STYREMØTE NR. 05/ september 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000"

Transkript

1 STYREMØTE NR. 05/ september 2000

2 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY 49/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli side 3 Sak STY 50/00 Økonomirapportering for august 2000 side 16 Sak STY 51/00 Revidering av budsjett 2000 side 25 Sak STY 52/00 Styrets møteplan for høsten 2000/våren 2001 side 28 Sak STY 53/00 Forhandlingsdelegasjon ved lokale lønnsforhandlinger side 29 Sak STY 54/00 Oppnevning av opptakskomite endring av sammensetning og mandat side 30 Sak STY 55/00 Prosjekt Innlandshøgskolen - Viljeerklæring side 35 Sak STY 56/00 Høringsuttalelse Mjøsutvalgets innstilling: Frihet med ansvar side 37 Sak STY 57/00 Orienteringssaker: fra side 56 a. Ressursfordelingsmodell. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen/økonomisjef Kai Robert Jakobsen. b. Møteplan for budsjettprosessen Vedlagt. c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen og rektor Jørn Wroldsen. d. Design-studier. Prosjektskisse følger vedlagt. e. Studentopptaket. Tabell følger vedlagt. f. Radiografstudiet. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. g. Nytilsettinger. Oversikt følger vedlagt. h. Siv.ing.studiet. Muntlig orientering v. rektor Jørn Wroldsen.

3 i. Strategisk plan. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. j. Studentenes Hus. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. k. Forskningsdagene. Muntlig orientering v. prorektor Mark Hopfenbeck.

4 Sak STY 49/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/00 DEN 5. JULI. Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Vedlagt. Vedlagt følger forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styrets medlemmer og det har ikke kommet noen bemerkninger til protokollen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli 2000 anses som godkjent på bakgrunn av at det ikke har kommet bemerkninger til protokollen.

5 Sak STY 50/00 ØKONOMIRAPPORTERING FOR. AUGUST 2000 Saksdokumenter: Regnskap pr. august Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt. Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om reglemessig økonomirapportering. Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Regnskapet ved utgangen av august er rapportert i forhold til revidert budsjett 2000, jfr. i denne forbindelse sak STY 51/00 Revidering av budsjett Høgskolen hadde ved utgangen av august et netto forbruk som var kr ,- lavere enn budsjett. Resultatet fordeler seg slik på de enkelte budsjettenheter (negative tall angir merforbruk): Positive avvik: AT ,- HiG ,- Negative avvik: AH ,- FA + HiG felles ,- For HiG totalt framgår følgende budsjettavvik av regnskapet: Eksterne inntekter eksklusive oppdrag ,- Personalkostnader ,- Driftskostnader ,- Inntekter oppdrag ,- + angir positive avvik og - negative avvik i forhold til budsjett. Det negative avviket under driftskostnader framkommer hovedsakelig ved avdeling for helsefag. Personalkostnader og kostnader til husleie og drift av bygninger utgjorde ved utgangen av mai 84 % av høgskolens totale kostnader. Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: I regnskap for AH, perioden januar- august 2000 framkommer det et negativt avvik på kr ,-. Hovedforklaringen på dette negative avviket skyldes følgende forhold:

6 Utgifter til desentralisert radiografutdanning er belastet avdelingen. Hittil i år er avdelingen belastet med kr ,-. Midler til denne utdanningen er stilt til rådighet overfor Høgskolen i Bergen og vil senere i år bli refundert Høgskolen i Gjøvik. Dette går fram av avtalen mellom Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Gjøvik vedrørende prosjekt desentralisert radiografutdanning hvor kostnadsfordelingen mellom høgskolene framgår. AH deltar i et nasjonalt prosjekt "Undervisningssykehjem" hvor professor Marit Kirkevold fra Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig. Det vises i denne sammenheng til Nasjonal plan for etablering av ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Tildelte midler til dette prosjektet lokalt i Gjøvik er på nåværende tidspunkt ikke regnskapsført, mens utgiftene til dette er belastet regnskapet til AH. Tildelte midler på kr ,- vil dekke avdelingens kostnad i forbindelse med lønnsmidler til prosjektleder lokalt. Til sammen utgjør kostnader i forbindelse med radiografutdanning og prosjekt undervisningssykehjem kr ,-. Etter at disse midlene er trukket i fra utgjør merforbruket for avdelingen kr ,-. AH har beregnet ekstra kostnadene for desentralisert sykepleierutdanning til kr ,-. Samlet tildeling fra KUF og SHD utgjør kr ,-. Dette forholdet vil også kunne virke negativt inn på budsjettsituasjonen i Høgskoledirektøren ber på denne bakgrunn avdelingen tilpasse aktiviteten til revidert budsjettramme for AT: Avdeling for teknologi hadde et netto forbruk ved utgangen av august som var kr ,- bedre enn budsjett. Det er da tatt hensyn til overskudd i 1999 på til sammen ,-. Det positive avviket fordeler seg med kr ,- på ordinære driftskostnader, kr ,- på post 45 og kr ,- på oppdragsvirksomhet. Avdelingen iverksatt bestillinger av maskiner og utstyr for ca. 2,0 mill.kr. Det er videre planlagt omstilling for kr ,-. HiG felles: Høgskolens fellesutgifter som består av kostnadsstedene bibliotek, IT-drift og drift av bygninger, viste et netto forbruk på kr ,- lavere enn budsjett. Brutto lønnskostnader viste et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,-, mens andre driftskostnader viste et merforbruk på tilsammen kr ,-. Dette skyldes at Bibsysavgiften er betalt tidligere enn forventet i forhold til periodisert budsjett og innkjøp av maskiner og drift av IT-seksjonen. FA: FA hadde et netto forbruk som var i overensstemmelse med budsjett. En usikkerhetsfaktor for dette budsjettet er kostnader til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole. Når det gjelder HiG felles vil høgskoledirektøren sørge for at budsjettet går i balanse ved årets slutt. Det er noe usikkerhet med hensyn til kostnader for drift av IT-seksjonen resten av året. Lønnskompensasjon for lønnsoppgjørene i mai og juli er ennå ikke innarbeidet. Dette vil bli innarbeidet i budsjettet senere i høst. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapporten pr. august til orientering.

7 Sak STY 51/00 REVIDERING AV BUDSJETT 2000 Saksdokumenter: Revidert budsjettramme 2000 Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt Bakgrunn: Bakgrunnen for budsjettrevisjonen er at det i løpet av budsjettåret har skjedd endringer i forutsetninger som lå til grunn for det opprinnelige budsjettvedtaket i sak STY 79/99 Budsjettfremlegg Det er videre behov for å innarbeide overskudd/underskudd fra 1999 i revidert budsjett Følgende forhold er innarbeidet i forslag til revidert budsjett 2000: -Overskudd/underskudd Omstillingsmidler FoU-midler -Tildelinger til desentralisert sykepleierutdanning -Midler til rekrutteringsstillinger -Merkostnader forkurs GTF -Ekstratildeling AH -Tildelte midler etter søknad på post 45 -Tildeling fra SOFF Høgskoledirektørens vurdering: Høgkolens overskudd fra 1999 er innarbeidet i revidert budsjett i samsvar med avdelingenes resultat. Kr ,- av overført resultat er avsatt til dekning av redusert budsjettramme på grunn av overgang til direkte refusjon av sykepenger. Denne omleggingen skjedde etter at høgskolestyret hadde vedtatt budsjettet for år Høgskolen har hittil i år mottatt ca. kr ,- i refusjon for sykepenger. Dette betyr at det gjenstår kr ,- av rammereduksjonen på kr ,- ( ). Etter høgskoledirektørens vurdering vil beløpet på kr ,- bli ytterligere redusert i løpet av høsten slik at det på nåværende tidspunkt er uhensiktsmessig å innarbeide dette i revidert budsjett. Høgskolen vil også i løpet av høsten motta tilskudd i forbindelse med det sentrale lønnsoppgjøret som vil bli innarbeidet i høgskolens budsjett. Avdeling for helsefag har fått tildelt midler fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet til merkostnader ved desentralisert sykepleierutdanning på henholdsvis kr ,- og kr ,-. FoU-utvalget har fordelt høgskolens FoU-midler. FoU-midlene er i det opprinnelige budsjettet lagt inn i FA v/rektor med utvalg. Disse midlene er nå fordelt ut på avdelingene i henhold til FoU-utvalgets vedtak. Når det gjelder rekrutteringsstipendprogrammet er høgskolen tildelt kr ,- til tre rekrutteringsstillinger. En stilling gjelder digitale medier/grafisk ingeniørutdanning, en digitale media og en for helsefag. Tildelingen inkluderer lønnsmidler, arbeidsgiveravgift og midler til drift.

8 Kostnader for vårsemesteret 2000 til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole ble kr ,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes uenighet om prisjustering av kostnader for forkurset fra 1995 og fram til i dag. En tilsvarende overskridelse forventes for høstsemesteret Budsjetteknisk er kostnadene ført på studeadministrasjonens budsjett (FA). Etter samtaler med dekanus og kontorsjef ved AT foreslås i denne forbindelse kr ,- overført fra AT til FA. Avdeling for helsefag har i brev av søkt om ekstrabevilgning på kr ,-til innleie av vikarer for 5 sykmeldte fagpersoner. Etter en vurdering av gjenstående budsjettmidler på posten avsatt reserve i fagadministrasjon (FA) er kr ,- overført til avdeling for helsefag til dekning av ekstrautgifter til innleie av vikarer. Høgskolen er for 2000 tildelt kr ,- i omstillingsmidler. Tildelingen som er gitt over kapittel 0281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler. Tildelingen er øremerket til omstillinger i sammenheng med fagreduksjon kommunaltekniske fag. AT er videre tildelt kr ,- til prosjektet "Byggesakskolen" over samme kapittel. Høgskolen ble etter søknad tildelt kr ,- ekstra på post 45 store nyanskaffelser i forhold til tildelingsbrev for Tildelingen er fordelt på avdelingene forholdsmessig etter opprinnelig søknad. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2000 slik som vist i vedlegg Revidert budsjett 2000.

9 Sak STY 52/00 STYRETS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2000/VÅREN 2001 Saksdokumenter: Ingen Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Det er kun styret selv som kan vedta møteplan for styret. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren har vurdert behovet til 3 styremøter høstsemesteret 2000 og 3 styremøter i vårsemesteret Det forrige styret vedtok styremøte 20. september. I tillegg til dette styremøte foreslår høgskoledirektør at det avholdes styremøter i oktober og desember. I tillegg foreslår han at det arrangeres et styreseminar våren 2001 som vil ta for seg Strategisk plan for Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styrets møteplan for høsten 2000: Onsdag 25. oktober kl Fredag 15. desember kl Styrets møteplan for våren 2001: Onsdag 21. februar kl (styreseminar) Torsdag 22. februar kl Torsdag 5. april kl Torsdag 7. juni kl

10 Sak STY 53/00 FORHANDLINGSDELEGASJON VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Personalsjef Jan Kåre Testad Bakgrunn: I løpet av høsten skal det innenfor en økonomisk ramme på 0,85% av lønnsmassen pr. 1. september 2000 gjennomføres lokale lønnsforhandlinger for tilsatte i staten. Beløpet utgjør kr ,-. For 1999 var beløpet kr ,- inkl. kr fra Høgskolen i Gjøvik. Etter regelverket skal den enkelte høgskole nedsette en forhandlingsdelegasjon som innhenter fullmakt fra høgskolestyret til å forhandle på vegne av arbeidsgiver. Det anbefales i regelverket at delegasjonen består av høgskoledirektør og personalsjef samt en saksbehandler som fungerer som sekretær. Høgskoledirektørens vurdering:. På bakgrunn av det forannevnte vil høgskoledirektøren foreslå nedsatt følgende forhandlingsdelegasjon til å forestå forhandlingene på vegne av arbeidsgiver ved høstenes lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at følgende personer er oppnevnes som forhandlingsdelegasjon ved høstens lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad 2. Styret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre lønnsforhandlingene på vegne av arbeidsgiver. 3 Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra den gitte ramme.

11 Sak STY 54/00 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE ENDRING AV SAMMENSETNING OG MANDAT Saksdokumenter: Styresak STY 35/96 Oppnevning av opptakskomité Brev av , journalnr. 95/00481, Oppnevning av opptakskomité Saksbehandler: Iver E. Jensen/Randi Schnell Vedlagt Vedlagt Bakgrunn: Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995, 38 nr. 1, skal styret oppnevne en eller flere opptakskomiteer som skal foreta opptak til studier ved høgskolen. Den eksisterende opptakskomiteen reflekterer tidligere avdelingsstruktur, jfr. vedlagte brev av Det er derfor behov for å endre sammensetningen slik at denne passer bedre til dagens avdelingsstruktur. Dessuten er det ønskelig å få en mer fleksibel ordning i forhold til medlemmene i komiteen. Det er ønskelig å ha en sammensetning som reflekterer funksjoner og ikke nødvendigvis personer. Opptakskomiteen er en stående komité hvor dekanus på de to avdelingene enten møter selv eller oppnevner en representant som møter i opptakskomitéen. Avdelingen har på denne måten mulighet til å velge en fagperson som er aktuell i forhold til sakslisten til møtet. Studentrepresentanten oppnevnes av Studentparlamentet for ett år av gangen. Oppnevningen bør skje sammen med de øvrige studentvervene med funksjonsperiode fra januar til januar. Mange av sakene som blir behandlet i opptaksmøtet gjelder søkere med funksjonshemming som ofte krever spesiell tilrettelegging i studietiden. Vi har nylig fått en funksjon som har som spesialoppgave å være koordinator for funksjonshemmede studenter. Denne funksjonen vil være et naturlig medlem i komitéen. Utover dette er studiesjef leder av komiteen, med opptaksleder som sekretær med tale og forslagsrett. Disse tre funksjonene vil sørge for kontinuiteten i opptakskomiteen. Høgskoledirektørens vurdering. Høgskoledirektøren er enig i at det er behov for endring av opptakskomiteen slik at denne bedre reflekterer dagens avdelingsstruktur. Ved å ha et mer fleksibelt system for oppnevning av de faglige representantene vil komiteen kunne ha bedre forutsetninger for å fatte gode vedtak. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret oppnevner med hjemmel i Lov av 12. mai 1995, 38, nr. 1, en opptakskomité. Komitéen oppnevnes med virkning fra 1. oktober Komiteen oppnevnes som en stående komité og funksjonstiden løper inntil det er behov for endring i mandat eller sammensetning. 2. Opptakskomitéen skal har følgende sammensetning: Studiesjef (leder) Dekanus ved Avdeling for teknologi, eller person han/hun bemyndiger Dekanus ved Avdeling for helsefag, eller person han/hun bemyndiger Koordinator for funksjonshemmede studenter

12 1 studentrepresentant, oppnevnes av Studentparlamentet Opptaksleder (sekretær) Studentrepresentanten oppnevnes for ett år. Funksjonsperiode for studentrepresentant er kalenderåret (januar januar) 3. Opptakskomitéens mandat: Opptakskomitéen skal på vegne av Høgskolen i Gjøvik fatte formelle enkeltvedtak om opptak: a) på spesielle vilkår for studier som er omfattet av Samordna opptak b) til lokalt opptak c) ved saker der høgskoledirektøren finner det naturlig at opptakskomiteen uttaler seg eller treffer vedtak d) Opptakskomitéen behandler klager på vedtak om opptak før de eventuelt sendes den sentrale klagenemnda, oppnevnt av Samordna opptak, eller til klagenemnda ved Høgskolen i Gjøvik.

13 Sak STY 55/00 PROSJEKT INNLANDSHØGSKOLEN VILJEERKLÆRING Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Prosjekt Innlandshøgskolen er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Styringsgruppa har de tre rektorene som likeverdige prosjektansvarlige. I tillegg består gruppa av de tre høgskoledirektørene, og en representant for hver av fylkeskommunene, to fra LO og en fra NHO. Et mer omfattende prosjektet forberedes gjennom et forprosjekt som skal sendes ut på høring 1.oktober. De tre rektorene i styringsgruppa er blitt enige om at det i forhold til å konkludere forprosjektet vil være nyttig med signaler fra de respektive høgskolestyrene om hvorvidt og hvordan det skal arbeides videre for å forberede et Innlandshøgskolesamarbeid. Innen utgangen av september skal de tre rektorene orientere og innhente synspunkter fra sine høgskolestyrer. Den primære oppgave for de statlige høgskolene er å gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Videre skal de drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid ( jfr Lov om universiteter og høgskoler 2). Høgskolen i Gjøvik arbeider kontinuerlig for å løse disse oppgavene best mulig og for å utvikle institusjonen slik at det faglige nivået innen både forskning og forskningsbasert utdanning styrkes. Framtidig samarbeid og en eventuell sammenslåing med andre institusjoner må vurderes i lys av dette. Som nevnt er også fylkeskommunene viktige aktører i prosjekt Innlandshøgskolen. I Fylkesplanen for Oppland uttrykkes det klare synspunkter på den videre utvikling av høgskolene i Oppland og Hedmark. Det heter blant annet: Det er viktig å møte næringslivets og det offentliges kompetansebehov samt å følge opp kompetansereformen. Høgskolene og forskningsinstitusjonene må ikke minst utvikle seg til å møte en stadig hardere nasjonal og internasjonal konkurranse om både studenter og fagfolk. For å møte denne utfordringen kreves et tettere samarbeid, kanskje etterhvert en sammenslåing, mellom de ulike utdannings- og forskningsinstitusjonene, bl.a. for å utvikle studier på masterog hovedfagsnivå og forskerutdanning. Et eksempel er det planlagte sivilingeniørstudiet ved Høgskolen i Gjøvik. Når det etter signaler den senere tid åpnes for flere universiteter i Norge, må også Innlandet få sitt. Innlandsuniversitetet må bygge på den desentraliserte strukturen våre utdannings- og forskningsinstitusjoner har i dag og ha ambisjoner om både å møte Innlandets egen etterspørsel etter utdanning og forskning, og å konkurrere på et nasjonalt og internasjonalt marked om studenter og forskere. Hedmark fylkeskommune er i sin nye fylkesplan mindre tydelig i holdningen til et framtidig samarbeid mellom de tre innlandshøgskolene, men sier at Høgskolen i Hedmark skal styrkes faglig og institusjonelt blant annet ved samarbeid med Oppland fylke og prosjekt Innlandshøgskolen.

14 Formuleringene i fylkesplanen for Oppland viser imidlertid at samarbeid mellom de tre høgskolene står på den regionale politiske dagsorden, noe både Hedmark fylkeskommune og de tre høgskolestyrene vil måtte forholde seg til. Det framgår av fylkesplanen for Oppland at et hovedspørsmål er om prosjektet Innlandshøgskolen skal utvikles videre mot et mål som innebærer full sammenslåing av de tre høgskolene. Det kan tenkes alternativer til full sammenslåing, i form av ulike slags nært og forpliktende samarbeid. De ulike alternativene må konkretiseres og begrunnes i forhold til høgskolenes primæroppgaver før høgskolestyrene gjør noe endelig vedtak i saken. En tydeliggjøring av alternativene kan best skje ved at forprosjektet Innlandshøgskolen videreføres i et hovedprosjekt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolen i Gjøvik går inn i et prosjektsamarbeid med høgskolene i Hedmark og Lillehammer, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere private og offentlige med tanke på å utvikle en Innlandshøgskole, evt. et Innlandsuniversitet.

15 Sak STY 56/00 HØRINGSUTTALELSE MJØSUTVALGETS INNSTILLING: FRIHET MED ANSVAR Saksdokumenter: Brev fra KUF datert : NOU om høgere utdanning Særtrykk av NOU 2000:14, kapittel 1 og 2 Frihet med ansvar Brev datert om prosessen omkring høring av NOU. Notater fra grupper som har sett på enkelte kapitler Notat med oppsummering av momenter som HiG bør belyse i sin høringsuttalelse Saksbehandler: Iver E. Jensen/Grete Ulsrud Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Ettersendes Bakgrunn: Høgskolen i Gjøvik har mottatt innstillingen Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge (NOU 2000: 14) Mjøsutvalget til høring. Høringsfristen er satt til 2. oktober Innstillingen er på over 700 sider og er svært omfattende. I tillegg har Mjøsutvalget lagt frem flere delinnstillinger. Innstillingen vil kunne medføre store omstillinger innenfor høgskole- og universitetssektoren. Høgskolen i Gjøvik har nedsatt arbeidsgrupper som har sett på enkeltkapitler i innstillingen. Gruppenes innspill til høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik er vedlagt denne saken. I tillegg har Hans J Gjertsen, som har vært sekretær for Mjøsutvalget, holdt et miniseminar om innstillingen. Etter seminaret var gruppene samlet for å legge frem sine innspill og ha en debatt om helheten i innstillingen. Det har ikke vært tid nok til å bearbeide notatene fra gruppene og innspill på miniseminaret. Et notat som kan danne grunnlag for styrets diskusjon vil bli ettersendt til styremedlemmene. Høgskoledirektørens vurdering Høgskoledirektøren mener at det har vært en god prosess for å få frem momenter til en høringsuttalelse fra Høgskolen i Gjøvik om Mjøsutvalgets innstilling. Innstillingen er svært omfattende og forslagene og konklusjonene bærer i noe grad preg av å være kompromissløsninger. På den relativt begrensede tiden som har vært til rådighet har arbeidsgruppene kommet med gode innspill til høringsuttalelsene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret ber rektor og høgskoledirektør om å sluttføre høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik basert på innspillene fra arbeidsgruppene og innspill som er kommet fram i styremøtet.

16 Sak STY 57/00 ORIENTERINGSSAKER. a. Ressursfordelingsmodell. b. Møteplan for budsjettprosessen c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. d. Design-studier e. Studentopptaket f. Radiografstudiet g. Nytilsettinger h. Siv.ing.studiet i. Strategisk plan j. Studentenes Hus k. Forskningsdagene

17 Sak STY 56/00g NYTILSETTINGER VED HØGSKOLEN I GJØVIK. Følgende nytilsettinger er gjort fra 1/7-2000: Gilhuus, Jon Terje Sagstuen, Roger Vold Skarsbø, Sven Erik Kvesetberg, Tove Seime, Nina Dalen Røstelien, Tonette Aalbu, Anne Stikbakke, Sverre Bogsti, Wenche Bergseth Widmark, Nils Anders Solberg, Janne Nielsen, Målfrid Dagestad Stokke, Randi Beisland, Elisabeth Bowitz, Hans Thomas Farås, Geir Nussbaum, Peter Strandbakke, Ruth Ingrid Sagbråten, Anita 01/7-2000, høgskolelektor, omgjort til fast tilsetting, AT-Brandbu 01/7-2000, lærling reform 94, 100%, FA IT-tjenesten 01/8-2000, høgskolelærer, fast 100%, AT 01/8-2000, høgskolelærer, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 1005, AH 01/8-2000, høgskolelektor, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 100%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 80%, AT-Brandbu 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 60%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 20%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 50%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 60%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 50%, AH 15/8-2000, Førstekonsulent, fast 100%, AT 01/9-2000, høgskolelærer, engasjement, 100% AT 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift Sluttet Jarle Nordengen, AT Øivin Rannem, AT Hermann Lia, AT Jon Thingvold, AT

18

19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12 STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE. Sak STY 15/00 Sak STY 16/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Styremøte 8. juni 2001. Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3 Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Sak STY 31/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/01 6. april 2001 s. 5 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03. Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08

Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03. Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08 STYREMØTE NR. 08/01 Tid: 13. desember 2001 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Saksliste. Sak STY 67/01 Sak STY 68/01 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 69/01 Godkjenning

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008 Side 1 av 6 Tilstede: Styrerepresentanter: Administrasjon: Ole Rud, Hans Arne Krogsti ( for Arild Sørum Stana), Mari Kramperud Arnesen, Anne Stine Solberg (for Hildegunn Aas) og Sigurd Kolloen Hildegard

Detaljer

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER PROTOKOLL MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.10. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Møtebok fra styremøtet

Møtebok fra styremøtet Møtebok fra styremøtet 10.02012 Kl. 09.30-15 Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Sven Åge Birkeland Arne Liljedahl Lynngård for Morten Walderhaug Astrid Sleire for Inger Østensjø Jeremy

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL Dato: 28. februar 2001. Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 15.30. Tilstede fra Høgskole: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL. Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL. Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 13.00. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 6. desember 2010 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom, Leksvik Møtedato: 13.5. 2016 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 INNKALLING Møtedato: 19. november. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Saksliste: Sak 056/2002: Referatsaker Sak 057/2002:

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: 12.00 14.15 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer