KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009

2 Nordic Mining ASA Rapport pr. 31. mars 2009 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et gruveselskap med operativ virksomhet og omfattende høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden. Virksomhetsområder og prosjekter med solid vekstpotensiale Avansert mineralindustri basert på anortositt Selskapet har operativ gruvevirksomhet som produsent av anortositt gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ( Gudvangen Stein ). Nordic Mining har engasjert seg i Gudvangen Stein med det formål å utvikle og utnytte anortosittforekomsten for produksjon av høyverdige industriråstoffer fra de enkelte mineralkomponentene i anortosittbergarten. Selskapet har inngått et strategisk viktig samarbeid med StatoilHydro ASA for å utvikle ny teknologi for bruk (og binding) av CO 2 i mineralprosessering. Avtalen omfatter testing og utvikling av teknologi for foredling av bl.a. anortositt fra Gudvangen Stein ved bruk av CO 2. Anortositten fra Gudvangen inneholder betydelige mengder aluminiumholdige mineraler (ca. 30%). Nordic Minings målsetting er å utvikle en prosess for lønnsom fremstilling av råstoff til aluminiumproduksjon. Samtidig kan dette bidra til å redusere utslipp av CO 2 i atmosfæren. Fremtid i titan Nordic Mining har rettigheter til en av verdens største forekomster av rutil (titandioksyd) i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Prosjektet vil ved realisering representere et av de største gruveprosjekter i Norge gjennom tidene. Nordic Minings prosjektforberedelse nådde et viktig milepælspunkt 19. februar 2009 da selskapet oversendte forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til Naustdal og Askvoll kommune. Søknad om utslippstillatelse ble oversendt til SFT i august Den foreliggende prosjektdokumentasjonen viser at Engebøprosjektet kan gjennomføres på en bærekraftig måte slik at prosjektets store potensiale lokalt, regionalt og nasjonalt kan realiseres. Ved godkjennelse av reguleringsplan, utslippstillatelse og konsesjon, samt selskapets kommersielle beslutning om utbygging, vil Nordic Mining bli en stor produsent av rutilkonsentrat og bi-produktet granat. Produksjon av rutilkonsentrat fra Engebøfjellet kan også danne grunnlag for nye industrielle etableringer i Norge og internasjonalt med bruk av titanråstoff, for eksempel produksjon av titanmetall. Litium for grønn bilindustri Nordic Mining har en forekomst av litiumholdige mineraler gjennom datterselskapet Keliber Oy ( Keliber ) i Finland. Keliber har rettigheter og tillatelser for å starte gruvevirksomhet og produksjon av litiumkarbonat. Etterspørselen etter litiumkarbonat og ulike produkter basert på litiumkarbonat ventes å øke i årene fremover, hovedsakelig som følge av vekst i etterspørsel og produksjon av litium-ione batterier. Litiumkarbonat har også andre avanserte industrielle anvendelsesområder, bl.a. innen glass- og keramisk industri. Keliber vil bli den første produsenten av litiumkarbonat i Europa. Dette gir potensiale for industriell virksomhet med fremtidige utviklingsmuligheter. 2

3 Strategisk posisjonering Nordic Mining er posisjonert innen mineralområder som pris- og markedsmessig viser annen utvikling enn for eksempel basemetaller (kobber, sink, nikkel m.fl.). Således har prisutviklingen for titanprodukter (titandioksyd, pigment og titanmetall) og litiumprodukter (litiumkarbonat og avledede kjemikalier) vært stabil eller økende de siste månedene i motsetning til basemetaller som har opplevd sterk prisnedgang som følge av den generelle utviklingen i verdensøkonomien. Denne utviklingen er illustrert i figuren nedenfor: Prisutvikling for utvalgte mineraler og metaller 600 Index Q1-00 Q4-00 Q3-01 Q2-02 Q1-03 Q4-03 Q3-04 Years Q2-05 Q1-06 Q4-06 Q3-07 Q2-08 Q1-09 Gold Nickel Zink Iron ore TiO2 Li2CO3 Nordic Minings strategi er å utvikle og realisere prosjektene og forekomstene i samarbeid med internasjonale partnere. Igangsetting av operative mineralprosjekter er betinget av myndighetenes godkjennelser. Videre er det Nordic Minings strategi å utvikle nye strategiske mineralforekomster. Selskapet har med sin strategiske posisjonering en likviditetssituasjon som sikrer finansiell handlefrihet ut i Finansiell informasjon pr. 31. mars 2009 Tallene nedenfor gjelder konsernregnskapene hvis det ikke er eksplisitt henvist til morselskap eller datterselskap. Tall i parentes er sammenlignbare tall for tilsvarende periode i Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. Salgsinntektene i første kvartal 2009 var NOK 3,1 millioner (NOK 3,6 millioner). Europeisk bygg- og anleggsvirksomhet opplever for tiden en kraftig aktivitetsreduksjon. I tillegg til normale sesongsvingninger har dette i første kvartal medført redusert etterspørsel etter produkter fra Gudvangen Stein. Driftsunderskuddet i første kvartal 2009 var NOK 7,9 millioner (NOK 2,5 millioner). Driftsunderskuddet i første kvartal 2008 var positivt påvirket av refusjon av merverdiavgift for 2006 og 2007 som ble regnskapsført som reduksjon i andre driftskostnader med NOK 5,5 millioner. Korrigert for dette forholdet er driftsunderskuddet i perioden på samme nivå som i En viktig aktivitet i første kvartal 2009 har vært avslutning av arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for Engebøprosjektet. 3

4 Driftsresultatet i Gudvangen Stein var negativt i kvartalet med NOK 1,7 millioner (NOK 1,9 millioner). Resultat etter skatt i første kvartal 2009 ble et tap på NOK 7,6 millioner (NOK 2,7 millioner). Selskapets resultat er bedret med netto finansinntekter på NOK 0,2 millioner (NOK -0,2 millioner). Selskapets kontantstrøm fra operativ virksomhet i første kvartal 2009 var negativ med NOK 7,5 millioner (NOK -0,4 millioner). Den ovennevnte refusjonen av merverdiavgift (NOK 5,5 millioner) som ble regnskapsført i første kvartal 2008, er en viktig forklaring til forskjellen i operativ kontantstrøm for de to periodene. Nordic Minings balanse pr. 31. mars 2009 var NOK 129,3 millioner (pr. 31. desember 2008 NOK 145,6 millioner). Pr. 31. mars 2009 utgjorde konsernets kontanter og kontantekvivalenter NOK 32,1 millioner (NOK 21,5 millioner) hvilket sikrer selskapet finansiell handlefrihet. Kontantbeholdningen pr. 31. desember 2008 var NOK 39,8 millioner. Virksomheten i Nordic Mining i første kvartal 2009 Gudvangen Stein AS - anortositt Etterspørselen etter anortosittprodukter fra Gudvangen Stein har i de seneste månedene blitt redusert på grunn av nedgangen i europeisk bygg- og anleggsaktivitet. Produksjonen har gått som normalt frem til lagrene var fulle ved utgangen av januar. Fra 1. februar 2009 har 8 ansatte vært permittert som følge av redusert etterspørsel. Salg og skipning av produkter ble opprettholdt ved uttak fra lager. Normal produksjon ble gjenopptatt etter påske, og aktiviteten vurderes løpende i forhold til salg og utlasting. Nordic Mining har i januar/februar 2009 reforhandlet vilkår for banklån og leasingavtaler knyttet til virksomheten i Gudvangen Stein. Det er avtalt vilkår som innebærer likviditetsmessig lettelse for Gudvangen Stein, i første omgang for perioden februar til juli Nordic Mining har utstedt selvskyldnerkausjon på NOK 1,0 millioner til leasingselskapet. Nordic Mining har tidligere utstedt selvskyldnerkausjon til Gudvangen Steins bankforbindelse på NOK 3,5 millioner. De gjennomførte tiltakene i første kvartal 2009 er en videreføring av den refinansieringplan som ble påbegynt høsten 2008, ref. Nordic Minings årsrapport for Gudvangen Stein har kvalifisert sitt mineralprodukt fra anortositt som tildekningsmateriale for forurensede bunnsedimenter. Mineralproduktet er påvist å være egnet i tråd med SFTs testveileder for tildekkingsmasser. Arbeidet med markeds- og salgsfremmende tiltak rettet mot nåværende hovedsegmenter for anortosittprodukter er intensivert. Det er iverksatt systematisk bearbeiding av nye markedssegmenter i tillegg til det pågående utviklingssamarbeidet med StatoilHydro ASA om bruk av CO 2 i mineralprosessering. Anortosittens viktigste mineralkomponenter, dvs. aluminium, silisium og kalsium, og Gudvangen Steins betydelige forekomst utgjør et stort potensiale for industriell utvikling. 4

5 Engebøprosjektet - titanråstoff (rutil) Engebøprosjektet representerer et av de største norske gruveprosjektene gjennom tidene. Rutilforekomsten i Engebøfjellet er estimert til ca. 380 millioner tonn malm (in situ) med et gjennomsnittlig innhold av titandioksyd (TiO 2 ) på 3,96%, tilsvarende ca. 15 millioner tonn rutil. Forutsatt en kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift, estimeres tilgjengelig mengde malm for prosessering til ca. 250 millioner tonn, som vil gi grunnlag for drift i år. Nordic Mining ASA overleverte 19. februar 2009 forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til Naustdal og Askvoll kommune. Ferdigstillelsen av reguleringsplan og konsekvensutredning markerer en viktig milepæl i arbeidet med sikte på industriell utnyttelse av rutilforekomsten i Engebøfjellet. Sammen med utslippssøknad som ble oversendt til SFT i august 2008, utgjør dette et viktig dokumentasjonsgrunnlag for avklaring av offentlige godkjennelser for Engebøprosjektet. Testarbeid og vurderinger pågår i forbindelse med oppredning og mineralprosessering for rutilproduksjon. Arbeidet har vist at det er mulig å produsere granat av høy kvalitet som et tilleggsprodukt. Granat anvendes bl.a. i ulike industrielle slipe- og skjæreprosesser, og den planlagte granatproduksjonen vil gi et viktig bidrag til lønnsomheten i Engebøprosjektet. Med utgangspunkt i den innledende mulighetsstudien (Scoping Study) for Engebøprosjektet som ble utført av konsulentene Wheeler og Dowdell høsten 2008, arbeider Nordic Mining med avklaring av prosessforutsetninger og estimering av investeringer, produksjonskostnader, produksjons- og salgsvolum for rutilkonsentrat og granat, samt prisforutsetninger for disse produktene. Den innledende mulighetsstudien og Nordic Minings videre prosjektbearbeiding bekrefter lønnsom drift basert på produksjon av rutil og granat, både i dagbrudds- og underjordsfasen. Nordic Mining arbeider fortløpende med vurdering av markedsmuligheter for TiO 2 og granat, samt oppfølging av internasjonale kontakter og mulige partnere i forbindelse med prosjektet. Uavhengige markedsanalyser som ble presentert på en internasjonal konferanse om titanråstoff i mars 2009, bekrefter at markedsutsiktene fremover for naturlig rutil forventes å være positive. Engebøprosjektet representerer i internasjonal sammenheng et stort ressurspotensiale med strategisk viktig lokalisering. Nordic Mining oppfatter den internasjonale oppmerksomheten og interessen for prosjektet som god. Keliber Oy litium Keliber besitter en interessant forekomst av litiumholdig mineral i Finland. Selskapet har rettigheter og tillatelser for å starte gruvevirksomhet og produksjon og vil kunne bli Europas første produsent av høyrent litiumkarbonat. Etterspørselen etter litiumkarbonat har i de seneste årene økt markant. Denne utviklingen ventes å fortsette hovedsakelig pga. sterk vekst i batterisektoren som følge av økt salg av hybrid- og elbiler, mobilt verktøy og batterier til ulike industrielle anvendelser. Batterisektoren står nå for omkring en fjerdedel av den globale anvendelsen av litiumkarbonat. Litium har fordelaktige egenskaper i ulike kombinasjoner med andre mineraler/materialer i moderne batterier, og det pågår omfattende internasjonal produktutvikling. 5

6 Også i de nordiske landene er det flere initiativer innenfor litium-ione batterier og elbil industri. Internasjonale aktører har inngått samarbeidsavtaler eller engasjert seg eiermessig i nordiske selskaper for å utvikle industriell virksomhet basert på moderne litiumteknologi. I Europa for øvrig er satsing og engasjement innenfor utvikling av batteriteknologi og hybrid- og elbiler meget omfattende; både i industrien fra myndigheter. Dette skaper et interessant mulighetsbilde for Nordic Mining og Keliber-prosjektet. Nordic Mining evaluerer ulike alternativer for videre fremdrift og utvikling av prosjektet; herunder også muligheter knyttet til industriell videreforedling av høyrent litiumkarbonat. Selskapet er engasjert i forskningsprosjekt i Finland sammen med andre industriselskaper og universitetsmiljø med sikte på mulighetsstudier knyttet til høyverdige, litiumbaserte spesialprodukter og prosessalternativer. Andre utviklingsprosjekter vurderes. Nordic Mining arbeider med vurdering av markedsmuligheter for litiumkarbonat og potensielle avledede produkter, samt oppfølging av internasjonale kontakter og mulige alliansepartnere. Nærhet til viktige markeder og utviklingsarenaer for litiumbaserte produkter i Europa representerer en strategisk fordel. Nordic Mining oppfatter den internasjonale oppmerksomheten og interessen for prosjektet som god. Ecuador Nordic Mining gjennomførte i begynnelsen av 2008 analyser av jord-, stein- og bekkesedimentprøver fra Los Santos området i Ecuador. Analysene viste flere tydelige anomalier av kobber, gull, sølv, sink og bly. Planene for videre undersøkelse i Los Santos området er imidlertid utsatt som følge av politisk usikkerhet. I forbindelse med innføring av ny gruvelovgivning har myndighetene i Ecuador iverksatt tiltak som gir stor usikkerhet både når det gjelder mulighetene for fremtidig letevirksomhet og juridiske eierforhold til letelisenser. Nordic Mining arbeider med klargjøring av forutsetninger for videre virksomhet i Los Santos området. Nordic Mining har gjennom avtale med det kanadiske selskapet International Minerals økonomiske interesser i to letelisenser for gull i Ecuador; Canicapa og Celen. International Minerals har i slutten av mars 2009 varslet at de ønsker å terminere avtalen. Lisensene er fornyet ved betaling av konsesjonsavgift for perioden frem til mars Tilbakeføring av lisensene fra International Minerals slik avtalen beskriver, krever godkjennelse fra myndighetene i Ecuador. Nordic Mining vil vurdere foreliggende informasjon om lisensområdene og ta stilling til om det skal søkes om tilbakeføring av de to lisensene. Fremtidsutsikter Den underliggende etterspørselen etter industrimineraler i de segmenter der Nordic Mining har aktivitet betegnes som god. Prisutviklingen for rutilkonsentrat og litiumkarbonat har vært positiv eller holdt seg stabil, mens andre mineraler og metaller, for eksempel kobber, sink og jernmalm, har opplevd kraftig prisnedgang som følge av den generelle økonomiske utviklingen. Det er økt internasjonal oppmerksomhet knyttet til forsyning av råvarer, og det europeiske markedet er avhengig av import av en rekke strategiske mineraler. Nordic Minings geografiske lokalisering i et stabilt, nordisk forretningsklima med god infrastruktur anses som en positiv konkurranseparameter med henblikk på leveringsdyktighet, driftsstabilitet og risiko. Også i forhold til markeder utenfor Europa anses Selskapets posisjon å være attraktiv. 6

7 Gruvevirksomhet har historisk sett hatt utfordringer på miljøsiden. Økt miljøbevissthet og fokus stiller større krav til planlegging, tiltak og anvendelse av moderne teknologi for å minimere negative effekter og miljøkostnader. Nordic Mining har som ambisjon å være en ledende aktør på dette området. Selskapets omfattende konsekvensutredning for Engebøprosjektet og samarbeidsavtalen med StatoilHydro ASA for bruk av CO 2 i mineralprosessering, samt godkjennelse av anortosittprodukter fra Gudvangen Stein som tildekkingsmateriale for forurensede bunnsedimenter og Selskapets posisjonering i forhold til litium- og titanbasert industriutvikling, er aktiviteter i denne forbindelse. Nordic Minings likviditetssituasjon sikrer finansiell handlefrihet for å gjennomføre viktige verdiøkende milepæler ut i Til tross for den uro som fortsatt preger finansmarkedene i Norge og internasjonalt, anses Selskapets strategiske posisjonering å være et solid utgangspunkt for etablering av industrielle og finansielle partnerskap for realisering og videreutvikling av Selskapets prosjekter. Oslo, 14. mai 2009 Nordic Mining ASA 7

8 Nordic Mining ASA Sammendratte konsoliderte resultatregnskaper Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Salgsinntekter Andre inntekter (65) Varekostnad (872) (783) (1 401) Lønnskostnader (3 448) (2 520) (11 804) Business service/management fee (795) (673) (4 010) Aksjebasert avlønning - - (1 273) Avskrivninger (690) (1 080) (4 025) Nedskrivning - - (13 300) Andre driftskostnader (5 051) (1 036) (24 113) Driftsunderskudd (7 865) (2 485) (41 912) Finansinntekter Finanskostnader (852) (525) (3 990) Resultat før skatt (7 622) (2 662) (42 143) Skattekostnad - - (678) Periodens resultat (7 622) (2 662) (42 821) Periodens resultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (7 522) (2 662) (42 570) Minoritetsinteresser (100) - (251) Resultat per aksje: Basis og utvannet (0,08) (0,05) (0,55) 8

9 Nordic Mining ASA Oppstilling av totalresultat Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Periodens resultat (7 622) (2 662) (42 821) Andre kostnader og inntekter: Omregningsdifferanser valuta (3 735) Andre kostnader og inntekter ført mot egenkapital (3 735) Totalresultat (11 357) (2 662) (35 686) Totalresultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (10 152) (2 662) (37 470) Minoritetsinteresser (1 206)

10 Nordic Mining ASA Sammendratte konsoliderte balanser Pr. 31. mars 2009 og 31. desember mars 31. desember (I tusen norske kroner) Urevidert Revidert EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Immaterielle eiendeler Mineraleiendom og andre varige driftsmidler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer og forskuddbetalte kostnader Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital (89 394) (81 872) Omregningsdifferanser Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet Minoritets interesse Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Finansielle leieforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig del av lån Overtrekks fasilitet Leverandørgjeld Påløpne kostnader og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Nordic Mining ASA Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (7 489) (364) Anskaffelse av immaterielle eiendeler - Andre varige driftsmidler (344) (145) Kontanter overført fra budne midler - Oppkjøp av datterselskap - Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (344) (145) Aksjeemisjoner - Nedbetaling av lån (84) (436) (Nedbetaling)/opptrekk kassekreditt 283 (670) Opptak av lån - - Nedbetaling av finansiell leieforpliktelser (170) (605) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 29 (1 711) Endring i kontantbeholdning (7 804) (2 220) Effekt av valutaendring Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Kontantbeholdning ved periodens slutt

12 Nordic Mining ASA Sammendratt konsolidert endring i egenkapital Pr. 31. mars 2009 (urevidert) (I tusen norske kroner) Aksje kapital Overkurs fond Majoritetsinteresse Annen innskutt egenkapital Omregn. differanse Annen egenkapital Sum Minoritets interesse Sum egenkapital Egenkapital 1. januar (39 302) Periodens totalresultat - (2 662) (2 662) (2 662) Egenkapital 31. mars (41 964) Egenkapital 1. januar (81 872) Periodens totalresultat (2 630) (7 522) (10 151) (1 206) (11 357) Egenkapital 31. mars (89 394)

13 Nordic Mining ASA - Noter til delårsrapport pr. 31. mars 2009 Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering. Rapporten inneholder ikke all informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport, og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for konsernet Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) for regnskapsåret frem til og med 31. desember Delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 14. mai Regnskapsprinsippene som er benyttet, er konsistente med de som ble fulgt ved avleggelsen av Selskapets årsrapport for regnskapsåret frem til og med 31. desember Konsernet har implementert IAS 1R Presentation of Financial statements fra 1. januar Endringer i egenkapitalen viser nå kun detaljer vedrørende transaksjoner med eierne. Andre endringer vises i en ny oppstilling for totalresultat. Note 2 SEGMENTER Gruppen har implementert IFRS 8 Operating segments i første kvartal Tabellen under viser sammenligningstall for 2008 basert på den nye segmentinndelingen. Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under utvikling. De tre hovedgruppene er: Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS. Litium, hvor Keliber Oy i Finland har en mineralforekomst og gjør forberedelser for produksjon av litiumkarbonat. Titanråstoff, som kan fremstilles fra mineralforekomsten i Engebøfjellet, og hvor det er ferdigstilt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. I posten Justeringer og elimineringer inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre forretningsutviklingsoppgaver, samt elimineringer ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Gruppen vurderer resultat før skatt basert på segmentenes regnskaper eksklusiv merverdier ved oppkjøp. Alle tall i tabellen nedenfor er i NOK tusen og relatert til perioden 1. januar 31. mars. Justeringer og Anortositt Litium Titanråstoff Elimineringer Konsolidert Salgsinntekter Segment resultat (2 593) (2 138) (422) - (2 859) (1 071) (1 747) 547 (7 622) (2 662) 13

14 Note 3 TRANSAKSJONER MED RELATERTE PARTER Nordic Mining har en serviceavtale med Dag Dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. kontorleie og administrative funksjoner. Dag Dvergsten AS er eid av Dag Dvergsten som er styreleder i Nordic Mining ASA. Konsernet har i perioden 1. januar til 31. mars 2009 kjøpt tjenester i hht. serviceavtalen for NOK 0,8 millioner fra Dag Dvergsten AS. Note 4 REVIDERTE LÅNEAVTALER Selskapet har i begynnelsen av kvartalet reforhandlet vilkår for banklån og leasingavtaler. De avtalte vilkår medfører en likviditetsmessig lettelse for Gudvangen Stein i perioden februar til og med juli dette år. For banklån har selskapet avdragsfrihet, og for leasingavtaler er det i hovedsak renter som betales månedlig i denne perioden. Den månedlige likviditetsmessige lettelsen utgjør omkring NOK 0,2 millioner. De gjennomførte tiltakene i første kvartal 2009 er en videreføring av den refinansieringplan som ble påbegynt høsten 2008, ref. Nordic Minings årsrapport for Note 5 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN I april 2009 har Nordic Mining i tråd med avtale betalt andre avdrag i forbindelse med kjøp av aksjemajoriteten i Keliber Oy. Betalingen i april utgjorde EUR Dersom/når det planlagte prosessanlegget for litiumkarbonat i Finland blir satt i drift i henhold til avtalte kriterier, skal Nordic Mining betale ytterligere EUR Nordic Minings gjenstående betingede forpliktelse er verdsatt til nåverdi ved bruk av beregnet markedsrente på oppkjøpstidspunktet. 14

Nordic Mining ASA Rapport pr. 31. mars 2008

Nordic Mining ASA Rapport pr. 31. mars 2008 Nordic Mining ASA Rapport pr. 31. mars 2008 Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et børsnotert gruveselskap med fokus på høyverdige industrimineraler og metaller. Hoveddelen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2010 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et mineralselskap med operativ virksomhet

Detaljer

Nordic Mining ASA Foreløpig rapport pr. 31. desember 2009

Nordic Mining ASA Foreløpig rapport pr. 31. desember 2009 Nordic Mining ASA Foreløpig rapport pr. 31. desember 2009 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et gruveselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2012. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2012. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2012 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2012 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et ressursselskap med operativ virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Pr. 31. desember 2011

KVARTALSRAPPORT Pr. 31. desember 2011 KVARTALSRAPPORT Pr. 31. desember 2011 Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2011 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende,

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Halvårsrapport for konsernet pr. 30. juni 2012 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et ressursselskap med operativ

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

NORDIC MINING. Styrets beretning 2008... 2. Konsoliderte regnskaper for Nordic Mining... 10. Noter til konsernregnskapet... 16

NORDIC MINING. Styrets beretning 2008... 2. Konsoliderte regnskaper for Nordic Mining... 10. Noter til konsernregnskapet... 16 Innhold Side Styrets beretning 2008... 2 Konsoliderte regnskaper for Nordic Mining... 10 Noter til konsernregnskapet... 16 Selskapsregnskaper for Nordic Mining ASA... 52 Noter til selskapsregnskaper Nordic

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2012. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2012. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2012 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Rapport for konsernet pr. 31. desember 2012 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et ressursselskap med operativ

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.09.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.09.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.09.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer