Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no"

Transkript

1 Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan

2 Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober Den gang i leide lokaler. I desember 2009 flyttet vi inn i ny barnehage. Barnehagen har 54 plasser og 16 voksne. Barnehagen organiserer arbeidet i små aldersinndeltegrupper. Barn trenger å ha tilknytning til en mindre gruppe før de skal ut å forske på de andre. Særlig viktig er dette for de aller yngste. Alle barn har en voksen på sin gruppe som har et spesielt ansvar for at jeg opplever trygghet og tilhørighet. Ekeberg barnehage ligger nær skog og mark og har egne leirplasser med lavvo og lekemuligheter. Lek og aktiviteter knyttet til skogen er en viktig del av innholdet i hverdagen. Omsorg Raushet Humor Våre verdier skal tydelig kunne merkes, høres, ses og løftes. De skal danne en felles plattform for arbeidet vårt og hverdagen vår. Sammen fyller vi barnets ryggsekk med gyldne øyeblikk og gode minner

3 Styrende for vårt arbeid er Lov om barnehager, rammeplanen, årsplan, vedtekter og lokale handlingsplaner. Årsplanen har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale til å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den er utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid. I vår dokumentasjon vil du kunne følge med på hvordan vi nærmer oss disse hovedområdene på ulik måte gjennom hverdagen. Det vil bli lagt vekt på tverrfaglighet og et helhetlig læringssyn. Vi har rammeplaner til utlån om det skulle være interessant å sette seg inn i det overordnede planverket for barnehagen. Barnehagens formål: Lov om barnehager 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det viktigste av alt er at barna får leke Barna er en stor ressurs som medvirker og former sin egen hverdag i samspill med andre barn og de voksne i barnehagen. Leken er en naturlig væremåte for barnet. I leken bruker barnet fantasien sin og utvikler kreativitet. Vi ønsker at barnas hverdag er trygg, innholdsrik, meningsfull og morsom. Her skal vi le sammen, lære gjennom å oppdage, utforske verden sammen og leke, leke, leke. Barna utvikler god selvfølelse og får tro på seg selv og andre.

4 Fantasi Fantasien har mange funksjoner i barns liv og læring. Den er en kilde til glede, munterhet og livsutfoldelse, og et helt sentralt redskap når barn skal lære om verden rundt seg. Utvikling av fantasi er svært viktig av flere grunner. glede forestillinger og humoristiske innfall tull og tøys bearbeide inntrykk ved og ta andre roller vekker skaperlyst og nysgjerrighet problemløsning Fantasi og sosial kompetanse Fantasien har en svært viktig funksjon i forhold til barnets sosiale utvikling: Den er en forutsetning for at barnet skal lære å ta den andres perspektiv, altså utvikle evnen til å sette seg inn i andre menneskers situasjon. Denne evnen er helt sentral for den sosiale kompetansen som er så viktig i samvær med andre mennesker. Når barnet kan forestille seg hva andre tenker og føler, kan det reagere med empati. Barnet vil etter hvert lære at det som er morsomt og bra for en selv, kanskje er trist og vanskelig for en annen. Etter hvert vil barnets atferd bli preget av at barnet ikke bare tenker på hva det selv ønsker, men også på hva som er bra for andre.

5 Ekeberg barnehage Barnehagen i friluft Barna i Ekeberg bruker skog og mark som lekeplass flere dager i uken. Vi ser at skogen innbyr til fantasifull, kreativ lek. Leken er oftere uten konflikter og barna leker mer på tvers av alder og grupper. Vennskap dannes, barna får felles erfaringer, de har god plass og kan bruke stemme og kropp mye friere enn innendørs. Barna får førstehåndserfaringer, lærer å bruke sanser, og blir i fysisk god form av å være i aktivitet ute. Vi har aktiviteter etter årstid. Alle grupper har hver sin skogdag i tillegg til fellesturer. Barna er med i lavvoen fra de er helt små og fra de klarer å gå et stykke i ulendt terreng.

6 Sang og musikk Barnehagen har mye sang og musikk, dans og bevegelse. Dette hører med til hverdagen hos oss. Vi har både planlagte sangsamlinger og spontan sang til musikk. Til flere av sangene er det bevegelse eller tegn. Dette gjør at teksten blir lettere å lære, og det blir mer liv i sangen. Barn i alle aldre har glede av sang og musikk og hver og en kan delta på egne premisser. Både små og store bruker instrumenter, og de som vil får prøve mikrofon. Ofte lager vi dramatiseringer av sanger. Lek og fellesskap gjennom sang, musikk og drama

7 Omsorg I Ekeberg barnehage skal omsorg ligge som et bakteppe i både væremåte og handling hos de voksne. For oss er omsorg å være tilstede for barna i hverdagen, hvert enkelt barn skal ses. Det vil si at det skal være rom for kos og trøst når barnet trenger det. Like viktig vil det være å gi barnet en opplevelse av å være en viktig del av fellesskapet. Barnet skal få vise hvem det er, få sine meninger hørt og vite at det alltid vil være bra nok, uansett. Barnet skal få bryne seg på aktiviteter tilpasset sin alder og utvikling og gjennom dette få gode mestringsopplevelser. Omsorg er også å være tilstede og dele gleden når barnet har fått til noe nytt eller opplevd noe spennende. Omsorg skal ikke bare være noe som voksne gir til barna. Det er mye omsorg barna imellom, og dette skal vi se og oppmuntre til. En omsorgsfull hverdag i barnehagen er også preget av voksne som er omsorgsfulle overfor hverandre. Medvirkning Jeg er meg og jeg er en viktig del av fellesskapet i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og være med på planlegging og vurdering av denne i samsvar med sin alder og modenhet. Dette krever voksne som ønsker og klarer å fange opp barnas interesser og utrykk og tar dette med seg i møtet med barna og i den pedagogiske planleggingen. Barnehagen skal være en arena hvor barna opplever at de har en stemme, den høres og den er verdt å lytte til. Hvert barn er unikt og skal gis rom til å være seg selv og erfare at det er respekt for det de er opptatt av og deres tid. Man skal kunne gjøre seg ferdig med det en holder på med og ikke alle trenger å gjøre det samme. Det skal gis rom for alle til å utrykke seg på sin måte, slik at de barna som er mer stille eller de minste barna, som utrykker seg mer gjennom kropp og følelser også blir sett og hørt. Barna får også erfaring med at ikke alle mener det samme, det er lov og det er spennende med andre meninger. Gjennom å prøve ut sin stemme og sine meninger vil barna få en oppfattelse av hvem de er og hvem de er i møtet med andre.

8 Kvalitetsprosjektet Barnehagene i A-H kommune er med i et kvalitetsprosjektarbeid. Dette prosjektet avsluttes i desember Vårt prosjekt har fokus på voksenrollen. Refleksjon, evne til å reflektere over egen praksis. Barns medvirkning i hverdagen. Profesjonalitet i yrket. Holdninger. Lære å lage pedagogiske planer og øvelse i evaluering Få bruke sin kompetanse og sine ressurser

9 Måltider Måltidene skal preges av ro, hygge og samtale. Måltidene skal være noe mer enn bare å spise seg mett, selv om det også er viktig. Vi kan dekke på pent, tenne lys, sette pålegg på fat osv. Dette kan barna være med på. Bordet skal se innbydende ut og skape trivsel og matglede. Barna sitter rolig ved bordet og øver på å sende mat til hverandre, smøre selv, ta til seg selv, hjelpe andre som trenger det osv. I tillegg er det mye god språkstimulering rundt et måltid. Vi oppmuntrer til at alle sitter til vi er ferdige med å spise. Bursdager Når barnet i barnehagen har bursdag er dette barnets dag. Vi legger vekt på at barnet får være midtpunkt, ut fra hvor mye det ønsker selv. Vi har heist flagget når barnet kommer om morgenen. Vi har samling hvor barnet får sitte i midten med krone og vi synger for barnet. Dette er også en fin mulighet for de andre barna å si noe fint om akkurat dette barnet.

10 Hva kom først høna eller egget? Her i Ekeberg barnehage starta det hele våren 2012 med noen egg og en rugemaskin. Etterhvert kom det kyllinger som vokste seg store. Vi har nå 10 høner og 2 haner som bor rett utenfor barnehagen i et eget hønsehus. I hønsehuset flyttet det også inn to kaniner. Barna er med på stell av dyra og innhenting av egg. Dette er populært både for de yngste barna og de store.

11 Juleforberedelser. Adventsund, vi tenner lys og forteller juleevangeliet. Julesanger, ro, stemninger og lukter. Tradisjoner i forbindelse med julen.julepynt, pepperkaker og pynt i huset. Nissefest. November Desember Januar Februar Ski/akedag/ aktivitetsdag Samefolkets dag Karneval Oktober Mars Tradisjoner Påskefrokost for barna September April August Mai Juli Juni Sommerfest og sommertur. De eldste barna overnatter i barnehagen. 17.mai går vi i tog. Barnehagen har egen fane. Vi møtes på Aursmoen barneskole.

12 Kompetanseutvikling i personalgruppa For at vi skal ha en felles forståelse av hva vår holdning og væremåte betyr for kvaliteten, må vi arbeide parallelt. Både i praksis med barna og mer teoretisk i personalgruppa. Personalet er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. For å sikre at det arbeides grundig og faglig med hvordan praksisen vår skal se ut, bruker vi personalmøter og plandager til å jobbe med verdier og holdninger. Når vi jobber med refleksjon og bevisstgjøring kan vi bruke situasjoner fra hverdagen. Hva skjedde? Hva velger jeg å gjøre? Hvordan opplever barnet situasjonen? Foreldrene? Handler jeg i tråd med våre verdier? Fremmer jeg barnets selvfølelse? Hva er min hensikt med handlingene mine? Tiltak: Felles plandager Veiledning Aktuelle kurs/foredrag Obligatoriske kurs for personalet Førstehjelpskurs annenhvert år Brannvernkurs annenhvert år Bedriftshelsetjenestekurs

13 Å begynne i barnehagen For oss i Ekeberg er målet for tilvenningen at barnet skal få en god oppstart i barnehagen. Barnet skal bli trygg i forhold til de voksne og barna på huset og vi skal bli kjent med barnet og dere foreldre. En positiv oppstart er avgjørende for barnets trygghet og trivsel. I Ekeberg barnehage får hvert barn en tilvenningsperson når det begynner. Primærkontakt En voksen som har et spesielt øye for barnet. Trygghet Nærhet Hjelpe barnet til å fungere sammen med andre barn Vi deler barnegruppa mellom de ansatte, slik at vi sikrer at alle barna blir sett og hørt. I tilvennningsperioden har primærkontakten ansvar for barnets trivsel i gruppa. Primærkontakten skal: Ha positiv kontakt med barnet Oppmuntre Gi ekstra oppmerksomhet Sørge for god kontakt med foreldrene Alle ansatte i barnehagen er tilgjengelig for barn og foreldre, men primærkontakten kvalitetssikrer at dette fungerer.

14 Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnets hjem. I Ekeberg barnehage vektlegger vi den daglige kontakten med foreldrene. Vi ønsker at dere ser på oss som samarbeidspartnere til det beste for deres barn, og tar gjerne imot tilbakemeldinger om smått og stort for å gjøre jobben vår best mulig. Vi har to foreldremøter i året og samtaler for hvert enkelt barn vår og høst og ellers ved behov. Disse samtalene dreier seg om barnets trivsel og utviking. I tilegg bruker vi samtalene til å la foreldrene delta i planlegging ved å høre hva dere har å si om de ulike aktivitetene i barnehagen. Etter hver samtale lager vi et oppfølgingsskjema for å dokumentere samtalen og kunne følge opp.

15 Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med barnevernstjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste (ppt) og helsevesen hvis det er behov. Alt med samtykke og i samråd med foreldrene. Overgang barnehage skole Vi samarbeider med de andre barnehagene og med grunnskolen i forhold til overgangen barnehage- skole. De som skal begynne på skolen har to besøksdager på våren før skolestart. Det er viktig at barna får en god overgang til skolen og at dette er noe de gleder seg til. Barnehagens styrer med samtykke fra foreldrene har en samtale med skolens rektor vedrørende hvert enkelt barn. Barnehagen oversender barnets mappe til skolen. Denne skal følge barnet, og foreldrene skal ha full innsikt i hva som er i mappen og gi samtykke før barnehagen gir den videre.

16 Kvaliteten avslører seg i møte mellom mennesker. Personalets holdninger, verdier og væremåte skal bygges på Raushet og toleranse Ekeberg barnehage Korsmostubben Aurskog Tlf.: e-post:

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer