Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 006/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 007/14 Godkjenning av møtebok 008/14 Utbygging av Lonevåg skule 009/14 Søknad om kommunal lånegaranti til Osterøy IL 20. mars 2014 Johannes Bysheim møteleiar Bente Skjerping sekretær

2 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bente Skjerping 14/1331 Saknr Utval Type Dato 006/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent. Saksopplysningar: Innkalling med saksliste er send ut.

3 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bente Skjerping 14/1331 Saknr Utval Type Dato 007/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Komite for oppvekst, idrett og kultur Framlegg til vedtak: Møtebok frå vert godkjend. Saksopplysningar: Møteprotokoll frå møtet er send ut til godkjenning.

4 OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: Møtested: Osterøy rådhus -Heradsstyresalen Møtetid: 13:00-14:30 Til stede Medlemmer: Fredrik Bakke, Hildegunn Mo, Ingvald Ådland, Johannes Bysheim, Robert Eikeland Varamedlemmer: Forfall Ingen Administrasjonen Rådmann (kom til sak 03/14), ass.rådmann (i starten av møtet og sakene 01 02/14 og utvalssekretæren. Sektorleiar var til stades i sakene 03 05/14 og spes.rådgjevar var til stades i sak 03/14. Saksliste Saksnr Tittel 01/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 02/2014 Godkjenning av møtebok. 03/2014 Etablering/utviding av private barnehageplassar 04/2014 Søknad om kulturmidlar for /2014 Kulturpris ORIENTERING Først i møtet vart det gitt ei kort orientering Adresseprosjektet (innføring av offisielle vegadresser i kommunen).orienteringa var ved prosjektleiar Britt R. Clausen og omhandla prosessen så langt og vidare framdrift Det vart ikkje gjort vedtak om merknader i tilknyting til orienteringa.

5 01/2014: Godkjenning av innkalling og sakliste Behandling: Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent /2014: Godkjenning av møtebok. Behandling: Det var ingen merknader til utsend møtebok. Vedtak: Møtebok vart godkjend utan merknader /2014: Etablering/utviding av private barnehageplassar Behandling: Fredrik Bakke, SP, gjorde slikt framlegg om tillegg i framlegg til vedtak, pkt. 2, siste punktum: "... (under utarbeiding i 2014/2015)." Hildegunn Mo, FRP, gjorde slikt framlegg: "Søknad frå Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS vert imøtekomen." Framlegget vart trekt før avrøysting. AVRØYSTING Rådmannen sitt framlegg med slikt tillegg som foreslått i møtet vart samrøystes tilrådd. Vedtak: Komité for oppvekst, idrett og kultur gir slik innstilling til vedtak i formannskapet: 1. I første omgang bør kommunen satsa på utviding av kapasitet i dei kommunale

6 barnehagane. Dette er tidlegare drøfta i komiteen og formannskapet. Ein tenkjer her på Hauge barnehage, Lonevåg barnehage og Valestrand barnehage. 2. Osterøy kommune er positivt innstilt til søknadene om etablering/ utviding av private barnehageplassar, men spørsmålet om dette bør drøftast og handsamast i lys av samfunnsdelen i kommuneplanen/- kommunedelplan oppvekst (under utarbeiding i 2014/2015) /2014: Søknad om kulturmidlar for 2014 Behandling: Søknader frå Nordhordland Veteranbåtlag og Osterøykoret vart ettersende til møtet. AVRØYSTING Alternativ avrøysting Rådmannen sitt framlegg - 0 røyster Leiar sitt framlegg - samrøystes Vedtak: "For budsjettåret 2014 vil komiteen disponera avsett løyving til kulturmidlar/ungdomsråd slik: Kr til etablering og drift av ungdomsråd. Disponering av resterande sum kr vert å koma tilbake til i eit seinare møte. Mottekne søknader om kulturmidlar vert teke opp til endeleg handsaming i siste komitemøte i 2014." /2014: Kulturpris Behandling: Til møtet vart innkomne forslag til kandidatar lagt fram, ikkje offentlege dokument, off.l. 26, 2. l Sektorleiar var til stades ved utvalet si handsaming. Etter drøftingar slutta Komiteen seg samrøystes til val av prisvinnar for 2013.

7 Vedtak: "For 2013 vert Osterøy kommune sin kulturpris gitt til: Namnet vert inntil vidare ikkje offentleggjort, jfr. off.l. 26, 2.l..Grunngjeving: Kandidaten har gjennom mange år lagt ned stor innsats på mange felt innan kulturlivet på Osterøy, jfr. nærare omtale av dette i motteke forslag." Andre saker Utvalsleiar tok opp spørsmål om utbygging Valestrand skule og framdrift for prosess. Rådmannen viste til kontakt med konsulentfirma om dette og at ein no er i kontraktsforhandlingar om oppdraget. Lonevåg skule arbeidet med romprogram og teikningar pågår. Håpar på oppstart sommar/haust 2014 med innflytting hausten Hauge skule så langt legg ein til grunn fortsatt drift inntil Valestrand skule har kapasitet til å ta imot alle elevar som ynskjer skulestad Valestrand Lonevåg, Bente Skjerping utvalssekretær

8 Johannes Bysheim Ingvald Ådland Hildegunn Mo leiar nestleiar

9 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Astrid Brandal Øvsthus FE - 614, FA - L80 14/634 Saknr Utval Type Dato 008/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS /14 Formannskapet PS Utbygging av Lonevåg skule Vedlegg: Lonevåg skule pp_nv Lonevåg skule pp_o-dekk-nø Lonevåg skule pp_o-dekk-sø Lonevåg skule pp_sø Situasjonskart Framlegg til vedtak: Rådmannen rår Komité for oppvekst, idrett og kultur og gje slik innstilling til Formannskapet: «Osterøy kommune utvider Lonevåg skule i samsvar med framlagt romplan» Saksopplysningar: Bakgrunn Historikk Lonevåg skule vart teken i bruk hausten Då Lonevåg skule vart bygd, blei det lagt til rette for eit byggesteg nummer to. Utviding av Lonevåg skule har vært inne i økonomiplaner og sist budsjettet for Første byggesteg ved Lonevåg skule var berekna til å ha ein kapasitet på elevar. Med 200 elevar er alle spesialrom teke i bruk til vanleg undervisning. Ved endring av skulestrukturen i 2003 og fram til hausten 2013 har skulen hatt eit elevtal som har variert mellom 210 elevar skuleåret 2003/2004 til 192 elevar skuleåret 2012/13. Skulen har såleis dei siste 10 åra hatt liten kapasitet til å ta mot ein elevtalsauke ved auka folketalsvekst i Lonevågsområdet. Endring av skulestrukturen hausten 2013 førte til at Lonevåg skule fekk tilført fleire elevar. Skulen måtte då ta i bruk leigde lokaler for å romme alle elevane. 42 elevar held til i Klubbhuset til Osterøy idrettslag. Skulen hadde ved skulestart hausten elevar og har no i mars 2014, 232 elevar. Elevtalsauken dei siste månadene skuldast auka tilflytting til Lonevåg.

10 Bygget Nybygget som er planlagt er over 3 etasjar pluss mellombygg. I tillegg er det planlagt noko endring i bruk og ombygging av areal i eksisterande bygg. Nytt areal fordelar seg slik: SFO inkl garderober 143 m2 Klasse/grupperom inkl garderober 533 m2 Spesialrom inkl lager 345 m2 Personal-rom 96 m2 Lege inkl fasiliteter 41 m2 Felles samlingslokale inkl gard. 230 m2 Gang / Vestibyle 145 m2 Teknisk, renhold, vaktm., lager 123 m m2 Dette gir samla nytt bruksareal på m2. I tillegg kjem overbygget svalgang i 1. og 2. etasje, slik at bruttoareal nybygg blir m2 BTA. I eksisterande bygg vil nokre kontor / møterom bli omgjort til team-rom, sanitær og lager. Omdisponert areal fordelar seg slik: Team-rom / kontor 141 m2 Fellesareal / møte 71 m2 Wc / Renhold 14 m2 Kopi / Lager 18 m2 Garderobe 12 m2 262 m2 Samla ombygging i eksisterande bygg utgjer 262 m2 bruksareal. Utvidinga er å sjå på som byggetrinn 2 på Lonevåg skule, det er derfor naturleg å vidareføre material og kvalitetar frå byggetrinn 1. Slikt sett er bygget tenkt oppført i tre, men med etasjeskilje i tunge konstruksjonar. Taket vert utført med lettak-element, noko som bidreg til raskare bygging. Vidare er gangareal i hovudsak utforma som svalgang på utsida av vegg. Dette gir innsparing i oppvarma areal, både med omsyn på byggekostnader og driftskostnader. I tillegg vert reinhaldsutgiftene redusert. Kostnadsdrivande moment vil m.a. vera utstyrsnivå i felles samlingslokale i 3 etasje, og i kva energiklasse ein ynskje å legge seg. Det vert også planlagt for fjernvarme frå borehol. Uteareale Det vil vera naudsynt å utvida areala for parkering til tilsette og besøkande, auka elevtall medfører også at tilhøva rundt av- og påstiging frå skulebuss må betrast/utvidast. Gammal tilkomstveg må flyttast nærare eksisterande bygg, ballplass og leikeplass må flyttast etter. Ny leikeplass er tenkt opparbeidd sør for nytt bygg. Eksisterande gangveg i sør må graderast opp, topplag av asfalt. Denne kan nyttast som tilkomstveg til skulen. Kalkyle På dette stadiet i prosjektet meiner ein det vil være mogleg (avhengig av marknaden) å få utbygginga

11 til 52 millionar kroner eks. mva. (tomtekostnad er ikkje inkludert). Meirverdikompensasjon Kommunar og fylkeskommunar har rett til meirverdikompensasjon. Frå 2014 har Osterøy kommune budsjettert med at all meirverdikompensasjon frå investering går mot investering, og ikkje mot drift slik det tidligare var rom for. Rentekompensasjon Staten har ei ordning for rentekompensasjon for investeringar i skulebygg. Det vil sei at rentene av ein gitt investering blir dekka av staten for en gitt periode og rentesats. Dette vil sei at ein har tilgang på eit rentefritt lån. Dagens ordning går ut i 2016, så eit eventuelt lån må takast opp før det. Kompensasjonen varer i 20 år og bereknast i forhold til flytande renter. Osterøy kommune har rett på rentekompensasjon i forhold til eit lån på 21,5 millionar kroner. Renter Det er forholdsvis stor forskjell på flytande og faste renter. Osterøy kommune har i dag ein gjeldportefølje der noko ligg i flytande renter, noko med fast rente over nokre år, mens delar har fast rente over eit lengre tidsrom. Dei langsiktige faste rentene ligg samla sett litt over 3,5 %, dei flytande rentene ligg godt under dette nivået. Gjennomsnittsrenta for Osterøy kommune sin gjeldsportefølgje har falt frå 3,5 % til 3 % i Noregs bank dannar rentegolvet i den norske marknaden. Styringsrenta er innretta mot å påverke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. Over fleire år har inflasjonen vært godt under dette målet. Samstundes er ønskje Noregs bank å unngå finansielle ubalansar i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er difor også viktig i rentefastsettinga. Styringsrenta har over lengre tid vært fast på 1,5 %, ein har venta ein renteoppgang. På grunn av meir uro i norsk økonomi er ein forventa renteoppgang truleg utsett. På sikt ventar dei fleste aktørane i marknaden ei høgare rente og legg til grunn ei rente mellom 3 og 4 prosent, lenger fram i tid. Ei rente på mellom 3 og 4 prosent gir ein årleg rentekostnad dei fyrste åra på mellom 0,9 og 1,2 millionar kroner. Medan flytande renter kring 2,3 % gir ein årleg rentekostnad dei fyrste åra frå rundt 0,7 millionar kroner og nedover. Avdrag Osterøy kommune betaler for tida avdrag i forhold til minimumskrava. Det vil sei at ein betalar ned omlag 3,5 prosent av det totale gjeldsnivået. Isolert sett for dette prosjektet vil det seie årlege avdrag på om lag 1,8 millionar kroner i 28 år. Driftskostnader Driftskostnader knytta til straum, vedlikehald og reinhald vil generelt vera relativt låge pr m2 på nye bygg kontra eldre bygg. Driftskostnader kan delast i fleire hovudområde.

12 Drift av sjølve bygget som reinhald og energiforbruk. Vedlikehold av overflater, tekniske anlegg og infrastruktur. Innsatsen på dette området vil påverke levetida til bygget. Dette heng og saman med kva kvalitetar ein legg til grunn på investeringstidspunktet. Vedlikehald Kostratal for 2012 og 2013 viste at kommunen brukte respektivt 63 og 42 kr pr m2 til vedlikehald for dei to åra. Det blir anslått at ein gjennomsnittleg årleg kostnad på om lag 100,- kr/m2 til vedlikehald bør brukast for å sikre ei levetid på bygge i 30 år. Normtal er kr.170,- m2(levetid 60 år). For Lonevåg skule utgjer dette ein vedlikehaldskostnad på om lag kr ,- pr år. Dei første åra er behovet lågare. Med auke i vedlikehaldsinnsatsen kan ein forlenge byggets levetid. Energi Det nye bygget vil verta oppvarma med vannbåren varme. Energikjelde vert luft til vatn eller vatn til vatn varmepumpe. Ein vil vurdera om det er hensiktsmessig å installera vannbåren varme også i den gamle delen av skulen. Dette avheng av investeringskostnad og muleg innsparing av energi. Det er aktuelt å søkje om støtte frå Enova til slikt tiltak. Det vert sentral styring og driftsovervåking for lys og varme. Reinhald Meirkostnadane til reinhald vil være omtrent ,- kroner. Her er tatt med lønnskostnader og diverse forbruksartiklar gjennom året, slik som papir og reinhaldsutstyr. Det er ikkje tatt med meirkostnader ved oppstart, slik som maskiner og anna utstyr. Vurdering Osterøy kommune ein vekstkommune Som nabokommune til Bergen, kan Osterøy kommune i framtida oppleve auka tilflytting. Når brua til fastlandet er nedbetalt, er det grunn til å tru at Osterøy vil verta meir attraktivt for folk som leitar etter ein stad og bu i Bergensregionen. Frå hadde Osterøy kommune ein folketalsvekst på 0,4% i gjennomsnitt. SSB la i 2010 fram ein prognose som syner lav middels høg prognose for folketalsauke fram til 2020:

13 Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Osterøy kommune innbyggjarar. Vi ser at i dag har innbyggjartalet i Osterøy kommune auka raskare enn dei prognosane som var lagt for høg vekst i 2010, dette er synt med den grøne streken som visar faktisk utvikling pr 1. januar. I 2012 hadde Osterøy ein folketalsauke på 2 % og i ,5 %. I nye framskrivingar (2012) frå SSB ligg deira høgste alternativ i underkant av 2 % vekst. Om dette slår til vil det verta omtrent fleire innbyggarar i Osterøy kommune om 6 år. Nye analyser frå Hordaland fylkeskommune indikerer endå sterkare vekst enn dette. Ser man isolert på aldersgruppa 6-15 år har man ein relativ flat utvikling dei fyrste åra, uansett alternativ. Frå 2018/20 veks denne gruppa kraftig. Befolkningsframskriving 6-15 år (SSB) For Osterøy kommune er det viktig å vera i forkant med planar og utbygging slik at ein kan legge til rette for gode levekår for innbyggjarane ved ein folketalsvekst. Ved utbygging av barnehagar og skular må ein derfor ha framtida sine behov i fokus. I kommuneplanen sin arealdel kan ein sjå ein klar utviklingstendens der aksen Haus Valestrand Lonevåg utmerkar seg som eit attraktivt utbyggingsområde for bustader og næring. Det er derfor viktig å ta høgde for denne utviklinga og bygge ut skulekapasiteten i Lonevåg, Valestrand/Hauge og Haus området innan kort tid. Auken i søkjartalet til barnehageplassar dokumenterer også dette.

14 Skule for framtida Eit moderne skuleanlegg må gi elevane høve til å nå kunnskapsmåla ved at det kan nyttast eit mangfold av arbeidsmåtar, ulike måtar å organisere opplæringa på, ta i bruk ulike læringsarenaer og læremiddel, og forhalde seg til individuelle læringsprogram. Skulen må utviklast til ein lærande organisasjon som utviklar ny praksis når dette er nødvendig for å auke elevane sitt læringsutbytte. Skuleanlegget kan ikkje lenger berre ha rom og areal tilpassa ein bestemt klasse/gruppestorleik og ei gitt læringsform, men må tilby areal med ulik karakter: Frå opne til skjerma Frå allrom til spesialrom Frå ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse Frå fellesfokus til individuelt fokus Eit sentralt begrep i Kunnskapsløftet er kompetente barn og unge som vert synleggjort gjennom kompetansemåla. Arbeid med kompetansemål i skulen inneber at kunnskap og dugleik skal nyttast i samanhengar der den einskilde er aktiv og sjølv gjennomfører prosessar og ser resultat av eige arbeid. Ulike aldersgrupper treng ulike fysiske rammer. Ved skulestart for seksåringane er tryggleik eit sentralt omgrep. Overgangen frå heim/barnehage til skule bør ikkje vere for stor. Tryggleik, kontakt, kjende omgjevnader og eit oversiktleg antall menneske er grunnleggande behov for denne gruppa. Areala til denne gruppa må vere tilpassa elevane sitt behov for nærleik og oversikt, samstundes som der må vere god plass til fysiske aktivitetar både ute og inne. Etter kvart som elevane vert eldre, vert det lagt stadig større vekt på innhaldet i dei ulike faga. I læringsmiljøet må der derfor vere område og utstyr til spesielle aktivitetar, døme: Fysikk/kjemi, mat og helse m.m. Nyare forskning syner at den individretta spesialopplæringa vi har tradisjonar for i norsk skule ikkje har det læringsutbyttet til elevane som ein forventa. Elevar lærer best i samhandling med andre barn, uavhengig av kva nivå dei står på. Samstundes er der ei erkjenning av at nokre få elevar treng ei heilt spesiell og særskilt oppfølging og tilrettelegging. St.meld.nr.16 ( ) Tidleg innsats Med tidleg innsats meiner regjeringa at elevar som har problem med læring, får hjelp så snart vanskane vert avdekka. Det er spesielt viktig at tiltak vert sett inn så tidleg som mogeleg i livet. Regjeringa sitt barnehageløft og St.meld.nr.16 inngår i satsinga på tidleg innsats og livslang læring. Tidleg innsats tyder at det vert etablert ein kultur for å gripe inn uansett alder. Undersøkingar syner at det har vore ein tendens i norsk skule til å vente og sjå i staden for å gripe inn tidleg i elevane si utvikling og læring. For at tidleg innsats skal gi resultat, må elevane som treng det, få eit oppfølgingstilbod med høg kvalitet. Mykje tyder på at det mest effektive er å trekke inn spesialkompetanse i form av lærarar som har spesielt god innsikt i utviklinga hos barn og unge med forsinka læringsutvikling. Skulen si primære rolle er å vera ein læringsinstitusjon. Det er derfor læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevane som må vera hovudfokuset. Osterøy kommune ynskjer å utvikle skular med god kvalitet på læringsmiljøet. Tilpassa opplæring for alle elevar i grunnskulen er ei hovudmålsetjing i den norske skulen. Det er ei målsetjing for Osterøy kommune å utvikle berekraftige skular som kan disponere varierte og allsidige skulefunksjonar som

15 ivaretek krava til differensiert og tilpassa opplæring. For å få dette til, må det vera mogeleg å nytta dei ulike ressursane i skulen på ein fleksibel måte, slik at ein kan tilpasse drifta i samsvar med dei behova som til ei kvar tid melder seg. Universell utforming tilkomst for alle I følge Opplæringslova har alle barn rett til å gå på sin nærskole uavhengig av funksjonsevne og behov for tilrettelegging. Praksis til no har vore å legge til rette på skulane med utgangspunkt i den einskilde elev sine behov etter kvart som dei melder seg. Retningsliner for universell utforming er no endra. Kommunen har no plikt til universell utforming både av nye og eksisterande bygg. Dei tilsette skulen sin viktigaste ressurs Kunnskapsløftet stiller i dag høge krav til undervisningskompetanse til dei tilsette. Opplæringslova vart sist endra i 2008 der krav om kompetanse vart spesifisert for dei som skal undervise på årssteg, 5.-7.årssteg og årssteg. Ved hovudtariff-forhandlingane våren 2014 skal arbeidstidsordninga til lærarane vurderast. Mykje tyder på at lærarane vil få ei arbeidstid der årsverket i større grad vert knytt til arbeidsplassen. Skulane må byggast ut med gode og hensiktsmessige arbeidsplassar slik at alle dei tilsette har sin eigen arbeidsplass. Krav om samarbeid og samhandling både internt på skulen og med andre samarbeidspartar er aukande. Skulebygga må utformast slik at dei som jobbar i skulen får gode arbeidsvilkår, og kan nytte ressursane på ein effektiv måte til beste for elevane. Kapasitet Lonevåg skule vil etter utbygginga få ein kapasitet på elevar. Når denne utvidinga og utbygginga ved Valestrand/ Hauge skule er unnagjort, ser ein for seg at elevane ved noverande Hauge skule (60 elevar) vil fordela seg på Lonevåg og Valestrand/Hauge skule. I Osterøy er det i dag ein privat barneskule; Hosanger Montessori med omlag 40 elevar. I tillegg har Hamre privatskule (kristen) og Hjellvik privatskule (Montessori) fått løyve av Utdanningsdirektoratet til å starta opp. Det er ukjent i dag om når ein eller begge desse skulane vil starta opp. Det er og uklart for rådmannen kor stort elevtalet vil verta. Osterøy kommune må byggja ein infrastruktur for sine skulebygg med tanke på framtida både med tanke på kapasitet og kvalitet. I Lonevåg er det konkrete planar med utbygging av store byggefelt (Fugledalen om lag 190 bustader) og mindre felt (Rymleheia). Som rådmannen har nemnd tidlegare i saka, viser både den reelle tilflyttinga og ferske prognosar på stor auke av folketalet. Då er det viktig å vera i framkant av behovet for skulekapasitet, og unngå mellombelse løysingar. I eit lengre perspektiv kan ikkje rådmannen vera sikker på at noverande eller framtidige private skular vil halda fram med drifta. Dersom det skulle skje at ein eller fleire av desse innstiller drifta si, er det kommunen sin plikt til å gi desse elevane skuleplass i godkjende bygg. Folkehelse Å bidra til ei god folkehelse har vært eit av fleire moment som har prega planlegginga av utvidinga av Lonevåg skule. Omsyn til folkehelse vil verta ytterligare vektlagt i planlegging av uteområde.

16 Miljø Utviding vil skje etter vedtatt standardar for nye bygg. Dette bidreg til meir miljøvennleg drift enn i tilsvarande eldre lokale. Som nemnt vil ein i det vidare arbeidet så på ulike oppvarmingsløysingar som stettar ei miljøvennleg drift av skulen. Bygget er tenkt kledd med treverk, det er relativt sett meir miljøvennleg enn for eksempel å nytte mykje mur i fasaden. Økonomi Som nemnt ventar ein ei større befolkningsauke i åra framover. Det er difor naudsynt å tenkja langsiktig og sikra kapasitet slik at ein unngår dårlege og dyre ad hoc løysingar. Osterøy kommune har rett på rentekompensasjonsmidlar for 21,5 millionar kroner. Det er fordelaktig når ein fyrst må byggja ut Lonevåg skule at det blir gjort mens ein har rett på kompensasjonsmidlar. Ein veit ikkje om det vil bli innført ein ny runde med rentekompensasjonsmidlar etter 2016, når dagens ordning går ut. Til tross for både meirverdikompensasjon og rentekompensasjon vil utviding av Lonevåg skule væra eit økonomisk løft for Osterøy kommune. Ein utvida Lonevåg skule vil frigjere midlar som i dag blir brukt til leige av lokale i Osterøy IL sitt klubbhus, samt noko av drifta av Hauge skule. Den seinare tids nyhetsbilete fortel oss at presset i bygg- og anleggsbransjen har avtatt noko, dette er godt nytt for ein byggherre. Ein direkte konsekvens kan vera at prisbiletet endrar seg, og at vi får fallande prisar. På bakgrunn av blant anna sprengt kapasitet ved skulen, veksande befolkning i åra som kjem og rentekompensasjonsordninga som går ut vurderer Rådmannen det difor slik at det no er rette tidspunkt å innby til tilbodskonkurranse for utviding av Lonevåg skule. Konklusjon Osterøy kommune går i gang med utviding av Lonevåg skule.

17

18

19

20

21

22 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Jostein Førre HistSak - 13/ /370 Saknr Utval Type Dato Formannskapet 009/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Heradsstyret Søknad om kommunal lånegaranti til Osterøy IL Kjøp av utstyr til preparering av lysløype på Rolland PS PS Framlegg til vedtak: Ein rår Komite for oppvekst, undervisning og kultur til å gje slik innstilling til vedtak i Formannskapet: Osterøy kommune gir garanti (simpel kausjon) i samband med Osterøy IL sitt låneopptak til finansiering av kostnader forbundet med innkjøp av nytt utstyr til preparering av lysløpa på Rolland. Kommunen vil garantere for inntil kroner ,-. Garantiperiode: inntil lånet er innløyst, seinast Osterøy IL skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr til Osterøy kommune. Vedtaket blir gjort med heimel i kommunelova 51, nr 3. Saksopplysningar: Bakgrunn Osterøy IL har kjøpt nytt prepareringsutstyr til lysløypa på Rolland. Utstyret består blant anna av traktor og ny skjeldfres med sporsetjar for 2 spor. Tidligare har ein leigd traktor til jobben. Med eigen traktor aukar tilgjengligheita til utstyret slik at ein raskare kan få sporsatt når det kjem snøfall. Osterøy IL søker om kommunal garanti på kroner ,-, til lån som blir brukt til innkjøp av nemnte utstyr. Utstyret kostar ca ,- det er finansiert med innbytte av eksisterande utstyr (kr ,-), eigenkapital (kr ,-) og lån (kr ,-). Osterøy IL tenker seg å finansiere lånet ved å bruka årlege midlar dei tidligare har brukt til å leige traktor. Laget legg til grunn at dei kan nytte nokre av midlane dei mottar frå Osterøy kommune for

23 drift og vedlikehald til å finansiere dette lånet. Resten vil bli finansiert ved andre inntekter i Skiguppa. Osterøy IL vil få lågare rentesats på lånet ved ein kommunal garanti. Vurdering Folkehelse Stedlig traktor med løypeskjer til 2 spor vil kunne bidra til raskare preparering av løyper etter snøfall. Betre tilrettelegging vil kunne bidra positivt til tilgjenligheita til skiløypene på Rolland. Utviklinga stetter opp under det gode folkehelsearbeidet laget alt gjer. Miljø Tiltaket medfører mindre klimagassutslipp frå traktoren. Økonomi Osterøy IL planlegge å nytte noko av drift- og vedlikehaldsstøtta til idrettsanlegg til å betene lånet. I samtalar med Osterøy IL er det gjort klartt at ei slik inntekt ikkje er garantert. Osterøy IL meiner dei kan handtere ein slik risiko. Skigruppa har dei siste åra hatt positive økonomiske resultat. Det syner ei god økonomistyring i avdelinga. Osterøy kommune har garantert for andre lån Osterøy IL har teke opp. Osterøy IL har dei siste åra poisitve økonomiske resultat. Ein vurderer det difor slik at dei har ei fornuftig økonomistyring. Lånet som no blir tatt opp til prepareringsutstyr, vil truleg ikkje medføre ein økonomisk situasjon laget ikkje kan handtere. Rådmannen vil gjere oppmerksom på at Osterøy kommune over tid har pådrege seg større forpliktningar i forhold til å gje kommunale garantiar til investeringar som blir gjort av lag og foreningar. Rådmannen meiner ein ved anledning lyt gå gjennom dette området. Konklusjon Rådmannen vurderer at Osterøy IL bør få ein kommunal lånegranti til investering i prepareringsutstyr.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 10:00 kl. 12:35 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 29.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 18:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: 12:00-15:30 Tilleggsinnkalling til Formannskapet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tid: 18:00 18:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.01.2013 Kl. 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer