Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)"

Transkript

1 STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: / / Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) Rådmannen har mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Spørsmålene er gruppert etter tjenesteområde/tema. Spørsmålsstiller samt mottaksdato framkommer i parentes bak hvert spørsmål. Det gjenstår å framskaffe svar på enkelte spørsmål. Hvilke spørsmål dette gjelder står helt til slutt i dette notatet. Svarene vil bli ettersendt i begynnelsen av neste uke. Det er utarbeidet en simuleringsmodell som kan benyttes hvis man ønsker å simulere endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag. Nærmere omtale av modellen finnes i avsnitt «Diverse» i dette notatet. SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER 1. Priskompensasjon (AP ) Det opplyses at priskompensasjon ikke er gitt siden 2008 og at foreliggende forslag er laget i faste 2015-kroner, hvilket vi forstår gir et underliggende forventet omstillingsbehov på kr 18 mill. for Manglende prisjustering har medført en reell innsparing i budsjettet år for år fra og med Vi ber om en oversikt over: a. Akkumulert, forventet innsparing grunnet manglende priskompensasjon i perioden og b. Estimert fordeling av innsparing per virksomhetsområde for samme periode Svar: Rådmannen har her brukt driftsbudsjettrammen for 2014 som utgangspunkt i beregningen for alle årene. Samlet utgjør underliggende omstillingsbehov i perioden 2008 til 2015 kr 135,7 mill.

2 Budsjettår Prisvekst i prosent Oppvekst og levekår BMU KB Stab og støtte Sum per budsjettår , , , , , , , , Sum per tjenesteområde i perioden Rentenivå vs. renteøkning. (AP ) Rådmannen legger slik vi ser det til grunn et rentenivå tilsvarende dagens også for årene fremover, men hvordan vil en eventuell renteøkning på 0,5 % eller 1 % ut over det rådmannen selv har anslått slå ut med tanke på økte kapitalutgifter for kommunen? Svar: Rådmannen har i tråd med prognoser fra Norges Bank lagt til grunn at 3 mnd. NIBOR vil ligge på 1,75 % i gjennomsnitt i Dersom pengemarkedsrenten likevel skulle stige med f.eks. ett prosentpoeng i 2015, så vil dette medføre høyere rentekostnader på kommunens innlån. Det vil samtidig gi høyrere renteinntekter på konsernkonto, lavere rentekostnader knyttet til rentebytteavtaler og høyre renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse Energi AS. Dette gir en netto økning i kapitalutgifter på ca. kr 10 mill. Denne økningen må ses i sammenheng med økte renteinntekter fra kompensasjonsordninger i Husbanken og økt kalkulatorisk rente som ligger til grunn for beregning av gebyrer innenfor VAR-sektoren. Økningen i netto kapitalutgifter vil utlignes av den forannevnte inntektsøkningen, og Stavanger kommune vil således være tilnærmet upåvirket av en renteøkning på ett prosentpoeng i Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. 3. Hvis kommunen skulle redusere avdragene til minste lovlige avdrag, hvor mye vil det utgjøre årlig? (H ) Svar: Av note 17 Avdrag på gjeld i årsregnskapet for 2013 for Stavanger kommune framgår differansen mellom utgiftsførte avdrag og beregnede minste lovlige avdrag. I 2013 var utgiftsførte avdrag på kr 353,032 mill. og beregnede minste lovlige avdrag på kr 125,773 mill., noe som ga en differanse på kr 227,259 mill. (beregnede minste lovlige avdrag ekskl. tomter utgjorde kr 154,159 mill.). Beregnede minste lovlige avdrag vil endres som følge av bl.a. låneopptak, investeringsnivå og hvilke prosjekter som inngår i investeringsbudsjettet. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte, jf. kommunelovens 50. Det legges opp til en utvidelse av avdragstiden i 2015 til inntil 30 år på enkelte lån med flytende rente. Endret avdragstid vil redusere avdragsutgiftene i 2015 med om lag kr 56 mill. En endret avdragstid vil redusere årlige avdragsutgifter, men vil samtidig gi Side 2 av 16

3 økte rentekostnader og dermed øke de samlede finansieringskostnadene. En lengre avdragstid i kombinasjon med nytt låneopptak vil videre bidra til en raskere oppbygging av kommunens lånegjeld. 4. Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en reduksjon av formuesskatten. Inntekt og formuesskatt oppgis samlet i rådmannens budsjettforslag. Dersom vi ser på formuesskatten isolert, hva er konsekvensen av regjeringens forslag for Stavanger? (AP ) Svar: Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentenheter til 0,05 %. Kommunenes sats på 0,7 % blir stående uendret. Samlet formuesskattesats (inkludert den kommunale satsen) blir dermed 0,75 %. Ettersom det ikke er endringer i den kommunale satsen, vil det isolert sett ikke medføre endringer for Stavanger kommune. Regjeringen foreslår samtidig å øke bunnfradraget fra kr 1,0 mill. til kr 1,2 mill. i Sammen med en oppjustering av skatteverdigrunnlaget av næringseiendom og sekundærbolig utover først anskaffede sekundærbolig, anslås kun 12 % av befolkningen å betale formuesskatt fra ,9 % av husholdningene i Norge betalte formuesskatt i Dersom dette er representativt for Stavanger kommune, vil det bety en negativ effekt for den kommunale formuesskatten. Inntektene til kommunen fra inntekts- og formuesskatten fra skatteyterne blir innbetalt løpende gjennom året via forskuddstrekket og forhåndsskatt. Det skilles ikke mellom skatt på inntekt eller formue i kommunens regnskap. Ligningsoppgjøret skjer året etter innbetaling av forskuddstrekk og de samlede inntekts- og formuesforhold kan medføre penger til gode eller skyldig (jf. restskatt). I tillegg forekommer endringer i fordeling av skatteinntektene mellom skattekreditorene (stat, fylkeskommune, kommune). På bakgrunn av dette har ikke rådmannen satt opp eget budsjett for formuesskatt. 5. Skattevekst (KrF ) I presentasjonen ble det vist en tabell med skatt og rammetilskudd Fra denne går det fram at rådmannen har lagt til grunn en nominell skattevekst i 2015 på 4,5 % og 1,3 % i årene Hva er årsaken til dette? Betyr det at det forutsettes lavere skatteinntekt i ? Svar: Rådmannen har utarbeidet budsjettet for 2015 i faste 2015-priser og holder resten av økonomiplanperioden i samme faste priser. Dette er i tråd med vanlig praksis også for statsbudsjettet. I veksten til 2015 inngår både prisvekst og volumvekst (befolkningsvekst). I de øvrige årene inngår kun befolkningsvekst. Samme prinsipp er gjort på driftskostnadene hvor det ikke er tatt hensyn til økt pris- og lønnsvekst utover Innbyggertilskuddet (Linje 2 i driftsrammetabellen, tabell 3.17) (AP ) Innbyggertilskuddet med utgiftutjevning reduseres for Stavanger med ca. kr 15 millioner fra 2014 til Vi forstår at dette har sin bakgrunn i en rekke justeringer av ulike tilskudd og overføringer som rådmannen har omtalt ulike steder i budsjettforslaget. For vår forståelse, kan vi be om at rådmannen sammenfatter de aller største postene/endringene som medfører at vi nå får en reell reduksjon i overføringer, samtidig som vi forventer en vekst i antall innbyggere Svar: Rådmannen har hentet uttrekk av talldetaljene i tabell 10.6 i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for å forklare linje 2 i driftsrammetabellen (tabell 3.17) i samme dokument. Side 3 av 16

4 Skatt og rammetilskudd Endringer (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett Rådmannens forslag Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Den største endringen er tilsynelatende en økt utgiftutjevning på kr 19,1 mill. Stavanger er objektivt sett en «lett-drevet» kommune og har en beregnet kostnadsindeks på 0,923. Dette innebærer en utgiftutjevning i 2015 på kr 461,0 mill. Saker med særskilt fordeling består av midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette utgjør kr 9,975 mill. for Stavanger i planperioden. Endringene i selve innbyggertilskuddet består av endret sats per innbygger og antall innbyggere, jf. vist i tabellform: Endringer i innbyggertilskuddet Antall innbyggere Innbyggertilskudd - sats per innbygger Endring i hele kroner * *Forskjellen mellom kr 2 949,0 mill. og kr 2 942,9 mill. i 2014 (i de to tabellene) utgjør i hovedsak endringen i øremerkede midler til rus som kom i tilleggsproposisjonen til forslag til statsbudsjett Dette ble tatt ut av rammetilskuddet og lagt inn som øremerket tilskudd etter at rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Innbyggertallet er her fra henholdsvis (for 2014) og (for 2015). Økningen utgjør 1615 personer. Selve satsen for innbyggertilskuddet er lavere. Endringene i innbyggertilskuddet utledes som en konsekvens av mange andre endringer i de ulike elementene i rammetilskuddet. Årsaken til at satsen innbyggertilskuddet er lavere enn i 2014, kan illustreres gjennom følgende tabell: Illustrasjon på utledet sats innbyggertilskudd 2015 Kr pr innbygger: Innbyggertilskudd (grunnlag) (korrigert i 2015 for RNB 2014 og Stortingets budsjettsaldering 2014) Refordeling skjønn, endr i veksttilskudd og distriktstilskudd -42 Nettovirkning endringer utenfor overgangsordning 48 Uttrekk kommunal medfinansiering Øvrige oppgaveendringer og korreksjoner mm -42 Realvekst i rammetilskudd 482 Lønns- og prisvekst innbyggertilskudd 403 Innbyggertilskudd i perioden Side 4 av 16

5 Uttrekket av kommunenes andel av finansiering av sykehusopphold (som en del av opplegget rundt samhandlingsreformen) er større enn realveksten og lønns- og prisvekst i innbyggertilskuddet. 7. Felleskostnader (Linje 25) (AP ) Vi merker oss at denne posten har en økning fra 2014 på tross av at tilskudd til lag og organisasjoner i all hovedsak er foreslått redusert i samme periode. Posten ser imidlertid ut til å inneholde mange ulike elementer og vi ber om kort beskrivelse av hvilke av disse som er nye eller har en kostnadsøkning for Svar: Økningen fra 2014 til 2015 på linje 25 Felleskostnader skyldes i all hovedsak regjeringens tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett 2014, hvor tilskudd til kommunalt rusarbeid ble vedtatt gjeninnført som et øremerket tilskudd. Det som ble lagt inn i rammetilskuddet for 2013 ble dermed trukket ut igjen. Dette ble av tekniske årsaker lagt inn som inntekt på kr 5,67 mill. under felleskostnader i Stavanger kommune. I budsjettforslaget for 2015 er dette justert gjennom følgende tiltak fra rådmannens side: Linje 90: Prosjekt Ville veier avsluttes Linje 147: TAFU prosjektet utgår Linje 157: Prosjekt miljøterapeutisk rus, avvikling av kommunal finansiering Linje 171: Reduksjon i budsjettrammen til helsestasjon for rusmisbrukere (LAV) 8. Tilskudd til Brannvesenet (KrF ) I 2015 foreslås det en økning av tilskuddet på 3 % i forhold til 2014 som kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Nødnett, som er pålagt fra staten, og Vagleleiren er ikke omtalt i handlings- og økonomiplanen. Er det lagt til grunn at disse skal dekkes av økt låneramme til Brannvesenet? Svar: I teksten til linje 27 i Tabell Driftsrammetabell framkommer det at selskapet har oversendt et budsjettforslag for 2015 som innebærer en økning på kr 18,4 mill. (8,8 %) til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. I dette beløpet inngår leiekostnader knyttet til SASIRO (Vagleleiren). Forslaget omfatter også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 15 mill. i Investeringer utover normal investeringsramme er forutsatt finansiert gjennom låneopptak. Det foreslås i tillegg kr 3 mill. knyttet til innfasingen av nytt nødnett i Rådmennene i de største eierkommunene har i samarbeid utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på styrets budsjettforslag behandlet den 20. oktober I rådmennenes forslag er det innarbeidet en økning på 3 % (kommunal deflator). Dette utgjør en samlet økning fra eierkommunene på kr 6,5 mill. i Det legges opp til at den økte rammen skal dekke selskapets samlede kostnader i 2015, herunder kostnader knyttet til Nytt Nødnett og SASIRO. Eierkommunene har i 2014 ytt et ekstraordinært tilskudd til selskapet på kr 4 mill. til innfasing av Nytt Nødnett. Bystyret godkjente den 08. september 2014 en økning i lånerammen til kr 25 mill. slik at investeringer kan finansieres gjennom låneopptak. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor den økte rammen for å sikre en forsvarlig drift og beredskap. Side 5 av 16

6 SENTRALE STABER, PERSONAL OG ORGANISASJON, ØKONOMI 9. Arbeidsmiljø og medarbeidernes medbestemmelse (AP ). Dette temaet er lite omtalt i budsjettfremlegget selv om det foreslås betydelige nedskjæringer, omstillinger, bemanningsreduksjoner med videre som utvilsomt vil påvirke mange kommunalt ansatte i sin arbeidshverdag, enten direkte eller indirekte. Hvordan er dette tenkt ivaretatt i den videre prosessen? Svar: Rådmannen legger til grunn at medbestemmelse alltid skal ivaretas. Det er særlig viktig når det skal gjennomføres endringer. Rådmannen vil fortsette det tette samarbeidet med de tillitsvalgte i gjennomføring av tiltak når Handlings- og økonomiplan er vedtatt. Gjeldende retningslinjer for omstilling og overtallighet revideres nå i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Retningslinjene gir felles føringer som sikrer god gjennomføring av omstillingsprosessen og at medarbeidere blir ivaretatt. Administrasjonsutvalget vil få framlagt retningslinjene. I tillegg har rådmannen satt opp, og har under gjennomføring, kurs for virksomhetsledere og tillitsvalgte i omstilling, organisasjonsendringer og håndtering av personal under omstillingsprosesser. Flere andre typer tiltak og tema er omtalt i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for å bidra til i sikre og videreutvikle arbeidsmiljøet i Stavanger kommune. 10. Hvor mye utgjør velferdsordningene før innsparinger, jf. tiltak 71? (H ) Svar: Rådmannen har foreslått en gjennomgang av velferdsordninger, seniortiltak, boligtilskuddsordninger og kantinedrift med mer for å redusere utgiftene med kr 3,25 mill. i Regnskapsmessig varierer de årlige kostnadene fra ett år til neste som følge av blant annet endringer i antall ansatte og hvor mange ansatte som søker eller velger de ulike ordningene hvert år. For 2013 viser en samlet kostnadsberegning om lag kr 14 mill. Budsjettet styres etter nettorammer hvor tiltakene inngår sammen med andre tjenester. 11. Lærlingeordningen (Linje 69 s. 103) (AP ) Det framgår i teksten side 126 at lærlingeordningen reduseres med kr 3 mill. første året for så å øke til kr 4 mill. ut perioden, og at det legges til grunn at lærlinger er del av verdiskapning og inngår delvis i virksomhetens bemanning. a. Er det riktig å regne inn lærlinger som en del av bemanningen før de eventuelt er ansatt, og er dette i tråd med retningslinjene for lærlingeordningen? Svar: Rådmannen har lagt til grunn at det er 2. års-lærlingene som er en del av verdiskapningen. Alle lærlinger er ansatt i Stavanger kommune og ikke i den enkelte virksomhet. Lærlingene får lønn i tråd med HTA kap. 6. Lærlinger er under utdanning og får lønn i forhold til at det forventes verdiskapning i løpet av utdanningen. Det er uttalt at 50 % av læretiden er verdiskapning og lønn er regnet ut i forhold til dette. Dette er i tråd med våre retningslinjer, som er utarbeidet i henhold til krav som stilles til et opplæringskontor. b. På hvilken måte vil dette i så tilfelle vises igjen på lønnskostnadene til kommunen? Side 6 av 16

7 Svar: Det vil vise igjen på lønnskostnader ved at 2. års lærlinger kan erstatte fast ansatte når de er borte på grunn av korttidssykdom, kurs osv. De kan også bli oppsatt i vaktplanen i siste del av lærlingeløpet. 12. Torgavgift mm (Linje 67) (AP ) Hva er dagens torgavgift og hvor stor økning foreslås? Svar: I 2013 hadde Stavanger kommune en inntekt på utleie av torg- og salgsplasser på kr utenom de store arrangementene. Dette er med bakgrunn i en dagsleie på kr 50 for 3x3 m2, men samme leie tas også for dobbelt så stort areal. Avgiften er rundt halvparten av dagsleien i en del andre byer i lavsesongen. Videre prising vil bli vurdert i forhold til areal, sesong-variasjoner og mulig differensiering av prisene mellom faste helårs-leietakere og sommer- og korttidsleietakere. I tillegg vil prisingen sammenlignes med andre byers praksis. Saken vil også bli sett i forhold til pågående vurderinger av faste boder. 13. Klarspråk, dette var opprinnelig et prosjekt som skulle vare i 2 år. Hvorfor fortsetter bevilgningen? (H ) Svar: Stavanger kommunes språkprofil ble vedtatt Siden har det vært gjennomført språkprosjekter på de ulike tjenesteområder. Prosjektene har bestått av to hovedtiltak: revidering av standardtekster og skriveopplæring av ansatte. Språksatsingen er et langsiktig arbeid. Rådmannen foreslår nå å sette i gang en fase 2 i klarspråkarbeidet hvor det skal være særlig vekt på tilrettelagt informasjon for en sammensatt befolkning. Et tiltak vil være å utforme kjerneinformasjon på «lettnorsk» - et så enkelt språk at det imøtekommer målgrupper med et større forklaringsbehov. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 0,3 mill. fra og med 2015 til dette formål. På grunnlag av første kartleggingsfase (brukertesting av informasjon mm.) utarbeides en plan med forslag til aktiviteter, produkt, ressursbruk, budsjett og tidsplan. Det vil være nødvendig å knytte til seg spesialkompetanse underveis i dette arbeidet. Rådmannens forslag er i tråd med Kommunikasjonsstrategien og Strategi for likestilling og mangfold og krav om universell utforming. 14. IKT-utgiftene til kommunen (AP ) På side 340 i tabellen for Netto driftsrammer per virksomhet, omtales de samlede ITutgiftene til kommunen. Slik vi ser det legges det opp til økte inntekter for denne virksomheten, og ellers ingen justeringer av de ulike postene. Dette oppfatter vi i realiteten et underliggende effektiviseringskrav. Hvorfor gjøres ikke andre endringer i overføringene til denne virksomheten? Svar: Økningen i inntektene er å anse som en netto inntektsøkning i forhold til budsjettrammen. Bruttorammer vil bli justert når nettorammen er vedtatt og detaljbudsjettet skal finjusteres. Effektiviseringskrav er også stilt til avdelingene innen Økonomi. Rådmannen har ikke redusert rammen ytterligere fordi kommunen har store pågående og planlagte prosjekter/aktiviteter knyttet til IKT-utvikling. Dagens teknologiske utvikling tilsier at rammen bør opprettholdes for å kunne utnytte IKT til effektivisering av også andre deler av den kommunale tjenesteproduksjonen. 15. BID-ordningen (KrF ) Hva innebærer innarbeidet endring knyttet til BID-ordningen? Side 7 av 16

8 Svar: I forbindelse med omorganiseringen av Stavanger Sentrum (STAS) i 2010 godkjente formannskapet en aksjonæravtale og et årlig tilskudd på kr 1,2 mill. Av dette er kr innarbeidet i kommunens budsjett fra før, mens kr har vært dekket over kontoen for tilskudd til næringsutvikling. Rådmannen har forutsatt at tilskuddet til STAS opprettholdes med samme beløp inntil det blir en avklaring om BIDordningen i, og har derfor lagt inn kr i budsjett for Det legges fram en egen sak over nyttår med orientering om status for dette arbeidet. OPPVEKST OG LEVEKÅR 16. Moderasjonsordning i barnehager (KrF ) Hvordan er den foreslåtte moderasjonsordningen i Stavanger kommune sammenlignet med andre ASSS- kommuner? Svar: Den foreslåtte moderasjonsordningen i Stavanger kommuner vil fremdeles være gunstig for brukerne i forhold til andre ASSS kommuner. Fem av de vurderte kommunene har eller foreslår en mindre gunstig ordning for brukerne, to kommuner har eller foreslår en tilnærmet lik ordning og Drammen kommune har/foreslår en mer gunstig ordning. 17. Hvor mye utgjør kjøkkenressursinnsparingene, jf. tiltak 97? (H ) Svar: Reduksjon av kjøkkenassistentressurser i barnehagene utgjør kr 4,5 mill. i 2015 og kr 6 mill. i 2016 og for hvert år utover planperioden. 18. Skolebudsjettet (AP ): Hvordan er den foreslåtte reduksjonen tenkt gjennomført ute i virksomhetene? Ved reduksjon i antall stillinger generelt, redusert pedagogtetthet, større klasse- /gruppestørrelse eller andre områder innen driften? Svar: Den foreslåtte reduksjonen i skolenes budsjettrammer vil bli gjennomført ved en reduksjon i aktiviteten ved skolene. En kombinasjon av tiltak vil bli vurdert, herunder organisering av undervisningen, tidspunkt for kompetansehevingstiltak for ansatte, reduksjon i behovet for vikar og vikarbruk generelt. Organisering av undervisningen kan endres ved å vurdere å slå sammen klasser, eventuelt kun i enkelte fag, og vurdere andre gruppestørrelser. I de tilfeller der skolen bruker ekstra lærer- eller assistentressurser i klassene for å styrke tilpasningen av opplæringen, kan disse komme til å utgå. Skolene vil også gå kritisk igjennom bruken av vikarer. Behovet for vikar må blant annet reduseres ved at færre lærere får delta på kurs i undervisningstiden. Kompetansehevingstiltak vil i større grad gjennomføres i personalets fellestid. Skolene vil videre harmonisere og stramme inn praktiseringen av permisjonsreglementet. i BID er forkortelse for Business Improvement District. Det er et avgrenset geografisk område, der næringsdrivende har et forpliktende samarbeid og må bidra med økonomiske midler til næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for tiden inne en søknad til behandling om å prøve ut BIDordningen i 3 norske byer som pilotprosjekt. Stavanger er en av disse byene. Side 8 av 16

9 Ressursbruken i spesialundervisning vil også skaleres ned i samme grad som ressursbruken i den ordinære undervisningen. Voksentettheten vil som følge av dette bli redusert. Reduksjon i antall stillinger vil skje gjennom naturlig avgang, omplasseringer og vakansebudsjettering. 19. Kurs og kompetanseutvikling lærere (Linje 115) (AP ) Vil den foreslåtte reduksjonen medføre at det blir færre lærere som får kompetanseutvikling og videreutdanning i Stavanger i 2015 enn tidligere år? Svar: Den foreslåtte reduksjonen i budsjettet vil føre til at færre lærere vil få kompetanseutvikling og videreutdanning i Stavanger i 2015 enn tidligere år. Midlene som er foreslått til kurs og kompetanseutvikling i budsjettet for 2015 vil i stor grad bli brukt til å innfri allerede inngåtte avtaler om videreutdanning for lærere og skoleledere. Etterutdanning i matematikk på barnetrinnet vurderes videreført fra høsten Det samme gjelder nettverkene for nyutdannede lærere og deres veiledere. Budsjettforslaget gir lite rom for støtte til annen videreutdanning og kompetanseutvikling fra høsten Det vil i liten grad blir arrangert etterutdanningskurs for lærere i 2015 også fordi skolene ikke vil ha ressurser til å sette inn vikar for lærere som skal på kurs. For skoleåret har 52 lærere i Stavanger fått tildelt støtte til videreutdanning. Disse vil få fullføre sine studier. 30 lærere som høsten 2014 tar videreutdanning i veiledning av lærerstudenter, vil ikke kunne få støtte til videre veiledningsstudier i En del av midlene som er foreslått bevilget i 2015 vil gå til å videreføre støtten til skoleledere som tar master i skoleledelse. Den kommunale rektorskolen avsluttes til sommeren Her er det 28 lærere og avdelingsledere fra Stavanger kommune som deltar. 20. Reduksjon på kr 3,8 mill.-spesial- og minoritetsspråk undervisning Hva innebærer reduksjonen og hvor stor andel er knyttet til minoritetsspråk undervisning? (Funksjonshemmedes råd ) Svar: Andelen som er knyttet til minoritetsspråklig undervisning er på kr 0,8 mill. Reduksjon av kr 0,8 mill. til minoritetsspråklige elever innebærer at skoler med nye elever som har behov for styrket minoritetsspråklig opplæring, vil få et redusert tilbud. Reduksjonen på kr 3,0 mill. til spesialundervisning innebærer at dersom det til våren blir et økt antall barn med spesielle behov, vil skolene ikke kunne styrkes for volumøkningen. 21. Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen (Eldrerådet ) Hva er øvre inntektsgrense for å søke om moderasjon på økonomisk grunnlag? Svar: Moderasjon for egenbetaling av skolefritidsordningen er avhengig av inntektsnivå og størrelse på familien/husstanden. Inndelingen er skissert i følgende tabell: Side 9 av 16

10 Antall voksne Antall barn Inntektsgrense (brutto) (hele kroner) Johannes opplæringssenter (Linje 125) (AP ) Vi noterer at det forventes en nedgang på 12.7 årsverk innen 2014 der flere av disse er ansatte som går av med pensjon. Samtidig skal senteret nedjustere budsjettet med kr 7,5 mill. Hva er opprinnelig budsjett for 2014 og har rådmannen vurdert hvordan nedbemanningen vil påvirke kvalitet og omfang av tjenester som er rettighetsbasert for flyktninger og andre grupper? Svar: Vedtatt budsjett for Johannes læringssenter for 2014 var på netto kr 100,3 mill. Senteret får inntekter fra statlige tilskudd i tillegg til den kommunale finansieringen. Det er hovedsakelig voksenopplæringen som har hatt et merforbruk i Johannes læringssenter har til nå i 2014 hatt en nedgang i per capita-tilskudd for norskopplæring. Styret for Johannes læringssenter har vedtatt at senteret i løpet av 2014 skal gjennomføre en omstilling der senteret reduserer utgiftene med kr 5,3 mill. gjennom stillingsstopp og reduksjon i annet forbruk. De fleste tiltakene gjelder fra oppstart av skoleåret 2014/15. Grunnskolen for voksne ved Johannes læringssenter har gjennomført en nedbemanning tilsvarende ca. 5 årsverk sammenlignet med forrige skoleår. Dette innebærer bortfall av kveldskurs og nettbasert opplæring, samt strammere organisering med mindre anledning til å opprette grupper i enkeltfag for deltakere som av ulike årsaker sliter med å følge sin klasses progresjon. Rådmannen har vurdert at nedbemanningen ved Johannes læringssenter lar seg gjennomføre uten at det vil gå på bekostning av elevenes lovfestede rettigheter. Senteret vil fremdeles levere det tjenestetilbudet flyktninger og andre grupper har rett på etter loven. 23. Fritidsklubb/bydelshus (Linje 135 s 107) (AP ) Det framgår kutt på kr 1,0 mill. per år ut perioden. a. Hvordan ser rådmannen for seg en fordeling av innsparingene per bydelshus? Svar: Rådmannen foreslår å fordele innsparingene med om lag kr per bydelshus. Side 10 av 16

11 b. Kan det bli snakk om stillingsreduksjoner eller kun aktivitetsreduksjon eksempelvis i form av redusert åpningstid? Svar: Innsparingene vil bety en reduksjon av lønnskostnader og øvrige driftsutgifter, hvilket vil føre til redusert aktivitet. 24. Metropolis (AP ) hvordan vil eventuelle reduksjoner kunne gi utslag for dette ungdomstilbudet? Svar: I dagens ungdomstilbud Metropolis går den største andelen av utgiftene til lønn. En budsjettreduksjon vil kunne medføre reduksjon i aktiviteter. 25. Arbeidstreningsseksjonen (Linje 181) (AP ) Rådmannen innstiller på redusert aktivitet i arbeidstreningsseksjonen. Samtidig er det gitt signaler om innføring av «aktivitetsplikt» for sosialstønadsklienter fra uten at dette er kompensert kommunene i forslag til statsbudsjett. Hvordan ser rådmannen at kommunen vil løse disse oppgavene dersom aktiviteten reduseres og ikke økes i arbeidstreningsseksjonen? Svar: I høringsuttalelsen til forslaget om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere har kommunen gitt klart uttrykk for at dette ikke vil kunne gjennomføres uten økte ressurser. Stavanger kommune forutsetter at kommunens merutgifter knyttet til ev. innføring av aktivitetsplikt kompenseres i økt rammetilskudd. Reduksjon i Arbeidstreningsseksjonens ramme må derfor vurderes uavhengig av en eventuell innføring av aktivitetsplikt i Så langt rådmannen kjenner til er foreløpig ikke lovendringen vedtatt, og iverksettelsestidspunkt er heller ikke avklart. 26. Leve hele livet (Linje 183) (AP ) Hva er konsekvensene av en utsettelse av opptrappingen av prosjektet «Hverdagsrehabilitering»? Hva var opprinnelig plan vs. justert nå? Svar: Rådmannen har i forslaget til handlings- og økonomiplanen for lagt inn kr 1 mill. til Leve HELE livet prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dette er det resterende beløpet som trengs for å finansiere helårseffekten av å drifte en allerede igangsatt og fullført opptrapping av prosjektet i Fra og med 2015 vil Hverdagsrehabilitering dermed bestå av to utførerteam (østre og vestre bydel) organisert under Madla hjemmebaserte tjenester samt bestillerkompetanse på hvert av de fire helse- og sosialkontorene. Dette er i tråd med opprinnelig plan for prosjektet. 27. Lervig sykehjem (AP ) a. Er Stavanger kommune kjent med om det er mulig å videreleie i dagens lokaler for Helsehuset Stavanger ut over dagens avtale i som går til 2015? Svar: Stavanger kommune har bedt om å forlenge leieavtalen utover juli 2015, men har per dags dato ikke fått svar på henvendelsen. b. Etter det vi forstår er tilbydere til Lervig sykehjem anmodet om å rekalkulere kostnader, da med en mindre etasje i bygget. Er dette korrekt, og dersom det vurderes en reduksjon i byggets størrelse, hvilken betydning kan det få for forventet antall sykehjemsplasser i bygget? Side 11 av 16

12 Svar: I konkurransegrunnlaget for Lervig sykehjem er det medtatt flere opsjoner. Dette i tilfelle behov for besparelser i prosjektet dersom anbudskostnaden oversteg budsjettrammen. Blant annet er det bedt om opsjon på å trekke ut innredningen av en etasje. Det er også bedt om opsjoner på blant annet fasadetype, golvbelegg etc. Foreløpige indikasjoner etter mottatte anbud tilsier at det ikke er aktuelt å vente med å innrede en etasje. (Dersom dette skulle blitt aktuelt, ville rådmannen lagt saken fram til politisk vurdering.) Nytt sykehjem i Lervig er planlagt med 123 sykehjemsplasser, og eventuelle endringer som er nevnt over vil ikke påvirke antall sykehjemsplasser. 28. Venteliste på dagsenterplasser for eldre (KrF ) Hva er antall søkere som står på venteliste til dagsenterplass for eldre? Svar: Oversikt over de ulike ventelistene for plass på dagsenter følger nedenfor. Tallene er fra 31. august i år. Venteliste per Totalt antall nye søkere Antall søkere med ønske om flere dager Antall søkere med ønske om bytte Dagsenter eldre Dagsenter demente eldre, HSK Dagsenter yngre demente, HSK Dagsenter fysisk funksjonshemmede, HSK Dagsenter psykisk utviklingshemmede, HSK 8 1 I april i år ble det opprettet ventelistekategorier for tjenestene dagsenter eldre, dagsenter for demente og for dagsenter yngre demente. Dette for å skille nye brukere, med positivt vedtak som venter på tildeling av plass, fra de som er tildelt plass, men som ønsker flere dager eller bytte av dager/dagsenter. BYMILJØ OG UTVIKLING 29. Utstillingshall (Linje 51) (AP ) Forstår vi avtalen med Stavanger Forum korrekt, vil Stavanger kommune ha rett på en forholdsmessig del av inntektene som utleie av hallen måtte innbringe, ut over ONS som i sin helhet er forbehold Stavanger Forum. Er dette motregnet mot kostnader i linje 51 eller er det ikke forventet noen ekstra utleie for hallen i 2015 og årene framover? Svar: Til grunn for utstillingshallen ligger det en sameieavtale og en tilhørende sameiebrøk. Det er sameiebrøken som i utgangspunktet legger føringer på hvor mange dager den enkelte sameier kan bruke hallen i løpet av et år. Innenfor disse dagene har den enkelte part både utgifter og inntekter ved sin bruk. Dersom eksempelvis Stavanger Forum bruker utstillingshallen mer enn sameiebrøken skulle tilsi, skal dette som utgangspunktet kompenseres. Siden det vil måtte påregnes svingninger i partenes bruk fra år til år, f. eks som følge av ONS, ser sameiet for seg at bruken må ses over en toårsperiode før endelig avregning for eventuell overforbruk for dager foretas. Side 12 av 16

13 Under punkt 6 i driftsavtalen står det at «Alle inntekter [og utgifter] som oppstår for en av sameierne i forbindelse med et arrangement/aktivitet også skal belastes denne part». Idrettsavdelingen vil ikke få inntekter fra idrettens bruk av anlegget. Dette følger av «gratisprinsippet» om at det skal være kostnadsfritt for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg innenfor ordinær åpningstid. Dersom Stavanger Forums messebruk går utover sin allokerte tid (og inn i Stavanger kommunes allokerte tid til idrett), vil disse inntektene eventuelt tilfalle kommunen. I utgangspunktet skal messeaktivitet foregå på Stavanger Forums tid. Inntektene er ikke motregnet kostnader i linje 51, da inntekter ikke generes ved normal bruk. 30. I forbindelse med stenging av Gamlingen i september 2015, utgår kr Når Nye Gamlingen åpner i 2017, er det behov for kr 1,5 mill. i driftsmidler. Hvorfor dobles beløpet? (H ) Svar: Besparelsen på kr gjelder for perioden september til desember og er relatert til personalkostnader. Økningen på kr 1,5 mill. for Nye Gamlingen tar høyde for helårseffekten når det nye anlegget kommer i drift. Rådmannen vil rekalkulere driftskonsekvensene når det nye anlegget nærmer seg ferdigstillelse. 31. Tabell over brutto- og nettorammer i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , samt prosentvise endringer fra 2014 til 2015 (driftsbudsjett). Side 13 av 16

14 Netto driftsrammer Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Prosentvis endring fra 2014 til 2015 Utgifter ,3 % Bymiljø og utbygging Inntekter ,4 % Netto ,8 % Utgifter ,6 % Kultur og byutvikling Inntekter ,0 % Netto ,7 % Utgifter ,3 % Oppvekst og levekår totalt Inntekter ,0 % Netto ,4 % Utgifter ,5 % Barnehage Inntekter ,3 % Netto ,7 % Utgifter ,0 % Skole Inntekter ,6 % Netto ,5 % Utgifter ,4 % Barn og unge Inntekter ,0 % Netto ,5 % Utgifter ,4 % Legetjeneste, legevakt Inntekter ,7 % Netto ,5 % Utgifter ,8 % Levekår Inntekter ,9 % Netto ,9 % Utgifter ,1 % Stab Oppvekst og levekår Inntekter ,0 % Netto ,2 % Utgifter ,8 % Rådmann, stab og støttefunksjoner Inntekter ,1 % Netto ,8 % Sum netto driftsrammer ,7 % Utgifter ,7 % Sum felles inntekter og utgifter Inntekter ,1 % Netto ,7 % Sum balanserte netto driftsrammer Herav sum brutto driftsrammer ,8 % INVESTERINGER 32. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp (linje 12) (AP ) a. Rådmannen viser til at bevilgningene har økt betydelig fra budsjettåret 2014 i forhold til tidligere år. Imidlertid merket vi oss at 20 millioner ved salgsinntekter, kommunale boliger ble benyttet som salderingspost av bystyret for 1.tertial Hva er dermed forventet status for 2014 vil kommunen har en nettotilførsel på antall boliger og verdi på denne eiendomsmassen? Svar: Kommunalstyret for miljø og utbygging har tidligere sluttet seg til strategi for endring av boligmassen, der vedlikeholdskrevende boliger selges og erstattes med nye boliger. Ved behandling av 1. tertial i 2014 er salgsbudsjettet til kommunale boliger i 2014 estimert til kr 20 mill. Samtidig er det avsatt midler til utbygging av nye boliger for å erstatte solgte boliger. Utbyggingsprosjektene er Oddahagen og Kari Trestakkvei 3 med en samlet kostnadsramme på kr 50 mill., som er innarbeidet i perioden Per 1. november 2014 er antall boliger samlet økt med 11 boenheter i forhold til 2013, hvorav antall boliger for Side 14 av 16

15 vanskeligstilte og flyktninger er nedjustert med 5 boenheter. Antallet vil øke når igangsatte prosjekter blir ferdigstilte. b. Forstår vi ellers forslaget rett, er årlige kr 30 mill. som er lagt inn for 2015 til å styrke den kommunale eiendomsmassen, herunder ved kjøp av kommunale boliger, nå foreslått omdisponert til finansiering av Haugåsveien som totalt har en estimert kostnad på kr 55 mill. Hvor mye vil da gjenstå årlig til erverv av nye boliger til vanskeligstilte og flyktninger som i dag står på venteliste hos kommunen? For ordens skyld, her antar vi at post 150 er en ren omdisponering ved salg- gjenkjøp som ikke medtas i beløpet. Svar: Foreslått omdisponering av budsjettmidler knyttet til kjøp og utbygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte er innenfor samme formål. Målgruppen til boliger i Haugåsveien er vanskeligstilte og flyktninger, slik at styrking på kr 30 mill. til anskaffelse av boliger til flykninger og vanskeligstilte opprettholdes. I tillegg kommer utbygging av boliger i Oddahagen og Kari Trestakkvei. Salg av kommunale boliger, tiltakslinje 150, er relatert til strategi for endring av boligmassen og vil brukes til å anskaffe nye boliger, jf. svar i 19 a. c. Er det riktig at kommunen i dag eier ca. 4 % av eiendomsmassen i Stavanger til disposisjon til vanskeligstilte og flyktninger? For sammenligningens skyld, vet rådmannen hva andre, store norske byer disponerer, samt har kommunen selv gjort noen beregninger av hvilket nivå dette bør ligge på? Svar: Ved utgangen av året 2013 eide kommunen 4,2 % av eiendomsmassen i Stavanger, hvorav om lag 3 % var til disposisjon til vanskeligstilte og flyktninger. Det finnes ikke lett tilgengelig data som viser antall kommunalt eide boliger fordelt på de ulike formålene. SSB har publisert antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere, der Stavanger i 2013 hadde 21, Sandnes 12, Trondheim 24, Kristiansand 23 og Bergen 20 boliger. Landsgjennomsnittet var på 21 boliger og gjennomsnittet i ASSS-kommunene var på om lag 19 boliger. 33. Salg av eiendommer (linje 147) (AP ) Det henvises her til forventet salg av Lervig sykehjem. Hvem er forventet kjøper og hva har dette å si for kommunens forventninger til driftsmodell? Svar: Salg av Lervig sykehjem er et internsalg og genererer ikke friske midler til kommunen. Tiltaket gjelder salg av tomt fra Utbygging til Stavanger eiendom og er i henhold til gjeldende prosedyre der det er anskaffet tomt. 34. Salg og ekstraordinært salg av eiendommer (linje 148 og 149) (AP ) Rådmannen legger til grunn salg og ekstraordinært salg av eiendommer der sum og bygninger/tomter er spesifisert. Vi antar det foreligger en samlet oversikt over eiendommer i Stavanger kommunes eie som kan være gjenstand for salg. Det bes om at denne framlegges. I den grad spesielle forhold medfører at salg nå ikke er tilrådelig for 2015 eller perioden bes det opplyst. Svar: Det ble fremlagt en politisk sak til bystyret (sak 76/12) om ekstraordinært eiendomssalg. I saken fremgår hvilke eiendommer som foreslås solgt i perioden. Side 15 av 16

16 I henhold til vedtak arbeides det med å selge nevnte eiendommer, og når det gjelder salg av Hermetikkfagskolen, ble ny reguleringsplan for eiendommen behandlet i kommunalstyret for byutvikling (sak 270/14). Rådmannen tar sikte på å legge ut eiendommen for salg i slutten av Salg av ubebygde eiendommer vurderes fortløpende, der disse vurderes for eksternt salg eller til bruk av offentlige formål. Det arbeides i tillegg med å selge erstatningstomter, men det gjenstår en del arbeid med tomtene da disse må byggemodnes før de kan selges, samtidig som vi må ha kjøpere til disse tomtene. DIVERSE 1. Simuleringsmodell ved endringer i handlings- og økonomiplan Det er utarbeidet en simuleringsmodell som kan benyttes for å simulere ønskede endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Modellen tar høyde for endringer i overføringer mellom drift og investering, samt hvordan endret låneopptak påvirker driftsbudsjettet gjennom avdrag og renter. Modellen følger vedlagt i Excel-format. Kontaktpersoner dersom spørsmål om bruk av modellen: Rådgiver Vibeke Bø Langeland, mobil , eller strategi- og analysesjef Hilde Vikan, mobil SPØRSMÅL UNDER ARBEID 35. Økning av eiendomsskatt (KrF ) Hvordan slår ut en eventuell økning av eiendomsskatt per innbygger/bolig? Det er ønskelig å ha de samme eksemplene som er brukt i kortversjon og viser hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune. Eksemplene utvides med mulige eiendomsskatts økninger som framstilt i høp-en. Foreløpig svar: En eventuell økning i promille og / eller bunnfradrag per bolig er skissert i tabell 3.5 i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Eiendomsskatten er avhengig av tomte- og boligstørrelse og er således unik for hver eiendom/bolig. Rådmannen vil sette opp noen eksempler i ønsket tabell og oversende i neste uke. Inger Østensjø rådmann Kristine C Hernes direktør økonomi Vedlegg: Modell for simulering av økonomiplan for politikere Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 16 av 16

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Fremlagt av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og uavhengig Bakgrunn Rådmannen beskriver i sitt forslag et underskudd på driften av Mandal

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer