STYREMØTE NR. 05/ september 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000"

Transkript

1 STYREMØTE NR. 05/ september 2000

2 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY 49/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli side 3 Sak STY 50/00 Økonomirapportering for august 2000 side 16 Sak STY 51/00 Revidering av budsjett 2000 side 25 Sak STY 52/00 Styrets møteplan for høsten 2000/våren 2001 side 28 Sak STY 53/00 Forhandlingsdelegasjon ved lokale lønnsforhandlinger side 29 Sak STY 54/00 Oppnevning av opptakskomite endring av sammensetning og mandat side 30 Sak STY 55/00 Prosjekt Innlandshøgskolen - Viljeerklæring side 35 Sak STY 56/00 Høringsuttalelse Mjøsutvalgets innstilling: Frihet med ansvar side 37 Sak STY 57/00 Orienteringssaker: fra side 56 a. Ressursfordelingsmodell. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen/økonomisjef Kai Robert Jakobsen. b. Møteplan for budsjettprosessen Vedlagt. c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen og rektor Jørn Wroldsen. d. Design-studier. Prosjektskisse følger vedlagt. e. Studentopptaket. Tabell følger vedlagt. f. Radiografstudiet. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. g. Nytilsettinger. Oversikt følger vedlagt. h. Siv.ing.studiet. Muntlig orientering v. rektor Jørn Wroldsen.

3 i. Strategisk plan. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. j. Studentenes Hus. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. k. Forskningsdagene. Muntlig orientering v. prorektor Mark Hopfenbeck.

4 Sak STY 49/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/00 DEN 5. JULI. Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Vedlagt. Vedlagt følger forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styrets medlemmer og det har ikke kommet noen bemerkninger til protokollen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli 2000 anses som godkjent på bakgrunn av at det ikke har kommet bemerkninger til protokollen.

5 Sak STY 50/00 ØKONOMIRAPPORTERING FOR. AUGUST 2000 Saksdokumenter: Regnskap pr. august Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt. Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om reglemessig økonomirapportering. Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Regnskapet ved utgangen av august er rapportert i forhold til revidert budsjett 2000, jfr. i denne forbindelse sak STY 51/00 Revidering av budsjett Høgskolen hadde ved utgangen av august et netto forbruk som var kr ,- lavere enn budsjett. Resultatet fordeler seg slik på de enkelte budsjettenheter (negative tall angir merforbruk): Positive avvik: AT ,- HiG ,- Negative avvik: AH ,- FA + HiG felles ,- For HiG totalt framgår følgende budsjettavvik av regnskapet: Eksterne inntekter eksklusive oppdrag ,- Personalkostnader ,- Driftskostnader ,- Inntekter oppdrag ,- + angir positive avvik og - negative avvik i forhold til budsjett. Det negative avviket under driftskostnader framkommer hovedsakelig ved avdeling for helsefag. Personalkostnader og kostnader til husleie og drift av bygninger utgjorde ved utgangen av mai 84 % av høgskolens totale kostnader. Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: I regnskap for AH, perioden januar- august 2000 framkommer det et negativt avvik på kr ,-. Hovedforklaringen på dette negative avviket skyldes følgende forhold:

6 Utgifter til desentralisert radiografutdanning er belastet avdelingen. Hittil i år er avdelingen belastet med kr ,-. Midler til denne utdanningen er stilt til rådighet overfor Høgskolen i Bergen og vil senere i år bli refundert Høgskolen i Gjøvik. Dette går fram av avtalen mellom Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Gjøvik vedrørende prosjekt desentralisert radiografutdanning hvor kostnadsfordelingen mellom høgskolene framgår. AH deltar i et nasjonalt prosjekt "Undervisningssykehjem" hvor professor Marit Kirkevold fra Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig. Det vises i denne sammenheng til Nasjonal plan for etablering av ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Tildelte midler til dette prosjektet lokalt i Gjøvik er på nåværende tidspunkt ikke regnskapsført, mens utgiftene til dette er belastet regnskapet til AH. Tildelte midler på kr ,- vil dekke avdelingens kostnad i forbindelse med lønnsmidler til prosjektleder lokalt. Til sammen utgjør kostnader i forbindelse med radiografutdanning og prosjekt undervisningssykehjem kr ,-. Etter at disse midlene er trukket i fra utgjør merforbruket for avdelingen kr ,-. AH har beregnet ekstra kostnadene for desentralisert sykepleierutdanning til kr ,-. Samlet tildeling fra KUF og SHD utgjør kr ,-. Dette forholdet vil også kunne virke negativt inn på budsjettsituasjonen i Høgskoledirektøren ber på denne bakgrunn avdelingen tilpasse aktiviteten til revidert budsjettramme for AT: Avdeling for teknologi hadde et netto forbruk ved utgangen av august som var kr ,- bedre enn budsjett. Det er da tatt hensyn til overskudd i 1999 på til sammen ,-. Det positive avviket fordeler seg med kr ,- på ordinære driftskostnader, kr ,- på post 45 og kr ,- på oppdragsvirksomhet. Avdelingen iverksatt bestillinger av maskiner og utstyr for ca. 2,0 mill.kr. Det er videre planlagt omstilling for kr ,-. HiG felles: Høgskolens fellesutgifter som består av kostnadsstedene bibliotek, IT-drift og drift av bygninger, viste et netto forbruk på kr ,- lavere enn budsjett. Brutto lønnskostnader viste et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,-, mens andre driftskostnader viste et merforbruk på tilsammen kr ,-. Dette skyldes at Bibsysavgiften er betalt tidligere enn forventet i forhold til periodisert budsjett og innkjøp av maskiner og drift av IT-seksjonen. FA: FA hadde et netto forbruk som var i overensstemmelse med budsjett. En usikkerhetsfaktor for dette budsjettet er kostnader til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole. Når det gjelder HiG felles vil høgskoledirektøren sørge for at budsjettet går i balanse ved årets slutt. Det er noe usikkerhet med hensyn til kostnader for drift av IT-seksjonen resten av året. Lønnskompensasjon for lønnsoppgjørene i mai og juli er ennå ikke innarbeidet. Dette vil bli innarbeidet i budsjettet senere i høst. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapporten pr. august til orientering.

7 Sak STY 51/00 REVIDERING AV BUDSJETT 2000 Saksdokumenter: Revidert budsjettramme 2000 Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt Bakgrunn: Bakgrunnen for budsjettrevisjonen er at det i løpet av budsjettåret har skjedd endringer i forutsetninger som lå til grunn for det opprinnelige budsjettvedtaket i sak STY 79/99 Budsjettfremlegg Det er videre behov for å innarbeide overskudd/underskudd fra 1999 i revidert budsjett Følgende forhold er innarbeidet i forslag til revidert budsjett 2000: -Overskudd/underskudd Omstillingsmidler FoU-midler -Tildelinger til desentralisert sykepleierutdanning -Midler til rekrutteringsstillinger -Merkostnader forkurs GTF -Ekstratildeling AH -Tildelte midler etter søknad på post 45 -Tildeling fra SOFF Høgskoledirektørens vurdering: Høgkolens overskudd fra 1999 er innarbeidet i revidert budsjett i samsvar med avdelingenes resultat. Kr ,- av overført resultat er avsatt til dekning av redusert budsjettramme på grunn av overgang til direkte refusjon av sykepenger. Denne omleggingen skjedde etter at høgskolestyret hadde vedtatt budsjettet for år Høgskolen har hittil i år mottatt ca. kr ,- i refusjon for sykepenger. Dette betyr at det gjenstår kr ,- av rammereduksjonen på kr ,- ( ). Etter høgskoledirektørens vurdering vil beløpet på kr ,- bli ytterligere redusert i løpet av høsten slik at det på nåværende tidspunkt er uhensiktsmessig å innarbeide dette i revidert budsjett. Høgskolen vil også i løpet av høsten motta tilskudd i forbindelse med det sentrale lønnsoppgjøret som vil bli innarbeidet i høgskolens budsjett. Avdeling for helsefag har fått tildelt midler fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet til merkostnader ved desentralisert sykepleierutdanning på henholdsvis kr ,- og kr ,-. FoU-utvalget har fordelt høgskolens FoU-midler. FoU-midlene er i det opprinnelige budsjettet lagt inn i FA v/rektor med utvalg. Disse midlene er nå fordelt ut på avdelingene i henhold til FoU-utvalgets vedtak. Når det gjelder rekrutteringsstipendprogrammet er høgskolen tildelt kr ,- til tre rekrutteringsstillinger. En stilling gjelder digitale medier/grafisk ingeniørutdanning, en digitale media og en for helsefag. Tildelingen inkluderer lønnsmidler, arbeidsgiveravgift og midler til drift.

8 Kostnader for vårsemesteret 2000 til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole ble kr ,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes uenighet om prisjustering av kostnader for forkurset fra 1995 og fram til i dag. En tilsvarende overskridelse forventes for høstsemesteret Budsjetteknisk er kostnadene ført på studeadministrasjonens budsjett (FA). Etter samtaler med dekanus og kontorsjef ved AT foreslås i denne forbindelse kr ,- overført fra AT til FA. Avdeling for helsefag har i brev av søkt om ekstrabevilgning på kr ,-til innleie av vikarer for 5 sykmeldte fagpersoner. Etter en vurdering av gjenstående budsjettmidler på posten avsatt reserve i fagadministrasjon (FA) er kr ,- overført til avdeling for helsefag til dekning av ekstrautgifter til innleie av vikarer. Høgskolen er for 2000 tildelt kr ,- i omstillingsmidler. Tildelingen som er gitt over kapittel 0281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler. Tildelingen er øremerket til omstillinger i sammenheng med fagreduksjon kommunaltekniske fag. AT er videre tildelt kr ,- til prosjektet "Byggesakskolen" over samme kapittel. Høgskolen ble etter søknad tildelt kr ,- ekstra på post 45 store nyanskaffelser i forhold til tildelingsbrev for Tildelingen er fordelt på avdelingene forholdsmessig etter opprinnelig søknad. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2000 slik som vist i vedlegg Revidert budsjett 2000.

9 Sak STY 52/00 STYRETS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2000/VÅREN 2001 Saksdokumenter: Ingen Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Det er kun styret selv som kan vedta møteplan for styret. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren har vurdert behovet til 3 styremøter høstsemesteret 2000 og 3 styremøter i vårsemesteret Det forrige styret vedtok styremøte 20. september. I tillegg til dette styremøte foreslår høgskoledirektør at det avholdes styremøter i oktober og desember. I tillegg foreslår han at det arrangeres et styreseminar våren 2001 som vil ta for seg Strategisk plan for Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styrets møteplan for høsten 2000: Onsdag 25. oktober kl Fredag 15. desember kl Styrets møteplan for våren 2001: Onsdag 21. februar kl (styreseminar) Torsdag 22. februar kl Torsdag 5. april kl Torsdag 7. juni kl

10 Sak STY 53/00 FORHANDLINGSDELEGASJON VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Personalsjef Jan Kåre Testad Bakgrunn: I løpet av høsten skal det innenfor en økonomisk ramme på 0,85% av lønnsmassen pr. 1. september 2000 gjennomføres lokale lønnsforhandlinger for tilsatte i staten. Beløpet utgjør kr ,-. For 1999 var beløpet kr ,- inkl. kr fra Høgskolen i Gjøvik. Etter regelverket skal den enkelte høgskole nedsette en forhandlingsdelegasjon som innhenter fullmakt fra høgskolestyret til å forhandle på vegne av arbeidsgiver. Det anbefales i regelverket at delegasjonen består av høgskoledirektør og personalsjef samt en saksbehandler som fungerer som sekretær. Høgskoledirektørens vurdering:. På bakgrunn av det forannevnte vil høgskoledirektøren foreslå nedsatt følgende forhandlingsdelegasjon til å forestå forhandlingene på vegne av arbeidsgiver ved høstenes lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at følgende personer er oppnevnes som forhandlingsdelegasjon ved høstens lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad 2. Styret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre lønnsforhandlingene på vegne av arbeidsgiver. 3 Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra den gitte ramme.

11 Sak STY 54/00 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE ENDRING AV SAMMENSETNING OG MANDAT Saksdokumenter: Styresak STY 35/96 Oppnevning av opptakskomité Brev av , journalnr. 95/00481, Oppnevning av opptakskomité Saksbehandler: Iver E. Jensen/Randi Schnell Vedlagt Vedlagt Bakgrunn: Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995, 38 nr. 1, skal styret oppnevne en eller flere opptakskomiteer som skal foreta opptak til studier ved høgskolen. Den eksisterende opptakskomiteen reflekterer tidligere avdelingsstruktur, jfr. vedlagte brev av Det er derfor behov for å endre sammensetningen slik at denne passer bedre til dagens avdelingsstruktur. Dessuten er det ønskelig å få en mer fleksibel ordning i forhold til medlemmene i komiteen. Det er ønskelig å ha en sammensetning som reflekterer funksjoner og ikke nødvendigvis personer. Opptakskomiteen er en stående komité hvor dekanus på de to avdelingene enten møter selv eller oppnevner en representant som møter i opptakskomitéen. Avdelingen har på denne måten mulighet til å velge en fagperson som er aktuell i forhold til sakslisten til møtet. Studentrepresentanten oppnevnes av Studentparlamentet for ett år av gangen. Oppnevningen bør skje sammen med de øvrige studentvervene med funksjonsperiode fra januar til januar. Mange av sakene som blir behandlet i opptaksmøtet gjelder søkere med funksjonshemming som ofte krever spesiell tilrettelegging i studietiden. Vi har nylig fått en funksjon som har som spesialoppgave å være koordinator for funksjonshemmede studenter. Denne funksjonen vil være et naturlig medlem i komitéen. Utover dette er studiesjef leder av komiteen, med opptaksleder som sekretær med tale og forslagsrett. Disse tre funksjonene vil sørge for kontinuiteten i opptakskomiteen. Høgskoledirektørens vurdering. Høgskoledirektøren er enig i at det er behov for endring av opptakskomiteen slik at denne bedre reflekterer dagens avdelingsstruktur. Ved å ha et mer fleksibelt system for oppnevning av de faglige representantene vil komiteen kunne ha bedre forutsetninger for å fatte gode vedtak. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret oppnevner med hjemmel i Lov av 12. mai 1995, 38, nr. 1, en opptakskomité. Komitéen oppnevnes med virkning fra 1. oktober Komiteen oppnevnes som en stående komité og funksjonstiden løper inntil det er behov for endring i mandat eller sammensetning. 2. Opptakskomitéen skal har følgende sammensetning: Studiesjef (leder) Dekanus ved Avdeling for teknologi, eller person han/hun bemyndiger Dekanus ved Avdeling for helsefag, eller person han/hun bemyndiger Koordinator for funksjonshemmede studenter

12 1 studentrepresentant, oppnevnes av Studentparlamentet Opptaksleder (sekretær) Studentrepresentanten oppnevnes for ett år. Funksjonsperiode for studentrepresentant er kalenderåret (januar januar) 3. Opptakskomitéens mandat: Opptakskomitéen skal på vegne av Høgskolen i Gjøvik fatte formelle enkeltvedtak om opptak: a) på spesielle vilkår for studier som er omfattet av Samordna opptak b) til lokalt opptak c) ved saker der høgskoledirektøren finner det naturlig at opptakskomiteen uttaler seg eller treffer vedtak d) Opptakskomitéen behandler klager på vedtak om opptak før de eventuelt sendes den sentrale klagenemnda, oppnevnt av Samordna opptak, eller til klagenemnda ved Høgskolen i Gjøvik.

13 Sak STY 55/00 PROSJEKT INNLANDSHØGSKOLEN VILJEERKLÆRING Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Prosjekt Innlandshøgskolen er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Styringsgruppa har de tre rektorene som likeverdige prosjektansvarlige. I tillegg består gruppa av de tre høgskoledirektørene, og en representant for hver av fylkeskommunene, to fra LO og en fra NHO. Et mer omfattende prosjektet forberedes gjennom et forprosjekt som skal sendes ut på høring 1.oktober. De tre rektorene i styringsgruppa er blitt enige om at det i forhold til å konkludere forprosjektet vil være nyttig med signaler fra de respektive høgskolestyrene om hvorvidt og hvordan det skal arbeides videre for å forberede et Innlandshøgskolesamarbeid. Innen utgangen av september skal de tre rektorene orientere og innhente synspunkter fra sine høgskolestyrer. Den primære oppgave for de statlige høgskolene er å gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Videre skal de drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid ( jfr Lov om universiteter og høgskoler 2). Høgskolen i Gjøvik arbeider kontinuerlig for å løse disse oppgavene best mulig og for å utvikle institusjonen slik at det faglige nivået innen både forskning og forskningsbasert utdanning styrkes. Framtidig samarbeid og en eventuell sammenslåing med andre institusjoner må vurderes i lys av dette. Som nevnt er også fylkeskommunene viktige aktører i prosjekt Innlandshøgskolen. I Fylkesplanen for Oppland uttrykkes det klare synspunkter på den videre utvikling av høgskolene i Oppland og Hedmark. Det heter blant annet: Det er viktig å møte næringslivets og det offentliges kompetansebehov samt å følge opp kompetansereformen. Høgskolene og forskningsinstitusjonene må ikke minst utvikle seg til å møte en stadig hardere nasjonal og internasjonal konkurranse om både studenter og fagfolk. For å møte denne utfordringen kreves et tettere samarbeid, kanskje etterhvert en sammenslåing, mellom de ulike utdannings- og forskningsinstitusjonene, bl.a. for å utvikle studier på masterog hovedfagsnivå og forskerutdanning. Et eksempel er det planlagte sivilingeniørstudiet ved Høgskolen i Gjøvik. Når det etter signaler den senere tid åpnes for flere universiteter i Norge, må også Innlandet få sitt. Innlandsuniversitetet må bygge på den desentraliserte strukturen våre utdannings- og forskningsinstitusjoner har i dag og ha ambisjoner om både å møte Innlandets egen etterspørsel etter utdanning og forskning, og å konkurrere på et nasjonalt og internasjonalt marked om studenter og forskere. Hedmark fylkeskommune er i sin nye fylkesplan mindre tydelig i holdningen til et framtidig samarbeid mellom de tre innlandshøgskolene, men sier at Høgskolen i Hedmark skal styrkes faglig og institusjonelt blant annet ved samarbeid med Oppland fylke og prosjekt Innlandshøgskolen.

14 Formuleringene i fylkesplanen for Oppland viser imidlertid at samarbeid mellom de tre høgskolene står på den regionale politiske dagsorden, noe både Hedmark fylkeskommune og de tre høgskolestyrene vil måtte forholde seg til. Det framgår av fylkesplanen for Oppland at et hovedspørsmål er om prosjektet Innlandshøgskolen skal utvikles videre mot et mål som innebærer full sammenslåing av de tre høgskolene. Det kan tenkes alternativer til full sammenslåing, i form av ulike slags nært og forpliktende samarbeid. De ulike alternativene må konkretiseres og begrunnes i forhold til høgskolenes primæroppgaver før høgskolestyrene gjør noe endelig vedtak i saken. En tydeliggjøring av alternativene kan best skje ved at forprosjektet Innlandshøgskolen videreføres i et hovedprosjekt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolen i Gjøvik går inn i et prosjektsamarbeid med høgskolene i Hedmark og Lillehammer, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere private og offentlige med tanke på å utvikle en Innlandshøgskole, evt. et Innlandsuniversitet.

15 Sak STY 56/00 HØRINGSUTTALELSE MJØSUTVALGETS INNSTILLING: FRIHET MED ANSVAR Saksdokumenter: Brev fra KUF datert : NOU om høgere utdanning Særtrykk av NOU 2000:14, kapittel 1 og 2 Frihet med ansvar Brev datert om prosessen omkring høring av NOU. Notater fra grupper som har sett på enkelte kapitler Notat med oppsummering av momenter som HiG bør belyse i sin høringsuttalelse Saksbehandler: Iver E. Jensen/Grete Ulsrud Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Ettersendes Bakgrunn: Høgskolen i Gjøvik har mottatt innstillingen Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge (NOU 2000: 14) Mjøsutvalget til høring. Høringsfristen er satt til 2. oktober Innstillingen er på over 700 sider og er svært omfattende. I tillegg har Mjøsutvalget lagt frem flere delinnstillinger. Innstillingen vil kunne medføre store omstillinger innenfor høgskole- og universitetssektoren. Høgskolen i Gjøvik har nedsatt arbeidsgrupper som har sett på enkeltkapitler i innstillingen. Gruppenes innspill til høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik er vedlagt denne saken. I tillegg har Hans J Gjertsen, som har vært sekretær for Mjøsutvalget, holdt et miniseminar om innstillingen. Etter seminaret var gruppene samlet for å legge frem sine innspill og ha en debatt om helheten i innstillingen. Det har ikke vært tid nok til å bearbeide notatene fra gruppene og innspill på miniseminaret. Et notat som kan danne grunnlag for styrets diskusjon vil bli ettersendt til styremedlemmene. Høgskoledirektørens vurdering Høgskoledirektøren mener at det har vært en god prosess for å få frem momenter til en høringsuttalelse fra Høgskolen i Gjøvik om Mjøsutvalgets innstilling. Innstillingen er svært omfattende og forslagene og konklusjonene bærer i noe grad preg av å være kompromissløsninger. På den relativt begrensede tiden som har vært til rådighet har arbeidsgruppene kommet med gode innspill til høringsuttalelsene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret ber rektor og høgskoledirektør om å sluttføre høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik basert på innspillene fra arbeidsgruppene og innspill som er kommet fram i styremøtet.

16 Sak STY 57/00 ORIENTERINGSSAKER. a. Ressursfordelingsmodell. b. Møteplan for budsjettprosessen c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. d. Design-studier e. Studentopptaket f. Radiografstudiet g. Nytilsettinger h. Siv.ing.studiet i. Strategisk plan j. Studentenes Hus k. Forskningsdagene

17 Sak STY 56/00g NYTILSETTINGER VED HØGSKOLEN I GJØVIK. Følgende nytilsettinger er gjort fra 1/7-2000: Gilhuus, Jon Terje Sagstuen, Roger Vold Skarsbø, Sven Erik Kvesetberg, Tove Seime, Nina Dalen Røstelien, Tonette Aalbu, Anne Stikbakke, Sverre Bogsti, Wenche Bergseth Widmark, Nils Anders Solberg, Janne Nielsen, Målfrid Dagestad Stokke, Randi Beisland, Elisabeth Bowitz, Hans Thomas Farås, Geir Nussbaum, Peter Strandbakke, Ruth Ingrid Sagbråten, Anita 01/7-2000, høgskolelektor, omgjort til fast tilsetting, AT-Brandbu 01/7-2000, lærling reform 94, 100%, FA IT-tjenesten 01/8-2000, høgskolelærer, fast 100%, AT 01/8-2000, høgskolelærer, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 1005, AH 01/8-2000, høgskolelektor, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 100%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 80%, AT-Brandbu 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 60%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 20%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 50%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 60%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 50%, AH 15/8-2000, Førstekonsulent, fast 100%, AT 01/9-2000, høgskolelærer, engasjement, 100% AT 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift Sluttet Jarle Nordengen, AT Øivin Rannem, AT Hermann Lia, AT Jon Thingvold, AT

18

19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12 STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE. Sak STY 15/00 Sak STY 16/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Styremøte 8. juni 2001. Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3 Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Sak STY 31/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/01 6. april 2001 s. 5 Sak STY

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03. Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08

Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03. Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08 STYREMØTE NR. 08/01 Tid: 13. desember 2001 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Saksliste. Sak STY 67/01 Sak STY 68/01 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 69/01 Godkjenning

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008 Side 1 av 6 Tilstede: Styrerepresentanter: Administrasjon: Ole Rud, Hans Arne Krogsti ( for Arild Sørum Stana), Mari Kramperud Arnesen, Anne Stine Solberg (for Hildegunn Aas) og Sigurd Kolloen Hildegard

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER PROTOKOLL MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.10. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL. Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL. Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 13.00. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Erik L. Eriksen. NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg.

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Erik L. Eriksen. NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 26. april 2007 TID: 09.00 14.00 NB! MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik L. Eriksen NB! Fra 12.00 14.00 er det avsatt

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004)

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) 1. Hjemmelsgrunnlag Internt reglementet for avdelingsstyrer ved HiST bygger på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/16 MØTE 8. november 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer