NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid"

Transkript

1 NAD-seminar om lokalsamfunnbasert forebyggende arbeid Ideen om lokalsamfunnet som en velegnet arena for intervensjoner av ulike slag har ratt stadig større gjennomslag både blant forskere og beslurningstakere de senere år. Ikke minst gjelder dette intervensjoner med et uttalt helsemål. I Norden pågår i dag et flertall prosjekt i ulike lokalsamfunn med mål å forebygge og redusere helserelaterte problem, rettet mot lokalsamfunnet som helhet, ogl eller mot spesifiserte målgrupper i lokalsamfunnet. Det fins flere grunner til den økende satsningen på lokalt preventivt arbeid. Både fra sentralt og lokalt hold blir det ofte fremhevet at det er i lokalsamfunnene ekspertisen om lokalbefolkningens behov og problem finnes, og at det derfor er naturlig at det helsefremmende arbeidet også finner sted på lokalt nivå. De samme aktører fremhever også viktigheten av å føre beslutningene ned på et så lavt nivå som mulig, for å styrke lokaldemokratiet og involvere lokalbefolkningen i ansvaret for egen helse. En annen grunn, men ikke så ofte fremhevet, kan være sentralmaktens behov for å overføre det administrative og økonomiske ansvaret for folkehelsearbeidet til enheter på lavere nivå i en tid av stadig minskende offentlige økonomiske ressurser og endrede politiske forutsetninger. Det har imidlertid vist seg at det er vanskelig både å starte, forankre og etablere lokale intervensjonsprosjekter, og at forskeren står overfor flere utfordringer, dilemmaer og fallgroper både i selve intervensjons- og evalueringsfasen. Det var dette som var det tematiske utgangspunktet for NAD-seminaret om alkohol- og narkotikaforebyggende arbeid den oktober 1996 i Hornbæk, Danmark, der et tyvetall forskere involvert i lokalt rusmiddelforebyggende arbeid fikk mulighet til å diskutere ulike ideologiske og teoretiske spørsmål og problemstillinger i tilknytning til denne type preventivt arbeid. Hvordan blir et sentralt initiert prosjekt forankret i lokalsamfunnet og hvordan skal" eierskapet" overføres til lokalbefolkningen etter endt intervensjon? Hvem definerer hva som er problemet og hvordan skal et eventuelit problem best løses? Lar effektene av lokal intervensjon seg måle? Hva er i så fall effektene? Hva er forskerens rolle i intervensjons- og evalueringsfasen? Hvilke problemer støter han på? Seminarprogrammet, som var sammensatt av en arrangørsgruppe ved Center for Rusmiddelforskning i Århus, dannet en vellykket og stimulerende opptakt til det som var selve formålet og som også ble resultatet av seminariet: etablering avet nordisk nettverk for forskere og praktikere involvert i lokalsamfunnsbasert rusmiddelforebyggende arbeid (Se NADs nyhetsblad i NAT 5-6/1996 for ytterligere informasjon om nettverket). Å etablere og videreføre sentralt initierte prosjekt i lokalsamfunnet For et flertali av de lokalsamfunnsprosjekt som pågår på rusmiddelfeltet og andre områder i dag, har initiativet til prosjektet kommet fra sentralt hold. Tanken er å etablere nye strukturer og samarbeidsformer i lokalsamfunnet, som så 52 1 NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (I)

2 skal forankre og drive videre det arbeid som intervensjonsgruppen har satt igang. En ikke uvanlig erfaring er likevel at prosessen stopper opp når intervensjonsgruppen drar seg ut av lokalsamfunnet. Maurice Mittelmark, Universitetet i Bergen, gikk gjennom den femstegsmodell som ligger til grunn for planleggingen og gjennomføringen av de fleste lokale intervensjonsprosjekt i dag, og pekte på flere faktorer i gjennomføringen som gjør det vanskelig for intervensjonsprosjekter å overleve. Grunnen til den otte manglende suksessen for lokale intervensjoner mente Mittelmark kunne sammenfattes ganske enkelt: arroganse fra intervensjonsgruppens side overfor lokalsamfunnet. Arrogansen viser seg i de fleste faser i gjennomføringen og planleggingen avet prosjekt. De fleste planleggingsmodeller understreker viktigheten av at både tid og energi blir investert i en analyse av lokalsamfunnet, og at den videre intervensjonen må baseres på analysens resultat. Det finnes likevel en tendens til at forskerne hopper over analysefasen og begynner direkte med intervensjonen, otte fordi forskerne føler at de kjenner samfunnet de skal jobbe i og derfor ikke ser nødvendigheten av en grundig samfunnsanalyse. I denne fasen er det også viktig at selve den intervenerende aktør blir underlagt en nøye analyse, noe som hittil har vært en mangel ved lokale intervensjonsprosjekt. Har ikke gruppen de nødvendige ressurser bør gruppen enten legge ned sitt arbeid eller tilføre de ressurser som er nødvendige, mente Mittelmark. Risiko for neste mistak fins i den såkalte design initiationfasen. I denne fasen skal grupper i lokalsamfunnet i samarbeid med prosjektgruppen identifisere, velge ut og rekruttere passende personer i lokalsamfunnet for oppgaver og arbeidsgrupper, etablere en planleggingsgruppe, velge en organisatoriskstruktur, definere organisasjonens oppgaver og mål, klargjøre roller og ansvarsfordeling til involverte aktører, bestemme hvilke strategier og metoder som skal settes iverk under implementeringsfasen, trene staben samt sørge for oppmuntring og ros til de involverte. Otte velger prosjektlederene å ansette en person de kjenner fra før - men dette er ikke alltid like gunstig. Viktigst er at prosjektkoordinatoren har godt kjennskap til det lokalsamfunn som intervensjonen skal foregå i, fordi det er denne personen som skal mobilisere samfunnet og sette det i bevegelse. Otte strander et intervensjonsprosjekt fordi målet for intervensjonen ikke er forankret hos viktige nøkkelaktører i lokalsamfunnet, og ved at prosjektgruppen kommer utenfra og forteller lokalsamfunnet hva som er deres "egentlige" problemer og setter opp målet etter dette. Dersom ikke lokalsamfunnet selv får være med å bestemme i denne fasen av prosjektet finnes det en stor risiko for at prosjektet dør etter endt intervensjon. Etter flere års intervensjon skal så prosjektet stå på egne ben. Her er det viktig å tenke i prosesser og ressurser, mente Mittelmark, for det er dette som skal bli resultatet av intervensjonen. Likevel hender det otte at programmet blir et mål i seg selv, og at intervensjonsgruppen har vanskelig for å slippe taket i det. I den siste fasen avet intervensjonsprosjekt skal resultatene bli gjort kjent for en videre krets og revurderes. Likevel har det vist seg i flere prosjekt som var ment for en videre spredning, at det ikke fantes forutsetninger for å etablere programmet i demonstrasj onssamfunnet. Begrepet "dumping" kan beskrive dette problemet, der utenforstående aktører finansierer et prosjekt for å løse et spesielt problem og siden overlater tillokalsamfunnet å føre videre prosjektet. Lokale aktører rar da i lang tid bære ansvaret for et prosjekt som ikke var initiert fra lokalsamfunnet selv. Mittelmark mente at det må bygges en helsefremmende infrastruktur for å motvirke de risikoer som fins i prosjektfasen og som gjør at den påbegynte prosessen i lokalsamfunn kan holdes levende. En slik struktur skal ikke fungere som en byråkratisk struktur, men mer fungere som en sikkerhet for at helsemål blir integrert i alle virksomheter og alle beslutninger på alle nivåer. Lik miljøbevegelsens krav på miljøkonsekvensanalyser av alle intervensjoner i miljøet burde det stilles krav om helsekonsekvensanalyser av alle lokale intervensjo- NORDISK AlKOHOl- &NARKOTIKATIDSKRlfT VOl.14, 1997(1) [53

3 ner som kan ha innvirkning på helsen, var Mittelmarks råd. Peter Bogason, Roskilde Universitetscenter, mente Mittelmarks innlegg var en bottomup-kritikk av top-down-strategi. At top-down strategier i den grad preger lokale intervensjonsprosjekter mente Bogason kunne føres tilbake til den rasjonelle beslutningsmodeli som gjennomsyrer hele vårt beslutningsapparat. Toppen har ekspertisen ogvet hva som skal gj ø res, mens bunnen vet lite og skal heller ikke vite så mye. Bogason viste til et eksempel fra danske togbaner som ikke involverer passasjerene i beslutningen om nye togruter. De unnlater å inkludere den viktigste aktøren og de unnlater å stille det viktigste spørsmålet: Hvorfor tar du deg fra et punkt til et annet? Stikkordet for manglende suksess er kommunikasjon, mente Bogason, som ser bottom-up strategier som en alternativ måte å kommunisere på. En bottom-up-strategi starter med lokalsamfunnet og lokalbefolkningen og hva som er deres oppfatning om hva som utgjør problemet. Flere deltakere mente Bogason beskrev idealmodeller, som sjelden fungerer i det virkelige livet. Spørsmålet er også om ikke lokalbefolkningen oppfatter en lokal intervensjon initiert utenfra som en top-down tilnærming til deres samfunn uansett, selvom forskerne gjerne vil at intervensjonen skal oppfattes som bottom-up tilnærming. Den intervenerende forsker Kan forskeren bevare sin kritiske og objektive rolle i lokale intervensjonsprosjekt der det ofte forventes at han deltar aktivt og deler de mål som er satt opp for prosjektet? Pekka Sulkunen, Enheten for alkoholpolitisk forskning vid Stakes, Helsingfors, mente at forskerens rolle er avhengig av prosjektet og hvilken tilknytning forskeren har til prosjektet. Noen hovedroller og utviklingstrender kunne likevel Sulkunen tydelig se konturene av. Tidligere var det vanlig å gjennomføre lokale intervensjoner i eksperimentform, der resultatene ikke først og fremst var beregnet å komme lokalbefolkningen til gode, men politikerne, som på denne måten skaffet seg underlag for større samfunnsmessige intervensj 0- ner. I denne type intervensjon er forskeren nærmest en tyv, han stjeler data fra lokalsamfunnet, og målet for intervensjonen kommer utenfra. På det radikale 60- og 70-tallet tilkom geriljakrigeren, der forskeren deltok aktivt i lokalsamfunnets mobilisering. Geriljakrigeren ble så avløst av agenten. I denne rollen deltar forskeren i lokalsamfilllnets prosjekt, selvom målene kommer fra utsiden av lokalsamfunnet. Utviklingen har imidlertid gått i retning av at lokalsamfunnet selv definerer sine mål, og i denne prosessen har den intervenerende forsker att seg tildelt rollen som kritiker. Sulkunen mente at den rendyrkede tyven og agentens tid er forbi, fordi det ikke lenger finnes de politiske forutsetningene som kreves for at de skal utføre sin rolle. En ny forskerrolle holder på å ta form. Mens politikerne tidligere satte mål for samfunnet, myndighetene gjennomførte dem og forskersarnfunnet sørget for underlag for både målsetning og gjennomførelse, er dagens samfunn mindre organisert og nærmer seg i økende grad et masses amfunn, hvor det enkelte individ blir overlatt mer og mer til seg selv. Selve målprosessen i det nye massesamfunnet er ikke lenger like tydelig. Samfunnet har blitt abstrakt - det fmnes en vag ide om at folk bør a leve som de selv anser er best. Det finnes ikke lenger klare og konkrete mål for hva som er det gode liv. Vi er enige om at vi vil ha bedre helse, men hva som er en god helse er ikke lenger like klart definert. I tråd med denne utviklingen har lokalsamfunnet blitt tildelt økt ansvar i å definere hva som er målet for akkurat deres samfunn. I det ttamvoksende massesamfunnet trekker den intervenerende forskeren veksler på alle hovedrollene; han er både geriljakriger, kritiker, agent og tyv på samme tid. Sulkunen mente at forskeren med dette rollerepertoaret ender opp som en slags shaman, der resultatet av intervensjonen ikke nødvendigvis blir en reduksjon av helserelaterte problem, men etableringen av og oppblomstringen av mer eller mindre stabile nettverk og samarbeidsformer, utviklet rundt følelser, ritualer og symbol som intervensjonen skaper NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I)

4 Sulkunens beskrivelse av dagens politiske prosess reiste flere spørsmålstegn. En del mente at staten fremdeles har klare mål for befolkningens liv og levnet, men den har endret strategi for hvordan disse best skal oppnås. Men Sulkunen berørte også to andre spørsmål, som forøvrig ble mye diskutert under samtlige temablokker: hva er et lokalsamfunn, og handler egentlig lokalt rusforebyggende arbeid om reduksjon av bruk av alkohol og narkotika? De siste spørsmålene kom tilbake med fornyet styrke under temablokken som omhandlet evalueringsfasen. Evalueringen I takt med økende krav om kostnadsnytte har også økende ressurser de senere år blitt viet evalueringen av intervensjonen. Flere ulike intervensjonsprosjekt har imidlertid hatt vanskeligheter med å dokumentere den effekt som var forventet av intervensjonen. Lennart Råstam, Lunds Universitet, pekte på flere årsaker til dette. For storslåtte prosjekr kan være en av årsakene, metodologien en annen. Råstam pekte også på selve undersøkelsesområdet; de moralske verdiene som omgir rusmiddel og andre livsstilsspørsmål, kan være en grunn til at befolkningen er vanskelig å mobilisere i den retning forskeren ønsker. Et fjerde problem i evalueringen kan være at intervensjonen skjer i en fase når det allerede er en reduksjon på gang fra før. Det blir dermed vanskelig å skille mellom hva som er resultatet av intervensjonen og den allmenne reduksjonen. På bakgrunn av alle vanskene med å evaluere og å påvise et klart samband mellom intervensjon og resultat, spurte Råstam om intervensjon i lokalsamfunn virkelig er den rette metoden for å få i stand livsstilsrelaterte endringer i 10- kalsamfunnet. Noen deltakere mente at dette var avhengig av hva som skulle måles. Mens medisinere vurderer effekter i form av redusert sykelighet og dødelighet, er samfunnsvitere mer interessert i om intervensjonen har ført til endringer i sosiale strukrurer og normer. Representanter fra sistnevnte fagrniljø mente at selvom ikke intervensjonen hadde resultert i de helseeffekter som var håpet på, kunne det kanskje likevel registreres positive endringer på andre plan i lokalsamfunnet, som sterkere sarnhold, bedre samarbeidsformer og økt selvbevissthet. Samfunnsviterne framholdt at lokalsamfunnet ikke er en fast og stabil enhet, og det følger heller ikke nødvendigvis geo politiske grenser. Innenfor det lokalsamfunnet som er formål for intervensjon kan det finnes flere mindre parallelle og kryssende lokalsamfunn, noen mer faste, mens andre av mer forbigående karakter. Det at lokalsarnfunnet er noe mer enn en geografisk og administrativ enhet bør ha konsekvenser for valg av type intervensjoner og dermed også for hvilke effekter man kan forvente seg å finne. Men spørsmålet om effekter handler kanskje også om metode? Er et kvantitativt kvasieksperimentelt design rette måten å evaluere store lokale intervensjonsprosjekt? Lokalsamfunnsbasert forebygging er ofte spørsmål om mange typer intervensjoner på mange arenaer, og mange av disse bærer preg av at en er så tidlig i - faktisk ofte i forkant av - en eventueli problemutvikling, at det egentlig er helsefremmin g (health promotion) arbeidet dreier seg om. Helsefremmende arbeid retter seg ikke mot spesielle, definerte problem, men preges mer av generelt styrkende og byggende innsatser, som kan tenkes å gjøre individer, grupper og samfunn mer motstandsdyktige mot påkjenninger og forskjellig resulterende skjevutvikling. For å måle effekter av helsefremmende arbeid er det behov for instrumenter som fanger opp et bredere spekter av mulige effekter, og som også omfatter kvalitative målemetoder. Om forskeren har vanskelig for å bevare sin objektive rolle i intervensjonsfasen, kan minst like store integritetsproblemer oppstå i evalueringsfasen. Geoffiey Hunt, Institute for Scientific Analysis, USA, delte sine tanker, frustrasjoner og opplevelser fra et evalueringsprosjekt på midten av 80- tallet, der han sammen med 252 andre amerikanske forskere ble satt til å evaluere resultatet av en stor føderal rusmiddelforebyggende satsning i ulike lokalsamfunn i USA Et dilemma som ganske snart ble klart for evaluatorene var at forskerrollen ikke var uavhengig av prosjektet. Tvert imot ble for- NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (1) I 55

5 skerne ansatt direkte av prosjektet for ett år av gangen, og den årlige evalueringsrapporten spilte en avgjørende rolle for den videre ansettelsen. En rapport med negative resultat kunne bety slutten på karrieren som evaluator. Hvordan overlevde forskeren under slike forutsetninger? Hunt mente at minst 9 ulike overlevelseteknikker ble tatt i bruk av den store gruppen av evaluatorer, hvorav Hunt karakteriserte sin egen teknikk som" cultural alien". Denne metoden gikk ut på å tilpasse seg arbeidet gjennom å late som om han var på feltarbeid i en fremmed kultur, og at feltnotatene skulle resultere i et senere antropologisk arbeid. Resultatet av denne tilpasningen kan likevel paradoksalt nok bli at evaluatoren, som er satt til å vurdere et preventivt rusmiddelprosjekt, selv ender opp med å misbruke rus midler for å holde ut med frustrasjonen. Har Hunts beskrivelse relevans også i de nordiske land? De fleste deltakerne mente nok at slike sære ansettingsforhold ikke ville blitt akseptert i Norden. Hunts poeng - evaluatorens tilknytning og avstand til prosjektet - er likevel vel verd å fremheve. Hunt påpekte hvordan det kan gå når avstanden til det evaluerte kollapser og evaluatoren er fullstendig prisgitt prosjektledelsen. Samtidig kan også for stor avstand til prosjektet fort bli et problem for evaluatoren. Observasjon av den lokale prosessen og utviklingen er ofte en viktig del av evalueringsarbeidet, og dette kan vanskelig tilfredsstilles på en annen måte enn ved at en selv deltar. Skal prosessen evalueres utenfra utsettes evaluatoren for en annen avhengighet enn den Hunt havnet i: av de involverte parters rapportering. De utfordringer og dilemmaer ved lokal intervensjon som var utgangspunkt for seminaret var på ingen måter ukjente for seminariets deltakere. Seminariet gav likevel en sterk og fornyet innsikt i at det ikke finnes enkle og klare læreboksetninger for lokal intervensjon. Vi tror at tverrfaglige prosjektgrupper kan være en måte å lindre en del av de problemer som lokale helseforebyggende prosjekt støter på. Lokalt forebyggende arbeid og evaluering handler ikke bare om helse og medisinsk kompetanse - i minst like stor grad handler det om å fa i stand en sosial endring. En slik endringsprossess krever kunnskaper og innsikter utover den rent medisinske. Likevel - en del dilemmaer og utfordringer består. For oss var opplevelsen av sammenhengen mellom disse i de ulike intervensjonsfasene noe av det som satt sterkest igjen etter endt seminar. De pågående ansvarsoverføringer "nedover" i systemet, Mittelmarks påpekning av problemene med forskerarroganse og dumping, Bogasons tanker om styringsstrategier og Sulkunens rollegalleri har alle med topdown-bottom-up-dilemmaet å gjøre. Dette henger igjen sammen med Råstams og Hunts evalueringsproblematikk: en reell bottom-up-tilnærming betyr at lokale aktører får styringen, eventuelt innenfor gitte ram- mer. Blir rammen e for snevre nærmer en seg i realiteten et toppstyrt prosjekt. Dersom 10- kalsamfunnet ~ar beholde styringen blir det vanskelig å planlegge evalueringen, særlig ved en kvantitativ, kvasi-eksperimenteli tilnærming. En reell bottom-up-strategi gjør det også vanskelig med en "utenfraavstandspreget" evalueringsmodel!, fordi så mye av veien lokalt blir til underveis; prosessen lokalt vil skape tiltakene, samarbeidet, kompetansen og samholdet - og dermed suksesser og fiaskoer. Ann-Mari Skorpen & Erik Iversen 56 1 NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (I)

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Inger Marie Hagen Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer