KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009

2 Nordic Mining ASA Rapport pr. 31. mars 2009 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et gruveselskap med operativ virksomhet og omfattende høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden. Virksomhetsområder og prosjekter med solid vekstpotensiale Avansert mineralindustri basert på anortositt Selskapet har operativ gruvevirksomhet som produsent av anortositt gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ( Gudvangen Stein ). Nordic Mining har engasjert seg i Gudvangen Stein med det formål å utvikle og utnytte anortosittforekomsten for produksjon av høyverdige industriråstoffer fra de enkelte mineralkomponentene i anortosittbergarten. Selskapet har inngått et strategisk viktig samarbeid med StatoilHydro ASA for å utvikle ny teknologi for bruk (og binding) av CO 2 i mineralprosessering. Avtalen omfatter testing og utvikling av teknologi for foredling av bl.a. anortositt fra Gudvangen Stein ved bruk av CO 2. Anortositten fra Gudvangen inneholder betydelige mengder aluminiumholdige mineraler (ca. 30%). Nordic Minings målsetting er å utvikle en prosess for lønnsom fremstilling av råstoff til aluminiumproduksjon. Samtidig kan dette bidra til å redusere utslipp av CO 2 i atmosfæren. Fremtid i titan Nordic Mining har rettigheter til en av verdens største forekomster av rutil (titandioksyd) i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Prosjektet vil ved realisering representere et av de største gruveprosjekter i Norge gjennom tidene. Nordic Minings prosjektforberedelse nådde et viktig milepælspunkt 19. februar 2009 da selskapet oversendte forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til Naustdal og Askvoll kommune. Søknad om utslippstillatelse ble oversendt til SFT i august Den foreliggende prosjektdokumentasjonen viser at Engebøprosjektet kan gjennomføres på en bærekraftig måte slik at prosjektets store potensiale lokalt, regionalt og nasjonalt kan realiseres. Ved godkjennelse av reguleringsplan, utslippstillatelse og konsesjon, samt selskapets kommersielle beslutning om utbygging, vil Nordic Mining bli en stor produsent av rutilkonsentrat og bi-produktet granat. Produksjon av rutilkonsentrat fra Engebøfjellet kan også danne grunnlag for nye industrielle etableringer i Norge og internasjonalt med bruk av titanråstoff, for eksempel produksjon av titanmetall. Litium for grønn bilindustri Nordic Mining har en forekomst av litiumholdige mineraler gjennom datterselskapet Keliber Oy ( Keliber ) i Finland. Keliber har rettigheter og tillatelser for å starte gruvevirksomhet og produksjon av litiumkarbonat. Etterspørselen etter litiumkarbonat og ulike produkter basert på litiumkarbonat ventes å øke i årene fremover, hovedsakelig som følge av vekst i etterspørsel og produksjon av litium-ione batterier. Litiumkarbonat har også andre avanserte industrielle anvendelsesområder, bl.a. innen glass- og keramisk industri. Keliber vil bli den første produsenten av litiumkarbonat i Europa. Dette gir potensiale for industriell virksomhet med fremtidige utviklingsmuligheter. 2

3 Strategisk posisjonering Nordic Mining er posisjonert innen mineralområder som pris- og markedsmessig viser annen utvikling enn for eksempel basemetaller (kobber, sink, nikkel m.fl.). Således har prisutviklingen for titanprodukter (titandioksyd, pigment og titanmetall) og litiumprodukter (litiumkarbonat og avledede kjemikalier) vært stabil eller økende de siste månedene i motsetning til basemetaller som har opplevd sterk prisnedgang som følge av den generelle utviklingen i verdensøkonomien. Denne utviklingen er illustrert i figuren nedenfor: Prisutvikling for utvalgte mineraler og metaller 600 Index Q1-00 Q4-00 Q3-01 Q2-02 Q1-03 Q4-03 Q3-04 Years Q2-05 Q1-06 Q4-06 Q3-07 Q2-08 Q1-09 Gold Nickel Zink Iron ore TiO2 Li2CO3 Nordic Minings strategi er å utvikle og realisere prosjektene og forekomstene i samarbeid med internasjonale partnere. Igangsetting av operative mineralprosjekter er betinget av myndighetenes godkjennelser. Videre er det Nordic Minings strategi å utvikle nye strategiske mineralforekomster. Selskapet har med sin strategiske posisjonering en likviditetssituasjon som sikrer finansiell handlefrihet ut i Finansiell informasjon pr. 31. mars 2009 Tallene nedenfor gjelder konsernregnskapene hvis det ikke er eksplisitt henvist til morselskap eller datterselskap. Tall i parentes er sammenlignbare tall for tilsvarende periode i Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. Salgsinntektene i første kvartal 2009 var NOK 3,1 millioner (NOK 3,6 millioner). Europeisk bygg- og anleggsvirksomhet opplever for tiden en kraftig aktivitetsreduksjon. I tillegg til normale sesongsvingninger har dette i første kvartal medført redusert etterspørsel etter produkter fra Gudvangen Stein. Driftsunderskuddet i første kvartal 2009 var NOK 7,9 millioner (NOK 2,5 millioner). Driftsunderskuddet i første kvartal 2008 var positivt påvirket av refusjon av merverdiavgift for 2006 og 2007 som ble regnskapsført som reduksjon i andre driftskostnader med NOK 5,5 millioner. Korrigert for dette forholdet er driftsunderskuddet i perioden på samme nivå som i En viktig aktivitet i første kvartal 2009 har vært avslutning av arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for Engebøprosjektet. 3

4 Driftsresultatet i Gudvangen Stein var negativt i kvartalet med NOK 1,7 millioner (NOK 1,9 millioner). Resultat etter skatt i første kvartal 2009 ble et tap på NOK 7,6 millioner (NOK 2,7 millioner). Selskapets resultat er bedret med netto finansinntekter på NOK 0,2 millioner (NOK -0,2 millioner). Selskapets kontantstrøm fra operativ virksomhet i første kvartal 2009 var negativ med NOK 7,5 millioner (NOK -0,4 millioner). Den ovennevnte refusjonen av merverdiavgift (NOK 5,5 millioner) som ble regnskapsført i første kvartal 2008, er en viktig forklaring til forskjellen i operativ kontantstrøm for de to periodene. Nordic Minings balanse pr. 31. mars 2009 var NOK 129,3 millioner (pr. 31. desember 2008 NOK 145,6 millioner). Pr. 31. mars 2009 utgjorde konsernets kontanter og kontantekvivalenter NOK 32,1 millioner (NOK 21,5 millioner) hvilket sikrer selskapet finansiell handlefrihet. Kontantbeholdningen pr. 31. desember 2008 var NOK 39,8 millioner. Virksomheten i Nordic Mining i første kvartal 2009 Gudvangen Stein AS - anortositt Etterspørselen etter anortosittprodukter fra Gudvangen Stein har i de seneste månedene blitt redusert på grunn av nedgangen i europeisk bygg- og anleggsaktivitet. Produksjonen har gått som normalt frem til lagrene var fulle ved utgangen av januar. Fra 1. februar 2009 har 8 ansatte vært permittert som følge av redusert etterspørsel. Salg og skipning av produkter ble opprettholdt ved uttak fra lager. Normal produksjon ble gjenopptatt etter påske, og aktiviteten vurderes løpende i forhold til salg og utlasting. Nordic Mining har i januar/februar 2009 reforhandlet vilkår for banklån og leasingavtaler knyttet til virksomheten i Gudvangen Stein. Det er avtalt vilkår som innebærer likviditetsmessig lettelse for Gudvangen Stein, i første omgang for perioden februar til juli Nordic Mining har utstedt selvskyldnerkausjon på NOK 1,0 millioner til leasingselskapet. Nordic Mining har tidligere utstedt selvskyldnerkausjon til Gudvangen Steins bankforbindelse på NOK 3,5 millioner. De gjennomførte tiltakene i første kvartal 2009 er en videreføring av den refinansieringplan som ble påbegynt høsten 2008, ref. Nordic Minings årsrapport for Gudvangen Stein har kvalifisert sitt mineralprodukt fra anortositt som tildekningsmateriale for forurensede bunnsedimenter. Mineralproduktet er påvist å være egnet i tråd med SFTs testveileder for tildekkingsmasser. Arbeidet med markeds- og salgsfremmende tiltak rettet mot nåværende hovedsegmenter for anortosittprodukter er intensivert. Det er iverksatt systematisk bearbeiding av nye markedssegmenter i tillegg til det pågående utviklingssamarbeidet med StatoilHydro ASA om bruk av CO 2 i mineralprosessering. Anortosittens viktigste mineralkomponenter, dvs. aluminium, silisium og kalsium, og Gudvangen Steins betydelige forekomst utgjør et stort potensiale for industriell utvikling. 4

5 Engebøprosjektet - titanråstoff (rutil) Engebøprosjektet representerer et av de største norske gruveprosjektene gjennom tidene. Rutilforekomsten i Engebøfjellet er estimert til ca. 380 millioner tonn malm (in situ) med et gjennomsnittlig innhold av titandioksyd (TiO 2 ) på 3,96%, tilsvarende ca. 15 millioner tonn rutil. Forutsatt en kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift, estimeres tilgjengelig mengde malm for prosessering til ca. 250 millioner tonn, som vil gi grunnlag for drift i år. Nordic Mining ASA overleverte 19. februar 2009 forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til Naustdal og Askvoll kommune. Ferdigstillelsen av reguleringsplan og konsekvensutredning markerer en viktig milepæl i arbeidet med sikte på industriell utnyttelse av rutilforekomsten i Engebøfjellet. Sammen med utslippssøknad som ble oversendt til SFT i august 2008, utgjør dette et viktig dokumentasjonsgrunnlag for avklaring av offentlige godkjennelser for Engebøprosjektet. Testarbeid og vurderinger pågår i forbindelse med oppredning og mineralprosessering for rutilproduksjon. Arbeidet har vist at det er mulig å produsere granat av høy kvalitet som et tilleggsprodukt. Granat anvendes bl.a. i ulike industrielle slipe- og skjæreprosesser, og den planlagte granatproduksjonen vil gi et viktig bidrag til lønnsomheten i Engebøprosjektet. Med utgangspunkt i den innledende mulighetsstudien (Scoping Study) for Engebøprosjektet som ble utført av konsulentene Wheeler og Dowdell høsten 2008, arbeider Nordic Mining med avklaring av prosessforutsetninger og estimering av investeringer, produksjonskostnader, produksjons- og salgsvolum for rutilkonsentrat og granat, samt prisforutsetninger for disse produktene. Den innledende mulighetsstudien og Nordic Minings videre prosjektbearbeiding bekrefter lønnsom drift basert på produksjon av rutil og granat, både i dagbrudds- og underjordsfasen. Nordic Mining arbeider fortløpende med vurdering av markedsmuligheter for TiO 2 og granat, samt oppfølging av internasjonale kontakter og mulige partnere i forbindelse med prosjektet. Uavhengige markedsanalyser som ble presentert på en internasjonal konferanse om titanråstoff i mars 2009, bekrefter at markedsutsiktene fremover for naturlig rutil forventes å være positive. Engebøprosjektet representerer i internasjonal sammenheng et stort ressurspotensiale med strategisk viktig lokalisering. Nordic Mining oppfatter den internasjonale oppmerksomheten og interessen for prosjektet som god. Keliber Oy litium Keliber besitter en interessant forekomst av litiumholdig mineral i Finland. Selskapet har rettigheter og tillatelser for å starte gruvevirksomhet og produksjon og vil kunne bli Europas første produsent av høyrent litiumkarbonat. Etterspørselen etter litiumkarbonat har i de seneste årene økt markant. Denne utviklingen ventes å fortsette hovedsakelig pga. sterk vekst i batterisektoren som følge av økt salg av hybrid- og elbiler, mobilt verktøy og batterier til ulike industrielle anvendelser. Batterisektoren står nå for omkring en fjerdedel av den globale anvendelsen av litiumkarbonat. Litium har fordelaktige egenskaper i ulike kombinasjoner med andre mineraler/materialer i moderne batterier, og det pågår omfattende internasjonal produktutvikling. 5

6 Også i de nordiske landene er det flere initiativer innenfor litium-ione batterier og elbil industri. Internasjonale aktører har inngått samarbeidsavtaler eller engasjert seg eiermessig i nordiske selskaper for å utvikle industriell virksomhet basert på moderne litiumteknologi. I Europa for øvrig er satsing og engasjement innenfor utvikling av batteriteknologi og hybrid- og elbiler meget omfattende; både i industrien fra myndigheter. Dette skaper et interessant mulighetsbilde for Nordic Mining og Keliber-prosjektet. Nordic Mining evaluerer ulike alternativer for videre fremdrift og utvikling av prosjektet; herunder også muligheter knyttet til industriell videreforedling av høyrent litiumkarbonat. Selskapet er engasjert i forskningsprosjekt i Finland sammen med andre industriselskaper og universitetsmiljø med sikte på mulighetsstudier knyttet til høyverdige, litiumbaserte spesialprodukter og prosessalternativer. Andre utviklingsprosjekter vurderes. Nordic Mining arbeider med vurdering av markedsmuligheter for litiumkarbonat og potensielle avledede produkter, samt oppfølging av internasjonale kontakter og mulige alliansepartnere. Nærhet til viktige markeder og utviklingsarenaer for litiumbaserte produkter i Europa representerer en strategisk fordel. Nordic Mining oppfatter den internasjonale oppmerksomheten og interessen for prosjektet som god. Ecuador Nordic Mining gjennomførte i begynnelsen av 2008 analyser av jord-, stein- og bekkesedimentprøver fra Los Santos området i Ecuador. Analysene viste flere tydelige anomalier av kobber, gull, sølv, sink og bly. Planene for videre undersøkelse i Los Santos området er imidlertid utsatt som følge av politisk usikkerhet. I forbindelse med innføring av ny gruvelovgivning har myndighetene i Ecuador iverksatt tiltak som gir stor usikkerhet både når det gjelder mulighetene for fremtidig letevirksomhet og juridiske eierforhold til letelisenser. Nordic Mining arbeider med klargjøring av forutsetninger for videre virksomhet i Los Santos området. Nordic Mining har gjennom avtale med det kanadiske selskapet International Minerals økonomiske interesser i to letelisenser for gull i Ecuador; Canicapa og Celen. International Minerals har i slutten av mars 2009 varslet at de ønsker å terminere avtalen. Lisensene er fornyet ved betaling av konsesjonsavgift for perioden frem til mars Tilbakeføring av lisensene fra International Minerals slik avtalen beskriver, krever godkjennelse fra myndighetene i Ecuador. Nordic Mining vil vurdere foreliggende informasjon om lisensområdene og ta stilling til om det skal søkes om tilbakeføring av de to lisensene. Fremtidsutsikter Den underliggende etterspørselen etter industrimineraler i de segmenter der Nordic Mining har aktivitet betegnes som god. Prisutviklingen for rutilkonsentrat og litiumkarbonat har vært positiv eller holdt seg stabil, mens andre mineraler og metaller, for eksempel kobber, sink og jernmalm, har opplevd kraftig prisnedgang som følge av den generelle økonomiske utviklingen. Det er økt internasjonal oppmerksomhet knyttet til forsyning av råvarer, og det europeiske markedet er avhengig av import av en rekke strategiske mineraler. Nordic Minings geografiske lokalisering i et stabilt, nordisk forretningsklima med god infrastruktur anses som en positiv konkurranseparameter med henblikk på leveringsdyktighet, driftsstabilitet og risiko. Også i forhold til markeder utenfor Europa anses Selskapets posisjon å være attraktiv. 6

7 Gruvevirksomhet har historisk sett hatt utfordringer på miljøsiden. Økt miljøbevissthet og fokus stiller større krav til planlegging, tiltak og anvendelse av moderne teknologi for å minimere negative effekter og miljøkostnader. Nordic Mining har som ambisjon å være en ledende aktør på dette området. Selskapets omfattende konsekvensutredning for Engebøprosjektet og samarbeidsavtalen med StatoilHydro ASA for bruk av CO 2 i mineralprosessering, samt godkjennelse av anortosittprodukter fra Gudvangen Stein som tildekkingsmateriale for forurensede bunnsedimenter og Selskapets posisjonering i forhold til litium- og titanbasert industriutvikling, er aktiviteter i denne forbindelse. Nordic Minings likviditetssituasjon sikrer finansiell handlefrihet for å gjennomføre viktige verdiøkende milepæler ut i Til tross for den uro som fortsatt preger finansmarkedene i Norge og internasjonalt, anses Selskapets strategiske posisjonering å være et solid utgangspunkt for etablering av industrielle og finansielle partnerskap for realisering og videreutvikling av Selskapets prosjekter. Oslo, 14. mai 2009 Nordic Mining ASA 7

8 Nordic Mining ASA Sammendratte konsoliderte resultatregnskaper Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Salgsinntekter Andre inntekter (65) Varekostnad (872) (783) (1 401) Lønnskostnader (3 448) (2 520) (11 804) Business service/management fee (795) (673) (4 010) Aksjebasert avlønning - - (1 273) Avskrivninger (690) (1 080) (4 025) Nedskrivning - - (13 300) Andre driftskostnader (5 051) (1 036) (24 113) Driftsunderskudd (7 865) (2 485) (41 912) Finansinntekter Finanskostnader (852) (525) (3 990) Resultat før skatt (7 622) (2 662) (42 143) Skattekostnad - - (678) Periodens resultat (7 622) (2 662) (42 821) Periodens resultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (7 522) (2 662) (42 570) Minoritetsinteresser (100) - (251) Resultat per aksje: Basis og utvannet (0,08) (0,05) (0,55) 8

9 Nordic Mining ASA Oppstilling av totalresultat Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Periodens resultat (7 622) (2 662) (42 821) Andre kostnader og inntekter: Omregningsdifferanser valuta (3 735) Andre kostnader og inntekter ført mot egenkapital (3 735) Totalresultat (11 357) (2 662) (35 686) Totalresultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (10 152) (2 662) (37 470) Minoritetsinteresser (1 206)

10 Nordic Mining ASA Sammendratte konsoliderte balanser Pr. 31. mars 2009 og 31. desember mars 31. desember (I tusen norske kroner) Urevidert Revidert EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Immaterielle eiendeler Mineraleiendom og andre varige driftsmidler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer og forskuddbetalte kostnader Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital (89 394) (81 872) Omregningsdifferanser Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet Minoritets interesse Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Finansielle leieforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig del av lån Overtrekks fasilitet Leverandørgjeld Påløpne kostnader og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Nordic Mining ASA Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (7 489) (364) Anskaffelse av immaterielle eiendeler - Andre varige driftsmidler (344) (145) Kontanter overført fra budne midler - Oppkjøp av datterselskap - Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (344) (145) Aksjeemisjoner - Nedbetaling av lån (84) (436) (Nedbetaling)/opptrekk kassekreditt 283 (670) Opptak av lån - - Nedbetaling av finansiell leieforpliktelser (170) (605) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 29 (1 711) Endring i kontantbeholdning (7 804) (2 220) Effekt av valutaendring Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Kontantbeholdning ved periodens slutt

12 Nordic Mining ASA Sammendratt konsolidert endring i egenkapital Pr. 31. mars 2009 (urevidert) (I tusen norske kroner) Aksje kapital Overkurs fond Majoritetsinteresse Annen innskutt egenkapital Omregn. differanse Annen egenkapital Sum Minoritets interesse Sum egenkapital Egenkapital 1. januar (39 302) Periodens totalresultat - (2 662) (2 662) (2 662) Egenkapital 31. mars (41 964) Egenkapital 1. januar (81 872) Periodens totalresultat (2 630) (7 522) (10 151) (1 206) (11 357) Egenkapital 31. mars (89 394)

13 Nordic Mining ASA - Noter til delårsrapport pr. 31. mars 2009 Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering. Rapporten inneholder ikke all informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport, og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for konsernet Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) for regnskapsåret frem til og med 31. desember Delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 14. mai Regnskapsprinsippene som er benyttet, er konsistente med de som ble fulgt ved avleggelsen av Selskapets årsrapport for regnskapsåret frem til og med 31. desember Konsernet har implementert IAS 1R Presentation of Financial statements fra 1. januar Endringer i egenkapitalen viser nå kun detaljer vedrørende transaksjoner med eierne. Andre endringer vises i en ny oppstilling for totalresultat. Note 2 SEGMENTER Gruppen har implementert IFRS 8 Operating segments i første kvartal Tabellen under viser sammenligningstall for 2008 basert på den nye segmentinndelingen. Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under utvikling. De tre hovedgruppene er: Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS. Litium, hvor Keliber Oy i Finland har en mineralforekomst og gjør forberedelser for produksjon av litiumkarbonat. Titanråstoff, som kan fremstilles fra mineralforekomsten i Engebøfjellet, og hvor det er ferdigstilt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. I posten Justeringer og elimineringer inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre forretningsutviklingsoppgaver, samt elimineringer ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Gruppen vurderer resultat før skatt basert på segmentenes regnskaper eksklusiv merverdier ved oppkjøp. Alle tall i tabellen nedenfor er i NOK tusen og relatert til perioden 1. januar 31. mars. Justeringer og Anortositt Litium Titanråstoff Elimineringer Konsolidert Salgsinntekter Segment resultat (2 593) (2 138) (422) - (2 859) (1 071) (1 747) 547 (7 622) (2 662) 13

14 Note 3 TRANSAKSJONER MED RELATERTE PARTER Nordic Mining har en serviceavtale med Dag Dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. kontorleie og administrative funksjoner. Dag Dvergsten AS er eid av Dag Dvergsten som er styreleder i Nordic Mining ASA. Konsernet har i perioden 1. januar til 31. mars 2009 kjøpt tjenester i hht. serviceavtalen for NOK 0,8 millioner fra Dag Dvergsten AS. Note 4 REVIDERTE LÅNEAVTALER Selskapet har i begynnelsen av kvartalet reforhandlet vilkår for banklån og leasingavtaler. De avtalte vilkår medfører en likviditetsmessig lettelse for Gudvangen Stein i perioden februar til og med juli dette år. For banklån har selskapet avdragsfrihet, og for leasingavtaler er det i hovedsak renter som betales månedlig i denne perioden. Den månedlige likviditetsmessige lettelsen utgjør omkring NOK 0,2 millioner. De gjennomførte tiltakene i første kvartal 2009 er en videreføring av den refinansieringplan som ble påbegynt høsten 2008, ref. Nordic Minings årsrapport for Note 5 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN I april 2009 har Nordic Mining i tråd med avtale betalt andre avdrag i forbindelse med kjøp av aksjemajoriteten i Keliber Oy. Betalingen i april utgjorde EUR Dersom/når det planlagte prosessanlegget for litiumkarbonat i Finland blir satt i drift i henhold til avtalte kriterier, skal Nordic Mining betale ytterligere EUR Nordic Minings gjenstående betingede forpliktelse er verdsatt til nåverdi ved bruk av beregnet markedsrente på oppkjøpstidspunktet. 14

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2010 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et mineralselskap med operativ virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Visjon «Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte operasjoner i leting, utvinning og foredling av høyverdige mineraler og metaller» 2 Nordic Mining

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer