Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1

2 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Foto: Jan Inge Larsen Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med tonn i 2013, tilsvarende 7,70 % i forhold til toppåret Total godsomsetning over kaiavsnittene, Bjørnbærvikodden, Rana Industriterminal, Rana Gruber, Helgeland Plast, Toraneskaia og Bulkterminalen, ble på tonn, og er det nest største noen sinne i Mo i Rana. Den største godsomsetningen gjennom året hadde man på Rana Grubers utskipningsanlegg og på Rana Industriterminal. Fordelingen mellom innenriks og utenriks godstransport ble på henholdsvis og tonn, henholdsvis 30,02 % og 69,98 %. Innenriks hadde en prosentvis nedgang på -7,01 %, mens utenriks viser en nedgang på - 7,9 %. Antall skipsanløp gikk ned fra til 933, tilsvarende 12,39 %. Forholdet mellom samlet losset og lastet gods i Mo i Rana Havn, viser mot tonn, henholdsvis 42,12 % og 57,88 %. Som det fremgår av statistikken, så har godstransporten en svært god retningsbalanse, dvs. at det over havna kommer tilnærmelsesvis like mye gods inn som det går ut. Mange skip unngår dermed lange ballastreiser for nye oppdrag. Havna håndterer Panamax skip på tonn dødvekt, og har egne taubåter. Dette i kombinasjon med effektive terminaler gir god transportøkonomi og stor miljøgevinst. Mo i Rana Havn forventer at den positive utviklingen som vi har sett de siste årene, fortsetter i transportnavet Mo i Rana også i 2014, ikke bare over havna, men også med bil og bane, og over den viktige øst- vest korridoren E12, til og fra de viktige markedene i Sverige, Finland og Russland. Den nye fergen som nå trafikkerer over Kvarken mellom Umeå og Vasa, vil også bidra til dette. Fergetrafikken har hatt en markant økning i Prøveordningen med modulvogntog på 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er meget viktig for aktiviteten på Europaveien. Prøveordningen som ble igangsatt i 2008 er videreført fra 2011, og antallet modulvogntog er økende. Norske transportører investerer nå i denne type kjøretøy. Wasco Coating Norway AS etablering i Mo i Rana med leveranse og coating av rør til Polarled i sin trassé på 520 km fra Aasta Hansteen og til landanlegget i Møre og Romsdal, vil øke godsomsetning en i havna i de neste to år med ca tonn. Bulkterminalen benyttes til Transhipment av rørene til mindre skip, dette for å lette det store skipet som etter at tillatt dypgående er oppnådd, flyttes til Rana Industriterminal AS (RIT) for lossing. Samtlige rør, også fra Transhipment operasjonen, føres i land på RIT. De 12 meter lange rørene har en egenvekt på 8 og 12 tonn når de losses, og en vekt mellom 12 og 20 tonn når de skal sendes ut fra RIT ferdig coated. 7,70 % nedagang i godsomsetningen i forhold til toppåret tonn total godsomsetning i skipsanløp i

3 brukerbetaling og andre salgsog leieinntekter bidro til et større netto driftsresultat, sammen lignet med Foto: Mo i Rana Havn DRIFTSREGNSKAPET Driftsinntekter kr ,- kr ,- Driftsutgifter kr ,- kr ,- Brutto driftsresultat kr ,- kr ,- Driftsinntektene er redusert med kr siste år. Driftsutgiftene er redusert med kr Eksterne finansinntekter kr ,- Eksterne finansutgifter Renter, provisjon m.m kr ,- Avdragsutgifter kr ,- Sum eksterne finansutgifter kr ,- KOMMENTARER TIL DRIFTSREGNSKAPET, MINDREFORBRUK OG TIL AVSETNING Avsetning til disposisjonsfondet 2013 fremkommer slik: Netto driftsresultat 2013 kr ,- Mindreforbruk (overskudd) i 2012 kr ,- Avsetning til disposisjonsfond i kr ,- samsvar med strykningsreglene Som nevnt gikk godsomsetningen over Mo i Rana Havn ned med ca. 7,70 % i 2013, men på tross av dette bidro brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter til et større netto driftsresultat, sammenlignet med 2012 De største enkeltpostene på inntektssiden er: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter På inntektssiden kan følgende bemerkes i. f. t regnskapet: Brukerbetaling viser en økning på kr Andre salgs- og leieinntekter viser en økning på kr De største enkeltposter på utgiftssiden er: Lønn- og sosiale utgifter. Lønnsutgiftene er inndelt i fastlønn egne mannskaper, overtid og pensjon samt lønn m.m. for innleide mannskaper Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen/vedlikeholdsutgifter M/V «Federal Weser» med en DW på tonn, laster på Toraneskaia for USA, 7. april Sum driftsutgifter er redusert med kr i 2013, et forhold som skyldes mindre vedlikeholdsutgifter på kraner og kaier. En av gammelkranene på Bulkterminalen ble demontert og fraktet bort fra kaiområdet for å gi plass for «ny-krana». Eksternt kranfirma ble engasjert i demonteringsarbeidet. Orientering til kommunestyret K-styret i Rana blir orientert om utviklingen i havna gjennom året. 4 5

4 LÅNEPORTEFØLJEN Ved utløpet av 2013 har Mo i Rana havn KF en langsiktig lånegjeld på kr i Kommunalbanken. Den 17. oktober 2012, ble det etablert et nytt lån på kr. 15 millioner via Danske Bank. Dette lån var et sertifikatlån som ble utbetalt 19. oktober Lånet ble brukt for å betale de første avdragene på»nykrana» i samsvar med kjøpekontrakten. Den 16. august 2013 ble det etablert et nytt lån i Kommunalbanken på kr. 23 mill., for å dekke hele kraninvesteringen, og med disse pengene innfridde vi i sin helhet lånet i den Danske Bank den 18. september Pensjonsforpliktelser 2013 utgjør kr ,- Gj. snitt. rente 4,29 % Langsiktig gjeld med fast rente: kr ,- Gj. snitt. rente 2,18% Langsiktig gjeld med flytende rente: kr ,- AVDRAG Mo i Rana havn KF har betalt kr i avdrag på lån nr i Kommunalbanken, og dette beløpet utgjør årets samlede avdragsbelastning. Foto: Jan Inge Larsen RENTEPROGNOSER I tabellen nedenfor fremskriver vi renten i bedriftens låneportefølje for de 5 neste år: Prognose rente Mo i Rana havn KF benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen, den samme som Rana kommune, og benytter Kommunalbanken som kilde for billig kreditt. SYKEFRAVÆRET I DAGER OG PROSENT Avdeling Avtalte dagsverk Totalt fravær Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt dager 16 dager 166 dager 7,96% 0,70% 7,26% En av havnas ansatte har vært langtidssykemeldt. Han har sluttet i jobben, og mottar i dag uførepensjon. Langtidsfraværet hadde ingen sammenheng med arbeidssituasjonen. LIKESTILLING Foretaket arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelse for likestilling mellom kjønnene. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Mo i Rana Havn KF vil søke å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. VURDERING Den økonomiske situasjonen i Mo i Rana havn KF er tilfredsstillende etter en stabil godsomsetningen over Mo i Rana Havn gjennom flere år, god kontroll med utgiftssiden, og det forebyggende vedlikehold. Prognosene for det kommende år gir videre grunn til optimisme, på tross av den usikkerheten som råder rundt i Europa. Mo i Rana havn KF arbeider aktivt for å øke godsomsetningen over Bulkterminalen og Toraneskaia og vi er i god dialog med havnebrukerne om dette. Det årlige Brukerkontaktmøtet der alle de største havnebrukerne er representert, bebuder full sysselsetting og økt aktivitet for sine bedrifter i deres tids perspektiv. Mo i Rana havn KF har leid ut Frihavnsområdet for en periode på 10 år for produksjon av plasskrevende merder. Produksjonen gikk for fullt i ØKONOMISK UTVIKLING ENDRINGER GJENNOM ÅRET En hver driftsmessig endring hos våre havnebrukere, det være seg driftsøkning eller reduksjon, vil merkes først i havna, og slå positivt eller negativt ut på våre regnskaper, ref. Finanskrisen og omfanget av denne. 6 7

5 SJØVEIEN VÅR ALTERNATIVE MOTORVEI KNUTEPUNKT OG TRANSPORTNAV BEREDSKAPSVAKT- HAVNEBÅTENE SAMFUNNSANSVAR - BESKRIVELSE Samfunnssikkerhet Alle trives på jobb og har et godt arbeids miljø. Mo i Rana havn er en viktig aktør nasjonalt, regionalt og internasjonalt for næringslivet. Mange av bedriftene i vårt omland er avhengig av at havnen fungerer som den skal. Vi har en årlig godsomsetning på ca. 4,15 millioner tonn, med retningsbalanse. Det at samme skip både losser og laster i havnen, i kombinasjon med effektive terminaler, gir god transportøkonomi og en stor miljøgevinst i og med at mange av skipene unngår lange ballast reiser for nye oppdrag. Få havner i Norge kan vise til lignende. Mo i Rana huser videre en av landets største industriparker, Mo Industripark (MIP), som blomstrer. Mange av MIP s 120 bedriftene arbeider mot olje og gassvirksomheten på Helgelandskysten og andre steder. I tillegg kommer annen stor aktivitet i omlandet. Få steder ligger forholdene bedre til rette for en moderne og effektiv omlastingsterminal mellom bil, båt og bane enn i Mo i Rana havn. Nordlandsbanen er nærmeste nabo til havneområdene. På Toraneskaia er det lagt jernbanespor langs hele kaifronten, CargoNet s godsterminal ligger i bakområdet til havna, bare 200 meter fra kai og Ro - Ro anlegg. Mo i Rana havn er plassert i skjæringspunktet mellom stamveiene E6 og E12, jernbane og sjøgående trafikk midt i Norge. Mo i Rana havn KF ivaretar sikkerheten i havna/havnedistriktet når det gjelder beredskap, beredskapsvakt og oljevern m.m. Det vises for øvrig til Mo i Rana havn KF s hjemmeside: der dette med oljevernberedskap og annen beredskap i Norge er fyldig dokumentert. Den viktige rollen Mo i Rana havn har som nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt stiller strenge kvalitetskrav til tjenestene som tilbys. Havna har sterk fokus på sikkerhet i alle ledd, og hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling. Mangfoldet i de trusler og risikoer samfunnet står ovenfor kan gi en rekke sektorer betydelige sikkerhetsmessige utfordringer. Transportsektoren, bestående av veg, jernbane, luft og sjø, har stor samfunnsmessig betydning. Foto: Tommy SKog 8 9

6 Den første rørbåten M/V "Star Harmonia" ved ankomst Bulkterminalen den , med rør til WASCO Coating Norways produksjonsanlegg. De to båtene i front er "Wilson Ems" og "Wilson Waal" som begge fraktet rørene fra Bulkterminalen til RIT. Foto: Tommy SKog HAVNAS ANSATTE Mo i Rana havn KF drives i dag med en minimumsbemanning og sysselsetter 10 personer, 6 av disse går inn i beredskapsvaktordningen og driften av taubåtene. Ved behov suppleres det blant annet med mannskaper fra Mo Losse- og lastekontor til krankjøring. I tillegg til dette har Industri/ Bedrifts kaiene samt godsterminalene, egne mannskaper. INVESTERING I NY KRAN PÅ BULKTERMINALEN Høsten 2013 har blitt brukt til å montere en ny og større kran på Bulkterminalen. Etter oppbygging og tester samt opplæring m.m., ble det komplette og ferdige kranprodukt overlevert Bulkterminalen den 29. oktober Kranen er levert av det Tyske firmaet Kirow Ardelt GmbH, og har en rekkevidde på 32 meter og en løftekapasitet på 20 tonn. Den nye krana har alene, og ut styrt med nye grabber, en kapasitet som er større enn den samlede kapasiteten til de kranene den erstatter. Ny-krana vil bidra til reduserte driftskostnader på terminalen samt øke driftssikkerheten. Arbeidsmiljøet for vår ansatte er styrket, i tillegg til at terminalen står godt rustet for fremtiden. LEDELSENS ANSVAR MILJØPOLITIKK HØY ETISK STANDARD - HMS Mo i Rana Havn KF er sertifisert av Det Norske Veritas etter Kvalitetssystemet ISO 9001:2008 for følgende områder: Forvaltning og drift av havnedistriktet, herunder havnevesenets terminaler og taubåter. Første sertifikat ble utstedt den , nåværende sertifikat er gyldig til MILJØPOLITIKK Mo i Rana Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Ledelsen skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. HMS Havna er tilsluttet Helse & Sikkerhet BA med bakgrunn i Arbeidsmiljølovens Kap.3 3, herunder overvåking av de ansattes helse. Alle ansatte blir i undersøkelsen bedt om å beskrive både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Svarene fra de ansatte er meget positive. Alle trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø. RANA KOMMUNES STRATEGISKE NÆRINGSPLAN - PERSPEKTIV OG OPPFØLGING AV EIERSKAPSMELDING Havnestyret i Mo i Rana Havn KF er i dialog om det arbeidet som gjelder havna og eierskapsmeldingen, og vil komme med innspill til den strategiske handlingsplanen. TILKNYTNING MELLOM KAI-SPORET PÅ TORANESKAIA OG CARGONET S JERNBANE TERMINAL I BAKOMRÅDET TIL KAIA Det har vært mange henvendelser i sakens anledning, og siste skriftlige kontakt med Jernbaneverket var i brev av 25. oktober 2011 fra samme. Vurdering av nytt sidespor til kaia, må gjøres med bakgrunn i de lover og forskrifter som gjelder for dette. Reguleringsplanen for området er utarbeidet av Rana kommune, og vedtatt. Arbeidet for en tilknytning mellom kai og jernbaneterminal fortsetter

7 Viktige begivenheter NTP Fredag 12. april 2013 ble Melding til Stortinget nr. 26 ( ) om Nasjonal Transportplan (NTP) lagt frem av regjeringen. For Mo i Rana Havn KF ble dette hyggelig lesning, og vi nevner her tiltak som er angitt i regjerings melding, og som dekker vårt område: Farledstiltak i Nordland i NTP perioden , og Innseiling Rana- Kostnad 48 mill.kr. Farledstiltaket omfatter strekningen fra farledens krysningspunkt med innseilingen til Ranfjorden og fram til Toraneskaia i Mo i Rana. For å trygge seilasen på denne strekningen foreslås det å settes opp et nytt navigasjonsmerke ved Bustneset, og dybden ved Toraneskaia skal utdypes til 12 meter ved spring lavvann (SLV). Styret i Mo i Rana Havn KF er meget godt fornøyd med de farledstiltak som er angitt i regjeringens Melding til Stortinget nr. 26 ( ) for stamleden til Mo i Rana. Mo i Rana Havn ble som kjent utpekt som Stamnetthavn og tilknytningspunkt i NTP Planen som er fremlagt skal i hovedsak videreføre gjeldende transportplan, men skal også fange opp nye utviklingstrekk og utfordringer som gjelder utslipp av klimagasser fra transportsektoren. UTDRAG FRA UTREDNINGEN: Stamnetthavner i korridor 7 Mo i Rana Kystverket kjenner ikke til spesielle problemer eller flaskehalser for havna i Mo i Rana. Muligheten for god integrering mellom havn og bane er god. MO KOMBITERMINAL- UTVIDELSESMULIGHET Terminalen i Mo er godt lokalisert, med romslig plass. Mulighetene for eventuell integrasjon med sjøtransport med hensyn til infrastruktur er svært god. CargoNet har flyttet all kombitransport i regionen til Mo. Dette vil ligge til grunn også for den videre utviklingen. Kombiterminalen i Mo er i utgangspunktet bra med rikelig kapasitet slik den i dag ligger. Det vil ikke være behov for kapasitetsøkende investeringer på svært lang tid. Basert på dagens trafikk og et driftsmønster hvor lasting/ lossing avikles i løpet av 12 timer, er kapasitetsreserven på 340 prosent. BREV TIL SAMFERDSELSDEPARTE MENTET Den 14. mai 2013 ble det sendt brev til Samferdselsdepartementet og andre, i en uttalelse til St. melding nr. 26 ( ) og NTP I uttalelsen ble det bedt om at Europaveiene (E12 & E14) må komme tydeligere fram i St. melding nr. 26. Brevet ble sendt på ordførerens brevark, og signert av ordfører og havnestyrets leder. JOINT BARENTS TRANSPORT PLAN (JBTP) JBTP ble fremlagt den 24.september 2013 i Narvik. Høringsfristen for innspill til planen var satt til 1. mars Planen inneholdt flere feil og mangler for vårt omland, og dette ble påpekt i brev av 2. oktober 2013 til Statens vegvesen, Region Nord. Den 20 januar 2014 ble innspill til JBTP sendt til Det kongelige Norske Samferdselsdepartement, der Mo i Rana Havn KF v/ styret, ber om at dokumentet i sin nåværende form og innhold blir endret, og at de departement og instanser i inn og utland, som har fått dette tildelt, får tilsendt et nytt med de faktaopplysningene som er anført KYSTVERKETS HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet datert 20. desember 2013, er en konkretisering av Kystverkets tiltak i Stortingsmelding nr. 26 ( ). NTP Handlingsprogrammet viser hvordan de vil arbeide for å nå målene i NTP. Handlingsprogrammet omhandler Beredskap mot akutt forurensing, tiltakene for å trygge seilasen og utdypingen til -12 meter ved Toraneskaia, samt beskrivelse av seilingsleder og kart over Lospliktige seilaser i 2010 m.m., se vedlagte kart. E12 FRA SVENSKEGRENSEN TIL MO I RANA MODULVOGNTOG Prøveordningen med modulvogntog med inntil 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er meget viktig for aktiviteten på Europaveien. Prøveordningen som ble igangsatt i 2008 er videreført fra 2011, og antallet modulvogntog er økende. UTVASKING AV BAKOMRÅDE PÅ TORANESKAIA FERDIGSTILLELSE Utbedringsarbeidet ble igangsatt på høsten 2012, og avsluttet før jul samme år. Utbedringsarbeidet ble gjenopptatt våren 2013, bakområdet ble asfaltert og tatt i bruk. NY KRAN TIL BULKTERMINALEN Kranen er produsert og levert av Kirow Ardelt GmbH i Tyskland. Krandelene ankom Mo i Rana og Toraneskaia i samsvar med fremdriftsplanen den 5. august Monteringsarbeidet i regi av ARDELT, startet omgående. BESTILLING AV NY REACHSTACKER TIL TORANESKAIA Styret godkjente havnas økonomiplan for og investeringsbud sjett for 2014 i møte den 16. oktober 2013, der også innkjøp av Reachstacker var medtatt. K-styret godkjente overstående i møte den 10. desember Kvalitetskrav til tilbyder i åpen anbudskonkuranse og kravspesifikasjon på ny Reashstacker ble publisert i Doffin/ TED kunngjøring den 18. desember 2013, med sluttdato 31. januar Etter anbudsåpning og gjennomgang, vedtok Mo i Rana Havn KF å bestille ny Reachstacker fra KALMAR Scandinavia, for levering i juni/ juli INNKJØPSHJELP For ikke å trå feil i et omfattende regelverk rundt offentlige anskaffelser, benytter Mo i Rana Havn KF seg av selskapet MERCELL i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget i henhold til regelverk, og for å få dette inn i Doffin/ TED- kunngjøringen. MERCELL ble også benyttet ved krankjøpet. NORDIC LOGISTIC CORRIDOR (NLC) Mo i Rana Havn KF har deltatt i EUprosjektet NLC gjennom året. Grunntanken bakom prosjektet er basert på EU- konseptet Green Corridors der det handler om å skape transportkorridorer der moderne teknologi anvendes for å skape energieffektive transportløsninger. NLC er en utvikling av to EU- prosjekt, NLC Corridor Cooperation og NLC Corridor Investments. RegionVästerbotten er prosjektets hoved eier og prosjektledelsen kommer fra Kvarkenrådet og MidtSkandia. I styringsgruppen inngår representanter fra Sverige, Finland og Norge, blant annet fra de respektive lands region og kommuneledelse. Prosjektet avsluttes i mars MO I RANA HAVN FÅR TEN-T STATUS OG KOMMER PÅ EUS KART OVER PRI- ORITERTE STREKNINGER Den 4. april 2014 kunngjorde ordfører Kai Henriksen i Rana Blad at Mo i Rana Havn får TEN-T status. Vedtaket om dette ble gjort av Kystverket etter en faglig vurdering ut fra kriterier som er oppstilt i forordningen. Poenget med det nye hovednettet er å fjerne flaskehalser, høyne infrastrukturens kvalitet og gjøre transport både for passasjerer og næringsliv enklere på tvers av grensene i Europa. Etableringen av hovedtransportnettet vil skje ved å bruk korridormetoden. For vårt område gjelder dette E12 fra Mo i Rana mot Umeå og Vasa, og til Helsingfors. Umeå fikk TEN- T status i TEN T i kombinasjon med den eksisterende ordningen med «Modulvogntog» med inntil 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er og blir meget viktig på Europaveien i fortsettelsen. Mo i Rana havn KF påbegynte dette arbeidet i LEDIG STILLING SOM HAVNEFOGD I MO I RANA Den 11. september 2013 vedtok styret utlysningsteksten for stillingen som havnefogd etter Per Anders Nygaard som går av med pensjon våren 2014, etter mer enn tretti år i stillingen. Søknadsfristen ble satt til 11. oktober Innkomne søknader ble evaluert av styret i møte den 18. desember. Den 10. januar 2014 besluttet styret å iverksette 2. gangs utlysning av stillingen, med bistand fra EH Consulting, med den samme utlysningsteksten som ved 1. gangs utlysning. Søknadsfristen ble satt til 28. februar Etter en grundig prosess ble sjøkaptein Svein Tore Nordhagen fra Rana, tilbudt stillingen den 9. april, den 11. april aksepterte han tilbudet skriftlig. Nordhagen tiltrer STRATEGIPLAN NY VISJON Ny strategiplan ble vedtatt på strategimøtet den , der man også utformet havnas nye Visjon: Knutepunkt Nord Norge (Bil Båt Bane Fly). SWOT-analysen ble oppdatert , etter strategimøtet på Rica Nidelven Hotell i Trondheim den Etter mange år med arbeid får Mo i Rana Havn TEN-T-status

8 Rana Havnestyre Driftsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Representanter Stig Frammarsvik - Leder Krister Salamonsen - Nestleder Lars Midtstraum Anita Kulset Brukerrepresentanter Svein Are Olsen Villy J. Jacobsen Ansatte representant Herman Breiland Vararepresentanter Siri Jacobsen Kåre Sjåvik Kjell Mjelle Per Ingebrigtsen Gunnar Flønes Rune Jakobsen Kirsten Bovim Driftsinntekter Brukerbetalinger 3,046,353 4,325,000 4,325,000 3,029,717 Andre salgs- og leieinntekter 17,471,634 16,306,000 16,306,000 17,428,030 Overføringer med krav til motytelse 2,553,448 2,175,000 2,175,000 2,664,751 Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter 23,071,435 22,806,000 22,806,000 23,122,498 Driftsutgifter Lønnsutgifter 7,582,644 7,097,970 7,097,970 7,089,199 Sosiale utgifter 1,335,857 1,160,078 1,160,078 1,596,249 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 8,893,210 7,104,400 7,104,400 9,765,582 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 970,083 2,231,000 2,231,000 1,116,268 Overføringer 7, ,308 Avskrivninger 3,076,040 4,226,040 4,226,040 3,127,240 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 21,864,887 21,819,488 21,819,488 22,705,846 Brutto driftsresultat 1,206, , , ,653 Styret har avholdt 6 møter og behandlet 44 saker gjennom året. Styremøtet den ble avholdt om bord i M/S «Trollfjord» på tur fra Nesna til Trondheim. Mo i Rana havn KF følger tett med i markedsutviklingen, og har god dialog med våre havnebrukere. Brukerkontaktmøte avvikles årlig i slutten av november, der ca. 80 % av brukerne er representert, for utveksling av gjensidig informasjon. Havna står godt rustet for fremtiden og er klar for de utfordringer som kommer. Det vises til regnskapstall og til noter. Havnas regnskap og årsmelding legges fram for Kontrollutvalget og Kommunestyret. Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 336, , , ,548 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 336, , , ,548 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 1,935,763 2,252,314 2,252,314 1,774,698 Avdrag på lån 1,800,000 2,160,000 2,160,000 1,399,990 Utlån Sum eksterne finansutgifter 3,735,763 4,412,314 4,412,314 3,174,688 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -3,399,192-4,277,314-4,277,314-2,929,140 Motpost avskrivninger 3,076,040 4,226,040 4,226,040 3,127,240 Netto driftsresultat 883, , , ,753 Mo i Rana havn KF, 9.april 2014 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 29,376 29,376 29, ,156 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 29,376 29,376 29, ,156 Per Anders Nygaard Havnefogd Stig Frammarsvik Havnestyreleder Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 912, , ,614 1,029,533 Avsatt til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger 912, , ,614 1,029,533 Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk) Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk) Sum = I + J - K ,

9 Balanse Investeringsregnskapet 2013 Regulert Opprinnelig 2012 budsjett budsjett Eiendeler Anleggsmidler 109,609,577 88,169,557 Faste eiendommer og anlegg 16,272,584 16,548,972 Utstyr, maskiner og transportmidler 80,819,542 60,619,194 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler 12,517,451 11,001,391 Omløpsmidler 8,178,218 22,149,538 Kortsiktige fordringer 3,165,478 5,781,363 Aksjer og andeler 0 0 Premieavvik 350, ,458 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 4,662,493 16,070,717 Utgifter Investeringer i anleggsmidler 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering -23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Udisponert i år Udekket i år Sum eiendeler 117,787, ,319,095 Egenkapital og gjeld Egenkapital 30,975,081 30,285,644 Disposisjonsfond 5,180,549 4,267,779 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 268, ,703 Bundne investeringsfond 259, ,990 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 874, ,614 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 0 29,346 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 26,140,453 26,334,410 Gjeld Langsiktig gjeld 83,461,444 76,827,466 Penjonsforpliktelse 14,249,834 13,815,856 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 69,211,610 63,011,610 Kortsiktig gjeld 3,351,270 3,205,986 Kassekredittlån 0 1 Annen kortsiktig gjeld 3,351,270 3,205,985 Premieavvik 0 0 Sum egenkapital og gjeld 117,787, ,319,095 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene

10 18 19

11 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn KF Postadresse: Postboks 185, 8601 Mo i Rana Besøksadresse: Midtre gate 23, 8624 Mo i Rana Telefon: Telefaks: Vakt telefon: VHF radio: Kanal 12/16 (Mo i Rana Port Authority) spirenett.no Forsidebilde: Tommy SKog Epost:

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2014 ble tidenes beste for Mo i Rana havn Foto: Tommy Skog 4 461 634 tonn total godsomsetning i 2014 2 Dette grunnet en økning på godsomsetningen med

Detaljer

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med 317 992 tonn i 2013, tilsvarende 7,70 % i forhold til toppåret

Detaljer

Årsmelding MO I RANA HAVN

Årsmelding MO I RANA HAVN Årsmelding MO I RANA HAVN 2 REGNSKAP FOTO JAN INGE LARSEN Ny Rekord for Mo i Rana Havn Dette grunnet en økning på gods omsetningen med 383 178 tonn i 2015, tilsvarende 8.7 % i forhold til fjoråret. PRODUKSJONSMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS.

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS. ÅRSMELDING 211 Mo i Rana Havn KF ÅRSMELDING 211 PRODUKSJONSMÅL Økning i godsomsetningen over Mo i Rana Havn i 211 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 149 684 tonn i 211, tilsvarende 4,4 % i forhold

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL

ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL Markant økning i godsomsetning over Mo i Rana Havn i 2010 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 597 948 tonn i 2010, tilsvarende 21,1 % i forhold til

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: 2010 2009 endring Antall skipsanløp 3748 3.375 + 373 I tillegg kommer skipsanløp

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4.

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4. Årsrapport 2005 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet 2005 4 Styresaker 2005 5 Hovedtall driftsregnskapet 7 Hovedtall investeringsregnskapet 8 Hovedtall balanse 9 Noter til regnskapet

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer