SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING"

Transkript

1 001 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Flytebryggeanlegget i Senjahopen papirer utdeles i møte Kvenforeningens samarbeidsforum - vedlagt Nasjonal Turistvei v/hedvig Pedersen og Hugo Fagermo SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING 2/12 12/36 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FRA BERG KOMMUNE 3/12 10/1129 PARKERINGSPLASS SENJATROLLET 4/12 12/89 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND 5/12 09/106 INNFØRING AV HAVNEDISTRIKT OG HAVENREGIME M.M. PRESISERING AV VEDTAK I K-SAK 8/09 6/12 12/87 OPPDATERING - DELEGASJONSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 7/12 12/34 FOREBYGGENDE ARBEID OG SAKSBEHANDLING I BARNEVERNTJENESTEN OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 8/12 12/69 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

2 002 9/12 12/40 FORSLAG TIL GRENSEREGULERING I "LENVIKREGIONEN" 10/12 10/1151 SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MELLOM UNN OG BERG KOMMUNE 11/12 11/1268 REKLAMASJON PÅ KUNSTGRESSDEKKE I SENJAHALLEN - ettersendes 12/12 12/91 KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNENS TJENESTEPENSJON ettersendes Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 On ÆA/1- -cvn~ = Kvenforeningenes SamarbeidsForum Sekretariatsadresse: Grete Alise Nilima Monsen Russeluftveien 300, 9517 Alta er 2011 r-r-'" l// Be~ kcmn1 «.I'H!SitJ Soråkli& hf!nstillin& til alle kommynest}:rene i Troms og Finnma.r.k Kvenforeningenes SamarbeidsForum består av lokallag i Norske Kveners Forbund. Ved vårt samarbeidsmøte ble vi enige om å sende denne henstillingen til alle kommuner i Troms og Finnmark. Dokumentasjoner viser kvensk bosetting i Troms og Finnmark i mange hundre år, og regionen er tradisjonelt regnet som et område for "de tre stammers møte". Året 1999 ble kvenene anerkjent som en av Norges fem nasjonale minoriteter, og året 2005 ble kvensk anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge. Det vil i praksis si at Norge nå anerkjenner språket, men har ikke fulgt godt nok opp med økonomiske og praktiske tiltak for opplæring av kvensk i barnehager, skoler og voksen" opplæring. Skolemateriell og utdanning av språklærere mangler også. Situasjonen og vilkårene for kvensksr-råkersterkt truet. Det er påkrevet med snarlige tiltak til revitalisering om det kvenske språket og kulturuttrykkene skal overleve. I dag er opplæring i finsk som 2. språk og kvensk nedfelt i opplæringslovens 2-7, men det er mangel på lærere og læremidler i kvensk. Som den første kommunen i Norge har Porsanger kommune i 2010 vedtatt å støtte kravet om oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret. Nå i 2011 har Nordreisa kommune gjort det samme, Men det nytter jo ikke at kun to kommuner gir denne støtten. Målet er at alle kommunene i Troms og Finnmark går inn for kravet, for slik å øve samlet press på de sentrale myndigheter. Når kravet lykkes i å få gjennomslag hos de sentrale myndigheter, ved at de oppgraderer kvensk til nivå 3, så blir staten i prinsippet forpliktet til å gi fylkeskommuner og kommuner økonomiske tilskudd for å utføre forpliktelsene til opplæring i kvensk i barnehager og skoler etc. Den 2. mai 2011 ble det avholdt møte mellom Norske Kveners Forbund og Europarådet for å drøfte hva som har skjedd siden siste rapportering i Ekspertkomiteen påpekte i allerede den gang en rekke svakheter ved Norges oppfylling av Rammekonvensjonen. Satsingen på kvensk språk har ennå ikke startet. Lite har skjedd siden forrige møtet i 2006, det være seg støtte til kvensk språk, kultur og kvensk media. I revitaliseringen av det kvenske språket må det også bli gitt tilbud til de voksne som har tapt sitt morsmål på grunn av fornorskningspolitikkcn på 18-og 1900-tallet, herunder loven fra 1936 som stoppet kvensk språkopplæring i skolen. HENSillllNG: Kvenforeningenes SamarbeidsForum henstiller til alle kommuner i Troms og Finnmark om å vedta i sitt kommunestyre sin støtte om oppgradering av det kveruiæ språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret. Ystavalissi tervheisii l Vennlig hilsen Kvenforeningenes Samarbeidsforum

4 004 Sak 1/12 KST-Sak 1/12 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING Saksbehandler: Berit Skogland Arkiv: 053 Arkivsaksnr.: 06/1022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Berg kommunestyre vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Nav. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 3 av 39

5 005 Sak 1/12 Vedlegg: Samarbeidsavtale Saksopplysninger: NAV Berg ble etablert som NAV kontor høsten I forbindelse med dette ble det inngått en samarbeidsavtale mellom NAV og Berg kommune, som ble godkjent av kommunestyret i Berg , sak 73/08. Gjennom samarbeidsmøter (partnerskapsmøter) mellom NAV og kommunen v/rådmannen har revisjon av avtalen vært tema, ikke minst fordi gammel lov er erstattet med Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er høstet erfaringer. Noe av teksten i gjeldende avtale bærer preg av at vi var under etablering. Det er flere grunner til å foreta en gjennomgang av samarbeidsavtalen. Med nytt kommunestyre (delegasjon, informasjon) kan tiden være inne for redaksjonelle endringer og en oppdatert utgave. Revidert samarbeidsavtale følger vedlagt og er gjennomgått i samarbeid med rådmannen i Berg. Den vesentligste innholdsmessige endringen i forhold til gjeldende avtale ligger i punkt 7: Tjenester og oppgaver som inngår i NAV-kontoret, hvor det fremgår hvilke oppgaver utenom området koordinator for habilitering/rehabilitering og individuelle planer - som er delegert fra kommunen til NAV Berg. Etter mer enn 3 år som NAV kontor har vi erfart at det av flere grunner ikke er naturlig å ha sistnevnte område i NAV. Erfaringene viser at det er mest hensiktsmessig at koordinator rollen ligger i helevesenet i kommunen, som har flest antall brukere med behov for individuelle planer. Vi kan også nevne at NAV Berg er det eneste av de 11 NAV kontorene i Tjenesteområde Midt-Troms som har nevnte koordinator rolle. På denne bakgrunn har vi tatt ut området koordinator for habilitering/rehabilitering fra punkt 7 i samarbeidsavtalen og foreslår at kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale i sin helhet. Skaland, 8. februar 2012 Einar Isaksen NAV leder Side 4 av 39

6 006 l l/ Gl BERG KOMMUNE Administrasjonen Y Avd saksbh - HP 2012 Saksnr.. Ark.k.. NAV Kommune Samarbeidsavtale Berg kommune og NAV Troms Revidert utgave datert

7 007 l Parter Avtalen er inngått mellom Berg kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Troms. Avtalen gjelder delegasjon og drift av felles arbeids- og velferdskontor, NAV Berg. 2 Formål Avtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale om arbeids- og velferdsforvaltning mellom Arbeids- og inkluderingsdepat1ementet og KS, i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, fæne på stønad enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Lokale, overordnede mål: NAV Berg skal: - være et fullverdig NAV kontor for itmbyggerne i Berg kommune - fokusere på mennesker, mål og resultater - skal sikre gode samarbeidsformer og brukermedvirkning NAV Berg skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje. NAV Berg skal oppleves av brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov skal være styrende, og NAV Berg sørger for nødvendig koordinering både innad i arbeids- og velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester som brukeren har behov for. Lov om arbeids- og velferdsforvaltning opprettholder en klar deling mellom statens og kommunens ansvarsområder. Operative mål skal fremgå av felles virksomhetsplan forna V Berg som årlig utarbeides av NAV -leder. 3 Styring og lederstruktur i felles lokalkontor Rådmannen i Berg kommune og fylkesdirektør NAV Troms etablerer samarbeidsmøte. NAV-leder saksforbereder og ivaretar sekretariatsfunksjoner for samarbeidsmøtet. Det avholdes to ordinære møter pr år. I tillegg til å arbeide for hovedmålene i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen vil samarbeidsmøtets funksjoner bl.a. være: Godkjenne felles plan for virksomheten l årlig driftsavtale Foreta strategiske vurderinger mht videreutvikling av kontoret Godkjenne felles mål Avklare prioriteringer og driftsbudsjett Avklare spesielle lokale utfordringer og satsingsområder Avklare forventninger til og sette opp resultatmål og rapporteringsrutiner forna V -leder Følge opp kontorets utvikling av resultater Følge kontorets utvikling med fokus på et godt arbeidsmiljø 2

8 008 Fungere som første arena for konfliktløsning ved eventuell interessekonflikter eller tvister innenfor det samarbeidsmøtet har behandlet. Foreta årlig evaluering av driften og vurdere behov for revisjon av driftsavtalen. Felles ledelse Partene er enige om en felles NAV -leder forna V Berg, pt statlig tilsatt. Ved ledighet i stillingen skal det vurderes om det er stat eller kommune som skal være formell arbeidsgiver. NAV-lederen har det øverste administrative og faglige ansvar for statlig og kommunal virksomhet ved kontoret. NAV-lederen forholder seg til samarbeidsmøtets beslutninger og i mellomperiodene til direktør forna V Troms og rådmannen i Berg kommune, avhengig av om problemstillingen er av statlig eller kommunal art. 4 Tilsetting av ledere og medarbeidere Rekruttering av NA V-leder Stillingen kunngjøres offentlig ved ledighet. Fylkesdirektør i NAV Troms og rådmannen i Berg kommune fremlegger forslag til tilsetting etter kunngjøring og intervju. En tillitsvalgt for de statlige tilsatte og en for de kommunalt tilsatte deltar i intervjuer og de tillitsvalgtes eventuelle kommentarer følger saka. Avhengig av hvor vedkommende skal tilsettes - stat eller kommune - foretas tilsetting med de respektive regler. Rekruttering ftv medarbeidere ved NAV-kontoret NAV -leder fremlegger forslag/innstilling til tilsetting etter offentlig kunngjøring og intervju. En tillitsvalgt for de statlige tilsatte og en for de kommunalt tilsatte deltar i intervjuer og de tillitsvalgtes eventuelle kommentarer følger saka avhengig av om det er snakk om statlig eller kommunal rekruttering. 5 Medbestemmelse Medbestemmelse for de tilsatte ved NAV Berg og deres tillitsvalgte utøves innenfor rammen for hovedavtalen for kommunalt område for de kommunalt tilsatte og hovedavtalen for statlig område for de statstilsatte. Forholdet til tillitsvalgte og verneombud styres i henhold til gjeldende avtale- og regelverk og følger arbeidsgiveransvaret. Berg kommune har arbeidsgiveransvaret for kommunalt tilsatte og NAV Troms har arbeidsgiveransvaret for de statlig tilsatte. Partene vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for medvirkning ved kontoret. Statlige og kommunalt tilsatte skal behandles likeverdig. 3

9 009 6 Lokale mål- og resultatkrav - virksomhetsplanlegging Partene utarbeider styringssignaler for NAV Berg som omhandler både sentrale målog resultatkrav fra stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partene finner hensiktsmessig for NAV Berg. NAV-leder lager på bakgrunn av dette en virksomhetsplan. Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunalt tilsatte i NAV -kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til de statlige styringsinformasjonssystemene. Disse oppdateres månedlig. Styringsinformasjon fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til de kommunale styringssystemene. Leder utarbeider rapporteringsrutiner internt i kontoret og rapporterer i henhold til nærmere definerte krav fra henholdsvis Berg kommune og NAV Troms. For å gjøre styringsdialogen systematisk og forutsigbar etableres det en fast møteplan for styringsdialogen for kontoret. 7 Tjenester og oppgaver som inngår NAV-kontoret Kontoret har ansvar for alle tjenester og oppgaver som Arbeids- og velferdsetaten har besluttet at skal ligge i den enkelte kommune. Statlige forvaltningsoppgaver er skilt ut. Kontoret har ansvar for kommunens ijenester og oppgaver etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov nr. 131 ), herunder økonomisk sosialhjelp, opplysning råd og veiledning, midle1tidig bolig og kvalifiseringsprogrammet. Berg kommune har i tillegg valgt å legge følgende oppgaver til NAV-kontoret: Tilbud til personer med rusproblemer, rusforebyggende tiltak Gjeldsrådgivning Husbankens låne- og tilskuddsordninger TT-kort for funksjonshemmede Ledsagerbevis 8 Delegasjon av myndighet- utføre oppgaver på hverandres områder Stat og kommune er i tilknytning til denne avtale enige om at ansvaret for alle tjenester og oppgaver under pkt.? er delegert fra kommune/stat til NAV Berg ved NAV -leder: Delegasjonen innebærer at NAV -leder har det utøvende behandlingsansvaret etter personopplysningsloven. Detaljering vil fremgå av delegasjonsvedtak. 4

10 010 NAV-leder skal inneha personal- og økonomifullmakter som kommunal enhetsleder i Berg kommune i henhold til kommunalt delegasjonsreglement. NAV -leder gis nødvendige fullmakter av fylkesdirektøren forna V Troms og rådmannen etter lover, forskrifter og avtaler som omfatter den statlige og kommunale virksomheten i NAV Berg. Pattene er enige om at NAV -leder kan fordele og delegere statlige og kommunale oppgaver mellom statlige og kommunalt tilsatte på alle oppgaveområdene i henhold til organisasjonsplan. I praksis betyr det at alle statlige oppgaver kan delegeres til kommunalt tilsatte og alle kommunale oppgaver kan delegeres til statlig tilsatte. Delegett myndighet skal utøves innenfor de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og instruksjoner. 9 Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjen ester Partene er enige om at samhandling med andre kommunale og statlige tjenester enn de som etter denne avtalen inngår i det felles lokalkontoret etableres og avtales av NAVleder etter en nærmere gjennomgang av behovet for hensiktsmessige samhandlingsrutiner og formelle avtaler. l O Brukermedvirkning NAV-leder har ansvar for å tilpasse tjenestene til brukernes behov. På systemnivå: Det er etablert et brukerforum med representanter for brukergruppene i Troms. Dersom NAV -leder finner det formålstjenlig kan lokalt brukerforum opprettes. Generelt skal NAV Berg gjennom brukermedvirkning: drøfte og få innspill til i1mretning av tjenestetilbud og virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak for tilsatte bidra til legitimitet og forståelse for beslutninger som tas få identifisett og belyst utviklingsområder for kontoret Systemer og rutiner for brukermedvirkning skal evalueres fortløpende På individnivå: Brukermedvirkning på individnivå skjer i relasjonen mellom bruker og tilsatt. I møtet med brukeren er det den tilsatte som har ansvaret for at medvirkningen skal skje. Det er gjennom samtalen at kommunikasjonen og relasjonen etableres og utvikles. Den tilsatte skal være kompetent i relasjonen. Det innebærer kunnskaper og ferdigheter på mange nivå og områder. Berg kommune og NAV Troms har ansvar for at medarbeiderne gjennomfører kompetansetiltak som sikrer brukermedvirkning på individnivå. NAV-leder har ansvar 5

11 011 for at brukermedvirkning innarbeides i arbeidsmetodikken rundt møtet med brukerne og at en positiv holdning til brukernes medvirkningsevne gjennomsyrer kulturen ved kontoret. Hver enkelt tilsatt har ansvaret for at brukermedvirkning skjer. 11 Universell utforming Begge parter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. velferdsforvaltningslovens 13. Ved anskaffelse av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering forholder man seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis stat og kommune. 12 Kompetanseutvikling Det skal foreligge felles kompetanseplaner i samarbeid med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Partene er enige om at alle tilsatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak. 13 Personvem/Informasj onssikkerhet/beredskap Sikkerhetsarbeidet i NAV Berg skal understøtte visjoner og mål for å sikre drift og allmenn tillit ved å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser. Dokumentet "felles sikkerhetsnormer for Arbeids og velferdsforvaltningen" gir føringer innen fagområdene personvern, informasjonssikkerhet og beredskap. Koordinering av sikkerhetsarbeidet skjer i samarbeid mellom NAV Troms og Berg kommunes sikkerhetsansvarlige. 14 Informasjon/profil Partene er enige om følgende når det gjelder: Brev: Arbeids- og velferdsetaten og berg kommunes vedtak skrives på brevark med NAV -logo i toppen av brevet, og avsenderinformasjon, NAV Bergs adresse etc. i bunnteksten. Skilt: Kontoret merkes med logo og stedsnavn; NAV Berg Innredning: NAV-kontoret skal innredes i henhold til retningslinjer for innredning og design som utarbeides sentralt av partene i NAV-samarbeidet. 6

12 012 Informasjonsstrategi: Det utarbeides felles kommunikasjonsplan forna V -kontoret. 15 Drift Kostnadsprinsipp: Kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forholdet til antall årsverk som partene er representert med i lokalkontoret. Lønnskostnader dekkes av partene i henhold til arbeidsgiveransvaret. Refusjon for lederlønn eller andeler i eventuelle andre felles stillinger avtales gjennom driftsavtalen. NAV Berg skal i samarbeid med kommunens økonomiavdeling utarbeide rutiner for forhold knyttet til drift; herunder faktureringsrutiner. Det foreligger særskilt avtale om husleieforhold. Særskilte tjenester som ikke dekkes av denne avtalen skal faktureres særskilt. Partene dekker sine respektive kostnader til IKT -drift i kontoret. 16 Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet. Partene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandling mellom partene lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil partene løse tvisten i samsvar med forskrift om nemdsbasert tvisteløsning. 17 Revisjon Partene legger til rette for at Riksrevisjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratets og kommunens revisor kan utføre oppgaver i forhold til det felles NAV -kontoret på en hensiktsmessig måte jfr gjeldende lover og forskrifter. 18 Avtaleperiode Avtalen bygger på tidligere samarbeidsavtale og gjelder fra dato og inntil videre. Samarbeidsmøtet evaluerer driften og vurderer hvorvidt det bør foretas endringer av samarbeidsavtalen. Skaland, den xxxxx Tromsø, den xxx Berg kommune NAV Troms 7

13 013 Sak 2/12 KST-Sak 2/12 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FRA BERG KOMMUNE Saksbehandler: Berit Skogland Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 12/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/12 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 5 av 39

14 014 Sak 2/12 Vedlegg: Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune. Saksopplysninger: Fra Nav Berg v/leder Einar Isaksen har vi fått oversendt forslag til retningslinjer for Startlån. Boligteamet i kommunen har i møte godkjent retningslinjene. Retningslinjene oversendes kommunestyret for godkjenning. Skaland, Berit Skogland formannskapsekretær Side 6 av 39

15 Vedtatt i Berg kommunestyre 015 Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer kan få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette betyr at boligen skal ha en rimelig størrelse og pris i forhold til prisnivået i kommunen. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal bidra til å sikre husstanden stabile boforhold. 2. Hvem kan få lån Husstander som ikke oppnår nødvendig finansiering i det private kreditmarket kan søke, og omfatter unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. - Førstegangsetablerere Startlånet kan gis som toppfinansiering (40 %) under forutsetning av at en privat låneinstitusjon eller Husbanken gir grunnfinansiering. - Barnefamilier, enslige forsørgere, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag Startlånet kan gis som toppfinansiering eller i spesielle tilfeller fullfinansiering etter at grunnfinansiering i bank har vært prøvd. Størrelsen på startlånet justeres i forhold til bankens tilbud. - Funksjonshemmede, særlig økonomiske vanskeligstilte og/eller husstander med spesielle behov Startlånet kan gis til fullfinansiering eller i kombinasjon med boligtilskudd. Opplysninger angående eventuell funksjonshemming kreves dokumentert. Lånesøkere i denne gruppen vil automatisk også bli vurdert i forhold til boligtilskudd. 3. Behovsprøving Startlån er behovsprøvd og husstandens samlede inntekt legges til grunn. Det vil bli lagt vekt på at inntekten er fast. Inntekten bør ikke være av midlertidig art, for eksempel hovedinntekt fra vikariater, overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger m.v. Lånesøker må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og stønader er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Ved beregning av levekostnader brukes SIFO sine satser. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen etter skjønn/vurdering mener at lånesøker ikke vil klare nåværende og framtidige betalingsforpliktelser. l

16 Vedtatt i Berg kommunestyre 016 Ektepar/samboere/registrerte partnere m.m. som bidrar til husstandens nødvendige inntektsgrunnlag skal begge stå som lånetakere. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforhandling eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. l vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer. Kommunen kan innhente kreditopplysninger fra selskaper og offentlige organer. 4. Krav til boligen Boligen må være nøktern og egnet for husstanden. Boligen størrelse må stå i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og prisen må være rimelig i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Det gis som hovedregel ikke startlån til boliger med utleiedel. Det gis ikke startlån til kjøp eller bygging av boliger som i vesentlig grad overstiger husbankstandard, eller til bolig som er uforholdsmessig dyr sett i forhold til tilsvarende boliger i markedet. 5. Hva kan det gis lån til - Kjøp av bolig Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårs boliger og andre type bygg som etter utbedring skal nyttes til bolig. Boligen må være nøktern, og størrelse må stå i forhold til hvor mange som skal bo i boligen. - Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. -Utbedring av bolig Startlån kan benyttes til utbedringer av bolig. Det kan også gis Startlån til kombinasjon av kjøp og utbedring av bolig. Utbedringsarbeidet skal utføres fagmessig, og det må foreligge kostnadsoverslag l pristilbud fra fagkyndig. - Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av boliglån dersom dette resulterer i at husstanden får mulighet til å bli boende i boligen. Reetablering ved skifte/skilsmisse/oppløsning av samboerskap. - Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi skriftlig godkjenning (tilsagn) på at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Før lånesøker starter budrunden skal boligen godkjennes av administrasjonen. Tilsagnet er gyldig i 2

17 Vedtatt i Berg kommunestyre 017 seks måneder, men kan forlenges i ytterligere tre måneder av administrasjonen uten ny politisk behandling. - Prioritetsvikelse Prioritetsvikelse kan gis for lån opptatt til boligformål. Prioritetsvikelsen for lån opptatt i privatbank til utbedring av bolig kan gis dersom utbedringen fører til en betydelig verdiøkning av boligen. Forutsetningen for prioritetsvikelsen er at kommunen har sikkerhet innenfor boligens lånetaksuomsetningsverdi/verditakts. Ny takst av boligen må foreligge. 6. Låneutmåling -finansiering Startlån skal bare gis til lånetakere som ikke får fullfinansiert lån på det ordinære kreditmarkedet. Finansiering i privat kreditinstitusjon skal være prøvd før det søkes om startlån. Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi og annen lånegivers låneutmåling. Kommunen legger til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er jo større andel av finansieringen kan være startlån. Det kan settes krav om egenkapital/egenfinansiering. Toppfinansiering med startlån: Startlån gis normalt i kombinasjon med lån Husbanken og andre finansinstitusjoner. Kommunen gir som hovedregel toppfinansieringen. Grunnfinansiering i bank må være prøvd og startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud om grunnfinansiering. Hovedregelen vil være fordeling: 60% lån i privat bank og 40% startlån. Fullfinansiering med startlån: Kommunen kan også fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil hovedsakelig omfatte spesielt vanskeligstilte søkere med varig lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i det private kreditmarkedet. Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd: l særskilte tilfeller kan kommunen fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd. Kjøpsomkostninger: Kjøpsomkostninger kan inkluderes i startlånet. 7. Sikkerhet for lånet Startlånet sikres med pant i boligen/eiendommen. Pantets prioritet avhenger av størrelsen på startlånet. Ved toppfinansiering kreves 2. prioritets pant i boligen. Ved fullfinansiering kreves 1. prioritets pant i boligen. Utgjør startlån mer enn 50% av finansieringen skal kommunen som hovedregel ha 1. prioritets pant i boligen. 8 Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår, pluss et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader. 3

18 Vedtatt i Berg kommunestyre 018 Normalt gjelder følgende vilkår: Lånetype: Annuitetslån eller serielån Rentetype: Flytende rente. (Fast rente tilbys på forespørsel) Løpetid: 20 år Ingen avdragsfri periode Terminer: Månedlige terminer Lånets løpetid justeres ut fra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover maksimalgrense på 25 år. l særskilte tilfeller kan det gis inntil 5 års avdragsfrihet på lånet. 9 Klageadgang - Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen skal være skriftlig og sendes det organ som har truffet vedtak. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til Berg formannskap for endelig behandling 10 Gebyrer Berg kommune har overført forvaltningen av startlån til eksternt firma som for tiden. er Lindorff. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger av firmaets til enhver tid gjeldende satser. Korrigering av prisene vil kunne skje og lånetaker vil få melding om dette. For tiden er satsene følgende: Termingebyrer kr. 32,- pr. mnd. og etableringsgebyr 1 % av lånebeløp maksimum kr , Andre bestemmelser Søknad om startlån behandles fortløpende av Boligteamet i Berg, som består av rådmann, økonomisjef, NAV leder og ordfører. NAV Berg forbereder søknadene og har sekretærfunksjonen i boligteamet. Når særlige grunner taler for det kan Boligteamet i Berg fravike fra ovennevnte retningslinjer. 4

19 019 Sak 4/12 KST-Sak 3/12 PARKERINGSPLASS SENJATROLLET Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/1129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune skal stå som eier av parkeringsanlegg med tømmestasjon for bobiler på Finnsæter. 2. Det skal lages avtale om drift av anlegget mellom Berg kommune som eier og Senjatrollet AS som bruker. 3. Det bevilges inntil kr til medfinansiering av anlegget. Inntil kr lånefinansieres. Løpetid 20 år. Ved behov finansieres resten, inntil kr , over næringsfondet. Skaland, Rolf Erik Søreide Rådmann Side 7 av 39

20 020 Sak 4/12 Vedlegg: Tegninger Saksopplysninger: Beskrivelse av tiltaket Nasjonal Turistveg planlegger i samarbeid med Senjatrollet og Berg kommune bygging av ny parkeringplass ved Senjatrollet på Finnsæter, med tømmestasjon for bobiler. Vedlagt følger tegninger som beskriver prosjektet nærmere. Investering/kostnadsoverslag Totalt investeringsbehov er kr inkludert mva (gj.sn. 10 %). Dette er tall fra Nasjonal Turistveg, og kostnader til grunnerverv er ikke tatt med her. Når kommunen står som byggherre og skal eie anlegget, skal mva i utgangspunktet utgjøre 25 %. På bakgrunn av dette kan det hende at totalt kostnadsoverslag blir høyere enn Nasjonal Turistveg har anslått. Økonomisjef har diskutert saka med kommunerevisjonen, som har henvist til Skatt Nord. Om Berg kommune vil få igjen mva (momskompensasjonsordningen) på dette prosjektet er pr i dag uavklart. Dette vil bli undersøkt så snart som mulig. Finansiering Et av premissene for at Nasjonal Turistveg skal kunne gjennomføre prosjektet er et samarbeid om finansiering. Najonal Turistveg har satt av inntil 3 millioner kroner. Berg kommune forventes å stille med minimum 1 million kroner. På bakgrunn av to alternative kostnadsoverslag som skissert overfor, får vi følgende to (tre) alternative finansieringsplaner, hvor også kostnader til grunnerverv er medtatt: Med mva-ref Uten mva-ref * Kostnadsoverslag nettotall Grunnerverv Mva 25 % Investeringsbehov Nasjonal Turistveg Troms fylkeskommune Berg kommune * Dersom fylket justerer opp sitt tilskudd til 25 % av oppjustert nytt kostnadsoverslag basert på at Berg kommune ikke får mva-refusjon. Det er søkt til Troms fylkeskommune om tilskudd kr som del av kapitalen Berg kommune må bidra med. Omsøkt beløp er i henhold til opprinnelig kostnadsoverslag på totalt kroner (nettotall). I ettertid er det lagt fram oppdatert kostnadsoverslag kr Troms fylkeskommune har bedt Berg kommune om presisering av finansieringsplan i henhold til det nye kostnadsoverslaget. Svar vil bli gitt og oppdatert søknad levert straks det er bragt klarhet i spørsmålet omkring mva. Side 8 av 39

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret NAV SØGNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom Søgne kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vest-Agder. Avtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor. 2. Formål Samarbeidsavtalen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom

Samarbeidsavtale. mellom P Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Ørland kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren. Avtalen gjelder

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte S Rasmussen, Bård Rasmussen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

III Aktuelt materiale...19

III Aktuelt materiale...19 Innhold I II Innledning...2 Veiledende mal for lokal samarbeidsavtale...4 1. Samarbeidsparter... 4 2. Formål... 4 3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret... 5 4. Tilsetting av leder(e) og medarbeidere

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 12.09.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer