Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36"

Transkript

1 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side Utgave 3 AUGUST ÅRgaNG Varme under jorda BKK Fjernvarme undersøker om Fyllingsdalen får Norges første anlegg for jordvarme i fjernvarme. Side 12 13

2

3 Energi Fjernvarme er et bilag til bransjebladet Energi utgave Ansvarlig redaktør Ola N. Nedrelid Redaksjonssjef Øystein Meland Teknikkjournalist Monica Bjermeland Redaksjonelle bidrag Morten Valestrand Jan Dahlmann Sissel Graver Hugo Ryvik Design Therese Breang Hansen Hege Blix Bernhardsen Annonser Fredrik Kveen Tlf: Faks: Jonny Wedde Tlf: Faks: Abonnement Energi Tlf: Faks: Kontakt med redaksjonen Nettadresse Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Utgiver Europower AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Eier Energi eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group. NHST utgir også Dagens Næringsliv, Europower, Upstream, Recharge og en rekke andre publikasjoner MILJØMERKET Trykksak Trykk HA Grafisk AS Forsidefoto Foto: BKK Energi Fjernvarme 04 Fikk fjernvarme-fritak 06 Nøkternt fornybarmål 08 Nordisk perspektiv i Jönköping 10 Tar geotermisk energi inn i rampelyset 12 Bergen kan få varme fra dypet 14 Dypvarme kan bli billigere 16 ESA-beslutning gir nye muligheter for fjernvarme 18 Utelot fjernvarme i energistrategi 19 Vil investere i fornybar energi 20 Konkurrenter går sammen ESA-beslutning gir nye muligheter for fjernvarme Enova-støtte til utbygging av fjernvarme og fjernkjøling er fortsatt sikret. Dette har ESA nylig avgjort. ESAs godkjenning omfatter støtte til kommersielle aktører som ønsker å bygge ut både fjernvarme- og fjernkjøling, men også støtte til kraftvarmeverk. Støtten omfatter også infrastruktur for fjernvarme og fjernkjølig og gjelder fram til Bakgrunnen for godkjenningen er at ESA, på lik linje med norske myndigheter, mener at det ikke vil skje utbygging av infrastruktur for varme og kulde uten støtte. Støtten er derfor både velegnet og nødvendig for å sørge for miljøvennlig energiproduksjon, og at dette når ut til sluttbrukerne. Med godkjenningen av Enova-støtten er finansieringsbiten, enda en viktig del av et større rammeverk, på plass: I slutten av juni undertegnet Norge og Sverige avtalen om grønne sertifikater, og det foreligger også et utkast til Bergen kan få varme fra dypet Støtte og utfordringer Ola N. Nedrelid er ansvarlig redaktør i bransjebladet Energi. 22 Ny svensk aktør på veg til Norge? 24 Look to Lillestrøm 26 Industrien vil inn i varmen 28 Slipp spillvarmen ut i rørene 30 Skybrud lukkede Københavns centrale fjernvarmesystem 31 Forskningsstudie underbygger forslag til nytt EU-direktiv 32 Siden sist 33 Leverandørtorget 28 Slipp spillvarmen ut i rørene vedtak om innføring av fornybardirektivet med et mål om en fornybarandel på 67,5 prosent. Fjernvarme kan spille en viktig rolle for å nå det norske fornybarmålet. Dagens produksjon og planer vil gi 10 TWh i Samtidig er det regjeringens oppgave å målsette den faktiske andelen fornybar varme; noe fjernvarmemiljøet venter med spenning på. Det er allerede kjent at målet for fornybar kraft er satt til 13,2 TWh gjennom sertifikatordningen Med et rammeverk på plass betyr det at fokus nå i større grad vil dreie mot andre områder som konsesjonsprosesser og med mulighet for større grad av lokalt engasjement og innflytelse. En hasteoppgave å ta fatt på for varmemiljøet er å få på plass fjernvarme i Energi21, den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Slik energistrategien foreligger nå, er ikke fjernvarme nevnt med ett eneste ord

4 Utbygging ENERGI FJERNVARME Fikk fjernvarme-fritak Den nye bydelen Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo har fått fritak fra tilknytningsplikten fordi kommunen mener den lokale biosentralen er mer miljøvennlig enn Hafslunds fjernvarme. Hafslund er uenig. av øystein meland Det er tobakksfamilien Andresens eiendoms selskap Ferd Eiendom som står bak det enorme boligprosjektet på tobakksfabrikkens gamle eiendommer i Oslo. Totalt skal det i løpet av de neste ti til femten årene reises boliger i området, i tillegg til de næringseiendommene og boligene som allerede er etablert. Eget energiselskap. Energiforsyningen til et slikt prosjekt blir dermed av en viss størrelse, og ifølge eiendomsselskapet har det vært viktig at prosjektet skal framstå som miljøvennlig. Den lokale varmeforsyningen som Oslo kommune nå har sagt ja til, er basert på en tidligere oljefyrsentral ved Tiedemanns Tobaksfabrik (bildet) som tidligere ble benyttet til å produsere energi for å holde tobakken fuktig i forbindelse med sigarettproduksjon. I 2008 ble anlegget ombygd til et pellets anlegg, og det er denne formen for biodrivstoff man planlegger å benytte også i framtiden. Ifølge driftsselskapet Ferd Energi AS vil varme sentralen ha en fornybarandel på rundt 98 prosent. Oslo kommune krever at lokale løsninger må være minst 90 prosent fornybare for at det blir gitt fritak fra tilknytningsplikten. Hafslund har vært et av de fjernvarmeselskapene i Norge som har opplevd mest kritikk for høyt innslag av fossilt brensel i fjernvarmesystemet. I 2010 lå andelen fornybar i Oslos fjernvarme på noe over 50 prosent, ifølge Ferd Energi. Hafslund. Det er Norges største fjernvarme selskap som nå har fått en liten knekk på sine utbyggingsplaner i Oslo. Det er flere store prosjekt på gang i Oslo, ikke minst i Ensjøområdet. Hafslund er imidlertid ikke enig i kommunens vurdering av de to alternativene. Hafslunds anlegg er best når det gjelder primærenergibruk og andre miljø utslipp enn CO 2. Når det gjelder CO 2 -utslipp, er det ikke grunnlag for å konkludere sikkert med at det ene anlegget er bedre enn det andre. I den grad det er mulig å konkludere med noen grad av sikkerhet på dette punktet, framstår det som mest sannsynlig at Hafslund er best også på dette punktet, skriver informasjonssjef Truls Jemtland i en epost til Energi. Nesten selvgående. Ifølge Ferd vil anlegget på Ensjø fjernstyres av leverandøren Bioenergy AS på Lysaker, som også foretar en ukentlig inspeksjon. Ellers er planen at fyringsanlegget stort sett skal passe seg selv. Oslo kommune har satt som vilkår at minst 90 prosent av energien skal være fornybar. Anlegget skal benytte trepellets som drivstoff, som regnes for å være klimanøytralt. Da utbyggingen av Ensjø-området, som omfatter langt flere boligprosjekter enn Tiedemannsbyen, ble Hafslund invitert til å bygge opp systemer for varme forsyning til hele området. Tiedemandsbyen er en del av Ensjøbyen, og Oslo kommune inviterte alle selskapene som jobber med infrastruktur inn til et samarbeid om utvikling av bydelen for lang tid tilbake. Som et resultat av denne koordinerte planleggingen og utførelsen har Hafslund Fjernvarme bygget fjernvarmetilførsler inn på alle sider av det aktuelle bygge prosjektet. Et unntak fra tilknytningsplikten vil derfor ikke få konsekvenser for muligheten til å tilby fjernvarme til andre tilstøtende områder i denne spesielle saken, men selskapets økonomi for prosjektet blir selv følgelig skade lidende når de opprinnelige planene og forut setningene endres på denne måten da grunn investeringene for området er allerede tatt, skriver Jemtland. Andre prosjekter. Oslo preges for tiden av mange igangsatte boligprosjekter, etter en liten dødperiode de siste to tre årene. Jemtland opplyser til Energi at det så langt ikke er mottatt veldig mange fritakssøknader i forhold til tilknytningsplikten, men at det er prosjekter som nå bygges hvor dette er blitt aktuelt. Hafslund har mottatt et ønske om forhåndsuttalelse for det siste utbyggingstrinnet av Vulkan-utbyggingen (et boligog nærings prosjekt i Oslo sentrum). For de første byggetrinnene er det valgt en løsning med gjenvinning av energi fra kjøleanleggene samt solvarme, skriver Jemtland. Ensjøbyen: Den gamle pipen til Tiedemanns Tobakksfabrikk har fått nytt liv tilknyttet en biobrenselsentral. Foto: øystein meland

5 Kommunikasjonshuset Renommé renomme.no Fjernvarmerørene som skåner miljøet og reduserer utgiftene Logstor kontirør har innebygget diffusjonssperre av aluminium. Den moderne produksjonsmetoden medfører at man får en kontrollert og garantert jevn densitet i isoleringsskummet i hele røret. Resultatet er lavere kostnader, betydelig reduksjon i CO2 utslipp samt at isolasjonsverdien vil være like god i hele rørets levetid. IQHeat er den mest avanserte kundesentralen i Alfa Lavals produktprogram. IQHeat kombinerer den siste utviklingen innen fjernvarme og IT-teknikk i én og samme kundesentral. IQHeat er utstyrt med TCP/IP kommunikasjon som muliggjør full fjernstyring og overvåking via blant annet Internett eller telenettet. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Tlf:

6 Intervju ENERGI FJERNVARME Nøkternt fornybar Fornybarmålet er ambisiøst i europeisk sammenheng, men nøkternt i norsk sammenheng. Fjernvarmen bør spille en betydelig rolle for å nå målet. av ola n. nedrelid ola. En fornybarandel på 67,5 prosent for Norge er ambisiøst i europeisk sammenheng, men nøkternt ut fra Norges unike fornybare kraftog varmeressurser, mener daglig leder Heidi Juhler (bildet) i Norsk Fjernvarme: Fjernvarmen bør spille en klar rolle for å oppnå Norges fornybarforpliktelser i 2020, fordi den bidrar til et mer robust energisystem, og fordi EU skjerper krav om fjernvarme i flere direktiver som er relevante for Norge. Juhler peker på at Norges fornybar andel varierer fra år til år, og at det i seg selv er et argument for mer fjernvarme. I 2009 lå andelen på 65 prosent på grunn av lavere energiforbruk. Hun minner om at finanskrise og en mild vinter gav netto krafteksport. I 2010 sank andelen som følge av høyt energiforbruk. Da gav økonomisk vekst og kald vinter nettoimport. Det underbygger behovet for mer varmeproduksjon som faktor i det norske energisystemet, slik vi har presentert det gjennom varmeenergipakken: Fornybar fjernvarme og biovarme reduserer utslipp, gir en bedre effektbalanse, sørger for energieffektivisering og gir nye arbeidsplasser, sier Juhler. Hun minner om at investeringer i biokraft vil omfattes av elsertifikatordningen, og dermed gi denne typen termisk energi som Norge trenger, og samtidig fremme fjernvarmeutbygging. Dessuten mener hun EU forsterker betydningen av fjernvarme som et energieffektivt tiltak direkte gjennom vedtak i flere direktiver: det gjelder energieffektivisering, bygningsdirektivet og fornybardirektivet. Det skjerpede fokuset på fordelene med fjernvarme er kommet inn som følge av konklusjoner fra EU-studien EcoHeat, som har kartlagt rammevilkår for fjernvarme i 14 europeiske land, og hvor Norsk Fjernvarme har bidratt. Konklusjonen er at OED må lansere et nytt og ambisiøst mål for fornybar varme, som utløser investeringer der de trengs, mener Juhler. Hvilke krav bør stilles til Enova ved inngåelse av en ny avtale? Det viktigste er at Enova gjennomf ører de politiske målene, som er gitt av regjeringen og Stortinget. Enova skal være en garantist for politikernes løfter om prioritering av varmeutbygging og energieffektivisering. Da kan aktørene i markedet stole på en forutsigbar og langsiktig styring av virke midlene. Dette gjelder særlig for investeringer i infrastruktur for fjernvarme, mener Juhler. Det er Olje- og energi departementet som skal stille krav til Enova, og det bør være krav til finansieringsordninger basert på lang siktighet og teknologinøytralitet som sikrer likverdige vilkår for fornybar kraft og varme. Juhler er også opptatt av at planlegging i et systemperspektiv vil Konklusjonen er at OED må lansere et nytt og ambisiøst mål for fornybar varme, som utløser investeringer der de trengs kreve et bedre samarbeid mellom Enova og Statnett. Statnett har ansvaret for energiforsyningen, men trenger Enovas kompetanse til å vurdere et bredere spekter av virkemidler når kraftsituasjonen er anstrengt. Varmeenergipakken til Norsk Fjernvarme, Norsk Bioenergiforening og Avfall Norge er et slikt virkemiddel som avlaster områder med anstrengt nett med fornybar varme. Dette kan kombineres med energisparepakken som foreslås av NITO, Naturvernforbundet og fylkes kommunene i Sør- og Nord- Trøndelag, mener Heidi Juhler. Det er nylig presentert flere eksempler på at passivhus bruker mer energi enn boliger bygget etter gamle regler. Dette rimer ikke med at byggenæringen har lovet en halvering av energibehovet i bygninger fram mot Hva kan gjøres? Alle studier som er gjort det siste 10-året, både i Norge og i Europa, viser et betydelig avvik på beregnet energiforbruk og det som faktisk måles. Årsakene er fulgt opp, og kan som Enova påpeker, oppsummeres til dårlig kvalitet på selve bygget, på utstyr for vannbåren varme og arbeidet som er gjort kombinert med brukernes adferd og annet bruk av bygget enn beregnet, sier Juhler. Hun forteller at i fjor etablerte varme bransjen prosjektet Varmekompetanse for omlegging til fornybar varme. Det er også utarbeidet et kompendium med støtte fra Enova og lavenergi programmet. For tiden pågår det en kursserie i de største byene rettet mot rørleggere, fyringsteknikere, ingeniører og planleggere som skal øke kompetansen på området. Det er samtidig viktig at utbyggere også vektlegger kvalitet og ikke bare pris når de velger utstyr i bygget. Boligprodusentenes forening mente at fjernvarmebransjen burde skjerpe seg og bli mer effektive. Som profesjonelle på varmeforsyning har alle fjernvarmeselskaper krav til effektivitet og rutiner, samtidig som press på lønnsomheten krever optimal produksjons planlegging og drift. Energieffektivisering må vi jobbe for både i bygg og i energisystemene. Den største jokeren er likevel å styre folks behov for mye eller lite varme, samtidig som verdier for beregnet energibruk ikke har tatt hensyn til ekstremt kalde vintre i nord. Energibehov er ikke en statisk størrelse, men styres også av befolkningsveksten, som forventes å blir svært høy i de største byene, særlig i Osloregionen. Der vil fjernvarme gi den sikreste, enkleste og rimeligste varmef orsyningen, sier Juhler. Hun mener det er mer problematisk at lavenergibygg får dispensasjon fra tilknytningsplikten med den begrunnelsen at de ikke trenger oppvarming, mens de i realiteten bruker mye energi: Det har stoppet fjernvarmeutbygging i nye bydeler, og bidrar til en strammere effektsituasjon i kulde perioder dersom bygget forsynes med elvarme eller varmepumper. Aktører klager over at de ikke oppnår stordriftsfordeler i varmemarkedet, fordi konsesjoner blir porsjonert ut. Hva bør skje? Det er sunt med konkurranse i varmemarkedet som i andre

7 ENERGI FJERNVARME mål Ultralyd varme-, kjøle- og flowmålere for deg som er opptatt av nøyaktighet, driftssikkerhet og en leverandør som yter support når du trenger det! Målerne leveres i alle størrelser opp til DN100. Med solid fagmiljø i Trondheim og Oslo har vi levert målere, montasje og kurs til blant andre Statkraft Varme i over 10 år. Nå utvider vi produktsortimentet med ultralyd målere produsert hos Landis+Gyr. Måleren benyttes av svært mange fjernvarmeverk over hele Europa og tilfredsstiller de krav man har til en moderne måler i dag. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt målebehov! markeder. Fjernvarme er lokal forsyning, og i fylker med stor avstand mellom byene kan man godt ha forskjellige eiere. Fjernvarmekonsesjonen skal gi det kundegrunnlaget som kreves Foto: Øystein Meland for å få lønnsomhet i ut byggingen. Infrastruktur er kostbart å bygge ut, og etableres som regel etter politiske beslutninger i kommunen Trondheim: Frank Molander Oslo: Espen Karlsholmen

8 Messer ENERGI FJERNVARME Nordisk perspektiv i Jönköping Som oppvarming innfor Fjernvarmedagene i Oslo kan man ta turen til den svenske Fjärrvärmemässan i Jönköping. Nordisk fjernvarme står i sentrum. av morten valestrand, göteborg Fjärrvärmemässan pågår fra 20. til 22. september, uken før de norske Fjernvarmedagene. Åpningsdagen tirsdag byr på det engelskspråklige seminaret Nordic District Energy Development, der Heidi Juhler fra Norsk Fjernvarme skal holde et innlegg. Hva skal du lære svenskene denne gang? Det handler nok mest om å utveksle er faringer og fortelle hva som er annerledes, sier hun. Den største forskjellen er kanskje at norsk fjernvarme har vært regulert fra starten av. Viktig biokraft. For Norges del står de kommende elsertifikatene høyt på dagsorden, med alt hva det innebærer av trusler og muligheter, sier Heidi Juhler. Mulighetene er ikke minst avhengige av veksten i biokraftvarmen, mener hun et annet sentralt tema i Jönköping. Dagen derpå vies til diskusjoner rundt moderne fjernvarmeteknikk, alt fra prosjek tering og samordning av ledningsnett til over våking. Man kan også fordype seg i fjernkjøling og miljøanalyse. Fire i én. I år får Fjärrvärmemässan selskap av tre andre messer som arrangeres samtidig. Messearrangøren Elmia håper derfor å kunne fordoble fjorårets besøkstall til totalt besøkere. Sammen med Park & Golf, boligmessen Fastighet og avfallsmessen Waste & Recycling mobiliserer man sterkt rundt temaet energieffektivisering, en av fjernvarmens naturlige arenaer. Fokus Oslo. Effektiv fjernvarme er også et stort tema på Fjernvarmedagene i Oslo den 27. og 28. september. Fokus ligger på det systemmessige perspektivet og behovet for fleksibilitet i energiforsyningen. Også Fjernvarmedagene har i år økt sin kapasitet da fjorårets etterspørsel var større enn tilbudet. På Thon Hotel Ullevål Stadion vil 30 utstillere over to etasjer vise bransjens teknologiutvikling i form av produktnyheter og tjenester. Foto: fredrik kveen NORDISK SAMLING: Til Jönköping kommer fjernvarmens nordiske samarbeidsorganisasjon Nordvarme med representanter fra Island, Sverige, Finland, Danmark og Norge. Rammene. Både i Sverige og Norge blir det politiker opptreden. Til den norske paneldebatten er flere politiske partier invitert til å identifisere hovedlinjene mellom borgelig og rød-grønn energipolitikk. Et viktig spørsmål i Oslo blir hvordan norske fjernvarmeselskaper kan imøtekomme EUs skjerpede krav til energieffektivisering. Svaret kan kanskje hentes i Jönköping. To messer i september Den svenske Fjärrvärmemässan 2011 går av stabelen den september på messeområdet Elmia i Jönköping (svenskfjarrvarme.se). Jönköping ligger øst for Göteborg, riksveg 44/47 fra Uddevalla Uken etterpå arrangeres Fjernvarmedagene i Oslo, den 27. og 28. september (www.fjernvarme.no). I Jönköping åpner kraftvarme verket dørene for besøkere. I Oslo blir det visning av kommunens nye forbrennings anlegg på Klemetsrud

9 STOR For oss er enhver kunde stor og viktig, samme hvor stor eller liten bestillingen er. Har vi lovet å levere, gjør vi det til avtalt dato. Vi holder det vi lover. STØRRE Vi har klart å vokse og bli større, til tross for lavkonjunktur og mange konkurrenter. De siste fire årene har vi mer enn fordoblet omsetningen vår. Rørene våre inngår nå i fjernvarmenettene i Norge, Sverige og flere andre land. STØRST Til det store norske markedet vårt har vi valgt vår største selger, Peder Gillerborn. Han er ikke bare høy (205 cm på strømpelesten), men også veldig hyggelig. Han har den største erfaringen med fjernvarmerør som du kan tenke deg. Ta gjerne kontakt med ham: Powerpipe produserer og lagerfører produkter for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling. Hemmeligheten bak suksessen vår er foruten kvaliteten på produktene våre menneskene i selskapet vårt, som driver virksomheten frem med sin vilje og sitt engasjement. Hos oss får du klare svar og en leveringsdato som overholdes. Vi har alltid de samme sjåførene som kjører til Norge. De er hyggelige og imøtekommende, alltid klare til å hjelpe. Rørene får du i tide, den personlige varmen får du på kjøpet. Foto: Mats Udde Jonsson Vi holder det vi lover Ellesbovägen 101, Hisings Kärra. Tel Fax E-post

10 Geotermisk ENERGI FJERNVARME Tar geotermisk energi Status, utsikter og muligheter for geotermisk energi står på dagsordenen når Norges første konferanse om temaet holdes i Bergen i september. av hugo ryvik Vi håper å få trommet sammen rundt 70 deltakere. Ideen er å skape en arena der folk kan etablere gode ideer, sier Inga Berre, leder for seminarets styringsgruppe og professor ved Universitetet i Bergen. Navnet på konferansen er GeoEnergi2011, og den går av stabelen september. Langsom fremdrift. Det går sakte, men sikkert fremover for geotermisk energi. I Australia, Tyskland og USA foregår det en del satsinger. Europa har cirka 200 fjernvarmeanlegg som utnytter dyp geotermisk energi. I Norge er det bare Rock Energy som har konkrete planer, og det er bare Green Energy Group av norske selskap som tjener penger på dyp geotermisk energi, sier Inga Berre til Energi. Green Energy Group satser ikke i Norge i det hele tatt, men retter blikket ut i verden. Selskapet leverer moduler til geotermiske kraftverk, og har blant annet hatt en større leveranse til Kenya. Rock Energy vil bygge et demonstrasjonsanlegg på Haraldrud i Oslo. Der skal det bores meter ned i bakken og hentes opp varmt vann til Hafslunds fjernvarmeanlegg med hjelp av en patentert, norskutviklet teknologi. Nede i dypet skal det bores ti tynne, to kilometer lange brønner for å skape et kunstig geotermisk system. Anlegget skal gi 25 gigawatttimer varme per år. Opprinnelig var planen at boringen skulle komme i gang i andre halvår Men finansieringsproblemer gjør at prosjektet er kraftig forsinket. Direktør Thor Erik Musæus i Rock Energy ønsker ikke å si noe mer til Ill: Rock Energy AS Energi om framdriften før finansieringen er på plass. Representanter for både Green Energy Group og Rock Energy skal holde innlegg på GeoEnergi2011 Med i Energi 21. Inga Berre ser det som en aldri så liten seier at geotermisk energi kom med i rapporten fra Energi 21. Tidligere har dette energiområdet ikke vært nevnt. I Norge har vi ikke så mye løsmasse i de øvre lagene, mest fast fjell. Derfor er det ikke så problematisk å bore her. Jeg synes det er gledelig at grunn geotermisk energi har hatt en sterk vekst i Norge i det siste. Antallet varmepumper som

11 ENERGI FJERNVARME inn i rampelyset FIRE typer geotermiske energisystemer: Grunt Geotermisk System (GGS), Naturlig Hydrotermisk System (NHS), og Konstruert Geotermisk System (KGS) basert på borede brønner. Rundt hjørnet til høyre et KGS basert på oppsprekking. brukes til industrianlegg og større bygninger har blitt langt flere, sier hun. I 2010 ble fellesskapet Norwegian Center for Geothermal Energy Resarch (CGER) dannet av folk fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og industri, alle entusiaster for dyp geologisk energi. Gjennom CGER-nettverket er det etablert flere spennende prosjekter og samarbeid. Deltakerne i nettverket har gitt god respons på seminaret. Vi får ikke så mye pengestøtte, bare litt fra Innovasjon Norge og fra partnerne, så det er mye dugnadsinnsats både i nettverket og med konferansen. leder: Professor Inga Berre ved Universitetet i Bergen leder styringsgruppen for GeoEnergi _NE_fjernvarme:220X :23 Side 1 Foto: UiB Norsk Energi Hoffsveien 13, 0275 Oslo Tlf.: Norsk Energi - ledende innen alle ledd i utbygging av fjernvarme Kontakt oss! Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi

12 Geotermisk varme ENERGI FJERNVARME Bergen kan få varme Befaring: Grunneier Arne Løvaas, Astrid Håvik (BKK), og Odleiv Olesen (NGU) på befaring i Fyllingsdalen Snart får vi vite om det er varmt nok dypt nede i bakken under Bergen til at varmen kan utnyttes i fjernvarmesystemer. Professor Birkelandsvei 24b B4, 1081 Oslo - Tlf , Fax av hugo ryvik I månedsskiftet august september starter en spennende prøveboring ved Sælevatnet i Fyllingsdalen ved Bergen meter ned i bakken skal det bores. Der håper forsker Odleiv Olesen fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) å finne en temperatur på mellom 25 og 40 grader. Temperaturen én kilometer ned vil gi oss en pekepinn på hvor høy temperaturen er på 4 5 kilometers dyp. Det er slike dyp vi må ned på for å finne høye nok temperaturer til å kunne utnytte den geotermiske varmen til oppvarming eller strømproduksjon i Norge, sier Odleiv Olesen til Energi. I forkant av prøveboringene er det gjort omfattende geofysiske undersøkelser med fly på Vestlandet. Kan bli lønnsomt. Hvis borekostnadene går ned, og det oppdages områder med høye termiske agenter, kan det bli lønnsomt å utnytte dyp geotermisk energi Begge Foto: BKK i Norge. I første omgang til fjernvarme systemer, tror Olesen. Produksjon av elektrisitet ligger nok adskillig lenger fram i tid. Flere tiår, vil jeg tro, sier han. Prøveboringer som er gjort i de forskjellige landsdelene i Norge, viser at temperaturen varierer mye på meters dyp. De laveste temperaturene er nede i 12 grader, de høyeste er oppe i 27 grader. Fyllingsdalen har de beste forholdene for dyp geotermisk energi som vi hittil har kartlagt i Norge. Løvstakkgranitten som finnes her, har Norges høyeste innhold av uran. For radoninnhold i bygninger er høyt radioaktivt innhold en ulempe, men det gir også den fordelen at det blir mer varme nede i bakken. Det blir som naturens egen kjernekraft. Når elementer brytes ned, blir varme produsert, forteller Olesen. Planlegger mer. Fjernvarme er i høyeste grad interessant for energiselskapet BKK, som er med på prosjektet. Dyp geotermisk energi

13 ENERGI FJERNVARME fra dypet er en av satsingene til BKK, og kan bli en del av konsernets virksomhet i framtiden. I dag har selskapet fjernvarmenett i Bergen, og planlegger å bygge et nytt i Fyllingsdalen. I Bergen by ligger skifer over granitten. Den kan fungere som isolasjon, noe som kan gi enda høyere temperaturer nede i bakken, mener Odleiv Olesen. Kostbar boring. Boringen i Fyllingsdalen vil ta drøyt én måned og koste 1,1 millioner kroner. Bergarten det skal bores i er prekambrisk granittisk gneis, delvis dekket av et tynt lag av kvartære Det blir som naturens egen kjernekraft sedimenter. Arbeidet utføres av det svenske selskapet Drillcon. Etter at boringen er ferdig, må temperaturen i borehullet stabiliseres i noen måneder. Olesen regner med å få de første dataene ved årsskiftet. Deretter er det analysering og beregninger. Prosjektet skal være ferdig til sommeren Viktig for oljeselskapene. Formålet med prøve boringen er ikke bare å utrede potensialet for fjernvarme. Mer kunnskap skal skaffes om varmeutviklingen i bergartene, og effekten det har på varmestrøm og temperatur i sedimentbassenger på den norske kontinentalsokkelen. Dette er viktig å vite når potensialet for å finne olje skal vurderes. FyllinGSDALEn: I Fyllingsdalen kan temperaturen nede i bakken være høyere enn andre steder i Norge. Prøveboringen er en del av det store COOP-prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project), et samarbeidsprosjekt mellom Oljedirektoratet, NGU, ti oljeselskap og BKK. NYHED 2011 Nu også dobbeltrør med aluspærre Lambda 0,024 W/mK Isoplus tilbyder komplette systemer til fjernvarme samt faglig rådgivning på alle projektstadier. Vi er leveringsdygtige i kundetilpassede løsninger samt special produkter. Vores serviceafdeling bistår bl.a. med montage og renovering af muffer samt montage eller renovering af alarmsystem. Vi er certificerede i henhold til ISO 9001, ISO og vores produkter er EHP certificerede. Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Korsholm Alle 20 DK-5500 Middelfart Tel.:

14 Ny teknologi ENERGI FJERNVARME Dypvarme kan bli billigere ny norsk teknologi: Energi fra dype geotermiske anlegg kan bli betydelig billigere med en ny, norsk boreteknologi. Anlegget på bildet ligger i Thisted og er ett av to i Danmark. Begge er boret med tradisjonell teknologi. Norge har ingen slike anlegg.. Foto: Dong Et norskutviklet borekonsept kan bringe kostnadene for dyp geotermisk varme ned i sju øre per kilowattime. Om 36 måneder kan det være en realitet. av hugo ryvik Professor Arild Rødland ved NTNU er primus motor i utviklingen av en ny teknisk løsning for elektropulsboring (EPB). Teknologien kan angivelig redusere kostnadene for dypboring til geotermisk energi fra til kroner per meter. Nå har kommersialiseringsprosessen begynt. 7 øre per kwh. Høye borekostnader er en stor utfordring når varme skal hentes kilometervis nede i bakken. Rødland mener at hans teknologi kan bringe energikostnadene ned til 7 øre per kilowattime produsert varme fra meters dybde. Beregningen er gjort for borehull med diameter centimeter. Til sammenligning regner Rock Energy, som planlegger et demonstrasjonsanlegg på Haraldsrud, med å komme ned i øre. EPB-teknologien vår er funksjonsteknisk bevist. Vi forhandler nå med et amerikansk og fem europeiske selskaper om applikasjonskontrakter. Tre er geotermiske prosjekter med store og mange hull. Tidshorisonten for å se utstyret i drift er 36 måneder, sier Arild Rødland til Energi. Ut på lisens. Teknologien springer ut fra NTNU, og er utviklet videre av Unodrill, Statoil og Mesta. Ideen er at den skal lisensieres til selskap som vil utvikle applikasjoner. Disse får fulle rettigheter på applikasjonen, og Unodrill er operatør i forhold til lisensieringen. Tradisjonell boreteknologi hemmes av lav borehastighet og av at borekronene slites fort i hardt fjell. Elektropulsboring gjøres med mikrosekundlange høyspenningspulser mellom to elektroder. Borekronen består av en krans av elektroder som legges mot fjellet. Høyspenningspulsene som fyres av bryter fjellet. Ved å flytte elektrodene, brytes mer fjell. Borkaksen løftes til overflaten ved å sirkulere væske inn og ut av borehullet. Eksperimenter som er utført har ifølge Rødland vist at hans løsning gjør dette raskere og mer effektivt enn andre EPB-løsninger. Borehastigheten kan komme opp i ti meter per time, hvilket er fem til ti ganger raskere enn konvensjonell boreteknologi. EPB er mer effektiv ved større hulldiameter og gir lav kronekostnad per meter. Og jo større hull, jo bedre blir varmevekslingen, sier Rødland. Lukket system. I Norge er HDR-system mest aktuelt, i og med at vi har mye fast fjell. Det vil si at fjellet er varmt, tørt og tett (HDR står for Hot Dry Rock). Et lukket system konstrueres hvor vann sirkuleres i grunnen gjennom borehull. Varmevekslingen skjer i et av hullene. Kaldt vann varmes opp på vei ned til meters dybde og hentes opp igjen i et isolert senterhull. Da holder det grader og kan sendes direkte til forbrukerne. Et meter dypt hull med fire grenhull kan gi 50 GWh varme, nok til norske husstander. Ingen ekstra sprenging eller hydraulisk frakturering er nødvendig med vår metode, forteller Rødland

Bedre ordninger for fjernvarme

Bedre ordninger for fjernvarme NYTT: LEVERANDØRTORGET Side 33 35 Utgave 1 februar 2011 5. ÅrgaNG Intervjuer Øyvind Danielsen i Varmeteknikk AS Side 12 Svensk Fjärrvarmes Ulrika Jardfeldt Side 22 Dansk Fjernvarmes Jørgen Jørgensen Side

Detaljer

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27 LEVERANDØRTORGET Side 37 39 Utgave 2 MAI 2011 5. ÅRgaNG Avgiftskutt uten effekt n n Ett år etter at finans minister Sigbjørn Johnsen fjernet forbrennings avgiften, lekker fremdeles avfall til Sverige.

Detaljer

Slukes norsk søppel til evig tid?

Slukes norsk søppel til evig tid? LEVERANDØRTORGET Side 33 35 UTGAVE 4 NOVEMBER 2011 5. ÅRGANG Slukes norsk søppel til evig tid? Svensk avfallsforbrenning underbyr fremdeles norske forbrenningsanlegg. Større kapasitet og bedre energiutnyttelse

Detaljer

Innkjøpsreglene strammes inn

Innkjøpsreglene strammes inn Innkjøpsreglene strammes inn På nyåret kommer nye regler for offentlige innkjøp. Reglene inne bærer betydelige endringer for blant andre fjernvarmeselskapene. Side 34 35 Kalde fronter på Island Side 42

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 BIOENERGI 01 13 TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 14 8 28 17 21 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten:

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: Habiol pakker sammen s 4 og 5 Mye godt i Klimakur s 8 Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: 3-2010.indd 1 02-06-10 18:20:24 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 200.000 m3 skogsbasert flis skal fram i Mjøsen Skog

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2009 STATSBUDSJETTET 2010: NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 FOTOLIA Totaltek Romerike årets gasellevinner i Akershus s. 7 Vil spare 22 prosent med energieffektivisering

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer