STYREMØTE NR. 05/ september 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000"

Transkript

1 STYREMØTE NR. 05/ september 2000

2 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY 49/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli side 3 Sak STY 50/00 Økonomirapportering for august 2000 side 16 Sak STY 51/00 Revidering av budsjett 2000 side 25 Sak STY 52/00 Styrets møteplan for høsten 2000/våren 2001 side 28 Sak STY 53/00 Forhandlingsdelegasjon ved lokale lønnsforhandlinger side 29 Sak STY 54/00 Oppnevning av opptakskomite endring av sammensetning og mandat side 30 Sak STY 55/00 Prosjekt Innlandshøgskolen - Viljeerklæring side 35 Sak STY 56/00 Høringsuttalelse Mjøsutvalgets innstilling: Frihet med ansvar side 37 Sak STY 57/00 Orienteringssaker: fra side 56 a. Ressursfordelingsmodell. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen/økonomisjef Kai Robert Jakobsen. b. Møteplan for budsjettprosessen Vedlagt. c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen og rektor Jørn Wroldsen. d. Design-studier. Prosjektskisse følger vedlagt. e. Studentopptaket. Tabell følger vedlagt. f. Radiografstudiet. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. g. Nytilsettinger. Oversikt følger vedlagt. h. Siv.ing.studiet. Muntlig orientering v. rektor Jørn Wroldsen.

3 i. Strategisk plan. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. j. Studentenes Hus. Muntlig orientering v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. k. Forskningsdagene. Muntlig orientering v. prorektor Mark Hopfenbeck.

4 Sak STY 49/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/00 DEN 5. JULI. Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Vedlagt. Vedlagt følger forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styrets medlemmer og det har ikke kommet noen bemerkninger til protokollen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 04/00 den 5. juli 2000 anses som godkjent på bakgrunn av at det ikke har kommet bemerkninger til protokollen.

5 Sak STY 50/00 ØKONOMIRAPPORTERING FOR. AUGUST 2000 Saksdokumenter: Regnskap pr. august Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt. Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om reglemessig økonomirapportering. Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Regnskapet ved utgangen av august er rapportert i forhold til revidert budsjett 2000, jfr. i denne forbindelse sak STY 51/00 Revidering av budsjett Høgskolen hadde ved utgangen av august et netto forbruk som var kr ,- lavere enn budsjett. Resultatet fordeler seg slik på de enkelte budsjettenheter (negative tall angir merforbruk): Positive avvik: AT ,- HiG ,- Negative avvik: AH ,- FA + HiG felles ,- For HiG totalt framgår følgende budsjettavvik av regnskapet: Eksterne inntekter eksklusive oppdrag ,- Personalkostnader ,- Driftskostnader ,- Inntekter oppdrag ,- + angir positive avvik og - negative avvik i forhold til budsjett. Det negative avviket under driftskostnader framkommer hovedsakelig ved avdeling for helsefag. Personalkostnader og kostnader til husleie og drift av bygninger utgjorde ved utgangen av mai 84 % av høgskolens totale kostnader. Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: I regnskap for AH, perioden januar- august 2000 framkommer det et negativt avvik på kr ,-. Hovedforklaringen på dette negative avviket skyldes følgende forhold:

6 Utgifter til desentralisert radiografutdanning er belastet avdelingen. Hittil i år er avdelingen belastet med kr ,-. Midler til denne utdanningen er stilt til rådighet overfor Høgskolen i Bergen og vil senere i år bli refundert Høgskolen i Gjøvik. Dette går fram av avtalen mellom Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Gjøvik vedrørende prosjekt desentralisert radiografutdanning hvor kostnadsfordelingen mellom høgskolene framgår. AH deltar i et nasjonalt prosjekt "Undervisningssykehjem" hvor professor Marit Kirkevold fra Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig. Det vises i denne sammenheng til Nasjonal plan for etablering av ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Tildelte midler til dette prosjektet lokalt i Gjøvik er på nåværende tidspunkt ikke regnskapsført, mens utgiftene til dette er belastet regnskapet til AH. Tildelte midler på kr ,- vil dekke avdelingens kostnad i forbindelse med lønnsmidler til prosjektleder lokalt. Til sammen utgjør kostnader i forbindelse med radiografutdanning og prosjekt undervisningssykehjem kr ,-. Etter at disse midlene er trukket i fra utgjør merforbruket for avdelingen kr ,-. AH har beregnet ekstra kostnadene for desentralisert sykepleierutdanning til kr ,-. Samlet tildeling fra KUF og SHD utgjør kr ,-. Dette forholdet vil også kunne virke negativt inn på budsjettsituasjonen i Høgskoledirektøren ber på denne bakgrunn avdelingen tilpasse aktiviteten til revidert budsjettramme for AT: Avdeling for teknologi hadde et netto forbruk ved utgangen av august som var kr ,- bedre enn budsjett. Det er da tatt hensyn til overskudd i 1999 på til sammen ,-. Det positive avviket fordeler seg med kr ,- på ordinære driftskostnader, kr ,- på post 45 og kr ,- på oppdragsvirksomhet. Avdelingen iverksatt bestillinger av maskiner og utstyr for ca. 2,0 mill.kr. Det er videre planlagt omstilling for kr ,-. HiG felles: Høgskolens fellesutgifter som består av kostnadsstedene bibliotek, IT-drift og drift av bygninger, viste et netto forbruk på kr ,- lavere enn budsjett. Brutto lønnskostnader viste et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,-, mens andre driftskostnader viste et merforbruk på tilsammen kr ,-. Dette skyldes at Bibsysavgiften er betalt tidligere enn forventet i forhold til periodisert budsjett og innkjøp av maskiner og drift av IT-seksjonen. FA: FA hadde et netto forbruk som var i overensstemmelse med budsjett. En usikkerhetsfaktor for dette budsjettet er kostnader til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole. Når det gjelder HiG felles vil høgskoledirektøren sørge for at budsjettet går i balanse ved årets slutt. Det er noe usikkerhet med hensyn til kostnader for drift av IT-seksjonen resten av året. Lønnskompensasjon for lønnsoppgjørene i mai og juli er ennå ikke innarbeidet. Dette vil bli innarbeidet i budsjettet senere i høst. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapporten pr. august til orientering.

7 Sak STY 51/00 REVIDERING AV BUDSJETT 2000 Saksdokumenter: Revidert budsjettramme 2000 Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Vedlagt Bakgrunn: Bakgrunnen for budsjettrevisjonen er at det i løpet av budsjettåret har skjedd endringer i forutsetninger som lå til grunn for det opprinnelige budsjettvedtaket i sak STY 79/99 Budsjettfremlegg Det er videre behov for å innarbeide overskudd/underskudd fra 1999 i revidert budsjett Følgende forhold er innarbeidet i forslag til revidert budsjett 2000: -Overskudd/underskudd Omstillingsmidler FoU-midler -Tildelinger til desentralisert sykepleierutdanning -Midler til rekrutteringsstillinger -Merkostnader forkurs GTF -Ekstratildeling AH -Tildelte midler etter søknad på post 45 -Tildeling fra SOFF Høgskoledirektørens vurdering: Høgkolens overskudd fra 1999 er innarbeidet i revidert budsjett i samsvar med avdelingenes resultat. Kr ,- av overført resultat er avsatt til dekning av redusert budsjettramme på grunn av overgang til direkte refusjon av sykepenger. Denne omleggingen skjedde etter at høgskolestyret hadde vedtatt budsjettet for år Høgskolen har hittil i år mottatt ca. kr ,- i refusjon for sykepenger. Dette betyr at det gjenstår kr ,- av rammereduksjonen på kr ,- ( ). Etter høgskoledirektørens vurdering vil beløpet på kr ,- bli ytterligere redusert i løpet av høsten slik at det på nåværende tidspunkt er uhensiktsmessig å innarbeide dette i revidert budsjett. Høgskolen vil også i løpet av høsten motta tilskudd i forbindelse med det sentrale lønnsoppgjøret som vil bli innarbeidet i høgskolens budsjett. Avdeling for helsefag har fått tildelt midler fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet til merkostnader ved desentralisert sykepleierutdanning på henholdsvis kr ,- og kr ,-. FoU-utvalget har fordelt høgskolens FoU-midler. FoU-midlene er i det opprinnelige budsjettet lagt inn i FA v/rektor med utvalg. Disse midlene er nå fordelt ut på avdelingene i henhold til FoU-utvalgets vedtak. Når det gjelder rekrutteringsstipendprogrammet er høgskolen tildelt kr ,- til tre rekrutteringsstillinger. En stilling gjelder digitale medier/grafisk ingeniørutdanning, en digitale media og en for helsefag. Tildelingen inkluderer lønnsmidler, arbeidsgiveravgift og midler til drift.

8 Kostnader for vårsemesteret 2000 til forkurs ved Gjøvik tekniske fagskole ble kr ,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes uenighet om prisjustering av kostnader for forkurset fra 1995 og fram til i dag. En tilsvarende overskridelse forventes for høstsemesteret Budsjetteknisk er kostnadene ført på studeadministrasjonens budsjett (FA). Etter samtaler med dekanus og kontorsjef ved AT foreslås i denne forbindelse kr ,- overført fra AT til FA. Avdeling for helsefag har i brev av søkt om ekstrabevilgning på kr ,-til innleie av vikarer for 5 sykmeldte fagpersoner. Etter en vurdering av gjenstående budsjettmidler på posten avsatt reserve i fagadministrasjon (FA) er kr ,- overført til avdeling for helsefag til dekning av ekstrautgifter til innleie av vikarer. Høgskolen er for 2000 tildelt kr ,- i omstillingsmidler. Tildelingen som er gitt over kapittel 0281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler. Tildelingen er øremerket til omstillinger i sammenheng med fagreduksjon kommunaltekniske fag. AT er videre tildelt kr ,- til prosjektet "Byggesakskolen" over samme kapittel. Høgskolen ble etter søknad tildelt kr ,- ekstra på post 45 store nyanskaffelser i forhold til tildelingsbrev for Tildelingen er fordelt på avdelingene forholdsmessig etter opprinnelig søknad. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2000 slik som vist i vedlegg Revidert budsjett 2000.

9 Sak STY 52/00 STYRETS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2000/VÅREN 2001 Saksdokumenter: Ingen Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Det er kun styret selv som kan vedta møteplan for styret. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren har vurdert behovet til 3 styremøter høstsemesteret 2000 og 3 styremøter i vårsemesteret Det forrige styret vedtok styremøte 20. september. I tillegg til dette styremøte foreslår høgskoledirektør at det avholdes styremøter i oktober og desember. I tillegg foreslår han at det arrangeres et styreseminar våren 2001 som vil ta for seg Strategisk plan for Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styrets møteplan for høsten 2000: Onsdag 25. oktober kl Fredag 15. desember kl Styrets møteplan for våren 2001: Onsdag 21. februar kl (styreseminar) Torsdag 22. februar kl Torsdag 5. april kl Torsdag 7. juni kl

10 Sak STY 53/00 FORHANDLINGSDELEGASJON VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Personalsjef Jan Kåre Testad Bakgrunn: I løpet av høsten skal det innenfor en økonomisk ramme på 0,85% av lønnsmassen pr. 1. september 2000 gjennomføres lokale lønnsforhandlinger for tilsatte i staten. Beløpet utgjør kr ,-. For 1999 var beløpet kr ,- inkl. kr fra Høgskolen i Gjøvik. Etter regelverket skal den enkelte høgskole nedsette en forhandlingsdelegasjon som innhenter fullmakt fra høgskolestyret til å forhandle på vegne av arbeidsgiver. Det anbefales i regelverket at delegasjonen består av høgskoledirektør og personalsjef samt en saksbehandler som fungerer som sekretær. Høgskoledirektørens vurdering:. På bakgrunn av det forannevnte vil høgskoledirektøren foreslå nedsatt følgende forhandlingsdelegasjon til å forestå forhandlingene på vegne av arbeidsgiver ved høstenes lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at følgende personer er oppnevnes som forhandlingsdelegasjon ved høstens lokale lønnsforhandlinger: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Personalsjef Jan Kåre Testad 2. Styret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre lønnsforhandlingene på vegne av arbeidsgiver. 3 Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra den gitte ramme.

11 Sak STY 54/00 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE ENDRING AV SAMMENSETNING OG MANDAT Saksdokumenter: Styresak STY 35/96 Oppnevning av opptakskomité Brev av , journalnr. 95/00481, Oppnevning av opptakskomité Saksbehandler: Iver E. Jensen/Randi Schnell Vedlagt Vedlagt Bakgrunn: Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995, 38 nr. 1, skal styret oppnevne en eller flere opptakskomiteer som skal foreta opptak til studier ved høgskolen. Den eksisterende opptakskomiteen reflekterer tidligere avdelingsstruktur, jfr. vedlagte brev av Det er derfor behov for å endre sammensetningen slik at denne passer bedre til dagens avdelingsstruktur. Dessuten er det ønskelig å få en mer fleksibel ordning i forhold til medlemmene i komiteen. Det er ønskelig å ha en sammensetning som reflekterer funksjoner og ikke nødvendigvis personer. Opptakskomiteen er en stående komité hvor dekanus på de to avdelingene enten møter selv eller oppnevner en representant som møter i opptakskomitéen. Avdelingen har på denne måten mulighet til å velge en fagperson som er aktuell i forhold til sakslisten til møtet. Studentrepresentanten oppnevnes av Studentparlamentet for ett år av gangen. Oppnevningen bør skje sammen med de øvrige studentvervene med funksjonsperiode fra januar til januar. Mange av sakene som blir behandlet i opptaksmøtet gjelder søkere med funksjonshemming som ofte krever spesiell tilrettelegging i studietiden. Vi har nylig fått en funksjon som har som spesialoppgave å være koordinator for funksjonshemmede studenter. Denne funksjonen vil være et naturlig medlem i komitéen. Utover dette er studiesjef leder av komiteen, med opptaksleder som sekretær med tale og forslagsrett. Disse tre funksjonene vil sørge for kontinuiteten i opptakskomiteen. Høgskoledirektørens vurdering. Høgskoledirektøren er enig i at det er behov for endring av opptakskomiteen slik at denne bedre reflekterer dagens avdelingsstruktur. Ved å ha et mer fleksibelt system for oppnevning av de faglige representantene vil komiteen kunne ha bedre forutsetninger for å fatte gode vedtak. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret oppnevner med hjemmel i Lov av 12. mai 1995, 38, nr. 1, en opptakskomité. Komitéen oppnevnes med virkning fra 1. oktober Komiteen oppnevnes som en stående komité og funksjonstiden løper inntil det er behov for endring i mandat eller sammensetning. 2. Opptakskomitéen skal har følgende sammensetning: Studiesjef (leder) Dekanus ved Avdeling for teknologi, eller person han/hun bemyndiger Dekanus ved Avdeling for helsefag, eller person han/hun bemyndiger Koordinator for funksjonshemmede studenter

12 1 studentrepresentant, oppnevnes av Studentparlamentet Opptaksleder (sekretær) Studentrepresentanten oppnevnes for ett år. Funksjonsperiode for studentrepresentant er kalenderåret (januar januar) 3. Opptakskomitéens mandat: Opptakskomitéen skal på vegne av Høgskolen i Gjøvik fatte formelle enkeltvedtak om opptak: a) på spesielle vilkår for studier som er omfattet av Samordna opptak b) til lokalt opptak c) ved saker der høgskoledirektøren finner det naturlig at opptakskomiteen uttaler seg eller treffer vedtak d) Opptakskomitéen behandler klager på vedtak om opptak før de eventuelt sendes den sentrale klagenemnda, oppnevnt av Samordna opptak, eller til klagenemnda ved Høgskolen i Gjøvik.

13 Sak STY 55/00 PROSJEKT INNLANDSHØGSKOLEN VILJEERKLÆRING Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Prosjekt Innlandshøgskolen er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Styringsgruppa har de tre rektorene som likeverdige prosjektansvarlige. I tillegg består gruppa av de tre høgskoledirektørene, og en representant for hver av fylkeskommunene, to fra LO og en fra NHO. Et mer omfattende prosjektet forberedes gjennom et forprosjekt som skal sendes ut på høring 1.oktober. De tre rektorene i styringsgruppa er blitt enige om at det i forhold til å konkludere forprosjektet vil være nyttig med signaler fra de respektive høgskolestyrene om hvorvidt og hvordan det skal arbeides videre for å forberede et Innlandshøgskolesamarbeid. Innen utgangen av september skal de tre rektorene orientere og innhente synspunkter fra sine høgskolestyrer. Den primære oppgave for de statlige høgskolene er å gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Videre skal de drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid ( jfr Lov om universiteter og høgskoler 2). Høgskolen i Gjøvik arbeider kontinuerlig for å løse disse oppgavene best mulig og for å utvikle institusjonen slik at det faglige nivået innen både forskning og forskningsbasert utdanning styrkes. Framtidig samarbeid og en eventuell sammenslåing med andre institusjoner må vurderes i lys av dette. Som nevnt er også fylkeskommunene viktige aktører i prosjekt Innlandshøgskolen. I Fylkesplanen for Oppland uttrykkes det klare synspunkter på den videre utvikling av høgskolene i Oppland og Hedmark. Det heter blant annet: Det er viktig å møte næringslivets og det offentliges kompetansebehov samt å følge opp kompetansereformen. Høgskolene og forskningsinstitusjonene må ikke minst utvikle seg til å møte en stadig hardere nasjonal og internasjonal konkurranse om både studenter og fagfolk. For å møte denne utfordringen kreves et tettere samarbeid, kanskje etterhvert en sammenslåing, mellom de ulike utdannings- og forskningsinstitusjonene, bl.a. for å utvikle studier på masterog hovedfagsnivå og forskerutdanning. Et eksempel er det planlagte sivilingeniørstudiet ved Høgskolen i Gjøvik. Når det etter signaler den senere tid åpnes for flere universiteter i Norge, må også Innlandet få sitt. Innlandsuniversitetet må bygge på den desentraliserte strukturen våre utdannings- og forskningsinstitusjoner har i dag og ha ambisjoner om både å møte Innlandets egen etterspørsel etter utdanning og forskning, og å konkurrere på et nasjonalt og internasjonalt marked om studenter og forskere. Hedmark fylkeskommune er i sin nye fylkesplan mindre tydelig i holdningen til et framtidig samarbeid mellom de tre innlandshøgskolene, men sier at Høgskolen i Hedmark skal styrkes faglig og institusjonelt blant annet ved samarbeid med Oppland fylke og prosjekt Innlandshøgskolen.

14 Formuleringene i fylkesplanen for Oppland viser imidlertid at samarbeid mellom de tre høgskolene står på den regionale politiske dagsorden, noe både Hedmark fylkeskommune og de tre høgskolestyrene vil måtte forholde seg til. Det framgår av fylkesplanen for Oppland at et hovedspørsmål er om prosjektet Innlandshøgskolen skal utvikles videre mot et mål som innebærer full sammenslåing av de tre høgskolene. Det kan tenkes alternativer til full sammenslåing, i form av ulike slags nært og forpliktende samarbeid. De ulike alternativene må konkretiseres og begrunnes i forhold til høgskolenes primæroppgaver før høgskolestyrene gjør noe endelig vedtak i saken. En tydeliggjøring av alternativene kan best skje ved at forprosjektet Innlandshøgskolen videreføres i et hovedprosjekt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolen i Gjøvik går inn i et prosjektsamarbeid med høgskolene i Hedmark og Lillehammer, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere private og offentlige med tanke på å utvikle en Innlandshøgskole, evt. et Innlandsuniversitet.

15 Sak STY 56/00 HØRINGSUTTALELSE MJØSUTVALGETS INNSTILLING: FRIHET MED ANSVAR Saksdokumenter: Brev fra KUF datert : NOU om høgere utdanning Særtrykk av NOU 2000:14, kapittel 1 og 2 Frihet med ansvar Brev datert om prosessen omkring høring av NOU. Notater fra grupper som har sett på enkelte kapitler Notat med oppsummering av momenter som HiG bør belyse i sin høringsuttalelse Saksbehandler: Iver E. Jensen/Grete Ulsrud Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Ettersendes Bakgrunn: Høgskolen i Gjøvik har mottatt innstillingen Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge (NOU 2000: 14) Mjøsutvalget til høring. Høringsfristen er satt til 2. oktober Innstillingen er på over 700 sider og er svært omfattende. I tillegg har Mjøsutvalget lagt frem flere delinnstillinger. Innstillingen vil kunne medføre store omstillinger innenfor høgskole- og universitetssektoren. Høgskolen i Gjøvik har nedsatt arbeidsgrupper som har sett på enkeltkapitler i innstillingen. Gruppenes innspill til høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik er vedlagt denne saken. I tillegg har Hans J Gjertsen, som har vært sekretær for Mjøsutvalget, holdt et miniseminar om innstillingen. Etter seminaret var gruppene samlet for å legge frem sine innspill og ha en debatt om helheten i innstillingen. Det har ikke vært tid nok til å bearbeide notatene fra gruppene og innspill på miniseminaret. Et notat som kan danne grunnlag for styrets diskusjon vil bli ettersendt til styremedlemmene. Høgskoledirektørens vurdering Høgskoledirektøren mener at det har vært en god prosess for å få frem momenter til en høringsuttalelse fra Høgskolen i Gjøvik om Mjøsutvalgets innstilling. Innstillingen er svært omfattende og forslagene og konklusjonene bærer i noe grad preg av å være kompromissløsninger. På den relativt begrensede tiden som har vært til rådighet har arbeidsgruppene kommet med gode innspill til høringsuttalelsene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret ber rektor og høgskoledirektør om å sluttføre høringsuttalelsen fra Høgskolen i Gjøvik basert på innspillene fra arbeidsgruppene og innspill som er kommet fram i styremøtet.

16 Sak STY 57/00 ORIENTERINGSSAKER. a. Ressursfordelingsmodell. b. Møteplan for budsjettprosessen c. Oppfølging av sak STY 38/00 - Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. d. Design-studier e. Studentopptaket f. Radiografstudiet g. Nytilsettinger h. Siv.ing.studiet i. Strategisk plan j. Studentenes Hus k. Forskningsdagene

17 Sak STY 56/00g NYTILSETTINGER VED HØGSKOLEN I GJØVIK. Følgende nytilsettinger er gjort fra 1/7-2000: Gilhuus, Jon Terje Sagstuen, Roger Vold Skarsbø, Sven Erik Kvesetberg, Tove Seime, Nina Dalen Røstelien, Tonette Aalbu, Anne Stikbakke, Sverre Bogsti, Wenche Bergseth Widmark, Nils Anders Solberg, Janne Nielsen, Målfrid Dagestad Stokke, Randi Beisland, Elisabeth Bowitz, Hans Thomas Farås, Geir Nussbaum, Peter Strandbakke, Ruth Ingrid Sagbråten, Anita 01/7-2000, høgskolelektor, omgjort til fast tilsetting, AT-Brandbu 01/7-2000, lærling reform 94, 100%, FA IT-tjenesten 01/8-2000, høgskolelærer, fast 100%, AT 01/8-2000, høgskolelærer, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 1005, AH 01/8-2000, høgskolelektor, fast 75%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 100%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 80%, AT-Brandbu 01/8-2000, høgskolelærer, vikar 60%, AH 01/8-2000, høgskolelærer, engasjement 20%, AH 01/8-2000, høgskolelektor, vikar 50%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, engasjement 60%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 100%, AH 14/8-2000, høgskolelærer, vikariat 50%, AH 15/8-2000, Førstekonsulent, fast 100%, AT 01/9-2000, høgskolelærer, engasjement, 100% AT 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift 01/9-2000, renholdsbetjent, omgjort til fast tilsetting i 45,9%, FA Drift Sluttet Jarle Nordengen, AT Øivin Rannem, AT Hermann Lia, AT Jon Thingvold, AT

18

19

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene ARBEIDSNOTAT 8/2005 Per Hetland Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer