KonkurranseNytt. Blomstrande nordisk samarbeid. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonkurranseNytt. Blomstrande nordisk samarbeid. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006. Innhold"

Transkript

1 KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006 Innhold Blomstrande nordisk samarbeid Vakker vestlandsnatur, gnistrande sol og eit staseleg hotell danna ramma då dei nordiske konkurransestyresmaktene møttest i Os ved Bergen i midten av august. Om lag 70 deltakarar frå Danmark, Finland, Færøyane, Grønland, Island, Sverige og Noreg var samla til det nordiske møtet på Solstrand Hotel & Bad august. Dei nordiske konkurransestyresmaktene samarbeider tett og har eit slikt møte kvart år. I tillegg til fagleg oppdatering og utveksling av erfaringar, er dette eit høve for deltakarane til å bli betre kjent med sine nordiske kollegaer, noko som lettar framtidig samarbeid. Landgjennomgang Etter framkomsten og ein uformell middag onsdag kveld, tok det faglege programmet til torsdag morgon. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen opna møtet, før kvart enkelt deltakarland rapporterte frå si eiga verksemd. Ulikskapar i lovgiving, organisering og politiske prioriteringar, den ulike storleiken på landa, og ikkje minst variasjonen i kva for konkrete saker som er aktuelle i dei ulike landa, gjorde at spennvidda i det som vart presentert, var stor og lærerik. Direktørmøte og gruppemøte Etter den såkalla landgjennomgangen sette direktørane seg saman i eit eiga møte. Dei vart mellom anna samde om at ei nordisk arbeidsgruppe skal sjå nærare på el-sektoren. Utgreiinga skal vere klar til det nordiske møtet i september neste år. Dei andre deltakarane fordelte seg på tre grupper som tok føre seg høvesvis lemping (leniency), konkurranse i byggsektoren og utveksling av informasjon i bransjeorganisasjonar. Direktørane vart mellom anna samde om at ei nordisk arbeidsgruppe skal sjå nærare på el-sektoren. Utgreiinga skal vere klar til det nordiske møtet i september neste år. Går inn for å heve terskelverdiene Side 2 Bør bli enklare å byte bank Side 3 Strenge regler kan gi dyrere boliglån Side 3 Sunn konkurranse mellom offentlige og private virksomheter Side 4 Grip ikkje inn mot Color Line si vestlandsrute Side 5 Konkurransetilsynet ankar SAS-dommen Side 5 Hovedlinjer i Europakommisjonens konkurransepolitikk Side 6 Kritisk til rolleblanding i fiskesalgslagene Side 7

2 I pausane kunne deltakarane nyte sola og den praktfulle utsikta. Båttur og festmiddag I gnistrande solskin og på nær blikkstille vatn gjekk turen med veteranbåten M/S Midthordland til Ole Bull sin sommervilla på Lysøen. Deltakarane fekk oppleve ein minikonsert med musikk av Ole Bull, Edvard Grieg og nokre folketonar i den rikt utsmykka musikkhallen, Ole Bull sitt favorittrom. Tilbake på Solstrand var fornyingsminister Heidi Grande Røys vertinne for festmiddagen same kveld. Nordisk bankrapport Fredag morgon presenterte ei nordisk arbeidsgruppe rapporten Competition in Nordic Retail Banking. Rapporten vart offentleggjort 23. august og er omtala i ei eiga sak her i Konkurranse- Nytt. Etter at leiarane av torsdagens gruppemøte hadde lagt fram konklusjonane frå sine respektive grupper, vart det nordiske møtet avslutta med ei generell oppsummering. Det neste nordiske møtet vil finne stad på Grønland i september Går inn for å heve terskelverdiene Konkurransetilsynet støtter et forslag fra om å endre reglene for melding av fusjoner og oppkjøp slik at flere unntas fra meldeplikten. Plikten til å melde fusjoner og oppkjøp gjelder i dag dersom de involverte selskapene omsetter for over 20 millioner kroner årlig i Norge. Det er imidlertid ikke meldeplikt dersom bare ett av selskapene har over 5 millioner kroner i årlig omsetning. foreslår nå å endre forskriften om meldeplikt slik at disse terskelverdiene heves til henholdsvis 50 millioner og 10 millioner kroner. Forslaget kommer etter at Konkurransetilsynet i fjor evaluerte meldeplikten og kom frem til at terskelverdiene bør heves. Konkurransetilsynet mener at det verken er nødvendig eller hensiktsmessig å operere med dagens lave terskelverdier, og støtter departementets endringsforslag. Tilsynet mener imidlertid at departementet bør vurdere å heve terskelen for minste omsetning ytterligere, til 20 millioner kroner. Etter tilsynets vurdering vil dette føre til en betydelig ressursbesparelse, samtidig som formålet med meldeplikten overholdes. Nr. 4/2006 redaksjon KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Andreas Kjeldsberg Pihl Redaksjon: Andreas Kjeldsberg Pihl Hildegunn Sæthre Knut Wettermark Redaksjonen ble avsluttet 4. september 2006 Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 4/2006

3 Bør bli enklare å byte bank I ein ny, felles rapport tilrår dei nordiske konkurransestyresmaktene fleire tiltak for å auke konkurransen kring banktenester til forbrukarkundar. Eit av forslaga er å gjere det mogleg å behalde kontonummeret når du skiftar bank. Ei nordisk arbeidsgruppe har undersøkt i kva grad nordiske bankkundar byter bank og kva for forhold som kan hindre dei i å gjere det. Gruppa har òg sett på om organiseringa av betalingssystema gjer det vanskeleg for nye aktørar å etablere seg. Felles for dei nordiske bankmarknadene er at dei er prega av få og store aktørar. Konkurransestyresmaktene peiker på at dette kan vere eit uttrykk for låg konkurranse. I Noreg er konsentrasjonen mindre enn i dei andre nordiske landa, og dei siste åra er konkurransen i marknaden for bustadlån intensivert. Likevel er det framleis naudsynt med tiltak for å betre konkurransen i den norske bankmarknaden. Bør ikkje krevje gebyr For å sikre konkurranse mellom bankane, bør det vere lett for forbrukarane å byte bank. Konkurransestyresmaktene tilrår at det blir utarbeidd retningsliner eller standardvilkår som skal sikre låge kostnader ved bankbyte. Til dømes bør ikkje bankane krevje gebyr når ein kunde avsluttar kontoen. Det vil òg bli enklare å byte bank dersom kunden kan ta med seg kontonummeret frå ein bank til ein annan (kontonummerportabilitet). I tillegg bør det vere enkelt å flytte faste betalingsoppdrag til ein ny konto i ein annen bank. Finansportal For forbrukaren er det vanskeleg å samanlikne produkta frå dei ulike bankane. Årsaka til dette er mellom anna at bankane opererer med lojalitetsprogram, som gjer det vanskelegare å samanlikne dei reelle kostnadane for det enkelte produkt. Ein forbrukarportal for finansprodukt, med samanlikning av prisar og vilkår, kan bidra til å gjere det lettare å foreta rasjonelle val ved byte av bank. Tilgang til betalingssystem I fleire av dei nordiske landa er betalingssystema kjenneteikna ved at bankane både er eigarar og brukarar av systema. Rapporten peiker på at tiltredingsgebyr og andre vilkår for å få tilgang kan gjere det vanskeleg for nye aktørar å etablere seg. Slike moglege etableringshinder finst i alle dei nordiske landa. Samanliknbare og ikkje-diskriminerande tiltredingsvilkår er viktig for å sikre gode tilhøve for etablering. I tillegg bør eigar- og brukarrolla i systema skiljast tydeleg for å hindre diskriminering av nye aktørar. Rapporten Competition in Nordic Retail Banking kan tingast ved å kontakte Konkurransetilsynet. Ein elektronisk versjon kan lastast ned frå www. konkurransetilsynet.no. Strenge regler kan gi dyrere boliglån Reglene for kapitaldekning for norske finansinstitusjoner bør i hovedsak være de samme som i andre europeiske land, mener Konkurransetilsynet. Strengere norske regler kan gjøre boliglån dyrere og gi utenlandske banker en fordel i konkurransen. I en høringsuttalelse til Finansdepartementet peker Konkurransetilsynet på at filialer av utenlandske banker i Norge er underlagt kapitaldekningskravene i sine hjemland og ikke i Norge. Hvis de norske reglene skiller seg vesentlig fra reglene i andre land, kan dette føre til at norske og utenlandske banker konkurrerer på ulike vilkår. Finansdepartementet sendte i juni et utkast til nye forskrifter om kapitaldekning ut på høring. Hensikten med de nye forskriftene er å innarbeide endrede EU-regler i norsk lovgivning. Boliglån Finansdepartementet har bedt høringsinstansene særskilt å vurdere om de norske reglene bør stille strengere krav til sikkerhetsstillelse for boliglån enn det aktuelle EU-direktivets minimumskrav. Konkurransetilsynet ser på boliglån som et nøkkelprodukt i det norske privatkundemarkedet, fordi kundene ofte velger å kjøpe andre banktjenester samme sted som de har boliglån. Strengere krav til kapitaldekning kan føre til at boliglån fra norske banker blir dyrere. Dette kan igjen medføre en betydelig vridning av konkurransen i privatkundemarkedet. Konkurransetilsynet ønsker derfor ikke å ha særnorske regler på dette punktet. KonkurranseNytt 4/2006 3

4 Sunn konkurranse mellom offentlige og private virksomheter Det er positivt at det offentlige deltar i direkte konkurranse med private. I mange markeder ville konkurransen vært svakere uten korrektivet fra det offentlige. Offentlige bedrifter kan ha kostnadsfordeler som bør utnyttes til forbrukernes beste. Det er imidlertid viktig å ha rutiner for å sikre at konkurransen finner sted på sunne og rettferdige vilkår, skriver Lasse Ekeberg, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. I stadig økt omfang ser vi at private og offentlige foretak møtes i konkurranse med hverandre. Det kan skyldes at det offentlige går inn på områder som tidligere har vært forbeholdt private, eller at private går inn på områder som tidligere har vært drevet av det offentlige. Konkurransetilsynet ser det som positivt at det offentlige engasjerer seg direkte i næringsvirksomhet. Konkurransepolitikken er «blind» for eierskapet. Således ønskes alle eiere velkommen til å delta i konkurransen, enten det er snakk om norske eller utenlandske private eiere, staten eller kommunen eller ulike typer kooperasjoner som den produsenteide landbrukskooperasjonen eller kundeeide virksomheter som for eksempel sparebankene, eller arbeiderstyrte bedrifter for den saks skyld. Så får heller markedsmekanismene under sunn og rettferdig konkurranse bestemme hvilke eierformer som har livets rett. Det har vist seg at det ofte oppstår konflikter mellom private og offentlige foretak. Konfliktene har sin bakgrunn i en oppfatning av at offentlige foretaks konkurransevirksomheter har muligheter til å prise under kostnadene og få dekket underskuddet fra andre steder. Et eksempel på dette så vi i en artikkel i Dagsavisen mandag 19. juni. Bakgrunnen for artikkelen er at kommunene stadig oftere selv vinner konkurransen om å få drive sykehjem. Ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) skvises private «fordi kostnadssammenligningen ikke er reell. Veldig mange skjulte kostnader, som mat, renhold og drift, er ikke med i regnestykkene til de kommunale foretakene». Disse utgiftene dekkes i stedet et annet sted i kommunen, hevder HSH. Innsigelsene fra HSH avvises av direktør Liv Valstrand i Kommunal konkurranse Oslo KF, som driver tre sykehjem i Oslo. Hun sier at de vant anbudsrunden for to år siden fordi de var best, og hun avviser at de kan drive billigere enn private på grunn av kryssubsidiering. Både private og offentlige foretak er underlagt konkurranselovens bestemmelser. Konkurranseloven setter forbud mot misbruk av markedsdominans i form av konkurranseskadelig underprising. Det er et krav etter loven at bedrifter som er markedsdominerende i et marked, setter priser som minst dekker merkostnadene i markeder der bedriften konkurrerer mot andre. Merkostnaden ved produksjonen av et produkt vil si hvor mye større de totale kostnadene til foretaket er når det produserer dette produktet, enn hva de totale kostnadene er uten produktet. I tillegg er det etter EØS-regelverket forbud mot enhver form for støtte som kan virke konkurransevridende gjennom å favorisere enkeltbedrifter eller enkeltprodukter. Spørsmålet er om det offentlige på eget initiativ bør gå lenger og iverksette tiltak for å sikre at konkurransen mot private skjer på sunne vilkår. Vi mener at det er mange grunner for at det offentlige legger seg på en forsiktighetslinje, ikke minst fordi det er i vår alles interesse at det ikke sløses med offentlige midler. Tilsynet vil derfor anbefale at følgende legges til grunn for offentlig ervervsvirksomhet: Lasse Ekeberg Som et utgangspunkt bør det være et krav om at det offentlige skiller ut konkurranseutsatt virksomhet i et eget selskap. Disse offentlige selskapene må være utsatt for samme driftsrisiko som private. Bare dersom den offentlige virksomheten kan påvise at selskapsmessig utskillelse vil føre til økte kostnader, bør det tillates et avvik fra hovedregelen. Forbudet mot konkurranseskadelig underprising gjelder selv om foretaket ikke er dominerende i markedet der underprisingen finner sted. Konkurranseskadelig underprising fra offentlige foretak vil derfor normalt rammes av forbudet. Det kan imidlertid være tilfeller der foretaket ikke anses å drive ervervsvirksomhet på sine dominansområder. Det vil derfor være ryddig om dekning av merkostnader blir satt som krav også i tilfeller der det offentlige foretaket ikke driver markedsdominerende ervervsvirksomhet. Dette vil tjene målet om ikke å sløse med offentlige midler, samtidig som det vil være i tråd med målet om å skape sunne konkurranseforhold mellom offentlige og private foretak. Til slutt bør det gjennomføres regelmessig kontroll med at kravet til inntjening faktisk blir nådd. 4 KonkurranseNytt 4/2006

5 Grip ikkje inn mot Color Line si vestlandsrute Konkurransetilsynet grip ikkje inn mot Color Line sitt ferjesamband mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals. Tilsynet finn det lite sannsynleg at Color Line si åtferd er til skade for forbrukarane. Klaga frå konkurrenten Fjord Line blir ikkje teken til følgje. Color Line oppretta ferjesambandet sitt 27. april i fjor. Fjord Line, som frå før trafikkerte den same strekninga, sende 13. mai same år ei klage til Konkurransetilsynet. Fjord Line meinte at den nye vestlandsruta til Color Line ikkje kunne vere lønnsam og at Color Line forsøkte å utkonkurrere Fjord Line i strid med konkurransereglane. Misbruk av dominerande stilling er forbode både etter konkurranselova og etter konkurransereglane i EØS-avtala. Konkurransetilsynet har gjort ei grundig vurdering av klaga frå Fjord Line. Tilsynet har henta inn omfattande informasjon frå Color Line, og mellom anna pålagt selskapet å sende over månadlege ruteregnskap. Det er også henta inn omfattande tilleggsinformasjon frå Fjord Line og andre aktørar i marknaden. I tillegg har det vore fleire møte mellom Konkurransetilsynet og høvesvis Color Line og Fjord Line. Tilsynets avgjerd er basert på ein omfattande analyse av Color Line sine kostnader og inntekter på vestlandsruta i perioden frå 1. mai 2005 til 30. april Etterspurnaden i marknaden er svært sesongavhengig, og inntektene vil normalt vere langt høgare i sommarsesongen enn resten av året. Det har difor vore naudsynt å ta omsyn til heile året. Etter ei samla vurdering har Konkurransetilsynet kome til at Color Line i perioden fram til sommaren 2006 ikkje har brote forbodet mot misbruk av dominerande stilling. Tilsynet vil difor ikkje forfølgje saka vidare. Fjord Line har klaga Konkurransetilsynet si avgjerd inn for Fornyingsog administrasjonsdepartementet. Konkurransetilsynet ankar SAS-dommen Konkurransetilsynet har anka dommen frå Oslo tingrett der tilsynet sitt vedtak om å gje SAS eit gebyr på 20 millionar kroner vart oppheva. Tilsynet er usamd i grunngjevinga og konklusjonen til Oslo tingrett og har anka dommen til lagmannsretten. Den 6. juni 2005 vedtok Konkurransetilsynet å gje SAS eit gebyr på 20 millionar kroner for brot på 11 i konkurranselova. Grunngjevinga for vedtaket var at SAS hadde misbrukt si dominerande stilling ved å drive utilbørleg underprising på ruta Oslo Haugesund. Ifølgje vedtaket var resultatet av dette at SAS sin konkurrent Coast Air vart tvinga til å forlate ruta. SAS saksøkte staten ved Konkurransetilsynet fordi selskapet ikkje aksepterte gebyret. Den 28. juli falt dommen der Oslo tingrett konkluderte med at SAS ikkje braut konkurranselova og difor oppheva Konkurransetilsynet sitt vedtak. Fleire brukar kraftprisbasen notis Trafikken på Konkurransetilsynet sin vevstad var nær 50 prosent høgare i august månad enn det som er normalt. Dette har truleg samanheng med at prisen på straum har vore mykje omtalt i media den siste tida. Den mest populære lenka på vevstaden er oversikta over kraftprisane. Konkurransetilsynet har også merka ein kraftig auke i telefonar frå forbrukarar som har spørsmål om kraftprisane. Du kan lese meir om kraftprisar på KonkurranseNytt 4/2006 5

6 Hovedlinjer i Europakommisjonens konkurransepolitikk Europakommisjonens konkurransekommissær Neelie Kroes presenterte i midten av juni kommisjonens årsrapport om konkurransepolitikken for Samtidig gjengav hun hovedlinjene i prioriteringene for generaldirektoratets arbeid i 2006 og (foto: Europakommisjonen) Konkurransekommissær Neelie Kroes Kommissær Kroes, som leder generaldirektoratet for konkurranse (DG Competition) i Europakommisjonen, presenterte årsrapporten og prioriteringene for Europaparlamentets komité for økonomiske og finansielle spørsmål (ECON). Konkurranseråden ved den norske EU-delegasjonen, Ann-Kristin Hanssen, har oppsummert de viktigste punktene fra rapporten samt prioriteringene for 2006 og 2007: Viktigste begivenheter i 2005 Statsstøtte: Lanseringen av State Aid Action Plan, herunder vedtakelse av tiltak for å sikre større rettssikkerhet vedrørende finansieringen av tjenester av allmenn økonomisk interesse, vedtakelse av konsultasjonsdokument om statsstøtte til innovasjon, vedtakelse av nye retningslinjer for regional støtte for perioden , og Vedtak i et stort antall enkeltsaker i forskjellige sektorer Antitrust og karteller: vedtakelse av grønnboken om erstatningssøksmål for nasjonale domstoler ved brudd på EUs konkurranseregler, vedtakelse av et Discussion Paper om ekskluderende misbruk under artikkel 82 EC, åpning av sektorundersøkelser på områdene gass, elektrisitet og finansielle tjenester, vedtak i fem kartellsaker med bøter på totalt ca. 680 millioner euro, publisering av studie om avhjelpende tiltak i fusjonssaker, og vedtak i fem fase 2 fusjonssaker, hvorav to fusjoner ble klarert uten og tre ble klarert med forpliktelse til å treffe avhjelpende tiltak. Prioriteringer for 2006 Statsstøtte: Fortsette implementeringen av State Aid Action Plan: vedta rammeverk for forskning og utvikling og innovasjon, vedta nye retningslinjer for risikokapital, vedta nye de minimis-regler, arbeide med retningslinjer om best practice, vurdere om prosedyreforordningen skal endres, vedta nye retningslinjer for samarbeid mellom nasjonale domstoler og Europakommisjonen i statsstøttesaker, vedta en meddelelse om tilbakebetaling av ulovlig støtte (recovery), og vedta et generelt gruppeunntak. Forbedre håndhevingen av statsstøttereglene ved å styrke den økonomiske analysen i enkeltsaker og overvåke implementeringen av vedtak i medlemsstatene. Antitrust og karteller: fortsette å gi høy prioritet til arbeidet med å forhindre og slå ned på karteller, vedta endelige rapporter i sektoranalysene på gass, elektrisitet og betalingskort, og vurdere videre nødvendige tiltak, Ann-Kristin Hanssen Om konkurranseråden Konkurranseråden skal bistå norske myndigheter i deres arbeid overfor EU/EØS-institusjonene. Råden skal holde seg orientert om utviklingen i EUs konkurransepolitikk, være et bindeledd mellom norske konkurransemyndigheter og EU/EØS-institusjonene, møte som norsk representant i relevante EU- eller EØS-fora og bidra i myndighetenes arbeid med regelverkssaker på området. Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefen. 6 KonkurranseNytt 4/2006

7 oppfølging av konsultasjonen om ekskluderende misbruk under artikkel 82 og vurdere videre nødvendige tiltak, oppfølging av konsultasjonen om erstatningssøksmål for nasjonale domstoler ved brudd på EUs konkurranseregler og vurdere videre nødvendige tiltak, fortsette arbeidet med nye retningslinjer for bøter, fortsette en årvåken håndheving av fusjonskontrollregelverket, særlig i forhold til medlemsstater som etablerer uberettigede hindre for fusjoner over landegrensene, og arbeide med retningslinjer for ikke-horisontale fusjoner. Prioriteringer for 2007 fortsette å implementere State Aid Action Plan, fortsette rigorøs håndheving av konkurranseregelverket på antitrustog statsstøtteområdet, med søkelys på de mest skadelige konkurransebegrensningene, bidra til å forme rammen for et konkurranseregelverk på europeisk og internasjonalt nivå, fortsette å fremme konkurransen i nøkkelsektorer for europeisk industri, særlig i sektorer som nylig er blitt liberalisert, som for eksempel energimarkedet og markedet for finansielle tjenester. Årsrapporten er tilgjengelig på nettsidene til generaldirektoratet for konkurranse: index_en.html Kritisk til rolleblanding i fiskesalgslagene Fiskesalgslagenes eierskap i selskaper de selv skal kontrollere, innebærer en uheldig sammenblanding av roller. Dette kan svekke tilliten til salgslagenes kontrollvirksomhet, sier seksjonsleder Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet. Magnus Gabrielsen Fiskesalgslagene er private organisasjoner, eid av fiskerne, som gjennom lovverket har fått ansvar for omsetnings-, kvote og ressurskontroll i fiskerinæringen. Salgslagene har imidlertid manglet de nødvendige lovhjemler til effektivt å kunne gjennomføre denne kontrollen. Fiskeri- og kystdepartementet har derfor foreslått å utvide salgslagenes rett til å kunne kreve tilgang til fartøy, merder og kjøpers lager og regnskapsmateriale. Konkurransetilsynet er positiv til en utvidet og mer presis lovhjemmel, men mener det er problematisk at flere av salgslagene selv har eierandeler i selskaper som driver omsetning og produksjon. Utvidede kontrollfullmakter vil også gi salgslagene tilgang på mer detaljert og sensitiv informasjon om datterselskapenes konkurrenter. Konkurransetilsynet er bekymret for at tilgangen på slik informasjon kan påvirke hvordan salgslagenes egne datterselskaper opptrer i markedene. Dette kan skade konkurransen. I høringsnotatet fra Fiskeri- og kystdepartementet fremheves det at mange hensyn taler for at salgslagene skal kunne delta i næringsvirksomhet. Konkurransetilsynet mener dette må veies mot de hensyn salgslagene skal ivareta som utøver av et offentlig kontrollansvar. Salgslagene er avhengige av tillit blant aktørene i markedet for å kunne ivareta kontrollansvaret på en god måte. Den sammenblanding av roller som oppstår i de tilfeller der salgslagene sitter med eierskap i selskaper som de selv skal kontrollere, er så uheldig at de hensyn som taler for slik deltagelse, ikke kan oppveie dette, uttaler Gabrielsen. notis Opprettheld vedtaket om å forby fusjon Konkurransetilsynet opprettheld vedtaket om å forby fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Klaga frå partane er sendt til for vidare handsaming. Tilsynet står fast på at Gilde og Prior er potensielle konkurrentar i fjørfemarknaden og at ein fusjon vil føre til at konkurransen blir vesentleg svekka. Fusjonen vil heller ikkje medføre samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinstar som i tilstrekkeleg grad vil komme forbrukarane til gode. har frist til midten av oktober med å handsame klaga. KonkurranseNytt 4/2006 7

8 Returadresse: Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN B-Economique Avsluttede saker Avgjørelser A / Brumunddal Treningssenter Ixat Treningskompaniet AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Finn.no AS Gudbrandsdal Bil konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Color Group ASA og Color Line AS Fjord Line AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Telemark Hjelp24 Trygghetsalarm AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn Høringssvar til / Fiskeri- og kystdepartementet Forslag til forskrift om endring av forskrift om tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i Finnmark / Fiskeri- og kystdepartementet Havressursloven Salgslagenes ansvar for ressurskontroll Endring i forskrift om offentlige anskaffelser kjøp av rehabiliteringstjenester Finansdepartementet Nytt kapitaldekningsregelverk utkast til forskrifter Forslag til endring i forskrift 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv Finansdepartementet NOU 2006:12 Fellespensjonskasser / Norges vassdragsog energidirektorat Forslag til modell for fastsettelse av kostnadsnorm i nettselskapene Avinor AS Avinor AS takstregulativ for 2007 Konkurransetilsynet legger fortløpende ut enkeltvedtak, avgjørelser, veiledningsuttalelser, høringssvar og påpekninger på internettsidene. Du finner sakene under menypunktet «Avsluttede saker» på Det kan ta noe tid før offentlig versjon av brevene er tilgjengelig. Ta eventuelt kontakt og be om innsyn. Design & produksjon:

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

KonkurranseNytt. Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006. Innhold

KonkurranseNytt. Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006. Innhold KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006 Innhold Foto: Andersen/Scanpix Creative Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale Det er solgt betydelig mer skjønnlitteratur, og

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

Konkurranseloven fem år

Konkurranseloven fem år Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov 4 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mai 2009 Opplag: 1.000 Foto forsiden: Jo Michael Layout:

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn NR. 1 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM INTERVJU MED LARS SØRGARD TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn Røed: FLEKSIBEL PENSJON I NORGE Brunstad

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv NFT 1/2001 Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet vurderer en fusjon etter konkurranseloven.

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002 Konkurranse Nytt Mai 5/2002 Tre hoteller i Bergen anmeldt Konkurransetilsynet har anmeldt Radisson SAS Hotel Norge AS, Radisson SAS Royal Hotel AS, Augustin Hotel AS og Hotellgruppen i Bergen til Økokrim

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap.

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap. Forord På oppdrag fra Arbeids og administrasjonsdepartementet har Statskonsult gjennomgått styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hensikten med gjennomgangen

Detaljer

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 22 (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Vedlegg: Referat fra høring med sentralbanksjefen

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

ØKONOMISK FORUM. NR. 4 2006 60. årgang

ØKONOMISK FORUM. NR. 4 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 4 2006 60. årgang Holmøy og Massey Heide: 50 $/FAT HVA HAR NORGE DA RÅD TIL? Yin: SØKETEORI OG MODERNE ARBEIDSMARKEDER Larsson og Telle: EU-TILPASNING AV NORSK MILJØLOVGIVNING ØKONOMISK

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Innst. S. nr. 87. Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) (2001-2002) Til Stortinget

Innst. S. nr. 87. Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) (2001-2002) Til Stortinget Innst. S. nr. 87 (2001-2002) Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) Til Stortinget 1. INNLEIING Meldinga gjeld for år 2000. Omtalen er på nokre punkt utvida til

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond,

Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, Årsmelding 2006 Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, forsikringsformidlere, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper

Detaljer