MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER 62/10 10/917 PROSJEKTDELTAKELSE - MIDT-FINNMARK HELSEHUS 63/10 10/918 HANDLINGSPLAN GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 64/10 10/920 GODKJENNING AV NYTT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 231 M10 Arkivsaksnr.: 10/790 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/10 Kommunestyret /10 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Gamvik kommunestyre vedtar forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer. GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 1. juli 2010, og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, sist endret 21. juni I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og erklæringer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gamvik kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Serviceerklæring - Sanitærreglement - Bestemmelser for bruk av vannmåler 1 FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3. Side 2 av 22

3 3 DEFINISJONER Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i Grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: - Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og - Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og privat/offentlig næringsvirksomhet. Bruksendring krever eget vedtak etter plan- og bygningsloven. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Husholdningsabonnenter: Side 3 av 22

4 Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til boligformål. Næringsabonnenter: Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til næringsvirksomhet og kombinasjon av næring/boligformål. Her inngår offentlig og privat næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. Sanitærreglement: Bestemmelser som ivaretar det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg og tjenesteleverandør, og den enkelte abonnent. Serviceerklæring: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. Tilleggsgebyr: Gebyr som belastes abonnenten ved avvikende bruk av vann- og/eller avløpstjenesten, samt der abonnenten ikke etterkommer krav om utbedringer av private anlegg knyttet til kommunal vann- og/eller avløpsledning. Størrelsen på gebyret gjenspeiler kostnader knyttet til den avvikende bruken eller konsekvensen av å ikke etterkomme kommunens krav, og avgjøres som enkeltvedtak. Årsgebyr: Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER 4 GEBYRTYPER Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Side 4 av 22

5 Årsgebyr Gebyr for leie av vannmåler Gebyr for midlertidig tilknytning Tilleggsgebyr 5 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 6 ÅRSGEBYR Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Abonnementsgebyret skal dekke 50 % av de totale kostnader forbundet med vann Og avløpstjenester. Abonnementsgebyr beregnes i henhold til forholdsvis kapasitet av vannforsyning Og avløpstjenester som husholdningsabonnenter og næringsabonnenter opptar. Kapasiteten fastslås gjennom hovedplan for vannforsyning og hovedplan for avløp. FORBRUKSGEBYR Forbruksgebyret skal dekke 50 % av totale kostnader forbundet med vann- og avløpstjenester. Eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet eller en kombinasjon av næring/boligformål skal betale etter målt forbruk (næringsabonnenter). Se Bestemmelser for bruk av vannmåler. Husholdningsabonnenter betaler faktisk målt forbruk evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m3. Side 5 av 22

6 Omregningsfaktor for stipulert forbruk settes til 1,5 m3/m2. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 7 LEIE AV VANNMÅLER For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet. 8 AVVIK I ÅRSGEBYRET Dersom eiendommen ikke er utstyrt med vannklosett, kan det gjøres fradrag i forbruksgebyret på 50 %. Fradraget bestemmes av rådmannen eller den han bemyndiger. Det gis for øvrig ingen reduksjon i årsgebyret for eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett, enten tilknytningen skjer direkte eller via felles stikkledning; jfr. definisjon i 3. Tilsvarende gjelder for eiendommer som kommunen bestemmer skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett; jfr. plan- og bygningsloven kap. 27. Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende eller besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag evt. fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene evt. besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene framkommer av kommunens Serviceerklæring. 9 MIDLERTIDIG TILKNYTNING Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Side 6 av 22

7 Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr framkommer av Gebyrregulativet. Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 10 TILLEGGSGEBYR Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen. For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og evt. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet. Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet. 11 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse for nybygg før engangsgebyret er betalt. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr faktureres samlet i terminbeløp. Fjoråret danner grunnlag for beregning av terminbeløp for forbruksgebyr. Avlesning av målt vannforbruk foretas jevnlig og minst én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto, basert på fjorårets forbruk. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste avlesing, avtales nytt à konto beløp. For fiskeindustrien og andre storforbrukere av vann foretas forbruksavlesning og fakturering én gang pr. kvartal. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Side 7 av 22

8 III. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 12 INNKREVING AV GEBYRER Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 13 VEDTAKSMYNDIGHET Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger. 14 KLAGE Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 15 IKRAFTTREDELSE Denne forskrift trer i kraft og erstatter samtidig forskrift av Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 54/10 Behandling: Vedtak: Gamvik kommunestyre vedtar forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Revidert forskrift legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med gjeldende regler for forskriftsfastsettelser. Forskriften fremmes så for kommunestyret til endelig behandling. Revidert forslag lyder som følger: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre i medhold av lov om kommunale vass- og Side 8 av 22

9 kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 1. juli 2010, og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, sist endret 21. juni II. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og erklæringer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gamvik kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Serviceerklæring - Sanitærreglement - Bestemmelser for bruk av vannmåler 1 FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3. 3 DEFINISJONER Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i Grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Side 9 av 22

10 Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: - Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og - Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og privat/offentlig næringsvirksomhet. Bruksendring krever eget vedtak etter plan- og bygningsloven. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Husholdningsabonnenter: Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til boligformål. Næringsabonnenter: Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til næringsvirksomhet og kombinasjon av næring/boligformål. Her inngår offentlig og privat næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. Sanitærreglement: Bestemmelser som ivaretar det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg og tjenesteleverandør, og den enkelte abonnent. Side 10 av 22

11 Serviceerklæring: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. Tilleggsgebyr: Gebyr som belastes abonnenten ved avvikende bruk av vann- og/eller avløpstjenesten, samt der abonnenten ikke etterkommer krav om utbedringer av private anlegg knyttet til kommunal vann- og/eller avløpsledning. Størrelsen på gebyret gjenspeiler kostnader knyttet til den avvikende bruken eller konsekvensen av å ikke etterkomme kommunens krav, og avgjøres som enkeltvedtak. Årsgebyr: Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER 4 GEBYRTYPER Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for leie av vannmåler Gebyr for midlertidig tilknytning Tilleggsgebyr 5 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Side 11 av 22

12 6 ÅRSGEBYR Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Abonnementsgebyret skal dekke 50 % av de totale kostnader forbundet med vann og avløpstjenester. Abonnementsgebyr beregnes i henhold til forholdsvis kapasitet av vannforsyning og avløpstjenester som husholdningsabonnenter og næringsabonnenter opptar. Kapasiteten fastslås gjennom hovedplan for vannforsyning og hovedplan for avløp. FORBRUKSGEBYR Forbruksgebyret skal dekke 50 % av totale kostnader forbundet med vann- og avløpstjenester. Eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet eller en kombinasjon av næring/boligformål skal betale etter målt forbruk (næringsabonnenter). Se Bestemmelser for bruk av vannmåler. Husholdningsabonnenter betaler faktisk målt forbruk evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk settes til 1,5 m3/m2. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 7 LEIE AV VANNMÅLER For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet. 8 AVVIK I ÅRSGEBYRET Side 12 av 22

13 Dersom eiendommen ikke er utstyrt med vannklosett, kan det gjøres fradrag i forbruksgebyret på 50 %. Fradraget bestemmes av rådmannen eller den han bemyndiger. Det gis for øvrig ingen reduksjon i årsgebyret for eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett, enten tilknytningen skjer direkte eller via felles stikkledning; jfr. definisjon i 3. Tilsvarende gjelder for eiendommer som kommunen bestemmer skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett; jfr. plan- og bygningsloven kap. 27. Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende eller besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag evt. fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene evt. besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene framkommer av kommunens Serviceerklæring. 9 MIDLERTIDIG TILKNYTNING Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr framkommer av Gebyrregulativet. Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 10 TILLEGGSGEBYR Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen. For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og evt. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet. Side 13 av 22

14 Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet. 11 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse for nybygg før engangsgebyret er betalt. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr faktureres samlet i terminbeløp. Fjoråret danner grunnlag for beregning av terminbeløp for forbruksgebyr. Avlesning av målt vannforbruk foretas jevnlig og minst én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto, basert på fjorårets forbruk. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste avlesing, avtales nytt à konto beløp. For fiskeindustrien og andre storforbrukere av vann foretas forbruksavlesning og fakturering én gang pr. kvartal. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. III. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 12 INNKREVING AV GEBYRER Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 13 VEDTAKSMYNDIGHET Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger. 14 KLAGE Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Side 14 av 22

15 Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 15 IKRAFTTREDELSE Denne forskrift trer i kraft og erstatter samtidig forskrift av Saksopplysninger: Forskriften har vært lagt ut til offentlig gjennomsyn på Gamvik kommunes hjemmeside og på servicekontoret, jfr. vedtak i kommunestyret Det er ikke innkommet noen innsigelser/kommentarer til forskriften. Side 15 av 22

16 Sak 62/10 PROSJEKTDELTAKELSE - MIDT-FINNMARK HELSEHUS Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: F20 &40 Arkivsaksnr.: 10/917 Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/10 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Gamvik kommune skal ta aktivt del i prosjektet Midt Finnmark Helsehus sammen med Lebesby, Porsanger og Karasjok kommuner. 2. Kommunens egenandel i prosjektet, kr ,- er innarbeidet i budsjett Et lærings og mestringssenter rundt sykdommene KOLS/diabetes/overvekt på Nordkyn er disse to kommuners bidrag i Midt Finnmark Helsehus, jfr. det pågående arbeidet med forprosjekt som omfatter etablering av rehabiliteringssenter. Saksopplysninger: Faktaopplysning: Helse- og omsorgssjef Helge Nicolaisen i Porsanger skrev slik til blant andre samarbeidskommunene Karasjok, Gamvik og Lebesby: Med utgangspunkt i demografisk endring (aldersforskyvning), ufullstendig helsetjeneste til urbefolkning og ny helsereform (samhandlingsreformen) har kommuner i midt Finnmark, Helse Finnmark og utdanningsinstitusjonene innledet et samarbeid for å imøtekomme dette. Styrende myndigheter ønsker med samhandlingsreformen å oppnå at den forventete behovsveksten i en samlet helsetjeneste i større grad finner løsninger i kommunene. Det er med andre ord en villet politikk at kommunene, enten alene eller i samarbeid med andre sørger for en helhetlig tjeneste med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølgning. Et helhetlig pasientforløp hvor brukeren av ulike helsetjenester i størst mulig grad ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON) er en uttalt målsetning. Samhandlingsreformen har et sterkt fokus på forebyggende helsetjenester og det gis sentrale føringer på trinnvise steg mot en helhetlig helsetjeneste. I brev av fra helsedirektoratet til landets kommuner imøteser direktoratet en dialog med kommunene for å redegjøre hvilke områder det anbefales å styrke i tiden fremover. I brevet fremkommer også hvilke tiltak helsedirektoratet og Fylkesmannen har for å understøtte kommunenes arbeid. Bruk av midler til forebyggende helsetjenester i 2010 og senere år. Det følger av statsbudsjettet for 2010 at kommunene bør sikre det forebyggende arbeidet gjennom en tydelig organisatorisk plassering i kommunene og en god forankring i plan og budsjettsystemene. I denne sammenheng bør det prioriteres Side 16 av 22

17 Sak 62/10 oppbygging av kartleggingssystemer som gir oversikt over helsetilstanden og eventuelle faktorer som påvirker helsen. Oversikt over befolkningsutvikling, helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling av god eller dårlig helse er grunnleggende for å kunne prioritere og målrette tiltak effektivt. En slik oversikt er en forutsetning for at kommunens helse- og omsorgstjeneste kan være aktive bidragsytere i kommunale og interkommunale planprosesser. Helsedirektoratet anbefaler følgende prioriterte satsningsområder for Kartlegge og utvikle oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer. 2. Etablering og utvikling av frisklivs- og mestrings tilbud overfor personer med økt risiko for å utvikle sykdom knyttet til levevaner. 3. Styrkning av helsestasjon og skolehelsetjenestens forebyggende arbeid. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene i arbeidet med å styrke forebyggingsinnsatsen søker et nærmere samarbeid med andre kommuner. For det første omkring arbeidet med å utvikle en oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer. Et større befolkningsgrunnlag vil kunne gi mer inngående informasjon. Et interkommunalt samarbeid vil også være aktuelt med etablering og utvikling av ulike former for frisklivs- og mestrings tilbud. Det vises i denne sammenheng til utvikling av lokalmedisinske sentre. Mål og prosesser fremover. Formål. Midt Finnmark Helsehus (MFH) skal utvikle tidsriktige, kulturbeviste og etterspurte tjenester til befolkningen i midt Finnmark. MFH vil ha et særlig fokus på de ulike samfunnskulturer som finnes i kommunen. MFH vil utvikle desentraliserte løsninger som gjør regionen godt rustet til å ivareta formålet. Forankring. Helse Finnmark Foretaket har sin forankring i st. meld 47 og videre stortingets behandling i saken. Foretakene i særdeleshet forpliktes gjennom styrende dokumenter og kommende lovtekster. Porsanger kommune - har i kommunestyre den fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar å starte prosjektering av et helsehus som skal inneholde tidsriktige, kulturbeviste og etterspurte tjenester til befolkningen i midt Finnmark. Administrasjonen får i oppgave å fremforhandle avtaler med helseforetak, omkringliggende kommuner og utdanningsinstitusjoner. Rehabiliteringsperspektivet bør gis et særskilt fokus, da det offentlige tilbudet i fylket i dag er mangelfullt, og at området rehabilitering et nasjonalt satsningsområde. Side 17 av 22

18 Sak 62/10 Karasjok kommune har i kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret ser positivt på samarbeid med andre kommuner for å vurdere større fremtidig samarbeid i forhold til samordningsreformen, jf invitasjonen fra Porsanger kommune for deltakelse i samarbeidsprosjekt. Kommunestyret vektlegger viktigheten av at Spesialisthelsetjenesten og Undervisningssykehjemmet trekkes inn i dette prosjektet. Kommunestyret i Karasjok vil og at det i dette prosjektet tas høyde for en etablering av et eget samisk rehabiliteringssenter til Karasjok. Dette senteret skal dekke området innen somatiske lidelser. Fagutdannede med samisk språk må være sentralt i dette prosjektet. Viktige milepæler i prosjektet er bl.a. å skape samarbeidsarenaer. Kommunestyret vil at i denne sak gjelder å komme i god dialog med bl.a. Sametinget og helseforetak ved at behov for egen samisk rehabiliteringssenter lokalisert til Karasjok. Rehabilitering er sentralt i stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen, som sannsynligvis blir vedtatt i Stortinget i løpet av Lebesby kommune Foreløpig administrativt forankret. Gamvik kommune - Foreløpig administrativt forankret. Nordkapp og Måsøy kommune mottar informasjon. Mål og prosesser i 2010/2011 I løpet av høsten 2010 bør det ansettes en prosjektleder samt en prosjektmedarbeider som utvikler MFH mot ferdigstillelse i Det nedsettes en styringsgruppe som har sitt utspring fra politisk nivå i kommunal del og fra styre på foretaksnivå. Videre nedsettes en arbeidsgruppe fra administrativt/faglig nivå fra kommunene, foretak og utdanningsinstitusjoner. Progresjon: Høst 2010 vinter Ansette prosjektleder og prosjektmedarbeider 2. Kartlegge og utvikle oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer 3. Kartlegge og ferdigstille interkommunal kompetanse 4. Utvikle interkommunal kompetansehevingsplan Side 18 av 22

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer