beskrivelse av dagens politiske prosess reiste flere spørsmålstegn. En del mente at staten fremdeles har klare mål for befolkningens liv og levnet, men den har endret strategi for hvordan disse best skal oppnås. Men Sulkunen berørte også to andre spørsmål, som forøvrig ble mye diskutert under samtlige temablokker: hva er et lokalsamfunn, og handler egentlig lokalt rusforebyggende arbeid om reduksjon av bruk av alkohol og narkotika? De siste spørsmålene kom tilbake med fornyet styrke under temablokken som omhandlet evalueringsfasen. Evalueringen I takt med økende krav om kostnadsnytte har også økende ressurser de senere år blitt viet evalueringen av intervensjonen. Flere ulike intervensjonsprosjekt har imidlertid hatt vanskeligheter med å dokumentere den effekt som var forventet av intervensjonen. Lennart Råstam, Lunds Universitet, pekte på flere årsaker til dette. For storslåtte prosjekr kan være en av årsakene, metodologien en annen. Råstam pekte også på selve undersøkelsesområdet; de moralske verdiene som omgir rusmiddel og andre livsstilsspørsmål, kan være en grunn til at befolkningen er vanskelig å mobilisere i den retning forskeren ønsker. Et fjerde problem i evalueringen kan være at intervensjonen skjer i en fase når det allerede er en reduksjon på gang fra før. Det blir dermed vanskelig å skille mellom hva som er resultatet av intervensjonen og den allmenne reduksjonen. På bakgrunn av alle vanskene med å evaluere og å påvise et klart samband mellom intervensjon og resultat, spurte Råstam om intervensjon i lokalsamfunn virkelig er den rette metoden for å få i stand livsstilsrelaterte endringer i 10- kalsamfunnet. Noen deltakere mente at dette var avhengig av hva som skulle måles. Mens medisinere vurderer effekter i form av redusert sykelighet og dødelighet, er samfunnsvitere mer interessert i om intervensjonen har ført til endringer i sosiale strukrurer og normer. Representanter fra sistnevnte fagrniljø mente at selvom ikke intervensjonen hadde resultert i de helseeffekter som var håpet på, kunne det kanskje likevel registreres positive endringer på andre plan i lokalsamfunnet, som sterkere sarnhold, bedre samarbeidsformer og økt selvbevissthet. Samfunnsviterne framholdt at lokalsamfunnet ikke er en fast og stabil enhet, og det følger heller ikke nødvendigvis geo politiske grenser. Innenfor det lokalsamfunnet som er formål for intervensjon kan det finnes flere mindre parallelle og kryssende lokalsamfunn, noen mer faste, mens andre av mer forbigående karakter. Det at lokalsarnfunnet er noe mer enn en geografisk og administrativ enhet bør ha konsekvenser for valg av type intervensjoner og dermed også for hvilke effekter man kan forvente seg å finne. Men spørsmålet om effekter handler kanskje også om metode? Er et kvantitativt kvasieksperimentelt design rette måten å evaluere store lokale intervensjonsprosjekt? Lokalsamfunnsbasert forebygging er ofte spørsmål om mange typer intervensjoner på mange arenaer, og mange av disse bærer preg av at en er så tidlig i - faktisk ofte i forkant av - en eventueli problemutvikling, at det egentlig er helsefremmin g (health promotion) arbeidet dreier seg om. Helsefremmende arbeid retter seg ikke mot spesielle, definerte problem, men preges mer av generelt styrkende og byggende innsatser, som kan tenkes å gjøre individer, grupper og samfunn mer motstandsdyktige mot påkjenninger og forskjellig resulterende skjevutvikling. For å måle effekter av helsefremmende arbeid er det behov for instrumenter som fanger opp et bredere spekter av mulige effekter, og som også omfatter kvalitative målemetoder. Om forskeren har vanskelig for å bevare sin objektive rolle i intervensjonsfasen, kan minst like store integritetsproblemer oppstå i evalueringsfasen. Geoffiey Hunt, Institute for Scientific Analysis, USA, delte sine tanker, frustrasjoner og opplevelser fra et evalueringsprosjekt på midten av 80- tallet, der han sammen med 252 andre amerikanske forskere ble satt til å evaluere resultatet av en stor føderal rusmiddelforebyggende satsning i ulike lokalsamfunn i USA Et dilemma som ganske snart ble klart for evaluatorene var at forskerrollen ikke var uavhengig av prosjektet. Tvert imot ble for- NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (1) I 55

5 skerne ansatt direkte av prosjektet for ett år av gangen, og den årlige evalueringsrapporten spilte en avgjørende rolle for den videre ansettelsen. En rapport med negative resultat kunne bety slutten på karrieren som evaluator. Hvordan overlevde forskeren under slike forutsetninger? Hunt mente at minst 9 ulike overlevelseteknikker ble tatt i bruk av den store gruppen av evaluatorer, hvorav Hunt karakteriserte sin egen teknikk som" cultural alien". Denne metoden gikk ut på å tilpasse seg arbeidet gjennom å late som om han var på feltarbeid i en fremmed kultur, og at feltnotatene skulle resultere i et senere antropologisk arbeid. Resultatet av denne tilpasningen kan likevel paradoksalt nok bli at evaluatoren, som er satt til å vurdere et preventivt rusmiddelprosjekt, selv ender opp med å misbruke rus midler for å holde ut med frustrasjonen. Har Hunts beskrivelse relevans også i de nordiske land? De fleste deltakerne mente nok at slike sære ansettingsforhold ikke ville blitt akseptert i Norden. Hunts poeng - evaluatorens tilknytning og avstand til prosjektet - er likevel vel verd å fremheve. Hunt påpekte hvordan det kan gå når avstanden til det evaluerte kollapser og evaluatoren er fullstendig prisgitt prosjektledelsen. Samtidig kan også for stor avstand til prosjektet fort bli et problem for evaluatoren. Observasjon av den lokale prosessen og utviklingen er ofte en viktig del av evalueringsarbeidet, og dette kan vanskelig tilfredsstilles på en annen måte enn ved at en selv deltar. Skal prosessen evalueres utenfra utsettes evaluatoren for en annen avhengighet enn den Hunt havnet i: av de involverte parters rapportering. De utfordringer og dilemmaer ved lokal intervensjon som var utgangspunkt for seminaret var på ingen måter ukjente for seminariets deltakere. Seminariet gav likevel en sterk og fornyet innsikt i at det ikke finnes enkle og klare læreboksetninger for lokal intervensjon. Vi tror at tverrfaglige prosjektgrupper kan være en måte å lindre en del av de problemer som lokale helseforebyggende prosjekt støter på. Lokalt forebyggende arbeid og evaluering handler ikke bare om helse og medisinsk kompetanse - i minst like stor grad handler det om å fa i stand en sosial endring. En slik endringsprossess krever kunnskaper og innsikter utover den rent medisinske. Likevel - en del dilemmaer og utfordringer består. For oss var opplevelsen av sammenhengen mellom disse i de ulike intervensjonsfasene noe av det som satt sterkest igjen etter endt seminar. De pågående ansvarsoverføringer "nedover" i systemet, Mittelmarks påpekning av problemene med forskerarroganse og dumping, Bogasons tanker om styringsstrategier og Sulkunens rollegalleri har alle med topdown-bottom-up-dilemmaet å gjøre. Dette henger igjen sammen med Råstams og Hunts evalueringsproblematikk: en reell bottom-up-tilnærming betyr at lokale aktører får styringen, eventuelt innenfor gitte ram- mer. Blir rammen e for snevre nærmer en seg i realiteten et toppstyrt prosjekt. Dersom 10- kalsamfunnet ~ar beholde styringen blir det vanskelig å planlegge evalueringen, særlig ved en kvantitativ, kvasi-eksperimenteli tilnærming. En reell bottom-up-strategi gjør det også vanskelig med en "utenfraavstandspreget" evalueringsmodel!, fordi så mye av veien lokalt blir til underveis; prosessen lokalt vil skape tiltakene, samarbeidet, kompetansen og samholdet - og dermed suksesser og fiaskoer. Ann-Mari Skorpen & Erik Iversen 56 1 NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (I)

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet Elisabeth Backe-Hansen NOVA Lytterveiledning Jeg kommer til å reise en del utfordringer, som er like relevante for evalueringer av andre velferdsområder

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

EF Education First. Page 1

EF Education First. Page 1 Tilbakemelding vedrørende høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014 kriterier for godkjenning for utdanningssøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012 Nordisk rusmiddelkonferanse København 29. 31. august 2012 Roller og ansvar Nasjonalt Departement og direktorat (alkohol- og narkotikapolitikk, skatter og avgifter, alkohol- og narkotika lovgivning etc.)

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS Klagenemnda kom til at innklagede var et offentligrettslig organ. Innklagede var kontrollert av andre offentligrettslige organer gjennom valg av styre hos innklagede. Innklagedes virksomhet hadde som formål

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 Tilstede: Gunnar, Hrefna, Kirsten, Steen, Peter, Otto, Carolina, Reidun, Raisa, Anita, Gabriel og Cecilia. 1. Valg av justeringsmann og sekretær: Kirsten

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger.

Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger. Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger. Kompetansesenter Rus (Korus) Vest Bergen v/stiftelsen Bergensklinikkene har siden 2002 utviklet kartleggingsverktøyet Hurtig Kartlegging og Handling

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Hva skal vi snakke om?»hvordan sikre at politikere bruker folkehelsebrillene i alle

Detaljer

Rapport prekonferansen

Rapport prekonferansen Vedlegg 1 Rapport prekonferansen ARR Åpen arena, Lillehammer 11. januar 2010 AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Januar 2010 Rapport prekonferansen 2010 ARR 3 Prekonferansen

Detaljer

ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING

ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING ERFARINGER FRA A TIL Å MED DELTAKELSE I PREMIS RUSFOREBYGGENDE SAMHANDLING DOKUMENTASJON FRA OPEN SPACE-MØTET Rica Hell, den 3 mai 2011 Arrangør: Kompetansesenter rus - Midt - Norge Prosessledelse: Ingunn

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Planlegging for krisehåndtering

Planlegging for krisehåndtering Planlegging for krisehåndtering Bjørn Ivar Kruke ESRA Norge-seminar på UIS 8. november 2012 Eksempel: politiets helikopterberedskap Politihelikopteret på Gardermoen Bruk av forsvarets helikoptre, for eksempel

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Når lederutvikling gir resultater

Når lederutvikling gir resultater Når lederutvikling gir resultater Kort tilbakeblikk I Norge har vi drevet ulike former for lederutvikling i over 60 år. Helt siden den amerikanske konsulenten George Kenning kom til Norge på femtitallet

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Tverrfaglig veilederteam. inspirasjonsbrosjyre

Tverrfaglig veilederteam. inspirasjonsbrosjyre Tverrfaglig veilederteam inspirasjonsbrosjyre Tverrfaglig veilederteam er en systematisk metode for kompetanseheving av veiledere for studenter og lærlinger i helsetjenesten. Gjennom 3 enkle tiltak kan

Detaljer

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig Å bære vannmiljøpolitikk staur? Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Oslo, 16.desember

Detaljer

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Landskap i plan helse, identitet og universell utforming Voss 4. juni 2008 Hva menes det med folkehelse? Hva vet du om folkehelsearbeid i din kommune? Hvem

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

Add a friend Jentegrupper

Add a friend Jentegrupper Add a friend Jentegrupper DelTa, Steinkjer 21. mai 2014 Jenter og rus Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge Illustrasjoner av Knut Høihjelle 1 Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187 Til Helsedirektoratet/ Divisjon primærhelsetjenester Avdeling psykisk helse og rus v/ Hilde Skyvuldstad Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 31. januar 2014 Deres ref. 13/10860 Høringsuttalelse

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005.

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. En god presentasjon Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. Innledning Seksjon kontor og administrasjon har laget et lite innføringskurs i presentasjonsteknikk.

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

Helseteam for eldre. Forebyggende hjemmebesøk. Dag-Helge Rønnevik Prosjektleder. Forskningskonferanse Haugesund 26.09.12

Helseteam for eldre. Forebyggende hjemmebesøk. Dag-Helge Rønnevik Prosjektleder. Forskningskonferanse Haugesund 26.09.12 Helseteam for eldre Forebyggende hjemmebesøk Dag-Helge Rønnevik Prosjektleder Forskningskonferanse Haugesund 26.09.12 Et delprosjekt Helsetorgmodellen FOU-enhet Helseteam for eldre Rehabilitering KOLS

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

HomeControl: Smarte kontakter

HomeControl: Smarte kontakter Bakgrunn Gjennom et samarbeid med Agder Energi, ønsket oppdragsgiver HomeControl AS å se på muligheten for å utvikle nye løsninger knyttet til de allerede utviklede smarte kontaktene. HomeControl er et

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer