K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen."

Transkript

1 K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

2 Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan være farlige Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for føreren eller andre. Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med avslått motor og med stoppbryteren i STOP-stilling. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Bruk alltid godkjente vernehansker. Bruk alltid: Godkjent vernehjelm Godkjent hørselsvern Godkjente vernebriller eller visir Regelmessig renhold er nødvendig. Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende CE-direktiv. Advarsel Ved kapping, oppstår det støvdannelse som kan forårsake skade ved innånding. Bruk godkjent åndedrettsvern. Unngå å puste inn bensindamp og avgasser. Sørg for god ventilasjon. Visuell kontroll. Vernebriller eller visir må benyttes. Advarsel Gnister fra kappskiven kan forårsake brann i brennbare materialer som: bensin, tre, tørt gress m.m. Kjørestilling. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke. Stopp med fjær retur til Kjørestilling. Stopp, i fiksert stilling. 2 Norsk

3 Tiltak før bruk av en ny motorkapper Les nøye gjennom bruksanvisningen. Kontroller kappskivens montering og justering, se kapittelet Montering. Start motoren og kontroller forgasserinnstillingen, se kapittelet Vedlikehold, avsnitt Forgasser. Ved korrekt forgasserinnstilling skal kappskiven stå stille på tomgang. Innstillingen av tomgangsturtallet beskrives i bruksanvisningen. Still turtallet riktig inn i samsvar med beskrivelsen. Motorkapperen må ikke brukes hvis ikke tomgangsturtallet er korrekt justert La PARTNER-forhandleren kontrollere motorkapperen og foreta de nødvendige justeringer og reparasjoner. ADVARSEL Motorkapperens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse. Man bør alltid bruke originalt tilleggsutstyr. Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige skader eller dødsfall for føreren eller andre. ADVARSEL Bruk av produkter som skjærer, sliper, borer, finsliper eller former materialer, kan generere støv og damp som kan inneholde skadelige kjemikalier. Finn ut beskaffelsen av materialet du arbeider med og bruk egnet ansikts- eller pustemaske. INNHOLD Innhold Symbolforklaring... 2 Sikkerhetsinstruksjoner Personlig verneutstyr... 4 Motorkapperens sikkerhetsutstyr... 4 Kontroll, vedlikehold og service på motorkapperens sikkerhetsutstyr... 5 Generelle sikkerhetsinstruksjoner... 6 Transport og oppbevaring... 6 Brennstoffsikkerhet... 7 Generelle arbeidsinstruksjoner... 7 Kapping... 7 Kast... 8 Vedlikehold og oppbevaring... 9 Kappskiver Slipeskiver Kappskiver Diamantklinger Hva er hva? Hva er hva på motorkapperen? Montering Montering av kappeaggregat Kontroll av drivaksel og flenser Montering av kappskive Håndtering av brennstoff Brennstoff Fylling av brennstoff Start og stopp Start og stopp Vedlikehold Justering av drivrem Skift av drivrem Forgasser Bensinfilter Luftfilter Startmotor Tennplugg Lyddemper Kjølesystem Daglig ettersyn Ukentlig ettersyn Månedlig ettersyn Tekniske data K Norsk 3

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL En motorkapper som brukes skjødesløst eller galt kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige, til og med livstruende skader. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne boken. PERSONLIG VERNEUTSTYR MOTORKAPPERENS SIKKERHETSUTSTYR I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr motorkapperen er utstyrt med, hvilken funksjon det har og hvordan man utfører kontroll og vedlikehold for å være sikker på at utstyret fungerer. (Se kapittelet Hva er hva for å se hvor disse delene er plassert på motorkapperen.) ADVARSEL Ved all bruk av motorkapper skal det brukes godkjent verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be forhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. HJELM HØRSELVERN VERNEBRILLER ELLER VISIR 1 Avvibreringssystem ADVARSEL Bruk aldri en motorkapper hvor sikkerhetsutstyret ikke fungerer. Følg de kontroll-, vedlikeholds og serviceinstruksjonene som er gitt i dette avsnittet. Motorkapperen er utstyrt med et avvibreringssystem som er konstruert for å gi en mest mulig vibrasjonsfri og behagelig bruk. STØVMASKE KRAFTIGE, GRIPESIKRE HANSKER TETTSITTENDE, KRAFTIG OG BEHAGELIG TØY SOM GIR FULL BEVEGELSESFRIHET BENVERN (FOR Å BESKYTTE MOT GNISTER OG PARTIKLER) Motorkapperens avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjoner mellom motorenhet/ kappeutstyr og kappevognen. Motorkroppen, inklusive kappeutstyr, er opphengt i håndtaksdelen med såkalte avvibreringselementer. STØVLER MED STÅLTUPP OG SKLISIKKER SÅLE 2 Stoppbryter Stoppbryteren skal brukes for å slå av motoren. FØRSTEHJELPSUTSTYR MÅ ALLTID FINNES FOR HÅNDEN. 4 Norsk

5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3 Lyddemper ADVARSEL Under og en stund etter bruk er lyddemperen meget varm. Rør ikke en varm lyddemper Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å lede avgassene fra motoren bort fra brukeren. Avgassene er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. Kontroll, vedlikehold og service på motorkapperens sikkerhetsutstyr ADVARSEL All service og reparasjon av motorkapperen krever spesialutdanning. Dette gjelder særlig motorkapperens sikkerhetsutstyr. Hvis motorkapperen ikke består alle kontrollene som er oppgitt nedenfor, må du oppsøke et serviceverksted. Kjøp av våre produkter garanterer at du kan få utført en fagmessig reparasjon og service. Hvis motorkapperen ikke er kjøpt hos en av våre servicefaghandlere, så spør dem etter nærmeste serviceverksted. VIKTIG INFORMASJON For lyddempere er det meget viktig at instruksjonene for kontroll, vedlikehold og service blir fulgt (se avsnittet Kontroll, vedlikehold og service på motorkapperens sikkerhetsutstyr ). 1 Avvibreringssystem Kontroller regelmessig avvibreringselementene med tanke på materialsprekker og deformering. lyddemperen ADVARSEL Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være kreftfremkallende. Unngå kontakt med disse elementene dersom blir skadd. 4 Gassregulatorsperre Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres ufrivillig. Når sperren (A) trykkes ned i håndtaket (=når man holder rundt håndtaket), frikoples gassregulatoren (B). Når grepet rundt håndtaket slippes, tilbakestilles både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon. Dette skjer via to returfjærsystemer som fungerer uavhengig av hverandre. Denne posisjonen innebærer at gassregulatoren automatisk låses på tomgang. A B Kontroller at avvibreringselementene er fast forankret mellom motorog håndtaksenhet. 5 Sprutskjerm for kappskiven ADVARSEL Kontroller alltid at sprutskjermen er korrekt montert før maskinen startes. Denne skjermen sitter montert over kappskiven og er konstruert for å forhindre at deler av skiven eller kappet materiale slynges mot brukeren. 2 Stoppbryter Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når stoppbryteren føres til stoppstilling. Norsk 5

6 3 Lyddemper Bruk aldri en motorkapper hvor lyddemperen er defekt. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 5 Sprutskjerm for kappskiven Bruk aldri en defekt sprutskjerm eller en skjerm som ikke er korrekt montert. Kontroller regelmessig at lyddemperen sitter fast på motorkroppen. ADVARSEL Kontroller at kappskiven er korrekt montert og ikke har synlige skader. En skadet kappskive kan forårsake personskader. 4 Gassregulatorsperre 1 Kontroller at gassregulatoren er låst i TOMGANGSSTILLING når gassregulatorsperren er i sin utgangsposisjon. 2 Trykk inn gassregulatorsperren og kontroller at den går tilbake til sin opprinnelige stilling når den slippes. 3 Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren går lett og at returfjærsystemet fungerer. 4 Start motorkapperen og gi full gass. Slipp gassregulatoren og kontroller at skiven stanser og at den blir stående stille. Hvis skiven roterer med gassregulatoren i TOMGANGSSTILLING, må forgasserens TOMGANGSJUSTERING kontrolleres. Se kapitlet Vedlikehold. ADVARSEL Bruk aldri en motorkapper med defekt sikkerhetsutstyr. Motorkapperens sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis motorkapperen ikke består alle kontrollene, må et serviceverksted oppsøkes. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER VIKTIG INFORMASJON En motorkapper er konstruert for å kappe i harde materialer som betong/stein og stål/ jern. Vær klar over den økte kastrisikoen ved kapping i myke materialer. Arbeid ikke med motorkapperen uten først å ha lest og forstått innholdet i denne bruksanvisningen. All service utover de punktene som står i kapittelet Kontroll, vedlikehold og service på motorkapperens sikkerhetsutstyr skal utføres av kompetent servicepersonale. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se avsnittet Personlig verneutstyr. Bruk aldri motorkapperen hvis du er trøtt, har drukket alkohol eller bruker medisiner. Start aldri motorkapperen innendørs. Vær oppmerksom på faren ved innånding av motorens avgasser. Ikke lån bort motorkapperen uten også å legge ved denne bruksanvisningen. Forviss deg om at den som skal bruke motorkapperen forstår informasjonen i bruksanvisningen. Transport og oppbevaring Oppbevar motorkapperen på et låsbart sted slik at den er utilgjengelig for barn og uvedkommende. Ikke oppbevar eller transporter motorkapperen med kappskiven montert. 6 Norsk

7 Brennstoffsikkerhet (Tanking/Brennstoffblanding/Oppbevaring) SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Vær forsiktig ved håndtering av brennstoff. Husk brann-, eksplosjons- og innåndingsfare. GENERELLE ARBEIDSINSTRUKSJONER Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med motorkapper. Følg disse instruksjonene, men bruk aldri en motorkapper uten å ha mulighet til å tilkalle hjelp hvis det skjer en ulykke. Fyll aldri brennstoff på motorkapperen når motoren er i gang. Sørg for god ventilasjon ved tanking og blanding av brennstoff (bensin og totaktsolje). Flytt motorkapperen minst 3 m fra tankingsstedet før du starter den. Min 3 m (10ft) Grunnleggende sikkerhetsregler VIKTIG INFORMASJON Arbeid aldri med en motorkapper som er skadet eller feil innstilt. Arbeid ikke med en motorkapper som mangler deler eller der monteringen ikke er gjort på en forskriftsmessig måte. Kontroller at kappskiven slutter å rotere når du slipper gassregulatoren. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk, skal du rådføre deg med en ekspert. Unngå all bruk som du ikke anser deg tilstrekkelig kvalifisert til Start aldri motorkapperen: a) Hvis du har sølt brennstoff på den. Tørk bort alt spill. b) Hvis du har sølt brennstoff eller olje på deg selv eller klærne dine. Skift klær. c) Hvis den lekker brennstoff. Kontroller regelmessig med tanke på lekkasje fra tanklokk og brennstoffslanger. Oppbevar sagen og brennstoffet slik at eventuelle lekkasjer og damper ikke står i fare for å komme i kontakt med gnister eller åpen ild. For eksempel el.maskiner, el.motorer, el.kontakter/strømbrytere, varmekjeler eller lignende. Brennstoff skal alltid oppbevares i beholdere som er spesielt beregnet og godkjent for dette. Ved lengre tids oppbevaring av motorkapperen skal brennstofftanken tømmes. Hør med nærmeste bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff. Bruk Partner bensinkanne med overfyllingsbeskyttelse. ADVARSEL Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Tenk på brann-, eksplosjons- og innåndingsfaren. Stans motoren før du fyller bensin. Ikke fyll slik at bensinen renner over. tørk opp alt søl på bakken og maskinen. Bytt tøy dersom du har sølt bensin på deg selv eller tøyet ditt. Flytt maskinen minst 3 meter fra tankingsstedet før du starter den. Kontroller alltid at ingen befinner i nærheten når maskinen startes eller under arbeid med maskinen, for å sikre at ikke mennesker, dyr eller annet kan påvirke din kontroll over motorkapperen. Unngå bruk i dårlig vær, slik som tett tåke, kraftig regn, sterk vind, kraftig kulde osv. Å arbeide i dårlig vær er slitsomt og kan skape farlige forhold, for eksempel glatt underlag. Begynn aldri å arbeide med maskinen før arbeidsområdet er ryddig og du har sikkert fotfeste. Se etter eventuelle hinder ved uventet forflytting. Forviss deg om at det ikke er noe som kan falle ned og forårsake skader når du arbeider med maskinen. Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terreng. Påse at ikke klær eller kroppsdeler kommer i kontakt med kappskiven når motoren startes. Hold deg på avstand fra kappskiven når motoren er i gang. Sprutskjermen skal alltid være på når maskinen er i gang. Forviss deg om at arbeidsområdet er tilstrekkelig opplyst til å skape et sikkert arbeidsmiljø. Kontroller at det ikke er trukket ledninger eller andre elektriske kabler i kappeområdet. Bruk maskinen bare på steder med god ventilasjon, ellers kan det oppstå alvorlig skade eller død. Kapping ADVARSEL Motorkapperens sikkerhetsavstand er 15 meter. Du er ansvarlig for at dyr og tilskuere ikke befinner seg på arbeidsområdet. Kappingen må ikke startes før arbeidsområdet er rent og du står stødig. Begynn kappingen med motoren på maks. turtall. Hold alltid motorkapperen i et fast grep med begge hendene. Hold slik at tomlene og fingrene griper rundt håndtakene. Norsk 7

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempel på slike symptomer er dovning, manglende følelse, kiling, stikk, smerte, manglende eller redusert styrke, forandringer i hudens farge eller overflate. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingrer, hender eller håndledd. Kappeteknikk Teknikken som beskrives i det følgende er av allmenn karakter. Kontroller opplysningene for hver skive når det gjelder individuell kappekarakteristikk. (Diamantskiver krever for eksempel mindre matetrykk enn slipeskiver.) Vannkjøling ADVARSEL Vannkjøling, som brukes bare til bensindrevne motorkappere og ved kapping av betong, kjøler ned og øker skivens levetid og reduserer støvdannelse (se avsnittet Slipeskiver ). Blant ulempene kan man nevne vansker ved meget lave temperaturer, fare for skader på gulv og andre bygningsdeler samt sklirisikoen. Sliping av diamantskiver Skivene kan bli sløve ved bruk av feil matetrykk eller ved kapping av visse materialer, slik som kraftig armert betong. Å tvinge ned en sløv skive fører til overoppheting og til slutt at skiven går i stykker. Slip den mot et mykt materiale som sandstein eller tegl. 1. Støtt opp arbeidsstykket slik at det kan forutsies hva som kan skje og slik at det ikke står i spenn. 2.Kapp alltid med full gass. Vibrasjoner i skiver Skiven kan bli miste sin runde fasong og vibrere hvis det brukes for høyt matetrykk eller skiven presses inn i arbeidsstykket. Lavere matetrykk bør fjerne vibrasjonen. Skift ellers skiven. 3. Start kappingen mykt, tving eller klem ikke inn skiven. 4. Bruk høyt skiveturtall. 5. Beveg skiven sakte frem og tilbake. 6.Bruk en liten del av skivens skjærende del. 7. Bruk bare skivens skjærende del til kapping. 8.Kapp med skiven helt loddrett - i rett vinkel mot arbeidsstykket. Kast ADVARSEL Kast kan forekomme meget plutselig og med stor kraft. Hvis ikke nedenstående regler følges, kan resultatet bli en alvorlig eller til og med dødelig skade. Hvis den delen av skiven som vises på bildet nedenfor brukes til kapping, kan skiven begynne å klatre i snittet og kaste sagen opp- og bakover mot brukeren med stor kraft. Hvordan unngå kast 1.Kapp aldri med den delen av skiven som er vist på bildet. 2.Ha god balanse og sikkert fotfeste. 3.Bruk begge hendene og grip fast med tommel og fingrer rundt håndtakene. 4. Hold arbeidsstykket på behagelig avstand. ADVARSEL Unngå alltid å kappe med siden av skiven, dette vil nesten alltid medføre at skiven skades og brytes, og kan forårsake store skader. Bruk bare den skjærende delen. ADVARSEL Legg ikke sagen mot siden, dette kan få skiven til å sette seg fast eller brytes med personskade som følge. 5.Kjør sagen på full gass. 6. Vær forsiktig ved innmating i et eksisterende snitt. 7.Kapp aldri over skulderhøyde. 8.Vær oppmerksom på om arbeidsstykket flytter seg eller det skjer noe annet som kan få snittet til å gå sammen og klemme fast skiven. 8 Norsk

9 Pull in Pull in oppstår når skivens nedre del plutselig stoppes eller når snittet går sammen. (For å unngå dette, se Hvordan unngå kast og Fastklemming/rotering nedenfor.) Fastklemming/rotering Fastklemming oppstår når snittet går sammen. Sagen kan bli dratt plutselig ned med en meget kraftig bevegelse. Hvordan man unngår fastklemming Støtt under arbeidsstykket på en slik måte at snittet holder seg åpent under kappingen og når kappingen er avsluttet. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vedlikehold og oppbevaring Generelt Partners motorkappere er robuste og holdbare. Men ettersom de brukes ved høy avvirkningshastighet, må all service utføres på de tidspunkter og på den måten som er foreskrevet, slik at sagen alltid arbeider effektivt og sikkert. Les i denne bruksanvisningen hvilken service du kan utføre selv og sørg for at all øvrig service utføres av et autorisert reparasjonsverksted. Motorkapperen Sagen må alltid behandles forsiktig og oppbevares med skiven demontert. Tørking av skiven Etter bruk av slipeskive med vannkjøling, la sagen gå i omtrent et halvt minutt slik at skiven tørker. Hvis skiven lagres mens den er fuktig, kan den komme i ubalanse og forårsake skader. Kontroller drivakselens turtall Bruk regelmessig et tachometer for å kontrollere drivakselens turtall med sagen på arbeidstemperatur, med full gass og uten belastning. Maksimalt turtall er oppgitt på enheten. Skiver Alle skiver skal demonteres fra sagen etter bruk og lagres ordentlig. Vær spesielt forsiktig med slipeskiver. Skivene må lagres på en stødig, vannrett flate. Hvis skivene er levert med underlag, skal det brukes mellomlegg for å holde dem plane. Unngå ekstrem fuktighet og temperatur. Demonter skivene før sagen flyttes eller transporteres. Kontroller at nye skiver ikke har transport- eller lagringsskader. ADVARSEL Hvis turtallet er høyere enn det oppgitte, skal enheten justeres ved et autorisert reparasjonsverksted før den brukes. Norsk 9

10 KAPPSKIVER SIKKERHETSINSTRUKSJONER Slipeskiver Det skjærende materialet i slipeskiver består av slipekorn som er sammenføyd med organiske bindemidler. Forsterkede kappskiver er oppbygd med en tekstil- eller fiberbase som hindrer at de knekker fullstendig hvis de skulle sprekke eller skades. (Uttrykket forsterket gjelder ikke kappskiver som bare er forsterket rundt flensen.) En kappskives ytelse bestemmes av slipepartiklenes type og størrelse, og bindemiddelets type og hardhet. Man sier at arbeidsegenskaper som gir skiven kortere levetid og større avvirkningskapasitet, gjør skiven mykere. En kappskive med større levetid og langsommere avvirkning er en kappskive med hardere virkning. Generelt Kappskiver fåes i to grunnutførelser: slipeskiver og diamantklinger. Det må kun brukes slipeskiver og diamantklinger, og kun innenfor deres respektive bruksområder. Kappskiver av høy kvalitet er oftest mest økonomiske. Kappskiver av lavere kvalitet har ofte dårlig skjærekapasitet og kortere levetid, noe som gir høyere kostnad per overflateenhet for bearbeidet materiale. TYPER OG BRUK AV SLIPESKIVER Bruk ADVARSEL En kappskive kan gå i stykker og forårsake alvorlige skader for brukeren. Skivetype Generelle egenskaper Materiale Vannkjøling Bærbare maskiner med høy hastighet Våre kappskiver er produsert for bærbare motorkappere med høy hastighet. Hvis det brukes andre kappskivefabrikat, må det kontrolleres at skiven oppfyller alle bestemmelser og krav som gjelder denne typen motorkapper. ADVARSEL Bruk aldri kappskive med lavere turtallsmerking enn motorkapperens. Betong Universell bruk, økonomisk.. Betong, asfalt, stein, murverk, støpejern, aluminium, kopper, messing, kabler, gummi osv. Kan brukes for å redusere støvdannelsen. Skiven bør ikke lagres etter avsluttet kapping, da vannet påvirker skivens holdbarhet under lagring. Spesialtyper Noen kappskiver er konstruert for stasjonært utstyr og for bruk med tilleggsutstyr, slik som utstyr til kapping av skinner. Slike kappskiver må ikke brukes til bærbare motorkappere. ADVARSEL Bruk aldri en kappskive til noe annet enn det den er beregnet til. Metall Uovertruffen for stål (fungerer ikke bra til materialer av typen betong). Stål, stållegeringer og andre harde metaller. Anbefales IKKE. Ta alltid kontakt med de lokale myndighetene og kontroller at du følger gjeldende bestemmelser. 10 Norsk

11 Kappskiver Type kappskive Kappskiven skal være merket med samme eller høyere turtall som maskinens merkeskilt angir. Bruk aldri en kappeskive med lavere turtallsmerking enn det som angis på maskinens merkeskilt. Skader Kontroller at skiven er fri for sprekker og andre skader. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sprutskjerm Kontroller at sprutskjermen ikke har sprekker eller andre skader. Rengjør skjermen innvendig før montering av ny skive. Kontroller at skjermen kan justeres og låses. Diamantklinger Diamantklinger består av en stålstamme med segmenter som inneholder industridiamanter. Prøv slipeskiven ved å slå lett på den med en trebit. Hvis ikke skiven gir en fulltonende, klingende lyd, er den skadet. Diamantskive DIAMANTKLINGER, TYPER OG BRUK Generelle egenskaper Materiale Vannkjøling Bruk ikke en skive som har falt i gulvet. Montering Kontroller at skiven er ordentlig montert og sitter fast. Følg alle spesifikasjoner i tabellen nedenfor. Spesifikasjoner for montering av skiver Standardskive tomme.787 7/8 1 midthull mm 20 22,2 25,4 (spindel) Reduksjons- Maks. tykkelse Skivetykkelse fôringer* Min. tykkelse 3 mm (1/8") Underlag Materiale Høykomprimerbart (Må brukes) slik som f eks trekkpapir Maks. tykkelse 0,5 mm (.020") Spindelhull/ Dødgang 0,2 mm (.010") drivaksel Flensdraging Skruen trekkes til med Nm Lavere kostnad per kappeoperasjon. Færre skiveskift. Konstant skjæredybde. Mindre støv. Alt murverk, armert betong og andre sammensatte materialer. Anbefales IKKE til metall. Øker skivens levetid. ADVARSEL Avkjøl diamantklinger kontinuerlig med vann for å hindre oppheting som kan få skiven til å knekke og deler til å løsne, med påfølgende skader. Bruk av diamantklinger Slik gjør du: La kappskiven rotere i pilens retning. Avkjøl kontinuerlig med vann. Hold kappskiven skarp. Demonter kappskiven når maskinen transporteres. Unngå å: Kjøre kappskiven i feil retning. Tvinge en sløv kappskive eller kile kappskiven inn i et snitt. Transportere motorkapperen med kappskiven på. Skive/skjerm Kontroller at skiven går fri for skjermen La kappskiven falle ned på arbeidsstykket. * Reduksjonsfôringer av plast må bare brukes til slipeskiver. Ikke bruk reduksjonsfôringer til diamant skiver eller hardmetallklinger. Vi anbefaler at spindelens diameter skiftes slik at den passer til skivene som skal brukes, i stedet for å bruke reduksjonsfôringer. Kontakt servicefaghandleren angående nærmere informasjon. Diamantklinger for tørr kapping Diamantklinger for tørr kapping er en ny generasjon kappskiver som ikke krever vannkjøling. Kappskiver skades imidlertid fortsatt av for sterk varme. Det er god økonomi å la kappskiven avkjøles ved ganske enkelt å trekke den ut av sporet hvert sekund og la den rotere i luften i 10 sekunder for å avkjøles. Norsk 11

12 HVA ER HVA? Hva er hva på motorkapperen? 1. Sylinderdeksel 2. Lyddemper 3. Brennstofftank 4. Startgassperre 5. Chokeregulator 6. Gassregulatorsperre 7. Stoppbryter 8. Kappeaggregat 9. Kappearm 10. Remstrammerskrue 11. Kappskive 13. Kombinøkkel 14. Luftfilterdeksel 15. Sprutskjerm 16. Starthåndtak 17. Bruksanvisning 18. Justerbar spak for sprutskjerm 19. Fremre håndtak 20. Startapparat 21. Dekompresjonsventil 22. Advarselsetikett 23. Typeskilt 12. Gassregulator 12 Norsk

13 MONTERING Montering av kappeaggregat Skru ut mutteren (1). Ta av dekselet. Monter drivremmen på koplingstrommelen. Sett tilbake dekselet og trekk til mutteren. Montering av kappskive Partner-kappskiven er spesialprodusert og godkjent for frihåndskapping. Pappetikettene på hver side av kappskiven er der for å fordele trykket fra flensskiven og hindre at skiven slurer. Træ drivremmen over kappeaggregatets remskive (2). 2 1 Skiven plasseres mellom flensnavet (A) og flensskiven (B). Flensskiven vris rundt slik at den passer inn i flensnavet. Kappskiven skrus fast med pipenøkkel Akselen kan låses med en skrutrekker, stålpinne eller lignende som skyves så langt inn som mulig. Skiven skrus fast med klokken. A B Legg på remdekselet og sett fast kappeaggregatet sammen med remdekselet. Trekk til de to boltene for hånd. Skruen som holder kappskiven skal trekkes til med et moment på Nm. Skru på strammeskruen (3) slik at firkantmutteren kommer midt over pilen på remdekselet. Rist på aggregatet for å sikre at fjæren kan stramme remmen. Da oppnås automatisk riktig stramming av drivremmen. Trekk til de to boltene (4) med kombinøkkelen. OBS Ny drivrem må etterstrammes når det er brukt 2 tanker brennstoff. 4 3 Kontroll av drivaksel og flenser Sprutskjerm Sprutskjermen skal alltid være montert på maskinen. Sprutskjermen skal stilles inn slik at den bakre delen ligger nær arbeidsstykket. Kappepartikler og gnister samles da opp av skjermen og ledes bort fra brukeren. Ved hjelp av spaken (A) løsnes skjermen og kan stilles i ønsket posisjon. Kontroller at drivakselens gjenger er uskadet. Kontroller at kappskivens og flensenes kontaktflater er plane, løper riktig på spindelen og at det ikke er fremmedlegemer på flatene. Bruk ikke skjeve, kantstøtte, slåtte eller tilsmussede flenser. Bruk ikke flenser av ulike dimensjoner. ADVARSEL 16 tommers sprutskjerm må bare brukes på kappemaskiner som er utstyrt med dette originalt. Hvis en reservedelsskjerm monteres på en kappemaskin som originalt er utstyrt med 12 eller 14 tommers skjerm, vil 16 tommersskiven gå for fort. En kappskive med for høy hastighet kan knekke eller forårsake alvorlig skade. Norsk 13

14 Brennstoff ADVARSEL Motorkapperen er utstyrt med totaktsmotor og må alltid kjøres på en blanding av bensin og totaktsmotorolje. For å sikre riktig blandingsforhold, er det viktig at oljemengden måles nøyaktig. Ved blanding av små mengder brennstoff vil selv små feil i oljemengden virke kraftig inn på blandingsforholdet. HÅNDTERING AV BRENNSTOFF Sørg for god luftventilasjon ved håndtering av brennstoff. Bensin Bruk blyfri eller blyholdig kvalitetsbensin. Anbefalt laveste oktantall er 90. Hvis man kjører motoren på bensin med lavere oktantall, kan det medføre økt motortemperatur, som kan resultere i alvorlige motorhavarier. Totaktsolje For beste resultat brukes PARTNER totaktsolje, som er utviklet spesielt for motorsager og motorkappere. Blandingsforhold 1:50 (2 %). Hvis det ikke er mulig å få tak i PARTNER totaktsolje, kan man bruke annen totaktsolje av høy kvalitet som er beregnet for luftkjølte motorer. Kontakt forhandleren ved valg av olje. Blandingsforhold 1:33 (3 %)-1:25 (4 %). Bruk aldri totaktsolje beregnet til vannkjølte påhengsmotorer, såkalt outboardoil. Bruk aldri olje beregnet på firetaktsmotorer. Bensin Bensin Benzin Bensiiniä Lit %(1:50) 0,10 0,20 0,30 0,40 Olja Olje Olie Öljyä Lit. 3%(1:33) 0,15 0,30 0,45 0,60 4%(1:25) 0,20 0,40 0,60 0,80 Fylling av brennstoff ADVARSEL Følgende forholdsregler reduserer brannfaren: Det må ikke røkes eller plasseres varme objekter i nærheten av brennstoffet. Fyll aldri brennstoff med motoren i gang. Åpn tanklokket sakte ved påfylling av brennstoff slik at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte. Trekk tanklokket godt til etter bruk. Flytt alltid sagen bort fra påfyllingsstedet ved start. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og brennstoff. Tørk rent rundt tanklokket. Rengjør brennstofftanken regelmessig. Bensinfilteret skal skiftes minst en gang årlig. Forurensninger i tankene fører til driftsforstyrrelser. Påse at brennstoffet er godt blandet ved å riste beholderen før tanken fylles. Vær alltid forsiktig ved fylling av brennstoff. Flytt motorkapperen minst tre meter fra påfyllingsstedet før den startes. Kontroller at tanklokket er tilskrudd. Blanding Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. Bland (rist) brennstoffblandingen. Fyll på resten av bensinen. Bland (rist) brennstoffblandingen omhyggelig før den fylles over på sagtanken. Bland ikke brennstoff for mer enn ca 2 måneders behov. Hvis sagen ikke brukes over en lengre periode, skal brennstofftanken tømmes og rengjøres. Min 3 m (10ft) 14 Norsk

15 Start og stopp ADVARSEL Før start må man legge merke til følgende: Start ikke motorkapperen uten at kappearm og kappeaggregatet er montert. Koplingen kan ellers løsne og forårsake personskade. Flytt alltid sagen fra tankingsstedet før start. Sørg for at du og sagen står stødig og at kappskiven kan rotere fritt. Sørg for at ikke uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet. Start av kald motor TENNING: Skyv stoppbryteren til venstre. START OG STOPP Start starter. ADVARSEL Kappskiven roterer når motoren Påse at den kan rotere fritt. Grip rundt det fremre håndtaket med venstre hånd. Plasser høyre fot på underdelen av det bakre håndtaket og press motorkapperen mot bakken. Surr aldri startlinen rundt hånden. Grip starthåndtaket, trekk startsnoren langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand (starthakene griper inn) og trekk deretter raskt og kraftig til. CHOKE: Trekk ut chokehendelen. GASSPÅDRAGSSPERRE Trykk inn gassregulatoren og deretter gasspådragssperren (A). Slipp opp gassregulatoren, så er den sperret i halv gasspådrag. Sperren utløses når regulatoren trykkes helt inn. OBS Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling. Dette kan skade sagen. Trykk inn choken umiddelbart når motoren tenner og gjør flere startforsøk til motoren starter. Når motoren starter gir du raskt full gass, og startgassen koples ut automatisk. DEKOMPRESJONSVENTIL: Trykk inn ventilen for å redusere trykket i sylinderen slik at motorkapperen blir lettere å starte. Dekompresjonsventilen bør alltid brukes ved start. Når maskinen har startet, går ventilen automatisk tilbake til utgangsstillingen. Stopp Motoren stanses ved at tenningen slås av. (Skyv stoppbryteren til høyre.) Start av varm motor Bruk samme fremgangsmåte som ved kald motor, men uten å dra ut chokehendelen. Norsk 15

16 VEDLIKEHOLD Justering av drivrem Drivremmen er fullstendig innkapslet og godt beskyttet mot både støv, smuss og mekanisk påvirkning ved kapping. For å stramme drivremmen løsnes det litt på skruene (A) som holder kappeaggregatet og remdekselet. Vri strammeskruen slik at mutteren (B) havner midt foran pilmarkeringen på dekselet. Rist aggregatet for å sikre at fjæren kan stramme remmen. Remmen har nå automatisk riktig spenning. A Remskive og kopling Start aldri motoren når remskiven og koplingen er tatt av for vedlikehold. Trekk til skruene som holder kappeaggregatet. B VIKTIG INFORMASJON En ny drivrem ska strammes en gang når det er kjørt en eller to brennstofftanker. Skift av drivrem Skru løs de to skruene (A). Vri strammeskruen (B) til strammingen opphører. Fjern de to skruene (A). A Fjern det fremre remdekslet (C). Ta remmen av remhjulet. Fjern kappeaggregatet. Ta av de to skruene (D). Ta av sidedekselet. Skift drivrem. Montering skjer i omvendt rekkefølge. Kontroller sprutskjermen over kappskiven slik at den ikke har sprekker eller andre skader. Skift den hvis den er skadet. B C D ADVARSEL Bruk aldri motorkapperen uten sprutskjerm over kappskiven. 16 Norsk

17 Forgasser Ditt Partner-produkt er utformet og produsert etter spesifikasjoner som reduserer skadelige avgasser. Maskinen er innkjørt når den har forbrukt 8-10 tanker brennstoff. For å sikre at den fungerer på best mulig måte og avgir så lite avgasser som mulig etter innkjøringen, bør du la din forhandler, som har en turtallsteller til rådighet, kontrollere om forgasseren din fungerer optimalt. Funksjon, sluttinnstilling ADVARSEL Start ikke motorkapperen uten at kappearm og kappeaggregatet er montert. Koplingen kan ellers løsne og forårsake personskade. VEDLIKEHOLD Finjustering av tomgang T Tomgangen justeres med skruen merket T. Hvis justering er nødvendig, skrus tomgangsskruen T inn (med klokken) med motoren i gang til skiven begynner å rotere. Skru deretter skruen ut (mot klokken) til skiven står stille. Tomgangsturtallet er korrekt innstilt når motoren arbeider jevnt i alle posisjoner med god margin til det turtallet hvor skiven begynner å rotere. Anbefalt tomgangsturtall: rpm. ADVARSEL Kontakt serviceverksted dersom tomgangsturtallet ikke kan justeres slik at skiven står stille. Ikke bruk maskinen før den er korrekt innstilt eller reparert. Drift Forgasseren regulerer maskinens hastighet via gassregulatoren. Luft og brennstoff blandes i forgasseren. L T Høyturtallsmunnstykke Forgasseren er utstyrt med et fast høyturtallsmunnstykke for å sikre at motoren alltid får riktig blanding av brennstoff og luft. Gjør følgende dersom motoren mangler effekt eller akselerer dårlig: Kontroller luftfilteret og bytt det ut ved behov. Hvis det ikke hjelper, kontakt et autorisert serviceverksted. Lavturtallsmunnstykke L Gi full gass noen ganger og kontroller at kappsagen akselererer uten problemer. Grunninnstillingen er L = 1 1/4 omdreining. Hvis det er nødvendig med en justering, søker du høyeste tomgangsturtall ved å vri lavturtallsmunnstykket langsomt med klokken inntil innstillingen er for mager. Vri da munnstykket mot klokken 1/8 omdreining. Kontroller motorens akselerasjon. OBS Et lavturtallsmunnstykke som er for magert innstilt (Lnålen er for mye stengt) gir problemer med å starte maskinen. Norsk 17

18 Bensinfilter Bensinfilteret sitter inne i bensintanken. Bensintanken må beskyttes mot smuss ved tanking. Dette reduserer faren for driftsforstyrrelser på grunn av at bensinfilteret i tanken tilstoppes. Filteret kan ikke rengjøres, men må skiftes med et nytt når det er tilstoppet. Filteret må skiftes minst en gang årlig. Luftfilter Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å unngå: Forgasserforstyrrelser Startproblemer Dårligere effekt 2 Unødvendig slitasje på 1 motorens deler Unormalt høyt brennstofforbruk. VEDLIKEHOLD Luftfiltersystemet består av et hovedfilter (1) og et back-upfilter (2). A B 1)Hovedfiltret er et innoljet skumgummifilter som er lett tilgjengelig under filterdekselet (A). Dette filteret skal ved kjøring i støvete omgivelser kontrolleres/skiftes ved annen hver tanking. For at filteret skal fungere fullgodt, må det regelmessig rengjøres og settes inn med olje. For dette formålet finnes det en spesiell PARTNER olje. Demonter filteret. Vask det grundig i lunkent såpevann. Etter rengjøring skylles filteret grundig i rent vann. Press ut og la filteret tørke. OBSERVER Trykkluft med for høyt trykk kan skade skumgummien. Sett filteret omhyggelig inn med olje. Det er meget viktig at hele filteret er mettet med olje. 2) Back-up-filteret er et papirfilter som blir tilgjengelig ved å fjerne deksel B.Dette filteret skal skiftes/rengjøres når motorens effekt minker eller etter 1-2 uker. Filteret rengjøres ved risting eller forsiktig trykkluftblåsing. Legg merke til at filteret ikke må vaskes Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli fullstendig rent. Derfor må det skiftes med jevne mellomrom. Et skadet luftfilter må alltid skiftes. VIKTIG INFORMASJON Dårlig vedlikehold av luftfiteret medfører belegg på tennpluggen og unormal slitasje på motordelerne. 18 Norsk

19 Startmotor VEDLIKEHOLD Oppspenning av returfjær ADVARSEL Returfjæren ligger i spenn i startmotorhuset og kan ved uforsiktig behandling sprette ut og forårsake personskader. Ved bytte av startfjær eller startsnor må det utvises forsiktighet. Bruk vernebriller. Skift av brutt eller avslitt startsnor. Løft startsnoren opp i utsparingen på snorhjulet og vri snorhjulet ca 2 omdreininger med klokken. OBS Kontroller at snorhjulet kan vris ytterligere minst 1/2 omdreining når startsnoren er dratt helt ut. Løsne skruene som holder startmotoren mot veivhuset og løft av startmotoren. Bytte av ødelagt returfjær Løft opp snorhjulet (se avsnittet Skift av brutt eller avslitt startsnor ). Husk at returfjæren ligger i spenn i startmotorhuset. Trekk snoren ca 30 cm ut og løft den opp i utsparingen i ytterkant av snorhjulet. Nullstill returfjæren ved å la hjulet rotere sakte baklengs. Løsne skruene som holder fjærkassetten. Demonter returfjæren ved at startmotoren med innsiden vendt nedover slås lett mot arbeidsbenken. Hvis fjæren spretter ut ved montering, legges den i utenfra og inn mot sentrum. Smør returfjæren med tynn olje. Monter snorhjulet og spenn opp returfjæren. Løsne skruen i midten av snorhjulet og løft bort hjulet. Før inn og fest den nye startsnoren i hjulet. Kveil av ca 3 omdreininger av startsnoren på hjulet. Monter snorhjulet mot returfjæren slik at enden av returfjæren hekter fast i snorhjulet. Monter skruen i midten av snorhjulet. Før startsnoren gjennom hullet i startmotorhuset og starthåndtaket. Knytt deretter en ordentlig knute på startsnoren. Montering av startmotor Monter startmotoren ved først å trekke ut startsnoren og deretter legge startmotoren på plass mot veivhuset. Slipp deretter startsnoren langsomt inn slik at starthakene griper inn i snorhjulet. Monter og trekk til skruene som holder startmotoren. Norsk 19

20 Tennplugg Tennpluggens stand påvirkes av: Feil innstilt forgasser. Feil oljeblanding i brennstoffet (for mye olje). Tilsmusset luftfilter. 0,5 mm VEDLIKEHOLD Kjølesystem For å oppnå lavest mulig driftstemperatur er sagen utstyrt med et kjølesystem. Kjølesystemet består av: 1. Luftinntak i startmotor. Disse faktorene gir belegg på tennpluggens elektroder og kan forårsake driftsforstyrrelser og startvansker. Hvis sagens effekt er lav, sagen er vanskelig å starte eller tomgangen er urolig: kontroller alltid tennpluggen først før andre tiltak iverksettes. Hvis tennpluggen har mye belegg, rengjøres den. Kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,5 mm. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere. 2. Luftføringsskinne. 3. Vifteskovler på svinghjulet. 4. Kjøleflenser på sylinderen. 5. Sylinderdeksel (leder kjøleluften mot sylinderen). Rengjør kjølesystemet med en børste en gang i uken, ved vanskelige forhold oftere. Et tilsmusset eller tett kjølesystem fører til at sagen overopphetes, noe som forårsaker skader på sylinder og stempel OBS Bruk alltid anbefalt type tennplugg (se kapittelet Tekniske data ) Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Lyddemper Lyddemperen er utformet for å dempe lydnivået og for å lede avgassene bort fra brukeren. Avgassene er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann hvis gassene rettes mot tørt og brennbart materiale. Noen lyddempere er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. Bruk aldri sagen med en lyddemper som er i dårlig stand. 20 Norsk

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer