Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten"

Transkript

1 Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden. 026/2013 Referat og rapport. 027/2013 Evaluering av stipendordningen. 028/2013 Nedsetting av arbeidsgruppe for ungdomskonferansen /2013 Stillingsutlysning av prosjektmedarbeider. 030/2013 Anbudsdokument til traineeordning. 031/2013 Fotoprosjekt 032/2013 Ungdomspris 033/2013 Eventuelt 1

2 Protokoll fra møte i styringsgruppa i Ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 05. mars 2013, kl Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter, avd. Vestvågøy. Tilstede Anne Lise Haakestad Aino Ellingsen Thomas Johansen Sven Asbjørn Korneliussen Tom-Rene Reppe Harald Adolfsen på videolink fra Værøy. Birgitte Martinussen fra Kurt Atle Hansen fra Forfall Tommy Bensvik med vara Mathilde Nerland Lie Trine Grytøyr Protokoll fra styringsgruppemøte 05. mars Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste er godkjent uten merknader. 002 Godkjenning av rapport og protokoll Rapport og protokoll er godkjent uten merknader. 003 Kort evaluering Ingen vedtak i denne saken 004 Ettergodkjenning av leverandør til hjemmesiden Styringsgruppen vedtar å bruke daley.no som leverandør av ungdomsprosjektets hjemmeside, og gir prosjektleder fullmakt til å signere samarbeidsavtale med daley.no innenfor budsjettrammen og i tråd med de signaler gitt i tilbudet. Styringsgruppen prioriterer tilbudene fra leverandørene som følgende: 1. Daley.no, 2. Kenta Consulting, 3. Spiren Design, og ber prosjektleder ta kontakt med neste prioritet dersom det viser seg at prioritert leverandør ikke kan påta seg oppdraget. 005 Stipendordning i ungdomsprosjektet: Lofotstipendet. Følgende formulering enstemmig votert inn i retningslinjene: 2

3 Oppgaven skal presenteres for relevante aktører i Lofoten. Dette er vi som utdeler stipendet behjelpelig med å få til. Styringsgruppa vedtar retningslinjene med de endringene som fremkom på møtet. Navnet på stipendordningen skal være Lofotstipendet. 006 Traineeordning Lofoten Styringsgruppa tar prosjektplanen til orientering, og ber prosjektleder invitere Næringsforeningene til en diskusjon på neste styringsgruppemøte. 007 Innspill om samarbeid rundt Malstrømkonferansen i Moskenes Styringsgruppen vedtar å samarbeide med initiativtakerne til Malstrømkonferansen som medarrangør til konferansen, og ønsker å se på mulighetene frem mot 2014 til å utvide konferansen og innsatsen til ungdomsprosjektet. 008 Regnskap 2012 Styringsgruppa tar regnskapet for 2012 til orientering. 009 Strategi for 2013 Styringsgruppa vedtar Strategi for Revidert budsjett med finansieringsplan Styringsgruppa godkjenner budsjettet, og ber om å få revidere budsjettet etter ungdomsprosjektet har fått svar på sine søknader om støtte. 011 Supplering av referansegruppen Styringsgruppa velger Øyvind Arntzen, Moskenes og Richard Sandnes, Vestvågøy til referansegruppe. Styringsgruppa ber prosjektleder prioritere å finne kandidater fra Værøy og Røst til referansegruppe. 012 Datoer for våren Styringsgruppa vedtar å ha neste møte torsdag 6. Jun 2013 i Svolvær. Styringsgruppa ber om at det gjøres forsøk på å få til videolink på møtet. Eventuelt - Orientering om prosjektleders aktivitet på YOU-messene. - Orientering om samarbeidet med karriere.no - Orientering fra Kurt-Atle om samarbeidsmuligheter med Kystfiskerlagets prosjekt om rekruttering til fiskerinæringa. 3

4 Protokoll fra møte i styringsgruppa i Ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. juni 2013, kl Sted: Vågan Rådhus, Vågan. Tilstede Anne Lise Haakestad Aino Ellingsen Thomas Johansen Kriss Rokkan Iversen for Tom-Rene Reppe Kristaver Birkeland Johansen for Tommy Bensvik Mathilde Nerland Lie Kurt Atle Hansen Forfall Tom Rene Reppe Harald Adolfsen Trine Grytøyr Sven Asbjørn Korneliussen Tommy Bensvik I tillegg møtte prosjektleder Ørjan Arntzen, Ragnhild Ørnes fra Vågan Næringsforening og Richard Sandnes fra Lofoten Næringsforum etter invitasjon. Protokoll fra styringsgruppemøte 06. juni Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste er godkjent uten merknader. 014 Godkjenning av rapport og protokoll Rapport er godkjent uten merknader. Protokollen fra var ikke vedlagt papirene, og styringsgruppa ber om å få den opp på neste møte. 015 Modeller for traineeordning. Styringsgruppa ber prosjektleder arbeide mot å starte et pilotprosjekt rundt en egen traineeordning i Lofoten. Ordningen skal fremholde faglige nettverk som viktig i opplegget. Styringsgruppa ber om at det holdes dialog med andre regioner om samarbeidsmuligheter og forutsetter at prosjektleder holder tett kontakt med næringsforeningene i det videre samarbeidet. Innholdet i det faglige opplegges jobbes det videre med i samarbeid med næringsliv og aktuelle bedrifter. 4

5 016 Bytte av navn på prosjektet Styringsgruppa ber Lofotrådet om å få endre navn på prosjektet til Ungdomsprosjektet Bo i Lofoten. 017 Endelig godkjenning av regnskap for 2013 Styringsgruppen godkjenner årsregnskapet for Foreløpig regnskap for 2013 Regnskap per Ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING LØNN I FASTE STILLINGER MØTEGODTGJØRELSE PENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER TELEFON FELLES IKT. UTGIFTERT OPPLÆRING/KURS REISE, DIETTUTG. OPPG. PL REISE/DIETT POL. PÅVIRKN UTDANNINGSSTIPEND REISEUTG., IKKE OPPG. PL MØTEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE LOKALER KONSULENTHONORAR KJØP TJENESTER FRA ANDRE BETALT MVA AVSETN. BUNDNE FOND KOMPENSERT MVA DRIFT Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER NFK PARTNERSKAP OVERFØRING FRA VÅGAN KOMMUNE OVERFØRING FRA VESTVÅGØY KOMMUNE OVERFØRING FRA FLAKSTAD KOMUNE OVERFØRING FRA MOSKENES KOMMUNE OVERFØRING FRA VÆRØY KOMMUNE OVERFØRING FRA RØST KOMMUNE Sum inntekter Sum ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING

6 Styringsgruppa tar regnskap per til orientering. 019 Revidert budsjett 2013 Styringsgruppa reviderer budsjettet i tråd med vedlegget. 020 Endringer i representasjon Styringsgruppa oppfordrer Lofotrådet til å velge inn nye ungdomsrepresentanter, og gjøre endringer i representasjon der representanter har trukket seg. 021 Tildeling av Lofotstipendet. Styringsgruppen vedtar å bruke kroner til utdeling av Lofotstipendet. Stipendene fordeler seg slik: o 7000 kroner til Øystein Hansen for bacheloroppgave med medskribent om risikostyring og HMS på fiskefartøy. o kroner til Morten Celius for masteroppgave med medskribent om ny flyplass i Lofoten. o 8000 til Sarah Peters for oppgave om livsstilstilflytning til Lofoten. o 8000 til Ellyne Dudowski for masteroppgave om kvitskjevingen i Vestfjorden. o 8000 til Rita Solbakken for masteroppgave rundt uønskede hendelser i hjemmetjenesten. o 8000 til Karoline Fossland for masteroppgave om kampen om Lofoten. o 8000 til Jo Daniel Storengen for masteroppgave om fremtidens bolig for bygdenorge. o 4000 til Kristine Marie Inga for masteroppgave om konsekvenser av LOFAST. Styringsgruppen ber om at aktiviteten som foregår i Lofoten avklares før midlene utbetales. Styringsgruppen ber prosjektleder inngå en avtale med stipendmottakerne hvor vilkåret for stipendene er beskrevet og beskrivelse av vilkår for utbetaling av midler. Merknad: Kurt Atle Hansen meldte seg inhabil i behandlingen av saken, og forlot møtet før saken ble behandlet. 022 Videreutvikling av hjemmesiden Diskutert. 023 Sommerjobber Diskutert. Eventuelt Ingen saker meldt. 6

7 7 Styringsgruppa godkjenner protokollen fra møtet Styringsgruppa godkjenner protokollen fra møtet

8 Saksnr: 027/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 03/13 Vedlegg: Forslag til nye retningslinjer Evaluering av stipendordning Formål Evaluere stipendordninga som ble vedtatt tidligere i år, og som hadde første stipendutdeling før sommeren. Bakgrunn Under tildelingen av stipendet ble det ytret ønsker fra styringsgruppa om å ha en evaluering av hvordan stipendet fungerer. Stipendet ble vedtatt opprettet før jul 2012 etter en diskusjon om mulige tiltak. Styringsgruppen vedtok så retningslinjer for stipendet, og første tildeling ble gjort i april. Da ble tildelt kroner fordelt på 8 søknader. Vurderinger Lignende ordninger I forkant av opprettelsen av stipendet ble det gjort undersøkelser om hvilke tilsvarende ordninger som fantes. Prosjektleder greide ikke å finne noen lignende ordninger å hente informasjon fra. Imidlertid har Sør-Troms Regionråd opprettet et regionalt stipend rettet mot kommunal sektor. Målet med stipendet er å øke forskning og kunnskap rundt kommuner og regionråd. Vesterålen regionråd har også satt i gang en stipendordning etter modell fra Lofoten. Ønskelig med flere lokale søkere Et av potensialene med den store søkermassen er å få flere lokale søkere. Det er positiv at både ordningen er kjent utover regionen, og det er positivt at den er attraktiv for andre å søke på. Likevel må det være et mål i fortsettelsen å få flere lokale søkere. Prosjektleder ser ingen umiddelbare endringer i retningslinjene som kan fremme dette, og det må være et poeng å fortsatte favne bredt. Prosjektleder håper imidlertid at en større tilstedeværelse på høgskolerog universitet skal føre til at man treffer flere lofotinger i målgruppen for stipendet. Tildelingstidspunkt Per i dag tildeler vi halve stipendet etter vi har gjort vedtaket om tildeling, og så tildeler vi halve stipendet etter oppgaven er ferdig. Tanken bak dette var å sikre seg å støtte oppgaver det faktisk blir noe av. Prosjektleder ønsker imidlertid å lufte tanken på å dele ut hele summen i forkant av arbeidet. Bakgrunnen er at det gjør stipendet enklere å administrere. Imidlertid kan dette også føre til at vi støtter oppgaver som ikke blir ferdig. Likevel regner prosjektleder at tilknytningen studentene har vil bli oppretthold, men at den største faren er forsinkelse eller avbrutt studier i løpet av master- eller bacheloroppgaven. Prosjektleder foreslår at vi endrer retningslinjene slik at vi utbetaler hele summen etter vi har mottatt en plan eller fått bekreftet at studentene har planlagt en aktivitet i Lofoten. 8

9 Ikke skattepliktig stipend Ved opprettelsen av stipendet ble det antatt at stipendet var skattepliktig, og på bakgrunn av det ønsket vi skattekort inn. Imidlertid har prosjektleder jobbet med å få større klarhet i dette i etterkant av møtet, og blant annet hentet inn vurderinger fra kommunerevisor og vært i kontakt med en advokat rundt dette. Begge mente at stipendet ikke var skattepliktig. Imidlertid mente også begge at dette ikke var et utdanningsstipend, men et forskningsstipend uten at det har mye å si i det praktiske. Søknadssum Søknadssummen på stipendet har til nå vært 9000 per person for en masteroppgave, og 3500 kroner for en bacheloroppgave. På grunn av høy søknadsmengde bestemte styringsgruppa seg for å tildele lavere summer enn det som står i retningslinjene. I bakgrunn av at stipendet ikke er skattepliktig mener prosjektleder at vi godt kan legge oss på samme økonomiske linje som ved forrige utdeling. Oppfølging Oppfølgingen av stipendene er en av de mest spennende områdene, og erfaringene har vært gode. Med åtte stipendmottakere er det selvfølgelig noe varierende hva vi kan bidra med og hvor tett vi kan holde kontakt med alle. Men det har vist seg at alle er svært imøtekommende, og samarbeidet med alle stipendmottakerne har vært svært god. Det er utfordrende å finne steder hvor de ulike stipendmottakerne kan presentere oppgaven, men alle er veldig opptatt av å få til slike aktiviteter. Media har vært opptatt av stipendiatene, men det ser ut som enkelte av oppgavene er mer attraktiv enn andre. Vedtak Styringsgruppa vedtar endringer i retningslinjene til Lofotprosjektet i henhold til vedlagte forslag. Følgende endringer gjøres: - Det tas inn en paragraf om at stipendmottakere og ungdomsprosjektet underskriver en kontrakt hvor det også setter et konket ubetalingstidspunkt. - Beløpet for masteroppgave skrevet av en person settes til 8000 kroner, mens beløpet for masteroppgave skrevet av to personer settes til kroner. 9

10 Nye retningslinjer retningslinjer. Endringer vist med rødt. Formål Å fremme Lofoten som arbeidsmarked, og å finansiere studentoppgaver med tema Lofoten. Det er ønskelig at stipendet skal brukes til å realisere feltarbeid, intervjuer og kontakt i Lofoten som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre. Målgruppe Stipendet gis i utgangspunktet studenter som skriver til bachelor- og masteroppgaver ved universiteter og høgskoler. Stipendet kan også gis til andre typer større selvstendige arbeid ved universiteter, høgskoler og fagskoler dersom det faller inn under de øvrige retningslinjene til stipendet. Krav til arbeidet Arbeidet skal rettes mot, eller inngå i et samarbeid med næringsliv, kommuner eller samfunnet i Lofoten. Det må beskrives i søknaden hvordan arbeidet kommer Lofoten eller enkeltvirksomheter i Lofoten til gode. Det skal planlegges aktivitet i Lofoten. Dette kan være feltarbeid og intervjuer, eller forarbeid eller skriving. Oppgaven skal presenteres for relevante aktører i Lofoten. Dette er vi som utdeler stipendet behjelpelig med å få til. En søknad kan kun ha en søker. Dersom man er flere skribenter på en oppgave må en av skribentene stå som hovedsøker. Formelle krav og saksgang Søkere må levere skriftlig søknad, og legge ved en prosjektbeskrivelse Søknaden sendes til: eller leveres inn elektronisk via vår hjemmeside. Styringsgruppen i Ungdomsprosjektet behandler søknader etter innstilling fra prosjektleder. Dersom man er uenig i vedtak gjort av styringsgruppen kan man påklage vedtaket til styringsgruppen, og søknaden vil bli tatt opp til ny vurdering. Søknad må være ungdomsprosjektet i hende forut for ferdigstillelse av arbeid eller oppgave Som rapport sendes den ferdige oppgaven i et elektronisk eksemplar til Lofotrådet. I tilfeller der arbeidet ikke er skriftlig sendes en kort sluttrapport etter avtale med prosjektleder for ungdomsprosjektet. Ny paragraf: Det inngås en kontrakt mellom mottaker og ungdomsprosjektet. Denne kontrakten regulerer 10

11 plikter og rettigheter man har som mottaker av stipendet. Støttebeløpet utbetales etter at søker bekrefter at aktivitet i Lofoten er planlagt og vil bli gjennomført. Satser Ungdomsprosjekter støtter skrivearbeid ut fra følgende satser: Masteroppgave: Kr (Ny sats. Tidligere 9000.) Masteroppgave med to eller flere studenter: Kr (Ny sats. Tidligere ) Bacheloroppgave: Kr Bacheloroppgave med to eller flere skribenter: Kr Annet selvstendig arbeid: Kr Du kan sende inn elektronisk søknad her. 11

12 Saksnr: 028/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 03/13 Vedlegg: Ingen vedlegg. Prosjektgruppe for Ungdomskonferansen 2014 Formål Diskutere erfaringer med årets ungdomskonferanse, og sette ned en prosjektgruppe som skal arbeide med arrangeringen av kommende års konferanse. Bakgrunn Tidligere i år ble det arrangert en ungdomskonferanse på Sørvågen. Konferansen ble initiert av styringsgruppemedlem Sven Asbjørn Korneliussen, og i stor grad arrangert sammen med prosjektleder. Konferansen gikk av stabelen 13. Juli 2013 I etterkant av konferansen ble det gjort en evaluering sammen med lokale aktører som var involvert. Evalueringen var i all hovedsak positiv, og kom frem til at det var grunnlag for videreføring av konferansen. Konferansen er også finansiert godt via bolystmidlene, og det ligger finansiering i to år. Vurderinger En geografisk bredere konferanse I utgangspunktet skulle konferansen omhandle de fire vestligste kommunene. I utgangspunktet var kommunene enig om dette. Likevel viste det seg at interessen spesielt fra Vestvågøy var stor. Det var også en deltager fra Vågan. Det var enighet i evalueringsgruppa om at en ny konferanse bør være for hele Lofoten til tross for at den blir arrangert ytterst i Lofoten. Det må også sees på hvordan man kan få satt av penger for ungdom fra Værøy og Røst til å reise til konferansen. Stort lokalt engasjement Ungdomskonferansen skapte et lokalt engasjement i Moskenes som er mulig å bygge videre på. Selv om både ungdom og kommunen var noe sen å komme på banen stilte det opp lokale folk på mange plan når konferansen nærmet seg. Dette skal vi være svært fornøyd med, og det er en av fordelen med å arrangere det på et mindre sted. Større kapasitet og bedre tid Årets konferanse ble arrangert på svært kort tid, og med svært begrenset ressurser. Potensialet for å få en god konferanse ligger dette året i planlegging i god tid i forveien, og god kapasitet til å arrangere. Prosjektgruppe Styringsgruppeleder har vært i kontakt med personer som var involvert i årets konferanse, og har sett for seg en prosjektgruppe bestående av en person fra Flakstad, en person fra Moskenes kommune, en fra ungdomsprosjektet og tre ungdommer. 12

13 Følgende personer er spurt og har takket ja til å sitte i en styringsgruppe: Hanne Hem Henriksen, Flakstad Utvikling Hanne Henriksen jobber i Flakstad Utvikling med reiselivssatsingen der. Hun er opprinnelig fra Oslo, og har bodd i Lofoten i litt over et år. Olga Wisniewska, Moskenes Olga har arbeidet i et ungdoms- og integreringsprosjekt i Moskenes, men dette endte i sommer. Moskenes Kommune holder på å ansette en ny kulturkonsulent og har derfor ingen naturlige å sette inn i prosjektet. Siden Olga har ytret ønske om å bli med og hun har tett kontakt med kommunen ble det enighet om at dette var en god løsning. Ørjan Arntzen, Ungdomsprosjektet Leder ungdomsprosjektet i Lofotrådet. Siri Arntzen, student, Moskenes Siri er student i Tromsø og opprinnelig fra Sørvågen. Hun har god kjennskap til lokalsamfunnet og ungdom i Moskenes. Siri har jobbet som samfunnskontakt for Det Norske Oljeselskap, og arbeider nå i en mindre stilling for selskapet. Siri vi følge møtene over nett, og regner også med å være ofte hjemme i Lofoten. Monica-Sanja Johnsen, elev i Bodø, Røst Monica er fra Røst, og har vært svært engasjert i ungdomspolitikken både på Røst og i Nordland. I høst har hun flyttet til Bodø for å gå på skole. Dersom hun blir valgt til prosjekgruppen regner vi med å bruke en kombinasjon av nettoverføring av møtene og å bruke litt penger på å fly henne til møtene. Jonas Eriksen, Lofoten Arrangørforening, Flakstad Jonas Eriksen er fra Flakstad og har tidligere sittet i ungdomsrådet i Flakstad. Han er en av stifterne av Lofoten Arrangørforening. Forhåpentligvis kan arrangørforeningen hjelpe oss med mange av de praktiske tingene, og arbeidet i konferansen er aktuell for å gi erfaring til arrangørforeninga som kan bli en samarbeidspart. Vedtak Styringsgruppen velger en prosjektgruppe bestående av Ørjan Arntzen, Monica-Sanja Johnsen, Jonas Eriksen, Siri Arntzen, Hanne Hem Henriksen og Olga Wisniewska. 13

14 Saksnr: 029/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 03/2013 Vedlegg: Skisse til stillingsutlysning Ansettelse av prosjektmedarbeider Formål Diskutere ansettelse av ny prosjektmedarbeider i prosjektet. Bakgrunn I søknaden på bolystmidler ligger det inne en stillingsressurs på 100 prosent til en stilling knyttet opp mot arbeidet med traineestilling og næringslivsrettet innsats. Den totale summen som er satt opp i budsjettet er kroner som inkluderer lønn og sosiale utgifter. Vurderinger Det er naturlig å utlyse stillingen siden den ligger inne i budsjettet og er finansiert via vår bolystsøknad. I følge Bolystsøknaden skal stillingen være bemannet fra oppstarten av traineeordninga, og være med på driften første året. Prosjektleder anser det som ønskelig at vi ansette personen til å være med i forberedelsene i forkant oppstart, og anser det fornuftig at personen som blir ansatt starter rundt årsskiftet. Dette kommer selvfølgelig ant på ansettelsesprosessen og hvor raskt en person kan starte. Selv om hovedoppgaven og hovedprioriteringene til denne personen vil være å arbeide med traineeordningen vil dette langt fra dekke en hundre prosents stilling. Erfaringer fra andre traineeordninger viser at det tar ca. en 25 prosents stillingsressurs å drifte en slik ordning. I en oppstartsfase vil sannsynligvis det være noe varierende hvor stor arbeidsmengde en slik ordning vil ha. Derfor har prosjektleder funnet områder hvor vi prosjektet trenger en merinnsats, og hvor vi kan utvikle samarbeidsrelasjoner. Det er viktig at områdene har sammenheng med hverandre. Prosjektleder har forsøkt å finne arbeidsoppgaver som gjør at stillingen skal være næringsrettet i større grad en prosjektlederstillingen har blitt utformet. Prosjektleder foreslår følgende arbeidsoppgaver: Etablering og drifting av traineeordning Informasjonsarbeid og samfunnskontakt Utviklingsarbeid Samarbeid med sekretariatet i Lofotrådet. Lofotrådet har et pågående arbeid rundt etablering av en kunnskapspark, og dette vil være en nøkkel i å få driftet en slik ordning videre i et godt fagmiljø. Det finnes også flere aktører med lignende planer som er relevant. Prosjektleder ønsker å frigjøre litt tid fra prosjektet til å skape mer sammenheng med det øvrige arbeidet til Lofotrådet. 14

15 Informasjonsarbeid og samfunnskontakt er allerede en viktig del av prosjektet. Samfunnskontakten og kontakten med regionens arbeidsliv vil være en naturlig del av arbeidet med traineeordning. Samtidig vil sannsynligvis en noe større andel av prosjektleders stilling gå med til rapportering og kontakt med søknadsinstansene. Det er derfor ønskelig å bruke ressurser på informasjon og samfunnskontakt. Når det gjelder utviklingsarbeid er det dette prosjektet gjør i all hovedsak på alle områder. Prosjektleder har ikke spesifisert hvilke tiltak dette kan dreie seg om, men håper å få en kreativ person som kan være med på bidra på eget initiativ inn i prosjektet. Prosjektleder håper at en viss frihet til å følge egne tanker i stillingen vil gjøre den mer attraktiv. Ansettelsesutvalg Prosjektleder ønsker å ha et ansettelsesutvalg. I samarbeid med sekretariatsleder i Lofotrådet har vi kommet frem til at det er ønskelig og mulig at ungdomsprosjektet kjører hele ansettelsesprosessen, men at sekretariatsleder i Lofotrådet tar seg av de formelle bitene med kontrakt og det som kreves av arbeidsgiver. Det er ønskelig fra prosjektleders side at styringsgruppa tar seg av selve ansettelsen, men det øvrige sekretariatet til Lofotrådet sjekker ut om dette er mulig og ønskelig fra Lofotrådets side. Det vil bli vektlagt å kjøre en prosess som gir mest mulig fleksibilitet og som kan gå raskt. Imidlertid er det ikke sikkert utlysningen vil offentliggjøres rett etter møtet. Vedtak Styringsgruppa vedtar å lyse ut en stilling som prosjektmedarbeider i ungdomsprosjektet Styringsgruppa setter ned XX, XX og XX i et ansettelsesutvalg som kjører prosessen med ansettelsen. 15

16 Stillingsutlysning Prosjektmedarbeider Vi skal utvide vårt ungdomsprosjekt med en medarbeider som skal jobbe med informasjonsog utviklingsarbeid. Stillingen er næringsrettet og skal utvide og styrke vårt samarbeid med næringslivet. Stillingen skal arbeide med eksisterende tiltak, og utvikle nye tiltak med mål om å styrke Lofotens strategiske arbeid med kompetanse og tilflytning. Sentrale oppgaver for stillingen vil være: - Utvikle og drifte en regional traineeordning i nær kontakt med samfunnsliv, næringsliv og interessenter i regionen. - Arbeide med informasjonsarbeid og samfunnskontakt, og herunder bidra til drift av prosjektets hjemmeside boilofoten.info. - Arbeide med rekrutteringsarbeid på vegne av ungdomsprosjektet og den regionale traineeordningen - Følge opp stipendmottakere av ungdomsprosjektets Lofotstipend. - Utvikle- og samarbeide om nye prosjekt som kan bidra positivt til arbeidslivet i regionen herunder bidra til Lofotrådets arbeid med etablering av en regional kunnskapspark. Vår prosjektmedarbeider har: - Minimum bachelorutdanning fra høgskole eller universitet. - Gjerne utdanning rettet mot informasjon, økonomi eller samfunnsfag/humanistiske fag - Erfaring med informasjons- eller utviklingsarbeid vil telle positivt. - God evne til kommunikasjon både skriftlig og muntlig - Gode til samarbeidsevner Siden vi er et ungdomsprosjekt oppfordres nyutdannede til å søke- Søknadsfrist: XXX Tiltredelse: Etter avtale Kontorsted: Lofotrådets sekretariat, Leknes. Men andre kontorsteder kan avtales. Stillingen lønnes XXXXXX Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder for Ungdomsprosjektet, Ørjan Arntzen på telefon eller Vi oppfordrer søkere til å søke via Vestvågøy Kommunes søknadsskjema: XXXX (LINK) Søknad merkes med XXXX Lofotrådet, postboks 406, 8376 Leknes. Telefon: E-post: 16

17 Saksnr: 030/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 03/13 Vedlegg: Anbudsdokument Anbudsrunde for kurs og faglig opplegg til traineeordninga Formål Godkjenne et anbudsdokument for traineeordninga og gi innspill til videre prosess. Bakgrunn Traineeordninga har vært et stadig tilbakevendende tema, og det desidert mest utfordrende prosjektet vi har hevet oss i kast med. Prosjektet går stadig fremover. Vi begynte å jobbe med dette rundt juletider i fjor, og har hatt det oppe til diskusjon flere ganger. Siden dette er vevd inn i næringslivet er fremdriften også avhengig av responsen til næringslivet. Vi er nå på det stadiet hvor vi skal begynne å overbevise bedrifter om de skal være med. I utgangspunktet håpet vi å gjøre dette arbeidet på vårparten, men det var ikke helt realistisk å få til. For å gjøre arbeidet mest mulig effektivt har prosjektleder ambisjon om å engasjere Vågan næringsforening til å arbeide mot bedriftene i Vågan, og så tar ungdomsprosjektet selv ansvar for bedriftskontakten i Vest-Lofoten. Selvfølgelig i nært samarbeid med næringsforumene i kommunene. Hovedfokuset vil uansett være bedriftene på Vestvågøy. Vurderinger For å opprettholde en fremdrift vil også styringsgruppen være nødt vedta anbudsdokumentet for det faglige opplegget. Dermed kan dette sendes ut når vi begynner å se konturene av hvor mange bedrifter som er med. Vi har i alle tilfeller ambisjoner om å kunne ha leverandører og samarbeidsparter klar til tidlig Grunnen til at vi velger å gå ut med anbud er for å sikre oss gode leveranser på kursene som skal leveres i til traineeordningen. I arbeidet i ungdomsprosjektet har prosjektleder erfart at det er få leverandører av kompetansetjenester i Lofoten, og dette kan bli en utfordring fremover. For å kunne involvere flest mulig har prosjektleder foreslått anbud. Det er også en dimensjon i dette at en traineeordning vil være et stort prosjekt som Lofotrådet og ungdomsprosjektet bruker mye ressurser på, og dermed være nødt til å ha prosjektet ut på anbud. Prosjektleder har vært i kontakt med ressurspersoner rundt dette med anbud som ba oss være oppmerksom på dette momentet. Prosjektleder har valgt å dele opp det faglige opplegget i flere ulike komponenter. En komponent er en del av det faglige opplegget. Grunnen til dette er at prosjektleder anser det hensiktmessig å kunne velge mellom flere leverandører, og tror at dette gjør at flere lokale aktører kan være med å stille med kompetanse. I tillegg gir det mulighetene til å justere kostnadene etter hva vi ender opp med av inntjening. 17

18 Prosjektleder har også lagt vekt på mulighetene for at leverandørene skal kunne ha inntjening på kursene utover hva ungdomsprosjektet betaler. Tanken er at hvert kurs skal være åpen for andre kursdeltagere. Dette bør kunne gjøre det mer attraktivt gi leveranser til traineeordninga. Vedtak Styringsgruppa vedtar anbudsdokumentet for kurs og faglig opplegg til traineeordninga. 18

19 Anbudsdokument for levering av kurs- og kompetansetjenester Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen skal være flerfaglig og rette seg mot studenter med master- eller bachelorutdanning. Ordningen er innrettet slik at bedriftene ansetter kandidaten, mens Lofotrådet tilbyr kompetansetjenester og kursing til bedrifter/kandidatene. Traineeordningen har varighet på et år, og studentene blir ansatt på høsten. Vi tar sikte på oppstart fra høsten Kursene Kursene er rettet mot traineekandidatene. Likevel er det ønskelig at flere skal være deltagere på kursene. Dette gir anbudsgiverne en mulighet til å selge plasser til kurset, og eventuelt ha inntjening fra andre grupper på kursene. Vi anser det som en styrke for kandidatene å skape nettverk og diskutere fag med andre grupper i Lofoten. Derfor gir vi muligheten, og oppfordrer, anbudsgiverne om å selge kursene til andre grupper. Om tilbudsdokumentet Dette dokumentet beskriver komponenter i vårt faglige opplegg. Hver del skal kunne være enkeltstående og uavhengig av andre deler i vårt faglige opplegg. Vi ønsker at anbudene skal beskrive og gi oss en kostnad på hver enkelt komponent av vår traineeordning. Det er også mulig å legge inn bud på enkeltdeler i det faglige opplegget uten å legge inn anbud på alle delene i opplegget. Komponent 1 Teambuilding Vi ønsker et tilbud på teambuldingsøvelser. Disse øvelsene skal være erfaringsbasert, ta utgangspunkt i samtalegrupper og ha som forutsetning i at studentene er inne i et av sine første arbeidsår i Lofoten. Hvilke tema som skal diskuteres må være opp til studentene, men naturlige tema er forhold som berører arbeidshverdagen. Eksempelvis kan dette være forholdet mellom ansatt og sjef, konflikthåndtering, arbeidsmiljø og lønnsforhandlinger. Likevel er det viktig at dette kan være helt opp til studentene. Øvelsene skal bidra til å diskutere problemstillinger kandidatene møter i arbeidshverdag. I utgangspunktet er det tenkt at disse samtalene skal påfølges av en liten sosial tilstelning som det skal være opp til kandidatene å følge opp. Vi ønsker å ha en slik kveld i september, november, januar, mars og mai. Samtalegruppens lengde skal være ca. 2 timers tid. Komponent 2 Styrekurs (ettermiddagsbasert.) Vi ønsker at vår traineeordning skal omfatte et kurs innenfor styrearbeid. Styrekurset skal ta opp aspekter av styrearbeid og beslutningstaking i private og offentlige organer. Anbudsgiver står fritt til å utforme hvilken tematikk som bør inngå i dette kurset. Komponent 3 Dagskurs i investering Vi ønsker å avholde et dagskurs i investering. Det er ønskelig at kurset er lokalt fundert, og tar for seg de lokale investerings- og finansieringsmulighetene. Videre er det ønskelig at kurset tar for seg relevante offentlige finansieringskilder på ulike forvaltningsnivåer, og hvordan samarbeid innad i næringslivet kan være en finansieringsmulighet. Kurset kan også vise eksempler fra hvordan lokale aktører har fått finansiert prosjekter og virksomheter. 19

20 Komponent 4 Dagskurs i politisk påvirkning Et kurs som skal ta for seg hvordan politikk og næringsutvikling henger sammen. Hvilke muligheter som ligger i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Vi ønsker at kurset skal ta for seg hvordan politisk påvirkning foregår, og hvordan bedrifter og interessenter benytter seg av politikk for å nå sine mål. Komponent 5 - Kurs i internasjonalisering Todelt Vi ønsker å arrangere et større kurs innenfor internasjonalisering. Kurset skal ta opp i seg et bredt aspekt av internasjonalisering både i Lofoten og i utlandet. Siden traineeordningen ikke er rettet mot et spesielt fag er det viktig å få mange aspekter av internasjonalisering. Det er opp til anbudsgiver å løse dette, men vi vil beskrive noen muligheter og tema som skal tas opp. Spesielt ønsker vi fokus på eksport, og hvordan en skal arbeide frem nye markeder for sine varer. Da kam man samtidig sette fokus på viktige eksportområder for Nordland og Lofoten. Spesielt hva som er Nordlands store markeder innenfor ulike sektorer. Det er også ønskelig å få frem eksempler på hva som gjøres i dag i Lofoten, og hva som er suksesskriterier innenfor internasjonalt samarbeid. Innenfor dette kan tematikk som har med internasjonalisering dras frem. Det er videre ønskelig at den andre delen av kurset håndterer hvordan en håndterer internasjonalisering i Lofoten. Dette kan være eksempelvis hva som trengs fra en arbeidsplass for å ansette utenlandsk arbeidskraft. Man kan også gå inn på tema som generell rekruttering hvor rekruttering internasjonalt kan være en del av opplegget. 20

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten

Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten Søknad Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten Kort beskrivelse Ungdomsprosjektet i Lofoten er et prosjekt rettet

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken 10.20 14.00 Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl 1030 1600 den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse Kjell Furu Leder Sekretariatet Møtt

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse Kjell Furu Leder Sekretariatet Møtt Lofotrådsmøte 01/17 Dato: 22. februar 2017 Tid: kl 1000 kl 1530 Sted: Nusfjord, Flakstad kommune Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt Lillian Rasmussen Moskenes

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 05/16

Protokoll Lofotrådsmøte 05/16 Protokoll Lofotrådsmøte 05/16 Dato: 14.-15 desember 2016 Tid: kl 1300 ca kl 1700 den 14. desember kl 1000 ca kl 1200 den 15. desember. Sted: Henningsvær Bryggehotell, Henningsvær Tilstede: Ordførere Kommune

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Dato: 11. mai 2017 Tid: kl 1000 ca kl 1530 Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013 Lofotrådet Ørjan Arntzen Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-28 8.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad Møtereferat Styremøte Til stede Einar Benjaminsen, Kurt Atle Hansen, Tordis Berre, Miriam Berre, Trond Dekko Andersen, Kjell Ivar Vikten, Jostein Fredriksen, Rolf G Zimmermann, Hanne H. Henriksen Ikke

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 18.06.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa

Detaljer

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den.

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den. Sak nr. 79/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Godkjent Sak nr. 80/12 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent Sak nr. 81/12 Orientering om økonomi Fire hovedpunkter: 1. Tilskudd

Detaljer

Møtereferat. Saksliste:

Møtereferat. Saksliste: Møtereferat Styremøte Til stede Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Erling Sandnes, Stein Iversen, Trond Erik Dekko Andersen, Marit Stokvik Johansen Ikke møtt Hilde Rødås Johnsen, Per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Møtereferat. Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede

Møtereferat. Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Møtereferat Styremøte Til stede Jim Olaisen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Tordis Berre, Hilde Rødås Johnsen (fratrådte kl 15), Kurt Atle Hansen, Kjell Ivar Vikten, Hanne Hem Henriksen, Rolf G Zimmermann,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 01/15

Protokoll Lofotrådsmøte 01/15 Protokoll Lofotrådsmøte 01/15 Dato: 11.-12. mai 2015 Sted: Statles Rorbuanlegg, Mortsund i Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Stein Iversen Flakstad Møtt Lillian Rasmussen Moskenes Møtt

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Saker til behandling:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: Fredag 11. januar 2008 Tilstede: Møteleder: Referent: Harald Tronvik, FRIFO Christian Pedersen, WWF Erling Bergsaker, NORSKOG Harald

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret i FIKS

MØTEINNKALLING Styret i FIKS MØTEINNKALLING Styret i FIKS Møtetid: 03.12.2015 kl. 19:00 Møtested: Store salong i Kulturhuset i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Møtereferat Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Ikke møtt Sted Dato Start - slutt Saksliste Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

Møtereferat Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Ikke møtt Sted Dato Start - slutt Saksliste Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Møtereferat Styremøte Til stede Jim Olaisen, Einar Benjaminsen, Kurt Atle Hansen, Hilde Rødås Johnsen, Tordis Berre, Tor Ola Berre, Terje Gustavsen Ikke møtt Trond Dekko Andersen, Jostein Fredriksen Sted

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulent for organisering av møter og workshops i forbindelse med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste:

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste: Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Trond Erik Dekko Andersen, Hilde Rødås Johnsen, Marit Stokvik Johansen, Erling Sandnes, Hanne Henriksen, Stein Iversen, Per Benjaminsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling.

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling. Utvalg: Hammerfest Ungdomsråd Møtested: Storstua, Ungdomshuset :bootleg Dato: 08.03.2012 Tid: 18:00 Medlemmer som møtte: Navn: Fredrik Næss Sivertsen Vilde Olaussen Kathrine Næss Holmgren Gard Orvik Nilssen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om tilskudd fra OVF

Søknad om tilskudd fra OVF Søknad om tilskudd fra OVF Det kan søkes på midler fra avkastningen på kapitalen i Opplysningsvesenets fond (OVF). Bispedømmerådene innvilger tilskudd til lokale og regionale prosjekter. Lokale og regionale

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge. Saksliste

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge. Saksliste Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge Møtedato: 13.01.2017 Tidspunkt: Kl 13.00 Møtested: Fredrikstad Innkalles: Andre: Faste mer av utvalget Melding om forfall gis til: politisk.sekretariat@moss.kommune.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 v/lars Aude Arnesen. Forslag fra juryen for Ungdommens kulturpris

Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 v/lars Aude Arnesen. Forslag fra juryen for Ungdommens kulturpris Utvalg: Hammerfest Ungdomsråd Møtested: Storstua, Ungdomshuset :bootleg Dato: 10.05.2012 Tid: 17:00 Medlemmer som møtte: Navn: Vilde Olaussen Gard Orvik Nilssen Ørjan Pedersen Kristoffer Mathisen Fredrik

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Befaring i Telegrafbukta ble utsatt pga forsinkelser med oppstart av arbeidet.

Befaring i Telegrafbukta ble utsatt pga forsinkelser med oppstart av arbeidet. PROTOKOLL Utvalg: Kommunalt Råd for Funksjonshemmede Møtedato: 20.08. 2009. Tidspkt.: Kl. 13.00 Sted: Rådhuset, 5E09 Møteleder: Herbjørn Henriksen Sekretær: Ann Sølvi Wang Tilstede: Forfall: Rigmor Sæternes,

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Offentlig Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 06.07.2017 Tid: 09:15 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 2-2017 STED: skype TIDSPUNKT: 21. februar 2017 kl 0900 DELTAKERE: Ordførere: Fra adm: Forfall: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa

Detaljer

Per Manne, Therese Sverdrup, Daniel Johanson, Linda Orvedal, Frid Helén Hop, Trine Kvingedal

Per Manne, Therese Sverdrup, Daniel Johanson, Linda Orvedal, Frid Helén Hop, Trine Kvingedal MØTEPROTOKOLL Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 07.02.2017 kl. 09:15 Sted: Midt i mellom II Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Manne, Therese Sverdrup, Daniel Johanson, Linda Orvedal,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra ungdomsråd 2015-2019 Møtested: Kantina, Hitra rådhus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 16:00 17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Regina

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 7.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:05 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Møteleder: Stig

Detaljer