Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 006/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 007/14 Godkjenning av møtebok 008/14 Utbygging av Lonevåg skule 009/14 Søknad om kommunal lånegaranti til Osterøy IL 20. mars 2014 Johannes Bysheim møteleiar Bente Skjerping sekretær

2 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bente Skjerping 14/1331 Saknr Utval Type Dato 006/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent. Saksopplysningar: Innkalling med saksliste er send ut.

3 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bente Skjerping 14/1331 Saknr Utval Type Dato 007/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Komite for oppvekst, idrett og kultur Framlegg til vedtak: Møtebok frå vert godkjend. Saksopplysningar: Møteprotokoll frå møtet er send ut til godkjenning.

4 OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: Møtested: Osterøy rådhus -Heradsstyresalen Møtetid: 13:00-14:30 Til stede Medlemmer: Fredrik Bakke, Hildegunn Mo, Ingvald Ådland, Johannes Bysheim, Robert Eikeland Varamedlemmer: Forfall Ingen Administrasjonen Rådmann (kom til sak 03/14), ass.rådmann (i starten av møtet og sakene 01 02/14 og utvalssekretæren. Sektorleiar var til stades i sakene 03 05/14 og spes.rådgjevar var til stades i sak 03/14. Saksliste Saksnr Tittel 01/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 02/2014 Godkjenning av møtebok. 03/2014 Etablering/utviding av private barnehageplassar 04/2014 Søknad om kulturmidlar for /2014 Kulturpris ORIENTERING Først i møtet vart det gitt ei kort orientering Adresseprosjektet (innføring av offisielle vegadresser i kommunen).orienteringa var ved prosjektleiar Britt R. Clausen og omhandla prosessen så langt og vidare framdrift Det vart ikkje gjort vedtak om merknader i tilknyting til orienteringa.

5 01/2014: Godkjenning av innkalling og sakliste Behandling: Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent /2014: Godkjenning av møtebok. Behandling: Det var ingen merknader til utsend møtebok. Vedtak: Møtebok vart godkjend utan merknader /2014: Etablering/utviding av private barnehageplassar Behandling: Fredrik Bakke, SP, gjorde slikt framlegg om tillegg i framlegg til vedtak, pkt. 2, siste punktum: "... (under utarbeiding i 2014/2015)." Hildegunn Mo, FRP, gjorde slikt framlegg: "Søknad frå Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS vert imøtekomen." Framlegget vart trekt før avrøysting. AVRØYSTING Rådmannen sitt framlegg med slikt tillegg som foreslått i møtet vart samrøystes tilrådd. Vedtak: Komité for oppvekst, idrett og kultur gir slik innstilling til vedtak i formannskapet: 1. I første omgang bør kommunen satsa på utviding av kapasitet i dei kommunale

6 barnehagane. Dette er tidlegare drøfta i komiteen og formannskapet. Ein tenkjer her på Hauge barnehage, Lonevåg barnehage og Valestrand barnehage. 2. Osterøy kommune er positivt innstilt til søknadene om etablering/ utviding av private barnehageplassar, men spørsmålet om dette bør drøftast og handsamast i lys av samfunnsdelen i kommuneplanen/- kommunedelplan oppvekst (under utarbeiding i 2014/2015) /2014: Søknad om kulturmidlar for 2014 Behandling: Søknader frå Nordhordland Veteranbåtlag og Osterøykoret vart ettersende til møtet. AVRØYSTING Alternativ avrøysting Rådmannen sitt framlegg - 0 røyster Leiar sitt framlegg - samrøystes Vedtak: "For budsjettåret 2014 vil komiteen disponera avsett løyving til kulturmidlar/ungdomsråd slik: Kr til etablering og drift av ungdomsråd. Disponering av resterande sum kr vert å koma tilbake til i eit seinare møte. Mottekne søknader om kulturmidlar vert teke opp til endeleg handsaming i siste komitemøte i 2014." /2014: Kulturpris Behandling: Til møtet vart innkomne forslag til kandidatar lagt fram, ikkje offentlege dokument, off.l. 26, 2. l Sektorleiar var til stades ved utvalet si handsaming. Etter drøftingar slutta Komiteen seg samrøystes til val av prisvinnar for 2013.

7 Vedtak: "For 2013 vert Osterøy kommune sin kulturpris gitt til: Namnet vert inntil vidare ikkje offentleggjort, jfr. off.l. 26, 2.l..Grunngjeving: Kandidaten har gjennom mange år lagt ned stor innsats på mange felt innan kulturlivet på Osterøy, jfr. nærare omtale av dette i motteke forslag." Andre saker Utvalsleiar tok opp spørsmål om utbygging Valestrand skule og framdrift for prosess. Rådmannen viste til kontakt med konsulentfirma om dette og at ein no er i kontraktsforhandlingar om oppdraget. Lonevåg skule arbeidet med romprogram og teikningar pågår. Håpar på oppstart sommar/haust 2014 med innflytting hausten Hauge skule så langt legg ein til grunn fortsatt drift inntil Valestrand skule har kapasitet til å ta imot alle elevar som ynskjer skulestad Valestrand Lonevåg, Bente Skjerping utvalssekretær

8 Johannes Bysheim Ingvald Ådland Hildegunn Mo leiar nestleiar

9 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Astrid Brandal Øvsthus FE - 614, FA - L80 14/634 Saknr Utval Type Dato 008/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS /14 Formannskapet PS Utbygging av Lonevåg skule Vedlegg: Lonevåg skule pp_nv Lonevåg skule pp_o-dekk-nø Lonevåg skule pp_o-dekk-sø Lonevåg skule pp_sø Situasjonskart Framlegg til vedtak: Rådmannen rår Komité for oppvekst, idrett og kultur og gje slik innstilling til Formannskapet: «Osterøy kommune utvider Lonevåg skule i samsvar med framlagt romplan» Saksopplysningar: Bakgrunn Historikk Lonevåg skule vart teken i bruk hausten Då Lonevåg skule vart bygd, blei det lagt til rette for eit byggesteg nummer to. Utviding av Lonevåg skule har vært inne i økonomiplaner og sist budsjettet for Første byggesteg ved Lonevåg skule var berekna til å ha ein kapasitet på elevar. Med 200 elevar er alle spesialrom teke i bruk til vanleg undervisning. Ved endring av skulestrukturen i 2003 og fram til hausten 2013 har skulen hatt eit elevtal som har variert mellom 210 elevar skuleåret 2003/2004 til 192 elevar skuleåret 2012/13. Skulen har såleis dei siste 10 åra hatt liten kapasitet til å ta mot ein elevtalsauke ved auka folketalsvekst i Lonevågsområdet. Endring av skulestrukturen hausten 2013 førte til at Lonevåg skule fekk tilført fleire elevar. Skulen måtte då ta i bruk leigde lokaler for å romme alle elevane. 42 elevar held til i Klubbhuset til Osterøy idrettslag. Skulen hadde ved skulestart hausten elevar og har no i mars 2014, 232 elevar. Elevtalsauken dei siste månadene skuldast auka tilflytting til Lonevåg.

10 Bygget Nybygget som er planlagt er over 3 etasjar pluss mellombygg. I tillegg er det planlagt noko endring i bruk og ombygging av areal i eksisterande bygg. Nytt areal fordelar seg slik: SFO inkl garderober 143 m2 Klasse/grupperom inkl garderober 533 m2 Spesialrom inkl lager 345 m2 Personal-rom 96 m2 Lege inkl fasiliteter 41 m2 Felles samlingslokale inkl gard. 230 m2 Gang / Vestibyle 145 m2 Teknisk, renhold, vaktm., lager 123 m m2 Dette gir samla nytt bruksareal på m2. I tillegg kjem overbygget svalgang i 1. og 2. etasje, slik at bruttoareal nybygg blir m2 BTA. I eksisterande bygg vil nokre kontor / møterom bli omgjort til team-rom, sanitær og lager. Omdisponert areal fordelar seg slik: Team-rom / kontor 141 m2 Fellesareal / møte 71 m2 Wc / Renhold 14 m2 Kopi / Lager 18 m2 Garderobe 12 m2 262 m2 Samla ombygging i eksisterande bygg utgjer 262 m2 bruksareal. Utvidinga er å sjå på som byggetrinn 2 på Lonevåg skule, det er derfor naturleg å vidareføre material og kvalitetar frå byggetrinn 1. Slikt sett er bygget tenkt oppført i tre, men med etasjeskilje i tunge konstruksjonar. Taket vert utført med lettak-element, noko som bidreg til raskare bygging. Vidare er gangareal i hovudsak utforma som svalgang på utsida av vegg. Dette gir innsparing i oppvarma areal, både med omsyn på byggekostnader og driftskostnader. I tillegg vert reinhaldsutgiftene redusert. Kostnadsdrivande moment vil m.a. vera utstyrsnivå i felles samlingslokale i 3 etasje, og i kva energiklasse ein ynskje å legge seg. Det vert også planlagt for fjernvarme frå borehol. Uteareale Det vil vera naudsynt å utvida areala for parkering til tilsette og besøkande, auka elevtall medfører også at tilhøva rundt av- og påstiging frå skulebuss må betrast/utvidast. Gammal tilkomstveg må flyttast nærare eksisterande bygg, ballplass og leikeplass må flyttast etter. Ny leikeplass er tenkt opparbeidd sør for nytt bygg. Eksisterande gangveg i sør må graderast opp, topplag av asfalt. Denne kan nyttast som tilkomstveg til skulen. Kalkyle På dette stadiet i prosjektet meiner ein det vil være mogleg (avhengig av marknaden) å få utbygginga

11 til 52 millionar kroner eks. mva. (tomtekostnad er ikkje inkludert). Meirverdikompensasjon Kommunar og fylkeskommunar har rett til meirverdikompensasjon. Frå 2014 har Osterøy kommune budsjettert med at all meirverdikompensasjon frå investering går mot investering, og ikkje mot drift slik det tidligare var rom for. Rentekompensasjon Staten har ei ordning for rentekompensasjon for investeringar i skulebygg. Det vil sei at rentene av ein gitt investering blir dekka av staten for en gitt periode og rentesats. Dette vil sei at ein har tilgang på eit rentefritt lån. Dagens ordning går ut i 2016, så eit eventuelt lån må takast opp før det. Kompensasjonen varer i 20 år og bereknast i forhold til flytande renter. Osterøy kommune har rett på rentekompensasjon i forhold til eit lån på 21,5 millionar kroner. Renter Det er forholdsvis stor forskjell på flytande og faste renter. Osterøy kommune har i dag ein gjeldportefølje der noko ligg i flytande renter, noko med fast rente over nokre år, mens delar har fast rente over eit lengre tidsrom. Dei langsiktige faste rentene ligg samla sett litt over 3,5 %, dei flytande rentene ligg godt under dette nivået. Gjennomsnittsrenta for Osterøy kommune sin gjeldsportefølgje har falt frå 3,5 % til 3 % i Noregs bank dannar rentegolvet i den norske marknaden. Styringsrenta er innretta mot å påverke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. Over fleire år har inflasjonen vært godt under dette målet. Samstundes er ønskje Noregs bank å unngå finansielle ubalansar i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er difor også viktig i rentefastsettinga. Styringsrenta har over lengre tid vært fast på 1,5 %, ein har venta ein renteoppgang. På grunn av meir uro i norsk økonomi er ein forventa renteoppgang truleg utsett. På sikt ventar dei fleste aktørane i marknaden ei høgare rente og legg til grunn ei rente mellom 3 og 4 prosent, lenger fram i tid. Ei rente på mellom 3 og 4 prosent gir ein årleg rentekostnad dei fyrste åra på mellom 0,9 og 1,2 millionar kroner. Medan flytande renter kring 2,3 % gir ein årleg rentekostnad dei fyrste åra frå rundt 0,7 millionar kroner og nedover. Avdrag Osterøy kommune betaler for tida avdrag i forhold til minimumskrava. Det vil sei at ein betalar ned omlag 3,5 prosent av det totale gjeldsnivået. Isolert sett for dette prosjektet vil det seie årlege avdrag på om lag 1,8 millionar kroner i 28 år. Driftskostnader Driftskostnader knytta til straum, vedlikehald og reinhald vil generelt vera relativt låge pr m2 på nye bygg kontra eldre bygg. Driftskostnader kan delast i fleire hovudområde.

12 Drift av sjølve bygget som reinhald og energiforbruk. Vedlikehold av overflater, tekniske anlegg og infrastruktur. Innsatsen på dette området vil påverke levetida til bygget. Dette heng og saman med kva kvalitetar ein legg til grunn på investeringstidspunktet. Vedlikehald Kostratal for 2012 og 2013 viste at kommunen brukte respektivt 63 og 42 kr pr m2 til vedlikehald for dei to åra. Det blir anslått at ein gjennomsnittleg årleg kostnad på om lag 100,- kr/m2 til vedlikehald bør brukast for å sikre ei levetid på bygge i 30 år. Normtal er kr.170,- m2(levetid 60 år). For Lonevåg skule utgjer dette ein vedlikehaldskostnad på om lag kr ,- pr år. Dei første åra er behovet lågare. Med auke i vedlikehaldsinnsatsen kan ein forlenge byggets levetid. Energi Det nye bygget vil verta oppvarma med vannbåren varme. Energikjelde vert luft til vatn eller vatn til vatn varmepumpe. Ein vil vurdera om det er hensiktsmessig å installera vannbåren varme også i den gamle delen av skulen. Dette avheng av investeringskostnad og muleg innsparing av energi. Det er aktuelt å søkje om støtte frå Enova til slikt tiltak. Det vert sentral styring og driftsovervåking for lys og varme. Reinhald Meirkostnadane til reinhald vil være omtrent ,- kroner. Her er tatt med lønnskostnader og diverse forbruksartiklar gjennom året, slik som papir og reinhaldsutstyr. Det er ikkje tatt med meirkostnader ved oppstart, slik som maskiner og anna utstyr. Vurdering Osterøy kommune ein vekstkommune Som nabokommune til Bergen, kan Osterøy kommune i framtida oppleve auka tilflytting. Når brua til fastlandet er nedbetalt, er det grunn til å tru at Osterøy vil verta meir attraktivt for folk som leitar etter ein stad og bu i Bergensregionen. Frå hadde Osterøy kommune ein folketalsvekst på 0,4% i gjennomsnitt. SSB la i 2010 fram ein prognose som syner lav middels høg prognose for folketalsauke fram til 2020:

13 Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Osterøy kommune innbyggjarar. Vi ser at i dag har innbyggjartalet i Osterøy kommune auka raskare enn dei prognosane som var lagt for høg vekst i 2010, dette er synt med den grøne streken som visar faktisk utvikling pr 1. januar. I 2012 hadde Osterøy ein folketalsauke på 2 % og i ,5 %. I nye framskrivingar (2012) frå SSB ligg deira høgste alternativ i underkant av 2 % vekst. Om dette slår til vil det verta omtrent fleire innbyggarar i Osterøy kommune om 6 år. Nye analyser frå Hordaland fylkeskommune indikerer endå sterkare vekst enn dette. Ser man isolert på aldersgruppa 6-15 år har man ein relativ flat utvikling dei fyrste åra, uansett alternativ. Frå 2018/20 veks denne gruppa kraftig. Befolkningsframskriving 6-15 år (SSB) For Osterøy kommune er det viktig å vera i forkant med planar og utbygging slik at ein kan legge til rette for gode levekår for innbyggjarane ved ein folketalsvekst. Ved utbygging av barnehagar og skular må ein derfor ha framtida sine behov i fokus. I kommuneplanen sin arealdel kan ein sjå ein klar utviklingstendens der aksen Haus Valestrand Lonevåg utmerkar seg som eit attraktivt utbyggingsområde for bustader og næring. Det er derfor viktig å ta høgde for denne utviklinga og bygge ut skulekapasiteten i Lonevåg, Valestrand/Hauge og Haus området innan kort tid. Auken i søkjartalet til barnehageplassar dokumenterer også dette.

14 Skule for framtida Eit moderne skuleanlegg må gi elevane høve til å nå kunnskapsmåla ved at det kan nyttast eit mangfold av arbeidsmåtar, ulike måtar å organisere opplæringa på, ta i bruk ulike læringsarenaer og læremiddel, og forhalde seg til individuelle læringsprogram. Skulen må utviklast til ein lærande organisasjon som utviklar ny praksis når dette er nødvendig for å auke elevane sitt læringsutbytte. Skuleanlegget kan ikkje lenger berre ha rom og areal tilpassa ein bestemt klasse/gruppestorleik og ei gitt læringsform, men må tilby areal med ulik karakter: Frå opne til skjerma Frå allrom til spesialrom Frå ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse Frå fellesfokus til individuelt fokus Eit sentralt begrep i Kunnskapsløftet er kompetente barn og unge som vert synleggjort gjennom kompetansemåla. Arbeid med kompetansemål i skulen inneber at kunnskap og dugleik skal nyttast i samanhengar der den einskilde er aktiv og sjølv gjennomfører prosessar og ser resultat av eige arbeid. Ulike aldersgrupper treng ulike fysiske rammer. Ved skulestart for seksåringane er tryggleik eit sentralt omgrep. Overgangen frå heim/barnehage til skule bør ikkje vere for stor. Tryggleik, kontakt, kjende omgjevnader og eit oversiktleg antall menneske er grunnleggande behov for denne gruppa. Areala til denne gruppa må vere tilpassa elevane sitt behov for nærleik og oversikt, samstundes som der må vere god plass til fysiske aktivitetar både ute og inne. Etter kvart som elevane vert eldre, vert det lagt stadig større vekt på innhaldet i dei ulike faga. I læringsmiljøet må der derfor vere område og utstyr til spesielle aktivitetar, døme: Fysikk/kjemi, mat og helse m.m. Nyare forskning syner at den individretta spesialopplæringa vi har tradisjonar for i norsk skule ikkje har det læringsutbyttet til elevane som ein forventa. Elevar lærer best i samhandling med andre barn, uavhengig av kva nivå dei står på. Samstundes er der ei erkjenning av at nokre få elevar treng ei heilt spesiell og særskilt oppfølging og tilrettelegging. St.meld.nr.16 ( ) Tidleg innsats Med tidleg innsats meiner regjeringa at elevar som har problem med læring, får hjelp så snart vanskane vert avdekka. Det er spesielt viktig at tiltak vert sett inn så tidleg som mogeleg i livet. Regjeringa sitt barnehageløft og St.meld.nr.16 inngår i satsinga på tidleg innsats og livslang læring. Tidleg innsats tyder at det vert etablert ein kultur for å gripe inn uansett alder. Undersøkingar syner at det har vore ein tendens i norsk skule til å vente og sjå i staden for å gripe inn tidleg i elevane si utvikling og læring. For at tidleg innsats skal gi resultat, må elevane som treng det, få eit oppfølgingstilbod med høg kvalitet. Mykje tyder på at det mest effektive er å trekke inn spesialkompetanse i form av lærarar som har spesielt god innsikt i utviklinga hos barn og unge med forsinka læringsutvikling. Skulen si primære rolle er å vera ein læringsinstitusjon. Det er derfor læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevane som må vera hovudfokuset. Osterøy kommune ynskjer å utvikle skular med god kvalitet på læringsmiljøet. Tilpassa opplæring for alle elevar i grunnskulen er ei hovudmålsetjing i den norske skulen. Det er ei målsetjing for Osterøy kommune å utvikle berekraftige skular som kan disponere varierte og allsidige skulefunksjonar som

15 ivaretek krava til differensiert og tilpassa opplæring. For å få dette til, må det vera mogeleg å nytta dei ulike ressursane i skulen på ein fleksibel måte, slik at ein kan tilpasse drifta i samsvar med dei behova som til ei kvar tid melder seg. Universell utforming tilkomst for alle I følge Opplæringslova har alle barn rett til å gå på sin nærskole uavhengig av funksjonsevne og behov for tilrettelegging. Praksis til no har vore å legge til rette på skulane med utgangspunkt i den einskilde elev sine behov etter kvart som dei melder seg. Retningsliner for universell utforming er no endra. Kommunen har no plikt til universell utforming både av nye og eksisterande bygg. Dei tilsette skulen sin viktigaste ressurs Kunnskapsløftet stiller i dag høge krav til undervisningskompetanse til dei tilsette. Opplæringslova vart sist endra i 2008 der krav om kompetanse vart spesifisert for dei som skal undervise på årssteg, 5.-7.årssteg og årssteg. Ved hovudtariff-forhandlingane våren 2014 skal arbeidstidsordninga til lærarane vurderast. Mykje tyder på at lærarane vil få ei arbeidstid der årsverket i større grad vert knytt til arbeidsplassen. Skulane må byggast ut med gode og hensiktsmessige arbeidsplassar slik at alle dei tilsette har sin eigen arbeidsplass. Krav om samarbeid og samhandling både internt på skulen og med andre samarbeidspartar er aukande. Skulebygga må utformast slik at dei som jobbar i skulen får gode arbeidsvilkår, og kan nytte ressursane på ein effektiv måte til beste for elevane. Kapasitet Lonevåg skule vil etter utbygginga få ein kapasitet på elevar. Når denne utvidinga og utbygginga ved Valestrand/ Hauge skule er unnagjort, ser ein for seg at elevane ved noverande Hauge skule (60 elevar) vil fordela seg på Lonevåg og Valestrand/Hauge skule. I Osterøy er det i dag ein privat barneskule; Hosanger Montessori med omlag 40 elevar. I tillegg har Hamre privatskule (kristen) og Hjellvik privatskule (Montessori) fått løyve av Utdanningsdirektoratet til å starta opp. Det er ukjent i dag om når ein eller begge desse skulane vil starta opp. Det er og uklart for rådmannen kor stort elevtalet vil verta. Osterøy kommune må byggja ein infrastruktur for sine skulebygg med tanke på framtida både med tanke på kapasitet og kvalitet. I Lonevåg er det konkrete planar med utbygging av store byggefelt (Fugledalen om lag 190 bustader) og mindre felt (Rymleheia). Som rådmannen har nemnd tidlegare i saka, viser både den reelle tilflyttinga og ferske prognosar på stor auke av folketalet. Då er det viktig å vera i framkant av behovet for skulekapasitet, og unngå mellombelse løysingar. I eit lengre perspektiv kan ikkje rådmannen vera sikker på at noverande eller framtidige private skular vil halda fram med drifta. Dersom det skulle skje at ein eller fleire av desse innstiller drifta si, er det kommunen sin plikt til å gi desse elevane skuleplass i godkjende bygg. Folkehelse Å bidra til ei god folkehelse har vært eit av fleire moment som har prega planlegginga av utvidinga av Lonevåg skule. Omsyn til folkehelse vil verta ytterligare vektlagt i planlegging av uteområde.

16 Miljø Utviding vil skje etter vedtatt standardar for nye bygg. Dette bidreg til meir miljøvennleg drift enn i tilsvarande eldre lokale. Som nemnt vil ein i det vidare arbeidet så på ulike oppvarmingsløysingar som stettar ei miljøvennleg drift av skulen. Bygget er tenkt kledd med treverk, det er relativt sett meir miljøvennleg enn for eksempel å nytte mykje mur i fasaden. Økonomi Som nemnt ventar ein ei større befolkningsauke i åra framover. Det er difor naudsynt å tenkja langsiktig og sikra kapasitet slik at ein unngår dårlege og dyre ad hoc løysingar. Osterøy kommune har rett på rentekompensasjonsmidlar for 21,5 millionar kroner. Det er fordelaktig når ein fyrst må byggja ut Lonevåg skule at det blir gjort mens ein har rett på kompensasjonsmidlar. Ein veit ikkje om det vil bli innført ein ny runde med rentekompensasjonsmidlar etter 2016, når dagens ordning går ut. Til tross for både meirverdikompensasjon og rentekompensasjon vil utviding av Lonevåg skule væra eit økonomisk løft for Osterøy kommune. Ein utvida Lonevåg skule vil frigjere midlar som i dag blir brukt til leige av lokale i Osterøy IL sitt klubbhus, samt noko av drifta av Hauge skule. Den seinare tids nyhetsbilete fortel oss at presset i bygg- og anleggsbransjen har avtatt noko, dette er godt nytt for ein byggherre. Ein direkte konsekvens kan vera at prisbiletet endrar seg, og at vi får fallande prisar. På bakgrunn av blant anna sprengt kapasitet ved skulen, veksande befolkning i åra som kjem og rentekompensasjonsordninga som går ut vurderer Rådmannen det difor slik at det no er rette tidspunkt å innby til tilbodskonkurranse for utviding av Lonevåg skule. Konklusjon Osterøy kommune går i gang med utviding av Lonevåg skule.

17

18

19

20

21

22 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Jostein Førre HistSak - 13/ /370 Saknr Utval Type Dato Formannskapet 009/14 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS Heradsstyret Søknad om kommunal lånegaranti til Osterøy IL Kjøp av utstyr til preparering av lysløype på Rolland PS PS Framlegg til vedtak: Ein rår Komite for oppvekst, undervisning og kultur til å gje slik innstilling til vedtak i Formannskapet: Osterøy kommune gir garanti (simpel kausjon) i samband med Osterøy IL sitt låneopptak til finansiering av kostnader forbundet med innkjøp av nytt utstyr til preparering av lysløpa på Rolland. Kommunen vil garantere for inntil kroner ,-. Garantiperiode: inntil lånet er innløyst, seinast Osterøy IL skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr til Osterøy kommune. Vedtaket blir gjort med heimel i kommunelova 51, nr 3. Saksopplysningar: Bakgrunn Osterøy IL har kjøpt nytt prepareringsutstyr til lysløypa på Rolland. Utstyret består blant anna av traktor og ny skjeldfres med sporsetjar for 2 spor. Tidligare har ein leigd traktor til jobben. Med eigen traktor aukar tilgjengligheita til utstyret slik at ein raskare kan få sporsatt når det kjem snøfall. Osterøy IL søker om kommunal garanti på kroner ,-, til lån som blir brukt til innkjøp av nemnte utstyr. Utstyret kostar ca ,- det er finansiert med innbytte av eksisterande utstyr (kr ,-), eigenkapital (kr ,-) og lån (kr ,-). Osterøy IL tenker seg å finansiere lånet ved å bruka årlege midlar dei tidligare har brukt til å leige traktor. Laget legg til grunn at dei kan nytte nokre av midlane dei mottar frå Osterøy kommune for

23 drift og vedlikehald til å finansiere dette lånet. Resten vil bli finansiert ved andre inntekter i Skiguppa. Osterøy IL vil få lågare rentesats på lånet ved ein kommunal garanti. Vurdering Folkehelse Stedlig traktor med løypeskjer til 2 spor vil kunne bidra til raskare preparering av løyper etter snøfall. Betre tilrettelegging vil kunne bidra positivt til tilgjenligheita til skiløypene på Rolland. Utviklinga stetter opp under det gode folkehelsearbeidet laget alt gjer. Miljø Tiltaket medfører mindre klimagassutslipp frå traktoren. Økonomi Osterøy IL planlegge å nytte noko av drift- og vedlikehaldsstøtta til idrettsanlegg til å betene lånet. I samtalar med Osterøy IL er det gjort klartt at ei slik inntekt ikkje er garantert. Osterøy IL meiner dei kan handtere ein slik risiko. Skigruppa har dei siste åra hatt positive økonomiske resultat. Det syner ei god økonomistyring i avdelinga. Osterøy kommune har garantert for andre lån Osterøy IL har teke opp. Osterøy IL har dei siste åra poisitve økonomiske resultat. Ein vurderer det difor slik at dei har ei fornuftig økonomistyring. Lånet som no blir tatt opp til prepareringsutstyr, vil truleg ikkje medføre ein økonomisk situasjon laget ikkje kan handtere. Rådmannen vil gjere oppmerksom på at Osterøy kommune over tid har pådrege seg større forpliktningar i forhold til å gje kommunale garantiar til investeringar som blir gjort av lag og foreningar. Rådmannen meiner ein ved anledning lyt gå gjennom dette området. Konklusjon Rådmannen vurderer at Osterøy IL bør få ein kommunal lånegranti til investering i prepareringsutstyr.

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer