TIDLIG INNSATS FOR GOD START

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDLIG INNSATS FOR GOD START"

Transkript

1 UNIVERSITETET I AGDER TIDLIG INNSATS FOR GOD START En spørreundersøkelse om praksis og erfaringer med tidlig innsats i to kommuner i Aust-Agder Ann Christin E. Nilsen

2 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Bakgrunn for satsningen «Tidlig innsats for god start»... 3 Formålet med spørreundersøkelsen... 5 Teoretisk tilnærming... 6 «Tidlig innsats» og fagutvikling... 6 Barnehagen som samarbeidspartner... 8 Metodisk fremgangsmåte Hva viser undersøkelsen? Kjennetegn ved utvalget Å være bekymret Opplevd bekymring Bruk av redskaper for å kartlegge barns trivsel og utvikling Å gjøre noe med bekymringen Å håndtere en bekymring Trygghet i å ta opp bekymringen med ulike aktører Tilliten til at andre tar bekymringer på alvor Taushetsplikt til besvær? Betydningen av Kvello-opplæringen Oppsummering og anbefalinger Litteratur

3 Forord Denne rapporten utgjør en del av et doktorgradsprosjekt knyttet til satsningen «Tidlig innsats for god start» som gjennomføres i Åmli og Arendal kommuner. Formålet med rapporten er å presentere noen av resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant ansatte i barnehager og helsestasjoner i de to kommunene. Rapporten bør ikke anses som en del av doktorgradsavhandlingen, men er først og fremst ment å være et redskap for det videre arbeidet med satsningen. En analyse av noen foreløpige resultater ble presentert for styringsgruppen på et møte i oktober 2013, og et utkast av rapporten ble forevist styringsgruppen i september Takk til veileder for doktorgradsprosjektet, Anne Marie Støkken, prosjektleder for satsningen, Anne Stiansen, og et av medlemmene i styringsgruppen for satsningen, Karen Junker, som har lest gjennom og kommentert både spørreskjemaet og rapporten. Ann Christin E. Nilsen Oktober

4 Innledning Bakgrunn for satsningen «Tidlig innsats for god start» Aust-Agder fylke har over lang tid hatt betydelige levekårsutfordringer (se for eksempel Røed 1993; Skaar et al. 1996; Ellingsen 2008). Fylket sliter også med utfordringer knyttet til befolkningens levevaner og helse, samt på likestillingsområdet. Ser man på skoleresultater ligger fylket under landsgjennomsnittet, både på standpunktkarakterer og nasjonale prøver 1. På bakgrunn av denne situasjonen har fylkesmannen i Aust-Agder tatt initiativ til å igangsette utviklingsprosjektet Tidlig innsats for god start, som blant annet har til hensikt å bedre levekårssituasjonen gjennom systematisk og målrettet arbeid rettet inn mot de minste barna og deres familier (jfr prosjektbeskrivelse, s. 3). Utviklingsprosjektets visjon er: «Alle barn blir sett og får mulighet til å utvikle sitt potensiale» (jfr prosjektbeskrivelse, s. 4). Målene er at (a) Barn som lever i utsatte familier/i vanskelige relasjoner blir sett og fulgt opp i svangerskapsomsorg, helsestasjon/skolehelsetjenesten, barnehage og skole, (b) Foreldrene er bedre foreldre ved at relasjonskompetansen er økt, og (c) Kunnskap om systematisk og tverrfaglig innsats ovenfor risikoutsatte barn i barnehagen og skolen gir barna et bedre utgangspunkt/bedre psykisk helse slik at de mestrer kravene i skolen bedre. Det er i tillegg formulert følgende seks delmål for prosjektet. 1. Tidlig intervensjon Etablere system for å fange opp barn i risikosonen i barnehagen etter Kvello metoden. 2. Barnehage- og skoleansatte, evt. eget team, veileder foreldre i foreldrerollen. 3. Barn som lever i utsatte familier får tilbud om leksehjelp i løpet av skoledagen. 4. Barn i utsatte familier deltar i fritidsaktiviteter tilsvarende barn flest i løpet av skoledagen. 5. Identifisere svikt i rutiner i samhandlingen i helse- og sosialtjenestene og mellom 1. og 2. linjetjenesten for å fange opp og følge opp risikoutsatte barn. Hvor, når, hvorfor og hvordan svikter det i kjeden? 6. Etablere gode rutiner i samhandlingen i helse- og sosialtjenestene og mellom 1. og 2. linjetjenesten for å fange opp og følge opp risikoutsatte barn. De forskjellige målene og delmålene har i ulik grad blitt vektlagt i prosjektet, som en følge av at prosjektet ble avkortet i forhold til opprinnelig søknadsbeløp. Innsatsen har i all hovedsak vært spisset mot barn under skolealder, ettersom det er «definert «hull» i det offentliges systematiske observasjon og innsats overfor barn og unge fra barnet fyller to år til det starter på skolen» (jfr prosjektrapport av , s. 2-3). Delmålene knyttet til leksehjelp (delmål 3) og å fremme deltakelse i fritidsaktiviteter for utsatte barn (delmål 4) har følgelig blitt 1 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=09&vurderingsomrade=11&underomrade=20&skoletype=0&sammenstilling=4&p eriode= &orgaggr=a&sammensattindikator=true&fordeling=0&skoletypemenuid=0&artikkelvisning=false#rapport og https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=09&vurderingsomrade=11&skoletype=0&skoletypemenuid=0&underomrade=29& sammenstilling=4&fordeling=0#rapport 3

5 nedprioritert (jfr prosjektrapport av , s.3). Det har heller ikke blitt satt i verk systematiske tiltak for foreldreveiledning (delmål 2). En sentral del av aktiviteten i prosjektet har vært å tilby ansatte i barnehager, helsestasjoner, barnevernstjeneste og andre etater opplæring i den såkalte Kvello-modellen (forklares nærmere på s. 7). I begge kommunene som omfattes av satsningen har man også implementert eller gjort forsøk på å implementere Kvello-modellen i arbeidet med tidlig innsats, først og fremst i form av at de ansatte får opplæring i metodikken, og ved at det har blitt nedsatt et eget Kvello-korps som gjør observasjoner i barnehagene med et påfølgende stormøte. I tillegg til opplæring i Kvello-modellen har det blitt gjennomført en rekke andre opplæringstiltak, eksempelvis kurs i taushetsplikt og kurs i mentalisering. Prosjektet er avgrenset til kommunene Arendal og Åmli. Dette er kommuner som begge skårer dårlig på levekårsindeksen. Arendal, som er den største kommunen i Aust-Agder, ble invitert med i prosjektet «fordi kommunen har store levekårsutfordringer tilsvarende de som er gjeldende for fylket for øvrig. I tillegg har kommunen store utfordringer med kriminalitet, langtids sosialhjelpsutbetalinger for alle aldersgrupper og for unge i gruppen spesielt. Kommunen oppgir at det er et økende problem med unge rusmisbrukere og mange unge jenter mellom år som blir mødre» (jfr prosjektbeskrivelse, s. 9). I prosjektbeskrivelsen anføres det i tillegg at kommunen har flest ikke vestlige innvandrere i fylket. I Arendal er 3 av 8 oppvekstområder valgt ut til å delta i utviklingsprosjektet på bakgrunn av at de kommer dårligst ut på de fleste levekårsvariablene. Åmli kommune ble invitert med i prosjektet fordi «kommunen sliter med de fleste levekårsvariablene, og er blant de 6 kommunene i Aust-Agder som også omtales i Faforapporten 2009:38 Barnefattigdom i Norge, på grunn av en høy andel fattige barn og høy andel barn i familier som mottok sosialhjelp i Kommunen har også en betydelig andel unge uføre og unge på langtids sosialhjelp. ( ) I tillegg kommer kommunen dårlig ut på dødelighetsstatistikken for begge kjønn. Det er særlig hjerte- og karsykdommer for begge kjønn og kreft for kvinner som er høyere enn snittet for Aust-Agder og for landet. Kommunen har mange barn som mottar hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året pr. 100 barn 0-17 år. Mens det i 2008 var henholdsvis 4,1 for landet og 4,3 for fylket hadde Åmli 9,7 slike saker» (jfr prosjektbeskrivelse, s. 10). Utviklingsprosjektet har blitt finansiert av Kunnskapsdepartementet, og midlene forvaltet av Fylkesmannen i Aust-Agder gjennom et eget prosjekt («Tidlig innsats for god start»). Aust- Agder fylkeskommune bidrar i tillegg med delfinansiering av følgeforskningen i prosjektet. Det ble første gang søkt om midler våren Søknaden ble da avslått, og erstattet av en ny søknad av mindre omfang. Denne ble innvilget høsten 2010, med tilsagn om 1,2 mill. pr år over en tre års periode. Prosjektet ble igangsatt 1/ , og ble videreført i 2011, 2012 og Man søkte så Kunnskapsdepartementet om videre finansiering for 2014 og Dette ble det først gitt tilsagn om, men tilsagnet ble trukket tilbake av den nye regjeringen. Prosjektet er likevel videreført i 2014, delvis med resterende midler fra tidligere års prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet, og delvis med midler fra Fylkesmannen. Formelt avsluttes prosjektet ved utgangen av

6 Det er ansatt en egen prosjektleder på full tid for å ivareta den daglige driften av prosjektet. Prosjektlederens rolle er å være «en pådriver, koordinator og katalysator for organisasjonsutvikling på kommunalt nivå. I første omgang vil vedkommende få i oppgave å utarbeide oversikt over utfordringene og utarbeide en helhetlig tilnærming til problematikken i tett samarbeid med kommunene. Dernest å samarbeide med kommunene om gjennomføring og evaluering av tiltak» (jfr revidert søknad, av , s. 1-2). I 2013 trådte tidligere prosjektleder ut av stillingen, og en ny prosjektleder ble ansatt. I tillegg er det nedsatt en egen prosjektgruppe og styringsgruppe for satsningen. Prosjektgruppen består av representanter fra helsestasjon, barnehage og skole/ppt i begge kommunene, samt representanter fra helse og sosialavdelingen og utdannings- og justisavdelingen hos Fylkesmannen. Styringsgruppen består av fylkesmann og assisterende fylkesmann i Aust-Agder, ordførere og rådmenn i begge kommunene, fylkeslege og utdanningsdirektør i fylket, samt prosjektleder. Prosjektet har i tillegg mottatt finansiering til følgeforskning. I desember 2012 ble forfatteren av denne rapporten ansatt som doktorgradsstipendiat ved UiA for å følge satsningen. Formålet med spørreundersøkelsen Rapporten omhandler en spørreundersøkelse som er gjennomført blant ansatte i barnehager og helsestasjoner i de to kommunene. I Arendal er spørreundersøkelsen kun sendt til ansatte i de tre utvalgte oppvekstområdene for satsningen. Formålet med spørreundersøkelsen har hovedsakelig vært å kartlegge hvilke erfaringer ansatte i barnehager og helsestasjoner har med bekymring for barn, og hvilke erfaringer de har med å samarbeide med foresatte, kolleger og andre fagfolk når de er bekymret. I tillegg har det vært et formål med kartleggingen å få kunnskap om hvilken betydning deltakelse i Kvelloopplæringen har hatt for de ansattes trygghet i å oppdage og håndtere bekymringer. Problemstillingene som belyses i rapporten er: - Hvor vanlig er det at barnehagepersonalet og helsesøstrene er bekymret for barn? - Hva pleier de å gjøre ved bekymring? - Hvor trygge er barnehagepersonalet og helsesøstrene på å ta opp bekymring med hhv barnets foresatte, kolleger og andre fagfolk? - Har de fått tilstrekkelig opplæring og redskaper til å håndtere bekymring? - Hvilken betydning har Kvello-opplæringen hatt for tryggheten i å oppdage og å ta opp bekymring? 5

7 Teoretisk tilnærming «Tidlig innsats» og fagutvikling «Tidlig innsats» er et begrep som stadig dukker opp både i media, politikk og forvaltning. Begrepet benyttes hovedsakelig i tilknytning til barn som vekker bekymring, for eksempel fordi de har en forsinket utvikling, lærer sent eller har vanskelige oppvekstforhold hjemme. Tidlig innsats handler om å gjøre noe med bekymringen, på et tidligst mulig tidspunkt. Begrepet avspeiler i så måte om gode intensjoner. Jo tidligere man gjør noe med problemet, desto mindre er faren for at det får utvikle seg i negativ retning. Flere forskere har påpekt at tidlig innsats lønner seg i et samfunnsperspektiv (f.eks. Mogstad og Rege 2009a, 2009b, Heckman 2006). Når problemer oppdages og blir kompensert for skapes positive ringvirkninger ikke bare for den enkelte borger, men også for samfunnet som helhet. Dersom barn som vekker bekymring får hjelp tidlig, er det med andre ord grunn til å forvente at den langsiktige konsekvensen er at levekårene i befolkningen bedres. Det er denne forståelsen som ligger til grunn for satsningen i Aust-Agder. Tidlig innsats har blitt et politisk satsningsområde, noe som blant annet kommer til uttrykk i Stortingsmeldinger og offentlige utredninger (f.eks. Stortingsmelding 18 ( ), Stortingsmelding 16 ( ), NOU 2009:18). I følge NOU en Det du gjør, gjør det helt (2009) står det for eksempel at velferdstjenestene for utsatte barn er fragmenterte og personavhengige, og at det mangler et helhetlig system for tidlig intervensjon. Dette bidrar til at særlig overganger, som fra barnehage til skole, er sårbare, og faren er stor for at innsatsen kommer for sent. Tverrfaglig samarbeid fremstår som helt avgjørende for å sikre at barna får en målrettet og helhetlig oppfølging. I NOU en pekes det på utfordringer som også er bakgrunn for satsningen i Aust-Agder. Utfordringene knyttet til koordinering av innsatsen ovenfor barn er med andre ord ikke unike for Aust-Agder. Satsningen «Tidlig innsats for god start» kan forstås som en form for endringsarbeid som har til hensikt å forbedre praksis: Bekymringsfulle forhold hos barn skal avdekkes og innsats iverksettes på et tidligst mulig tidspunkt. På lang sikt antas dette å føre til bedre levekår i områdene for satsningen. Endringsarbeidet skal skje på ulike nivåer. På individnivå er målsetningen at den enkelte profesjonelle utøver skal bli dyktigere i å avdekke bekymringsfulle forhold hos barn og initiere tiltak for å avhjelpe situasjonen. På systemnivå er målsetningen at satsningen bidrar til en varig endring av praksisutøvelsen ved at det etableres bedre kontakt og samarbeid mellom ulike etater i kommunene. I spørreundersøkelsen er det først og fremst erfaringene på individnivået som kartlegges, nærmere bestemt hos barnehagepersonale og helsesøstre. Disse yrkesgruppene kan beskrives som «bakkebyråkrater» (Lipsky 1980), og kjennetegnes av at de er i direkte kontakt med borgerne. Rollen til bakkebyråkratene er å fortolke og forvalte de retningslinjer og føringer som er gitt fra sentralt hold (som lovverk, rammeplan og lignende), og på den måten omsette den politiske bestemte virkeligheten til praksis slik at målsetningene blir realisert. Lipsky hevder at det til syvende og sist er bakkebyråkratenes forståelser og vurderinger av de sentrale føringene som blir den velferdspolitiske virkeligheten. I dette ligger at bakkebyråkratene på den ene siden har stor makt, og på den andre siden et stort ansvar. Nettopp fordi det er 6

8 bakkebyråkratenes tillit, handlinger og vurderinger som blir avgjørende for om barn får nødvendig hjelp er det viktig å undersøke i hvilken grad de føler seg trygge på hvordan de skal opptre ved bekymring for barn, og hvilke erfaringer de har med å samarbeide med foresatte, kolleger og andre fagfolk. En viktig del av utviklingsprosjektet er kompetanseheving og innføring/utprøving av nye metoder. En av metodene som er innført er, som nevnt, den såkalte «Kvello-modellen». Denne tilnærmingen, som omtales både som en modell og en metode, er utviklet av Øyvind Kvello. Formålet med modellen er flerfoldig 2. Dels handler det om å skape et reelt tverrfaglig og likeverdig samarbeid mellom ulike aktører i tjenesteapparatet, blant annet ved å utvikle et felles språk som alle er komfortable med. Dels er det en praktisk modell for hvordan man kan sette i verk tidlig innsats. Sentralt i modellen er intensjonen om å øke de ansattes analytiske kompetanse og handlingskompetanse. Dette skjer ved at de ulike profesjonelle aktørene treffes for å diskutere konkrete saker på et såkalt «stormøte». Forut for stormøtet har ulike profesjonsgrupper vært i barnehagen og gjort observasjoner av barna og de ansattes samhandling med barna (forutsatt at de har fått foresattes samtykke). Gjennom denne tilnærmingen foregår det en kunnskapsutveksling og kompetanseheving. I tillegg inneholder modellen en intensjon om å styrke «systemblikket», ved å bli bevisste på hvordan strukturene i barnehagen virker inn på det som skjer. Innføringen av Kvello-modellen i de to kommunene i Aust-Agder har bestått av at de ansatte har fått opplæring av Øyvind Kvello, og at de i noen av barnehagene har gjennomført observasjon og stormøte. Tilnærmingen oppfattes imidlertid som ressurskrevende, og det har i Arendal vært vanskelig å anvende modellen i full skala. Det har derfor vært behov for å gjøre ulike tilpasninger, og flere har omtalt dette som «Kvellolight». I Åmli har man derimot anvendt modellen i sin fulle skala. Innføringen av Kvello har som formål å bidra til kompetanseheving i organisasjonene. Slike tiltak kan betegnes som intervensjonistiske; de har til hensikt å påvirke og endre adferd (Krogstrup 2009), først og fremst hos den enkelte ansatte som har deltatt på opplæringen, men også i organisasjonen som helhet. Likevel, selv om organisasjoner kan tilby sine ansatte kurs og opplæringsprogrammer er ofte den læringen som skjer i organisasjonene kontekstuell og uformell. Det vil si at læringen skjer i situasjoner som ikke er tilsiktet eller forhåndsdefinert som læringssituasjoner, men oppstår derimot i situasjoner og gjennom handlinger som frembringer ny erfaring (Argyris 1999). Det dreier seg om en praksisnær kunnskap som ligger implisitt i handlinger og væremåte og utvikles i samspillet mellom mennesker i bestemte situasjoner det Schön (1983) omtaler som «knowing in action». Hvorvidt deltakernes nyervervede kunnskap omsettes i praksis og fører til ny kunnskap hos mottakerne er med andre ord som regel uvisst. I følge Halvorsen og Nordstoga (2013) står en organisasjon i fare for å falle i to grøfter når det gjelder fagutvikling. Enten ved at man forsøker å endre praksis ved å innføre nye metoder uten at det fester seg som ny innsikt og praksis hos de ansatte, eller ved at de ansatte tilegner seg ny kunnskap uten at det bidrar til endring av praksis (s 42). En alternativ tilnærming til det å innføre nye metoder, hevder de med referanse til Nonaka, er å utnytte potensialet i den tause kunnskapen den kunnskapen som er uerkjent eller ikke er erkjent som en del av organisasjonens kunnskapsgrunnlag og å gjøre denne tilgjengelig for 2 Dette avsnittet baserer seg på et intervju gjennomført med Øyvind Kvello, høsten

9 andre. Det handler om å utvikle en læringskultur ved å tilrettelegge for dialog og relasjonsbygging. Satsningen «Tidlig innsats for god start» dreier seg både om å innføre nye metoder (f.eks. Kvello-modellen), og om å tilrettelegge for dialog og relasjonsbygging. Den type kunnskap som skal utvikles er vanskelig å «måle». Likevel kan man ved hjelp av indikatorer si noe om i hvilken grad kunnskapen er forsøkt anvendt i praksis. Slike indikatorer kan i dette tilfellet være deltakernes trygghet og tilbøyelighet til å ta opp en bekymring med barnets foresatte eller med andre fagfolk. Spørreskjemaundersøkelsen gir ikke svar på hva som faktisk skjer i praksis. Derimot gir den en inngang til å få kunnskap om barnehagepersonalet og helsesøstrenes subjektive opplevelse av egen trygghet ved bekymring, og deres vurdering av nytten av Kvello-metoden som tiltak. Barnehagen som samarbeidspartner La oss se litt nærmere på barnehagenes rolle i det tverretatlige samarbeidet ettersom dette er den viktigste målgruppen for satsningen. I en undersøkelse blant barnehagestyrere kom det frem at de fleste barnehager har etablert rutiner for samarbeid med andre velferdstjenester, som helsestasjon, barnevernstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (Winsvold og Gulbrandsen 2009). Backe-Hansen (2009) fant samme tendens i en undersøkelse om barnehagestyreres erfaringer med samarbeidet med barnevernet. Likevel kom kun ca 4,4 % av bekymringsmeldingene til barnevernet fra barnehager i Dette betyr ikke nødvendigvis at barnehagene ikke tok del i bekymringen. Det kan derimot antas at barnehagen spiller en viktig rolle i å oppfordre foreldrene, som er den gruppen som hyppigst melder bekymring, om selv å kontakte barnevernet (Nilsen 2013). Backe Hansen (2009) fant imidlertid at barnehagepersonalet hadde liten kompetanse om barnevernet og barnevernets tiltak. De etterspurte også mer kompetanse i det å oppdage bekymringsfulle forhold. Tilsvarende fant Bø og Løge (2009) at barnehagepersonalet manglet et vokabular knyttet til bekymring og uro for barn. I følge Korsvold (2011) er det hovedsakelig fire grupper av barn som bør vies ekstra oppmerksomhet i barnehagen. Disse er barn med nedsatt funksjonsevne, barn med minoritetsbakgrunn, barn som mottar tiltak fra barnevernet og «utsatte» barn. Mens det finnes formaliserte hjelpemidler og ressurser som kan være til bistand ovenfor de tre første av disse gruppene, er den siste gruppen mer skjult. Det kan eksempelvis dreie seg om barn fra fattige hjem, barn med enslige forsørgere eller barn med syke foreldre. For barnehagepersonalet kan det være en utfordring å oppdage de barna som ikke har «synlige» hjelpebehov. Likevel, for de utsatte barna kan barnehagepersonalet betraktes som et sikkerhetsnett som er i posisjon til å oppdage og reagere når barn ikke får dine omsorgsbehov tilfredsstilt hjemme (Kvello 2011). I en undersøkelse av samarbeidet mellom barnehage, skole og barnevernstjeneste identifiserte Baklien (2009) to barrierer for at samarbeidet lykkes; konkrete barrierer (som taushetsplikt, fysisk avstand o.l.) og mangelfull eller feilaktig kunnskap om hverandre. Selv om fokuset som regel er på den første av disse barrierene representerer den andre barrieren en større trussel for samarbeidet enn den første, i følge Baklien, ettersom det dreier om den grunnleggende tilliten som må være til stede for at samarbeidet skal fungere, noe også Grimen (2008) understreker. 3 8

10 Et eksempel kan hentes fra et forskningsprosjekt som omhandlet de profesjonelles samhandling omkring barnehagebarn med individuell plan (Nilsen og Jensen 2010; Nilsen og Jensen 2011). Her fant vi blant annet at vurderingene av kvaliteten på samarbeidet i større grad var tuftet på tilliten mellom de profesjonelle aktørene på individnivå, enn hvorvidt det fantes rutiner og systemer for samhandling på organisasjonsnivå. Samarbeidet viste seg dermed i stor grad å være personavhengig og sårbart. Knudsen (2004) og Jacobsen (2004) påpeker at tverrfaglig samarbeid ofte rammes av manglende samsvar i forståelser og ideologi mellom aktørene. Hva man «ser» og hvordan man tolker det man ser kan variere mellom folk i ulike profesjonsgrupper. Men også innad i organisasjonene kan forståelsene variere. Barnehagen er et interessant eksempel i så måte, ettersom en stor del av de som arbeider der mangler formell, relevant profesjonsutdannelse. De forståelsene de ansatte i barnehagene bringer med seg inn i arbeidet kan derfor handle om ulikheter som kan spores til egne oppveksterfaringer og klassebakgrunn. Det er med andre ord ikke gitt at en barnehagelærer og en ufaglært assistent ser ting på samme måte selv om de arbeider i samme organisasjon og er underlagt de samme retningslinjene. Til tross for at det er en økning i andelen pedagoger i barnehagen er andelen ufaglærte fremdeles høy (Thorsen 2009, Gulbrandsen og Winsvold 2009, Gulbrandsen og Eliassen 2013), og i barnehagehverdagen er det assistentene som tilbringer mest tid på avdelingen sammen med barna. I lys av dette understrekes behovet før økt profesjonalisering og kompetanse i barnehagesektoren i evalueringen av rammeplanen (Østrem et al. 2009). Denne korte gjennomgangen av tidligere forskning og litteratur gir noen føringer for hvordan denne rapporten bør leses teoretisk sett. I drøftingen av resultatene fra spørreundersøkelsen trekker jeg veksler på den teorien som er redegjort for her. 9

11 Metodisk fremgangsmåte Spørreskjemaundersøkelser er en hensiktsmessig datainnsamlingsmetode når man ønsker å få fatt i konkret og avgrensbar informasjon fra et stort antall informanter. I spørreskjema stiller man hovedsakelig strukturerte spørsmål med faste svaralternativer. Dette gir et datamateriale som lett lar seg bearbeide, sammenligne og analysere. Ulempen er at man ikke får anledning til å fremskaffe informasjon om forhold som faller utenfor det som angis i skjemaet, og rommet for refleksjon, fortolkning og begrunnelse er derfor begrenset. Forskningsprosjektet som er knyttet til satsningen «Tidlig innsats for god start» omfatter et stort kvalitativt datamateriale i tillegg til spørreundersøkelsen. I denne rapporten er det imidlertid kun informasjon fra spørreundersøkelsen som presenteres. Spørreundersøkelsen ble utviklet av stipendiaten, og sendt til gjennomsyn hos prosjektlederen og representanter fra styringsgruppen for satsningen. Spørreskjemaet ble noe endret etter å ha mottatt deres innspill og kommentarer. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av den web-baserte tjenesten SurveyMonkey. Det betyr i praksis at undersøkelsen ble besvart digitalt, via en link som de ansatte fikk tilsendt på e-post sammen med informasjon om undersøkelsen. Henvendelsen gikk i første omgang til styrerne i de utvalgte barnehagene og ledende helsesøster i kommunene, med forespørsel om de kunne videresende til sine ansatte. Alle helsesøstrene i satsningsområdet ble bedt om å svare. Barnehagestyrerne ble bedt om å oppfordre minst fem av sine ansatte til å svare. Det ble spesifikt påpekt at vi ønsket svar fra ansatte i ulike stillinger; både styrere, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. Responsen på utsendelsen i april 2013 var imidlertid lav, og det var behov for flere purringer. Det var hovedsakelig blant ansatte i barnehager at svar uteble. En grunn til den lave responsen antas å være at spørreskjemaet skulle besvares digitalt, og at barnehageansattes manglende tilgang til data i hverdagen og eventuelt lite erfaring med bruk av data hevet terskelen for å svare. I august-september oppsøkte derfor prosjektlederen for satsningen enkelte av barnehagene med spørreskjemaet utskrevet på papir. De ferdig utfylte spørreskjemaene ble lagt i en lukket konvolutt, og senere lagt inn i SurveyMonkey av stipendiaten. På den måten ble informantenes anonymitet ivaretatt. Det at prosjektlederen kom til barnehagene og også bidro praktisk til at de ansatte kunne svare ved å hjelpe til i barnehagen, bidro til å øke responsen. Noen flere svar kom digitalt i oktober etter at spørreundersøkelsen og bekymringen for den lave responsen ble omtalt av nøkkelpersoner i kommunene. Målsettingen var at minst fem personer ved de utvalgte 25 barnehagene skulle svare. Vi ønsket med andre ord at det skulle komme inn 125 svar fra barnehagene. I tillegg ønsket vi å få inn svar fra alle helsesøstrene med ansvar for barn under skolealder i området for satsningen, som ble anslått til å være ca 10 personer. Samlet sett fikk vi inn 120 svar; 108 fra barnehager og 8 fra helsestasjoner, samt fire svar der det ikke ble oppgitt arbeidssted. Dette gir en god svarprosent. Det er imidlertid ikke alle spørreskjemaene som er fullstendig utfylt. I tabellene og diagrammene som er presentert er antallet som har svart på spørsmålet (N) derfor oppgitt, ettersom prosent ville vært misvisende gitt at mange ikke har svart. Rapporten gir 10

12 hovedsakelig en presentasjon av svarfrekvenser på utvalgte indikatorer, samt noen bivariate analyser som angir sammenhenger med utvalgte bakgrunnsvariabler. For å ivareta informantenes anonymitet har vi ikke samlet opplysninger om hvor informantene arbeider, utover om det er i en privat, offentlig eller familiedrevet barnehage, eller ved en helsestasjon. Rekrutteringsprosessen kan tenkes å ha bidratt til en skjevhet som gjør at det er stor respons fra noen barnehager og liten eller ingen fra andre. Utvalget gjenspeiler likevel til en viss grad mangfoldet av barnehager og stillinger i kommunene, og gir derfor et tilfredsstillende grunnlag til å belyse problemstillingene. 11

13 Hva viser undersøkelsen? Kjennetegn ved utvalget Undersøkelsen var rettet mot ansatte i Arendal og Åmli kommuner. 85 informanter har oppgitt at de jobber i Arendal kommune, mens 11 oppgir at de jobber i Åmli (24 ubesvart). For å ivareta informantenes anonymitet presenterer vi ikke noen analyser i denne rapporten som knytter seg til informantenes kommunetilhørighet. Av de 120 som har svart er 108 ansatt i barnehager og 8 ved helsestasjoner (4 ubesvart). Av de som er ansatt i barnehager jobber majoriteten i private barnehager (N=61), mens 35 er ansatt i en kommunal barnehage og fem i en familiebarnehage (7 ubesvart). Denne fordelingen gjenspeiler fordelingen av ulike eieformer for barnehagene i Arendal kommune. Mens det i Åmli er en privat og en kommunal barnehageenhet, er det i de utvalgte områdene i Arendal samlet sett 14 private barnehager, 7 kommunale og 4 familiedrevne barnehager. Fra barnehagene oppgir størsteparten av de som har svart at de er pedagogiske ledere/avdelingsledere (N=36). 19 oppgir at de er styrere, 17 at de er fagarbeider/faglært assistent, og 26 at de er ufaglært assistent (10 ubesvart). 57 svarer at de har utdanning som barnehagelærer eller annen relevant pedagogisk utdanning. Ikke uventet er flertallet av de som har relevant pedagogisk utdanning ansatt som styrere eller pedagogiske ledere. Av det samlede utvalget oppgir 39 informanter at de har grunnskole eller videregående skole/fagbrev som høyest fullførte utdanning. Flesteparten av de som har svart jobber fulltid (N=60) eller mer enn 75% (N=31). Kun tre informanter oppgir at de jobber mindre enn 50%. Ikke overraskende er det langt flere kvinner enn menn i utvalget. Kun fem menn har svart. Aldersmessig er størsteparten mellom 30 og 49 år (N=49). 17 er under 30 år, og 34 er over 50 år. Kun fire oppgir at de ikke har norsk som morsmål. Ingen av disse fire er ansatt som morsmålslærere i barnehagene. Svarfordelingen på spørsmålet «Hvordan trives du i jobben din?» vitner om generelt høy trivsel: 98 svarer at de trives godt, mens 9 svarer at de trives sånn passelig. Ingen har svart at de ikke trives i jobben. (13 ubesvart) Sammenlignet med nasjonale tall på barnehagesektoren er det i dette utvalget en overrepresentasjon av ansatte med formell godkjent utdanning (se f.eks. Gulbrandsen og Eliassen 2013:42-43). Dette er som forventet. Ettersom det pedagogiske personalet har mer tid til «kontorarbeid» enn assistentene antok vi at de ville være mer tilbøyelige til å svare på undersøkelsen. Av den grunn påpekte vi spesifikt at vi også ønsket svar fra assistentene. Selv om det langt fra gjenspeiler andelen assistenter som jobber i barnehager, anser vi det likevel som en styrke ved undersøkelsen at så mange som 17 faglærte og 26 ufaglærte assistenter har svart. Samlet sett er det ikke noen store avvik fra det vi kunne forventet i dette utvalget. 12

14 Å være bekymret Opplevd bekymring Spørreskjemaet inneholdt to spørsmål knyttet til informantenes egen opplevelse av å ha vært bekymret: «I jobben din, har du opplevd å være bekymret for et barns utvikling (språklig, motorisk, sosialt e.l.)?» og «I jobben din, har du opplevd å være bekymret for et barns omsorgssituasjon?». 97 av 103 personer har svart bekreftende på det første spørsmålet, og 96 av 106 har svart bekreftende på det andre. Det store flertallet har altså i løpet av sin jobbkarriere opplevd å være bekymret for barn. Dette er et viktig funn, som vitner om at ansatte i helsestasjoner og barnehager er oppmerksomme på bekymringsfulle forhold hos barna. Det å være bekymret kan sies å være «vanlig». Dersom vi, for barnehagens del, ser på hvordan dette fordeler seg mellom folk i ulike stillinger viser det seg imidlertid å være noen forskjeller, som kommer frem av søylediagrammene under. Svar på spørsmålet: «I jobben din, har du opplevd å være bekymret for et barns utvikling (språklig, motorisk, sosialt e.l.)? Etter stilling i barnehagen. (Absolutte tall) Nei Ja 13

15 Svar på spørsmålet: «I jobben din, har du opplevd å være bekymret for et barns omsorgssituasjon?» Etter stilling i barnehagen. (Absolutte tall) Nei Ja I korte trekk viser resultatene at tilbøyeligheten til å være bekymret for et barns utvikling er ørlite grann større blant personalet som et pedagogisk utdannet. Videre ser vi at det er en større andel av de ufaglærte assistentene som aldri har vært bekymret for et barns omsorgssituasjon, sammenlignet med de andre gruppene. Forskjellen kan forklares med at det pedagogiske personalet gjennom utdanningen har blitt bedre rustet til å oppdage forhold som er bekymringsfulle. Det paradoksale ved dette funnet er imidlertid at det er assistentene som vanligvis, i løpet av en vanlig arbeidsdag, tilbringer mest tid sammen med barna ettersom det pedagogiske personalet også har ansvar for planarbeid, møtevirksomhet og annet «kontorarbeid» som innebærer at de i perioder er bort fra avdelingen med barna. Det er imidlertid viktig å påpeke at forskjellene er svært små, og kan være helt tilfeldige utslag. Svarfordelingen på påstandene «Jeg har god kunnskap om hvordan jeg kan oppdage at et barn har det vanskelig» og «Jeg har fått god opplæring i å oppdage bekymring for barn» viser imidlertid at det er en viss forskjell mellom det pedagogiske personalet og assistentene når det gjelder hvor godt rustet de anser seg selv å være for å oppdage bekymring, slik det kommer frem av diagrammene under. 14

16 Svar på påstanden: «Jeg har god kunnskap om hvordan jeg kan oppdage at et barn har det vanskelig», etter stilling i barnehagen (Absolutte tall) Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig 5 0 Styrer Ped. Leder Faglært assistent Ufaglært assistent Svar på påstanden: «Jeg har fått god opplæring i å oppdage bekymring for barn», etter stilling i barnehagen (Absolutte tall) Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 0 Styrer Ped. Leder Faglært assistent Ufaglært assistent Sammenholdt med resultatet over, som viser en større tilbøyelighet til å være bekymret hos det pedagogiske personalet, kan resultatene som her er presentert tas til inntekt for å synliggjøre et behov for økt kunnskap om å oppdage bekymring hos barn blant assistentene. En viktig årsak til at man ikke er bekymret kan nettopp være at man mangler kunnskap om hva man bør bekymre seg for. Det bør likevel påpekes at forskjellene er mindre enn man kanskje kunne ha forventet. Det overordnede inntrykket er at bekymring for barn er noe nesten alle deler, uavhengig av utdanningsnivå og stilling. Tidligere forskning har pekt på at en bekymring gjerne er udefinérbar i starten, og at det starter som en «vond magefølelse» (Backe-Hansen 2009; Bø og Løge 2009). En av påstandene informantene ble bedt om å ta stilling til viser at 15

17 «magefølelsen» har stor betydning. Diagrammet under viser svarfordelingen for hele utvalget (både ansatte i barnehager og helsestasjoner): Svar på påstanden: «Magefølelsen» er like viktig som formell kunnskap for å oppdage bekymring». (Absolutte tall) Helt uenig; 2 Delvis uenig; 9 Helt enig; 28 Verken enig eller uenig; 22 Delvis enig; 40 Til tross for at «magefølelsen» ofte vil være kimen til en bekymring er det som regel nødvendig at bekymringen undersøkes nærmere. I det neste avsnittet ser vi på betydningen av metoder og redskaper for å avdekke bekymringsfulle forhold. Bruk av redskaper for å kartlegge barns trivsel og utvikling For å avdekke bekymringsfulle forhold hos barn brukes det ofte en rekke ulike kartleggingsredskaper. I spørreundersøkelsen var vi derfor opptatt av å få opplysninger om bruken av slike redskaper. Informantene fikk spørsmålet: «Benytter virksomheten noen spesielle metoder for å kartlegge barns trivsel og utvikling?». 62 svarer bekreftende på dette, og 35 svarer avkreftende (23 ubesvart). Prosentvis er det flere i barnehager enn på helsestasjoner som svarer bekreftende. Informantene ble bedt om å oppgi hvilke kartleggingsredskaper de benyttet. De to redskapene som ble nevnt av flest var ALLE MED (30) og TRAS (29), som begge er kartleggingsskjema som er mye brukt i barnehager. ALLE MED er et observasjonsmateriell som har til hensikt å gi et helhetlig bilde av barns mestring. Observasjonsmateriellet dekker både barnets sosioemosjonelle utvikling, lekeutvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansemotoriske utvikling og språkutvikling. TRAS er et observasjonsmateriell for språkutvikling, som har til hensikt å vurdere om et barns språkutvikling er aldersadekvat (Pettersvold og Østrem 2012: ). Andre redskaper som ble nevnt ved navn av et fåtall var MIO, MOT, EPDS, Språk 4, Mette Tafjord og Kvello. Flere har også svart at de har egne observasjonsrutiner i virksomheten, og at dette er en del av internkontrollen. Svarene på spørsmålet «Hvor nyttige er disse metodene for deg i ditt arbeid?» viser at de fleste opplever at metodene har stor nytteverdi, slik det kommer frem av diagrammet under. 16

18 (Her ble bare de som har benyttet slike redskaper bedt om å svare. Det inkluderer både ansatte i barnehager og helsestasjoner.) Svar på spørsmålet «Hvor nyttige er disse metodene for deg i ditt arbeid?» (Absolutte tall) Lite nyttige; 5 Ikke nyttige i det hele tatt; 2 Ganske nyttige; 26 Svært nyttige; 27 Hvor viktige er så slike standardiserte redskaper? Informantene ble bedt om å ta stilling til hvor enige de er i påstandene «Standardiserte rutiner, metoder, og/eller redskaper (maler, skjema e.l.) er helt nødvendig for at jeg skal kunne foreta meg noe når jeg er bekymret for et barn.» Fordelingen som fremkommer av diagrammet under (inkluderer hele utvalget) viser at flere heller mot å være enig i påstanden enn uenig. Det er likevel ikke slik at det er full oppslutning om nytten av standardiserte redskaper som grunnlag for innsats. Svar på påstanden: «Standardiserte rutiner, metoder, og/eller redskaper (maler, skjema e.l.) er helt nødvendig for at jeg skal kunne foreta meg noe når jeg er bekymret for et barn.» (Absolutte tall) Helt enig; 21 Helt uenig; 11 Delvis uenig; 11 Delvis enig; 28 Verken enig eller uenig; 27 17

19 Det er liten tvil om at kartleggingsredskaper, som nå i særlig stor grad brer om seg i barnehager, har noe for seg. Faren med slike redskaper er imidlertid at de styrer blikket i noen endringer, og at man dermed risikerer å miste andre ting av syne. Av de redskapene som ble nevnt i spørreundersøkelsen er det få som tar for seg forhold som har med barnets omsorgssituasjon å gjøre. Det er hovedsakelig barnets adferd og mestring som kartlegges. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved dette. For eksempel påpeker Olsen og Jentoft (2013) at terskelen for å ta opp vanskelige ting som har med barnets oppvekst- og omsorgssituasjon å gjøre er høy blant profesjonelle, og i deres undersøkelse kom det frem at det i særlig stor grad gjaldt Aust-Agder. Ved å kartlegge barnets adferd er det en viss fare for at man patologiserer barnet, i stedet for å fokusere på forholdene rundt barnet. Å gjøre noe med bekymringen Å håndtere en bekymring Som nevnt over har de fleste av informantene opplevd å være bekymret for et barns utvikling og/eller omsorgssituasjon. Neste spørsmål de fikk dersom de svarte bekreftende på at de hadde vært bekymret var hvordan de pleier å håndtere bekymringen. Tabellen under gir en oversikt av svarene på hva informantene pleier å gjøre ved bekymring for barns utvikling (omfatter alle informantene, både ansatte i barnehage og helsestasjon). Svar på spørsmålet: «Hvordan pleier du å håndtere bekymring for et barns utvikling?» (Absolutte tall) Aldri Sjelden Av og til Ofte Diagrammet viser at det vanligste er å ta saken opp med kolleger, og dernest leder. Det er også mange informanter som oppgir at de ofte tar bekymringen opp med barnets foresatte. 18

20 Minst vanlig er det at bekymringen tas opp med barnet selv noe som ikke er overraskende gitt at det her dreier seg om barn under skolealder. Mer overraskende er det at 33 personer oppgir at de aldri henviser barnet til rett instans, og at 18 oppgir at de aldri rådfører seg med en spesialist. Mye tyder på at dette handler om at mange ansatte legger veien om den såkalte «tjenestelinja», der det er øverste leder som får ansvar for å sende en henvisning. Som det kommer frem av diagrammet under er det nemlig langt flere styrere og pedagogiske ledere enn assistenter som oppgir at de ofte eller av og til henviser barnet til rett instans. Ved bekymring for barns utvikling, svar på påstanden "Jeg pleier å henvise barnet til rett instans". Etter stilling i barnehagen. (Absolutte tall) Ofte Av og til Sjelden Aldri 5 0 Styrer Ped.leder Faglært assistent Ufaglært assistent Selv om det også er langt flere av det pedagogiske personalet som oppgir at de ofte tar en bekymring om barns utvikling opp med foreldrene/de foresatte, er det likevel ganske mange assistenter som oppgir at de av og til tar opp en bekymring med foreldrene. Ved bekymring for barns utvikling, svar på påstanden "Jeg pleier å ta det opp med foreldrene/de foresatte". Etter stilling i barnehagen. (Absolutte tall) Ofte Av og til Sjelden Aldri 5 0 Styrer Ped.leder Faglært assistent Ufaglært assistent 19

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer