OBLIGASJONSLÅN - EN INNFØRING I SELSKAPSOBLIGASJONER OG GJELDSRELATERTE VERDIPAPIRER (FIXED-INCOME SECURITIES).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBLIGASJONSLÅN - EN INNFØRING I SELSKAPSOBLIGASJONER OG GJELDSRELATERTE VERDIPAPIRER (FIXED-INCOME SECURITIES)."

Transkript

1 OBLIGASJONSLÅN - EN INNFØRING I SELSKAPSOBLIGASJONER OG GJELDSRELATERTE VERDIPAPIRER (FIXED-INCOME SECURITIES). ANSVARSFRASKRIVELSE...2 INTRODUKSJON...2 HVA ER EN OBLIGASJON?...2 ULIKE TYPER OBLIGASJONER...5 MARKEDSPLASS...7 HANDEL...9 PRISING OG KURS RISIKOFAKTORER YIELD INDEKSER KONKLUSJON KILDER OG REFERANSER Skrevet av: Are R. Hvalbye Dato: 28. mars 2011.

2 ANSVARSFRASKRIVELSE FIG Forvaltning er underlagt Finansgruppen FIG, linjeforeningen for studenter ved bachelorstudiet i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalen. FIG Forvaltning administreres av og for studenter ved finansstudiet. Alle skriftlige publikasjoner er å betrakte som forskningsmateriale og er tenkt benyttet i studieøyemed. Rapportene er basert på opplysninger innhentet fra offentlige kilder som FIG Forvaltning mener er pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. FIG Forvaltning gir ingen garantier med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Intet ansvar er akseptert for direkte eller indirekte tap (inkludert følgeskader) eller utgifter som skyldes bruk av denne rapporten. Eventuell bruk av informasjon gjøres for eget ansvar og risiko. Distribuering av forskningsrapporter er i visse jurisdiksjoner begrenset ved lov. INTRODUKSJON Denne rapporten skal gi en innføring i kredittobligasjoner. Den skal i korte trekk presentere hva obligasjoner er, hvordan de brukes, hva slags typer som finnes, hvem som eier dem, samt det mer tekniske aspektet med hvordan obligasjoner handles og prises. Relevante renter, spreader (rentemarginer) og indekser er også gjengitt i avhandlingen. Rapporten fokuserer på selskapsobligasjoner (corporate bonds), og de fleste eksemplene baseres på denne typen obligasjoner. Engelske synonymer, samt børstickere, er stort sett gjengitt i parentes. HVA ER EN OBLIGASJON? En obligasjon eller sertifikat (credit bond, debenture, bullet loan, certificate, note, fixed-income) er et finansielt gjeldsinstrument (verdipapir) som pålegger en utsteder (låntaker) å tilbakebetale et lånebeløp med tillegg av renter til en investor (långiver). Obligasjoner har i motsetning til tradisjonelle banklån ikke avdragsbetalinger, men er strukturert slik at hovedstolen (hele lånebeløpet) blir utbetalt ved forfall. Are R. Hvalbye Side 2 03/28/2011

3 De vanligste obligasjonspapirene har fast rente og er strukturert slik at investor mottar renteutbetaling én gang i året og får tilbakebetalt investert beløp (pålydende) på forfallsdato. Forfallsdato (maturity) er tidspunktet da løpetiden utløper og lånebeløpet i sin helhet skal tilbakebetales til investorene. Tilbakebetalingstiden varierer, men for selskapsobligasjoner i det norske markedet er løpetid på 2-12 år vanligst. I denne sammenhengen er alt under fem år ansett som kortsiktig, 5-12 år er mellomlangsiktig og alt over 12 år er langsiktig. Utsteder (issuer) er foretaket som låner pengene, og kan være alt fra føderale og lokale myndigheter (stater, fylker, kommuner, m.fl.) til banker/finansinstitusjoner og industriselskaper. Utstedelsen skjer ved hjelp av en eller flere tilrettelegger(e) (underwriter) i form av meglerhus som kjøper lånet for egen regning for så å plassere (bookrunning) transjer av lånet ut til investorer. Dette kan gjøres i syndikater bestående av flere investeringsbanker/meglerhus. Disse kan velge å garantere for deler av lånet, som betyr at de selv må ta del som obligasjonseier hvis det viser seg vanskelig å hente inn midler. Investorene i obligasjonslån er dominert av institusjonelle aktører og er typisk store finansinstitusjoner, livselskaper, sentralbanker (primært statsobligasjoner), pensjonskasser, legater, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre verdipapirfond, forsikringsselskaper, investeringsselskaper samt også velbemidlete privatpersoner. Generelt er obligasjonseiere, og systemet med tillitsmannsrepresentant, kritisert for å være preget av mye diskresjon og lite innsyn. Selv om det er gjort lite forskning på feltet, eksisterer det blant annet teorier om at obligasjonsmarkedet er en betydelig kilde til pengehvitvasking. Illustrasjonen nedenfor er basert på eldre tallmateriale av norske obligasjonseiere (Oslo Børs VPS Holding). Are R. Hvalbye Side 3 03/28/2011

4 Hovedstol (principal, face value) er det totale netto lånebeløpet som fordeles på investorene, som i likhet med eventuelle bankforbindelser nå fungerer som tradisjonelle kreditorer overfor foretaket. Låneavtalen (indenture) er kontrakten som regulerer alle betingelser (covenants) og forhold som påhviler lånet. Vilkår som angår hvilken sikkerhet som er knyttet til lånet og eventuelle klausuler vil også være spesifisert. Avtalen ivaretas av en såkalt tillitsmann (trustee) som fungerer som mellomledd mellom låntaker og långiver, foretar administrative oppgaver og ivaretar obligasjonseiernes interesser (ved flertalls fullmakt). Kupongrenten (coupon rate) er den fastsatte renten låntaker betaler på lånet. Denne kan være fast eller flytende. Sistnevnte er oftest knyttet opp mot referanserenter som den norske interbankrenten, NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate), og justert med et fast marginpåslag (credit spread). Justering mot referanserenten skjer etter angitte intervaller, for eksempel månedlig, kvartalsvis eller halvårlig. Obligasjonsmarkedet er en viktig finansieringskilde for store og mellomstore selskaper, og regnes for å være usedvanlig fleksibelt sammenlignet med alternativene, tradisjonelle banklån og aksjekapitalutvidelser. Dette markedet er tilgjengelig for både private og noterte selskaper av et visst størrelsesomfang. Midler reist i obligasjonsmarkedet kan benyttes til alt fra refinansiering (ofte av eldre obligasjonsgjeld) og prosjektfinansiering til generelle selskapsformål. Selskapsobligasjoner er dominert av foretak innenfor kapitalintensive sektorer som industri, produksjon, olje- og energi, offshore/oljeservice, med flere. Fra et investorperspektiv er obligasjoner en betydelig tryggere aktivaklasse enn andre verdipapirer. Dette er primært på grunn av økt sikkerhet for det investerte beløpet, og på samme måte svært begrenset nedsiderisiko. På den andre siden har man ikke den samme volatiliteten (kurssvingning) eller oppsidepotensialet som er typisk for aksjepapirer. Obligasjoner er sagt å være omvendt korrelerende med aksjer (men er det sjelden i praksis), og disse aktivaklassene i kombinasjon er således en utbredt diversifiseringsmetode ved porteføljetilpasning. Videre vil en investor dra nytte av å hedge (sikre) større aksjeposter ved å kjøpe obligasjoner og dermed i praksis være posisjonert på både egenkapital- og gjeldssiden av selskapsbalansen. Are R. Hvalbye Side 4 03/28/2011

5 ULIKE TYPER OBLIGASJONER Felles for alle obligasjonslån er at utsteder, løpetid og kupongrente er angitt. Utover dette så finnes det utallige forskjellige varianter med vidt forskjellige forhold og betingelser. Obligasjonslån er av disse grunner svært fleksible og kan i stor grad skreddersys etter utstederen eller investorenes behov, ved å tilpasse forhold knyttet til alt fra renteregulering og mulighet for tilbakekjøp (call option), til konverteringskurs. Først og fremst er det utstederens og obligasjonens kredittrating (hvis den har dette) som avgjør hvilken rente låntakeren må betale på pengene. Denne utarbeides av et akkreditert kredittvurderingsbyrå, primært Standard & Poor s (S&P), Moody s og Fitch Ratings, og er angitt på en skala fra AAA (best) til D (dårligst) med visse avvik og +/- inkrementer (se illustrasjon). Ratingen er et mål på utstederens tilbakebetalingsevne (default risk) og er avgjørende for hvilken kategori obligasjonen havner. Den tjukke streken mellom BBB og BB på illustrasjonen, markerer skilnaden mellom samlekategorien investment grade og noninvestment grade (bedre kjent som high-yield, eller mindre flatterende, junk bonds). I likhet med å skille mellom utsteder (statsobligasjon eller selskapsobligasjon, for eksempel), er denne vurderingspraksisen en utbredt metode for å skille selskapsobligasjoner av varierende kvalitet fra hverandre. Are R. Hvalbye Side 5 03/28/2011

6 Eksempelvis har Norske Skog ASA (NSG) en langsiktig S&P-rating på B- (med negative utsikter), mens det samme byrået vurderer Statoil ASA (STL) fire punkter høyere, til AA- (med stabile utsikter). Dette betyr at disse selskapenes gjeld henholdsvis er karakterisert som junk og prime, noe som er avgjørende for fremtidig låneopptak og dertil rentevilkår. Selskapsobligasjoner finnes - som obligasjoner flest - i et utall forskjellige utførelser og varianter. Den vanligste utstederformen er usikrede papirer (debentures) hvor utstederens betalingsdyktighet og foretakets kontantstrøm (samt kredittrating, hvis dette eksisterer) er investorens primære indikatorer for sikkerhet. Utstederen vil generelt sett alltid være ute etter å minimere foretakets lånekostnader, og kan således være tjent med å stille selskapets eiendeler til disposisjon (pantsette) for å berolige investorer og dermed oppnå gunstigere rentevilkår. Typisk for disse tilfellene er at utstederen er i en posisjon hvor selskapet har negativ kontantstrøm og er generelt dårlig finansielt stilt. Av disse grunner finnes pantobligasjoner, som er utstedt med sikkerhet og pant i eiendeler (mortgage bond) eller verdipapirer (collateral trust bond) tilhørende utsteder. Dette betyr at obligasjonseierne vil få råderett over selskapets eiendeler ved uteblitt tilbakebetaling og/eller under konkursbehandling. Utover obligasjonens underliggende sikkerhet, skilles det mellom børsnoterte obligasjoner, konvertible obligasjoner, indekserte obligasjoner, innløsningsbare (callable) obligasjoner, nullkupong obligasjoner og fondsobligasjoner. Det er også vanlig praksis å utstede obligasjoner i en annen valuta enn hjemmemarkedet (typisk USD og EUR), da disse anses å være mer stabile, likvide og fleksible med hensyn til internasjonal investormarkedsføring. En konvertibel obligasjon inneholder en rettighet, men ikke en plikt, for obligasjonseierne til å omdanne lånebeløpet til egenkapital (aksjer) ved utgangen av låneperioden til en fastsatt kurs. Denne prisen fastsettes normalt med en premie, vanligvis innenfor en ramme på prosent, i forhold til aksjekursen ved etableringen av lånet. Dersom aksjekursen på innløsningstidspunktet er høyere enn den avtalte prisen, vil obligasjonseierne kunne oppnå en ekstragevinst ut over den løpende renten på lånet. En innløsningsbar obligasjon fungerer litt etter samme prinsipp, ved at utsteder har en rettighet til å tilbakekjøpe lånet (for så å i praksis slette det) til en fastsatt pris, normalt med en premie over pari. Are R. Hvalbye Side 6 03/28/2011

7 MARKEDSPLASS Majoriteten av obligasjoner på verdensbasis handles på over-thecounter-basis (OTC), som innebærer at omsetningen ikke skjer over sentraliserte, regulerte markedsplasser eller tradisjonelle børser. OTC-markedet består derimot av et nettverk av verdipapirforetak og finansinstitusjoner (broker-dealers) som opptrer som marketmakers med egne obligasjonsdesker bestående av meglere, agenter og rådgivere, som kjøper og selger obligasjoner på vegne av kunder, samt såkalte forhandlere, som sitter på egne beholdninger av obligasjoner for videresalg. Dette OTC-markedet er i praksis aktivt alle ukedager 24 timer i døgnet, men er langt mindre likvid enn markedsplasser for andre noterte verdipapirer og instrumenter som aksjer, derivater og standardiserte kontrakter. Obligasjoner har, i likhet med aksjer, både et første- og annenhåndsmarked. Førstnevnte er består kun av nyutstedte lån og involverer den opprinnelige låntakeren i transaksjonen, mens sistnevnte er omsetning av modne obligasjoner primært mellom investorer. En investor kan velge å sitte på førstehåndsobligasjonen til utløpsdato, eller å selge den i annenhåndsmarkedet til en pris som ikke nødvendigvis er lik lånebeløpet. Ved en slik transaksjon vil påløpte renter, hovedstol og alle medfølgende rettigheter tilfalle den nye eieren. Det samlede markedet for amerikanske obligasjoner er verdens ubestridelige største verdipapirmarked med en samlet verdi som er anslått til rundt NOK milliarder (35 trillioner USD). Markedet for amerikanske statsobligasjoner (treasury bills/tnotes/t-bonds) er ansett som det største, mest likvide og mest effektive, og brukes av finansaktører og økonomer som en referanse (benchmark) på risikofri rente og fungerer i praksis også som et konjunkturbarometer. Også andre lands statsobligasjoner brukes som referanse i rentesettingen for obligasjonsmarkedet forøvrig. Are R. Hvalbye Side 7 03/28/2011

8 Se illustrasjon for de respektive nasjonenes totale markedsandeler i utestående obligasjoner og antall utstedelser: Det amerikanske markedet for selskapsobligasjoner er stort og likvid, med gjennomsnittlig daglig omsetning estimert til i underkant av 90 milliarder NOK (for 2008). Totale utstedelser for 2008 var på nesten NOK 4.000mrd. og markedsverdien på totalt utestående selskapsobligasjoner var, for det samme året, på NOK mrd. Luxembourg Stock Exchange er verdens største regulerte markedsplass for noterte gjeldspapirer. I USA er kun en mindre andel obligasjoner notert på de tradisjonelle børsene NYSE, AMEX og NASDAQ. Andelen børsnoterte obligasjoner er langt større i Norge enn internasjonalt. For 2006 var denne andelen omtrent 75 prosent fordelt på de to primære markedsplassene, Oslo Børs og Alternative Bond Market (ABM). Det norske obligasjonsmarkedets størrelse i forhold til landets økonomi er langt mindre enn hva som er gjengs i sammenlignbare land. Markedet er ansett som begrenset i omfang, både i forhold til størrelse og omsetning. I den siste tiden har det dog vært tegn til vesentlig vekst med volumer som har vokst i takt med en stadig mer globalisert finansindustri og multinasjonale selskaper. Ifølge tall fra Oslo Børs VPS Holding, har markedet bestående av ikke-finansielle selskapsobligasjoner mer enn firedoblet seg i løpet av de siste ti årene. Selv om totalverdien av det norske obligasjonsmarkedet bare er en halvpart av aksjemarkedets kapitalverdi, er daglig omsetning ofte dobbelt så stor. For fjerde kvartal i 2010 var det registrert obligasjoner til en verdi av NOK 1278 milliarder i Verdipapirsentralen (VPS), ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Verdien av aksjene på Oslo Børs har i samme tidsperiode fluktuert i størrelsesorden ~ 1700mrd. Are R. Hvalbye Side 8 03/28/2011

9 HANDEL Obligasjoner utstedes (og noteres) normalt til pålydende av 100 (pari), som utgjør nominell eller nøytral verdi. Utviklingen i obligasjonens kurs fremgår ved desimalendringer av pålydende og er uttrykt som en prosentandel av denne. Når et lån omsettes til kurs 95, vil dette i praksis bety at man får fem prosent rabatt og betaler 95,- kroner for verdien av 100,-. Når en obligasjon omsettes til over eller under pålydende og papiret nærmer seg forfall, vil kursen naturlig konvergere mot 100 ( pull to par ). Dette er selvfølgelig såfremt markedet vurderer at utstederen klarer å betale hele hovedstolen til riktig tid. Ved motsatt fall, hvor det stilles spørsmålstegn til betalingsdyktigheten og usikkerheten er stor, blir verdipapiret ofte karakterisert som distressed debt. Dette er typisk gjeldspapirer som omsettes med en betydelig rabatt (30 prosent eller mer) til pålydende. I det norske markedet omsettes obligasjoner i transjer på ,- eller ,- kroner. Det betyr at ved kurs 95, betaler man kr for en obligasjon med opprinnelig andel av hovedstol på kr. Disse relativt høye beløpene gjør at terskelen for investorer er betydelig høyere her hjemme enn internasjonalt, noe som igjen begrenser obligasjoner til institusjonelle og profesjonelle aktører. I det amerikanske annenhåndsmarkedet er terskelen noe lavere, med transjer på $5.000 (~ NOK). For å handle obligasjoner er man nødt til å kontakte en obligasjonsmegler i et meglerhus. Herfra sitter vedkommende på en obligasjonsdesk med handelsverktøy (Bloomberg Terminal, BondDesk, m.fl.) som gjør det mulig å følge tusenvis av forskjellige obligasjoner på forskjellige markedsplasser og fullføre transaksjoner disse imellom. Meglerhuset tar seg normalt betalt ved et kurtasjepåslag på kjøpesummen eller en prosentandel av hele transaksjonen. Eventuelt kan også obligasjonsmegleren ta seg betalt ved å utligne spreaden (avviket) mellom kjøp- og salgskurs (bid-offer-kurs), da vedkommende opptrer som market-maker og tilfører likviditet. Det er således tradisjonelt mer kostbart å handle mindre likvide rentepapirer med større spreader. I Norge er det meglerhuset DnB NOR Markets (eid av Norges største bankkonsern) som er ansett som markedsledende på obligasjoner, mens frittstående Pareto Securities og ABG Sundal Collier (ASC) har rykte på seg for å være sterke på henholdsvis high-yield og konvertible papirer. Are R. Hvalbye Side 9 03/28/2011

10 PRISING OG KURS Gjennom statsobligasjonsmarkedet blir det etablert en referanserente for risikofrie investeringer. For private utstedere påløper det et kredittpåslag som representerer kredittrisikoen utover den risikofrie renten. Renten på en obligasjon er en funksjon av lånets løpetid, og hvor stor denne kredittrisikoen anses for å være. Verdien (kurs/pris) av en obligasjon er nåverdien av kupongutbetalingene og nåverdien av obligasjonens pålydende. Man trenger således estimater for forventet kontantstrøm og en diskonteringsrente (forventet effektiv rente). Se illustrasjon: Det er to primære faktorer som påvirker utviklingen i en obligasjons kurs. Hovedsaklig er det rentenivået i markedet - styringsrenter, pengemarkedsrenter og interbankrenter (NIBOR, LIBOR, Euribor, m.fl.) - som dikterer hvorvidt obligasjonens rentevilkår er lukrative, og således om investorer vil ønske å eie obligasjonen. Hvis rentenivået øker, faller kursen, og omvendt, øker kursen hvis rentene faller. Av denne grunn vil en obligasjon som gir vesentligere dårligere avkastning enn markedet forøvrig, ha et salgspress og således bli handlet til under pålydende. Det er rentesituasjonen på salgstidspunktet som er utslagsgivende for hva investoren vil få ved salg av verdipapiret før forfall. Et lands rentenivå er svært komplekst, men kan sies å være et resultat av blant annet kredittetterspørselen, valutautviklingen, pengepolitikken og inflasjonsforventningene i det aktuelle landet. Are R. Hvalbye Side 10 03/28/2011

11 Også selskapsspesifikke forhold påvirker obligasjonskursen. Hendelser og utvikling i selskapets drift, marked, økonomi og finanser vurderes fortløpende av markedet og kan endre forventningen til utstederens kredittverdighet (uten at denne nødvendigvis er gitt ved en offisiell rating) og betalingsdyktighet. Eksempelvis ble kredittforsikring (credit default swap) på oljeselskapet BP s (LSE: BP) gjeld betydelig dyrere, og obligasjonene ditto billigere, under/etter det katastrofale oljeutslippet i Mexicogulfen. Ved endring i markedsrentene er det i hovedsak tre generelle faktorer som er utslagsgivende for grad av kursendring. Disse er: løpetid (lang er mer sensitiv), kupongrente (høy er mindre sensitiv) og yield (høy er mindre sensitiv). Hvor følsom kursen er for renteendringer kalles for obligasjonens durasjon og er en kompleks regneoperasjon. Annenhåndsobligasjoner omsettes til stadighet mellom to renteterminer, hvorpå de akkumulerte renteinntektene skal tilfalle selgeren. Om disse rentene bakes inn i kursen eller ikke, er avhengig av markedsplassen. Når disse er inkludert, kalles det clean price og omvendt, dirty price, når påløpt rente ikke er reflektert i prisen. YIELD Begrepet yield (effektiv rente) kan beskrives som en løpende indikator på avkastning, og er i all enkelthet en funksjon av lånets kurs og kupong. Yielden endrer seg i motsatt takt med obligasjonens kurs. Ved kurser over pålydende vil papiret yielde mindre enn kupongrenten, og vice versa. I finansnyheter hører man ofte at yields on treasuries were down, noe som i all enkelthet betyr at amerikanske statsobligasjoner har blitt dyrere. Det er ikke før prisen på papiret begynner å fluktuere at yield-begrepet blir relevant, for nyutstedte lån er nemlig kupong- og yieldrenten den samme. Yield finnes i et utall forskjellige varianter, og er spesielt nyttig når man sammenligner lån og verdipapirer med lignende karakteristika. Den mest benyttete formen for yield, yield to maturity (YTM), er avkastningen (internrenten) en investor oppnår dersom vedkommende kjøper obligasjonen til aktuell kurs og beholder den til forfall. Dette er en ganske avansert formel som tar visse forbehold i utregningen. Are R. Hvalbye Side 11 03/28/2011

12 Mer anvendelig er derimot benevnelsene nominal yield og current yield, som tar utgangspunkt i obligasjonens årlige kupongutbetaling delt på henholdsvis lånets hovedstol eller spotpris (clean price, ekskludert påløpt rente). Current yield er spesielt praktisk da denne kan brukes til å sammenligne obligasjonens avkastning opp mot et aksjepapirs direkteavkastning (utbytteyield). Det er viktig å merke seg at denne utregningen ikke tar høyde for kapitalendringer (kurssvingninger i obligasjonen), og er således kun en god indikator for nåtid. Nedenfor er formelen anført med et eksempel hvor kupongrente er 5% og obligasjonskursen er 95, yielden blir således ~ 5,3%. I tillegg finnes begreper som realisert yield, yield to call (YTC), yield to worst, yield to put, capital gain/loss yield og kontantstrøm yield, som alle avviker i de respektive utregningene. Det grafiske forholdet mellom yield og løpetid på identiske eller tilsvarende instrumenter, kalles yield-kurve. Dette er mest anvendelig for statsobligasjoner, hvor kurven typisk er av stigende art, fordi lange renter tradisjonelt er høyere enn korte. RISIKOFAKTORER Selv om obligasjoner i det store og hele er oppfattet som en av de mest sikre aktivaklassene, er det på ingen måte en risikofri investering. Det er en rekke forskjellige risikofaktorer som påvirker hva obligasjonen din er verdt, hva den gir av avkastning, eller i det hele tatt om du får lånebeløpet tilbake. Renterisiko er utvilsomt den mest betydningsfulle risikofaktoren for rentepapirer, og er også det som i all hovedsak dikterer obligasjonens kurs. I dette begrepet ligger det at rentenivået - i form av styringsrenter og pengemarkedsrenter - endrer seg vesentlig i forhold til de vilkårene som ble fastsatt på tidspunktet da lånet ble inngått. Hvis rentenivået synker vil investoren sitte med et papir som gir dårligere avkastning enn det øvrige markedet, relativt sett. Dette medfører at investorer ikke er villige til å sitte med papiret, som skaper et salgspress, som igjen gjør at obligasjonen blir handlet til under pari. Are R. Hvalbye Side 12 03/28/2011

13 Dette presser kursen ned og yielden opp, til markedet fastsetter et akseptabelt kompromissnivå. Et eksempel på ovennevnte markedsdynamikk er tydelig i bilfraktrederiet Wilh. Wilhelmsens (WWI) WWI19PRO-obligasjon (ISIN: NO ). Dette er et lån på 300mill med usedvanlig lang løpetid (15 år) som ble effektuert 25. januar Kupongrenten er bundet til 3-måneders NIBOR med et marginpåslag på 105 basispunkter (tilsvarende 1,05%). På dette tidspunktet (ett års tid før finanskrisen var et faktum) var NIBOR notert til 4,23%, kupongen ble dermed 5,28%. Som et resultat av renteutviklingen i markedet alene, og 3mnd. NIBOR på 2,68% i skrivende stund, er denne obligasjonen p.t. sist omsatt til 77,50. Dette er 22,5% under pålydende, eller 67,5mill mindre enn opprinnelig låneverdi, og illustrerer godt risikoen omfattet med renteendringer. Renterisiko er dog kun en faktor for investorer som ikke velger å sitte på obligasjonen til instrumentets utløpsdato. Markedsrisiko, eller reinvestment risk, vil alltid være tilstede når investor ønsker å reinvestere midler fra realiserte obligasjonsinvesteringer i markedet, samtidig som rentenivået, og dermed investeringsalternativene, har endret seg til vedkommendes ulempe. Dette følger typisk av risikoen med at obligasjonen innløses førtidig (prepayment), som betyr at utsteder har en innløsningsopsjon på lånet og velger å bruke denne. Dette er et resultat av at rentemarkedet har utviklet seg i favør av utsteder (ikke investor), og at investoren må reinvestere beløpet i et marked med mindre gunstige investeringsalternativer. Dette er primært et dilemma for større institusjonelle aktører som pensjonskasser og livsforsikringsselskaper med store obligasjonsbeholdninger. For private selskaper, kan mislighold (default eller credit risk) være en reell fare (i motsetning til for statspapirer, som i teorien er uten kredittrisiko). Dette er risikoen omfattet med at utstederen ikke klarer å oppfylle betalingsforpliktelsene sine (som i praksis betyr insolvens og konkurs) overfor obligasjonseieren, enten det gjelder renter eller avdrag/hovedstol. For større selskaper som har en offisiell rating vil denne risikoen være direkte reflektert i denne, og nedgradering av ratingen eller utsiktene har ofte svært utslagsgivende kurseffekt. Gjeldsmislighold er sjeldent et tema for større bluechip-selskaper med akseptable kredittratinger og sterk kontantstrøm. Are R. Hvalbye Side 13 03/28/2011

14 Alle verdipapirer er utsatt for inflasjonsrisiko, men for obligasjoner og rentepapirer er denne risikoen ekstra tydelig på grunn av investeringens relative sikre art og begrensete oppside. På tilsvarende vis som med renterisikoen vil obligasjonskursen svekke seg, ettersom investorer vil kreve et rentepåslag som kompenserer for prisveksten i samfunnet og bortfallet av kjøpekraft opprinnelig omfattet med lånebeløpet. Likviditetsrisiko er spesielt fremtredende for mindre kjente og tildels obskure selskapsobligasjoner. Dette er også spesielt tydelig i obligasjonsmarkedet, da det er generelt er snakk om betydelige volumer selv i enkeltobligasjoner. Spreaden mellom obligasjonens kjøper- og selgerkurs er en indikasjon på hvor likvid og omsettelig obligasjonen er. Når interessen for papiret er liten (eller i verste fall ikke eksisterer), reflekterer kursen sjeldent obligasjonens reelle underliggende verdi. Dette kan by på gode kjøpsanledninger, og var spesielt tydelig under finanskrisen hvor institusjonelle investorer kvittet seg med illikvide gjeldspapirer. INDEKSER Det finnes en rekke forskjellige referanseindekser som skal speile gjennomsnittlig (vektet) yield- og kursutvikling i en kurv bestående av obligasjoner med ymse spesifikasjoner og kvaliteter, men innenfor samme sjanger (marked, utstedertype, rating, m.fl.). De mest vesentlige av disse er trolig: Barclays (tidl. Lehman Brothers) Capital Aggregate Bond Index (global), Salomon Broad Investment Grade Index og Merrill Lynch Domestic Master (USA), Salomon Smith Barney World Government Bond Index (statsobligasjoner), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (fremvoksende økonomier), samt Merrill Lynch High Yield Master II, Bear Stearns High Yield Index (BSIX) og FINRA-Bloomberg Active High Yield US Corporate Bond Index (high-yield). Tidligere eksisterte det også en indeks for norske bank- og industriobligasjoner, kalt Oslo Børs BRIX. Denne typen indekser brukes regelmessig av forvaltere som en referanse opp mot egen avkastning. Sammensetningen av indeksene er gjenstand for hyppig utskiftning og rebalansering for å opprettholde sammensetningen/vektingen. Are R. Hvalbye Side 14 03/28/2011

15 KONKLUSJON Obligasjonen, eller lånebrevet, er et flere hundre år gammelt konsept som har bidratt til å bygge opp land fra grunnen, så vel som å bombe dem til grunne. Obligasjoner, i en eller annen form, har finansiert alt fra britenes skipsekspedisjoner på 1600-tallet og amerikansk deltagelse i 2. verdenskrig, til mer nylig, det danske boligmarkedet. Fra den spede begynnelse på 1600-tallet, er disse lånepapirene i dag ansvarlige for finansiering av trillionbeløp i statsbudsjetter verden over. Obligasjoner, og kanskje spesielt high-yield, har vært en avgjørende bidragsfaktor for finansiering av næringslivet og utviklingen av små og mellomstore bedrifter i den vestlige verden. Når bankene har vendt ryggen til et nytt og spennende risikoprosjekt eller et selskap i finansiell nød, har det vært risikovillige investorer som har vært parate til å stille opp med penger - til gode nok vilkår, selvfølgelig! Den tradisjonsrike oljeservicesektoren i Norge kan i stor grad tilskrive mye av sin suksess til markedet for høyrenteobligasjoner (high-yield), da dette ga låntakere tilgang til svært fleksibel finansiering av risikoprosjekter. Dette markedet vokste frem i USA på midten av 70-tallet og ble pionert av den Californiske investeringsbanken Drexel Burnham Lambert Inc., og dens stjerneansatte Michael Milken, som frem til 90-tallet mer eller mindre hadde monopol på denne typen obligasjoner. Denne framveksten initierte også trenden med oppkjøpsfond, som velrenommerte Kohlberg Kravis Roberts & Co., som gjeldsfinansierte oppkjøpene (leveraged buy-out), som ofte også var karakterisert som fiendtlige raid, med hjelp av Drexels høyrenteobligasjoner hvor rentekostnadene ble finansiert ved hjelp av den oppkjøpte partens kontantstrøm. Det siste tiåret har det blitt populært å pakke porteføljer av alt fra forbruks- til studentlån av ymse kvalitet sammen i strukturerte produkter, kalt collateralized debt obligations (CDO). Nettopp disse ble tildels gjort til syndebukker under og etter kredittkrisen, da banker satt på store porteføljer av denne typen rentepapirer som viste seg å være usalgbare og dermed måtte nedskrives i sin helhet. Dette tok knekken på balansen av mange av de store bankene, staten måtte skyte inn frisk kapital, og resten av historien kjenner vi best som den store finanskrisen. Are R. Hvalbye Side 15 03/28/2011

16 Selv om obligasjonsmarkedet kan fremstå som komplekst, er det i stor grad drevet av den samme tilbuds- og etterspørselsdynamikken som i aksjemarkedet. Hvis man sitter på et nytegnet lån til forfall kan man med god samvittighet ignorere en del av de risikomomentene som er diskutert ovenfor, samt oppnå en jevn og forutsigbar kontantstrøm med renteinntekter. Er man derimot aktiv i markedet, leter etter overreaksjoner, feilprisinger og regner på yielder og konkursrisiko ved distressed debt, kan man gjøre kupp og oppnå avkastning som setter selv aksjemarkedet i skammekroken. KILDER OG REFERANSER Are R. Hvalbye Side 16 03/28/2011

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Lars-Erik Aas Head of Institutional Banking, No Danske Bank lars-erik.aas@danskebank.com

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse

Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse Norges Bank Pb. 1179 Sentrum 0107 OSLO Oslo, 22. juni 2005 Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) er ikke oppført

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning august 0,14 % 0,04 % 0,09 %

Detaljer

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2 30... Ikke-statsgaranterte i Petroleumsfondet Statens petroleumsfond plasserer fra og med 2002 en større andel av porteføljen i utstedt av andre enn stater. Fra kun å inneholde stats, vil referanseindeksen

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 Nøkkeltall pr 31. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 Nøkkeltall pr 28. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,09 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,63

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,23 % 0,06 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,49 % 0,81

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,12 % 0,06 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,45 % 0,52

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer