KonkurranseNytt. Blomstrande nordisk samarbeid. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonkurranseNytt. Blomstrande nordisk samarbeid. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006. Innhold"

Transkript

1 KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2006 Innhold Blomstrande nordisk samarbeid Vakker vestlandsnatur, gnistrande sol og eit staseleg hotell danna ramma då dei nordiske konkurransestyresmaktene møttest i Os ved Bergen i midten av august. Om lag 70 deltakarar frå Danmark, Finland, Færøyane, Grønland, Island, Sverige og Noreg var samla til det nordiske møtet på Solstrand Hotel & Bad august. Dei nordiske konkurransestyresmaktene samarbeider tett og har eit slikt møte kvart år. I tillegg til fagleg oppdatering og utveksling av erfaringar, er dette eit høve for deltakarane til å bli betre kjent med sine nordiske kollegaer, noko som lettar framtidig samarbeid. Landgjennomgang Etter framkomsten og ein uformell middag onsdag kveld, tok det faglege programmet til torsdag morgon. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen opna møtet, før kvart enkelt deltakarland rapporterte frå si eiga verksemd. Ulikskapar i lovgiving, organisering og politiske prioriteringar, den ulike storleiken på landa, og ikkje minst variasjonen i kva for konkrete saker som er aktuelle i dei ulike landa, gjorde at spennvidda i det som vart presentert, var stor og lærerik. Direktørmøte og gruppemøte Etter den såkalla landgjennomgangen sette direktørane seg saman i eit eiga møte. Dei vart mellom anna samde om at ei nordisk arbeidsgruppe skal sjå nærare på el-sektoren. Utgreiinga skal vere klar til det nordiske møtet i september neste år. Dei andre deltakarane fordelte seg på tre grupper som tok føre seg høvesvis lemping (leniency), konkurranse i byggsektoren og utveksling av informasjon i bransjeorganisasjonar. Direktørane vart mellom anna samde om at ei nordisk arbeidsgruppe skal sjå nærare på el-sektoren. Utgreiinga skal vere klar til det nordiske møtet i september neste år. Går inn for å heve terskelverdiene Side 2 Bør bli enklare å byte bank Side 3 Strenge regler kan gi dyrere boliglån Side 3 Sunn konkurranse mellom offentlige og private virksomheter Side 4 Grip ikkje inn mot Color Line si vestlandsrute Side 5 Konkurransetilsynet ankar SAS-dommen Side 5 Hovedlinjer i Europakommisjonens konkurransepolitikk Side 6 Kritisk til rolleblanding i fiskesalgslagene Side 7

2 I pausane kunne deltakarane nyte sola og den praktfulle utsikta. Båttur og festmiddag I gnistrande solskin og på nær blikkstille vatn gjekk turen med veteranbåten M/S Midthordland til Ole Bull sin sommervilla på Lysøen. Deltakarane fekk oppleve ein minikonsert med musikk av Ole Bull, Edvard Grieg og nokre folketonar i den rikt utsmykka musikkhallen, Ole Bull sitt favorittrom. Tilbake på Solstrand var fornyingsminister Heidi Grande Røys vertinne for festmiddagen same kveld. Nordisk bankrapport Fredag morgon presenterte ei nordisk arbeidsgruppe rapporten Competition in Nordic Retail Banking. Rapporten vart offentleggjort 23. august og er omtala i ei eiga sak her i Konkurranse- Nytt. Etter at leiarane av torsdagens gruppemøte hadde lagt fram konklusjonane frå sine respektive grupper, vart det nordiske møtet avslutta med ei generell oppsummering. Det neste nordiske møtet vil finne stad på Grønland i september Går inn for å heve terskelverdiene Konkurransetilsynet støtter et forslag fra om å endre reglene for melding av fusjoner og oppkjøp slik at flere unntas fra meldeplikten. Plikten til å melde fusjoner og oppkjøp gjelder i dag dersom de involverte selskapene omsetter for over 20 millioner kroner årlig i Norge. Det er imidlertid ikke meldeplikt dersom bare ett av selskapene har over 5 millioner kroner i årlig omsetning. foreslår nå å endre forskriften om meldeplikt slik at disse terskelverdiene heves til henholdsvis 50 millioner og 10 millioner kroner. Forslaget kommer etter at Konkurransetilsynet i fjor evaluerte meldeplikten og kom frem til at terskelverdiene bør heves. Konkurransetilsynet mener at det verken er nødvendig eller hensiktsmessig å operere med dagens lave terskelverdier, og støtter departementets endringsforslag. Tilsynet mener imidlertid at departementet bør vurdere å heve terskelen for minste omsetning ytterligere, til 20 millioner kroner. Etter tilsynets vurdering vil dette føre til en betydelig ressursbesparelse, samtidig som formålet med meldeplikten overholdes. Nr. 4/2006 redaksjon KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Andreas Kjeldsberg Pihl Redaksjon: Andreas Kjeldsberg Pihl Hildegunn Sæthre Knut Wettermark Redaksjonen ble avsluttet 4. september 2006 Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 4/2006

3 Bør bli enklare å byte bank I ein ny, felles rapport tilrår dei nordiske konkurransestyresmaktene fleire tiltak for å auke konkurransen kring banktenester til forbrukarkundar. Eit av forslaga er å gjere det mogleg å behalde kontonummeret når du skiftar bank. Ei nordisk arbeidsgruppe har undersøkt i kva grad nordiske bankkundar byter bank og kva for forhold som kan hindre dei i å gjere det. Gruppa har òg sett på om organiseringa av betalingssystema gjer det vanskeleg for nye aktørar å etablere seg. Felles for dei nordiske bankmarknadene er at dei er prega av få og store aktørar. Konkurransestyresmaktene peiker på at dette kan vere eit uttrykk for låg konkurranse. I Noreg er konsentrasjonen mindre enn i dei andre nordiske landa, og dei siste åra er konkurransen i marknaden for bustadlån intensivert. Likevel er det framleis naudsynt med tiltak for å betre konkurransen i den norske bankmarknaden. Bør ikkje krevje gebyr For å sikre konkurranse mellom bankane, bør det vere lett for forbrukarane å byte bank. Konkurransestyresmaktene tilrår at det blir utarbeidd retningsliner eller standardvilkår som skal sikre låge kostnader ved bankbyte. Til dømes bør ikkje bankane krevje gebyr når ein kunde avsluttar kontoen. Det vil òg bli enklare å byte bank dersom kunden kan ta med seg kontonummeret frå ein bank til ein annan (kontonummerportabilitet). I tillegg bør det vere enkelt å flytte faste betalingsoppdrag til ein ny konto i ein annen bank. Finansportal For forbrukaren er det vanskeleg å samanlikne produkta frå dei ulike bankane. Årsaka til dette er mellom anna at bankane opererer med lojalitetsprogram, som gjer det vanskelegare å samanlikne dei reelle kostnadane for det enkelte produkt. Ein forbrukarportal for finansprodukt, med samanlikning av prisar og vilkår, kan bidra til å gjere det lettare å foreta rasjonelle val ved byte av bank. Tilgang til betalingssystem I fleire av dei nordiske landa er betalingssystema kjenneteikna ved at bankane både er eigarar og brukarar av systema. Rapporten peiker på at tiltredingsgebyr og andre vilkår for å få tilgang kan gjere det vanskeleg for nye aktørar å etablere seg. Slike moglege etableringshinder finst i alle dei nordiske landa. Samanliknbare og ikkje-diskriminerande tiltredingsvilkår er viktig for å sikre gode tilhøve for etablering. I tillegg bør eigar- og brukarrolla i systema skiljast tydeleg for å hindre diskriminering av nye aktørar. Rapporten Competition in Nordic Retail Banking kan tingast ved å kontakte Konkurransetilsynet. Ein elektronisk versjon kan lastast ned frå www. konkurransetilsynet.no. Strenge regler kan gi dyrere boliglån Reglene for kapitaldekning for norske finansinstitusjoner bør i hovedsak være de samme som i andre europeiske land, mener Konkurransetilsynet. Strengere norske regler kan gjøre boliglån dyrere og gi utenlandske banker en fordel i konkurransen. I en høringsuttalelse til Finansdepartementet peker Konkurransetilsynet på at filialer av utenlandske banker i Norge er underlagt kapitaldekningskravene i sine hjemland og ikke i Norge. Hvis de norske reglene skiller seg vesentlig fra reglene i andre land, kan dette føre til at norske og utenlandske banker konkurrerer på ulike vilkår. Finansdepartementet sendte i juni et utkast til nye forskrifter om kapitaldekning ut på høring. Hensikten med de nye forskriftene er å innarbeide endrede EU-regler i norsk lovgivning. Boliglån Finansdepartementet har bedt høringsinstansene særskilt å vurdere om de norske reglene bør stille strengere krav til sikkerhetsstillelse for boliglån enn det aktuelle EU-direktivets minimumskrav. Konkurransetilsynet ser på boliglån som et nøkkelprodukt i det norske privatkundemarkedet, fordi kundene ofte velger å kjøpe andre banktjenester samme sted som de har boliglån. Strengere krav til kapitaldekning kan føre til at boliglån fra norske banker blir dyrere. Dette kan igjen medføre en betydelig vridning av konkurransen i privatkundemarkedet. Konkurransetilsynet ønsker derfor ikke å ha særnorske regler på dette punktet. KonkurranseNytt 4/2006 3

4 Sunn konkurranse mellom offentlige og private virksomheter Det er positivt at det offentlige deltar i direkte konkurranse med private. I mange markeder ville konkurransen vært svakere uten korrektivet fra det offentlige. Offentlige bedrifter kan ha kostnadsfordeler som bør utnyttes til forbrukernes beste. Det er imidlertid viktig å ha rutiner for å sikre at konkurransen finner sted på sunne og rettferdige vilkår, skriver Lasse Ekeberg, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. I stadig økt omfang ser vi at private og offentlige foretak møtes i konkurranse med hverandre. Det kan skyldes at det offentlige går inn på områder som tidligere har vært forbeholdt private, eller at private går inn på områder som tidligere har vært drevet av det offentlige. Konkurransetilsynet ser det som positivt at det offentlige engasjerer seg direkte i næringsvirksomhet. Konkurransepolitikken er «blind» for eierskapet. Således ønskes alle eiere velkommen til å delta i konkurransen, enten det er snakk om norske eller utenlandske private eiere, staten eller kommunen eller ulike typer kooperasjoner som den produsenteide landbrukskooperasjonen eller kundeeide virksomheter som for eksempel sparebankene, eller arbeiderstyrte bedrifter for den saks skyld. Så får heller markedsmekanismene under sunn og rettferdig konkurranse bestemme hvilke eierformer som har livets rett. Det har vist seg at det ofte oppstår konflikter mellom private og offentlige foretak. Konfliktene har sin bakgrunn i en oppfatning av at offentlige foretaks konkurransevirksomheter har muligheter til å prise under kostnadene og få dekket underskuddet fra andre steder. Et eksempel på dette så vi i en artikkel i Dagsavisen mandag 19. juni. Bakgrunnen for artikkelen er at kommunene stadig oftere selv vinner konkurransen om å få drive sykehjem. Ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) skvises private «fordi kostnadssammenligningen ikke er reell. Veldig mange skjulte kostnader, som mat, renhold og drift, er ikke med i regnestykkene til de kommunale foretakene». Disse utgiftene dekkes i stedet et annet sted i kommunen, hevder HSH. Innsigelsene fra HSH avvises av direktør Liv Valstrand i Kommunal konkurranse Oslo KF, som driver tre sykehjem i Oslo. Hun sier at de vant anbudsrunden for to år siden fordi de var best, og hun avviser at de kan drive billigere enn private på grunn av kryssubsidiering. Både private og offentlige foretak er underlagt konkurranselovens bestemmelser. Konkurranseloven setter forbud mot misbruk av markedsdominans i form av konkurranseskadelig underprising. Det er et krav etter loven at bedrifter som er markedsdominerende i et marked, setter priser som minst dekker merkostnadene i markeder der bedriften konkurrerer mot andre. Merkostnaden ved produksjonen av et produkt vil si hvor mye større de totale kostnadene til foretaket er når det produserer dette produktet, enn hva de totale kostnadene er uten produktet. I tillegg er det etter EØS-regelverket forbud mot enhver form for støtte som kan virke konkurransevridende gjennom å favorisere enkeltbedrifter eller enkeltprodukter. Spørsmålet er om det offentlige på eget initiativ bør gå lenger og iverksette tiltak for å sikre at konkurransen mot private skjer på sunne vilkår. Vi mener at det er mange grunner for at det offentlige legger seg på en forsiktighetslinje, ikke minst fordi det er i vår alles interesse at det ikke sløses med offentlige midler. Tilsynet vil derfor anbefale at følgende legges til grunn for offentlig ervervsvirksomhet: Lasse Ekeberg Som et utgangspunkt bør det være et krav om at det offentlige skiller ut konkurranseutsatt virksomhet i et eget selskap. Disse offentlige selskapene må være utsatt for samme driftsrisiko som private. Bare dersom den offentlige virksomheten kan påvise at selskapsmessig utskillelse vil føre til økte kostnader, bør det tillates et avvik fra hovedregelen. Forbudet mot konkurranseskadelig underprising gjelder selv om foretaket ikke er dominerende i markedet der underprisingen finner sted. Konkurranseskadelig underprising fra offentlige foretak vil derfor normalt rammes av forbudet. Det kan imidlertid være tilfeller der foretaket ikke anses å drive ervervsvirksomhet på sine dominansområder. Det vil derfor være ryddig om dekning av merkostnader blir satt som krav også i tilfeller der det offentlige foretaket ikke driver markedsdominerende ervervsvirksomhet. Dette vil tjene målet om ikke å sløse med offentlige midler, samtidig som det vil være i tråd med målet om å skape sunne konkurranseforhold mellom offentlige og private foretak. Til slutt bør det gjennomføres regelmessig kontroll med at kravet til inntjening faktisk blir nådd. 4 KonkurranseNytt 4/2006

5 Grip ikkje inn mot Color Line si vestlandsrute Konkurransetilsynet grip ikkje inn mot Color Line sitt ferjesamband mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals. Tilsynet finn det lite sannsynleg at Color Line si åtferd er til skade for forbrukarane. Klaga frå konkurrenten Fjord Line blir ikkje teken til følgje. Color Line oppretta ferjesambandet sitt 27. april i fjor. Fjord Line, som frå før trafikkerte den same strekninga, sende 13. mai same år ei klage til Konkurransetilsynet. Fjord Line meinte at den nye vestlandsruta til Color Line ikkje kunne vere lønnsam og at Color Line forsøkte å utkonkurrere Fjord Line i strid med konkurransereglane. Misbruk av dominerande stilling er forbode både etter konkurranselova og etter konkurransereglane i EØS-avtala. Konkurransetilsynet har gjort ei grundig vurdering av klaga frå Fjord Line. Tilsynet har henta inn omfattande informasjon frå Color Line, og mellom anna pålagt selskapet å sende over månadlege ruteregnskap. Det er også henta inn omfattande tilleggsinformasjon frå Fjord Line og andre aktørar i marknaden. I tillegg har det vore fleire møte mellom Konkurransetilsynet og høvesvis Color Line og Fjord Line. Tilsynets avgjerd er basert på ein omfattande analyse av Color Line sine kostnader og inntekter på vestlandsruta i perioden frå 1. mai 2005 til 30. april Etterspurnaden i marknaden er svært sesongavhengig, og inntektene vil normalt vere langt høgare i sommarsesongen enn resten av året. Det har difor vore naudsynt å ta omsyn til heile året. Etter ei samla vurdering har Konkurransetilsynet kome til at Color Line i perioden fram til sommaren 2006 ikkje har brote forbodet mot misbruk av dominerande stilling. Tilsynet vil difor ikkje forfølgje saka vidare. Fjord Line har klaga Konkurransetilsynet si avgjerd inn for Fornyingsog administrasjonsdepartementet. Konkurransetilsynet ankar SAS-dommen Konkurransetilsynet har anka dommen frå Oslo tingrett der tilsynet sitt vedtak om å gje SAS eit gebyr på 20 millionar kroner vart oppheva. Tilsynet er usamd i grunngjevinga og konklusjonen til Oslo tingrett og har anka dommen til lagmannsretten. Den 6. juni 2005 vedtok Konkurransetilsynet å gje SAS eit gebyr på 20 millionar kroner for brot på 11 i konkurranselova. Grunngjevinga for vedtaket var at SAS hadde misbrukt si dominerande stilling ved å drive utilbørleg underprising på ruta Oslo Haugesund. Ifølgje vedtaket var resultatet av dette at SAS sin konkurrent Coast Air vart tvinga til å forlate ruta. SAS saksøkte staten ved Konkurransetilsynet fordi selskapet ikkje aksepterte gebyret. Den 28. juli falt dommen der Oslo tingrett konkluderte med at SAS ikkje braut konkurranselova og difor oppheva Konkurransetilsynet sitt vedtak. Fleire brukar kraftprisbasen notis Trafikken på Konkurransetilsynet sin vevstad var nær 50 prosent høgare i august månad enn det som er normalt. Dette har truleg samanheng med at prisen på straum har vore mykje omtalt i media den siste tida. Den mest populære lenka på vevstaden er oversikta over kraftprisane. Konkurransetilsynet har også merka ein kraftig auke i telefonar frå forbrukarar som har spørsmål om kraftprisane. Du kan lese meir om kraftprisar på KonkurranseNytt 4/2006 5

6 Hovedlinjer i Europakommisjonens konkurransepolitikk Europakommisjonens konkurransekommissær Neelie Kroes presenterte i midten av juni kommisjonens årsrapport om konkurransepolitikken for Samtidig gjengav hun hovedlinjene i prioriteringene for generaldirektoratets arbeid i 2006 og (foto: Europakommisjonen) Konkurransekommissær Neelie Kroes Kommissær Kroes, som leder generaldirektoratet for konkurranse (DG Competition) i Europakommisjonen, presenterte årsrapporten og prioriteringene for Europaparlamentets komité for økonomiske og finansielle spørsmål (ECON). Konkurranseråden ved den norske EU-delegasjonen, Ann-Kristin Hanssen, har oppsummert de viktigste punktene fra rapporten samt prioriteringene for 2006 og 2007: Viktigste begivenheter i 2005 Statsstøtte: Lanseringen av State Aid Action Plan, herunder vedtakelse av tiltak for å sikre større rettssikkerhet vedrørende finansieringen av tjenester av allmenn økonomisk interesse, vedtakelse av konsultasjonsdokument om statsstøtte til innovasjon, vedtakelse av nye retningslinjer for regional støtte for perioden , og Vedtak i et stort antall enkeltsaker i forskjellige sektorer Antitrust og karteller: vedtakelse av grønnboken om erstatningssøksmål for nasjonale domstoler ved brudd på EUs konkurranseregler, vedtakelse av et Discussion Paper om ekskluderende misbruk under artikkel 82 EC, åpning av sektorundersøkelser på områdene gass, elektrisitet og finansielle tjenester, vedtak i fem kartellsaker med bøter på totalt ca. 680 millioner euro, publisering av studie om avhjelpende tiltak i fusjonssaker, og vedtak i fem fase 2 fusjonssaker, hvorav to fusjoner ble klarert uten og tre ble klarert med forpliktelse til å treffe avhjelpende tiltak. Prioriteringer for 2006 Statsstøtte: Fortsette implementeringen av State Aid Action Plan: vedta rammeverk for forskning og utvikling og innovasjon, vedta nye retningslinjer for risikokapital, vedta nye de minimis-regler, arbeide med retningslinjer om best practice, vurdere om prosedyreforordningen skal endres, vedta nye retningslinjer for samarbeid mellom nasjonale domstoler og Europakommisjonen i statsstøttesaker, vedta en meddelelse om tilbakebetaling av ulovlig støtte (recovery), og vedta et generelt gruppeunntak. Forbedre håndhevingen av statsstøttereglene ved å styrke den økonomiske analysen i enkeltsaker og overvåke implementeringen av vedtak i medlemsstatene. Antitrust og karteller: fortsette å gi høy prioritet til arbeidet med å forhindre og slå ned på karteller, vedta endelige rapporter i sektoranalysene på gass, elektrisitet og betalingskort, og vurdere videre nødvendige tiltak, Ann-Kristin Hanssen Om konkurranseråden Konkurranseråden skal bistå norske myndigheter i deres arbeid overfor EU/EØS-institusjonene. Råden skal holde seg orientert om utviklingen i EUs konkurransepolitikk, være et bindeledd mellom norske konkurransemyndigheter og EU/EØS-institusjonene, møte som norsk representant i relevante EU- eller EØS-fora og bidra i myndighetenes arbeid med regelverkssaker på området. Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefen. 6 KonkurranseNytt 4/2006

7 oppfølging av konsultasjonen om ekskluderende misbruk under artikkel 82 og vurdere videre nødvendige tiltak, oppfølging av konsultasjonen om erstatningssøksmål for nasjonale domstoler ved brudd på EUs konkurranseregler og vurdere videre nødvendige tiltak, fortsette arbeidet med nye retningslinjer for bøter, fortsette en årvåken håndheving av fusjonskontrollregelverket, særlig i forhold til medlemsstater som etablerer uberettigede hindre for fusjoner over landegrensene, og arbeide med retningslinjer for ikke-horisontale fusjoner. Prioriteringer for 2007 fortsette å implementere State Aid Action Plan, fortsette rigorøs håndheving av konkurranseregelverket på antitrustog statsstøtteområdet, med søkelys på de mest skadelige konkurransebegrensningene, bidra til å forme rammen for et konkurranseregelverk på europeisk og internasjonalt nivå, fortsette å fremme konkurransen i nøkkelsektorer for europeisk industri, særlig i sektorer som nylig er blitt liberalisert, som for eksempel energimarkedet og markedet for finansielle tjenester. Årsrapporten er tilgjengelig på nettsidene til generaldirektoratet for konkurranse: index_en.html Kritisk til rolleblanding i fiskesalgslagene Fiskesalgslagenes eierskap i selskaper de selv skal kontrollere, innebærer en uheldig sammenblanding av roller. Dette kan svekke tilliten til salgslagenes kontrollvirksomhet, sier seksjonsleder Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet. Magnus Gabrielsen Fiskesalgslagene er private organisasjoner, eid av fiskerne, som gjennom lovverket har fått ansvar for omsetnings-, kvote og ressurskontroll i fiskerinæringen. Salgslagene har imidlertid manglet de nødvendige lovhjemler til effektivt å kunne gjennomføre denne kontrollen. Fiskeri- og kystdepartementet har derfor foreslått å utvide salgslagenes rett til å kunne kreve tilgang til fartøy, merder og kjøpers lager og regnskapsmateriale. Konkurransetilsynet er positiv til en utvidet og mer presis lovhjemmel, men mener det er problematisk at flere av salgslagene selv har eierandeler i selskaper som driver omsetning og produksjon. Utvidede kontrollfullmakter vil også gi salgslagene tilgang på mer detaljert og sensitiv informasjon om datterselskapenes konkurrenter. Konkurransetilsynet er bekymret for at tilgangen på slik informasjon kan påvirke hvordan salgslagenes egne datterselskaper opptrer i markedene. Dette kan skade konkurransen. I høringsnotatet fra Fiskeri- og kystdepartementet fremheves det at mange hensyn taler for at salgslagene skal kunne delta i næringsvirksomhet. Konkurransetilsynet mener dette må veies mot de hensyn salgslagene skal ivareta som utøver av et offentlig kontrollansvar. Salgslagene er avhengige av tillit blant aktørene i markedet for å kunne ivareta kontrollansvaret på en god måte. Den sammenblanding av roller som oppstår i de tilfeller der salgslagene sitter med eierskap i selskaper som de selv skal kontrollere, er så uheldig at de hensyn som taler for slik deltagelse, ikke kan oppveie dette, uttaler Gabrielsen. notis Opprettheld vedtaket om å forby fusjon Konkurransetilsynet opprettheld vedtaket om å forby fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Klaga frå partane er sendt til for vidare handsaming. Tilsynet står fast på at Gilde og Prior er potensielle konkurrentar i fjørfemarknaden og at ein fusjon vil føre til at konkurransen blir vesentleg svekka. Fusjonen vil heller ikkje medføre samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinstar som i tilstrekkeleg grad vil komme forbrukarane til gode. har frist til midten av oktober med å handsame klaga. KonkurranseNytt 4/2006 7

8 Returadresse: Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN B-Economique Avsluttede saker Avgjørelser A / Brumunddal Treningssenter Ixat Treningskompaniet AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Finn.no AS Gudbrandsdal Bil konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Color Group ASA og Color Line AS Fjord Line AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Telemark Hjelp24 Trygghetsalarm AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn Høringssvar til / Fiskeri- og kystdepartementet Forslag til forskrift om endring av forskrift om tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i Finnmark / Fiskeri- og kystdepartementet Havressursloven Salgslagenes ansvar for ressurskontroll Endring i forskrift om offentlige anskaffelser kjøp av rehabiliteringstjenester Finansdepartementet Nytt kapitaldekningsregelverk utkast til forskrifter Forslag til endring i forskrift 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv Finansdepartementet NOU 2006:12 Fellespensjonskasser / Norges vassdragsog energidirektorat Forslag til modell for fastsettelse av kostnadsnorm i nettselskapene Avinor AS Avinor AS takstregulativ for 2007 Konkurransetilsynet legger fortløpende ut enkeltvedtak, avgjørelser, veiledningsuttalelser, høringssvar og påpekninger på internettsidene. Du finner sakene under menypunktet «Avsluttede saker» på Det kan ta noe tid før offentlig versjon av brevene er tilgjengelig. Ta eventuelt kontakt og be om innsyn. Design & produksjon:

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

KONKURRANSE. Kapittel 4. Hovedoppgaver i 2012. Utsikter for 2013

KONKURRANSE. Kapittel 4. Hovedoppgaver i 2012. Utsikter for 2013 Kapittel 4 KONKURRANSE Hovedoppgaver i 2012 ESA krevde inn nærmere 225 millioner NOK i bøter i 2012 som følge av rettskraftige avgjørelser i to store konkurransesaker. Fergeselskapet Color Line valgte

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/451 MAB SIGR 541.0 Dato: 21.09.2011 Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Innledning

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006 Avfall Norge Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet Hamar 7. november 2006 Dagens utgangspunkt Offentlige aktør med en rekke ulike oppgaver Viktige oppgaver i monopoldel Gradvis mer aktivitet i konkurransedel

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011 Kapittel 4 Konkurranse Hovedoppgaver i 2011 Utsikter for 2012 I 2011 avsluttet EFTAs overvåkningsorgan ESA sin formelle sak mot det norske fergeselskapet Color Line. Etter grundige undersøkelser konkluderte

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

St.meld. nr. 9 ( )

St.meld. nr. 9 ( ) St.meld. nr. 9 (2000-2001) Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 27. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen Kapittel 1 St.meld. nr. 9 2 1 Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår - Viktig for alle! Iman Winkelman Fagsjef Hovedorganisasjonen Virke Lange tradisjoner for betydelig offentlig tjeneste- og velferdsproduksjon i Norge Kilde: Statsbudsjettet for

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L30/&00 2016/451 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

Detaljer

påpeker konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

påpeker konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2005 Innhold Foto: Ole Walter Jacobsen Varsler overtredelsesgebyr for Tine Konkurransetilsynet vurderer å ilegge Tine BA et overtredelsesgebyr

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ein nasjonal særprega vasskraftpolitikk Seminar Sølvgarden 10/10 2014 Arne Tronsen Vasskraftpolitikken To store historiske vendingar Frå1892 til 1917- innramminga

Detaljer

Konkurranse i luften

Konkurranse i luften Konkurranse i luften Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen www.konkurransetilsynet.no 19. september 2006 Solakonferansen 2006 Hva er konkurransepolitikk? Konkurranse et virkemiddel for åfåriktig bruk

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter

Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter SkiStar Norge AS Trysil Turistsenter 2420 TRYSIL Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/157-1 26.01.2011 Sakshandsamar: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 17/31-5 / P50/ &13 Aina Tjosås

Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 17/31-5 / P50/ &13 Aina Tjosås OS KOMMUNE STAB, PLAN OG UTVIKLING Det Kongelige klima- og miljødepartement P.b. 8013 0030 OSLO Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 17/31-5 / P50/ &13-56 57 50 43 15.02.2017 Høyringssvar frå Os kommune

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 08.11.2010 2010/5652-2 326.1 Frode Stock Deres dato Deres ref. 15.10.2010 Troms Kraft AS 9291 TROMSØ Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager:

Detaljer

1 Sakens bakgrunn V2004-6

1 Sakens bakgrunn V2004-6 Bodø Boligbyggelag Postboks 214 8001 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2003/465 MA1-M2 JOAA 545.5 Saksbeh.: Dato: 26. februar 2004 Bodø Boligbyggelag - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot innkreving av gebyr

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer