Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført som et investeringsprosjekt. Prosjektet er en EPC kontrakt og dette vedtaket sees på som et P4 vedtak iht milepælsplanen for investeringer. 2. Prosjektet tildeles gjennomføringsmidler og garantioppfølgingsmidler på kr ,-. Hvorav kr ,- finansieres ved momskompensasjon, kr ,- ved tilskudd fra ENOVA og resterende ,- ved låneopptak. 3. Det søkes Enova om maksimalt tilskudd til prosjektet, innvilget tilskudd reduserer prosjektets låneopptak. 4. Prosjektet startes opp snarlig etter vedtak, låneopptaket gjøres i felles låneopptak for Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med lån ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA Sum Netto 0 Side 1 av 10

2 Saksutredning: FAKTA: Bakgrunn: Kommunestyret i Lunner kommune vedtok sin Energi og klimaplan den 26.mars I mål- og tiltaks-delen i planen, er det første målet knyttet til ENØK tiltak i egne bygg". Her er målsetningen minst 20 % reduksjon i energibruken i kommunale bygg i (Kapittel 4.2.2,). Det er tidligere gjennomført noen mindre aktiviteter bl. a. utskiftning av en del vinduer, natt og helge senking av rom-temperatur, samt noe holdnings-skapende arbeid etc. Energisparekontrakten (EPC) er dermed en direkte oppfølging av kommunens vedtatte Energi og klimaplan. Analyser i alle større kommunale bygg er gjennomført denne våren. Det er foreslått tiltak som betraktes som «rene» enøktiltak, og andre vedlikehold/oppgraderingstiltak som det er lønnsomt å gjennomføre. I de foreslåtte tiltakene ligger blant annet energioppfølgingssystem inne på alle analyserte bygg, samt system for sentral driftskontroll, SD-anlegg. Om EPC: En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en totalentreprenør om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kwh (ikke pris- eller klimautvikling). Dersom avtalt energisparing målt i kwh ikke oppnås, må entreprenøren dekke differansen mellom faktisk forbruk og garantert forbruk. Besparelsen skal benyttes til å finansiere kostnadene ved energitiltakene. Målet med en EPC-kontrakt er at den skal føre til et lavere energiforbruk og bedre bygningsmessig tilstand. I hovedsak dekket av reduksjonen i de totale energikostnadene. En EPC-kontrakt vil gi kommunen mulighet til å gjennomføre flere og store bygningsmessige tiltak som gir energieffekt uten å måtte øke egen kapasitet i Side 2 av 10

3 forhold til prosjektering, byggeledelse og gjennomføring. Det er EPCentreprenøren som etter kontrakten har ansvaret for dette. Kommunen kan legge inn en forutsetning om at entreprenøren skal stå for finansieringen av tiltakene, men det vil lønne seg for kommunen å forestå låneopptaket i egen regi da kommunen oppnår langt bedre lånevilkår. EPC- konseptet (Energisparekontrakter) er mye brukt i land som for eksempel Sverige, Tyskland, Østerrike og USA. I korte trekk går EPC- konseptet ut på følgende: 1. Kommunen utlyser en konkurranse på Doffin (konkurranse med forhandling), ut fra en definert bygningsmasse, og ber om tilbud på garantert energibesparelse på lønnsom tiltakspakke med inntjeningstid på f.eks. 8 år. Det konkurreres om å gjennomføre fase 1, med opsjon på gjennomføring av fase 2 og 3 dersom kommunen velger å fortsette. Fase 1 består av en analyse av de byggene som tas med i EPC-porteføljen (tidsforbruk 2-4 mnd), fase 2 er gjennomføring av tiltak (1-2 år) og fase 3 er garantiperioden (5-9 år). I fase 1 skal det leveres energianalyser av alle bygg som er med i prosjektet. Alle tiltak, lønnsomme og ulønnsomme, skal vurderes og dokumenteres etter bestemte krav. Entreprenøren garanterer både investeringene, driftsutgiftene og besparelsen på tiltakspakken. Når analysene foreligger velger kommunen hvilke tiltak som skal være med i gjennomføringspakken, og kan i ytterste konsekvens avslutte hele samarbeidet med entreprenøren. Gjøres dette må det kun betales for de analysene entreprenøren har foretatt. Ofte tas det også med tiltak som i stor grad er bygningsmessige vedlikeholdstiltak som har en positiv energieffekt, men som i seg selv ikke er økonomisk lønnsomme på linje med øvrige energitiltak. Dette for å få gjennomført nødvendige vedlikeholdstiltak, som har en energieffekt, men som det er vanskelig å finne rom for innenfor ordinære budsjettrammer. Kommunen velger hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvor lang inntjeningstid som skal legges til grunn. Lengden på kontrakten settes slik at kommunen i sum av energikostnader og renter og avdrag, så langt råd er ikke betaler mer enn dagens totale energibudsjett. Kommunen tar fortsatt risikoen for energiprisen og klimasvingninger. Entreprenøren tar risikoen med besparelsen målt i kwh. 2. Når fase 1 er gjennomført vil saken fremmes til politisk behandling. På dette stadiet er investeringen låst og innsparingen i kwh/år garantert. Dersom det vedtas, settes fase 2, gjennomføringsfasen (investeringsfasen), i gang. Kommunen kan velge å avslutte prosjektet på dette tidspunktet. Da betales entreprenøren for analysene og kommunen overtar eiendomsretten til disse. Dersom det fattes vedtak om å sette i gang fase 2 og 3 følger en periode på 1-2 år med stor aktivitet knyttet til gjennomføring av tiltak i de byggene som er omfattet av prosjektet. Energimerkingen gjennomføres som del av fase 2 og det oppnås svært rimelige priser på energimerking når det legges inn som del av prosjektet. Side 3 av 10

4 3. Når alle tiltak er gjennomført starter fase 3 som er garantiperioden. Entreprenøren har etablert et energioppfølgingssystem der forbruket i alle bygg følges opp, ofte på ukebasis, og det settes inn tiltak dersom forbruksutviklingen ikke er som garantert. I garantiperioden på 5-9 år vil det også være halvårlige kurs/oppfølgingsmøter med driftspersonell og andre ressurspersoner. I tillegg kan kommunen beslutte at andre opplæringsaktiviteter skal legges inn i kontrakten, i forhold til f.eks kommunalområdene, befolkningen ellers, eller politikerne. 4. Etter ett år ut i garantiperioden gjennomføres en evaluering. Faktisk forbruk justeres for utendørstemperaturen for gjeldende år, endret bruk av lokaler osv. Den justerte besparelsen settes så opp mot den garanterte. Dersom besparelsen er innenfor % av garantert så er kontrakten oppfylt. Dersom besparelsen er under 90 % av beregnet så betaler entreprenøren opp til 90 % av beregnet besparelse med aktuell energipris. Dersom besparelsen blir over 110 % så deler entreprenør og kommune det overskytende. Denne mekanismen er viktig for kommunen. Mulighet for bonus over 110 % gjør at entreprenøren følger opp tett og prøver å hjelpe til med drift av anlegget i hele garantiperioden. 5. Etter år skjer det samme. Når garantiperioden er over er anleggene nedbetalt. Gjennomføring: I 2013 ble Lunner kommune med i et initiativ til ett samarbeid mellom Hadelands kommunene om ENØK tiltak i form av såkalte Energisparekontrakter (EPC). EPCkontrakt innebærer at: Entreprenøren garanterer for investeringene, driftsutgifter for tiltakene, samt energi -og effektreduksjon på tiltakspakken i hele inntjeningstida. Kommunene tar fortsatt risiko for energipriser og klima /temperatur. Samarbeidet var initiert av Regionrådet for Hadeland. Alle kommunene fikk tilbud om å være med, og alle kommuner; (Gran, Lunner og Jevnaker) gikk sammen om å lyse ut dette på anbud i en samlet pakke sommeren Prosessen har vært: - Utlysning på DOFFIN med "konkurranse med forhandling" som prosess. - Det konkurreres om fase 1 med opsjon på gjennomføring fase2 (1 2 år) og garantiperioden med oppfølging fase 3 (ca 9 år) dersom kommunene velger å fortsette. - Norsk Enøk- og Energi (NEE) fikk kontraktene i alle 3 kommunene og det ble skrevet under kontrakt høsten I fase 1 er det utført energianalyser av alle bygg som er med i konkurransen, og alle tiltak (både lønnsomme og ulønnsomme) er vurdert. - For alle tiltak er det utarbeidet en nåverdianalyse. Det er brukt 5,0 % kalkulasjonsrente, energipris 85 øre/kwh (eks. mva.) og avskrivningstid 10/15/30 år avhengig av type tiltak. Alle tiltak med positiv nåverdi er lønnsomme. - NEE har brukt 3-4 måneder på analysejobben i de om lag 45 byggene i alle 3 kommunene, deriblant 15 bygg i Lunner. Side 4 av 10

5 I slutten av mai foregikk gjennomgang av alle tiltak, og kommunene dimensjonerer tiltakspakkene. Tiltakene i alle kommunene kan starte høsten 2014 og skal være gjennomført i løpet av ca 1 ½ år. Det gjør det derfor mulig å oppfylle målsettingen i Energi- og Klimaplanen For å imøtekomme energiøkonomiseringskravene i Klima- og energiplanen, og herunder handlingsplanen, er en EPC-kontrakt et viktig verktøy for å nå målet om 20 % reduksjon av energiforbruket. Formannskap og Kommunestyre skal nå bestemme om man skal gå videre med fase 2 (gjennomføring av tiltak) og 3(drift og oppfølging av tiltak). VURDERING/DRØFTING: Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk I henhold til Lunner kommunes vedtatte Kommuneplan Klima og Energi er målsettingen at kommunen sparer minst 20 % energiforbruk innen sektor bygg og anlegg. Ved gjennomføring av dette ENØK-prosjektet vil denne målsettingen bli innfridd. Alternative løsningsforslag: Alternativ 1. - Grunnpakke Hovedtyngden her er tiltak som er rene ENØK-tiltak med positiv nåverdi. I denne pakken inngår ikke SD-anlegg. Effekten av samtlige tiltak i bygg framgår av tabellen nedenfor: VURDERTE TILTAK LUNNER KOMMUNE -GRUNNPAKKE Tiltak ved Besparelse Investering enøk Inntj. tid KWh/år % KW/år Kr./år kr år Lunner rådhus % ,2 LOS % ,6 LUB % ,5 LUS % ,4 Grua skole % ,5 Harestua skole % ,3 Roa bhg % ,6 Gamleskolen bhg % ,8 Malmgruben bhg - 0 % ,1 Eventyrskogen bhg % ,3 Harestua bhg % ,7 Kalvsjø bhg % ,8 Harestua akt.hus % ,5 Bergosenteret % ,0 SUM LK % ,9 Fase 1 Enøk analyser, støtte- enova , Fase 3 kostnad Oppfølging i garantiperioden Sum LK ,9 Alle tall eks mva Antatt støtte fra Enova (0,65kr/kWh) Kr Støtte fra ENOVA til fase 1 Kr Side 5 av 10

6 Inntjeningstid med Enovastøtte 6,5 Alternativ 2. - Utvidet pakke Hovedtyngden er tekniske tiltak, men også bygningsmessige tiltak og opplæring / motivasjon har en betydelig rolle. Effekten av samtlige tiltak i bygg framgår av tabellen nedenfor: VURDERTE TILTAK LUNNER KOMMUNE UTVIDET PAKKE Tiltak ved Besparelse Investering Inntj. tid enøk/oppgr KWh/år % KW/år Kr./år kr år Lunner rådhus % LOS % ,2 LUB % ,1 LUS % ,4 Grua skole % ,4 Harestua skole % ,3 Roa bhg % Gamleskolen bhg % ? Malmgruben bhg % ,3 Eventyrskogen bhg % ,2 Harestua bhg % Kalvsjø bhg % ,8 Harestua akt.hus % Bergosenteret % SUM LK % ,8 Fase 1 Enøk analyser, -støtte enova , Fase 3 kostnad Oppfølging i garantiperioden Sum LK ,8 Alle tall eks mva Antatt støtte fra Enova (0,65kr/kWh) Kr Støtte fra ENOVA til fase 1 Kr Inntjeningstid med Enovastøtte 12,9 Drøfting: Alternativ 1, den foreslåtte Grunnpakken med rene enøktiltak (med en investering på kr ,-. Inkl mva) vil gi en samlet reduksjon i energibruken på ca. 20 % og en inntjeningstid på 7,9 år, samtidig som den har en garantert lønnsomhet gjennom en positiv nåverdi på kr. 6' ,-. Det er å anta at Klimaplanens målsetting på 20% er oppnådd. Dette er verdier som er beregnet uten offentlig støtte (ENOVA)Totalt er det foreslått gjennomføring av 80 tiltak i fase 2. Hovedtyngden er tekniske tiltak, og opplæring / motivasjon har også her en betydelig rolle. Alternativ 2, Utvidet pakke inneholder enøk og rehabilitering, (med en investering på kr. 17' ,-) vil gi en samlet reduksjon i energibruken på ca. 23 % og en Side 6 av 10

7 inntjeningstid på 14,8 år, samtidig som den har en garantert lønnsomhet gjennom en positiv nåverdi på kr. 1' ,- Dette er verdier som er beregnet uten offentlig støtte (ENOVA) og uten innsparinger i driften som følge av de tiltak som nå blir foreslått. Totalt er det foreslått gjennomføring av 133 tiltak i fase 2. Hovedtyngden er tekniske tiltak, men også bygningsmessige tiltak og opplæring / motivasjon har en betydelig rolle. Også den utvidete pakken ligger innenfor det kostnadsestimatet (maks-kostnad) som ble beregnet i forprosjektet. I en rekke av byggene vil energisparingen føre til redusert effektuttak. Dette medfører reduksjon i effektkostnad, og at nett-tariffen kan endres til en mer gunstig tariff. Denne besparelsen er tatt hensyn til i den samlede beregnede nåverdi. Økonomisk støtte: Enova gir støtte både til analysefasen (fase 1) og til gjennomføringsfasen. Til fase 1 er støttebeløpet på kr ,- innvilget. Investeringsstøtte gis pr spart kwh, det kan forventes mellom 0,6 og 0,7 kr/spart kwh. Støtte fra Enova til fase 2 antas å være ,- Enova har sammen med KS arrangert ti landsdekkende EPC-kurs for kommuner i De har også bidratt til utarbeidelsen av en norsk standard. 2. Personalmessige forhold Ingen 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Erfaringene fra utlandet viser at gjennomføringstakt og volum av energitiltak har økt betydelig med bruk av EPC. EPC-modellen for gjennomføring av energitiltak har lenge vært brukt i USA. De siste ti årene har den også gitt svært gode resultater i Tyskland og Østerrike. I jakten på virkemidler som kan bidra til å bedre energi- og klimasituasjonen i Europa, har EU blinket ut EPC som et satsningsområde. Gjennom direktiver og støtteordninger legges det til rette for at EPC skal få større utbredelse. Konklusjon: EPC gjør det mulig for kommunene å realisere sparetiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført. En ekstern aktør- en energientreprenør står for planleggingen og gjennomføringen av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnader dekker i hovedsak og normalt nedbetalingen av investeringen. Kontraktslengden dimensjoneres slik at summen av kapitalkostnader og energikostnader etter gjennomføring av tiltak ikke blir høyere enn dagens energikostnad. Garanti for besparelse og lønnsomhet i tiltaks-pakken kontraktsfestes. Redusert arbeid og risiko med gjennomføring av tiltakene er resultatet for byggeier. Ved å stille egen kapital til rådighet blir totalkostnaden lavere enn ved ekstern finansiering. Side 7 av 10

8 Annet KS er i ferd med å utarbeide et fast malverk iht Norsk Standard for gjennomføringen av disse konkurransene. Dette gjøres i samarbeid med eksterne rådgivere, herunder sivilingeniør Kjell Gurigard som også deltar i StandardNorgekomiteen. Skien kommune har knyttet til seg Gurigard i denne prosessen for å sørge for en kvalitativ gjennomføring, og vil benytte malverket som omtalt. Dette er ikke en outsourcing av vaktmestertjenester, men entreprenøren brukes som faglig hjelp i drift av bygg i tillegg til å gjennomføre tiltak og garantere besparelser. Evaluering av gjennomførte EPC-prosesser i norske kommuner viser: o Hovedkonklusjonen er svært positiv o Sparegaranti og rasjonell gjennomføring er det viktigste o Det er viktig å følge opp entreprenøren på en aktiv og profesjonell måte o Gjennomføring gir mer kunnskap om energi og drift av bygg blant driftspersonell og andre. o Entreprisene gjennomføres i stor grad av lokale entreprenører o Tiltak som gjelder veier, plasser og idrettsanlegg blir også vurdert Etter tidligere opplegg og maler har disse kommunene gjennomført EPC: Øvre og Nedre Eiker, Lier, Leksvik, Sørum. Etter nye EPC-maler som brukes i dag, er status pr januar 2012: Rælingen, Klæbu, Elverum, Kragerø, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Avinor har inngått kontrakt og er i gang med fase 1. Kongsberg har vedtatt å kjøre EPC-prosess og er i gang med å gjennomføre fase 2. Vurdering: Tradisjonell anskaffelse omfatter anbudsutsetting med detaljspesifiserte kontrakter basert på tekniske parametere og konkurranse på pris. Det ligger betydelig arbeid og risiko i dette for kommunen. En EPC-kontrakt er en funksjonsbasert kontrakt med konkurranse på besparelse, investering og lønnsomhet. Den overfører risikoelementer som utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt, tiltakenes drifts- og vedlikeholdskostnader og ikke minst at sparemålet nås, fra kommunen til energientreprenøren. Alternative løsningsforslag. Hvis ingen av disse tiltakene gjennomføres vil Lunner kommune ikke oppfylle sin egen målsetting i energi og klimaplanen med minst 20% reduksjon av energiforbruket. Konklusjon med begrunnelse Side 8 av 10

9 Prosjekt slik det er beskrevet framstår som et meget gunstig ENØK-prosjekt, som vil gi Lunner kommune en gunstig miljøprofil, samtidig som det også vil gi en sterk signaleffekt mot det øvrige samfunn. Ved bare å investere i grunnpakken vil klima og energiplanens målsetting bli nådd. Utvidet pakke vil nå den med god margin, men krever ca. 80 % større investeringskostnad, men lønnsomheten vil gå ned. Det vises for øvrig til vedlikeholdsplanen for enkelte av de bygningsmessige tiltak som må gjennomføres på kort sikt. Anbefalingen vil være å investere i Alternativ 1, Grunnpakken med rene enøktiltak. Lunner kommune investerer og fullfører tiltakene som ligger i den foreslåtte tiltakspakken i energisparekontrakten slik det er beskrevet, med unntak av de tiltakene som gjelder bygg hvor det foreligger politiske vedtak om utredninger/annen bruk Dette gjelder Frøystad og Lunner omsorgssenter. To tiltak på LOS er tatt med, grunnet kort inntjeningstid. Tiltakene finansieres ved låneopptak som i første rekke betjenes av frigitte midler som følge av reduserte energikostnader. Det vil bli søkt Enova om støtte til tiltakene og lånet reduseres tilsvarende hvis innvilget stønad. Forslag til vedtak 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført som et investeringsprosjekt. Prosjektet er en EPC kontrakt og dette vedtaket sees på som et P4 vedtak iht milepælsplanen for investeringer. 2. Prosjektet tildeles gjennomføringsmidler og garantioppfølgingsmidler på kr ,-. Hvorav kr ,- finansieres ved momskompensasjon, kr ,- ved tilskudd fra ENOVA og resterende ,- ved låneopptak. 3. Det søkes Enova om maksimalt tilskudd til prosjektet, innvilget tilskudd reduserer prosjektets låneopptak. 4. Prosjektet startes opp snarlig etter vedtak, låneopptaket gjøres i felles låneopptak for Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: Side 9 av 10

10 Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med lån ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Sum Netto 0 Øvrige dokument: Alternativ 1- Valgte ENØK tiltak Alternativ 2- Alle tiltak Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 10 av 10

Trysil kommune. Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas

Trysil kommune. Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Trysil kommune Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Energiøkonomisering i kommunal bygningsmasse - EPC fase 2 og 3 Saksnr Utvalg Møtedato 13/38

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Energieffektivisering med garantert resultat Tor Brekke Enova Hva er EPC? Energy Performance Contracting: Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/ EPC prosjekt - godkjenning av energisparekontrakt Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/01047-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det tas forbehold om feil i formannskapets innstillinger, da kun to av tre protokollunderskrivere har godkjent protokollen.

MØTEINNKALLING. NB! Det tas forbehold om feil i formannskapets innstillinger, da kun to av tre protokollunderskrivere har godkjent protokollen. Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE

TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2014 Tid: 0900 TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/14 13/10 ENERGIATTESTER KOMMUNALE EIENDOMMER Alvdal, den 17.12.2014

Detaljer

Flesberg kommune. Hvor og når?

Flesberg kommune. Hvor og når? Hvor og når? IK-BYGG Hva er det? IK-BYGG er et verktøy hvor man rapporterer bygningstilstanden Forskjellen fra et standard FDV-system er at IK-BYGG involverer hele organisasjonen, på en måte som gir hele

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Presentasjon av deltagere Navn Stilling/ansvar EPC bakgrunn Ønsker for dagen 2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering:

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC - Energy Performance Contracting Introduksjon Kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Frå ord til handling

Detaljer

Enebakk kommune. EPC Enebakk kommune Stein Rosten, Miljøvernrådgiver Enebakk kommune

Enebakk kommune. EPC Enebakk kommune Stein Rosten, Miljøvernrådgiver Enebakk kommune Enebakk kommune EPC Enebakk kommune Stein Rosten, Miljøvernrådgiver Enebakk kommune Enebakk kommune EPC i Enebakk Redusere energiforbruket i kommunale bygg med Energy Performance Contracting (EPC). Noen

Detaljer

REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014

REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/30-14 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 83/14 Kommunestyret 04.09.2014 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014 Kommunestyrets

Detaljer

- Hvilke fordeler har EPC-kontrakter i forhold til andre gjennomføringsmodeller?

- Hvilke fordeler har EPC-kontrakter i forhold til andre gjennomføringsmodeller? Tid: Fredag 11. januar kl. 9.30-13.30. Sted: Bioforsk sine lokaler på Tingvoll gard i Tingvoll - Hvilke fordeler har EPC-kontrakter i forhold til andre gjennomføringsmodeller? -Hvor mange kommuner bør

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: Epost:

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: Epost: EPC Introduksjon Entreprenørar Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Utfordringa til kommunen - 1 HANDLING! Alle kommuner

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? Energi i bygg 2015, Scandic Lerkendal Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer EPC omfatter planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger

Detaljer

Energisparekontrakter (EPC)

Energisparekontrakter (EPC) Energisparekontrakter (EPC) Fra ord til handling veileder for kommunal gjennomføring av energi- og klimatiltak Denne veilederen er utarbeidet av Energiråd Innlandet, og er en del av prosjektet «Fra ord

Detaljer

Energisparekontrakt. - et løfte om mer energieffektive bygg!

Energisparekontrakt. - et løfte om mer energieffektive bygg! Energisparekontrakt - et løfte om mer energieffektive bygg! Innhold : Energisparekontrakt (EPC) Hva, hvorfor, hvordan, finansiering m.m. Eksempel fra kommune Enova sine støtteprogram ifht energisparekontrakter

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk. Energisparekontrakt (EPC) 14:15 15:00

AF Energi & Miljøteknikk. Energisparekontrakt (EPC) 14:15 15:00 AF Energi & Miljøteknikk Energisparekontrakt (EPC) 14:15 15:00 Dette er AF Gruppen Dette er AF Gruppen ENERGI Energieffektive tekniske løsninger som gir lønnsomhet for bunnlinje og miljø Energiservice

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS Eksempel på samarbeid mellom fleire kommuner 1. 6 kommuner samarbeider om Energi og klimaplan 2. Rådmannsmøte fer

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Eksempel på samarbeid mellom

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS Eksempel på samarbeid mellom fleire kommuner 1. 6 kommuner samarbeider om Energi og klimaplan 2. Rådmannsmøte fer

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Presentasjon EPC-prosjekt i Avinor

Presentasjon EPC-prosjekt i Avinor Presentasjon EPC-prosjekt i Avinor Nils E. Rognli i samarbeid med (sett inn kundens logo) Hvorfor oppstart? Stigende energiforbruk spesielt for de siste 2 år Forbruk energi Avinor A/S i 2010 var 120 GVH

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/932-11 Arkivnr.: 223 C Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad TILDELING AV MIDLER FOR KULTURFONDET I 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Følgende

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal Status i prosjektet EPC som verktøy FEM- og EU-prosjektet Mars 2012 / Alf Kristian Enger Sør-Østerdal : Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan

Detaljer

EPC status og muligheter. ENOVA og EPC 18.04.16 Teknisk Direktør Tor Olsen

EPC status og muligheter. ENOVA og EPC 18.04.16 Teknisk Direktør Tor Olsen EPC status og muligheter ENOVA og EPC 18.04.16 Teknisk Direktør Tor Olsen Hvorfor EPC og energieffektivisering Energieffektive tekniske løsninger som gir lønnsomhet for bunnlinje og miljø Energiservice

Detaljer

Trondheim Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter

Trondheim Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter Trondheim 6.4.11 Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs tlf 905

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC - Energy Performance Contracting Malar og kontrakter Kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Tema EPC Tilbodsformular

Detaljer

EPC - energisparekontrakter Kort om modellen og erfaringer frå bruk EPC-prosjekt i Sunndal

EPC - energisparekontrakter Kort om modellen og erfaringer frå bruk EPC-prosjekt i Sunndal EPC - energisparekontrakter Kort om modellen og erfaringer frå bruk EPC-prosjekt i Sunndal Sunndalsøra 030914 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 Erfaringar med energieffektivisering

Detaljer

ERFARING EPC-PROSJEKT SØR-ØSTERDAL & ÅMOT KOMMUNE

ERFARING EPC-PROSJEKT SØR-ØSTERDAL & ÅMOT KOMMUNE ERFARING EPC-PROSJEKT SØR-ØSTERDAL & ÅMOT KOMMUNE Moraparken Mora 30. Mars 2017 Ved Tor Yngve Johnsen Enhetsleder Stab & Støtte (Eiendom / Dokumentsenter / Informasjon / Servicesenter) Åmot kommune ÅMOT

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel. Marianne H. Dragsten

KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel. Marianne H. Dragsten KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel Marianne H. Dragsten Overordnet om veileder og maler Veileder m/maler utarbeidet på oppdrag fra KS og Enova Utarbeidet av siv. Ing. Kjell Gurigard

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Erfaringar med eksist. EPC-malar

Erfaringar med eksist. EPC-malar Erfaringar med eksist. EPC-malar Gardermoen - 180416 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 1 EPC = energisparekontrakt Energy Performance Contracting (EPC) er ein modell for gjennomføring energi-effektiviseringstiltak

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? GBA 2015, Oslo Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og mål i EK planer Skoler Barnehager Admin bygg Kulturbygg Helsebygg Idrettsbygg kwh Ca 6000 innbyggere, ca 9.5 GWh,

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

ENSAMB. Energy Saving in Municipal Buildings In Small Communities in Rural Districts

ENSAMB. Energy Saving in Municipal Buildings In Small Communities in Rural Districts ENSAMB: Energy saving in municipal buildings in small communities in rural districts ENSAMB: Energisparing i kommunale bygninger i små kommuner i distriktet ENSAMB Energy Saving in Municipal Buildings

Detaljer

Energisparekontrakter får fart på det grønne skifte i kommunale bygg. Påstand: EPC er nødvendig for å nå målene i offentlige Energi- og klimaplaner

Energisparekontrakter får fart på det grønne skifte i kommunale bygg. Påstand: EPC er nødvendig for å nå målene i offentlige Energi- og klimaplaner Energisparekontrakter får fart på det grønne skifte i kommunale bygg Påstand: EPC er nødvendig for å nå målene i offentlige Energi- og klimaplaner Oppdraget vårt frem til 2020 Enovas og Energifondets formål

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Bio-anlegg Bell. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Bio-anlegg Bell. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: S81 Arkivsaksnr: 2009/259-6 Saksbehandler: Marius Sørensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Bio-anlegg Bell

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Opplæringsmodul I. Grunnleggende EPC. Prosjekt Transparense. www.transparense.eu

Opplæringsmodul I. Grunnleggende EPC. Prosjekt Transparense. www.transparense.eu Opplæringsmodul I. Grunnleggende EPC Prosjekt Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt til innkjøp III. EPC prosess fra kontrakt

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

3 Basert på bruk av energisparekontrakter (se pkt. 3.1) 4 Se vedlegg C for nærmere forklaring av begreper knyttet til lønnsomhet i investeringer

3 Basert på bruk av energisparekontrakter (se pkt. 3.1) 4 Se vedlegg C for nærmere forklaring av begreper knyttet til lønnsomhet i investeringer Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner samarbeider for tiden om et fellesprosjekt som tar for seg energiforbruket i kommunale bygninger (Prosjektet for energikartlegging og - merking av bygninger/energimerkingsprosjektet).

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Hvordan de fikk det til i

Hvordan de fikk det til i Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag Innhold Forord 2 1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 4 2. I hvilke

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 17/704 Lnr.: 9259/17 Ark.: Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Miljøpris i Lunner kommune Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag til miljøpriskriterier

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Mai Standard Norge NS 6430 ENERGISPAREKONTRAKT (EPC)

Mai Standard Norge NS 6430 ENERGISPAREKONTRAKT (EPC) Mai 2014 Standard Norge NS 6430 ENERGISPAREKONTRAKT (EPC) Bakgrunn Økende interesse fra nasjonale aktører Signaler om et behov for å utvikle en standardkontrakt for energisparekontrakter EPC Standard Norge

Detaljer

Enova, KS og norske kommuner søker EPC-entreprenører. EPC Malar, kontrakter, erfaringar og nøkkeltal Entreprenørar

Enova, KS og norske kommuner søker EPC-entreprenører. EPC Malar, kontrakter, erfaringar og nøkkeltal Entreprenørar Enova, KS og norske kommuner søker EPC-entreprenører EPC Malar, kontrakter, erfaringar og nøkkeltal Entreprenørar Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS Dokument og prosess Tidlegare: Epc vart ofte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Orkidè krafttak. Turid Strøm 10.05.16

Orkidè krafttak. Turid Strøm 10.05.16 Orkidè krafttak Turid Strøm 10.05.16 Mål med Orkidè krafttak: Styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag kl.

LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag kl. Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 10.09.2013 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 18.00

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer