Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)"

Transkript

1 STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: / / Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) Rådmannen har mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Spørsmålene er gruppert etter tjenesteområde/tema. Spørsmålsstiller samt mottaksdato framkommer i parentes bak hvert spørsmål. Det gjenstår å framskaffe svar på enkelte spørsmål. Hvilke spørsmål dette gjelder står helt til slutt i dette notatet. Svarene vil bli ettersendt i begynnelsen av neste uke. Det er utarbeidet en simuleringsmodell som kan benyttes hvis man ønsker å simulere endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag. Nærmere omtale av modellen finnes i avsnitt «Diverse» i dette notatet. SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER 1. Priskompensasjon (AP ) Det opplyses at priskompensasjon ikke er gitt siden 2008 og at foreliggende forslag er laget i faste 2015-kroner, hvilket vi forstår gir et underliggende forventet omstillingsbehov på kr 18 mill. for Manglende prisjustering har medført en reell innsparing i budsjettet år for år fra og med Vi ber om en oversikt over: a. Akkumulert, forventet innsparing grunnet manglende priskompensasjon i perioden og b. Estimert fordeling av innsparing per virksomhetsområde for samme periode Svar: Rådmannen har her brukt driftsbudsjettrammen for 2014 som utgangspunkt i beregningen for alle årene. Samlet utgjør underliggende omstillingsbehov i perioden 2008 til 2015 kr 135,7 mill.

2 Budsjettår Prisvekst i prosent Oppvekst og levekår BMU KB Stab og støtte Sum per budsjettår , , , , , , , , Sum per tjenesteområde i perioden Rentenivå vs. renteøkning. (AP ) Rådmannen legger slik vi ser det til grunn et rentenivå tilsvarende dagens også for årene fremover, men hvordan vil en eventuell renteøkning på 0,5 % eller 1 % ut over det rådmannen selv har anslått slå ut med tanke på økte kapitalutgifter for kommunen? Svar: Rådmannen har i tråd med prognoser fra Norges Bank lagt til grunn at 3 mnd. NIBOR vil ligge på 1,75 % i gjennomsnitt i Dersom pengemarkedsrenten likevel skulle stige med f.eks. ett prosentpoeng i 2015, så vil dette medføre høyere rentekostnader på kommunens innlån. Det vil samtidig gi høyrere renteinntekter på konsernkonto, lavere rentekostnader knyttet til rentebytteavtaler og høyre renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse Energi AS. Dette gir en netto økning i kapitalutgifter på ca. kr 10 mill. Denne økningen må ses i sammenheng med økte renteinntekter fra kompensasjonsordninger i Husbanken og økt kalkulatorisk rente som ligger til grunn for beregning av gebyrer innenfor VAR-sektoren. Økningen i netto kapitalutgifter vil utlignes av den forannevnte inntektsøkningen, og Stavanger kommune vil således være tilnærmet upåvirket av en renteøkning på ett prosentpoeng i Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. 3. Hvis kommunen skulle redusere avdragene til minste lovlige avdrag, hvor mye vil det utgjøre årlig? (H ) Svar: Av note 17 Avdrag på gjeld i årsregnskapet for 2013 for Stavanger kommune framgår differansen mellom utgiftsførte avdrag og beregnede minste lovlige avdrag. I 2013 var utgiftsførte avdrag på kr 353,032 mill. og beregnede minste lovlige avdrag på kr 125,773 mill., noe som ga en differanse på kr 227,259 mill. (beregnede minste lovlige avdrag ekskl. tomter utgjorde kr 154,159 mill.). Beregnede minste lovlige avdrag vil endres som følge av bl.a. låneopptak, investeringsnivå og hvilke prosjekter som inngår i investeringsbudsjettet. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte, jf. kommunelovens 50. Det legges opp til en utvidelse av avdragstiden i 2015 til inntil 30 år på enkelte lån med flytende rente. Endret avdragstid vil redusere avdragsutgiftene i 2015 med om lag kr 56 mill. En endret avdragstid vil redusere årlige avdragsutgifter, men vil samtidig gi Side 2 av 16

3 økte rentekostnader og dermed øke de samlede finansieringskostnadene. En lengre avdragstid i kombinasjon med nytt låneopptak vil videre bidra til en raskere oppbygging av kommunens lånegjeld. 4. Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en reduksjon av formuesskatten. Inntekt og formuesskatt oppgis samlet i rådmannens budsjettforslag. Dersom vi ser på formuesskatten isolert, hva er konsekvensen av regjeringens forslag for Stavanger? (AP ) Svar: Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentenheter til 0,05 %. Kommunenes sats på 0,7 % blir stående uendret. Samlet formuesskattesats (inkludert den kommunale satsen) blir dermed 0,75 %. Ettersom det ikke er endringer i den kommunale satsen, vil det isolert sett ikke medføre endringer for Stavanger kommune. Regjeringen foreslår samtidig å øke bunnfradraget fra kr 1,0 mill. til kr 1,2 mill. i Sammen med en oppjustering av skatteverdigrunnlaget av næringseiendom og sekundærbolig utover først anskaffede sekundærbolig, anslås kun 12 % av befolkningen å betale formuesskatt fra ,9 % av husholdningene i Norge betalte formuesskatt i Dersom dette er representativt for Stavanger kommune, vil det bety en negativ effekt for den kommunale formuesskatten. Inntektene til kommunen fra inntekts- og formuesskatten fra skatteyterne blir innbetalt løpende gjennom året via forskuddstrekket og forhåndsskatt. Det skilles ikke mellom skatt på inntekt eller formue i kommunens regnskap. Ligningsoppgjøret skjer året etter innbetaling av forskuddstrekk og de samlede inntekts- og formuesforhold kan medføre penger til gode eller skyldig (jf. restskatt). I tillegg forekommer endringer i fordeling av skatteinntektene mellom skattekreditorene (stat, fylkeskommune, kommune). På bakgrunn av dette har ikke rådmannen satt opp eget budsjett for formuesskatt. 5. Skattevekst (KrF ) I presentasjonen ble det vist en tabell med skatt og rammetilskudd Fra denne går det fram at rådmannen har lagt til grunn en nominell skattevekst i 2015 på 4,5 % og 1,3 % i årene Hva er årsaken til dette? Betyr det at det forutsettes lavere skatteinntekt i ? Svar: Rådmannen har utarbeidet budsjettet for 2015 i faste 2015-priser og holder resten av økonomiplanperioden i samme faste priser. Dette er i tråd med vanlig praksis også for statsbudsjettet. I veksten til 2015 inngår både prisvekst og volumvekst (befolkningsvekst). I de øvrige årene inngår kun befolkningsvekst. Samme prinsipp er gjort på driftskostnadene hvor det ikke er tatt hensyn til økt pris- og lønnsvekst utover Innbyggertilskuddet (Linje 2 i driftsrammetabellen, tabell 3.17) (AP ) Innbyggertilskuddet med utgiftutjevning reduseres for Stavanger med ca. kr 15 millioner fra 2014 til Vi forstår at dette har sin bakgrunn i en rekke justeringer av ulike tilskudd og overføringer som rådmannen har omtalt ulike steder i budsjettforslaget. For vår forståelse, kan vi be om at rådmannen sammenfatter de aller største postene/endringene som medfører at vi nå får en reell reduksjon i overføringer, samtidig som vi forventer en vekst i antall innbyggere Svar: Rådmannen har hentet uttrekk av talldetaljene i tabell 10.6 i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for å forklare linje 2 i driftsrammetabellen (tabell 3.17) i samme dokument. Side 3 av 16

4 Skatt og rammetilskudd Endringer (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett Rådmannens forslag Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Den største endringen er tilsynelatende en økt utgiftutjevning på kr 19,1 mill. Stavanger er objektivt sett en «lett-drevet» kommune og har en beregnet kostnadsindeks på 0,923. Dette innebærer en utgiftutjevning i 2015 på kr 461,0 mill. Saker med særskilt fordeling består av midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette utgjør kr 9,975 mill. for Stavanger i planperioden. Endringene i selve innbyggertilskuddet består av endret sats per innbygger og antall innbyggere, jf. vist i tabellform: Endringer i innbyggertilskuddet Antall innbyggere Innbyggertilskudd - sats per innbygger Endring i hele kroner * *Forskjellen mellom kr 2 949,0 mill. og kr 2 942,9 mill. i 2014 (i de to tabellene) utgjør i hovedsak endringen i øremerkede midler til rus som kom i tilleggsproposisjonen til forslag til statsbudsjett Dette ble tatt ut av rammetilskuddet og lagt inn som øremerket tilskudd etter at rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Innbyggertallet er her fra henholdsvis (for 2014) og (for 2015). Økningen utgjør 1615 personer. Selve satsen for innbyggertilskuddet er lavere. Endringene i innbyggertilskuddet utledes som en konsekvens av mange andre endringer i de ulike elementene i rammetilskuddet. Årsaken til at satsen innbyggertilskuddet er lavere enn i 2014, kan illustreres gjennom følgende tabell: Illustrasjon på utledet sats innbyggertilskudd 2015 Kr pr innbygger: Innbyggertilskudd (grunnlag) (korrigert i 2015 for RNB 2014 og Stortingets budsjettsaldering 2014) Refordeling skjønn, endr i veksttilskudd og distriktstilskudd -42 Nettovirkning endringer utenfor overgangsordning 48 Uttrekk kommunal medfinansiering Øvrige oppgaveendringer og korreksjoner mm -42 Realvekst i rammetilskudd 482 Lønns- og prisvekst innbyggertilskudd 403 Innbyggertilskudd i perioden Side 4 av 16

5 Uttrekket av kommunenes andel av finansiering av sykehusopphold (som en del av opplegget rundt samhandlingsreformen) er større enn realveksten og lønns- og prisvekst i innbyggertilskuddet. 7. Felleskostnader (Linje 25) (AP ) Vi merker oss at denne posten har en økning fra 2014 på tross av at tilskudd til lag og organisasjoner i all hovedsak er foreslått redusert i samme periode. Posten ser imidlertid ut til å inneholde mange ulike elementer og vi ber om kort beskrivelse av hvilke av disse som er nye eller har en kostnadsøkning for Svar: Økningen fra 2014 til 2015 på linje 25 Felleskostnader skyldes i all hovedsak regjeringens tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett 2014, hvor tilskudd til kommunalt rusarbeid ble vedtatt gjeninnført som et øremerket tilskudd. Det som ble lagt inn i rammetilskuddet for 2013 ble dermed trukket ut igjen. Dette ble av tekniske årsaker lagt inn som inntekt på kr 5,67 mill. under felleskostnader i Stavanger kommune. I budsjettforslaget for 2015 er dette justert gjennom følgende tiltak fra rådmannens side: Linje 90: Prosjekt Ville veier avsluttes Linje 147: TAFU prosjektet utgår Linje 157: Prosjekt miljøterapeutisk rus, avvikling av kommunal finansiering Linje 171: Reduksjon i budsjettrammen til helsestasjon for rusmisbrukere (LAV) 8. Tilskudd til Brannvesenet (KrF ) I 2015 foreslås det en økning av tilskuddet på 3 % i forhold til 2014 som kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Nødnett, som er pålagt fra staten, og Vagleleiren er ikke omtalt i handlings- og økonomiplanen. Er det lagt til grunn at disse skal dekkes av økt låneramme til Brannvesenet? Svar: I teksten til linje 27 i Tabell Driftsrammetabell framkommer det at selskapet har oversendt et budsjettforslag for 2015 som innebærer en økning på kr 18,4 mill. (8,8 %) til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. I dette beløpet inngår leiekostnader knyttet til SASIRO (Vagleleiren). Forslaget omfatter også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 15 mill. i Investeringer utover normal investeringsramme er forutsatt finansiert gjennom låneopptak. Det foreslås i tillegg kr 3 mill. knyttet til innfasingen av nytt nødnett i Rådmennene i de største eierkommunene har i samarbeid utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på styrets budsjettforslag behandlet den 20. oktober I rådmennenes forslag er det innarbeidet en økning på 3 % (kommunal deflator). Dette utgjør en samlet økning fra eierkommunene på kr 6,5 mill. i Det legges opp til at den økte rammen skal dekke selskapets samlede kostnader i 2015, herunder kostnader knyttet til Nytt Nødnett og SASIRO. Eierkommunene har i 2014 ytt et ekstraordinært tilskudd til selskapet på kr 4 mill. til innfasing av Nytt Nødnett. Bystyret godkjente den 08. september 2014 en økning i lånerammen til kr 25 mill. slik at investeringer kan finansieres gjennom låneopptak. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor den økte rammen for å sikre en forsvarlig drift og beredskap. Side 5 av 16

6 SENTRALE STABER, PERSONAL OG ORGANISASJON, ØKONOMI 9. Arbeidsmiljø og medarbeidernes medbestemmelse (AP ). Dette temaet er lite omtalt i budsjettfremlegget selv om det foreslås betydelige nedskjæringer, omstillinger, bemanningsreduksjoner med videre som utvilsomt vil påvirke mange kommunalt ansatte i sin arbeidshverdag, enten direkte eller indirekte. Hvordan er dette tenkt ivaretatt i den videre prosessen? Svar: Rådmannen legger til grunn at medbestemmelse alltid skal ivaretas. Det er særlig viktig når det skal gjennomføres endringer. Rådmannen vil fortsette det tette samarbeidet med de tillitsvalgte i gjennomføring av tiltak når Handlings- og økonomiplan er vedtatt. Gjeldende retningslinjer for omstilling og overtallighet revideres nå i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Retningslinjene gir felles føringer som sikrer god gjennomføring av omstillingsprosessen og at medarbeidere blir ivaretatt. Administrasjonsutvalget vil få framlagt retningslinjene. I tillegg har rådmannen satt opp, og har under gjennomføring, kurs for virksomhetsledere og tillitsvalgte i omstilling, organisasjonsendringer og håndtering av personal under omstillingsprosesser. Flere andre typer tiltak og tema er omtalt i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for å bidra til i sikre og videreutvikle arbeidsmiljøet i Stavanger kommune. 10. Hvor mye utgjør velferdsordningene før innsparinger, jf. tiltak 71? (H ) Svar: Rådmannen har foreslått en gjennomgang av velferdsordninger, seniortiltak, boligtilskuddsordninger og kantinedrift med mer for å redusere utgiftene med kr 3,25 mill. i Regnskapsmessig varierer de årlige kostnadene fra ett år til neste som følge av blant annet endringer i antall ansatte og hvor mange ansatte som søker eller velger de ulike ordningene hvert år. For 2013 viser en samlet kostnadsberegning om lag kr 14 mill. Budsjettet styres etter nettorammer hvor tiltakene inngår sammen med andre tjenester. 11. Lærlingeordningen (Linje 69 s. 103) (AP ) Det framgår i teksten side 126 at lærlingeordningen reduseres med kr 3 mill. første året for så å øke til kr 4 mill. ut perioden, og at det legges til grunn at lærlinger er del av verdiskapning og inngår delvis i virksomhetens bemanning. a. Er det riktig å regne inn lærlinger som en del av bemanningen før de eventuelt er ansatt, og er dette i tråd med retningslinjene for lærlingeordningen? Svar: Rådmannen har lagt til grunn at det er 2. års-lærlingene som er en del av verdiskapningen. Alle lærlinger er ansatt i Stavanger kommune og ikke i den enkelte virksomhet. Lærlingene får lønn i tråd med HTA kap. 6. Lærlinger er under utdanning og får lønn i forhold til at det forventes verdiskapning i løpet av utdanningen. Det er uttalt at 50 % av læretiden er verdiskapning og lønn er regnet ut i forhold til dette. Dette er i tråd med våre retningslinjer, som er utarbeidet i henhold til krav som stilles til et opplæringskontor. b. På hvilken måte vil dette i så tilfelle vises igjen på lønnskostnadene til kommunen? Side 6 av 16

7 Svar: Det vil vise igjen på lønnskostnader ved at 2. års lærlinger kan erstatte fast ansatte når de er borte på grunn av korttidssykdom, kurs osv. De kan også bli oppsatt i vaktplanen i siste del av lærlingeløpet. 12. Torgavgift mm (Linje 67) (AP ) Hva er dagens torgavgift og hvor stor økning foreslås? Svar: I 2013 hadde Stavanger kommune en inntekt på utleie av torg- og salgsplasser på kr utenom de store arrangementene. Dette er med bakgrunn i en dagsleie på kr 50 for 3x3 m2, men samme leie tas også for dobbelt så stort areal. Avgiften er rundt halvparten av dagsleien i en del andre byer i lavsesongen. Videre prising vil bli vurdert i forhold til areal, sesong-variasjoner og mulig differensiering av prisene mellom faste helårs-leietakere og sommer- og korttidsleietakere. I tillegg vil prisingen sammenlignes med andre byers praksis. Saken vil også bli sett i forhold til pågående vurderinger av faste boder. 13. Klarspråk, dette var opprinnelig et prosjekt som skulle vare i 2 år. Hvorfor fortsetter bevilgningen? (H ) Svar: Stavanger kommunes språkprofil ble vedtatt Siden har det vært gjennomført språkprosjekter på de ulike tjenesteområder. Prosjektene har bestått av to hovedtiltak: revidering av standardtekster og skriveopplæring av ansatte. Språksatsingen er et langsiktig arbeid. Rådmannen foreslår nå å sette i gang en fase 2 i klarspråkarbeidet hvor det skal være særlig vekt på tilrettelagt informasjon for en sammensatt befolkning. Et tiltak vil være å utforme kjerneinformasjon på «lettnorsk» - et så enkelt språk at det imøtekommer målgrupper med et større forklaringsbehov. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 0,3 mill. fra og med 2015 til dette formål. På grunnlag av første kartleggingsfase (brukertesting av informasjon mm.) utarbeides en plan med forslag til aktiviteter, produkt, ressursbruk, budsjett og tidsplan. Det vil være nødvendig å knytte til seg spesialkompetanse underveis i dette arbeidet. Rådmannens forslag er i tråd med Kommunikasjonsstrategien og Strategi for likestilling og mangfold og krav om universell utforming. 14. IKT-utgiftene til kommunen (AP ) På side 340 i tabellen for Netto driftsrammer per virksomhet, omtales de samlede ITutgiftene til kommunen. Slik vi ser det legges det opp til økte inntekter for denne virksomheten, og ellers ingen justeringer av de ulike postene. Dette oppfatter vi i realiteten et underliggende effektiviseringskrav. Hvorfor gjøres ikke andre endringer i overføringene til denne virksomheten? Svar: Økningen i inntektene er å anse som en netto inntektsøkning i forhold til budsjettrammen. Bruttorammer vil bli justert når nettorammen er vedtatt og detaljbudsjettet skal finjusteres. Effektiviseringskrav er også stilt til avdelingene innen Økonomi. Rådmannen har ikke redusert rammen ytterligere fordi kommunen har store pågående og planlagte prosjekter/aktiviteter knyttet til IKT-utvikling. Dagens teknologiske utvikling tilsier at rammen bør opprettholdes for å kunne utnytte IKT til effektivisering av også andre deler av den kommunale tjenesteproduksjonen. 15. BID-ordningen (KrF ) Hva innebærer innarbeidet endring knyttet til BID-ordningen? Side 7 av 16

8 Svar: I forbindelse med omorganiseringen av Stavanger Sentrum (STAS) i 2010 godkjente formannskapet en aksjonæravtale og et årlig tilskudd på kr 1,2 mill. Av dette er kr innarbeidet i kommunens budsjett fra før, mens kr har vært dekket over kontoen for tilskudd til næringsutvikling. Rådmannen har forutsatt at tilskuddet til STAS opprettholdes med samme beløp inntil det blir en avklaring om BIDordningen i, og har derfor lagt inn kr i budsjett for Det legges fram en egen sak over nyttår med orientering om status for dette arbeidet. OPPVEKST OG LEVEKÅR 16. Moderasjonsordning i barnehager (KrF ) Hvordan er den foreslåtte moderasjonsordningen i Stavanger kommune sammenlignet med andre ASSS- kommuner? Svar: Den foreslåtte moderasjonsordningen i Stavanger kommuner vil fremdeles være gunstig for brukerne i forhold til andre ASSS kommuner. Fem av de vurderte kommunene har eller foreslår en mindre gunstig ordning for brukerne, to kommuner har eller foreslår en tilnærmet lik ordning og Drammen kommune har/foreslår en mer gunstig ordning. 17. Hvor mye utgjør kjøkkenressursinnsparingene, jf. tiltak 97? (H ) Svar: Reduksjon av kjøkkenassistentressurser i barnehagene utgjør kr 4,5 mill. i 2015 og kr 6 mill. i 2016 og for hvert år utover planperioden. 18. Skolebudsjettet (AP ): Hvordan er den foreslåtte reduksjonen tenkt gjennomført ute i virksomhetene? Ved reduksjon i antall stillinger generelt, redusert pedagogtetthet, større klasse- /gruppestørrelse eller andre områder innen driften? Svar: Den foreslåtte reduksjonen i skolenes budsjettrammer vil bli gjennomført ved en reduksjon i aktiviteten ved skolene. En kombinasjon av tiltak vil bli vurdert, herunder organisering av undervisningen, tidspunkt for kompetansehevingstiltak for ansatte, reduksjon i behovet for vikar og vikarbruk generelt. Organisering av undervisningen kan endres ved å vurdere å slå sammen klasser, eventuelt kun i enkelte fag, og vurdere andre gruppestørrelser. I de tilfeller der skolen bruker ekstra lærer- eller assistentressurser i klassene for å styrke tilpasningen av opplæringen, kan disse komme til å utgå. Skolene vil også gå kritisk igjennom bruken av vikarer. Behovet for vikar må blant annet reduseres ved at færre lærere får delta på kurs i undervisningstiden. Kompetansehevingstiltak vil i større grad gjennomføres i personalets fellestid. Skolene vil videre harmonisere og stramme inn praktiseringen av permisjonsreglementet. i BID er forkortelse for Business Improvement District. Det er et avgrenset geografisk område, der næringsdrivende har et forpliktende samarbeid og må bidra med økonomiske midler til næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for tiden inne en søknad til behandling om å prøve ut BIDordningen i 3 norske byer som pilotprosjekt. Stavanger er en av disse byene. Side 8 av 16

9 Ressursbruken i spesialundervisning vil også skaleres ned i samme grad som ressursbruken i den ordinære undervisningen. Voksentettheten vil som følge av dette bli redusert. Reduksjon i antall stillinger vil skje gjennom naturlig avgang, omplasseringer og vakansebudsjettering. 19. Kurs og kompetanseutvikling lærere (Linje 115) (AP ) Vil den foreslåtte reduksjonen medføre at det blir færre lærere som får kompetanseutvikling og videreutdanning i Stavanger i 2015 enn tidligere år? Svar: Den foreslåtte reduksjonen i budsjettet vil føre til at færre lærere vil få kompetanseutvikling og videreutdanning i Stavanger i 2015 enn tidligere år. Midlene som er foreslått til kurs og kompetanseutvikling i budsjettet for 2015 vil i stor grad bli brukt til å innfri allerede inngåtte avtaler om videreutdanning for lærere og skoleledere. Etterutdanning i matematikk på barnetrinnet vurderes videreført fra høsten Det samme gjelder nettverkene for nyutdannede lærere og deres veiledere. Budsjettforslaget gir lite rom for støtte til annen videreutdanning og kompetanseutvikling fra høsten Det vil i liten grad blir arrangert etterutdanningskurs for lærere i 2015 også fordi skolene ikke vil ha ressurser til å sette inn vikar for lærere som skal på kurs. For skoleåret har 52 lærere i Stavanger fått tildelt støtte til videreutdanning. Disse vil få fullføre sine studier. 30 lærere som høsten 2014 tar videreutdanning i veiledning av lærerstudenter, vil ikke kunne få støtte til videre veiledningsstudier i En del av midlene som er foreslått bevilget i 2015 vil gå til å videreføre støtten til skoleledere som tar master i skoleledelse. Den kommunale rektorskolen avsluttes til sommeren Her er det 28 lærere og avdelingsledere fra Stavanger kommune som deltar. 20. Reduksjon på kr 3,8 mill.-spesial- og minoritetsspråk undervisning Hva innebærer reduksjonen og hvor stor andel er knyttet til minoritetsspråk undervisning? (Funksjonshemmedes råd ) Svar: Andelen som er knyttet til minoritetsspråklig undervisning er på kr 0,8 mill. Reduksjon av kr 0,8 mill. til minoritetsspråklige elever innebærer at skoler med nye elever som har behov for styrket minoritetsspråklig opplæring, vil få et redusert tilbud. Reduksjonen på kr 3,0 mill. til spesialundervisning innebærer at dersom det til våren blir et økt antall barn med spesielle behov, vil skolene ikke kunne styrkes for volumøkningen. 21. Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen (Eldrerådet ) Hva er øvre inntektsgrense for å søke om moderasjon på økonomisk grunnlag? Svar: Moderasjon for egenbetaling av skolefritidsordningen er avhengig av inntektsnivå og størrelse på familien/husstanden. Inndelingen er skissert i følgende tabell: Side 9 av 16

10 Antall voksne Antall barn Inntektsgrense (brutto) (hele kroner) Johannes opplæringssenter (Linje 125) (AP ) Vi noterer at det forventes en nedgang på 12.7 årsverk innen 2014 der flere av disse er ansatte som går av med pensjon. Samtidig skal senteret nedjustere budsjettet med kr 7,5 mill. Hva er opprinnelig budsjett for 2014 og har rådmannen vurdert hvordan nedbemanningen vil påvirke kvalitet og omfang av tjenester som er rettighetsbasert for flyktninger og andre grupper? Svar: Vedtatt budsjett for Johannes læringssenter for 2014 var på netto kr 100,3 mill. Senteret får inntekter fra statlige tilskudd i tillegg til den kommunale finansieringen. Det er hovedsakelig voksenopplæringen som har hatt et merforbruk i Johannes læringssenter har til nå i 2014 hatt en nedgang i per capita-tilskudd for norskopplæring. Styret for Johannes læringssenter har vedtatt at senteret i løpet av 2014 skal gjennomføre en omstilling der senteret reduserer utgiftene med kr 5,3 mill. gjennom stillingsstopp og reduksjon i annet forbruk. De fleste tiltakene gjelder fra oppstart av skoleåret 2014/15. Grunnskolen for voksne ved Johannes læringssenter har gjennomført en nedbemanning tilsvarende ca. 5 årsverk sammenlignet med forrige skoleår. Dette innebærer bortfall av kveldskurs og nettbasert opplæring, samt strammere organisering med mindre anledning til å opprette grupper i enkeltfag for deltakere som av ulike årsaker sliter med å følge sin klasses progresjon. Rådmannen har vurdert at nedbemanningen ved Johannes læringssenter lar seg gjennomføre uten at det vil gå på bekostning av elevenes lovfestede rettigheter. Senteret vil fremdeles levere det tjenestetilbudet flyktninger og andre grupper har rett på etter loven. 23. Fritidsklubb/bydelshus (Linje 135 s 107) (AP ) Det framgår kutt på kr 1,0 mill. per år ut perioden. a. Hvordan ser rådmannen for seg en fordeling av innsparingene per bydelshus? Svar: Rådmannen foreslår å fordele innsparingene med om lag kr per bydelshus. Side 10 av 16

11 b. Kan det bli snakk om stillingsreduksjoner eller kun aktivitetsreduksjon eksempelvis i form av redusert åpningstid? Svar: Innsparingene vil bety en reduksjon av lønnskostnader og øvrige driftsutgifter, hvilket vil føre til redusert aktivitet. 24. Metropolis (AP ) hvordan vil eventuelle reduksjoner kunne gi utslag for dette ungdomstilbudet? Svar: I dagens ungdomstilbud Metropolis går den største andelen av utgiftene til lønn. En budsjettreduksjon vil kunne medføre reduksjon i aktiviteter. 25. Arbeidstreningsseksjonen (Linje 181) (AP ) Rådmannen innstiller på redusert aktivitet i arbeidstreningsseksjonen. Samtidig er det gitt signaler om innføring av «aktivitetsplikt» for sosialstønadsklienter fra uten at dette er kompensert kommunene i forslag til statsbudsjett. Hvordan ser rådmannen at kommunen vil løse disse oppgavene dersom aktiviteten reduseres og ikke økes i arbeidstreningsseksjonen? Svar: I høringsuttalelsen til forslaget om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere har kommunen gitt klart uttrykk for at dette ikke vil kunne gjennomføres uten økte ressurser. Stavanger kommune forutsetter at kommunens merutgifter knyttet til ev. innføring av aktivitetsplikt kompenseres i økt rammetilskudd. Reduksjon i Arbeidstreningsseksjonens ramme må derfor vurderes uavhengig av en eventuell innføring av aktivitetsplikt i Så langt rådmannen kjenner til er foreløpig ikke lovendringen vedtatt, og iverksettelsestidspunkt er heller ikke avklart. 26. Leve hele livet (Linje 183) (AP ) Hva er konsekvensene av en utsettelse av opptrappingen av prosjektet «Hverdagsrehabilitering»? Hva var opprinnelig plan vs. justert nå? Svar: Rådmannen har i forslaget til handlings- og økonomiplanen for lagt inn kr 1 mill. til Leve HELE livet prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dette er det resterende beløpet som trengs for å finansiere helårseffekten av å drifte en allerede igangsatt og fullført opptrapping av prosjektet i Fra og med 2015 vil Hverdagsrehabilitering dermed bestå av to utførerteam (østre og vestre bydel) organisert under Madla hjemmebaserte tjenester samt bestillerkompetanse på hvert av de fire helse- og sosialkontorene. Dette er i tråd med opprinnelig plan for prosjektet. 27. Lervig sykehjem (AP ) a. Er Stavanger kommune kjent med om det er mulig å videreleie i dagens lokaler for Helsehuset Stavanger ut over dagens avtale i som går til 2015? Svar: Stavanger kommune har bedt om å forlenge leieavtalen utover juli 2015, men har per dags dato ikke fått svar på henvendelsen. b. Etter det vi forstår er tilbydere til Lervig sykehjem anmodet om å rekalkulere kostnader, da med en mindre etasje i bygget. Er dette korrekt, og dersom det vurderes en reduksjon i byggets størrelse, hvilken betydning kan det få for forventet antall sykehjemsplasser i bygget? Side 11 av 16

12 Svar: I konkurransegrunnlaget for Lervig sykehjem er det medtatt flere opsjoner. Dette i tilfelle behov for besparelser i prosjektet dersom anbudskostnaden oversteg budsjettrammen. Blant annet er det bedt om opsjon på å trekke ut innredningen av en etasje. Det er også bedt om opsjoner på blant annet fasadetype, golvbelegg etc. Foreløpige indikasjoner etter mottatte anbud tilsier at det ikke er aktuelt å vente med å innrede en etasje. (Dersom dette skulle blitt aktuelt, ville rådmannen lagt saken fram til politisk vurdering.) Nytt sykehjem i Lervig er planlagt med 123 sykehjemsplasser, og eventuelle endringer som er nevnt over vil ikke påvirke antall sykehjemsplasser. 28. Venteliste på dagsenterplasser for eldre (KrF ) Hva er antall søkere som står på venteliste til dagsenterplass for eldre? Svar: Oversikt over de ulike ventelistene for plass på dagsenter følger nedenfor. Tallene er fra 31. august i år. Venteliste per Totalt antall nye søkere Antall søkere med ønske om flere dager Antall søkere med ønske om bytte Dagsenter eldre Dagsenter demente eldre, HSK Dagsenter yngre demente, HSK Dagsenter fysisk funksjonshemmede, HSK Dagsenter psykisk utviklingshemmede, HSK 8 1 I april i år ble det opprettet ventelistekategorier for tjenestene dagsenter eldre, dagsenter for demente og for dagsenter yngre demente. Dette for å skille nye brukere, med positivt vedtak som venter på tildeling av plass, fra de som er tildelt plass, men som ønsker flere dager eller bytte av dager/dagsenter. BYMILJØ OG UTVIKLING 29. Utstillingshall (Linje 51) (AP ) Forstår vi avtalen med Stavanger Forum korrekt, vil Stavanger kommune ha rett på en forholdsmessig del av inntektene som utleie av hallen måtte innbringe, ut over ONS som i sin helhet er forbehold Stavanger Forum. Er dette motregnet mot kostnader i linje 51 eller er det ikke forventet noen ekstra utleie for hallen i 2015 og årene framover? Svar: Til grunn for utstillingshallen ligger det en sameieavtale og en tilhørende sameiebrøk. Det er sameiebrøken som i utgangspunktet legger føringer på hvor mange dager den enkelte sameier kan bruke hallen i løpet av et år. Innenfor disse dagene har den enkelte part både utgifter og inntekter ved sin bruk. Dersom eksempelvis Stavanger Forum bruker utstillingshallen mer enn sameiebrøken skulle tilsi, skal dette som utgangspunktet kompenseres. Siden det vil måtte påregnes svingninger i partenes bruk fra år til år, f. eks som følge av ONS, ser sameiet for seg at bruken må ses over en toårsperiode før endelig avregning for eventuell overforbruk for dager foretas. Side 12 av 16

13 Under punkt 6 i driftsavtalen står det at «Alle inntekter [og utgifter] som oppstår for en av sameierne i forbindelse med et arrangement/aktivitet også skal belastes denne part». Idrettsavdelingen vil ikke få inntekter fra idrettens bruk av anlegget. Dette følger av «gratisprinsippet» om at det skal være kostnadsfritt for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg innenfor ordinær åpningstid. Dersom Stavanger Forums messebruk går utover sin allokerte tid (og inn i Stavanger kommunes allokerte tid til idrett), vil disse inntektene eventuelt tilfalle kommunen. I utgangspunktet skal messeaktivitet foregå på Stavanger Forums tid. Inntektene er ikke motregnet kostnader i linje 51, da inntekter ikke generes ved normal bruk. 30. I forbindelse med stenging av Gamlingen i september 2015, utgår kr Når Nye Gamlingen åpner i 2017, er det behov for kr 1,5 mill. i driftsmidler. Hvorfor dobles beløpet? (H ) Svar: Besparelsen på kr gjelder for perioden september til desember og er relatert til personalkostnader. Økningen på kr 1,5 mill. for Nye Gamlingen tar høyde for helårseffekten når det nye anlegget kommer i drift. Rådmannen vil rekalkulere driftskonsekvensene når det nye anlegget nærmer seg ferdigstillelse. 31. Tabell over brutto- og nettorammer i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , samt prosentvise endringer fra 2014 til 2015 (driftsbudsjett). Side 13 av 16

14 Netto driftsrammer Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Prosentvis endring fra 2014 til 2015 Utgifter ,3 % Bymiljø og utbygging Inntekter ,4 % Netto ,8 % Utgifter ,6 % Kultur og byutvikling Inntekter ,0 % Netto ,7 % Utgifter ,3 % Oppvekst og levekår totalt Inntekter ,0 % Netto ,4 % Utgifter ,5 % Barnehage Inntekter ,3 % Netto ,7 % Utgifter ,0 % Skole Inntekter ,6 % Netto ,5 % Utgifter ,4 % Barn og unge Inntekter ,0 % Netto ,5 % Utgifter ,4 % Legetjeneste, legevakt Inntekter ,7 % Netto ,5 % Utgifter ,8 % Levekår Inntekter ,9 % Netto ,9 % Utgifter ,1 % Stab Oppvekst og levekår Inntekter ,0 % Netto ,2 % Utgifter ,8 % Rådmann, stab og støttefunksjoner Inntekter ,1 % Netto ,8 % Sum netto driftsrammer ,7 % Utgifter ,7 % Sum felles inntekter og utgifter Inntekter ,1 % Netto ,7 % Sum balanserte netto driftsrammer Herav sum brutto driftsrammer ,8 % INVESTERINGER 32. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp (linje 12) (AP ) a. Rådmannen viser til at bevilgningene har økt betydelig fra budsjettåret 2014 i forhold til tidligere år. Imidlertid merket vi oss at 20 millioner ved salgsinntekter, kommunale boliger ble benyttet som salderingspost av bystyret for 1.tertial Hva er dermed forventet status for 2014 vil kommunen har en nettotilførsel på antall boliger og verdi på denne eiendomsmassen? Svar: Kommunalstyret for miljø og utbygging har tidligere sluttet seg til strategi for endring av boligmassen, der vedlikeholdskrevende boliger selges og erstattes med nye boliger. Ved behandling av 1. tertial i 2014 er salgsbudsjettet til kommunale boliger i 2014 estimert til kr 20 mill. Samtidig er det avsatt midler til utbygging av nye boliger for å erstatte solgte boliger. Utbyggingsprosjektene er Oddahagen og Kari Trestakkvei 3 med en samlet kostnadsramme på kr 50 mill., som er innarbeidet i perioden Per 1. november 2014 er antall boliger samlet økt med 11 boenheter i forhold til 2013, hvorav antall boliger for Side 14 av 16

15 vanskeligstilte og flyktninger er nedjustert med 5 boenheter. Antallet vil øke når igangsatte prosjekter blir ferdigstilte. b. Forstår vi ellers forslaget rett, er årlige kr 30 mill. som er lagt inn for 2015 til å styrke den kommunale eiendomsmassen, herunder ved kjøp av kommunale boliger, nå foreslått omdisponert til finansiering av Haugåsveien som totalt har en estimert kostnad på kr 55 mill. Hvor mye vil da gjenstå årlig til erverv av nye boliger til vanskeligstilte og flyktninger som i dag står på venteliste hos kommunen? For ordens skyld, her antar vi at post 150 er en ren omdisponering ved salg- gjenkjøp som ikke medtas i beløpet. Svar: Foreslått omdisponering av budsjettmidler knyttet til kjøp og utbygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte er innenfor samme formål. Målgruppen til boliger i Haugåsveien er vanskeligstilte og flyktninger, slik at styrking på kr 30 mill. til anskaffelse av boliger til flykninger og vanskeligstilte opprettholdes. I tillegg kommer utbygging av boliger i Oddahagen og Kari Trestakkvei. Salg av kommunale boliger, tiltakslinje 150, er relatert til strategi for endring av boligmassen og vil brukes til å anskaffe nye boliger, jf. svar i 19 a. c. Er det riktig at kommunen i dag eier ca. 4 % av eiendomsmassen i Stavanger til disposisjon til vanskeligstilte og flyktninger? For sammenligningens skyld, vet rådmannen hva andre, store norske byer disponerer, samt har kommunen selv gjort noen beregninger av hvilket nivå dette bør ligge på? Svar: Ved utgangen av året 2013 eide kommunen 4,2 % av eiendomsmassen i Stavanger, hvorav om lag 3 % var til disposisjon til vanskeligstilte og flyktninger. Det finnes ikke lett tilgengelig data som viser antall kommunalt eide boliger fordelt på de ulike formålene. SSB har publisert antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere, der Stavanger i 2013 hadde 21, Sandnes 12, Trondheim 24, Kristiansand 23 og Bergen 20 boliger. Landsgjennomsnittet var på 21 boliger og gjennomsnittet i ASSS-kommunene var på om lag 19 boliger. 33. Salg av eiendommer (linje 147) (AP ) Det henvises her til forventet salg av Lervig sykehjem. Hvem er forventet kjøper og hva har dette å si for kommunens forventninger til driftsmodell? Svar: Salg av Lervig sykehjem er et internsalg og genererer ikke friske midler til kommunen. Tiltaket gjelder salg av tomt fra Utbygging til Stavanger eiendom og er i henhold til gjeldende prosedyre der det er anskaffet tomt. 34. Salg og ekstraordinært salg av eiendommer (linje 148 og 149) (AP ) Rådmannen legger til grunn salg og ekstraordinært salg av eiendommer der sum og bygninger/tomter er spesifisert. Vi antar det foreligger en samlet oversikt over eiendommer i Stavanger kommunes eie som kan være gjenstand for salg. Det bes om at denne framlegges. I den grad spesielle forhold medfører at salg nå ikke er tilrådelig for 2015 eller perioden bes det opplyst. Svar: Det ble fremlagt en politisk sak til bystyret (sak 76/12) om ekstraordinært eiendomssalg. I saken fremgår hvilke eiendommer som foreslås solgt i perioden. Side 15 av 16

16 I henhold til vedtak arbeides det med å selge nevnte eiendommer, og når det gjelder salg av Hermetikkfagskolen, ble ny reguleringsplan for eiendommen behandlet i kommunalstyret for byutvikling (sak 270/14). Rådmannen tar sikte på å legge ut eiendommen for salg i slutten av Salg av ubebygde eiendommer vurderes fortløpende, der disse vurderes for eksternt salg eller til bruk av offentlige formål. Det arbeides i tillegg med å selge erstatningstomter, men det gjenstår en del arbeid med tomtene da disse må byggemodnes før de kan selges, samtidig som vi må ha kjøpere til disse tomtene. DIVERSE 1. Simuleringsmodell ved endringer i handlings- og økonomiplan Det er utarbeidet en simuleringsmodell som kan benyttes for å simulere ønskede endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Modellen tar høyde for endringer i overføringer mellom drift og investering, samt hvordan endret låneopptak påvirker driftsbudsjettet gjennom avdrag og renter. Modellen følger vedlagt i Excel-format. Kontaktpersoner dersom spørsmål om bruk av modellen: Rådgiver Vibeke Bø Langeland, mobil , eller strategi- og analysesjef Hilde Vikan, mobil SPØRSMÅL UNDER ARBEID 35. Økning av eiendomsskatt (KrF ) Hvordan slår ut en eventuell økning av eiendomsskatt per innbygger/bolig? Det er ønskelig å ha de samme eksemplene som er brukt i kortversjon og viser hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune. Eksemplene utvides med mulige eiendomsskatts økninger som framstilt i høp-en. Foreløpig svar: En eventuell økning i promille og / eller bunnfradrag per bolig er skissert i tabell 3.5 i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Eiendomsskatten er avhengig av tomte- og boligstørrelse og er således unik for hver eiendom/bolig. Rådmannen vil sette opp noen eksempler i ønsket tabell og oversende i neste uke. Inger Østensjø rådmann Kristine C Hernes direktør økonomi Vedlegg: Modell for simulering av økonomiplan for politikere Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 16 av 16

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer