Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført som et investeringsprosjekt. Prosjektet er en EPC kontrakt og dette vedtaket sees på som et P4 vedtak iht milepælsplanen for investeringer. 2. Prosjektet tildeles gjennomføringsmidler og garantioppfølgingsmidler på kr ,-. Hvorav kr ,- finansieres ved momskompensasjon, kr ,- ved tilskudd fra ENOVA og resterende ,- ved låneopptak. 3. Det søkes Enova om maksimalt tilskudd til prosjektet, innvilget tilskudd reduserer prosjektets låneopptak. 4. Prosjektet startes opp snarlig etter vedtak, låneopptaket gjøres i felles låneopptak for Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med lån ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA Sum Netto 0 Side 1 av 10

2 Saksutredning: FAKTA: Bakgrunn: Kommunestyret i Lunner kommune vedtok sin Energi og klimaplan den 26.mars I mål- og tiltaks-delen i planen, er det første målet knyttet til ENØK tiltak i egne bygg". Her er målsetningen minst 20 % reduksjon i energibruken i kommunale bygg i (Kapittel 4.2.2,). Det er tidligere gjennomført noen mindre aktiviteter bl. a. utskiftning av en del vinduer, natt og helge senking av rom-temperatur, samt noe holdnings-skapende arbeid etc. Energisparekontrakten (EPC) er dermed en direkte oppfølging av kommunens vedtatte Energi og klimaplan. Analyser i alle større kommunale bygg er gjennomført denne våren. Det er foreslått tiltak som betraktes som «rene» enøktiltak, og andre vedlikehold/oppgraderingstiltak som det er lønnsomt å gjennomføre. I de foreslåtte tiltakene ligger blant annet energioppfølgingssystem inne på alle analyserte bygg, samt system for sentral driftskontroll, SD-anlegg. Om EPC: En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en totalentreprenør om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kwh (ikke pris- eller klimautvikling). Dersom avtalt energisparing målt i kwh ikke oppnås, må entreprenøren dekke differansen mellom faktisk forbruk og garantert forbruk. Besparelsen skal benyttes til å finansiere kostnadene ved energitiltakene. Målet med en EPC-kontrakt er at den skal føre til et lavere energiforbruk og bedre bygningsmessig tilstand. I hovedsak dekket av reduksjonen i de totale energikostnadene. En EPC-kontrakt vil gi kommunen mulighet til å gjennomføre flere og store bygningsmessige tiltak som gir energieffekt uten å måtte øke egen kapasitet i Side 2 av 10

3 forhold til prosjektering, byggeledelse og gjennomføring. Det er EPCentreprenøren som etter kontrakten har ansvaret for dette. Kommunen kan legge inn en forutsetning om at entreprenøren skal stå for finansieringen av tiltakene, men det vil lønne seg for kommunen å forestå låneopptaket i egen regi da kommunen oppnår langt bedre lånevilkår. EPC- konseptet (Energisparekontrakter) er mye brukt i land som for eksempel Sverige, Tyskland, Østerrike og USA. I korte trekk går EPC- konseptet ut på følgende: 1. Kommunen utlyser en konkurranse på Doffin (konkurranse med forhandling), ut fra en definert bygningsmasse, og ber om tilbud på garantert energibesparelse på lønnsom tiltakspakke med inntjeningstid på f.eks. 8 år. Det konkurreres om å gjennomføre fase 1, med opsjon på gjennomføring av fase 2 og 3 dersom kommunen velger å fortsette. Fase 1 består av en analyse av de byggene som tas med i EPC-porteføljen (tidsforbruk 2-4 mnd), fase 2 er gjennomføring av tiltak (1-2 år) og fase 3 er garantiperioden (5-9 år). I fase 1 skal det leveres energianalyser av alle bygg som er med i prosjektet. Alle tiltak, lønnsomme og ulønnsomme, skal vurderes og dokumenteres etter bestemte krav. Entreprenøren garanterer både investeringene, driftsutgiftene og besparelsen på tiltakspakken. Når analysene foreligger velger kommunen hvilke tiltak som skal være med i gjennomføringspakken, og kan i ytterste konsekvens avslutte hele samarbeidet med entreprenøren. Gjøres dette må det kun betales for de analysene entreprenøren har foretatt. Ofte tas det også med tiltak som i stor grad er bygningsmessige vedlikeholdstiltak som har en positiv energieffekt, men som i seg selv ikke er økonomisk lønnsomme på linje med øvrige energitiltak. Dette for å få gjennomført nødvendige vedlikeholdstiltak, som har en energieffekt, men som det er vanskelig å finne rom for innenfor ordinære budsjettrammer. Kommunen velger hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvor lang inntjeningstid som skal legges til grunn. Lengden på kontrakten settes slik at kommunen i sum av energikostnader og renter og avdrag, så langt råd er ikke betaler mer enn dagens totale energibudsjett. Kommunen tar fortsatt risikoen for energiprisen og klimasvingninger. Entreprenøren tar risikoen med besparelsen målt i kwh. 2. Når fase 1 er gjennomført vil saken fremmes til politisk behandling. På dette stadiet er investeringen låst og innsparingen i kwh/år garantert. Dersom det vedtas, settes fase 2, gjennomføringsfasen (investeringsfasen), i gang. Kommunen kan velge å avslutte prosjektet på dette tidspunktet. Da betales entreprenøren for analysene og kommunen overtar eiendomsretten til disse. Dersom det fattes vedtak om å sette i gang fase 2 og 3 følger en periode på 1-2 år med stor aktivitet knyttet til gjennomføring av tiltak i de byggene som er omfattet av prosjektet. Energimerkingen gjennomføres som del av fase 2 og det oppnås svært rimelige priser på energimerking når det legges inn som del av prosjektet. Side 3 av 10

4 3. Når alle tiltak er gjennomført starter fase 3 som er garantiperioden. Entreprenøren har etablert et energioppfølgingssystem der forbruket i alle bygg følges opp, ofte på ukebasis, og det settes inn tiltak dersom forbruksutviklingen ikke er som garantert. I garantiperioden på 5-9 år vil det også være halvårlige kurs/oppfølgingsmøter med driftspersonell og andre ressurspersoner. I tillegg kan kommunen beslutte at andre opplæringsaktiviteter skal legges inn i kontrakten, i forhold til f.eks kommunalområdene, befolkningen ellers, eller politikerne. 4. Etter ett år ut i garantiperioden gjennomføres en evaluering. Faktisk forbruk justeres for utendørstemperaturen for gjeldende år, endret bruk av lokaler osv. Den justerte besparelsen settes så opp mot den garanterte. Dersom besparelsen er innenfor % av garantert så er kontrakten oppfylt. Dersom besparelsen er under 90 % av beregnet så betaler entreprenøren opp til 90 % av beregnet besparelse med aktuell energipris. Dersom besparelsen blir over 110 % så deler entreprenør og kommune det overskytende. Denne mekanismen er viktig for kommunen. Mulighet for bonus over 110 % gjør at entreprenøren følger opp tett og prøver å hjelpe til med drift av anlegget i hele garantiperioden. 5. Etter år skjer det samme. Når garantiperioden er over er anleggene nedbetalt. Gjennomføring: I 2013 ble Lunner kommune med i et initiativ til ett samarbeid mellom Hadelands kommunene om ENØK tiltak i form av såkalte Energisparekontrakter (EPC). EPCkontrakt innebærer at: Entreprenøren garanterer for investeringene, driftsutgifter for tiltakene, samt energi -og effektreduksjon på tiltakspakken i hele inntjeningstida. Kommunene tar fortsatt risiko for energipriser og klima /temperatur. Samarbeidet var initiert av Regionrådet for Hadeland. Alle kommunene fikk tilbud om å være med, og alle kommuner; (Gran, Lunner og Jevnaker) gikk sammen om å lyse ut dette på anbud i en samlet pakke sommeren Prosessen har vært: - Utlysning på DOFFIN med "konkurranse med forhandling" som prosess. - Det konkurreres om fase 1 med opsjon på gjennomføring fase2 (1 2 år) og garantiperioden med oppfølging fase 3 (ca 9 år) dersom kommunene velger å fortsette. - Norsk Enøk- og Energi (NEE) fikk kontraktene i alle 3 kommunene og det ble skrevet under kontrakt høsten I fase 1 er det utført energianalyser av alle bygg som er med i konkurransen, og alle tiltak (både lønnsomme og ulønnsomme) er vurdert. - For alle tiltak er det utarbeidet en nåverdianalyse. Det er brukt 5,0 % kalkulasjonsrente, energipris 85 øre/kwh (eks. mva.) og avskrivningstid 10/15/30 år avhengig av type tiltak. Alle tiltak med positiv nåverdi er lønnsomme. - NEE har brukt 3-4 måneder på analysejobben i de om lag 45 byggene i alle 3 kommunene, deriblant 15 bygg i Lunner. Side 4 av 10

5 I slutten av mai foregikk gjennomgang av alle tiltak, og kommunene dimensjonerer tiltakspakkene. Tiltakene i alle kommunene kan starte høsten 2014 og skal være gjennomført i løpet av ca 1 ½ år. Det gjør det derfor mulig å oppfylle målsettingen i Energi- og Klimaplanen For å imøtekomme energiøkonomiseringskravene i Klima- og energiplanen, og herunder handlingsplanen, er en EPC-kontrakt et viktig verktøy for å nå målet om 20 % reduksjon av energiforbruket. Formannskap og Kommunestyre skal nå bestemme om man skal gå videre med fase 2 (gjennomføring av tiltak) og 3(drift og oppfølging av tiltak). VURDERING/DRØFTING: Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk I henhold til Lunner kommunes vedtatte Kommuneplan Klima og Energi er målsettingen at kommunen sparer minst 20 % energiforbruk innen sektor bygg og anlegg. Ved gjennomføring av dette ENØK-prosjektet vil denne målsettingen bli innfridd. Alternative løsningsforslag: Alternativ 1. - Grunnpakke Hovedtyngden her er tiltak som er rene ENØK-tiltak med positiv nåverdi. I denne pakken inngår ikke SD-anlegg. Effekten av samtlige tiltak i bygg framgår av tabellen nedenfor: VURDERTE TILTAK LUNNER KOMMUNE -GRUNNPAKKE Tiltak ved Besparelse Investering enøk Inntj. tid KWh/år % KW/år Kr./år kr år Lunner rådhus % ,2 LOS % ,6 LUB % ,5 LUS % ,4 Grua skole % ,5 Harestua skole % ,3 Roa bhg % ,6 Gamleskolen bhg % ,8 Malmgruben bhg - 0 % ,1 Eventyrskogen bhg % ,3 Harestua bhg % ,7 Kalvsjø bhg % ,8 Harestua akt.hus % ,5 Bergosenteret % ,0 SUM LK % ,9 Fase 1 Enøk analyser, støtte- enova , Fase 3 kostnad Oppfølging i garantiperioden Sum LK ,9 Alle tall eks mva Antatt støtte fra Enova (0,65kr/kWh) Kr Støtte fra ENOVA til fase 1 Kr Side 5 av 10

6 Inntjeningstid med Enovastøtte 6,5 Alternativ 2. - Utvidet pakke Hovedtyngden er tekniske tiltak, men også bygningsmessige tiltak og opplæring / motivasjon har en betydelig rolle. Effekten av samtlige tiltak i bygg framgår av tabellen nedenfor: VURDERTE TILTAK LUNNER KOMMUNE UTVIDET PAKKE Tiltak ved Besparelse Investering Inntj. tid enøk/oppgr KWh/år % KW/år Kr./år kr år Lunner rådhus % LOS % ,2 LUB % ,1 LUS % ,4 Grua skole % ,4 Harestua skole % ,3 Roa bhg % Gamleskolen bhg % ? Malmgruben bhg % ,3 Eventyrskogen bhg % ,2 Harestua bhg % Kalvsjø bhg % ,8 Harestua akt.hus % Bergosenteret % SUM LK % ,8 Fase 1 Enøk analyser, -støtte enova , Fase 3 kostnad Oppfølging i garantiperioden Sum LK ,8 Alle tall eks mva Antatt støtte fra Enova (0,65kr/kWh) Kr Støtte fra ENOVA til fase 1 Kr Inntjeningstid med Enovastøtte 12,9 Drøfting: Alternativ 1, den foreslåtte Grunnpakken med rene enøktiltak (med en investering på kr ,-. Inkl mva) vil gi en samlet reduksjon i energibruken på ca. 20 % og en inntjeningstid på 7,9 år, samtidig som den har en garantert lønnsomhet gjennom en positiv nåverdi på kr. 6' ,-. Det er å anta at Klimaplanens målsetting på 20% er oppnådd. Dette er verdier som er beregnet uten offentlig støtte (ENOVA)Totalt er det foreslått gjennomføring av 80 tiltak i fase 2. Hovedtyngden er tekniske tiltak, og opplæring / motivasjon har også her en betydelig rolle. Alternativ 2, Utvidet pakke inneholder enøk og rehabilitering, (med en investering på kr. 17' ,-) vil gi en samlet reduksjon i energibruken på ca. 23 % og en Side 6 av 10

7 inntjeningstid på 14,8 år, samtidig som den har en garantert lønnsomhet gjennom en positiv nåverdi på kr. 1' ,- Dette er verdier som er beregnet uten offentlig støtte (ENOVA) og uten innsparinger i driften som følge av de tiltak som nå blir foreslått. Totalt er det foreslått gjennomføring av 133 tiltak i fase 2. Hovedtyngden er tekniske tiltak, men også bygningsmessige tiltak og opplæring / motivasjon har en betydelig rolle. Også den utvidete pakken ligger innenfor det kostnadsestimatet (maks-kostnad) som ble beregnet i forprosjektet. I en rekke av byggene vil energisparingen føre til redusert effektuttak. Dette medfører reduksjon i effektkostnad, og at nett-tariffen kan endres til en mer gunstig tariff. Denne besparelsen er tatt hensyn til i den samlede beregnede nåverdi. Økonomisk støtte: Enova gir støtte både til analysefasen (fase 1) og til gjennomføringsfasen. Til fase 1 er støttebeløpet på kr ,- innvilget. Investeringsstøtte gis pr spart kwh, det kan forventes mellom 0,6 og 0,7 kr/spart kwh. Støtte fra Enova til fase 2 antas å være ,- Enova har sammen med KS arrangert ti landsdekkende EPC-kurs for kommuner i De har også bidratt til utarbeidelsen av en norsk standard. 2. Personalmessige forhold Ingen 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Erfaringene fra utlandet viser at gjennomføringstakt og volum av energitiltak har økt betydelig med bruk av EPC. EPC-modellen for gjennomføring av energitiltak har lenge vært brukt i USA. De siste ti årene har den også gitt svært gode resultater i Tyskland og Østerrike. I jakten på virkemidler som kan bidra til å bedre energi- og klimasituasjonen i Europa, har EU blinket ut EPC som et satsningsområde. Gjennom direktiver og støtteordninger legges det til rette for at EPC skal få større utbredelse. Konklusjon: EPC gjør det mulig for kommunene å realisere sparetiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført. En ekstern aktør- en energientreprenør står for planleggingen og gjennomføringen av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnader dekker i hovedsak og normalt nedbetalingen av investeringen. Kontraktslengden dimensjoneres slik at summen av kapitalkostnader og energikostnader etter gjennomføring av tiltak ikke blir høyere enn dagens energikostnad. Garanti for besparelse og lønnsomhet i tiltaks-pakken kontraktsfestes. Redusert arbeid og risiko med gjennomføring av tiltakene er resultatet for byggeier. Ved å stille egen kapital til rådighet blir totalkostnaden lavere enn ved ekstern finansiering. Side 7 av 10

8 Annet KS er i ferd med å utarbeide et fast malverk iht Norsk Standard for gjennomføringen av disse konkurransene. Dette gjøres i samarbeid med eksterne rådgivere, herunder sivilingeniør Kjell Gurigard som også deltar i StandardNorgekomiteen. Skien kommune har knyttet til seg Gurigard i denne prosessen for å sørge for en kvalitativ gjennomføring, og vil benytte malverket som omtalt. Dette er ikke en outsourcing av vaktmestertjenester, men entreprenøren brukes som faglig hjelp i drift av bygg i tillegg til å gjennomføre tiltak og garantere besparelser. Evaluering av gjennomførte EPC-prosesser i norske kommuner viser: o Hovedkonklusjonen er svært positiv o Sparegaranti og rasjonell gjennomføring er det viktigste o Det er viktig å følge opp entreprenøren på en aktiv og profesjonell måte o Gjennomføring gir mer kunnskap om energi og drift av bygg blant driftspersonell og andre. o Entreprisene gjennomføres i stor grad av lokale entreprenører o Tiltak som gjelder veier, plasser og idrettsanlegg blir også vurdert Etter tidligere opplegg og maler har disse kommunene gjennomført EPC: Øvre og Nedre Eiker, Lier, Leksvik, Sørum. Etter nye EPC-maler som brukes i dag, er status pr januar 2012: Rælingen, Klæbu, Elverum, Kragerø, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Avinor har inngått kontrakt og er i gang med fase 1. Kongsberg har vedtatt å kjøre EPC-prosess og er i gang med å gjennomføre fase 2. Vurdering: Tradisjonell anskaffelse omfatter anbudsutsetting med detaljspesifiserte kontrakter basert på tekniske parametere og konkurranse på pris. Det ligger betydelig arbeid og risiko i dette for kommunen. En EPC-kontrakt er en funksjonsbasert kontrakt med konkurranse på besparelse, investering og lønnsomhet. Den overfører risikoelementer som utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt, tiltakenes drifts- og vedlikeholdskostnader og ikke minst at sparemålet nås, fra kommunen til energientreprenøren. Alternative løsningsforslag. Hvis ingen av disse tiltakene gjennomføres vil Lunner kommune ikke oppfylle sin egen målsetting i energi og klimaplanen med minst 20% reduksjon av energiforbruket. Konklusjon med begrunnelse Side 8 av 10

9 Prosjekt slik det er beskrevet framstår som et meget gunstig ENØK-prosjekt, som vil gi Lunner kommune en gunstig miljøprofil, samtidig som det også vil gi en sterk signaleffekt mot det øvrige samfunn. Ved bare å investere i grunnpakken vil klima og energiplanens målsetting bli nådd. Utvidet pakke vil nå den med god margin, men krever ca. 80 % større investeringskostnad, men lønnsomheten vil gå ned. Det vises for øvrig til vedlikeholdsplanen for enkelte av de bygningsmessige tiltak som må gjennomføres på kort sikt. Anbefalingen vil være å investere i Alternativ 1, Grunnpakken med rene enøktiltak. Lunner kommune investerer og fullfører tiltakene som ligger i den foreslåtte tiltakspakken i energisparekontrakten slik det er beskrevet, med unntak av de tiltakene som gjelder bygg hvor det foreligger politiske vedtak om utredninger/annen bruk Dette gjelder Frøystad og Lunner omsorgssenter. To tiltak på LOS er tatt med, grunnet kort inntjeningstid. Tiltakene finansieres ved låneopptak som i første rekke betjenes av frigitte midler som følge av reduserte energikostnader. Det vil bli søkt Enova om støtte til tiltakene og lånet reduseres tilsvarende hvis innvilget stønad. Forslag til vedtak 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført som et investeringsprosjekt. Prosjektet er en EPC kontrakt og dette vedtaket sees på som et P4 vedtak iht milepælsplanen for investeringer. 2. Prosjektet tildeles gjennomføringsmidler og garantioppfølgingsmidler på kr ,-. Hvorav kr ,- finansieres ved momskompensasjon, kr ,- ved tilskudd fra ENOVA og resterende ,- ved låneopptak. 3. Det søkes Enova om maksimalt tilskudd til prosjektet, innvilget tilskudd reduserer prosjektets låneopptak. 4. Prosjektet startes opp snarlig etter vedtak, låneopptaket gjøres i felles låneopptak for Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: Side 9 av 10

10 Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med mvakomp ENØK tiltak, fin.med lån ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA ENØK tiltak, fin.med tilskudd fra ENOVA DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Sum Netto 0 Øvrige dokument: Alternativ 1- Valgte ENØK tiltak Alternativ 2- Alle tiltak Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 10 av 10

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer