Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk"

Transkript

1 Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk PRESENTASJON - EBL Maskinteknisk Forum 20. juni 2008 i Wales Jens R. Davidsen

2 Rammebetingelsene Det nye kjøremønsteret og innvirkninger på kraftverkene og energiproduksjonen i Norge er forklart som følger i tilsvarende prosjekter tidligere: Tradisjonelt har norske vannkraftverk vært designet og bygd med tanke på en mest mulig jevn energiproduksjon med et begrenset antall start/stopp. Med et deregulert og internasjonalisert marked for kraft de senere årene har imidlertid mange kraftverk har fått et endret driftsmønster med langt flere start/stopp og hyppigere og større lastendringer enn tidligere. Denne utviklingen må nødvendigvis medføre økt slitasje på tekniske komponenter i anlegget. Det er gjort få analyser for å undersøke i hvilken grad den økte slitasjen påvirker anleggets tekniske levetid og gir behov for økt vedlikehold, og dermed medfører økte kostnader for kraftverkseier. Spørsmålet er hvor mye en skal legge til gjeldende spotpris for å være villig til å starte og stoppe aggregater i takt med et varierende marked. side 2

3 Litt statistikk: Fra 1993 til 2000 var det en tredobling i antall start-stopp og det var videre en dobling fra 2001 til I en nær fremtid ser man også for seg mer effektkjøring og mer regulerkraft fra det norske kraftsystemet som ytterligere kan påvirke kjøremønsteret. Faktorer som påvirkes og må konkretiseres og kostnadsberegnes / kostnadsestimeres er -redusert teknisk levetid -økt behov for vedlikehold -økt risiko for havari -redusert tilgjengelighet -fare for personsikkerhet og miljø side 3

4 Noen tidligere Start-Stopp prosjekter a) Start- og stoppkostnader for vannkraftaggregat [EBL 2002] b) Start/stopp-kostnader for vannkraftverk [SINTEF] c) Start/Stopp-kostnader i magasinverk [AEP 2006] Kort om mål og resultater i de tre prosjektene: a) Start- og stoppkostnader for vannkraftaggregat [EBL 2002] -Systematisk gjennomgang av komponenter med hensyn til slitasje og feil -Forbedring av start-stoppforløpet med hensyn til påkjenninger -Metodikk (regneark) for detaljert beregning av start-stoppkostnader Start-stoppkostnaden = (Turbineffekt [MW] x 10 [kr/mw] [kr]) ± 50% side 4

5 b) Start/stopp-kostnader for vannkraftverk [SINTEF] Problemstillinger rundt fastsettelse av start/stopp-kostnader for vannkraftaggregat i et overordnet perspektiv; bør utvikle generelle matematiske metoder basert på statistikk og revisjonskostnader og - intervaller. Slike generelle metoder krever få inngangsparametre, og gir sannsynligvis et like nøyaktig svar. c) Start/Stopp-kostnader i magasinverk [AEP 2006] Kostnad pr. start/stopp: ca kr 4.000,- samt et påslag på 40% for usikkerhet -Kostnad pr. start/stopp er sannsynligvis ingen god indikator på hvordan et anlegg kan kjøres -Beregnede start/stopp-kostnader er for lave -EBL-modellen (regnearket) må videreutvikles side 5

6 Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk Startet på initiativ fra Statkraft støttet av AEP. Bygger på de tre ovennevnte prosjektene. Administrert av SINTEF Energiforskning for EBL Kompetanse og er organisert som et nytt delprosjekt under Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon (VVK) i tilknytning til DP2 Levetidskurver for vedlikeholdsstyring. Het opprinnelig Start/stopp kostnader i vannkraftverk, men navnet og prosjektets innhold ble tidlig endret til Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk med start-stopp som et viktig element. Bred deltagelse fra produsenter, konsulenter og leverandører. [Agder Energi Produksjon, Alstom Vannkraft, EB Kraftproduksjon, Eidsiva Energi, Norsk Hydro, Rainpower, Norconsult, BKK Produksjon, E-CO Vannkraft, Hafslund, SN Power, Statkraft] Tidshorisont; forsiktig start desember 2007 med ferdigstillelse i løpet av februar 2009 side 6

7 Hovedelementer er -Oppdatering av eksisterende modell -Erfaringer med eksisterende modell -Videreutvikling av kostnadsmodellen Eksisterende beregningsmodell er allerede oppdatert og gjort tilgjengelig i prosjektets eroom. Det er marginalkostnader, dvs. kostnadene i forbindelse med en ekstra start/stopp-sekvens som beregnes i den eksisterende modellen. Blant deltakerne i prosjektet er modellen for øvrig ikke mye brukt. side 7

8 Videre jobbes det med bl.a. følgende -Kjøring utenfor aggregatets bestpunkt; belastninger og sløsing med vann (tapt produksjon) pga dårligere virkningsgrad -Økt sannsynlighet / risiko for svikt med store konsekvenser og følgeskader -Vannveien (utstyr i vannveien) bør tas med i modellen siden den er utsatt for slitasje ved start/stopp -Vannveien i seg selv bør også tas med fordi endret kjøremønster kan gi mer sand gjennom maskinene -Datainnsamling; kvantifisering av hvor mye kjøremønstrene har endret seg (antall starter, kjøring utenfor bestpunkt, ) -Utvide modellen slik at både marginal- og gjennomsnittskostnader beregnes Og ikke minst: Involvere BRUKERNE fra marked / produksjonplanlegging i videreutviklingen av modellen. side 8

9 Relaterte prosjekter [EBL \ SINTEF] Prosjektet er (som nevnt) organisert som et nytt delprosjekt under - DP2 Levetidskurver for vedlikeholdsstyring (AG2) Levetidskurver for kritiske komponenter i kraftverk og et programvareprodukt for oppdatering av levetidsdata basert på ekspertvurderinger, tilstandsdata og driftsstatistikk. DP2 omfatter bl.a. følgende aktiviteter -Spesifisere tilstandskriterier og tilstandsatlas -Etablere levetidskurver for komponenter og sviktmekanismer Historiske drifts- og feilstatistikker kan ha begrenset gyldighet ettersom de er basert på et annet kjøremønster / produksjonsregime. Tilstandskontroll / tilstandsdata, levetidskurver og fare for svikt / havari er viktig. side 9

10 Kilde:Verdiskapende Vedlikehold \ AG11 M Prosjektpresentasjon.ppt Håndbøker for tilstandsfastlegging Sannsynlighet For svikt Tilstandsdata + Teknisk tilstand Idriftsettelse, rehabilitering, etc. Driftserfaringer Ekspertvurderinger TC 1 TC 2 + TC 3 T 1 T 2 T 3 T 4 TC 4 TC 5 Svikt Tid [år] side 10

11 Kostnader og Tekniske restriksjoner Den eksisterende beregningsmodellen er veldig detaljert, og kan / bør neppe brukes i daglig drift, men sammen med kompetanse og erfaring brukes til å lage enklere verktøy for å bestemme kjøre eller ikke kjøre. Beregnede kostnader er i stor grad spesifikke for hver maskin eller kraftstasjon. Beregnede kostnader må også betraktes som ferskvare (avhengig av maskinens tilstand, hvor sentral maskinen til enhver tid er i et nett / område, aktuell konsekvens av et havari / tilgjengelighet, ) og trenger ofte oppdatering. Arbeidet bør imidlertid stor grad vinkles mot detaljerte tekniske restriksjoner for å redusere risiko for havari og store kostnader (nedetid / vanntap og utstyrskost). Dette elementet er i liten grad ivaretatt i de foregående arbeidene. En mulighet er å velge seg ut noen hardhauser / tøffinger blant maskinene som tåler juling og med begrensede tekniske restriksjoner la dem ta støyten, mens pinglene kjøres på bestpunkt med minimalt av regulering og start-stopp. side 11

12 Komponenter, Belastninger\påkjenninger, Konsekvenser Generelt Ved start/stopp vil generatoren bli utsatt for termiske, elektriske og mekaniske påkjenninger pga store og ofte raske effektendringer som fører til store temperaturendringer i generatorviklingene samt store transiente svingninger. Ved start/stopp utsettes turbiner og vannvei for store mekaniske påkjenninger og slitasje avhengig av fallhøyde, vannkvalitet og turbintype. Komponenter som er mest utsatt side 12

13 Vannvei Kilde:TR Feilstatistikk for vannkraftaggregater og kontrollutstyr Luke / ventil Varegrind Rørledning Turbin Lager Ventil Løpehjul Ledeapparat Generator Hva vil det nye kjøremønsteret føre til; Lager De samme hovedkomponentene vil feile Stator Fordelingen kan bli en annen Rotor side 13

14 Type belastninger avhengig av driftstilstand Sviktmekanisme -Utmatning Høyfrekvent Lavfrekvent -Kavitasjon -Erosjon Sanderosjon Kavitasjonserosjon -Korrosjon -Mekanisk slitasje -Deformasjoner -Vibrasjoner -Lekkasje -Subbing -Rivning - side 14

15 Konsekvenser for aggregat / hovedkomponenter The Runner; the Heart of the Turbine side 15

16 Litt om utmatning i høytrykks Francis løpehjul -En puls hver gang skovlen passerer ledeskovlen -Levetid avhengig av antall lastvekslinger og lastspekter; frekvens og amplituder -Eventuelt sprekker på avløp mot ring der spenningene er høyest Vanlig levetid for et løpehjul er til lastvekslinger, og ca 30 år. -Hva skjer med endret kjøremønster? -Får vi økt sannsynlighet for havari; mer hai i sugerøret? side 16

17 side 17 staært av Harry T \ 06 Markjelke-LSima-Kvilldal-Tysso2 lysbilder.ppt

18 Paradigmeskiftet Påstand Forholdet mellom prisen på energi (OG POTENSIELLE TAP) og kostnadene for utstyr og bemanning har endret seg vesentlig. Gamle / eksisterende maskiner -Kjørerestriksjoner og valg av tøffinger til å kjøre effekt og regulere -For tøffingene regime med med god tilstandskontroll, omfattende vedlikehold samt høy beredskap for reparasjoner og med reservedeler (også stasjoner med Francisturbiner har reservehjul!) slik at man hurtig kan få maskinen på nett igjen hvis noe går galt. Nye maskiner; Fremtidens kraftstasjoner har -Maskiner lagt ut bredt / designet for å tåle det nye kjøremønsteret -Maskiner og kraftstasjoner designet for hurtig utskifting av kritiske komponenter ( demontering nedover, god plass til håndtering, ) -Høy bemanning og kompetanse (sveisere, slipere, ) -Utskifting av kritiske komponenter, periodisk og / eller ved stor slitasje / havari -Mye reservedeler / reserve komponenter side 18

19 Lært på turen Dinorvig Robust utstyr; -Designed for 40 mode changes per day per unit ( per year) -Actual mode changes per year per unit + numerous load changes Høy bemanning [høyere enn sammenlignbare virksomheter]; -Egen engineering; 20 ingeniører (maskin, elektro, instrumentering, bygg) -Vedlikeholdspersonell; 7 mann døgnkontinuerlig (35 mann \ 5 skift) Very clean water; The spare runner not ever used after 25 years! side 19

20 side 20

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk?

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Beregning og forståelse av start-stopp kostnader PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Lars Eliasson Historikk Energi Norge har arbeidet med prosjekter knyttet

Detaljer

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken?

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Thomas Welte Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Produksjonsteknisk konferanse, 4. mars 2014 1 Bakgrunn Pågående diskusjoner om kjøremønsterendringer i norske vannkraftverk Påstander

Detaljer

Investering i småkraftverk under usikkerhet

Investering i småkraftverk under usikkerhet INVESTERING, FINANS OG ØKONOMISTYRING Investering i småkraftverk under usikkerhet Thor Bøckman og Erik Juliussen Masteroppgave våren 2005 INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Forord Denne

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

StrålevernRapport 2000:3

StrålevernRapport 2000:3 StrålevernRapport 2000:3 (UOHQGODUVHQ2OH5HLVWDG/LVH)O 7RQMH6HNVH6WLQH5 GP\U ,QQKROGVIRUWHJQHOVH English summary... 3 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Generelt om Kola kjernekraftverk - med fokus på

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Energi- og effektprognoser for Stor-Oslo Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Tittel Oppdragsgiver Energi- og effekt-prognoser for Stor-Oslo: Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Statnett

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer