Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s."

Transkript

1 FOKUS ÅRSRAPPORT

2 2

3 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør s. 28 Analyse- og utredning s. 35 Vedlegg: 1. Protokoll fra Representantskapsmøter for FOKUS, Styrets og sekretariatet sammensetning, FOKUS vedtekter 4. Prosjektstøtte, Reisestipend Pressemeldinger Fordeling av informasjonsmidler, Høringsuttalelser

4 TILSLUTTEDE ORGANISASJONER ( ) Afghanistankomiteen i Norges Kvinneutvalg Aleneforeldreforeningen, Kvinnegruppa Ammehjelpen AMURT Norges kvinneutvalg Arbeiderpartiets Kvinnenettverk De norske Baptisters Kvinneforbund Den Eritreiske Kvinneunion Den Norske Jordmorforening Den norske Tibet-komités Kvinneutvalg Det Hvite Bånd Det Norske Råd for Kurdernes Rettigheters kvinneutvalg Fagforbundet Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) FIAN Norge (Food First Information and Action Network) Firo Forum for positiv utvikling Foreningen for somaliske kvinner og barn Frelsesarmeens Kvinneorganisasjon Hjelp til selvhjelp fra kvinne til kvinne Høyres Kvinnenettverk Inner Wheel Norge Interkulturell Kvinnegruppe (IKKG) International Association of Women in Radio and Television (IAWRT), norsk avdeling Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Jenter i Skogbruket JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner KFUK-Utvalget Kirkerådet, utvalg for kjønn og likestilling Krisesentersekretariatet Kristelig Folkepartis Kvinner Kvinnefronten i Norge Kvinnevisjon KUN Senter for kunnskap og likestilling Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Latin-Amerikagruppene i Norges kvinneutvalg Magdalena Norway MiRA Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner Musu Kambeng Kaffo Nei til EUs kvinneutvalg Nett BK - Nettverk for bosniske kvinner Nettverk for Øst-Timors kvinner (NET) New Life Community Kvinneutvalg Norges Bygdekvinnelag Norges Kristelige Studentforbunds kvinnegruppe Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Venstrekvinnelag Norgesunionen av Soroptimistklubber Norsk Bonde- og Småbrukarlags Kvinneutvalg Norsk Kvinnelig Teologforening 4

5 Norsk Kvinnesaksforening Norsk Sykepleierforbund Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) Norske Kvinnelige Akademikere Norske Kvinnelige Juristers Forening Norske Kvinners Sanitetsforening Palestinakomiteens Kvinneutvalg Pan-African Women s Association (PAWA) RadiOrakel Raudts kvinneutvalg SAIHs Kvinne- og likestillingsutvalg cilo Norge Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinneforening Senterkvinnene Sex og Politikk Somali Kvinneklubb Somalisk Kulturhus, kvinnegruppa Somalisk Kvinneforening Somaliske Kvinners Solidaritetsforening SVs Kvinnepolitiske Utvalg Tamilsk Kvinneorganisasjon The Africa Center for Information and Development (ACID), Gender Committee Utdanningsforbundets likestillingsgruppe Utviklingsfondets kvinneutvalg Zonta International 5

6 Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Virksomhetens art og hvor den drives FOKUS formål er 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. 2. FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement. FOKUS er lokalisert i Oslo kommune. Redegjørelse om fortsatt drift. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Det er tilført egenkapital på NOK I tillegg har FOKUS utover dette TVaksjonsmidlene uten restriksjoner. FOKUS har rammeavtale med Norad på prosjekt og informasjon. FOKUS inngikk i 2010 en ny fem-årig rammeavtale med Norad som sikrer fortsatt drift. Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø. FOKUS diskriminerer ikke på bakgrunn av kjønn, sosial status, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, ekteskapelig status, politisk, etnisk og/eller religiøs tilhørighet. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører FOKUS oversikt over sykefravær. I 2011 har sykefraværet vært 274 dager. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. FOKUS har vært gjennom en omfattende omorganisering av arbeidet, noe som også har preget arbeidsmiljøet. Det ble derfor vedtatt at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i Denne ble gjennomført og det har vært gjennomført tiltak for å følge opp anbefalingene i denne. For øvrig har FOKUS ikke hatt ulykker eller skader. Forhold som kan påvirke det ytre miljø. Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Antikorrupsjonsarbeid FOKUS har utarbeidet en håndbok i antikorrupsjonsarbeid. I tillegg er det utarbeidet etiske retningslinjer som alle ansatte har signert. I 2008 ble det vedtatt å anmelde en av medlemsorganisasjonene for underslag i forbindelse med prosjektbevilging. Saken er nå henlagt av politiet, men etter møte i forliksrådet har vedkommende sagt seg villig til å tilbakebetale deler av beløpet gjennom månedlige avdrag. 6

7 Redegjørelse om årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet ekstraordinære forhold som har påvirket årets resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av FOKUS årsregnskap. Redegjørelse om den fremtidige utviklingen. Det forventes at neste års aktivitet vil ligge på et litt lavere nivå enn for inneværende regnskapsår, da det er mindre TV- aksjonsmidler igjen til bruk i Forskning og utvikling. FOKUS har ikke arbeidet med særskilte forskningsarbeider. FOKUS har med bakgrunn i vedtatt strategiplan for perioden 2007 til 2012 og NIBRs organisasjonsgjennomgang gjennomført en intern prosess som skal legge grunnlaget for overgang fra prosjekt til program, og en økt synliggjøring av FOKUS som politisk aktør. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2011: Aktivitetsresultatet for 2011 på ,37 er dekket inn på følgende måte: Reduksjon av egenkapital TVA med restriksjoner ,31 Reduksjon av egenkapital TVA uten restriksjoner ,00 Tilført EK ,94 Sum disponering ,37 Oslo, den 27. juni 2012 Rina Mariann Hansen Fungerende styreleder June Cathrine Ormstad Kristin Hansen Merete Larsmon Bergdis Joelsdottir Anton Popic Ansattes representant Gro Lindstad daglig leder 7

8 ORGANISASJONEN FOKUS Hovedmål: Skal ha gjennomført og realisert de oppgaver og mål som er trukket opp i virksomhetsplanen for 2011 FOKUS Overordnet mål: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. Formål: - FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål - FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement FOKUS visjon En rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. Om FOKUS FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er et kompetanse og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i De 12 områdene 1 i handlingsplanen er det tematiske utgangspunktet for FOKUS virksomhet. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette til dels også jentebarn, avhengig av problemstillingen. FOKUS har en rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon har FOKUS i strategiperioden ( ) prioritert følgende tre tema: Kvinners rettigheter Vold mot kvinner (Handel med kvinner, kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, kvinner i og etter krig og konflikt)* 1 De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn. 8

9 Kvinners politiske og økonomiske deltakelse herunder prioritert kvinner og klima * Kvinner i og etter krig og konflikt (herunder SR 1325) er et prioritert tema under vold mot kvinner Hoveddelen av FOKUS virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom Norad, Utenriksdepartementet, Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. FOKUS virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Beskytter for FOKUS er Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit. Beskytterskapet ble i 2010 forlenget med fem år. Medlemsorganisasjoner FOKUS bidrar til å styrke den internasjonale kvinne- og kjønnsdimensjonen i et bredt mangfold av organisasjoner. Pr består FOKUS av 74 medlemsorganisasjoner. Det omfatter ulike typer kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Organisasjonene har til sammen en medlemsmasse på en halv million som er spredd over hele landet. Internasjonalt har organisasjonene tilknytning til over 50 verdensomspennende kvinneorganisasjoner og nettverk. Organisasjonene i FOKUS har felles plattform i vektleggingen av kvinners organisering og deltakelse som avgjørende for en bærekraftig utvikling. FOKUS har etablert kontakter til miljø-, solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjoner, forskningsmiljøer, regionale og internasjonale kvinnenettverk og kvinnegrupper i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika og Øst-Europa. Strategi for FOKUS FOKUS vedtok i 2007 en overordnet strategi for 2007 til Strategien legger retningslinjer for virksomheten. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på å utvikle virksomheten videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer kompetent pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. Hovedmål for strategiperioden har vært: - Å styrke kvinners rettigheter Kvinners organisering og deltakelse skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners rettigheter. - Å bekjempe vold mot kvinner Kvinneorganisasjonene skal øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak med sikte på å redusere omfanget av vold mot kvinner. - Å styrke kvinners politiske og økonomiske deltakelse Kvinners organisering og deltakelse skal styrke deres kontroll over økonomiske ressurser og øke deres innflytelse i politiske strukturer på ulike nivå. - Å styrke FOKUS som en pådriver for kvinners rettigheter 2012 var siste året i strategiperioden og det ble derfor tidlig i 2011 nedsatt en strategigruppe som skulle utarbeide et forslag til revidert strategi. Gruppen bestod av to styremedlemmer, to representanter fra medlemsorganisasjonene og tre fra sekretariatet. Det ble først utarbeidet en kortfattet gjennomgang av 9

10 gjeldende strategi. Gjennomgang skulle se på strategiens styrker og svakheter som retningsgivende for FOKUS arbeid i forhold til prosjekt/programarbeid, info/pådriver- og kompetanse-rollen, samt finansieringssituasjonen. Den skulle også se på om FOKUS har oppfylt strategien, på hvilke felt og hvorfor/hvorfor ikke. Gjennomgangen dannet utgangspunkt for diskusjonen under et medlemsmøte som ble avholdt i juni. Det ble deretter utarbeidet et utkast til revidert strategi som ble sendt ut til medlemsorganisasjonene i august med frist for innspill Syv organisasjoner leverte høringsinnspill, der majoriteten av innspillene ble tatt til følge. Parallelt ble utkastet behandlet av fagutvalgene. Et nytt medlemsmøte ble avholdt i september med gode diskusjoner og relevante innspill. Sekretariatet/strategigruppen gjorde en vurdering av innspillene fra høringsrunden, fagutvalgene og medlemsmøtet, og reviderte dokumentet. Etter å ha vært på en siste høringsrunde blant organisasjonene, ble forslaget til revidert strategi sendt organisasjonene og vedtatt på representantskapsmøtet i november. I 2011 har FOKUS Vedtatt ny revidert strategi Åpnet FOKUS kontor i Colombia Gjennomført diplomastudier for kvinner i Colombia Arrangementer i forbindelse med Nobels Fredspris Artikkelserier på FOKUS hjemmeside Deltatt på styremøtene i FNs Kvinneorganisasjon UN Women Bidratt til kvinneperspektiv i utviklingssamarbeidet Vært pådriver overfor regjeringen i forhold til prioritering av kvinner Satt kvinner i krig og konflikt og oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 på dagsorden Satt vold mot kvinner på dagsorden Satt kvinners rettigheter på dagsorden Satt kvinners politiske og økonomiske rettigheter på dagsorden Arbeidet aktivt for å fremme internasjonal likestilling overfor norske myndigheter Økt satsning på FNs Kvinnekommisjons møte Gjennomført nettverkskonferanse om FGM i Etiopia Ledet og sluttført arbeidet med skyggerapport til CEDAW Vært en viktig pådriver for å få situasjonen i Colombia på den politiske dagsorden Forberedt stemmerettsjubileet i 2013 Økt synliggjøring og kompetanse på Kvinner og Klima Deltatt i offisielle delegasjonen til FNs MUL møte i Istanbul Aktiv deltakelse under FNs Toppmøte om bistandseffektivitet i Busan. Startet arbeidet med forberedelse til FNs Toppmøte om bærekraftig utvikling, Rio +20 Dialog frem mot COP 17 i Durban, Sør-Afrika Økt synliggjøring i media og på nettsidene 10

11 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan. Planen er en operasjonalisering på årsbasis av de intensjoner som er nedfelt i strategiplanen. Virksomhetsplanen omfatter følgende områder: Prosjekt/programstyring, analyse- og utredning, kommunikasjon, strategisk aktør og organisasjon. Det er utarbeidet egne indikatorer for måling av resultater. Hovedstrategier i arbeidet er: o Partnerskap, lokal forankring, lokal kompetanse, bærekraftig utvikling o Geografisk fokusering o Tematiske prioritering o Fra prosjekt til program o Systematisk måling/evaluering/dokumentasjon av utførte aktiviteter og oppnådde resultater effektiv virkemiddelbruk o Kollektiv læring/erfaringsoverføring Etiske retningslinjer FOKUS etiske retningslinjer og verdier danner grunnlaget for FOKUS handlinger overfor alle som FOKUS ansatte, styret og medlemmer av FOKUS kommer i kontakt med både internt og eksternt. Formålet med retningslinjene er å sikre respekt for partnernes personlige integritet og å støtte opp om FOKUS omdømme. Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av alle typer og hvis det skjer: foreskrive sanksjoner som er nødvendig for å gjenopprette tilliten til FOKUS og sikre rettferdighet for den krenkede. FOKUS er avhengig av høy grad av tillit for å gjennomføre sitt utviklingssamarbeid. I tillegg skal de etiske retningslinjene sikre at FOKUS i alle ledd (sekretariat, styre, medlemsorganisasjoner og partnere i Sør) opptrer på en måte som fremmer menneskerettigheter og bærekraftig utvikling (inkludert miljø, antikorrupsjon og verdige arbeidsforhold) Retningslinjene ble lagt frem for medlemsorganisasjonene på medlemsmøte i 2010 og det ble gitt innspill til hvordan disse kunne tilpasses organisasjonene og partnerne ute. Kompetanseutvikling Det legges vekt på å videreutvikle FOKUS kompetanse for å fortsette å være en viktig ressurs på kvinne- og utviklingsspørsmål. FOKUS rolle som kompetansesenter er styrket for å nå målene i strategiperioden. Metodene for dette er systematisk innhenting av dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer. Dette spres gjennom websiden, Facebook, publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. FOKUS er et møtested og kunnskapsbase for samarbeid og informasjon om internasjonale kvinnespørsmål, spesielt med hensyn til gode metoder og fagressurser. FOKUS er pådriver og deltar i debatt om bistand og utvikling i et kvinneperspektiv. Det jobbes med gode rutiner slik at partnere i Sør er premissleverandører. Kompetansesenterfunksjonen inngår som en integrert del av FOKUS formelle struktur. FOKUS eget program/prosjektsamarbeid, inkludert prosjektorganisasjonene i Sør, er en viktig kunnskapsbase for kompetansearbeidet. 11

12 Det satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Kompetansesenterfunksjonen er en viktig del av dette. Det legges i tillegg til rette for skolering blant medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å oppdatere tematisk kunnskap og fremme gode tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, informasjons- og påvirkningsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. Nasjonalkomité i Norge for UN Women FOKUS er nasjonalkomité i Norge for FNs kvinneorganisasjon, UN Women. Gjennom dette har FOKUS påvirkningskraft direkte inn i FN og bringer budskap fra kvinneorganisasjonene i Sør og søsterorganisasjoner i Norge til FN. Representantskapsmøtet vedtok høsten 2009 at FOKUS skulle bli Nasjonalkomité i Norge for UNIFEM med en prøvetid på ett år. Dette vedtaket ble forlenget med ett år høsten Saken ble så tatt opp på Representantskapsmøtet 2011 og det ble vedtatt at FOKUS viderefører sitt engasjement som Nasjonalkomite for UN Women. Det vil bli utarbeidet en strategi for hvordan FOKUS skal bruke sin rolle som nasjonalkomité for UN Women. Denne vil også inkludere en avklaring rundt FOKUS sine ulike roller, som en sivilsamfunnsbasert medlemsorganisasjon og nasjonalkomité for en FN-organisasjon. Ved å være nasjonalkomité for UN Women, gir dette FOKUS enda større tyngde som internasjonal samfunnsaktør for kvinners rettigheter og likestilling. FOKUS får en sterkere stemme i FN og internasjonale sammenhenger generelt. Dette er en stor fordel i forhold til internasjonal nettverksbygging, spesielt med tanke på det globale forskningsmiljøet innenfor kjønns- og likestillingsstudier. I prosessen med å utarbeide handlingsplan og plattform for den nye organisasjonen har FOKUS vært aktivt med innspill til norske myndigheter. Michelle Bachelet, Under-Secretary General og Executive Director, UN Women, besøkte i oktober Norge. I den forbindelse var hun FOKUS gjest under paneldebatt på Litteraturhuset. I desember var hun igjen FOKUS gjest. Denne gangen på arrangement som FOKUS hadde i forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris. Norge har en representant i styret for UN Women. FOKUS deltar som observatør på alle styremøtene for å bidra med innspill og delta i viktige beslutningsprosesser. I tillegg har FOKUS jevnlig møter med UN Women når FOKUS er i New York. FOKUS har tatt initiativ til et nordisk samarbeid med de andre nordiske nasjonalkomiteene i UN Women. Informasjon fra UN Women legges ut på FOKUS nettside. Den legges også ut på medlemsrommet slik at medlemsorganisasjonene kan bruke denne informasjonen i sitt eget arbeid. FOKUS er del av UN Women s kampanje «SAY NO» mot vold mot kvinner. Sekretariat Sekretariatet i FOKUS besto i 2011 av daglig leder, administrasjons- og økonomisjef, programsjef, kommunikasjonssjef, informasjonsrådgiver (på korttidsengasjement,) fire programrådgivere, en rådgiver på administrasjon og økonomi, to rådgivere på analyse- og utredning, en prosjektleder for prosjekt

13 Colombia og Sri Lanka, en administrasjonskonsulent, en resepsjonist og regnskapsfører på deltid. Ny daglig leder, Gro Lindstad, tiltrådte stillingen fra Tariffavtale FOKUS er organisert som arbeidsgiver gjennom VIRKE. De ansatte er organisert i NTL og Akademikerne. 13

14 PROSJEKT- OG PROGRAM FOKUS har rammeavtale med Norad for perioden I tillegg støtter FOKUS prosjekter med midlene fra TV-aksjonen i 2005, samt midler fra UD til FOKUS program 1325 i Sri Lanka og Colombia. FOKUS har et tett samarbeid med Norad både på fag, tema og på prosjektforvaltning. I tillegg samarbeider FOKUS med de to andre paraplyorganisasjonene som har rammeavtale med Norad, Atlas-alliansen (funksjonshemmedes organisasjoner) og DIGNI (misjonsorganisasjonene). Dette gjelder særlig utveksling av erfaringer på prosjektforvaltning og med felles innspill til myndighetene om rollen som paraplyorganisasjon. MÅL OG RESULTATER Delmål 1: Ytterligere forbedret system for resultatmåling av programvirksomheten Indikator: En tematisk evaluering gjennomført og oppfølging av anbefalinger iverksatt med involvering av fagutvalg. Måling av resultater (inkludert utvikling av system for måling) innen tematiske program foretatt med involvering av fagutvalg. Innføring av tematiske evalueringer hvert år/annethvert år er et tiltak som skal gi oss mer overordnet oversikt over resultater og utfordringer innen ulike tematiske områder. Disse evalueringene er omfattende og inkluderer flere prosjekt. På den måten kan en komparativ gjennomgang gjøres av ulike tiltak, og man kan analysere hva som har virket og hva som må forbedres, og ikke minst hvordan positive erfaringer overføres til andre prosjekter. Tematiske evalueringer kan også være et godt utgangspunkt for oppbygging av program, som var en viktig del av hensikten med evalueringen som ble gjort i Nord-Sør-konsulentene gjennomførte en tematisk evaluering av FOKUS 'kjønnslemlestelse prosjekter i Øst-Afrika i Hensikten med evalueringen var å gjennomgå og sammenligne ulike erfaringer i prosjektene; identifisere de mest effektive metodene for å skape langsiktige og bærekraftige resultater i lys av situasjonen i hvert enkelt land, og gi FOKUS / relevante medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere anbefalinger for fremtidig utvikling av programmer. Evalueringen viste at FOKUS-prosjektene fremfor alt har bidratt til å øke oppmerksomheten om de skadelige effektene av kjønnslemlestelse. Resultater rapportert peker også i retning av drastiske reduksjoner i utbredelsen av FGM, der en betydelig del kan tilskrives FOKUS-prosjektene. En utfordring er å måle resultater fra prosjektene. Mens mye solid og nyskapende arbeid blir gjort på bakken, blir resultatene ofte ikke fanget opp i de skriftlige rapportene. Funnene i evalueringen, herunder anbefalingene, vil bli diskutert i detalj med de aktuelle samarbeidspartnere på et felles seminar i Nairobi i juni Spesiell vekt vil bli lagt på utvikling og gjennomføring av baseline studier tilpasset den lokale konteksten. Videre vil FOKUS ta en aktiv rolle i konsolideringen av arbeidet mot kjønnslemlestelse utført i Kenya og Tanzania ved å bistå de fire nåværende partnerorganisasjoner i å utvikle et felles program, som anbefalt i evalueringsrapporten. 14

15 Arbeidet med utvikling av en database for måling av resultater i prosjekter og program ble startet. Målet er å bygge opp en database som gir oss mulighet til å se ulike prosjekter, geografiske områder og program i sammenheng og få ut aggregerte oversikter over resultater. Databasen er klar for testing i Delmål 2: Programmer utviklet i tråd med gjeldende landstrategier. FOKUS har over flere år arbeidet med en hensiktsmessig overgang fra en prosjektbasert til programbasert tilnærming innenfor vedtatte prioriterte tema og begrensede geografiske områder. De to pilotprogrammene, Tanzania og Guatemala, ble videreutviklet, og grunnlaget ble lagt for involvering av flere medlemsorganisasjoner og partnere; I Guatemala tok FOKUS, i samarbeid med medlemsorganisasjoner og partnere, initiativ til en studie av tidligere tiltak for å forbedre politiets innsats mot vold mot kvinner. Studien skal også komme med forslag til mulige tiltak. Basert på dette vil en eller flere av partnerne i programmet søke midler til gjennomføring av et prosjekt rettet mot politiet i Guatemala. Prosjektet vil bli en integrert del av programmet. I tillegg gjorde FOKUS tre partnerorganisasjoner FNs sikkerhetsråds resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet (1325) viden gjennom radioprogrammer om innholdet i resolusjonen. Fem radioprogrammer ble produsert og sendt på 4 maya språk og på spansk. Et annet viktig resultat av programsamarbeidet var at 48 kvinner gjennomførte universitetsstudiet på kvinners menneskerettigheter som er utviklet av programmet. I Tanzania ble en ny partner inkludert i programmet, og prosjekter innenfor kvinner/landrettigheter/klimatilpasning ble forberedt og resulterte i to pilotprosjekter som ble igangsatt i Aktiviteter i regi av programmet førte til økt kompetanse hos og et større fokus på påvirkningsarbeid opp mot lokale myndigheter, og samarbeid mellom de tradisjonelle FOKUS partnerne og pådriver og utredningsorganisasjonen Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) ble konkretisert Videre er det flere av FOKUS medlemsorganisasjoner som har utviklet programmer der flere prosjekter inngår: Kvinne- og familieforbundets program i Uganda /Kenya, KFUK sitt tematiske program med fokus på organisasjonsutvikling for å konsolidere innsatsen innenfor kvinner fred og sikkerhet (Sør-Sudan, Sri Lanka og de palestinske områdene) og SAIH sitt program på vold mot kvinner i Sør-Afrika med tre partnere. FOKUS arrangerte nettverkskonferanse i Addis Abeba i januar 2011, der hovedmålsettingen var å få tilbakemeldinger fra partnerne som arbeider med kjønnslemlestelse (Female genital mutilation, FGM) på om og i tilfelle hvordan et tematisk program på FGM burde utvikles. Konferansen var svært fruktbar og resulterte i en rekke anbefalinger og forslag for programutvikling. Dette arbeidet ble tatt videre, og resulterte blant annet i en tematisk evaluering (se under), hvis anbefalinger legger grunnlag for det videre arbeidet med programutvikling i Fordeling av midler I 2011 ble det utbetalt kroner til 28 prosjekter/pilotprogram gjennom rammeavtalen med Norad. I tillegg ble det gjennom TV-aksjonen 2005 utbetalt kroner til 21 prosjekter. Dette blir en total utbetaling på kroner til 49 prosjekter. 15

16 Prosjektene er fordelt Asia, Midt-Østen, Afrika, Latin-Amerika og globalt, dvs. prosjekter som arbeider i flere land/kontinent. Se prosjektoversikt vedlegg 3. Prosjekt SR 1325 Colombia og Sri Lanka 2011 var første år for implementering av FOKUS program 1325 i Colombia. Åtte lokale organisasjoner samarbeider i programmet, som er bygget opp fra starten av partnerorganisasjonene i samarbeid med FOKUS medarbeidere i Colombia. De planlagte målene for 2011 er nådd, og FOKUS Colombia har sammen med partnerne vært en svært synlig aktør også på pådriversiden. Programmet i Sri Lanka ble designet i løpet av 2011, og var ved utgangen av året klart til implementering. Ni lokale organisasjoner som representerer tamilske singalesiske og muslimske organisasjoner, både fra det lokale til hovedstadsbaserte organisasjoner, har deltatt i oppbyggingen. FOKUS startet også forberedelser til opprettelse av kontor, registrering av organisasjonen samt rekruttering av stab. Evaluering I 2011 ble det gjennomført en tematisk evaluering av FOKUS prosjekter på kjønnslemlestelse i Øst- Afrika, se over. Følgende TV-aksjonsfinansierte prosjekter ble evaluert: DHB 80054: Hvite Bånd/Fundación Debora: Menneskerettigheter og yrkesopplæring til kvinner (Guatemala) TV-KFUK-BGD-80012: KFUK/YWCA: Kvinner for endring (Bangladesh) I tillegg begynte sekretariatet i samarbeid med flere organisasjoner forberedelser til evalueringer i Prosjektbesøk Styret/sekretariatet gjennomførte følgende prosjektbesøk: - Addis Ababa, Etiopia FOKUS Nettverkskonferanse FGM. - Addis Ababa, Etiopia. Prosjektreise. Møte nasjonale komiteer av IAC i Øst-Afrika. - Kuala Lumpur, Malaysia - Prosjektreise/IAWRT konferanse om kvinner i media. - Prosjektoppfølgingsreise til fem partnerorganisasjoner i Sør-Afrika; Masimanyane, Gender Links, 1in9 Campaign, the Curriculum Development Project (CDP) og Agisanang Domestic Abuse Prevention (ADAPT) + Krisesentersekretariatet. - Oppfølging av Afghanistan-programmet, tre-dagers workshop i Dubai (eksternt pga sikkerhetssituasjonen i Afghanistan) med partnerorganisasjonene; Nangarhar Institute of Health Sciences (IHS), Afghan Midwives Association (AMA), NAC Kabul kontoret, Afghanistankomiteens kvinneutvalg og Den norske jordmorforening. - Guatemala, deltakelse på konferanse om kvinners politiske deltakelse og prosjektbesøk hos CONAVIGUA, MOLOJ, MTM og Fundacion Debora - Sri Lanka, møte med organisasjoner 16

17 - Colombia, programoppfølging - Dubai, møte med Sri Lanka konsulenter om base line og programdesign for program 1325 på Sri Lanka - Kuala Lumpur, oppfølgingsmøte med konsulentene om design og baseline, Sri Lanka - Sri Lanka, sluttfasen av designarbeidet og workshop med utvalgte organisasjoner - Colombia, programoppfølging og avslutning av diplomastudiet. - Tanzania, Kvinner Kan seminar og programoppfølging - Kenya, prosjektoppfølging, kurs i forvaltning for partnerne Det har vært holdt programoppfølgingsseminarer i Guatemala og Tanzania. Prosjektforvaltning og rutiner FOKUS sekretariat har utarbeidet en egen prosjektforvaltningsmappe. Mappen er ment som et verktøy for organisasjonene i program/prosjektarbeidet. Den inneholder forklaringer i forhold til alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet presenteres i kronologisk rekkefølge fra den dagen organisasjonene begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser og evalueringer. Prosjektforvaltningsverktøyet Petrus ble videreutviklet og fungerer stadig bedre. Prosjektforvaltingsmappen oppdateres årlig og omfatter både Norad- og TV-aksjonsprosjektene. Ved inngåelse av nye kontrakter gjennomfører FOKUS sekretariat hvert år møter med alle prosjektorganisasjonene for å gå gjennom administrative rutiner, få informasjon om prosjektenes fremdrift og planer. Kontraktsmøtene er en viktig møteplass for FOKUS-sekretariatet og organisasjonene. Møte Norad Det ble i juni 2011 arrangert møte med Norad for å diskutere Norads kriterier og FOKUS rolle. Les mer om prosjekt/program på FAGUTVALG Delmål 3: Nye fagutvalg konsolidert Indikator: Minst 4 møter avhold i hvert fagutvalg Fagutvalgene har bidratt til utarbeidelse av ToR for tematisk evaluering (se over), forbedring av system for resultatmåling og kompetanseutvikling i FOKUS, samt fagutvikling innenfor sine temaområder. Fagutvalgenes formål er å styrke FOKUS helhetlige arbeid med programmer og arbeide for en mer systematisk bruk av medlemsorganisasjonenes kompetanse, samt bistå med kompetansebygging i FOKUS innen sitt tematiske område. Sør-partnere er en viktig del av dette arbeidet. Utvalgsmedlemmene representerer ikke sin medlemsorganisasjon, men er FOKUS representant utpekt på bakgrunn av sin kompetanse på det tematiske området. Utvalgsmedlemmene sitter i utvalgene i to år. Halvparten av medlemmene kan få en fornyet periode slik at sammenhengende periode kan strekke seg over fire år, dette for å unngå at alle medlemmene skiftes ut samtidig. 17

18 FAGUTVALGENES ARBEID I 2011 Det ble avholdt 3-4 møter i hvert fagutvalg i Fagutvalgene var høringsinstanser i arbeidet med FOKUS strategi for Videre bidro de aktivt inn i fagutviklings på FOKUS tematiske områder, her nevnes kun noen eksempler: - Utvalget på vold mot kvinner var involvert i utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse for tematisk evaluering på FGM samt studie av tidligere tiltak for å forbedre politiets innsats mot vold mot kvinner. - Utvalg på kvinners rettigheter og mobilisering deltok med faginnspill til internasjonale prosesser på tematikken kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter samt arrangementa av seminar om tematikken. - Fagutvalg på kvinners økonomiske og politiske rettigheter arbeidet spesielt med tematikken landrettigheter og «gender budgeting». Det ble arrangert seminar om sistnevnte med FOKUS partner Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) som er eksperter på tematikken. KOMMUNIKASJONSARBEID Hovedmål: Skal ha økt det norske samfunns kunnskap og forståelse for kvinners rolle og situasjon i et utviklingsperspektiv. Delmål: Økt engasjement og interesse om FOKUS blant medlemsorganisasjoner og partnere i Sør. Økt synlighet på flere arenaer Virkemidlene for å nå informasjonsfaglige mål er å skape debatt, engasjement og økt kunnskap om kvinners posisjon internasjonalt gjennom våre ulike informasjonskanaler og fora. FOKUS har derfor i året som gikk jobbet mye med videreutvikling av sosiale medier som web, Facebook og Twitter og omlegging av magasinet Kvinner Sammen. I tillegg har det vært utarbeidet strategiske årsplaner i forhold til media, bruk av kronikker etc. FOKUS bruker aktivt ressurspersoner fra kvinneorganisasjoner og kvinnemiljøer i utadrettet virksomhet i Norge. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle kontaktnettet vårt i sør og det arbeides aktivt opp mot profesjonelle medieorganisasjoner. FOKUS nedsatte i 2011 en egen tverrfaglig redaksjonskomite som har ukentlige møter for planlegging av websaker, kronikker og andre websaker. I tillegg har sekretariatet medieovervåking hver morgen. Kvinner Sammen Kvinner Sammen kommer vanligvis ut fire ganger i året og dekker ulike kvinnepolitiske temaer fra den internasjonale arenaen. Korrespondentene i sør er aktive bidragsytere, noe som bidrar til variert stoff fra ulike regionale og politiske ståsteder. Kvinner Sammen kom i 2011 ut med bare to nummer fordi det var et ønske fra Norad og FOKUS om at 18

19 bladet først skulle evalueres. Dette ble gjort første halvår av Anne Hege Simonsen og det ble konkludert med at bladet fortsatt skal utgis, men med noen omlegginger og spissing tematisk og med bruk av temaredaktører. Nr. 1/2011 Aid effectiveness is there Gender Equality? NR var et spesialnummer om bistandseffektivitet i forbindelse med FNs konferanse i Busan med samme tema. Nummeret ble utgitt på engelsk. FOKUS hyret Barbara Adams, anerkjent økonom med lang erfaring fra FN-systemet, som temaredaktør for dette nummeret. Nr. 2/2011 Rural Women, - kampen for økt rettferdighet. Nr ble utgitt med utgangspunkt i temaet for FNs Kvinnekommisjons møte Magasinet ble i tillegg laget som et bakgrunnsdokument i forbindelse med den årlige Kontaktkonferansen mellom norske myndigheter og sivilt samfunn. Tema var delt inn i tre forskjellige deler: klima og bærekraftig utvikling, matsikkerhet og landrettigheter. Nummeret ble også oversatt og trykket opp på engelsk i forbindelse med FNs kvinnekommisjonsmøte hvor 500 eksemplarer ble delt ut i løpet av kort tid. Web Alle artiklene i Kvinner Sammen blir rutinemessig lagt ut på web og hvert nummer blir annonsert på global.no. Korrespondenter/bidragsytere Ved siden av tidligere og faste korrespondenter har nye sør-korrespondenter og frilansjournalister bidratt med bilder og artikler I tillegg har FOKUS-sekretariat og andre fagpersoner bidratt med artikler. Opplag Opplaget i 2011 var på og med et fast sidetall på 32 sider. Antall abonnenter er økende. Seminarer/møter/konferanser FOKUS arrangerer flere seminarer årlig, med internasjonale gjester som inviteres til Oslo for å snakke om aktuelle globale kvinnepolitiske tema. Seminarene arrangeres ofte som et tverrfaglig samarbeid med andre organisasjoner. FOKUS satser på konferanse/ seminarvirksomhet for å mobilisere medlemsorganisasjonene og skape arenaer hvor fagpersoner fra sør, myndigheter og FOKUS nettverket kommer sammen. Målet er å bidra 19

20 til å skape møteplasser for diskusjon, kunnskapsutveksling og nettverksbygging. Dette er et viktig middel for å sette kvinneperspektiver på den politiske dagsorden, og bidra til å ivareta vokterrollen som FOKUS har. Diasporaorganisasjonene er en særlig ressurs i dette arbeidet. FOKUS arrangerte i 2011 følgende seminarer/konferanser: - Kontaktkonferansen 2011 Se egen rapport under FOKUS som strategisk aktør. - Frokostmøte 8. mars med Torild Skard og Julie Brodtkorp - Frokostmøte i Norad i samarbeid med Afghanistanskomiteen i Norge og Den norske jordmorforening med Feroza Mushtari, konstituert leder for den afghanske jordmorforeningen (Afghan Midwives Association - AMA) og Noorzia Shinwari, lærer ved jordmorutdanningen ved Nangarhar Institute of Health Sciences (IHS), og representant for AMA i region-øst om kvinners reproduktive helse og rettigheter i Afghanistan. - Side-arrangement under CSW 2011 om «Sexual and reproductive rights issues under pressure: Women s rights to safe abortion and equal treatment regardless of sexual orientation med Tine Mørch-Smith (ambassadør, den norske FN-delegasjonen), Jacqueline Nolley (Catholics for Choice), Gill Greer (IPPF International Planned Parenthood Federation) og Carrie Shelver (1in9 Campaign, South Africa). - Contemporary Sexual Politics: The US Abortion Wars Going Global? Fellesarrangement/debattmøte med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/uio, Sex og Politikk og Amnesty International på Litteraturhuset med Carole Joffe (Bixby Center for Global Reproductive Health, University of California), Berit Austveg (Reproductive Health Matters) og Gro Lindstad (FOKUS). Paneldiskusjon Justice Delayed, Justice Denied: Increasing Women s Access to Justice During and After Conflict Litteraturhuset med Michelle Bachelet, leder av UN Women, statssekretær Gry Larsen, leder av Stortingets forsvarskomite Ine Marie Erikssen Søreide og styreleder I FOKUS, Ågot Valle. - Film fra Sør deltakelse sammen med IAWRT og visning av den FOKUS-støttede dokumentarfilmen «Hvordan forstå menneskehandel?» - Youth we can! How can we engage young people in the fight against HIV/AIDS? Fellesarrangement/debattmøte med Sex og Politikk og IHSG (Internasjonal helse- og sosialgruppe) på Cafeteatret med Zandile Mqwathi (National Focal Point of South Africa, Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA), Anette Remme (SAIH), Sheri Lee Bastien (Universitetet i Oslo) og Anette Trettebergstuen (Stortingsrepresentant). - Deltakelse i Verdens Aidsdag-komité 2012 og deltakelse på fellesmarkering sammen med en rekke norske organisasjoner på Oslo S på den internasjonale aidsdagen 1. desember. - Fire fagmøter i SRHR-nettverket i samarbeid med kjernegruppen (FOKUS, Sex og Politikk, Amnesty, CARE og Redd Barna) - Møte på Stortinget med Inga Marte Thorkildsen i samarbeid med Afghanistankomiteen i Norge og med Feroza Mushtari (Afghan Midwives Association - AMA) og Noorzia Shinwari (Nangarhar Institute of Health Sciences - IHS). 20

21 - Medlemsseminar om hvordan vi som organisasjoner bidrar vi til styrking av sivilt samfunn i sør og hvordan måle dette, med Jan-Petter Holtedahl, seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn, Norad, Björn Ternström, Ternström Consulting AB Team samt Marit Sørheim - Minikurs om Kvinner kan med Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk. - Medlemsmøte om revidert strategi for FOKUS Malmø, Sverige FOKUS deltok med presentasjon av Norges arbeid for kvinner, fred og sikkerhet. - Presentasjon av FOKUS arbeid for å bekjempe seksuelle overgrep i krig. Paneldeltakelse SVfakultetet på Blindern m/ PRIO og FAFO. Arr: Amnesty Norge. - FGM-seminar m/ lokale partnere fra Afrika hos FOKUS i samarbeid med NKVTS (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress). - FOKUS bidro med presentasjon om Norges Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet og rollen til det sivile samfunn på Konferansen Women, Peace and Security. - Fritt Ord. Tittel: Menneskehandel Journalister og jakten på det fengende oppslaget (Arr. IAWRT, støttet av FOKUS m/ filmskaper Ananya Chakraborti fra India). - Partnership for Change Lansering Litteraturhuset (Gro Lindstad deltok i panelet) - Visning av filmen «Whistleblower» i samarbeid med IKFF og Partnership for Change. Påfølgende paneldiskusjon med Madeleine Rees, tidl. utsending for FNs Høykommisær for menneskerettigheter i Bosnia. - Aktiviteter i forbindelse med Nobels Fredspris (se egen rapport) - Seminar om kvinner og klima i samarbeid med Huairoukommisjonen. Nobels Fredspris arrangementer I forbindelse med at Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman var FOKUS hovedarrangør og medarrangør på en rekke arrangementer. Disse var: - Kronikk om SR 1325 Uten kvinner ingen fred - Artikkelserie på FOKUS web om SR Gjesteblogg på hjemmesiden til Petter Stordalen - Utstilling på Rådhusplassen «No Women no Peace», samarbeid med Nobels Fredssenter - Filmvisning «Pray the Devil back to Hell» med Leymah Gbowee, PRIO - Jubelfrokost, med appell fra bl.a. Audun Lysbakken i samarbeid med LDO - Fakkeltog i samarbeid med Norges Fredsråd - Seminar/paneldiskusjon med internasjonale gjester som Piedad Cordoba (Colombia), Bandana Rana (Nepal), Sanam Anderlini (Iran), Mavic Cabrera-Balleza (Filippinene) og Tawakkol Karman i samarbeid med PRIO og Forum Dokumentarsamarbeid med Mediaoperatørene og Norges Fredsråd Fakkeltoget lørdag 10 desember samlet ca deltakere. Hoved-appellen ble holdt av Elisabeth Rehn, fredsaktivist og Finlands tidligere forsvarsminister. I tillegg holdt daglig leder i FOKUS, Gro 21

22 Lindstad og daglig leder i Norges Fredsråd appeller sammen med Hannah Wozene Kvam fra Queendom. Arrangementet på Youngstorget ble ledet av fung. Styreleder Rina Mariann Hansen. Women, peace and security what impact will the Nobel Peace Prize have on future work? Søndag 11. desember deltok fredsprisvinner for 2011, Tawakkol Karman, sammen med internasjonale eksperter og fredsaktivister, norske politikere, forskere og to hundre deltakere for å diskutere veien videre for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet (SR 1325). Seminaret ble arrangert av FOKUS, i samarbeid med PRIO og Forum 1325, og var delt i to deler, hvor det første panelet besto av Anne-Marie Goetz fra UN WOMEN, Piedad Cordoba fra Colombia, Mavic Cabrera- Ballezza fra Filippinene, Harriette Willams fra Sør-Afrika og Bandana Rana fra Nepal.. Kristian Berg Harpviken, direktør ved PRIO, og Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS ledet debatten. Panelet diskuterte SR 1325s relevans både som etterlengtet rettslig plattform i mange land under gjenoppbygging i tillegg til utfordringene ved å gjøre resolusjonen relevant uavhengig av kulturelle forskjeller og mangel på nasjonale planer for implementering og ettersyn. Etter tildelingen av fredsprisen til Tawakkol Karman, Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee var flere av deltakerne i panelet opptatt av hvordan de kunne gjøre denne prisen relevant også i sine egne hjemland. Andre del av seminaret handlet om utsiktene for kvinner og likestilling i den arabiske våren. Her ledet forsker og forfatter Laila Bokhari diskusjonen hvor fredsprisvinneren for 2011, Tawakkol Karman, journalist og fredsaktivist fra Jemen, deltok sammen med Ine Marie Eriksen Søreide, leder for Norges Utenrikskomite, og den iranske eksperten på kvinner og fredsbygging, Sanam Naraghi-Anderlini. Tawakkol Karman sa blant annet: «We need to empower the women who stood up against the dictatorship. We need to empower the youth who has fought for democracy and human rights against the Saleh regime. This is the only way if you want to translate the revolution into a new, democratic state, and to be an inspiration for other countries around us. We, the Yemeni people, now need to be part of the solution, not the problem. FOKUS web I lanserte i 2010 nye nettsider. Å ha en oppdatert nettside er et kontinuerlig og ressurskrevende arbeid, der FOKUS etterstreber en webside som inneholder god og kvalitetssikret informasjon om kvinners rettigheter. FOKUS har synliggjort sitt utadrettete arbeid ved å publisere ulike pressemeldinger, kronikker/debattinnlegg, artikkelserier, annonsere møter og seminarer, og blogger. Det ble lagt stor vekt på å tilbakerapportere fra FNs kvinnekommisjon. Det etterstrebes å legge ut fire saker i uken på weben for at det skal være et levende nyhetssted. Antall personer som bruker weben har vært økende gjennom hele FOKUS daglig leder Gro Lindstad, har en egen blogg på websiden. 22

23 I tillegg har flere av de som er ute på reiser eller konferanser blogget. I forbindelse med 16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner hadde FOKUS en bloggstafett hvor det hver dag ble lagt ut en blogg om tema vold mot kvinne. Blant de som skrev blogger for FOKUS var tidl. utviklingsminister Erik Solheim, tidl. Barne, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, Stortingsrepresentant Knut Storberget, President of UN Women, Michelle Bachelet, Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen, FNs Generalsekretærs spesialrapportør på seksualisert vold i konflikt, Margot Wallström, Justisminister Grete Faremo, Lydia Alpizar, leder for AWID - Association for Women's Rights in Development og mange flere. FOKUS har i 2011 publisert flere artikkelserier på nettsiden om blant annet Progress of the Worlds Women, bistandseffektivitet foran Toppmøte i Busan og om FNs Sikkerhetsresolusjon 1325 i forbindelse med Nobels Fredspris. Alle numrene av Kvinner Sammen blir rutinemessig lagt ut på web. Det ble i 2011 gjennomført en brukertest av nettsidene for å se tilgjengelighet og relevans for det stoffet som ligger der. Brukertesten ga positive tilbakemeldinger og innspill til forbedring av siden. FOKUS nettsider har på forsiden en kalender som inneholder alle kommende konferanser som organisasjoner melder inn til FOKUS. I tillegg legges egne arrangement ut der. Nettsidene ble i 2011oversatt til engelsk og spansk og lagt ut. Sosiale Medier FOKUS opprettet i 2010 en Facebookside som i løpet av 2011 har hatt et økende antall følgere. Hver gang FOKUS legger ut saker med link fra hjemmesiden kan vi se en oppgang i antallet treff på Det er imidlertid et ønske om økt satsning for å få flere følgere på Facebook og det er utarbeidet en egen strategi for dette som iverksettes høsten FOKUS opprettet i 2011 en Twitterkonto og legger ut alle saker her i tillegg til at det twittres fra møter og konferanser hvor FOKUS deltar og om viktige nyhetssaker. På twitter er det også etter hvert blitt fler og fler som følger FOKUS blant annet flere journalister fra dagspressen. Dette har resultert i flere mediehenvendelser fra journalister og NRK. 23

24 Statistikk nyhetssaker Totalt

25 Informasjonsstøtte til FOKUS medlemsorganisasjoner FOKUS forvalter informasjonsbevilgningen til kvinneorganisasjonenes opplysningsarbeid om nord- sør informasjon. Støtten går til møter, materiell og kampanjer i regi av organisasjonene og har nedslagsfelt både regionalt og lokalt i Norge. Midlene er av stor viktighet for spredning av informasjon og engasjement om internasjonale kvinnespørsmål. Vi har i de senere årene sett at flere organisasjoner ønsker å samarbeide om større og mer kostnadskrevende arrangementer, arrangementer som vil ha stor betydning for samarbeid på tvers mellom kvinneorganisasjoner. Ikke minst gjelder dette diasporaorganisasjonene som ofte trenger noe drahjelp fra norske organisasjoner til å nå ut over egne rekker. Diasporaorganisasjonene samler imidlertid et stort antall deltakere på sine arrangementer fra egne miljø. FOKUS endret i 2011 retningslinjene for støtte slik at de er i tråd med Norads retningslinjer. Informasjonstiltaket det søkes om støtte til skal bidra til: Å skape kritisk debatt og øke kunnskap om sentrale og aktuelle nord/sør spørsmål med bakgrunn i Handlingsplanen fra FNs Kvinnekonferanse i Beijings 12 hovedområder. Å sikre meningsmangfold. Det skal skapes rom for ulike synspunkt og meninger om utviklingsspørsmål. Det skal settes fokus på årsakssammenhenger, sentrale utviklingstrekk og rammevilkår i utviklingsland gjennom et kritisk/analytisk informasjonsperspektiv. Skape landsomfattende engasjement. Det oppfordres til at miljøene også utenfor Oslo og de store byene deltar i opplysningsarbeidet. Totalt kom det inn 25 søknader, der 12 av FOKUS medlemsorganisasjoner fikk innvilget støtte til informasjonstiltak (vedlegg 4). Tiltakene varierer i både omfang og tematiske prioriteringer, samt bruk av virkemidler for å spre kunnskap om internasjonale kvinnespørsmål. Rapporter og annet informasjonsmateriell FOKUS har i 2011 sett en stor økning i antall rapporter fra prosjekt/programvirksomhet som er med på å påvirke policyutvikling. FOKUS trykket i forbindelse med forskjellige arrangementer gjennom året opp informasjonsmateriell. I tillegg ble det trykket opp faktaark om de temaene FOKUS har i sin strategi. Foredrag Ansatte i FOKUS sekretariatet har i løpet av året holdt en rekke foredrag og innledninger med tilrettelagte presentasjoner på temaene; - Innlegg på Bistandstorgets seminar: Erfaringer fra diasporaprosjekter og veien videre - Paneldebatt om mødrehelse, Nobels Fredssenter, Utenriksdepartementet og UNFPA - Innlegg på regjeringens lansering av handlingsplan SR Innlegg og deltakelse i paneldebatt på Det norske Baptistsamfunns innføringskurs i bistandsfaglige emner for diaspora i Norge - Innlegg på Bistandstorgets og Diaspora Network sitt helgeseminar på Voksenåsen: Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske og diasporaorganisasjoner - Norges Bygdekvinnelag, avd. Krogstad, innlegg om FOKUS sitt internasjonale arbeid - Presentasjon av Norges arbeid for kvinner, fred og sikkerhet, Malmø, Sverige 25

26 - Presentasjon for FOKUS arbeid for å bekjempe seksuelle overgrep i krig, paneldeltakelse SVfakultetet på Blinder med PRIO og FAFO. Arr: Amnesty Norge - Presentasjon av Norges Handlingsplan for kvinner. Fred og sikkerhet og rollen til det sivile samfunn på konferansen «Women, Peace and Security» - Deltakelse i aktualitetsprogram på NRK P2/Radioselskapet sammen med Afghanistankomiteen i Norge om kvinners situasjon i Afghanistan i etterkant av toppmøtet i Bonn i desember - Innlegg på llikestillingsseminar i regi av Institutt for samfunnsforskning Media FOKUS hadde flere kronikker og debattinnlegg i ulike aviser, i tillegg til intervjuer i avis, radio og TV. I 2010 inngikk FOKUS en avtale om medieovervåkningstjeneste (Retriever) som gir oversikt over FOKUS og FOKUS medlemsorganisasjoner i media. Dette er også et viktig verktøy i forhold til måling av effekten på de forskjellige tiltakene. Etter opprettelsen av Facebook- og Twitter-side har antallet medieklipp økt. Dette skyldes nok i stor grad at mange av følgerne til FOKUS er journalister. Kronikker/debattinnlegg: - Klassekampen 21. sept 2011: Kvinnenes Revolusjon i Libya (Gro Lindstad og Ågot Valle) - Dagsavisen 8. des 2011: Uten Kvinner, Ingen Fred (FOKUS, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Amnesty, Flyktninghjelpen, IKFF og CARE). - Grenseløs abortkrig, innlegg i Dagsavisen Deltakelse i felles brevkampanje initiert av Center for Reproductive Rights til Russland om bekymring over innstramminger i abortlovgivningen. - Deltakelse i felles brevkampanje initiert av WGRRC (Women s Global Reproductive Rights Coalition) i anledning den latinamerikanske aksjonsdagen for avkriminalisering av abort til den nicaraguanske, chilenske, colombianske, el salvadorianske, dominikanske og polske ambassaden/konsulat i Norge. - Kronikk i Dagsavisen om kvinners politiske deltakelse «Kvotert demokrati» - Kronikk i Dagsavisen om «Uten kvinner ingen fred» sammen med Forum Kronikk/blogg på Petter Stordalens hjemmeside om «No women no Peace» - Deltakelse i sommerfuglkampanjen Amnesty FOKUS sekretariat gjennomførte i 2011 kurs i kronikkskriving, retorikk og ett i bruk av sosiale medier. 26

27 27 Statistikk presseklipp Totalt

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09)

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen for 2010 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2013 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2013: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2012 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2012: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet 26.11.10) INNLEDNING 1 Virksomhetsplanen for 2011 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2014 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2014: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s. INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet )

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet ) VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet 28.11.08) 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2009 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan 2017

Virksomhetsplan 2017 Virksomhetsplan 2017 1 Innledning I forslaget til Virksomhetsplan 2017 er det tatt utgangspunkt i forslag til ny strategi for FOKUS som skal vedtas på Representantskapsmøtet 2016. Eventuelle endringer

Detaljer

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Strategi for FOKUS 2012 2016

Strategi for FOKUS 2012 2016 Strategi for FOKUS 2012 2016 Vedtatt på representantskapsmøte 24.11.11 Strategi for FOKUS - 2 - Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon... 5 3. Overordnet mål... 5 4. FOKUS formål... 5 5. Internasjonalt lovverk,

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, 2012

FOKUS - Årsrapport, 2012 FOKUS ÅRSRAPPORT 2012 0 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2012 s. 5 Organisasjonen FOKUS s. 7 Pådriver og kommunikasjonsarbeid s. 14 Programsamarbeid s. 33 FOKUS som kompetansesenter

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI 2007-2010 1 INNHOLD: I : 1.. InnlI ledning 3 1..1.. FOKUS 3 1..2.. Bakteppe 3 1..3.. Visjon 4 1..4.. Målsetting 4 1..5.. Budskap 4 1..6.. Rammeverrk og verrdi ierr 4 1..7.. Metode

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, 2014

FOKUS - Årsrapport, 2014 FOKUS ÅRSRAPPORT 2014 0 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2014 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Pådriver og kommunikasjonsarbeid s. 15 Programsamarbeid s. 19 FOKUS som kompetansesenter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, Tilsluttede organisasjoner s. 3. Styrets årsberetning 2015 s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s.

FOKUS - Årsrapport, Tilsluttede organisasjoner s. 3. Styrets årsberetning 2015 s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s. ÅRSRAPPORT 2015 0 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2015 s. 6 Om FOKUS s. 8 FOKUS som kompetansesenter s. 13 Kommunikasjonsarbeid s. 19 Programsamarbeid s. 28 Organisasjonen

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS Makt Rettigheter Ressurser Strategi for FOKUS 2017-2021 - 1-2017 2021 Innhold Innledning... 4 Visjon... 5 Formål... 5 Overordnet mål for strategiplanen... 5 Målgruppe... 5 Rettigheter og rammeverk... 5

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken 1200-1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 FOKUS- Årsrapport 2003 FORUM FOR WOMEN AND DEVELOPMENT ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FORO DE MUJERES Y DESAROLLO 2008 2008 1 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning

Detaljer

Norgesunionens Strategiplan (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011)

Norgesunionens Strategiplan (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Norgesunionens Strategiplan 2011-2015 (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Innledning Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som har

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken 1230-1400 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings-

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09)

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) 1 Innhold: 1. Etiske retningslinjer 2. Etiske retningslinjer mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester 3. Regler for oppførsel

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Innlegg på konferansen Norge i utakt, 10 desmber 2008,

Innlegg på konferansen Norge i utakt, 10 desmber 2008, Om CEDAW-rapportering Beatrice Halsaa Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo Innlegg på konferansen Norge i utakt, 10 desmber 2008, Arr. Avdeling for kvinnerett JURK Norske Kvinnelige

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 1. Uke 6, 2015: Landsdekkende kampanje for grunnskolens 4. 10. klassetrinn a) Avvikle kampanjeuka i uke seks 2015 b) Utvikle nytt temamateriell om helse og trivsel c) Utvikle nytt

Detaljer

FOKUS Kontaktkonferansen 2011. NGO Forum. Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 - Oslo 2.11.

FOKUS Kontaktkonferansen 2011. NGO Forum. Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 - Oslo 2.11. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 NGO Forum Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011 FOKUS Storgata 11 0155 Oslo Telefon 23 01 03 00 Fax 23 01 03 01 www.fokuskvinner.no FOKUS Kontaktkonferansen 2011

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer