SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING"

Transkript

1 001 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Flytebryggeanlegget i Senjahopen papirer utdeles i møte Kvenforeningens samarbeidsforum - vedlagt Nasjonal Turistvei v/hedvig Pedersen og Hugo Fagermo SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 06/1022 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING 2/12 12/36 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FRA BERG KOMMUNE 3/12 10/1129 PARKERINGSPLASS SENJATROLLET 4/12 12/89 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND 5/12 09/106 INNFØRING AV HAVNEDISTRIKT OG HAVENREGIME M.M. PRESISERING AV VEDTAK I K-SAK 8/09 6/12 12/87 OPPDATERING - DELEGASJONSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 7/12 12/34 FOREBYGGENDE ARBEID OG SAKSBEHANDLING I BARNEVERNTJENESTEN OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 8/12 12/69 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

2 002 9/12 12/40 FORSLAG TIL GRENSEREGULERING I "LENVIKREGIONEN" 10/12 10/1151 SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MELLOM UNN OG BERG KOMMUNE 11/12 11/1268 REKLAMASJON PÅ KUNSTGRESSDEKKE I SENJAHALLEN - ettersendes 12/12 12/91 KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNENS TJENESTEPENSJON ettersendes Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 On ÆA/1- -cvn~ = Kvenforeningenes SamarbeidsForum Sekretariatsadresse: Grete Alise Nilima Monsen Russeluftveien 300, 9517 Alta er 2011 r-r-'" l// Be~ kcmn1 «.I'H!SitJ Soråkli& hf!nstillin& til alle kommynest}:rene i Troms og Finnma.r.k Kvenforeningenes SamarbeidsForum består av lokallag i Norske Kveners Forbund. Ved vårt samarbeidsmøte ble vi enige om å sende denne henstillingen til alle kommuner i Troms og Finnmark. Dokumentasjoner viser kvensk bosetting i Troms og Finnmark i mange hundre år, og regionen er tradisjonelt regnet som et område for "de tre stammers møte". Året 1999 ble kvenene anerkjent som en av Norges fem nasjonale minoriteter, og året 2005 ble kvensk anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge. Det vil i praksis si at Norge nå anerkjenner språket, men har ikke fulgt godt nok opp med økonomiske og praktiske tiltak for opplæring av kvensk i barnehager, skoler og voksen" opplæring. Skolemateriell og utdanning av språklærere mangler også. Situasjonen og vilkårene for kvensksr-råkersterkt truet. Det er påkrevet med snarlige tiltak til revitalisering om det kvenske språket og kulturuttrykkene skal overleve. I dag er opplæring i finsk som 2. språk og kvensk nedfelt i opplæringslovens 2-7, men det er mangel på lærere og læremidler i kvensk. Som den første kommunen i Norge har Porsanger kommune i 2010 vedtatt å støtte kravet om oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret. Nå i 2011 har Nordreisa kommune gjort det samme, Men det nytter jo ikke at kun to kommuner gir denne støtten. Målet er at alle kommunene i Troms og Finnmark går inn for kravet, for slik å øve samlet press på de sentrale myndigheter. Når kravet lykkes i å få gjennomslag hos de sentrale myndigheter, ved at de oppgraderer kvensk til nivå 3, så blir staten i prinsippet forpliktet til å gi fylkeskommuner og kommuner økonomiske tilskudd for å utføre forpliktelsene til opplæring i kvensk i barnehager og skoler etc. Den 2. mai 2011 ble det avholdt møte mellom Norske Kveners Forbund og Europarådet for å drøfte hva som har skjedd siden siste rapportering i Ekspertkomiteen påpekte i allerede den gang en rekke svakheter ved Norges oppfylling av Rammekonvensjonen. Satsingen på kvensk språk har ennå ikke startet. Lite har skjedd siden forrige møtet i 2006, det være seg støtte til kvensk språk, kultur og kvensk media. I revitaliseringen av det kvenske språket må det også bli gitt tilbud til de voksne som har tapt sitt morsmål på grunn av fornorskningspolitikkcn på 18-og 1900-tallet, herunder loven fra 1936 som stoppet kvensk språkopplæring i skolen. HENSillllNG: Kvenforeningenes SamarbeidsForum henstiller til alle kommuner i Troms og Finnmark om å vedta i sitt kommunestyre sin støtte om oppgradering av det kveruiæ språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret. Ystavalissi tervheisii l Vennlig hilsen Kvenforeningenes Samarbeidsforum

4 004 Sak 1/12 KST-Sak 1/12 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG BERG KOMMUNE GODKJENNING Saksbehandler: Berit Skogland Arkiv: 053 Arkivsaksnr.: 06/1022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Berg kommunestyre vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Nav. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 3 av 39

5 005 Sak 1/12 Vedlegg: Samarbeidsavtale Saksopplysninger: NAV Berg ble etablert som NAV kontor høsten I forbindelse med dette ble det inngått en samarbeidsavtale mellom NAV og Berg kommune, som ble godkjent av kommunestyret i Berg , sak 73/08. Gjennom samarbeidsmøter (partnerskapsmøter) mellom NAV og kommunen v/rådmannen har revisjon av avtalen vært tema, ikke minst fordi gammel lov er erstattet med Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er høstet erfaringer. Noe av teksten i gjeldende avtale bærer preg av at vi var under etablering. Det er flere grunner til å foreta en gjennomgang av samarbeidsavtalen. Med nytt kommunestyre (delegasjon, informasjon) kan tiden være inne for redaksjonelle endringer og en oppdatert utgave. Revidert samarbeidsavtale følger vedlagt og er gjennomgått i samarbeid med rådmannen i Berg. Den vesentligste innholdsmessige endringen i forhold til gjeldende avtale ligger i punkt 7: Tjenester og oppgaver som inngår i NAV-kontoret, hvor det fremgår hvilke oppgaver utenom området koordinator for habilitering/rehabilitering og individuelle planer - som er delegert fra kommunen til NAV Berg. Etter mer enn 3 år som NAV kontor har vi erfart at det av flere grunner ikke er naturlig å ha sistnevnte område i NAV. Erfaringene viser at det er mest hensiktsmessig at koordinator rollen ligger i helevesenet i kommunen, som har flest antall brukere med behov for individuelle planer. Vi kan også nevne at NAV Berg er det eneste av de 11 NAV kontorene i Tjenesteområde Midt-Troms som har nevnte koordinator rolle. På denne bakgrunn har vi tatt ut området koordinator for habilitering/rehabilitering fra punkt 7 i samarbeidsavtalen og foreslår at kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale i sin helhet. Skaland, 8. februar 2012 Einar Isaksen NAV leder Side 4 av 39

6 006 l l/ Gl BERG KOMMUNE Administrasjonen Y Avd saksbh - HP 2012 Saksnr.. Ark.k.. NAV Kommune Samarbeidsavtale Berg kommune og NAV Troms Revidert utgave datert

7 007 l Parter Avtalen er inngått mellom Berg kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Troms. Avtalen gjelder delegasjon og drift av felles arbeids- og velferdskontor, NAV Berg. 2 Formål Avtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale om arbeids- og velferdsforvaltning mellom Arbeids- og inkluderingsdepat1ementet og KS, i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, fæne på stønad enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Lokale, overordnede mål: NAV Berg skal: - være et fullverdig NAV kontor for itmbyggerne i Berg kommune - fokusere på mennesker, mål og resultater - skal sikre gode samarbeidsformer og brukermedvirkning NAV Berg skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje. NAV Berg skal oppleves av brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov skal være styrende, og NAV Berg sørger for nødvendig koordinering både innad i arbeids- og velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester som brukeren har behov for. Lov om arbeids- og velferdsforvaltning opprettholder en klar deling mellom statens og kommunens ansvarsområder. Operative mål skal fremgå av felles virksomhetsplan forna V Berg som årlig utarbeides av NAV -leder. 3 Styring og lederstruktur i felles lokalkontor Rådmannen i Berg kommune og fylkesdirektør NAV Troms etablerer samarbeidsmøte. NAV-leder saksforbereder og ivaretar sekretariatsfunksjoner for samarbeidsmøtet. Det avholdes to ordinære møter pr år. I tillegg til å arbeide for hovedmålene i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen vil samarbeidsmøtets funksjoner bl.a. være: Godkjenne felles plan for virksomheten l årlig driftsavtale Foreta strategiske vurderinger mht videreutvikling av kontoret Godkjenne felles mål Avklare prioriteringer og driftsbudsjett Avklare spesielle lokale utfordringer og satsingsområder Avklare forventninger til og sette opp resultatmål og rapporteringsrutiner forna V -leder Følge opp kontorets utvikling av resultater Følge kontorets utvikling med fokus på et godt arbeidsmiljø 2

8 008 Fungere som første arena for konfliktløsning ved eventuell interessekonflikter eller tvister innenfor det samarbeidsmøtet har behandlet. Foreta årlig evaluering av driften og vurdere behov for revisjon av driftsavtalen. Felles ledelse Partene er enige om en felles NAV -leder forna V Berg, pt statlig tilsatt. Ved ledighet i stillingen skal det vurderes om det er stat eller kommune som skal være formell arbeidsgiver. NAV-lederen har det øverste administrative og faglige ansvar for statlig og kommunal virksomhet ved kontoret. NAV-lederen forholder seg til samarbeidsmøtets beslutninger og i mellomperiodene til direktør forna V Troms og rådmannen i Berg kommune, avhengig av om problemstillingen er av statlig eller kommunal art. 4 Tilsetting av ledere og medarbeidere Rekruttering av NA V-leder Stillingen kunngjøres offentlig ved ledighet. Fylkesdirektør i NAV Troms og rådmannen i Berg kommune fremlegger forslag til tilsetting etter kunngjøring og intervju. En tillitsvalgt for de statlige tilsatte og en for de kommunalt tilsatte deltar i intervjuer og de tillitsvalgtes eventuelle kommentarer følger saka. Avhengig av hvor vedkommende skal tilsettes - stat eller kommune - foretas tilsetting med de respektive regler. Rekruttering ftv medarbeidere ved NAV-kontoret NAV -leder fremlegger forslag/innstilling til tilsetting etter offentlig kunngjøring og intervju. En tillitsvalgt for de statlige tilsatte og en for de kommunalt tilsatte deltar i intervjuer og de tillitsvalgtes eventuelle kommentarer følger saka avhengig av om det er snakk om statlig eller kommunal rekruttering. 5 Medbestemmelse Medbestemmelse for de tilsatte ved NAV Berg og deres tillitsvalgte utøves innenfor rammen for hovedavtalen for kommunalt område for de kommunalt tilsatte og hovedavtalen for statlig område for de statstilsatte. Forholdet til tillitsvalgte og verneombud styres i henhold til gjeldende avtale- og regelverk og følger arbeidsgiveransvaret. Berg kommune har arbeidsgiveransvaret for kommunalt tilsatte og NAV Troms har arbeidsgiveransvaret for de statlig tilsatte. Partene vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for medvirkning ved kontoret. Statlige og kommunalt tilsatte skal behandles likeverdig. 3

9 009 6 Lokale mål- og resultatkrav - virksomhetsplanlegging Partene utarbeider styringssignaler for NAV Berg som omhandler både sentrale målog resultatkrav fra stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partene finner hensiktsmessig for NAV Berg. NAV-leder lager på bakgrunn av dette en virksomhetsplan. Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunalt tilsatte i NAV -kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til de statlige styringsinformasjonssystemene. Disse oppdateres månedlig. Styringsinformasjon fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til de kommunale styringssystemene. Leder utarbeider rapporteringsrutiner internt i kontoret og rapporterer i henhold til nærmere definerte krav fra henholdsvis Berg kommune og NAV Troms. For å gjøre styringsdialogen systematisk og forutsigbar etableres det en fast møteplan for styringsdialogen for kontoret. 7 Tjenester og oppgaver som inngår NAV-kontoret Kontoret har ansvar for alle tjenester og oppgaver som Arbeids- og velferdsetaten har besluttet at skal ligge i den enkelte kommune. Statlige forvaltningsoppgaver er skilt ut. Kontoret har ansvar for kommunens ijenester og oppgaver etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov nr. 131 ), herunder økonomisk sosialhjelp, opplysning råd og veiledning, midle1tidig bolig og kvalifiseringsprogrammet. Berg kommune har i tillegg valgt å legge følgende oppgaver til NAV-kontoret: Tilbud til personer med rusproblemer, rusforebyggende tiltak Gjeldsrådgivning Husbankens låne- og tilskuddsordninger TT-kort for funksjonshemmede Ledsagerbevis 8 Delegasjon av myndighet- utføre oppgaver på hverandres områder Stat og kommune er i tilknytning til denne avtale enige om at ansvaret for alle tjenester og oppgaver under pkt.? er delegert fra kommune/stat til NAV Berg ved NAV -leder: Delegasjonen innebærer at NAV -leder har det utøvende behandlingsansvaret etter personopplysningsloven. Detaljering vil fremgå av delegasjonsvedtak. 4

10 010 NAV-leder skal inneha personal- og økonomifullmakter som kommunal enhetsleder i Berg kommune i henhold til kommunalt delegasjonsreglement. NAV -leder gis nødvendige fullmakter av fylkesdirektøren forna V Troms og rådmannen etter lover, forskrifter og avtaler som omfatter den statlige og kommunale virksomheten i NAV Berg. Pattene er enige om at NAV -leder kan fordele og delegere statlige og kommunale oppgaver mellom statlige og kommunalt tilsatte på alle oppgaveområdene i henhold til organisasjonsplan. I praksis betyr det at alle statlige oppgaver kan delegeres til kommunalt tilsatte og alle kommunale oppgaver kan delegeres til statlig tilsatte. Delegett myndighet skal utøves innenfor de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og instruksjoner. 9 Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjen ester Partene er enige om at samhandling med andre kommunale og statlige tjenester enn de som etter denne avtalen inngår i det felles lokalkontoret etableres og avtales av NAVleder etter en nærmere gjennomgang av behovet for hensiktsmessige samhandlingsrutiner og formelle avtaler. l O Brukermedvirkning NAV-leder har ansvar for å tilpasse tjenestene til brukernes behov. På systemnivå: Det er etablert et brukerforum med representanter for brukergruppene i Troms. Dersom NAV -leder finner det formålstjenlig kan lokalt brukerforum opprettes. Generelt skal NAV Berg gjennom brukermedvirkning: drøfte og få innspill til i1mretning av tjenestetilbud og virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak for tilsatte bidra til legitimitet og forståelse for beslutninger som tas få identifisett og belyst utviklingsområder for kontoret Systemer og rutiner for brukermedvirkning skal evalueres fortløpende På individnivå: Brukermedvirkning på individnivå skjer i relasjonen mellom bruker og tilsatt. I møtet med brukeren er det den tilsatte som har ansvaret for at medvirkningen skal skje. Det er gjennom samtalen at kommunikasjonen og relasjonen etableres og utvikles. Den tilsatte skal være kompetent i relasjonen. Det innebærer kunnskaper og ferdigheter på mange nivå og områder. Berg kommune og NAV Troms har ansvar for at medarbeiderne gjennomfører kompetansetiltak som sikrer brukermedvirkning på individnivå. NAV-leder har ansvar 5

11 011 for at brukermedvirkning innarbeides i arbeidsmetodikken rundt møtet med brukerne og at en positiv holdning til brukernes medvirkningsevne gjennomsyrer kulturen ved kontoret. Hver enkelt tilsatt har ansvaret for at brukermedvirkning skjer. 11 Universell utforming Begge parter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. velferdsforvaltningslovens 13. Ved anskaffelse av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering forholder man seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis stat og kommune. 12 Kompetanseutvikling Det skal foreligge felles kompetanseplaner i samarbeid med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Partene er enige om at alle tilsatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak. 13 Personvem/Informasj onssikkerhet/beredskap Sikkerhetsarbeidet i NAV Berg skal understøtte visjoner og mål for å sikre drift og allmenn tillit ved å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser. Dokumentet "felles sikkerhetsnormer for Arbeids og velferdsforvaltningen" gir føringer innen fagområdene personvern, informasjonssikkerhet og beredskap. Koordinering av sikkerhetsarbeidet skjer i samarbeid mellom NAV Troms og Berg kommunes sikkerhetsansvarlige. 14 Informasjon/profil Partene er enige om følgende når det gjelder: Brev: Arbeids- og velferdsetaten og berg kommunes vedtak skrives på brevark med NAV -logo i toppen av brevet, og avsenderinformasjon, NAV Bergs adresse etc. i bunnteksten. Skilt: Kontoret merkes med logo og stedsnavn; NAV Berg Innredning: NAV-kontoret skal innredes i henhold til retningslinjer for innredning og design som utarbeides sentralt av partene i NAV-samarbeidet. 6

12 012 Informasjonsstrategi: Det utarbeides felles kommunikasjonsplan forna V -kontoret. 15 Drift Kostnadsprinsipp: Kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forholdet til antall årsverk som partene er representert med i lokalkontoret. Lønnskostnader dekkes av partene i henhold til arbeidsgiveransvaret. Refusjon for lederlønn eller andeler i eventuelle andre felles stillinger avtales gjennom driftsavtalen. NAV Berg skal i samarbeid med kommunens økonomiavdeling utarbeide rutiner for forhold knyttet til drift; herunder faktureringsrutiner. Det foreligger særskilt avtale om husleieforhold. Særskilte tjenester som ikke dekkes av denne avtalen skal faktureres særskilt. Partene dekker sine respektive kostnader til IKT -drift i kontoret. 16 Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet. Partene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandling mellom partene lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil partene løse tvisten i samsvar med forskrift om nemdsbasert tvisteløsning. 17 Revisjon Partene legger til rette for at Riksrevisjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratets og kommunens revisor kan utføre oppgaver i forhold til det felles NAV -kontoret på en hensiktsmessig måte jfr gjeldende lover og forskrifter. 18 Avtaleperiode Avtalen bygger på tidligere samarbeidsavtale og gjelder fra dato og inntil videre. Samarbeidsmøtet evaluerer driften og vurderer hvorvidt det bør foretas endringer av samarbeidsavtalen. Skaland, den xxxxx Tromsø, den xxx Berg kommune NAV Troms 7

13 013 Sak 2/12 KST-Sak 2/12 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FRA BERG KOMMUNE Saksbehandler: Berit Skogland Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 12/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/12 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 5 av 39

14 014 Sak 2/12 Vedlegg: Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune. Saksopplysninger: Fra Nav Berg v/leder Einar Isaksen har vi fått oversendt forslag til retningslinjer for Startlån. Boligteamet i kommunen har i møte godkjent retningslinjene. Retningslinjene oversendes kommunestyret for godkjenning. Skaland, Berit Skogland formannskapsekretær Side 6 av 39

15 Vedtatt i Berg kommunestyre 015 Retningslinjer for Startlån fra Berg kommune 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer kan få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette betyr at boligen skal ha en rimelig størrelse og pris i forhold til prisnivået i kommunen. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal bidra til å sikre husstanden stabile boforhold. 2. Hvem kan få lån Husstander som ikke oppnår nødvendig finansiering i det private kreditmarket kan søke, og omfatter unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. - Førstegangsetablerere Startlånet kan gis som toppfinansiering (40 %) under forutsetning av at en privat låneinstitusjon eller Husbanken gir grunnfinansiering. - Barnefamilier, enslige forsørgere, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag Startlånet kan gis som toppfinansiering eller i spesielle tilfeller fullfinansiering etter at grunnfinansiering i bank har vært prøvd. Størrelsen på startlånet justeres i forhold til bankens tilbud. - Funksjonshemmede, særlig økonomiske vanskeligstilte og/eller husstander med spesielle behov Startlånet kan gis til fullfinansiering eller i kombinasjon med boligtilskudd. Opplysninger angående eventuell funksjonshemming kreves dokumentert. Lånesøkere i denne gruppen vil automatisk også bli vurdert i forhold til boligtilskudd. 3. Behovsprøving Startlån er behovsprøvd og husstandens samlede inntekt legges til grunn. Det vil bli lagt vekt på at inntekten er fast. Inntekten bør ikke være av midlertidig art, for eksempel hovedinntekt fra vikariater, overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger m.v. Lånesøker må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og stønader er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Ved beregning av levekostnader brukes SIFO sine satser. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen etter skjønn/vurdering mener at lånesøker ikke vil klare nåværende og framtidige betalingsforpliktelser. l

16 Vedtatt i Berg kommunestyre 016 Ektepar/samboere/registrerte partnere m.m. som bidrar til husstandens nødvendige inntektsgrunnlag skal begge stå som lånetakere. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforhandling eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. l vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer. Kommunen kan innhente kreditopplysninger fra selskaper og offentlige organer. 4. Krav til boligen Boligen må være nøktern og egnet for husstanden. Boligen størrelse må stå i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og prisen må være rimelig i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Det gis som hovedregel ikke startlån til boliger med utleiedel. Det gis ikke startlån til kjøp eller bygging av boliger som i vesentlig grad overstiger husbankstandard, eller til bolig som er uforholdsmessig dyr sett i forhold til tilsvarende boliger i markedet. 5. Hva kan det gis lån til - Kjøp av bolig Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårs boliger og andre type bygg som etter utbedring skal nyttes til bolig. Boligen må være nøktern, og størrelse må stå i forhold til hvor mange som skal bo i boligen. - Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. -Utbedring av bolig Startlån kan benyttes til utbedringer av bolig. Det kan også gis Startlån til kombinasjon av kjøp og utbedring av bolig. Utbedringsarbeidet skal utføres fagmessig, og det må foreligge kostnadsoverslag l pristilbud fra fagkyndig. - Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av boliglån dersom dette resulterer i at husstanden får mulighet til å bli boende i boligen. Reetablering ved skifte/skilsmisse/oppløsning av samboerskap. - Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi skriftlig godkjenning (tilsagn) på at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Før lånesøker starter budrunden skal boligen godkjennes av administrasjonen. Tilsagnet er gyldig i 2

17 Vedtatt i Berg kommunestyre 017 seks måneder, men kan forlenges i ytterligere tre måneder av administrasjonen uten ny politisk behandling. - Prioritetsvikelse Prioritetsvikelse kan gis for lån opptatt til boligformål. Prioritetsvikelsen for lån opptatt i privatbank til utbedring av bolig kan gis dersom utbedringen fører til en betydelig verdiøkning av boligen. Forutsetningen for prioritetsvikelsen er at kommunen har sikkerhet innenfor boligens lånetaksuomsetningsverdi/verditakts. Ny takst av boligen må foreligge. 6. Låneutmåling -finansiering Startlån skal bare gis til lånetakere som ikke får fullfinansiert lån på det ordinære kreditmarkedet. Finansiering i privat kreditinstitusjon skal være prøvd før det søkes om startlån. Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi og annen lånegivers låneutmåling. Kommunen legger til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er jo større andel av finansieringen kan være startlån. Det kan settes krav om egenkapital/egenfinansiering. Toppfinansiering med startlån: Startlån gis normalt i kombinasjon med lån Husbanken og andre finansinstitusjoner. Kommunen gir som hovedregel toppfinansieringen. Grunnfinansiering i bank må være prøvd og startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud om grunnfinansiering. Hovedregelen vil være fordeling: 60% lån i privat bank og 40% startlån. Fullfinansiering med startlån: Kommunen kan også fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil hovedsakelig omfatte spesielt vanskeligstilte søkere med varig lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i det private kreditmarkedet. Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd: l særskilte tilfeller kan kommunen fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd. Kjøpsomkostninger: Kjøpsomkostninger kan inkluderes i startlånet. 7. Sikkerhet for lånet Startlånet sikres med pant i boligen/eiendommen. Pantets prioritet avhenger av størrelsen på startlånet. Ved toppfinansiering kreves 2. prioritets pant i boligen. Ved fullfinansiering kreves 1. prioritets pant i boligen. Utgjør startlån mer enn 50% av finansieringen skal kommunen som hovedregel ha 1. prioritets pant i boligen. 8 Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår, pluss et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader. 3

18 Vedtatt i Berg kommunestyre 018 Normalt gjelder følgende vilkår: Lånetype: Annuitetslån eller serielån Rentetype: Flytende rente. (Fast rente tilbys på forespørsel) Løpetid: 20 år Ingen avdragsfri periode Terminer: Månedlige terminer Lånets løpetid justeres ut fra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover maksimalgrense på 25 år. l særskilte tilfeller kan det gis inntil 5 års avdragsfrihet på lånet. 9 Klageadgang - Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen skal være skriftlig og sendes det organ som har truffet vedtak. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til Berg formannskap for endelig behandling 10 Gebyrer Berg kommune har overført forvaltningen av startlån til eksternt firma som for tiden. er Lindorff. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger av firmaets til enhver tid gjeldende satser. Korrigering av prisene vil kunne skje og lånetaker vil få melding om dette. For tiden er satsene følgende: Termingebyrer kr. 32,- pr. mnd. og etableringsgebyr 1 % av lånebeløp maksimum kr , Andre bestemmelser Søknad om startlån behandles fortløpende av Boligteamet i Berg, som består av rådmann, økonomisjef, NAV leder og ordfører. NAV Berg forbereder søknadene og har sekretærfunksjonen i boligteamet. Når særlige grunner taler for det kan Boligteamet i Berg fravike fra ovennevnte retningslinjer. 4

19 019 Sak 4/12 KST-Sak 3/12 PARKERINGSPLASS SENJATROLLET Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/1129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/12 Kommunestyret Innstilling: 1. Berg kommune skal stå som eier av parkeringsanlegg med tømmestasjon for bobiler på Finnsæter. 2. Det skal lages avtale om drift av anlegget mellom Berg kommune som eier og Senjatrollet AS som bruker. 3. Det bevilges inntil kr til medfinansiering av anlegget. Inntil kr lånefinansieres. Løpetid 20 år. Ved behov finansieres resten, inntil kr , over næringsfondet. Skaland, Rolf Erik Søreide Rådmann Side 7 av 39

20 020 Sak 4/12 Vedlegg: Tegninger Saksopplysninger: Beskrivelse av tiltaket Nasjonal Turistveg planlegger i samarbeid med Senjatrollet og Berg kommune bygging av ny parkeringplass ved Senjatrollet på Finnsæter, med tømmestasjon for bobiler. Vedlagt følger tegninger som beskriver prosjektet nærmere. Investering/kostnadsoverslag Totalt investeringsbehov er kr inkludert mva (gj.sn. 10 %). Dette er tall fra Nasjonal Turistveg, og kostnader til grunnerverv er ikke tatt med her. Når kommunen står som byggherre og skal eie anlegget, skal mva i utgangspunktet utgjøre 25 %. På bakgrunn av dette kan det hende at totalt kostnadsoverslag blir høyere enn Nasjonal Turistveg har anslått. Økonomisjef har diskutert saka med kommunerevisjonen, som har henvist til Skatt Nord. Om Berg kommune vil få igjen mva (momskompensasjonsordningen) på dette prosjektet er pr i dag uavklart. Dette vil bli undersøkt så snart som mulig. Finansiering Et av premissene for at Nasjonal Turistveg skal kunne gjennomføre prosjektet er et samarbeid om finansiering. Najonal Turistveg har satt av inntil 3 millioner kroner. Berg kommune forventes å stille med minimum 1 million kroner. På bakgrunn av to alternative kostnadsoverslag som skissert overfor, får vi følgende to (tre) alternative finansieringsplaner, hvor også kostnader til grunnerverv er medtatt: Med mva-ref Uten mva-ref * Kostnadsoverslag nettotall Grunnerverv Mva 25 % Investeringsbehov Nasjonal Turistveg Troms fylkeskommune Berg kommune * Dersom fylket justerer opp sitt tilskudd til 25 % av oppjustert nytt kostnadsoverslag basert på at Berg kommune ikke får mva-refusjon. Det er søkt til Troms fylkeskommune om tilskudd kr som del av kapitalen Berg kommune må bidra med. Omsøkt beløp er i henhold til opprinnelig kostnadsoverslag på totalt kroner (nettotall). I ettertid er det lagt fram oppdatert kostnadsoverslag kr Troms fylkeskommune har bedt Berg kommune om presisering av finansieringsplan i henhold til det nye kostnadsoverslaget. Svar vil bli gitt og oppdatert søknad levert straks det er bragt klarhet i spørsmålet omkring mva. Side 8 av 39

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl.

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl. STEIGEN KOMMUNE N'IØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 18.06.2015 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer