14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014"

Transkript

1 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF Med arrangør menes den organisasjon som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet Med teknisk arrangør menes tilsvarende som etter avtale med arrangør har påtatt seg hele eller deler av den tekniske og praktiske gjennomføringen av arrangementet. Utnevnelse/anseelse av teknisk arrangør fritar ikke arrangøren for ansvaret, eller deler av ansvaret for arrangementet En kjører eller deltaker er den person som kjører hundespannet i konkurransen En handler er en person som er kjøreren behjelpelig med spannet ved start, etter målpassering og på kontrollpunkter Med funksjonær menes en av Norges Hundekjørerforbund, arrangøren, TD, stevneveterinær eller en av disse bemyndiget og / eller oppnevnt person, som har fullmakt til innenfor nærmere angitte grenser og handle på disses vegne Et arrangement eller en konkurranse er en hendelse hvor kjørere møtes for å konkurrere i et løp eller flere løp i forskjellige klasser Et løp er en konkurranse i en bestemt klasse. Et løp kan bestå av ett eller flere heat Et heat er gjennomføringen av løypa, eller en del av denne, en gang, med avsluttet tidtaking Startstrekningen er en nærmere definert strekning (minimum 30 m) av løypa fra startlinjen, hvor hjelp er tillatt Målstrekningen er en nærmere definert strekning frem til mållinjen (minst 1 km), hvor ingen kan kreve fritt spor Med arrangementsområdet menes start- og målområdet, selve løypa med tilsluttede arealer, oppstallingsområdet, anviste parkeringsplasser, samt ethvert område i tilslutning til disse som bestemt av arrangøren Med oppstallingsområdet menes et nærmere definerte område, hvor hundene skal være oppstallet inntil de skal spennes inn i spannet for å kjøre frem til start. Med oppstallingsplass menes den plass på oppstallingsområdet, som hver enkelt kjører er tildelt. Området skal organiseres slik at kjørerene kan oppstalle hundene og sette opp spannet direkte fra bilene, samt slik at ingen kjøretøy eller hundespann hindres i å komme til/fra oppstallingsplassen og inn til eller ut av området. 4.5 Et kontrollpunkt/ checkpoint er et tydelig avmerket område ved løypa, hvor kun kjørere og funksjonærer har adgang Bruk av verbet må/skal/skulle innebærer at bestemmelsen er ufravikelig Bruk av verbet kan/kunne innebærer at det er opp til arrangørens vurdering, hvorvidt bestemmelsen helt eller delvis skal følges Bruk av verbet bør/burde innebærer at bestemmelsen i prinsippet skal følges, men at f.eks. særegne (lokale) forhold kan tilsi at den fravikes. Side 1 av 16

2 6. Arrangørene og kjørerne plikter å sette seg inn i hele reglementet, både arrangement-, og kjørereglementet. 7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder vedkommende har det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. Sesongen er definert som perioden fra 1. mai til 30. april. R.1 REGELBRUDD. R.1.1 R.1.2 RAPPORT FRA FUNKSJONÆRER. Enhver funksjonær skal rapportere antatte regelbrudd til TD/Jury snarest mulig etter at overtredelsen ble observert. TD/Jury skal behandle enhver rapport fra funksjonærer om regelbrudd i samsvar med sin myndighet. R.2 RAPPORT FRA ANDRE. R.2.1 TD/Jury behandler rapport om påståtte regelbrudd fra andre enn funksjonærer og deltakere skjønnsmessig. R.3 PROTESTER FRA KJØRERE. R.3.1 Kjørere som vil rapportere regelbrudd begått av andre kjørere, skal gjøre dette så snart som mulig til kompetent funksjonær, etterfulgt av en skriftlig protest til Juryen vedlagt det av arrangøren fastsatte protestgebyr, som tilbakebetales hvis protesten taes til følge. R.4 SAKSBEHANDLING. R.4.1 Protester/rapporter må inngis senest tretti (30) minutter etter at siste spann i angjeldende klasse har passert mål. R.4.2 R.4.3 Rapporter eller protester som innkommer etter at fristen er utløpt, skal avvises såfremt ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Rapporter/protester som innkommer etter at premieutdelingen har begynt, skal i alle fall avvises. At TD/Juryen må unnlate å behandle en rapport/protest av grunner som angitt, avskjærer ikke hans mulighet til å rapportere til høyere instans. Kjører som er gjort til gjenstand for rapport om regelbrudd, kan kreve å få avgi forklaring overfor Juryen, og i nærvær av den som inga rapporten. R.5 FORFØYNINGER VED REGELBRUDD. R..5.1 For brudd på dette reglement eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, skal Juryen enten gi kjøreren advarsel eller diskvalifisere han/henne. 15 sekunders tidsstraff kan benyttes ved punkt R5.11. Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i forbindelse med løpet. TD kan dog inngi rapport om forholdet til høyere instans. R.5.2 R.5.3 R.5.4 R.5.5 R.5.6 I tillegg til de obligatoriske diskvalifikasjonsgrunner som anført ellers i dette reglement, skal en kjører i alle fall diskvalifiseres når han: Starter i feil klasse. Mottar forbudt hjelp. Trener i løypa når denne er stengt. Bruker tvangsmidler, eller unødig høyrøstet skriking til hundene, eller opptrer utillatelig overfor TD/Jury, funksjonærer, andre kjørere eller publikum, dette uaktet om overtredelsen skjer før, under eller etter løpet. Side 2 av 16

3 R.5.9 Forsettelig lar sin(e) hund(er) løpe løs, underveis eller ved stopp, eller anvender hunder som av andre grunner hjemlet i dette reglement, er diskvalifisert. R5.10 Unndrar sine hunder fra obligatorisk scanning R5.11 Advarsel, 15 sekunders tidsstaff eller diskvalifikasjon kan ilegges avhengig av alvorlighetsgraden når: Hunder napper/biter, eller på annen måte angriper eller er til alvorlig sjenanse for et annet spann. Samme regler gjelder ved unødig høyrøstet skriking til hundene og/eller annen klanderverdig adferd fra utøver, herunder uhøvelig oppførsel overfor konkurrenter eller enhver annen person som er tilstede før, under eller etter løpsarrangementet. R.6.1 R.6.2 Juryens avgjørelse skal forelegges arrangøren, kjøreren og den som innga rapporten, snarest mulig, og i alle fall senest to timer før premieutdelingen. Juryens avgjørelse er endelig. R.7 ENDRINGER I REGLEMENTET. R.7.1 Arrangøren kan, for det enkelte løp, fastsette de nødvendige tillegg til, eller endringer i nærværende reglement, under hensyn til de spesielle forhold ved løpet. R.7.2 Alle endringer/tilføyelser må være godkjent av Norges Hundekjørerforbund. Dette gjelder også endringer med direkte hjemmel i reglementet. ARRANGEMENTSREGLEMENT A 10 LØYPA. A 10.1 TRASÉVALG OG UTFORMING Løypa skal være trygg for hunder og kjørere. Ved trasélegging skal særlig aktsomhet utvises ved svinger og utforkjøringer. Løypa skal hele veien anlegges under hensyntagen til de største og raskeste spann som kan ventes til løpet Løypa skal legges slik at den på alle måter prioriterer fart, og slik at spannene har mulighet til å løpe i galopp hele løypa igjennom Løypa bør ikke krysse seg selv. Løypa bør heller ikke legges slik at spannet må følge samme trasé helt eller delvis, uansett retning, mer enn en gang i samme heat. Det bør være så god avstand mellom ulike spor, at spannene ikke blir distrahert av hverandre Løypa bør fortrinnsvis legges i åpent terreng, eller på ubrøytede skogsbilveier e.l. Løypa skal, i den utstrekning det er mulig, legges så bred at passering ikke vanskeliggjøres. Startstrekningen skal være så vid at spann med startproblemer kan taes helt ut av løypa. I målstrekningen bør traséen hele veien være bred nok for plassering (minimum 3 meter), og ingen svinger bør være krappere enn 135 grader Ellers bør løypa ikke være smalere enn 2 meter, og skal aldri være smalere enn 1,20 meter Løypa bør være skjermet fra parkeringsplasser, og parkerte biler. Side 3 av 16

4 Løypa bør ikke legges slik at den krysser trafikkert vei i plan. Hvis dette ikke kan unngåes, må det på forhånd innhentes tillatelse til avsperring i den tid deltakerne ventes å passere. Det skal være betryggende kontroll på stedet. A 10.2 LØYPEPROFIL I 4-spann bør største sammenhengende høydeforskjell ikke være større enn 10 meter, i 6-spann 15 meter, i 8/10-spann 20 meter, og i åpen klasse 25 meter. Sammenhengende høydeforskjeller opp mot maksimumsgrensene bør bare forekomme unntaksvis En stigning ansees brutt når det er minst 300 meter utfor eller flat mark før motbakke. Lange motbakker skal unngåes, de kan være bratte, men bør være korte. A 10.3 MERKING Løypa skal merkes med klart synlige markører i tilstrekkelig antall, og slik plassert at det for kjøreren ikke gis rom for tvil om hvor han skal kjøre. Merkene bør måle minst 25 cm diagonalt, og kan være runde, kvadratiske, rektangulære eller trekantet. De skal plasseres i en høyde av minst 1 meter over bakkenivå, og hele veien i omtrent samme avstand fra løypekanten. Merkingen må ikke være av en slik utforming, eller et slikt materiale, at det kan medføre risiko for skade på kjører, hunder eller utstyr ved sammenstøt Merker bør plasseres ikke mindre enn 20 meter og ikke mer enn 50 meter fra det punkt det varsles om, og bør være synlig i en avstand av minst 50 meter langs løypa i kjøreretningen Et RØDT merke betyr sving, og brukes enten når løypa svinger så krapt og på en slik måte at kjøreren bør varsles, eller ved sving i løypekryss. En høyresving skal angis med rødt merke på høyre side av sporet, en venstresving med rødt merke på venstre side av sporet Et BLÅTT merke betyr rett fram. Blå merker bør plasseres på begge sider av sporet. Blå merker skal også plasseres ved det spor som er rette spor ut av et løypekryss, hvis mulig på en slik måte at det er synlig for kjøreren før han ankommer krysset. Blå merker bør også plasseres med jevne mellomrom langs lengre strekninger av løypa som ikke er angitt eller merket på annen måte Et GULT eller ORANGE merke betyr FARE. Slik merking plasseres enten før eller ved det punkt som krever ekstra påpasselighet, avhengig av hva forholdene tilsier. Hvor en lengre strekning må karakteriseres som farestrekning, skal merkingen gjentas, slik at kjøreren hele tiden fra et merke kan se det neste. Ved løp hvor farlige punkter eller strekninger forekommer, skal kjørerene orienteres om dette på kjørermøtet Begynnelsen på målstrekningen skal være tydelig angitt. Hvordan angivelsen skjer skal opplyses på kjørermøtet Avstandsskilt kan plasseres langs løypa. Disse bør ikke ha en slik utforming eller en slik farge at de kan forveksles med merking som angitt i paragrafene Avstandsskilt kan kombineres med blå merker på lengre strekninger uten løypekryss, men skal angis med tall i kontrast farge på selve merket, eller direkte under dette på samme stake Ved løypekryss, hvor forskjellige spannklasser skal ha forskjellige spor, skal dette angis ved merking før løypekrysset. Slik merking skal angis i forbindelse med retningsanvisning, enten i kontrastfarge på selve merket, eller direkte over dette på samme stake. Løypa kan også merkes på annen måte enn angitt ovenfor, (f.eks. staking i vindutsatte områder), uten at dette må ansees som akseptert erstatning for offisiell merking Ved løypekryss som ansees så vanskelige, at selv gode spann kan få problemer, bør fysisk avsperring benyttes i tillegg til merking. Avsperringen bør være slik at den innebærer en fysisk barriere for hunder, men dog ikke slik at det medfører risiko for skade på hunder, kjører eller slede ved sammenstøt. Ved løypekryss hvor forskjellige spannklasser skal følge forskjellige spor, skal det være løypekontrollør som besørger nødvendig avsperring etter hver spannklasse, og om nødvendig, anviser/hjelper spann til rett spor. Side 4 av 16

5 Anbringelse av fysisk avsperring og/eller løypekontrollør, innebærer ikke at forskriftsmessig merking kan unnlates. A 10.4 ÅPNING AV LØYPA. Ved hovedløp skal løypa være ferdig merket senest to dager før første start. A 10.5 PREPARERING OG KONTROLL Løypa skal prepareres så godt som forholdene tillater. Den skal prepareres med mekaniske hjelpemidler, og bør være så fast at man kan gå i løypa uten at det settes vesentlige spor Umiddelbart før start for de angjeldende klasser, skal løypesjefen forestå inspeksjon av løypa. A 20 KLASSER OG DISTANSER Åpen klasse: Løypelengde km Ti-spann: Løypelengde km Åtte-spann: Løypelengde km Seks-spann: Løypelengde km Fire-spann: Løypelengde 5 9 km Aldersbestemt klasse år. Løypelengde 2 5 km Aldersbestemt klasse år. Løypelengde 2 5 km Junior klasse år. Løypelengde 5 9 km Som en frivillig ordning kan arrangør om det er ønskelig dele en eller flere klasser i gruppe A, B og C. Slå sammen eller utelate en eller flere av gruppene. A: Alle hunder B: Alle renrasede hunder, utenom stående fuglehunder og Siberian Husky. C: Siberian Husky Alle klasser i norsk hundekjøring er å oppfatte som aktive klasser, hvis disse ikke er spesifisert som turklasse, rekruttklasse eller lignende i innbydelse og terminliste Om arrangøren av tekniske årsaker ikke kan oppfylle distansenormene, skal dette opplyses i løpsinnbydelsen Tilrettelegging for utøvere med lettere fysiske handikapp Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede løp. Utøvere med et dokumenterbart fysisk handikapp, skal kunne søke om assistanse eller hjelpeutstyr. Denne assistansen/bruken skal være klart definert før konkurransestart og av en slik natur at den ikke gir utøveren en konkurransefordel. Søknader om mulig bruk av assistanse og/eller hjelpeutstyr sendes til TKS/TKN, for individuelle løp eller sesong. TKN/TKS avgjør søknaden i samråd 1 Dvs. fylt 10 år innen 31. desember 2015, jfr. pkt. 7 2 Dvs. fylt 12 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 3 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 5 av 16

6 med arrangøren. Ved innvilgelse av en slik søknad, skal arrangør på en hensynsfull måte informere de øvrige kjørere om forholdet, senest på kjørermøtet første konkurransedag. Denne bestemmelsen gjelder av sikkerhetsmessige grunner ikke i langdistanseløp. A 30 HUNDER MERKING AV HUNDER. IDENTIFIKASJONSREGLEMENT NHF Alle hunder som delta på arrangementer i regi av NHF skal være merket med mikrochip. Ved merking med mikrochip som ikke oppfyller ISO-standard eller vedlegg A til ISO-standard 11785, må den som har ansvaret for dyrene stille nødvendig avlesningsutstyr til rådighet ved enhver kontroll. Chips-nummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten, samt dato for innsetting. Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpets TD med bistand fra arrangør. Deltageren skal før løpet levere til arrangøren skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte Kontroll av merking kan foretas ved start og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD/Jury Antall hunder i ett spann skal noteres av funksjonær ved start. Tilsvarende skal antall hunder noteres ved målpassering. Uoverensstemmelser skal rapporteres til TD. En hund som medbringes på sleden, skal i denne forbindelse ansees å være i spannet ALDERSBESTEMMELSER Hunden må ikke være yngre enn 18 måneder. Det er ingen øvre aldersgrense VAKSINASJON VAKSINASJONSREGLEMENT NHF Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt). Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre enn 3 år på løpets første dag. Forannevnte vaksiner er merket med følgende bokstaver: Valpesyke (D), Hepatitt (H) og parvo (P) Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort. VAKSINASJONSKORT MÅ INNEHOLDE Vaksinasjonskortet skal være påført hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip. Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering, hvis vaksinering er utført etter 1/ Ingen deltagende hunder skal være vaksinert i løpet av de siste 14 dagene før løpsstart. Side 6 av 16

7 30.3 VETERINÆRKONTROLL Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal spannet diskvalifiseres. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen skal diskvalifiseres av stevneveterinær / TD KONTROLL TD/Jury kan nekte et hundespann å delta såfremt skjellig grunn foreligger Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start BEHANDLING AV HUNDER Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder Hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal fraktes på sleden Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet. A 40 UTSTYR Hundespann og alt utstyr er underlagt kontroll og godkjennelse av TD Kontrollen skal foretas på slikt sted og på en slik måte at den ikke er til hinder for spann i, eller på vei til og fra start- og målområdet Såfremt en deltager ikke er klar for kontroll som bestemt i paragraf C 40.4, og som av den grunn ikke kommer tidsnok til start, skal, såfremt TD/Jury av den grunn ikke finner å diskvalifisere han, starte etter de øvrige spann i hans klasse har startet, i samsvar med reglene i paragrafene A 50.4 A50 GJENNOMFØRING A 50.1 START- OG MÅLOMRÅDET Start- og mållinje skal være tydelig angitt I start- og målområdet skal sporet være avsperret på begge sider, klart avgrenset og avsperret for publikum. Start- og målstrek bør merkes med farge på bakken. Det bør også være avsperringer fra oppstallingsområdet frem til start, og fra mål til oppstallingsområdet Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig oppstallingsplass for deltakerne. Publikumsparkering og oppstallingsplass bør holdes adskilt Doping fasiliteter Arrangøren skal tilrettelegge de nødvendige fasiliteter for dopingprøver iht. Guidelines for dopingprøver. A 50.2 KJØREMØTE Arrangøren skal avholde kjøremøte forut for hvert løp. A 50.3 STARTPROSEDYRE Side 7 av 16

8 Startrekkefølgen skal bestemmes ved trekning avholdt på sted og tid som bestemt av arrangøren Arrangøren kan bestemme at seeding av kjørerene skal foretas Spannene skal starte klassevis innen hver klasse i den rekkefølge som avgjort ved trekningen. I åpen klasse og ti-spannsklassen, skal spannene starte med minimum to(2) minutters intervaller. I øvrige klasser med minimum ett(1) minutts intervall Ved løp på mer enn ett heat, skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann med beste tid starter først. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat Forreste punkt på sledens frontbøyle er spannets startpunkt ved manuell tidtaking. Ved annen tidtaking kan annet startpunkt bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses om i innbydelsen. Startpunktet må ikke overskride startlinjen før spannets starttid er inne og startsignal er gitt Spannene skal starte klassevis innen hver klasse i den rekkefølge som avgjort ved trekningen. I åpen klasse og ti-spannsklassen, skal spannene starte med minimum to(2) minutters intervaller. I øvrige klasser med minimum ett(1) minutts intervall Ved løp på mer enn ett heat, skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann med beste tid starter først. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat FOR SENT TIL START/FORSINKET SPANN Et spann som kommer for sent til start, og som ikke har startet innen halve startintervallet etter opprinnelig fastsatt starttid, skal betraktes som et forsinket spann. TD/Jury kan, i samråd med arrangøren, fastsette andre frister Et forsinket spann skal ikke tillates å starte før etter fastsatt startintervall etter siste spann i angjeldende klasse Et forsinket spann skal ikke på noen måte være til hinder for andre spann Hvis mer enn ett spann blir forsinket, skal de starte i opprinnelig startrekkefølge, og med fastsatt intervall Et forsinket spann som kommer for sent til, og som ikke har startet senest halve startintervallet etter ny start, skal diskvalifiseres. TD/Jury kan, i samråd med arrangøren, fastsette andre frister Et spann som ikke har passert startstrekningen(min.30m) innen 30 sek. før neste eller følgende spann skal starte, skal fjerne seg fra løypa inntil nevnte spann har passert Anvendt tid for hvert spann skal beregnes ut fra opprinnelig fastsatt starttidspunkt GJENNOMFØRING AV LØPET Såfremt værforholdene etter arrangørens eller TD/Jury mening tilsier at det blir umulig å gjennomføre løpet på sportslig forsvarlig måte, kan starten utsettes samtidig som det innkalles til kjøremøte som skal avholdes senest en time etter første spann opprinnelig skulle ha startet TIDTAKING All anvendt tid i hvert heat skal medregnes i et spanns løpstid, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til pauser, stopp på grunn av værforholdene, tapt tid ved feilkjøring m.m Første hund i et spann som passerer mållinjen, markerer målpassering ved manuell tidtaking. Ved annen tidtaking kan annet markeringspunkt for målpassering bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses om i innbydelsen. Side 8 av 16

9 Såfremt en kjører har mistet spannet, og spannet passerer mål før kjøreren, skal kjørerens passering av mållinjen markere målpassering KVALIFIKASJON TIL PÅFØLGENDE HEAT Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en kjører, for å kvalifisere seg til påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til de tre beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må være mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke betingelser en slik metode skal anvendes. A 60 DELTAGELSE / DELTAGEREN A 60.1 INNBYDELSE TIL LØP Innbydelse skal utsendes skriftlig minst 3 uker før løpet til NHF, aktuelle klubber, stevneveterinær, oppnevnt TD og egen krets/utvalg. Arrangøren avgjør selv om innbydelse også skal sendes andre. Innbydelsen skal angi korrekt benevnelse for løpet i henhold til NHF's terminliste, og dessuten gi opplysninger om: - Klasser og løypelengder. - Når og hvor løpet skal arrangeres. - Navn på stevneveterinær og hvordan denne kan kontaktes. Arrangør må selv vurdere om det er nødvendig med veterinær tilstede under hele eller deler av arrangementet. Eller om det er tilstrekkelig med hjemmevakt telefonhjelp. - Adresse og frist for påmelding. - Startkontingent. - Når og hvor kjøremåte skal avholdes - Tidspunkt for levering av chipliste - Tid og sted for utdeling av startnummer (kjøremøte). - Startplass, metode for tidtaking og starttid. - Tid og sted for premieutdeling. - Reiserute, innkvartering, m.m I tilfelle avlysning eller endringer, skal dette straks meldes til alle det er sendt innbydelse til. A 60.2 PÅMELDING TIL LØP Påmelding skal inngis til arrangøren før konkurransen Påmeldingsfristen bestemmes av arrangøren. Avhengig av de spesielle forhold ved arrangementet, bør denne fristen minst være fra 4 til 7 dager før arrangementets første dag. Hvis arrangøren aksepterer etteranmeldelser, skal det fastsettes en absolutt siste frist for disse Arrangøren fastsetter selv deltakeravgiftens størrelse, samt hvor stor ekstraavgift som skal ilegges for etteranmeldelser og klassebytte. Det kan fastsettes ulik deltageravgift for de enkelte klasser Juniorene skal betale halv deltakeravgift, i forhold til pkt. A Påmelding skal minst inneholde: - Løpets navn - Kjørerens navn og startlisensnummer - Kjørerens klubb (evt.) - Klasse For klubber og lag som sender samlet påmelding, skal de påmeldte deltakere føres opp klassevis. Det skal videre angis navn på lagleder som fungerer som klubbens representant overfor arrangør og TD Kjører/lagleder innestår for at de i påmeldingen gitte opplysninger er korrekte. Side 9 av 16

10 Arrangøren kan med skjellig grunn avvise en påmelding. Slik skjellig grunn kan være, men er ikke begrenset til, at kjøreren må anses å mangle tilstrekkelig ferdighet og/eller erfaring til å delta uten risiko for fare for seg selv, sine hunder eller andre deltakende spann Hvor spesielle forhold, f.eks. innkvarteringsmuligheter, tilgjengelig oppstallingsplass med mer, gjør dette nødvendig, kan arrangøren fastsette maksimalt deltagerantall, og avvise påmeldingen til de overskytende, forutsatt at dette er opplyst i løpsinnbydelsen og at påmeldingene aksepteres i den rekkefølge de mottas. A 70 FUNKSJONÆRER Arrangører skal sørge for å oppnevne de funksjonærer, og i det antall som er nødvendig for å sikre et velkjørt og trygt løp. De funksjonærer som skal utøve oppgaver på vegne av TD, eller hvis oppgave har direkte tilknytning til TD'ens virksomhet, skal godkjennes av TD/Juryen Arrangøren og TD skal forsikre seg om at de oppnevnte funksjonærer har de egenskaper og den kunnskap som er nødvendig for å løse sin oppgave, og til å håndheve de angjeldende reglementer etter beste skjønn, uten å favorisere eller diskriminere noen deltagere. Uerfarne funksjonærer skal bare gis enkle og lett forklarlige oppgaver I tillegg til sine klart definerte oppgaver, bør enhver funksjonær: - Påse at ingen uvedkommende oppholder seg i start- og målområde. - Påse at alle tilskuere og handlere som ikke i øyeblikket håndterer spann, oppholder seg bak sperringene. - Påse at tilskuerene ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt. - Påse at tilskuerene ikke håndterer hunder eller utstyr uten at kjøreren har gitt sin tillatelse. - Påse at løshunder ikke forekommer. - Påse at hunder tilhørende andre enn kjørerene, holdes oppstallet eller føres i bånd i tilstrekkelig avstand fra oppstallingsområdet samt start- og målområdet, og at slike hunder ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt LØPSKOMITE Løpskomitéen oppnevnes av arrangør, og kan bestå av: - Løpsleder - Løypesjef - Tidtagersjef - Ordenssjef - Løpssekretær - PR-sjef Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver Løpskomitéen skal oppnevne nødvendig antall hjelpere (handlere) for spannene, med TD s godkjennelse de assistenter han måtte ha behov for, og stevnets lege og veterinær Løpskomitéen bør videre oppnevne: - Postsjef - Starter - Måldommer - Utregnersjef - Sambandssjef - Materialsjef Samt de assistenter som trengs for disse. 80 PREMIERING Side 10 av 16

11 80.1 Ved hovedløp skal det i hver klasse utdeles et antall premier, som minst tilsvarer en premie pr. påbegynt tredje deltager Aldersbestemt klasse år Alle deltakerne skal premieres likt, og resultatlisten skal ikke rangeres Aldersbestemt klasse år. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gave, og resultatlisten skal ikke rangeres Junior klasse år. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gavepremiering Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt eventuelle statutter. B ARRANGEMENTSREGLER FOR NORGESMESTERSKAP KORTDISTANSE (SPRINT) B 10 SOM A 10 B 20 KLASSER OG DISTANSER Åpen klasse: Løypelengde km Åtte-spann: Løypelengde km Seks-spann: Løypelengde km Fire-spann: Løypelengde 7 9 km Fire-spann: Junior klasse: Løypelengde 7-9 km B 30 SOM A30 B 40 SOM A 40 B 50 SOM A 50 MED FØLGENDE TILLEGG: Det året H.M. Kongens Pokal blir satt opp i NM sledehundkjøring skal NM-klassen for tildelt H.M. Kongens Pokal arrangeres som et eget løp. De øvrige NM-klasser settes til et annet arrangement. B 60 SOM A 60 MED FØLGENDE TILLEGG: Norgesmesterskap er åpent for alle norske statsborgere og utlendinger som har bodd fast i Norge, og som har vært bosatt i landet i minst 24 måneder før startdag. Arrangeres Åpent Norsk Mesterskap, kan ikke utlendinger bli norsk mester om ikke nevnte krav er tilfredsstilt Deltakere må være medlem av lag tilsluttet NHF eller Forsvaret Minimumsalder for deltakelse i senior NM er 17 6 år Alder for deltakelse i junior NM, er år. 4 Dvs. fylt 12 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 5 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 6 Dvs. fylt 17 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 7 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 11 av 16

12 B 70 SOM A 70 B 80 SOM A 80 B 90 Tilbud til utøvere med handikap Ved alle nasjonale mesterskap, skal arrangør legge til rette for og tilby en egen klasse for handikappede. Klassen skal være fleksibel i forhold til om utøverne bruker ski, en eller to sleder. Antallet hunder, som det er anledning til å benytte, begrenses i forhold til vekt og antall personer (innberegnet hjelpepersonell). Ved bruk av ski: Løpet skal være 3 til 5 km 1 hund per utøver uten assistent 2 hunder per utøver med assistent (2 pers. henger bak hundene) Ved bruk av slede: Løpet skal være 5 til 10 km og gå over 1 til 3 dager. 2-4 hunder per utøver uten assistent 4 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på/i en slede) 4 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på hver sin slede, trukket av de samme hundene) KJØREREGLEMENT KORTDISTANSE (SPRINT) C LØPSREGLER C 10.1 GENERELT Alle deltakere plikter på forhånd å sette seg inn i dette generelle reglement, samt de spesielle regler som måtte være fastsatt for de enkelte løp. De av Norges Hundekjørerforbund fastsatte definisjoner og fortolkninger, ansees som en del av dette reglement og bindende for arrangør og deltakere All deltakelse skjer på eget ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han og hans hunder er i stand til å gjennomføre de enkelte løp under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål En arrangør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for uhell såfremt det kan godtgjøres at uhellet oppsto som følge av at hans informasjonsplikt til kjørerene ikke var overholdt Påmelding til løp skal inngis i samsvar med arrangørens krav. C 10.2 KJØRERE Arrangøren kan fastsette minimumsalder for deltakelse. Minimumsalder for deltakelse er 17 8 år i senior NM Kjørere må ellers tilfredsstille de av Norges Hundekjørerforbunds fastsatte betingelser for deltakelse i hundekjørerkonkurranser. 8 Dvs. fylt 17 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 12 av 16

13 Det er obligatorisk frammøte på kjøremøte forut for NM. Dersom kjøreren ikke har anledning til å møte skal arrangøren gis beskjed før møtets begynnelse. Kjørere som ikke møter på kjøremåte er selv ansvarlig for å skaffe seg den info. som blir gitt på møte. C 10.3 DOPING Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av forbudte metoder og/eller medikamenter iht. IFSS s liste med det formål å øke hundenes fysiske eller psykiske prestasjonsevne. For kjørere gjelder WADA s liste over forbudte metoder/medikamenter. Bruk av antibiotika oralt på hunder under konkurranse i regi av NHF er ikke tillatt, og er likestilt som bruk av doping Doping medfører automatisk diskvalifikasjon. C 20 KLASSER / ANTALL HUNDER I SPANNET Et spann i åpen klasse skal bestå av ikke mindre enn syv(7) hunder i første heat, og ikke mindre enn fem(5) hunder i påfølgende heat Et ti-spann skal bestå av ikke mer enn ti(10) hunder, og ikke mindre enn syv(7) hunder under første heat, samt ikke mindre enn fem(5) hunder i de påfølgende heat Et åtte-spann skal bestå av ikke mer enn åtte(8) hunder, og ikke mindre enn seks(6) hunder i første heat, og ikke mindre enn fire(4) hunder i påfølgende heat. Løypelengde i NM skal være km Et seks-spann skal bestå av ikke mer enn seks(6) hunder, og ikke mindre enn fire(4) hunder i første heat, og ikke mindre enn tre(3) hunder i påfølgende heat. Løypelengde i NM skal være km Et fire-spann skal bestå av ikke mer enn fire (4) hunder, og ikke mindre enn tre (3) hunder. Løypelengde i NM skal være 7-9 km Aldersbestemt klasse år års-klassen skal ikke bestå av mer enn to (2) hunder. Løypelengden skal ikke være mer enn fem (5) km. Alle deltakerne skal premieres likt, og resultatlisten skal ikke rangeres. Det skal ikke arrangeres NM i denne klassen Aldersbestemt klasse år års-klassen skal ikke bestå av mer enn tre (3) hunder. Løypelengden skal ikke være mer enn fem (5) km. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gave, og resultatlisten rangeres. Det skal ikke arrangeres NM i denne klassen, men det bør arrangeres klubb/kretsmesterskap Junior klasse, år. Skal bestå av ikke mer enn fire (4) hunder, og ikke mindre enn tre (3) hunder. Løypelengden i NM skal være 7-9 km. Alle deltakerne skal premieres med diplom og 1/3 dels gave-premiering. Det skal arrangeres NM i denne klassen Brukshundklasse sprint. Brukshundklassen skal bestå av ikke mer enn fire (4) hunder, og ikke mindre enn to (2) hunder. Spannet skal bestå av kun registrerte brukshunder. Flere reinrasede hundetyper kan gå i samme spann. Løp arrangeres etter reglene for 4-spann. Ikke NM-klasse. 9 Dvs. fylt 10 år innen 31. desember 2015, jfr. pkt. 7 definisjoner og generelle bestemmelser. 10 Dvs. fylt 12 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser 11 Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2015, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser Side 13 av 16

14 20.2 Etter starten kan kjøreren redusere antall hunder i spannet etter eget forgodtbefinnende, så lenge minimumsgrensen for den aktuelle klasse ikke underskrides. C 30 HUNDER Se punkt A 30 C 40 UTSTYR 40.1 LINER OG SELER Hundene skal være oppspent i enkel eller dobbel rekke Alle hunder skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevet med nakkeline for lederhunden(e) Slepeliner skal ikke anvendes på en slik måte at det kan innebære mishandling av hundene eller hindre andre spann SLEDER Sleden skal være i stand til å bære føreren, og minst en hund på forsvarlig måte under sledetrekket og alt nødvendig påkrevet utstyr Sleden skal være utstyrt med brems, frontbøyle, snøanker og sledetrekk FORBUDT UTSTYR Følgende utstyr tillates ikke anvendt under løpet: Pisk eller lignende tvangs redskap Munnkurv Kvelehalsbånd Kjetting- eller wire halsbånd KONTROLL Kjørere, hundespann og utstyr, skal være tilgjengelig for kontroll i oppstallingsområdet senest ti(10) minutter før angjeldende spanns starttid Et oppspent spann kan ikke kreves å stå tilgjengelig for kontroll i lengre tid en seks(6) minutter. C 50 LØPSREGLER 50.1 KJØREREGLER Kjører og hundespann skal følge den av arrangøren fastsatte løype. Hundespann og kjører skal gjennomføre løpet som en enhet. Kjøreren kan stå på sleden, sparke eller løpe Hvis et spann forlater løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra Enhver kjører som lar seg frakte med annet transportmiddel enn sin egen slede, skal diskvalifiseres. Unntatt ved hjelp av annen deltaker for å innhente sitt eget spann To eller flere spann kan ikke bindes sammen, unntatt i forbindelse med hjelp i en nødsituasjon. Enhver kjører innblandet i en slik hendelse skal avgi rapport straks etter målpassering Under løpet skal enhver hund enten være oppspent i spannet eller fraktes på sleden. Hunder som er tatt ut av spannet er diskvalifisert fra videre deltagelse i løpet LØSE SPANN ELLER HUNDER Side 14 av 16

15 Løse spann eller hunder skal ikke på noen måte være til hinder eller bryderi for andre spann eller kjørere Er hund(er) eller spann kommet løs, skal kjøreren straks foreta seg alt som står i hans makt, for å få tak i hunden(e), og har ikke anledning til å fortsette løpet før så er gjort En kjører skal innhente sitt løse spann eller sin(e) løse hund(er) til fots, eller ved hjelp av annen deltaker i løpet Et løst spann eller løs hund kan fortsette i løpet uten fortøyninger, såfremt spannet eller hunden har fulgt hele løypa, og ingen øvrige bestemmelser er overtrådt, og såfremt kjøreren bare har mottatt tillatt hjelp fra utenforstående Utenforstående hjelp skal være begrenset til å holde et løst spann eller en løs hund, inntil kjøreren kan overta spannet eller hunden Enhver kan, og oppfordres til, å stoppe og holde en løs hund eller et løst spann En kjører som forsettlig lar hund(er) løpe løs, hva enten underveis, eller ved stopp, skal diskvalifiseres. Ved tvilstilfelle kan TD/Jury pålegge kjøreren bevisbyrden for at hundene ikke er sluppet løs med forsett FØRSTERETT TIL SPORET Når to spann starter samtidig, eller i andre tilfeller hvor to spor løper sammen til ett, skal det spann som har sin forreste hund lengst fremme, ha rett til sporet Når kjørere benytter samme spor i motsatt retning, har det spann som kjører i nedoverbakke rett til sporet. Ved flatt terreng avgjør arrangøren på forhånd hvorvidt innkjørende eller utkjørende spann skal ha rett til sporet En kjører som er diskvalifisert, eller som har trukket seg, skal i alle tilfelle vike spor for ethvert spann som fortsatt deltar i konkurransen I målstrekningen (minimum en kilometer) har ingen spann spesielle fortrinnsrett til sporet FORBIKJØRING En kjører kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten(15) meter fra sleden til forankjørende spann Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og sakke farten, eventuelt stoppe helt, og /eller fjerne seg fra sporet hvis nødvendig eller forlangt av den forbikjørende En kjører som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før: I åpen klasse og ti-spannsklassen: tidligst etter fire(4) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer I øvrige klasser; tidligst etter to(2) minutter, eller åtte hundre (800) meter. - Såfremt kjørerne seg imellom ikke blir enig om noe annet Såfremt det forbikjørende spann får problemer på grunn av forbikjøringer, kan kjøreren kreve den nødvendige hjelp av den andre, og kan samtidig forlange at denne skal vente i minst ett(1) minutt før han kjører videre En kjører som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. De kjørere som har stoppet, skal sørge for at det er tilstrekkelig fritt spor for forbikjøring, fortrinnsvis og om nødvendig fjerne seg og sine spann helt fra løypa Når spann kjører ifølge, skal det bakenforliggende spann opprettholde en avstand på minst en spannlengde. Side 15 av 16

16 Forbikjøringsreglene gjelder ikke i målstrekningen OPPFØRSEL Kjørere er ansvarlig for sine hunders, eventuelle hjelperes og egne handlemåter og oppførsel Sunn fornuft og god sportsånd skal utvises av alle som deltar i og har befatning med løpet Spann, kjørere og hjelpere skal til enhver tid utvise en oppførsel som ikke må ansees å stille sporten og/eller dens utøvere i vanry TILLATT HJELP UNDER VEIS Hjelp er tillatt ved start og på startstrekningen Så snart et spann har passert startstrekningen, gjelder løpsreglementet(jrf.avsn. E, paragraf 48 ff) Alle spann og kjørere kan motta tilsvarende hjelp fra funksjonærer og innenfor grensene fastsatt av arrangør Bare kjørere kan yte hjelp til andre kjørere i løypa, og innenfor de begrensninger fastsatt i nærværende reglement, eller med hjemmel i dette Hjelp fra utenforstående er bare tillatt såfremt et spann blir så ukontrollerbart at det innebærer eller kan innebære en akutt fare for spannet selv, andre spann/hunder eller personer, og kan gi grunnlag for diskvalifikasjon FORBUDT HJELP UNDER VEIS Å gi andre spann pace, eller å la sitt spann bli pacet av andre deltakere eller utenforstående, er ikke tillatt. En kjører kan pace sitt eget spann. Det er ikke tillatt å bytte hunder kjørere imellom, etter at en av dem eller begge har startet. Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra utenforstående uten innenfor de grenser som er fastsatt av arrangør i samråd med TD, og som er tilgjengelig for alle deltakere. Overtredelse av bestemmelsene i denne paragrafen medfører automatisk diskvalifikasjon. Side 16 av 16

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006.

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. Vedtatt på NHF s Ting 14. juni 2015 (Regulation part II Race rules) Det henvises også til IFSS Race rules chapter

Detaljer

Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1

Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1 NORDISK STIL Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. Innholdsfortegnelse: 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1 2. ARRANGEMENTSREGLER SPESIELT FOR NORGESMESTERSKAP

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET

REGLER FOR FEMUNDLØPET REGLER FOR FEMUNDLØPET 2012 Page 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser. 1.2 Løpskomite. 1.3 Løpsledelse. 1.3.1 Jury. 1.3.2 Løpsleder / Race Marshall (RM).

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015.

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse.

Detaljer

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 1 1.2 KONKURRANSEKLASSER Klasser Mix-stafett: 17-19 17-21 17-senior Forslag: 17-18 17-21 17-senior

Detaljer

KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR HUNDKJØRING

KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR HUNDKJØRING KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR HUNDKJØRING ALLE GRENER ENDRINGER I DETTE REGLEMENTET VEDTAS AV STYRET ETTER VEDTAK/INNSTILLING FRA TINGET/FAGMØTENE Vedtatt av styret i NHF 31.08.2016

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Konkurransetekniske-regler Stand up padling

Konkurransetekniske-regler Stand up padling Konkurransetekniske-regler Stand up padling Innhold Kapittel 1: Tekniske regler... 3 1 Definisjon... 3 2 Brett... 3 3 Sikkerhetsutrustning... 3 4 Padleåre... 3 5 Padleteknikk... 3 6 Ekstrautstyr... 3 Kapittel

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING

KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING E1 APPENDIKS E KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING Seilaser med radioseiling skal seiles etter Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. ENDRINGER TIL DEFINISJONER, TERMINOLOGI OG REGLENE

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter,

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Regler for NM og Hovedløp. NM-uka. NM-natt. Mesterskap/klasser i orientering Ajourført etter vedtak på Kretsledermøte 18.november 2016.

Regler for NM og Hovedløp. NM-uka. NM-natt. Mesterskap/klasser i orientering Ajourført etter vedtak på Kretsledermøte 18.november 2016. Regler for NM og Hovedløp Mesterskap/klasser i orientering Ajourført etter vedtak på Kretsledermøte 18.november 2016. NM-uka Langdistanse Antall deltakere Vinnertid Startintervall H 21- Åpent 90 min 2

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Regler for trekkhundprøver,

Regler for trekkhundprøver, Regler for trekkhundprøver, polare raser Gyldig fra 01.02.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT.... 3 1.2. DELTAKELSE.... 4 1.3. DOMMERE.... 5 1.4.

Detaljer

Tilleggsregler (TR) - NC 1

Tilleggsregler (TR) - NC 1 Tilleggsregler (TR) - NC 1 Opprettet:06.03.2015 11:54 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 1 Konkurranse-dato 18.04.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR TRONDHEIM CANIX

KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR TRONDHEIM CANIX KONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR TRONDHEIM CANIX SIST ENDRET 12/05-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE...2 KAPITTEL 1: FORMÅL...3 KAPITTEL 2: GENERELLE BESTEMMELSER...3

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet.

Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet. Siste oppdatering 27.01.2009 Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Breidangen Rundt LYS Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 21. og 22. mai 2011 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB!

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB! Siste oppdatering 27.02.2009 Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er

Detaljer

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapet (DM) og Norgesmesterskapet (NM) i blomsterdekorering er årlige

Detaljer

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55.

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55. Seilingsbestemmelser PelleP Vestfold Cup #9 samt Kretsmesterskap for Optimist 2009, Klasser Optimist, Zoom8, Laser Radial, Europa og 29 er 12. -13. September 2009 Larvik Seilforening www.larvikseilforening.no

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) KAPITTEL 1 OMFANG OG BEGRENSNINGER 1 1) ØPM regulerer offisielle mesterskap i alle grener innenfor NCF: Norgesmesterskap, Ungdomsmesterskap og Regionmesterskap. 2) ØPM

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

RENNINNBYDELSE. Rulleskirenn på Andørja Onsdag

RENNINNBYDELSE. Rulleskirenn på Andørja Onsdag Oppdatert: 18.6 RENNINNBYDELSE Rulleskirenn på Andørja Onsdag 05.07.2017 Konkurransene avholdes på på Andørja. I samarbeid med Norges Skiforbund og Troms Skikrets har Andørja Sportsklubb gleden av å invitere

Detaljer

Norgesmesterskap i sprintorientering

Norgesmesterskap i sprintorientering Norgesmesterskap i sprintorientering Lørdag 3. og søndag 4. juni 2017 HAMAR ORIENTERING Arrangører: Arena Stortorget Foto: Nina Smestad Lørdag 3. juni NM Sprint individuelt i Hamar sentrum. Søndag 4. juni

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger INNBYDELSE Vinterleker 2017 Langrenn og Truger NM STADIOEN PÅ LYGNA 25-26. mars Idrettsglede arrangeres av: Brandbu Idrettsforening og Civitan Norge Arrangør: Brandbu IF og Civitan Norge Sted: Lygna skistadion

Detaljer

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Sørum idrettslag inviterer til det 5. rittet i Norgescup Maraton 2017, Regionmesterskap for region Øst og Stomperudrittet lørdag 9. september 2017 Sted: Sørum

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Sykkel, Landevei 2014

Sykkel, Landevei 2014 Velkommen til NNM Sykkel, Landevei 2014 13.14. September Åpent NordNorsk Mesterskap Arrangør: Bodø Cykleklubb For mer og oppdatert informasjon: http://www.bodock.no og https://www.facebook.com/groups/135540200797/

Detaljer

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Vi oppfordrer våre deltakere til å holde seg informert omkring vårt arrangement og gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer fortløpende. HelteRennet

Detaljer

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise.

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. VIKTIG FOR ALLE UTENLANDSKE FØRERE: Førere på BIL må ha gyldig starttillatelse fra sitt hjemlands forbund for å kunne

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 9.og 10. februar 2013

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 9.og 10. februar 2013 INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 9.og 10. februar 2013 PROGRAM: Lørdag 9.februar: Kl. 10.00 Sprint. Krets- og sonerenn for 8-10 år. Stadionområdet Finnfjordbotn. Fristil Kl. 10.00-11.30 Prolog

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Juryarbeid i NM og HL

Juryarbeid i NM og HL Juryarbeid i NM og HL Innhold 1. Instruks for jurymedlemmer i NM og HL 2. Utdrag av konkurransereglene 3. Juryprotokoll Skjemaer 1. Protest mot deltaker 2. Diskvalifikasjon 3. Klage på arrangøravgjørelse

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

Arrangørkonferanse oktober Oppdateringer reglement Tore Bøygard Leder TK

Arrangørkonferanse oktober Oppdateringer reglement Tore Bøygard Leder TK Arrangørkonferanse 28. 29. oktober 2016 Oppdateringer reglement Tore Bøygard Leder TK 1.2.4 jenter og gutter I LM: J 13/14, J 15/16, J 13 16, G 13/14, G 15/16, G 13 16. Det skal lages klasser for funksjonshemmede

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Sport8-cup og løp for alle!

Sport8-cup og løp for alle! PM Sport8-cup og løp for alle! Program Lørdag 21. januar 2017 - Mellomdistanse og nattsprint 11:00 Første start mellomdistanse 17:00-18:00 Fri start nattsprint (minuttstart for D/H 17-20 og D/H 21) 18:00-20:30

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI MARS 2010.

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI MARS 2010. INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 13. 14. MARS 2010. PROGRAM: Generelt: 8 10 år: sonerenn Øvrige klasser: kretsrenn Lørdag: Kl. 10.00 Sprint. Fra 8 år. Finnsnesvannet/-parken. Fristil Kl. 17.00

Detaljer

Hammerfest skifestival Meridianrennet kretsrenn/sonerenn 17-18. januar 2015

Hammerfest skifestival Meridianrennet kretsrenn/sonerenn 17-18. januar 2015 Hammerfest skiklubb inviterer til Hammerfest skifestival Meridianrennet kretsrenn/sonerenn 17-18. januar 2015 Hammerfest skiklubb feirer 40 år i år!! I anledning jubileet klinker vi til og arrangerer Hammerfest

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013,

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013, Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Seilingsbestemmelser Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no V. 2.0

Detaljer

INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ

INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ Velkommen til kretsmesterskap i sprint og duatlon og Tour de Nordland i! Innstrandens Idrettslag har gleden av å

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskapet 2017 Lørdag 23. September

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskapet 2017 Lørdag 23. September SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskapet 2017 Lørdag 23. September Vi har i 2017 to klasser: 1. Nor Rating for de som har gyldig målebrev og vil konkurrere i henhold til klasseklubbens regler. Vinner av

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

Juryarbeid i Terminfestede løp (NA, KM, Krets og Nær-løp) Buskerud Orienteringskrets (BuOK) 2012.

Juryarbeid i Terminfestede løp (NA, KM, Krets og Nær-løp) Buskerud Orienteringskrets (BuOK) 2012. Juryarbeid i Terminfestede løp (NA, KM, Krets og Nær-løp) Buskerud Orienteringskrets (BuOK) 2012. Innhold 1. Instruks for jurymedlemmer i BuOK s terminfestede løp 2. Utdrag av konkurransereglene 3. Juryprotokoll

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt Arendals Seilforening Seilingsbestemmelser APL Race 2017 NM H-Båt fredag 28. til søndag 30. juli Side : 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2

Detaljer

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN 1.3.6 Ungdom menn (M 17, M 18, M 19) a) 12,5 km normal ( 45 sek tillegg) b) 7,5 km sprint c) 10 km jaktstart d) 3 x 7,5 km stafett (NM 4 x 7,5 km) e) 10 km fellesstart f)

Detaljer

Spała, maja May 17., 2016 Fagmøte, langrenn Regelsaker

Spała, maja May 17., 2016 Fagmøte, langrenn Regelsaker Spała, 16-18 maja 2016 May 17., 2016 Fagmøte, langrenn 2016. Regelsaker Her er noen regelforslag, basert på diverse erfaringer og innspill Det første forslaget (sanksjonsbestemmelser) må vi vedta (pålagt

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap)

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) SØR-AURDAL KOMMUNE Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) Ambulerende bevilling, til deltagere i sluttet selskap (se retningslinjer) Bevilling for en bestemt anledning,

Detaljer

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Innbydelse og tilleggsregler Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 1. mai 2017 Følg skiltene Slemmestad fra E-18. Fra E-18 kjøretid ca 15 minutter

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 4.og 5. februar 2012

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 4.og 5. februar 2012 INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 4.og 5. februar 2012 PROGRAM: Generelt: 8 10 år: sonerenn for Midt Troms for alle tre renn lørdag og søndag. Øvrige klasser: kretsrenn lørdag og søndag Lørdag 4.februar:

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer