EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Mål Virksomhetsplan Barnehagens omdømmeplattform Menneskelige forutsetninger Beliggenhet og nærmiljø Sikkerhet Fysiske miljø/forutsetninger inne og ute Barnehagens historie Barnehagens innhold og arbeidsmåter Foreldresamarbeid Barneghagens visjon og målsetting Visjon Hovedmål for barnehagen Medvirkning Innhold og arbeidsmåter Mat og måltider Tilvenning Reggio Emilia Prosjekt i Storvollen Hverdagsaktiviteter Overgang til skolen Barnehagens tradisjoner Dokumentasjon Vurdering Kontaktinformasjon.17 Storvollen barnehage 2

3 1.0 Mål Formelle rammer og forutsetninger: 1.1 Virksomhetsplan. Se vedlegg Barnehagens omdømmeplattform. Se vedlegg 2. Dokumentene er under utarbeiding. Planlagt ferdigstilt før utgangen av april Menneskelige forutsetninger Storvollen barnehage eies og drives av Tromsø kommune. Barnehagen er en del av enheten Kvaløya barnehager, som består av 6 barnehager. Enheten ledes av en enhetsleder, som samarbeider med faglederne i barnehagene. Enhetsleder og fagledere utgjør enhetens lederteam. Per har barnehagen 49 barn fordelt på 3 baser Orion: 15 barn i alderen 1-2 år Orion har en pedagogisk leder, en førskolelærer og to assistenter Herkules: 19 barn 3-6 år Herkules har en pedagogisk leder,1 spesialpedagog i 50 % og to assistenter Pegasus: 15 barn 2-6 år Pegasus har en pedagogisk leder, 1 fagarbeider og 1assistent. Personalet i Storvollen består av førskolelærere, spesialpedagog, fagarbeidere og assistenter. Barnehagen er øvingsbarnehage for førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at vi i perioder av året har studenter derfra. Assistenter og nyutdannete pedagoger har månedlig veiledning. Assistentene deltar på kompetanseheving i regi av Tromsø kommune. Storvollen barnehage 3

4 1.4 Beliggenhet, nærmiljøet Barnehagen ligger i utkanten av boligområdet på Storelva. Vi har et variert uteområde, med fotballbane, lysløype, akebakker, skog og fjell like utenfor gjerdet. Vi har også edderkoppskogen som vi bruker jevnlig hele året. Barnehagen ligger i gangavstand til fjæra.. Vi ligger i nærmiljøet til Storelva barneskole og samarbeider tett med dem i forbindelse med overgangen/ barnehage skole 1.5 Sikkerhet Barnehagen har utarbeidet sikkerhetsrutiner, for tur og det fysiske inne og ute miljøet, som gjennomgås og evalueres jevnlig, på basemøter, lederteammøte og personalmøter. 1.6 Fysiske miljø/ forutsetninger inne og ute Storvollen barnehage er en modellbarnehage med fire baser, hvorav tre baser er i bruk, pr Alle barna skal føle seg trygge i Storvollen barnehage og på alle voksne som er her. 1.7 Barnehagens historie Storvollen er en av de to første basebarnehagene som ble bygget i Tromsø. Den ble åpnet høsten Storvollen barnehage 4

5 2.0 Innhold og arbeidsmåter 2.1 Foreldresamarbeid Den viktigste kontakten mellom personalet og foreldrene er den daglige kontakten ved bringing og henting. Det er viktig med gjensidig informasjon. Dette har stor betydning også for barna. Det at barna opplever en god atmosfære og et positivt samarbeid er med på å skape trygghet. MÅL: Barnehagen skal være et sted hvor foreldrene føler at det er trygt å levere sine barn Foreldrene skal oppleve at de har medvirkning på det arbeidet som skjer i barnehagen METODE: Daglig kontakt ved bringing og henting Månedsplan med evaluering sendes ut fra basene Nyhetsbrev sendes ut fra barnehagen hver måned Deltagelse på foreldremøter og foreldresamtaler Mulighet for foreldresamtaler ved behov Samarbeid gjennom SU og foreldreråd Vi har 2 foreldremøter pr år, i september og i april/mai. 3.0 Barnehagens visjon og målsetting 3.1 Visjon «En god start for resten av livet» I det legger vi at: Når barna gis frihet og rom for medvirkning i samspill med andre barn og kompetente voksne vekkes glede, motivasjon, lekelyst og lærelyst. 1 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og Storvollen barnehage 5

6 tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 2 Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Storvollen barnehage 6

7 Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Verdigrunnlag Rammeplan for barnehagen legger grunnlaget for de verdier, mål og arbeidsmetoder vi skal jobbe etter i barnehagen.i tillegg har Kvaløya barnehager et verdigrunnlag som skal prege våre arbeidsmåter, holdninger og handlinger. De er: Spenstig - vi tør! Allsidig - vi trenger den enkelte for å bli GOD i lag Raus - vi byr på oss selv og sier JA I tida - vi skaper FRAMTIDEN nå Storvollen barnehage 7

8 3.2 Hovedmål for barnehagen Barna på Storvollen barnehage skal få et faglig og sosialt fundament som gjør dem til TRYGGE, KOMPETENTE OG INKLUDERENDE barn i sitt møte med skolen og samfunnet generelt. Satsningsområdet for Storvollen barnehage i 2013 er barns medvirkning. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og mangfoldet i barnegruppen og personalet. For å oppnå barns medvirkning ønsker vi gjennom det mangfoldet vi har i vår barnehage å ta utgangspunkt i språk, natur og kultur. Ethvert barn har rett til å bli tatt på alvor og ha innflytelse i fellesskapet (jfr. Barnehageloven 3) 3.3 Medvirkning å virke med andre i et fellesskap. Barnehagen gjenspeiler på mange måter samfunnet barna skal integreres i. Storvollen barnehagen er planlagt og tilrettelagt for å gi barna best mulig opplevelser, erfaringer og læring. De skal få utfolde seg, oppleve, leke og lære innenfor rammen av de normer og regler som gjelder i barnehagen og som ivaretar fellesskapet. Medvirkning er ikke det samme som selvbestemmelse. Medvirkning skjer i et fellesskap og gjennom dialog. Barna skal ha innflytelse og mulighet for å uttrykke seg gjennom deres hverdag i barnehagen. De skal bli oppmuntret av de voksne rundt seg til å bidra med sine tanker, ideer og forslag. Barna skal ha en hverdag der de blir sett, hørt og forstått. På denne måten vil barna vokse opp i et romslig, anerkjennende miljø hvor de lærer at «min stemme» blir hørt, og at «jeg»kan være med å påvirke og bidra. Barna vil også erfare at andre har ulike ønsker og behov som også må lyttes til. Det aller viktigste i forhold til medvirkning er de ansattes kompetanse i å lytte til, forstå og tolke hva det enkelte barnet egentlig trenger. Storvollen barnehage 8

9 4.0 Innhold og arbeidsmåter 4.1 Mat og måltider Matvaner etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres i barnehagen er av stor betydning. Vi vektlegger: Varmmat to ganger i uka. Varierte smaksopplevelser og variert næringsinnhold. Frukt og grønt hver dag Melk eller vann til maten. Matvarer og pålegg med lavt sukkerinnhold. Å legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø. God tid til hvert måltid slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat. God hygiene før og etter måltidene og ved oppbevaring av mat. Storvollen barnehage 9

10 4.2 Tilvenning Tilvenningsperioden er viktig for å få en god og trygg start for barnet i barnehagen. Vi tilpasser antall dager etter hvert enkelt barns behov. I utgangspunktet er det satt av 3 dager til tilvenningen. Hvert barn har sin kontaktperson i personalet og vi anser det som viktig å ha en god dialog og kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. 4.3 Reggio Emilia Kvaløya Barnehager skal i sitt arbeid la seg inspirere av Reggio Emilia filosofien. Dette er ikke en metode, men en måte å tenke på som bygger på en humanistisk livsholdning der dialog og demokrati er drivkraften. I Reggio Emilia ser en på barnet som et kompetent menneske med kraft og resurser. Barnet vil vokse, lære og skape sin egen kunnskap sammen med andre. Det betyr at en undrer seg sammen med barna og arbeider med barnas egne teorier og arbeidsmåter. En legger også vekt på at barnet er deltagende i utforskning og undersøkelser, noe som gir muligheter for fordypning og bearbeiding gjennom ulike uttrykksmåter som f.eks lek, forming og musikk. Denne filosofien er i samsvar med rammeplanens menneskesyn, syn på læring og barns medvirkning. Storvollen barnehage 10

11 4.4 Prosjekt i Storvollen barnehage PEDAGOGISK LEDELSE INSPIRERT AV REGGIO EMILIA Storvollen barnehage skal delta i prosjektet, pedagogisk ledelse om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena- inspirert av Reggio Emilia. Fokus for dette prosjektet er barns medvirkning. Dette betyr at viktige element i tilrettelegging av barnehagens pedagogiske miljø vil være: - Organisering av det fysiske miljø - Det pedagogiske innholdet med fagområdene - Voksenrollen, være viktige element i prosessen NÆRVÆRS PROSJEKTET Hovedmålet er nærvær på 90% eller mer. Prosjektet avsluttes i Hverdagsaktiviteter Hverdagssituasjonene skal være en arena for mange læringssituasjoner. Barna skal få delta i forberedelser, gjennomføring og vurdering. Arbeidsmåter: Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til utrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og på kledning Barns viktigste læringsarena er leken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek. Leken utvikler språk, sosial kompetanse og de motoriske ferdigheter. I hverdagen skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, kunnskaper og ferdigheter. Barn har medvirkning ut i fra alder og modenhet, og personalets rolle er å legge til rette for dette. Storvollen barnehage 11

12 For å kvalitetssikre det pedagogiske arbeidet i barnehagen,ser vi det som viktig å dele barna inn i aldershomogene grupper. 4.6 Overgang til skolen I Rammeplan for barnehagen står det: Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikheter med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Arbeidsmåter: Vennskapsgrupper Barna deles i grupper etter hvilken skole de skal begynne på.dette er et samarbeid mellom alle barnehagene på Kvaløysletta, og skolene Kaldfjord, Storelva, Selnes, Sandnessund og Slettaelva. Tilbudet gjelder også barn som ikke har barnehageplass. Vennskapsgruppene vil blant annet gjennomføre: Turer i nærområdet rundt skolen Samlinger der det å bli kjent med hverandre står i fokus Og forberede barna på det som møter dem på skolen Besøk på skole/ sfo Møte med fadderklassen Storvollen barnehage 12

13 5-årsgruppe/førskolegruppe De som skal begynne på skolen neste høst møtes en gang hver uke der det jobbes med ulike aktiviteter som forberedelse til skolestart. Aktivitetene vil være preget av lek, og vil i stor grad foregå i barnehagen. Barna er med i planlegging og vurdering. Avskjed med barnehagen Vi markerer avslutninga med overnatting i barnehagen. Storvollen barnehage 13

14 5.0 Barnehagens tradisjoner Gjennom vår historie har vi etablert noen tradisjoner som er en viktig del av årsrytmen vår. Januar Solfest 24.1 Vi ønsker sola velkommen tilbake Solidaritetsaksjon Foreldrekaffe 30.1 Periode med tilrettelagt aktiviteter tilrettelagt av FORUT. Avsluttes med basar til inntekt for et prosjekt, på foreldrekaffen Februar Samisk uke Vi blir kjent med samisk språk og kultur og markerer samefolkets dag 6. februar. Vi lager bidos, hører på samisk musikk og eventyr, og har ulike aktiviteter inne og ute. Karneval Vi kler oss ut og danser og går i tog Mars Vinterbarnfestival Ulike vinteraktiviteter som barna kan være med på både i og utenfor barnehagen Påskefrokost Vi inviterer foreldre til påskefrokost i barnehagen Mai 17. mai Feiring av nasjonaldagen FAU er ansvarlig for fanen i 17. mai toget. Barnehagen har plass i barnetoget som går fra Storelva skole. Overnatting Avgangskullet overnatter i barnehagen Juni Sommerfest Foreldre, barn og personalet griller og koser seg ute. De som skal slutte får utdelt minnebok Juli Sammenslåing Del av juli måned slår vi sammen Storvollen, Eidhaugen og Kjosen barnehage November Mørketidsfest Markering av at sola er borte og vi går inn i mørketida. Desember Julebord Vi pynter oss og spiser julemat Nissefest Nissefest i barnehagen hele dagen. Grøt til lunsj og kanskje kommer nissen?? Storvollen barnehage 14

15 5.1 Dokumentasjon I Rammeplan for barnehagen står det: Gjennom å dokumentere barns læring og personalets arbeid blir dette synliggjort. Dokumentasjonene vil dermed være grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljø og kommune som barnehage myndighet, informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Mål: Vi skal dokumentere barns opplevelser og læringsprosesser. Dette skal vi gjøre ved hjelp av: Bilder Tekst (fortellinger fra barn eller voksne) henges på veggene i barnehagen. Presentasjoner/ utstillinger. 5.2 Vurdering Hva skal vurderes? Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Det er viktig å ha fokus på samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom de ansatte i barnehagen. Barnehagens innhold og opplegg skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Hensikten med vurdering: Gjennom å vurdere vil vi skape en debatt om barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Vi setter ord på det vi gjør, for å åpne for refleksjoner. Disse refleksjonene danner et grunnlag for videre kvalitetsutvikling av barnehagen. Storvollen barnehage 15

16 Hvor vurderer vi? Basemøter Personalmøter Foreldremøter Foreldresamtaler Planleggingsdager HMS møter Brukerundersøkelse Su møter Hvem vurderer? Barnehagens fagleder har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Faglederen må sørge for at vurderingen foregår i forståelse med foreldrene og personalgruppen. Personalet vurderer alle aktiviteter som foregår i barnehagen. Vi ønsker i tillegg å ha mer fokus på at ungene skal få være med på å vurdere sine opplevelser. Det er også viktig at vi får tilbakemeldinger fra foreldrene i forhold til enkeltbarn og barnehagen generelt. Dette gjøres gjennom daglig kommunikasjon, deltagelse på foreldremøter, samtaler og gjennom brukerundersøkelser. Storvollen barnehage 16

17 6.0 KONTAKTINFORMASJON Storvollen barnehage Adresse: Øvre Storvollvegen 66, 9100 Kvaløysletta Fagleder: Solrunn Børvik Telefon: / Mottak kjøkkenet: Basene: Orion turmobil: Herkules og Pegasus turmobil: Pedagogisk leder Pedagogisk leder Orion Herkules Steinar Bakke Ingrid Elvenes Pedagogisk leder Pegasus Bjarney Gunnarsdóttir Enhetsleder for Kvaløya barnehager: Ann Bjørg Knutsen Telefon: Storvollen barnehage 17

18 Innledning: VIRKSOMHETSPLAN KVALØYA BARNEHAGER -intensjonen med en virksomhetsplan - hvordan den er utarbeidet 1. Nasjonale og kommunale styringsdokument Nasjonale: Lov om barnehager Rammeplanen Kommunale: Kvalitetsplanen Omdømmeplattformen (kommunal/enhetsnivå) 2. Kvaløya barnehage: Organisering/barnehagene i enheten. Enhetens verdigrunnlag (SARI/Kommunens visjon/løft:) Enhetens omdømmeplattform Kosttilbudet Mål for perioden: Kvaløya barnehage skal ha fokus på danning og læring ved å: Øke personalets forståelse av danning og danningsbegrepet. Øke personalets forståelse av Rammeplanens læringsbegrep og barns læringsprosesser. Øke personalet bevissthet om betydningen av egen rolle for barns danning og læring. Etablere og vedlikeholde et fysisk miljø som fremmer barns danning og læring. Sikre progresjon og sammenheng i barns læring gjennom barnehageløpet. Satsningsområder: o Barnehagen som dannings- og læringsarena. o Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring. o Miljøfyrtårnet o Nærværsprosjektet o IKT i barnehagen Vedlegg 1 Storvollen barnehage 18

19 3. Innhold: Hverdagsaktivitetene Barns medvirkning Fagområdene Omsorg Lek Språk Sosial kompetanse Barnehagen som kulturarena Overgang barnehage/skole 4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering: Planlegging: Virksomhetsplanen Årsplan Måneds- og ukeplan HMS års-hjul Planleggingsverktøy: Femia Barns deltakelse/innspill Dokumentasjon: Barns dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon (praksisfortelling, bilder Informasjonstavler (bilder og tekst av ped. aktivitet/generell info.) Hjemmesidene Nyhetsbrev Utstillinger Vurdering: Medarbeiderundersøkelser Brukerundersøkelse Barns erfaringer og synspunkter 5. Samarbeidspartnere Interne (enhetsteam, lederforum, felles fagdager, arbeidsmiljøgruppa.) Foreldre/foresatte Eksterne (PPT, Barnevernet, helsestasjoner, skole og andre ) Utdanningsinstitusjoner (videregående, ungdomsskole, UiT (øvingsopplæring) Målsettingen for virksomhetsplanen bygger på følgende: Storvollen barnehage 19

20 1. Formålsparagrafen 2. Visjonen for Tromsø Kommune 3. Barnehagens verdier 4. Omdømmeplattformen (Utarbeide informasjonsrutiner og -verktøy som sikrer godt engasjement og delaktighet). 5. Mål for perioden Storvollen barnehage 20

21 Vedlegg 2 Storvollen barnehage 21

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer