14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014"

Transkript

1 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF Med arrangør menes den organisasjon som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet Med teknisk arrangør menes tilsvarende som etter avtale med arrangør har påtatt seg hele eller deler av den tekniske og praktiske gjennomføringen av arrangementet. Utnevnelse/anseelse av teknisk arrangør fritar ikke arrangøren for ansvaret, eller deler av ansvaret for arrangementet En kjører eller deltaker er den person som kjører hundespannet i konkurransen En handler er en person som er kjøreren behjelpelig med spannet ved start, etter målpassering og på kontrollpunkter Med funksjonær menes en av Norges Hundekjørerforbund, arrangøren, TD, stevneveterinær eller en av disse bemyndiget og / eller oppnevnt person, som har fullmakt til innenfor nærmere angitte grenser og handle på disses vegne Et arrangement eller en konkurranse er en hendelse hvor kjørere møtes for å konkurrere i et løp eller flere løp i forskjellige klasser Et løp er en konkurranse i en bestemt klasse. Et løp kan bestå av ett eller flere heat Et heat er gjennomføringen av løypa, eller en del av denne, en gang, med avsluttet tidtaking Startstrekningen er en nærmere definert strekning (minimum 30 m) av løypa fra startlinjen, hvor hjelp er tillatt Målstrekningen er en nærmere definert strekning frem til mållinjen (minst 1 km), hvor ingen kan kreve fritt spor Med arrangementsområdet menes start- og målområdet, selve løypa med tilsluttede arealer, oppstallingsområdet, anviste parkeringsplasser, samt ethvert område i tilslutning til disse som bestemt av arrangøren Med oppstallingsområdet menes et nærmere definerte område, hvor hundene skal være oppstallet inntil de skal spennes inn i spannet for å kjøre frem til start. Med oppstallingsplass menes den plass på oppstallingsområdet, som hver enkelt kjører er tildelt. Området skal organiseres slik at kjørerene kan oppstalle hundene og sette opp spannet direkte fra bilene, samt slik at ingen kjøretøy eller hundespann hindres i å komme til/fra oppstallingsplassen og inn til eller ut av området. 4.5 Et kontrollpunkt/ checkpoint er et tydelig avmerket område ved løypa, hvor kun kjørere og funksjonærer har adgang Bruk av verbet må/skal/skulle innebærer at bestemmelsen er ufravikelig Bruk av verbet kan/kunne innebærer at det er opp til arrangørens vurdering, hvorvidt bestemmelsen helt eller delvis skal følges Bruk av verbet bør/burde innebærer at bestemmelsen i prinsippet skal følges, men at f.eks. særegne (lokale) forhold kan tilsi at den fravikes. Side 1 av 16

2 6. Arrangørene og kjørerne plikter å sette seg inn i hele reglementet, både arrangement-, og kjørereglementet. 7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder vedkommende har det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. Sesongen er definert som perioden fra 1. mai til 30. april. R.1 REGELBRUDD. R.1.1 R.1.2 RAPPORT FRA FUNKSJONÆRER. Enhver funksjonær skal rapportere antatte regelbrudd til TD/Jury snarest mulig etter at overtredelsen ble observert. TD/Jury skal behandle enhver rapport fra funksjonærer om regelbrudd i samsvar med sin myndighet. R.2 RAPPORT FRA ANDRE. R.2.1 TD/Jury behandler rapport om påståtte regelbrudd fra andre enn funksjonærer og deltakere skjønnsmessig. R.3 PROTESTER FRA KJØRERE. R.3.1 Kjørere som vil rapportere regelbrudd begått av andre kjørere, skal gjøre dette så snart som mulig til kompetent funksjonær, etterfulgt av en skriftlig protest til Juryen vedlagt det av arrangøren fastsatte protestgebyr, som tilbakebetales hvis protesten taes til følge. R.4 SAKSBEHANDLING. R.4.1 Protester/rapporter må inngis senest tretti (30) minutter etter at siste spann i angjeldende klasse har passert mål. R.4.2 R.4.3 Rapporter eller protester som innkommer etter at fristen er utløpt, skal avvises såfremt ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Rapporter/protester som innkommer etter at premieutdelingen har begynt, skal i alle fall avvises. At TD/Juryen må unnlate å behandle en rapport/protest av grunner som angitt, avskjærer ikke hans mulighet til å rapportere til høyere instans. Kjører som er gjort til gjenstand for rapport om regelbrudd, kan kreve å få avgi forklaring overfor Juryen, og i nærvær av den som inga rapporten. R.5 FORFØYNINGER VED REGELBRUDD. R..5.1 For brudd på dette reglement eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, skal Juryen enten gi kjøreren advarsel eller diskvalifisere han/henne. 15 sekunders tidsstraff kan benyttes ved punkt R5.11. Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i forbindelse med løpet. TD kan dog inngi rapport om forholdet til høyere instans. R.5.2 R.5.3 R.5.4 R.5.5 R.5.6 I tillegg til de obligatoriske diskvalifikasjonsgrunner som anført ellers i dette reglement, skal en kjører i alle fall diskvalifiseres når han: Starter i feil klasse. Mottar forbudt hjelp. Trener i løypa når denne er stengt. Bruker tvangsmidler, eller unødig høyrøstet skriking til hundene, eller opptrer utillatelig overfor TD/Jury, funksjonærer, andre kjørere eller publikum, dette uaktet om overtredelsen skjer før, under eller etter løpet. Side 2 av 16

3 R.5.9 Forsettelig lar sin(e) hund(er) løpe løs, underveis eller ved stopp, eller anvender hunder som av andre grunner hjemlet i dette reglement, er diskvalifisert. R5.10 Unndrar sine hunder fra obligatorisk scanning R5.11 Advarsel, 15 sekunders tidsstaff eller diskvalifikasjon kan ilegges avhengig av alvorlighetsgraden når: Hunder napper/biter, eller på annen måte angriper eller er til alvorlig sjenanse for et annet spann. Samme regler gjelder ved unødig høyrøstet skriking til hundene og/eller annen klanderverdig adferd fra utøver, herunder uhøvelig oppførsel overfor konkurrenter eller enhver annen person som er tilstede før, under eller etter løpsarrangementet. R.6.1 R.6.2 Juryens avgjørelse skal forelegges arrangøren, kjøreren og den som innga rapporten, snarest mulig, og i alle fall senest to timer før premieutdelingen. Juryens avgjørelse er endelig. R.7 ENDRINGER I REGLEMENTET. R.7.1 Arrangøren kan, for det enkelte løp, fastsette de nødvendige tillegg til, eller endringer i nærværende reglement, under hensyn til de spesielle forhold ved løpet. R.7.2 Alle endringer/tilføyelser må være godkjent av Norges Hundekjørerforbund. Dette gjelder også endringer med direkte hjemmel i reglementet. ARRANGEMENTSREGLEMENT A 10 LØYPA. A 10.1 TRASÉVALG OG UTFORMING Løypa skal være trygg for hunder og kjørere. Ved trasélegging skal særlig aktsomhet utvises ved svinger og utforkjøringer. Løypa skal hele veien anlegges under hensyntagen til de største og raskeste spann som kan ventes til løpet Løypa skal legges slik at den på alle måter prioriterer fart, og slik at spannene har mulighet til å løpe i galopp hele løypa igjennom Løypa bør ikke krysse seg selv. Løypa bør heller ikke legges slik at spannet må følge samme trasé helt eller delvis, uansett retning, mer enn en gang i samme heat. Det bør være så god avstand mellom ulike spor, at spannene ikke blir distrahert av hverandre Løypa bør fortrinnsvis legges i åpent terreng, eller på ubrøytede skogsbilveier e.l. Løypa skal, i den utstrekning det er mulig, legges så bred at passering ikke vanskeliggjøres. Startstrekningen skal være så vid at spann med startproblemer kan taes helt ut av løypa. I målstrekningen bør traséen hele veien være bred nok for plassering (minimum 3 meter), og ingen svinger bør være krappere enn 135 grader Ellers bør løypa ikke være smalere enn 2 meter, og skal aldri være smalere enn 1,20 meter Løypa bør være skjermet fra parkeringsplasser, og parkerte biler. Side 3 av 16

4 Løypa bør ikke legges slik at den krysser trafikkert vei i plan. Hvis dette ikke kan unngåes, må det på forhånd innhentes tillatelse til avsperring i den tid deltakerne ventes å passere. Det skal være betryggende kontroll på stedet. A 10.2 LØYPEPROFIL I 4-spann bør største sammenhengende høydeforskjell ikke være større enn 10 meter, i 6-spann 15 meter, i 8/10-spann 20 meter, og i åpen klasse 25 meter. Sammenhengende høydeforskjeller opp mot maksimumsgrensene bør bare forekomme unntaksvis En stigning ansees brutt når det er minst 300 meter utfor eller flat mark før motbakke. Lange motbakker skal unngåes, de kan være bratte, men bør være korte. A 10.3 MERKING Løypa skal merkes med klart synlige markører i tilstrekkelig antall, og slik plassert at det for kjøreren ikke gis rom for tvil om hvor han skal kjøre. Merkene bør måle minst 25 cm diagonalt, og kan være runde, kvadratiske, rektangulære eller trekantet. De skal plasseres i en høyde av minst 1 meter over bakkenivå, og hele veien i omtrent samme avstand fra løypekanten. Merkingen må ikke være av en slik utforming, eller et slikt materiale, at det kan medføre risiko for skade på kjører, hunder eller utstyr ved sammenstøt Merker bør plasseres ikke mindre enn 20 meter og ikke mer enn 50 meter fra det punkt det varsles om, og bør være synlig i en avstand av minst 50 meter langs løypa i kjøreretningen Et RØDT merke betyr sving, og brukes enten når løypa svinger så krapt og på en slik måte at kjøreren bør varsles, eller ved sving i løypekryss. En høyresving skal angis med rødt merke på høyre side av sporet, en venstresving med rødt merke på venstre side av sporet Et BLÅTT merke betyr rett fram. Blå merker bør plasseres på begge sider av sporet. Blå merker skal også plasseres ved det spor som er rette spor ut av et løypekryss, hvis mulig på en slik måte at det er synlig for kjøreren før han ankommer krysset. Blå merker bør også plasseres med jevne mellomrom langs lengre strekninger av løypa som ikke er angitt eller merket på annen måte Et GULT eller ORANGE merke betyr FARE. Slik merking plasseres enten før eller ved det punkt som krever ekstra påpasselighet, avhengig av hva forholdene tilsier. Hvor en lengre strekning må karakteriseres som farestrekning, skal merkingen gjentas, slik at kjøreren hele tiden fra et merke kan se det neste. Ved løp hvor farlige punkter eller strekninger forekommer, skal kjørerene orienteres om dette på kjørermøtet Begynnelsen på målstrekningen skal være tydelig angitt. Hvordan angivelsen skjer skal opplyses på kjørermøtet Avstandsskilt kan plasseres langs løypa. Disse bør ikke ha en slik utforming eller en slik farge at de kan forveksles med merking som angitt i paragrafene Avstandsskilt kan kombineres med blå merker på lengre strekninger uten løypekryss, men skal angis med tall i kontrast farge på selve merket, eller direkte under dette på samme stake Ved løypekryss, hvor forskjellige spannklasser skal ha forskjellige spor, skal dette angis ved merking før løypekrysset. Slik merking skal angis i forbindelse med retningsanvisning, enten i kontrastfarge på selve merket, eller direkte over dette på samme stake. Løypa kan også merkes på annen måte enn angitt ovenfor, (f.eks. staking i vindutsatte områder), uten at dette må ansees som akseptert erstatning for offisiell merking Ved løypekryss som ansees så vanskelige, at selv gode spann kan få problemer, bør fysisk avsperring benyttes i tillegg til merking. Avsperringen bør være slik at den innebærer en fysisk barriere for hunder, men dog ikke slik at det medfører risiko for skade på hunder, kjører eller slede ved sammenstøt. Ved løypekryss hvor forskjellige spannklasser skal følge forskjellige spor, skal det være løypekontrollør som besørger nødvendig avsperring etter hver spannklasse, og om nødvendig, anviser/hjelper spann til rett spor. Side 4 av 16

5 Anbringelse av fysisk avsperring og/eller løypekontrollør, innebærer ikke at forskriftsmessig merking kan unnlates. A 10.4 ÅPNING AV LØYPA. Ved hovedløp skal løypa være ferdig merket senest to dager før første start. A 10.5 PREPARERING OG KONTROLL Løypa skal prepareres så godt som forholdene tillater. Den skal prepareres med mekaniske hjelpemidler, og bør være så fast at man kan gå i løypa uten at det settes vesentlige spor Umiddelbart før start for de angjeldende klasser, skal løypesjefen forestå inspeksjon av løypa. A 20 KLASSER OG DISTANSER Åpen klasse: Løypelengde km Ti-spann: Løypelengde km Åtte-spann: Løypelengde km Seks-spann: Løypelengde km Fire-spann: Løypelengde 5 9 km Aldersbestemt klasse år. Løypelengde 2 5 km Aldersbestemt klasse år. Løypelengde 2 5 km Junior klasse år. Løypelengde 5 9 km Som en frivillig ordning kan arrangør om det er ønskelig dele en eller flere klasser i gruppe A, B og C. Slå sammen eller utelate en eller flere av gruppene. A: Alle hunder B: Alle renrasede hunder, utenom stående fuglehunder og Siberian Husky. C: Siberian Husky Alle klasser i norsk hundekjøring er å oppfatte som aktive klasser, hvis disse ikke er spesifisert som turklasse, rekruttklasse eller lignende i innbydelse og terminliste Om arrangøren av tekniske årsaker ikke kan oppfylle distansenormene, skal dette opplyses i løpsinnbydelsen Tilrettelegging for utøvere med lettere fysiske handikapp Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede løp. Utøvere med et dokumenterbart fysisk handikapp, skal kunne søke om assistanse eller hjelpeutstyr. Denne assistansen/bruken skal være klart definert før konkurransestart og av en slik natur at den ikke gir utøveren en konkurransefordel. Søknader om mulig bruk av assistanse og/eller hjelpeutstyr sendes til TKS/TKN, for individuelle løp eller sesong. TKN/TKS avgjør søknaden i samråd 1 Dvs. fylt 10 år innen 31. desember 2015, jfr. pkt. 7 2 Dvs. fylt 12 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 3 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 5 av 16

6 med arrangøren. Ved innvilgelse av en slik søknad, skal arrangør på en hensynsfull måte informere de øvrige kjørere om forholdet, senest på kjørermøtet første konkurransedag. Denne bestemmelsen gjelder av sikkerhetsmessige grunner ikke i langdistanseløp. A 30 HUNDER MERKING AV HUNDER. IDENTIFIKASJONSREGLEMENT NHF Alle hunder som delta på arrangementer i regi av NHF skal være merket med mikrochip. Ved merking med mikrochip som ikke oppfyller ISO-standard eller vedlegg A til ISO-standard 11785, må den som har ansvaret for dyrene stille nødvendig avlesningsutstyr til rådighet ved enhver kontroll. Chips-nummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten, samt dato for innsetting. Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpets TD med bistand fra arrangør. Deltageren skal før løpet levere til arrangøren skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte Kontroll av merking kan foretas ved start og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD/Jury Antall hunder i ett spann skal noteres av funksjonær ved start. Tilsvarende skal antall hunder noteres ved målpassering. Uoverensstemmelser skal rapporteres til TD. En hund som medbringes på sleden, skal i denne forbindelse ansees å være i spannet ALDERSBESTEMMELSER Hunden må ikke være yngre enn 18 måneder. Det er ingen øvre aldersgrense VAKSINASJON VAKSINASJONSREGLEMENT NHF Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt). Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre enn 3 år på løpets første dag. Forannevnte vaksiner er merket med følgende bokstaver: Valpesyke (D), Hepatitt (H) og parvo (P) Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort. VAKSINASJONSKORT MÅ INNEHOLDE Vaksinasjonskortet skal være påført hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip. Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering, hvis vaksinering er utført etter 1/ Ingen deltagende hunder skal være vaksinert i løpet av de siste 14 dagene før løpsstart. Side 6 av 16

7 30.3 VETERINÆRKONTROLL Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal spannet diskvalifiseres. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen skal diskvalifiseres av stevneveterinær / TD KONTROLL TD/Jury kan nekte et hundespann å delta såfremt skjellig grunn foreligger Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start BEHANDLING AV HUNDER Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder Hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal fraktes på sleden Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet. A 40 UTSTYR Hundespann og alt utstyr er underlagt kontroll og godkjennelse av TD Kontrollen skal foretas på slikt sted og på en slik måte at den ikke er til hinder for spann i, eller på vei til og fra start- og målområdet Såfremt en deltager ikke er klar for kontroll som bestemt i paragraf C 40.4, og som av den grunn ikke kommer tidsnok til start, skal, såfremt TD/Jury av den grunn ikke finner å diskvalifisere han, starte etter de øvrige spann i hans klasse har startet, i samsvar med reglene i paragrafene A 50.4 A50 GJENNOMFØRING A 50.1 START- OG MÅLOMRÅDET Start- og mållinje skal være tydelig angitt I start- og målområdet skal sporet være avsperret på begge sider, klart avgrenset og avsperret for publikum. Start- og målstrek bør merkes med farge på bakken. Det bør også være avsperringer fra oppstallingsområdet frem til start, og fra mål til oppstallingsområdet Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig oppstallingsplass for deltakerne. Publikumsparkering og oppstallingsplass bør holdes adskilt Doping fasiliteter Arrangøren skal tilrettelegge de nødvendige fasiliteter for dopingprøver iht. Guidelines for dopingprøver. A 50.2 KJØREMØTE Arrangøren skal avholde kjøremøte forut for hvert løp. A 50.3 STARTPROSEDYRE Side 7 av 16

8 Startrekkefølgen skal bestemmes ved trekning avholdt på sted og tid som bestemt av arrangøren Arrangøren kan bestemme at seeding av kjørerene skal foretas Spannene skal starte klassevis innen hver klasse i den rekkefølge som avgjort ved trekningen. I åpen klasse og ti-spannsklassen, skal spannene starte med minimum to(2) minutters intervaller. I øvrige klasser med minimum ett(1) minutts intervall Ved løp på mer enn ett heat, skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann med beste tid starter først. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat Forreste punkt på sledens frontbøyle er spannets startpunkt ved manuell tidtaking. Ved annen tidtaking kan annet startpunkt bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses om i innbydelsen. Startpunktet må ikke overskride startlinjen før spannets starttid er inne og startsignal er gitt Spannene skal starte klassevis innen hver klasse i den rekkefølge som avgjort ved trekningen. I åpen klasse og ti-spannsklassen, skal spannene starte med minimum to(2) minutters intervaller. I øvrige klasser med minimum ett(1) minutts intervall Ved løp på mer enn ett heat, skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann med beste tid starter først. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat FOR SENT TIL START/FORSINKET SPANN Et spann som kommer for sent til start, og som ikke har startet innen halve startintervallet etter opprinnelig fastsatt starttid, skal betraktes som et forsinket spann. TD/Jury kan, i samråd med arrangøren, fastsette andre frister Et forsinket spann skal ikke tillates å starte før etter fastsatt startintervall etter siste spann i angjeldende klasse Et forsinket spann skal ikke på noen måte være til hinder for andre spann Hvis mer enn ett spann blir forsinket, skal de starte i opprinnelig startrekkefølge, og med fastsatt intervall Et forsinket spann som kommer for sent til, og som ikke har startet senest halve startintervallet etter ny start, skal diskvalifiseres. TD/Jury kan, i samråd med arrangøren, fastsette andre frister Et spann som ikke har passert startstrekningen(min.30m) innen 30 sek. før neste eller følgende spann skal starte, skal fjerne seg fra løypa inntil nevnte spann har passert Anvendt tid for hvert spann skal beregnes ut fra opprinnelig fastsatt starttidspunkt GJENNOMFØRING AV LØPET Såfremt værforholdene etter arrangørens eller TD/Jury mening tilsier at det blir umulig å gjennomføre løpet på sportslig forsvarlig måte, kan starten utsettes samtidig som det innkalles til kjøremøte som skal avholdes senest en time etter første spann opprinnelig skulle ha startet TIDTAKING All anvendt tid i hvert heat skal medregnes i et spanns løpstid, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til pauser, stopp på grunn av værforholdene, tapt tid ved feilkjøring m.m Første hund i et spann som passerer mållinjen, markerer målpassering ved manuell tidtaking. Ved annen tidtaking kan annet markeringspunkt for målpassering bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses om i innbydelsen. Side 8 av 16

9 Såfremt en kjører har mistet spannet, og spannet passerer mål før kjøreren, skal kjørerens passering av mållinjen markere målpassering KVALIFIKASJON TIL PÅFØLGENDE HEAT Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en kjører, for å kvalifisere seg til påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til de tre beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må være mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke betingelser en slik metode skal anvendes. A 60 DELTAGELSE / DELTAGEREN A 60.1 INNBYDELSE TIL LØP Innbydelse skal utsendes skriftlig minst 3 uker før løpet til NHF, aktuelle klubber, stevneveterinær, oppnevnt TD og egen krets/utvalg. Arrangøren avgjør selv om innbydelse også skal sendes andre. Innbydelsen skal angi korrekt benevnelse for løpet i henhold til NHF's terminliste, og dessuten gi opplysninger om: - Klasser og løypelengder. - Når og hvor løpet skal arrangeres. - Navn på stevneveterinær og hvordan denne kan kontaktes. Arrangør må selv vurdere om det er nødvendig med veterinær tilstede under hele eller deler av arrangementet. Eller om det er tilstrekkelig med hjemmevakt telefonhjelp. - Adresse og frist for påmelding. - Startkontingent. - Når og hvor kjøremåte skal avholdes - Tidspunkt for levering av chipliste - Tid og sted for utdeling av startnummer (kjøremøte). - Startplass, metode for tidtaking og starttid. - Tid og sted for premieutdeling. - Reiserute, innkvartering, m.m I tilfelle avlysning eller endringer, skal dette straks meldes til alle det er sendt innbydelse til. A 60.2 PÅMELDING TIL LØP Påmelding skal inngis til arrangøren før konkurransen Påmeldingsfristen bestemmes av arrangøren. Avhengig av de spesielle forhold ved arrangementet, bør denne fristen minst være fra 4 til 7 dager før arrangementets første dag. Hvis arrangøren aksepterer etteranmeldelser, skal det fastsettes en absolutt siste frist for disse Arrangøren fastsetter selv deltakeravgiftens størrelse, samt hvor stor ekstraavgift som skal ilegges for etteranmeldelser og klassebytte. Det kan fastsettes ulik deltageravgift for de enkelte klasser Juniorene skal betale halv deltakeravgift, i forhold til pkt. A Påmelding skal minst inneholde: - Løpets navn - Kjørerens navn og startlisensnummer - Kjørerens klubb (evt.) - Klasse For klubber og lag som sender samlet påmelding, skal de påmeldte deltakere føres opp klassevis. Det skal videre angis navn på lagleder som fungerer som klubbens representant overfor arrangør og TD Kjører/lagleder innestår for at de i påmeldingen gitte opplysninger er korrekte. Side 9 av 16

10 Arrangøren kan med skjellig grunn avvise en påmelding. Slik skjellig grunn kan være, men er ikke begrenset til, at kjøreren må anses å mangle tilstrekkelig ferdighet og/eller erfaring til å delta uten risiko for fare for seg selv, sine hunder eller andre deltakende spann Hvor spesielle forhold, f.eks. innkvarteringsmuligheter, tilgjengelig oppstallingsplass med mer, gjør dette nødvendig, kan arrangøren fastsette maksimalt deltagerantall, og avvise påmeldingen til de overskytende, forutsatt at dette er opplyst i løpsinnbydelsen og at påmeldingene aksepteres i den rekkefølge de mottas. A 70 FUNKSJONÆRER Arrangører skal sørge for å oppnevne de funksjonærer, og i det antall som er nødvendig for å sikre et velkjørt og trygt løp. De funksjonærer som skal utøve oppgaver på vegne av TD, eller hvis oppgave har direkte tilknytning til TD'ens virksomhet, skal godkjennes av TD/Juryen Arrangøren og TD skal forsikre seg om at de oppnevnte funksjonærer har de egenskaper og den kunnskap som er nødvendig for å løse sin oppgave, og til å håndheve de angjeldende reglementer etter beste skjønn, uten å favorisere eller diskriminere noen deltagere. Uerfarne funksjonærer skal bare gis enkle og lett forklarlige oppgaver I tillegg til sine klart definerte oppgaver, bør enhver funksjonær: - Påse at ingen uvedkommende oppholder seg i start- og målområde. - Påse at alle tilskuere og handlere som ikke i øyeblikket håndterer spann, oppholder seg bak sperringene. - Påse at tilskuerene ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt. - Påse at tilskuerene ikke håndterer hunder eller utstyr uten at kjøreren har gitt sin tillatelse. - Påse at løshunder ikke forekommer. - Påse at hunder tilhørende andre enn kjørerene, holdes oppstallet eller føres i bånd i tilstrekkelig avstand fra oppstallingsområdet samt start- og målområdet, og at slike hunder ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt LØPSKOMITE Løpskomitéen oppnevnes av arrangør, og kan bestå av: - Løpsleder - Løypesjef - Tidtagersjef - Ordenssjef - Løpssekretær - PR-sjef Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver Løpskomitéen skal oppnevne nødvendig antall hjelpere (handlere) for spannene, med TD s godkjennelse de assistenter han måtte ha behov for, og stevnets lege og veterinær Løpskomitéen bør videre oppnevne: - Postsjef - Starter - Måldommer - Utregnersjef - Sambandssjef - Materialsjef Samt de assistenter som trengs for disse. 80 PREMIERING Side 10 av 16

11 80.1 Ved hovedløp skal det i hver klasse utdeles et antall premier, som minst tilsvarer en premie pr. påbegynt tredje deltager Aldersbestemt klasse år Alle deltakerne skal premieres likt, og resultatlisten skal ikke rangeres Aldersbestemt klasse år. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gave, og resultatlisten skal ikke rangeres Junior klasse år. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gavepremiering Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt eventuelle statutter. B ARRANGEMENTSREGLER FOR NORGESMESTERSKAP KORTDISTANSE (SPRINT) B 10 SOM A 10 B 20 KLASSER OG DISTANSER Åpen klasse: Løypelengde km Åtte-spann: Løypelengde km Seks-spann: Løypelengde km Fire-spann: Løypelengde 7 9 km Fire-spann: Junior klasse: Løypelengde 7-9 km B 30 SOM A30 B 40 SOM A 40 B 50 SOM A 50 MED FØLGENDE TILLEGG: Det året H.M. Kongens Pokal blir satt opp i NM sledehundkjøring skal NM-klassen for tildelt H.M. Kongens Pokal arrangeres som et eget løp. De øvrige NM-klasser settes til et annet arrangement. B 60 SOM A 60 MED FØLGENDE TILLEGG: Norgesmesterskap er åpent for alle norske statsborgere og utlendinger som har bodd fast i Norge, og som har vært bosatt i landet i minst 24 måneder før startdag. Arrangeres Åpent Norsk Mesterskap, kan ikke utlendinger bli norsk mester om ikke nevnte krav er tilfredsstilt Deltakere må være medlem av lag tilsluttet NHF eller Forsvaret Minimumsalder for deltakelse i senior NM er 17 6 år Alder for deltakelse i junior NM, er år. 4 Dvs. fylt 12 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 5 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 6 Dvs. fylt 17 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 7 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 11 av 16

12 B 70 SOM A 70 B 80 SOM A 80 B 90 Tilbud til utøvere med handikap Ved alle nasjonale mesterskap, skal arrangør legge til rette for og tilby en egen klasse for handikappede. Klassen skal være fleksibel i forhold til om utøverne bruker ski, en eller to sleder. Antallet hunder, som det er anledning til å benytte, begrenses i forhold til vekt og antall personer (innberegnet hjelpepersonell). Ved bruk av ski: Løpet skal være 3 til 5 km 1 hund per utøver uten assistent 2 hunder per utøver med assistent (2 pers. henger bak hundene) Ved bruk av slede: Løpet skal være 5 til 10 km og gå over 1 til 3 dager. 2-4 hunder per utøver uten assistent 4 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på/i en slede) 4 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på hver sin slede, trukket av de samme hundene) KJØREREGLEMENT KORTDISTANSE (SPRINT) C LØPSREGLER C 10.1 GENERELT Alle deltakere plikter på forhånd å sette seg inn i dette generelle reglement, samt de spesielle regler som måtte være fastsatt for de enkelte løp. De av Norges Hundekjørerforbund fastsatte definisjoner og fortolkninger, ansees som en del av dette reglement og bindende for arrangør og deltakere All deltakelse skjer på eget ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han og hans hunder er i stand til å gjennomføre de enkelte løp under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål En arrangør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for uhell såfremt det kan godtgjøres at uhellet oppsto som følge av at hans informasjonsplikt til kjørerene ikke var overholdt Påmelding til løp skal inngis i samsvar med arrangørens krav. C 10.2 KJØRERE Arrangøren kan fastsette minimumsalder for deltakelse. Minimumsalder for deltakelse er 17 8 år i senior NM Kjørere må ellers tilfredsstille de av Norges Hundekjørerforbunds fastsatte betingelser for deltakelse i hundekjørerkonkurranser. 8 Dvs. fylt 17 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 12 av 16

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 1 Revidert oktober 2006. Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 2 FORORD Skivenner! Høsten 2002 så ble gitt ut et eget hefte med NSFs

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB 2014 SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2014 Side 1 INNHOLD FELLESDEL FOR ALLE GRENER... 4 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 11 1-1 Virkeområde 11 1-2 Særlige bestemmelser 11 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m

Detaljer

Norsk Jockeyklubs Reglement

Norsk Jockeyklubs Reglement Norsk Jockeyklubs Reglement Godkjent 7. mars 1996 av Det Kgl. Landbruksdepartement Revidert april 2012 Innholdsfortegnelse side Generelt 2 Norsk Jockeyklubs publikasjoner 2 Styrende organer 3 Arrangørbanen

Detaljer

Spesialreglement Supermotard

Spesialreglement Supermotard Spesialreglement Supermotard Innhold FELLESDELEN... 6 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap og Norgescup (NM / NC regler)...

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007.

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. 1.0 Innledning side 2 1.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturneringer side 2 1.2 Kontrakt med baneeier side 3 1.3 Fritt

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

REGLER FOR FUGLEHUNDPRØVER 2014

REGLER FOR FUGLEHUNDPRØVER 2014 REGLER FOR FUGLEHUNDPRØVER 2014 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 4 1.1 ARRANGEMENT... 4 1.1.1 Generelt... 4 1.1.2 Søknad om å avholde prøve... 4 1.1.3 Prøvedokumenter... 4 1.1.4 Ledelse av

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer