Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1

2 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Foto: Jan Inge Larsen Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med tonn i 2013, tilsvarende 7,70 % i forhold til toppåret Total godsomsetning over kaiavsnittene, Bjørnbærvikodden, Rana Industriterminal, Rana Gruber, Helgeland Plast, Toraneskaia og Bulkterminalen, ble på tonn, og er det nest største noen sinne i Mo i Rana. Den største godsomsetningen gjennom året hadde man på Rana Grubers utskipningsanlegg og på Rana Industriterminal. Fordelingen mellom innenriks og utenriks godstransport ble på henholdsvis og tonn, henholdsvis 30,02 % og 69,98 %. Innenriks hadde en prosentvis nedgang på -7,01 %, mens utenriks viser en nedgang på - 7,9 %. Antall skipsanløp gikk ned fra til 933, tilsvarende 12,39 %. Forholdet mellom samlet losset og lastet gods i Mo i Rana Havn, viser mot tonn, henholdsvis 42,12 % og 57,88 %. Som det fremgår av statistikken, så har godstransporten en svært god retningsbalanse, dvs. at det over havna kommer tilnærmelsesvis like mye gods inn som det går ut. Mange skip unngår dermed lange ballastreiser for nye oppdrag. Havna håndterer Panamax skip på tonn dødvekt, og har egne taubåter. Dette i kombinasjon med effektive terminaler gir god transportøkonomi og stor miljøgevinst. Mo i Rana Havn forventer at den positive utviklingen som vi har sett de siste årene, fortsetter i transportnavet Mo i Rana også i 2014, ikke bare over havna, men også med bil og bane, og over den viktige øst- vest korridoren E12, til og fra de viktige markedene i Sverige, Finland og Russland. Den nye fergen som nå trafikkerer over Kvarken mellom Umeå og Vasa, vil også bidra til dette. Fergetrafikken har hatt en markant økning i Prøveordningen med modulvogntog på 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er meget viktig for aktiviteten på Europaveien. Prøveordningen som ble igangsatt i 2008 er videreført fra 2011, og antallet modulvogntog er økende. Norske transportører investerer nå i denne type kjøretøy. Wasco Coating Norway AS etablering i Mo i Rana med leveranse og coating av rør til Polarled i sin trassé på 520 km fra Aasta Hansteen og til landanlegget i Møre og Romsdal, vil øke godsomsetning en i havna i de neste to år med ca tonn. Bulkterminalen benyttes til Transhipment av rørene til mindre skip, dette for å lette det store skipet som etter at tillatt dypgående er oppnådd, flyttes til Rana Industriterminal AS (RIT) for lossing. Samtlige rør, også fra Transhipment operasjonen, føres i land på RIT. De 12 meter lange rørene har en egenvekt på 8 og 12 tonn når de losses, og en vekt mellom 12 og 20 tonn når de skal sendes ut fra RIT ferdig coated. 7,70 % nedagang i godsomsetningen i forhold til toppåret tonn total godsomsetning i skipsanløp i

3 brukerbetaling og andre salgsog leieinntekter bidro til et større netto driftsresultat, sammen lignet med Foto: Mo i Rana Havn DRIFTSREGNSKAPET Driftsinntekter kr ,- kr ,- Driftsutgifter kr ,- kr ,- Brutto driftsresultat kr ,- kr ,- Driftsinntektene er redusert med kr siste år. Driftsutgiftene er redusert med kr Eksterne finansinntekter kr ,- Eksterne finansutgifter Renter, provisjon m.m kr ,- Avdragsutgifter kr ,- Sum eksterne finansutgifter kr ,- KOMMENTARER TIL DRIFTSREGNSKAPET, MINDREFORBRUK OG TIL AVSETNING Avsetning til disposisjonsfondet 2013 fremkommer slik: Netto driftsresultat 2013 kr ,- Mindreforbruk (overskudd) i 2012 kr ,- Avsetning til disposisjonsfond i kr ,- samsvar med strykningsreglene Som nevnt gikk godsomsetningen over Mo i Rana Havn ned med ca. 7,70 % i 2013, men på tross av dette bidro brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter til et større netto driftsresultat, sammenlignet med 2012 De største enkeltpostene på inntektssiden er: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter På inntektssiden kan følgende bemerkes i. f. t regnskapet: Brukerbetaling viser en økning på kr Andre salgs- og leieinntekter viser en økning på kr De største enkeltposter på utgiftssiden er: Lønn- og sosiale utgifter. Lønnsutgiftene er inndelt i fastlønn egne mannskaper, overtid og pensjon samt lønn m.m. for innleide mannskaper Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen/vedlikeholdsutgifter M/V «Federal Weser» med en DW på tonn, laster på Toraneskaia for USA, 7. april Sum driftsutgifter er redusert med kr i 2013, et forhold som skyldes mindre vedlikeholdsutgifter på kraner og kaier. En av gammelkranene på Bulkterminalen ble demontert og fraktet bort fra kaiområdet for å gi plass for «ny-krana». Eksternt kranfirma ble engasjert i demonteringsarbeidet. Orientering til kommunestyret K-styret i Rana blir orientert om utviklingen i havna gjennom året. 4 5

4 LÅNEPORTEFØLJEN Ved utløpet av 2013 har Mo i Rana havn KF en langsiktig lånegjeld på kr i Kommunalbanken. Den 17. oktober 2012, ble det etablert et nytt lån på kr. 15 millioner via Danske Bank. Dette lån var et sertifikatlån som ble utbetalt 19. oktober Lånet ble brukt for å betale de første avdragene på»nykrana» i samsvar med kjøpekontrakten. Den 16. august 2013 ble det etablert et nytt lån i Kommunalbanken på kr. 23 mill., for å dekke hele kraninvesteringen, og med disse pengene innfridde vi i sin helhet lånet i den Danske Bank den 18. september Pensjonsforpliktelser 2013 utgjør kr ,- Gj. snitt. rente 4,29 % Langsiktig gjeld med fast rente: kr ,- Gj. snitt. rente 2,18% Langsiktig gjeld med flytende rente: kr ,- AVDRAG Mo i Rana havn KF har betalt kr i avdrag på lån nr i Kommunalbanken, og dette beløpet utgjør årets samlede avdragsbelastning. Foto: Jan Inge Larsen RENTEPROGNOSER I tabellen nedenfor fremskriver vi renten i bedriftens låneportefølje for de 5 neste år: Prognose rente Mo i Rana havn KF benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen, den samme som Rana kommune, og benytter Kommunalbanken som kilde for billig kreditt. SYKEFRAVÆRET I DAGER OG PROSENT Avdeling Avtalte dagsverk Totalt fravær Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt dager 16 dager 166 dager 7,96% 0,70% 7,26% En av havnas ansatte har vært langtidssykemeldt. Han har sluttet i jobben, og mottar i dag uførepensjon. Langtidsfraværet hadde ingen sammenheng med arbeidssituasjonen. LIKESTILLING Foretaket arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelse for likestilling mellom kjønnene. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Mo i Rana Havn KF vil søke å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. VURDERING Den økonomiske situasjonen i Mo i Rana havn KF er tilfredsstillende etter en stabil godsomsetningen over Mo i Rana Havn gjennom flere år, god kontroll med utgiftssiden, og det forebyggende vedlikehold. Prognosene for det kommende år gir videre grunn til optimisme, på tross av den usikkerheten som råder rundt i Europa. Mo i Rana havn KF arbeider aktivt for å øke godsomsetningen over Bulkterminalen og Toraneskaia og vi er i god dialog med havnebrukerne om dette. Det årlige Brukerkontaktmøtet der alle de største havnebrukerne er representert, bebuder full sysselsetting og økt aktivitet for sine bedrifter i deres tids perspektiv. Mo i Rana havn KF har leid ut Frihavnsområdet for en periode på 10 år for produksjon av plasskrevende merder. Produksjonen gikk for fullt i ØKONOMISK UTVIKLING ENDRINGER GJENNOM ÅRET En hver driftsmessig endring hos våre havnebrukere, det være seg driftsøkning eller reduksjon, vil merkes først i havna, og slå positivt eller negativt ut på våre regnskaper, ref. Finanskrisen og omfanget av denne. 6 7

5 SJØVEIEN VÅR ALTERNATIVE MOTORVEI KNUTEPUNKT OG TRANSPORTNAV BEREDSKAPSVAKT- HAVNEBÅTENE SAMFUNNSANSVAR - BESKRIVELSE Samfunnssikkerhet Alle trives på jobb og har et godt arbeids miljø. Mo i Rana havn er en viktig aktør nasjonalt, regionalt og internasjonalt for næringslivet. Mange av bedriftene i vårt omland er avhengig av at havnen fungerer som den skal. Vi har en årlig godsomsetning på ca. 4,15 millioner tonn, med retningsbalanse. Det at samme skip både losser og laster i havnen, i kombinasjon med effektive terminaler, gir god transportøkonomi og en stor miljøgevinst i og med at mange av skipene unngår lange ballast reiser for nye oppdrag. Få havner i Norge kan vise til lignende. Mo i Rana huser videre en av landets største industriparker, Mo Industripark (MIP), som blomstrer. Mange av MIP s 120 bedriftene arbeider mot olje og gassvirksomheten på Helgelandskysten og andre steder. I tillegg kommer annen stor aktivitet i omlandet. Få steder ligger forholdene bedre til rette for en moderne og effektiv omlastingsterminal mellom bil, båt og bane enn i Mo i Rana havn. Nordlandsbanen er nærmeste nabo til havneområdene. På Toraneskaia er det lagt jernbanespor langs hele kaifronten, CargoNet s godsterminal ligger i bakområdet til havna, bare 200 meter fra kai og Ro - Ro anlegg. Mo i Rana havn er plassert i skjæringspunktet mellom stamveiene E6 og E12, jernbane og sjøgående trafikk midt i Norge. Mo i Rana havn KF ivaretar sikkerheten i havna/havnedistriktet når det gjelder beredskap, beredskapsvakt og oljevern m.m. Det vises for øvrig til Mo i Rana havn KF s hjemmeside: der dette med oljevernberedskap og annen beredskap i Norge er fyldig dokumentert. Den viktige rollen Mo i Rana havn har som nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt stiller strenge kvalitetskrav til tjenestene som tilbys. Havna har sterk fokus på sikkerhet i alle ledd, og hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling. Mangfoldet i de trusler og risikoer samfunnet står ovenfor kan gi en rekke sektorer betydelige sikkerhetsmessige utfordringer. Transportsektoren, bestående av veg, jernbane, luft og sjø, har stor samfunnsmessig betydning. Foto: Tommy SKog 8 9

6 Den første rørbåten M/V "Star Harmonia" ved ankomst Bulkterminalen den , med rør til WASCO Coating Norways produksjonsanlegg. De to båtene i front er "Wilson Ems" og "Wilson Waal" som begge fraktet rørene fra Bulkterminalen til RIT. Foto: Tommy SKog HAVNAS ANSATTE Mo i Rana havn KF drives i dag med en minimumsbemanning og sysselsetter 10 personer, 6 av disse går inn i beredskapsvaktordningen og driften av taubåtene. Ved behov suppleres det blant annet med mannskaper fra Mo Losse- og lastekontor til krankjøring. I tillegg til dette har Industri/ Bedrifts kaiene samt godsterminalene, egne mannskaper. INVESTERING I NY KRAN PÅ BULKTERMINALEN Høsten 2013 har blitt brukt til å montere en ny og større kran på Bulkterminalen. Etter oppbygging og tester samt opplæring m.m., ble det komplette og ferdige kranprodukt overlevert Bulkterminalen den 29. oktober Kranen er levert av det Tyske firmaet Kirow Ardelt GmbH, og har en rekkevidde på 32 meter og en løftekapasitet på 20 tonn. Den nye krana har alene, og ut styrt med nye grabber, en kapasitet som er større enn den samlede kapasiteten til de kranene den erstatter. Ny-krana vil bidra til reduserte driftskostnader på terminalen samt øke driftssikkerheten. Arbeidsmiljøet for vår ansatte er styrket, i tillegg til at terminalen står godt rustet for fremtiden. LEDELSENS ANSVAR MILJØPOLITIKK HØY ETISK STANDARD - HMS Mo i Rana Havn KF er sertifisert av Det Norske Veritas etter Kvalitetssystemet ISO 9001:2008 for følgende områder: Forvaltning og drift av havnedistriktet, herunder havnevesenets terminaler og taubåter. Første sertifikat ble utstedt den , nåværende sertifikat er gyldig til MILJØPOLITIKK Mo i Rana Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Ledelsen skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. HMS Havna er tilsluttet Helse & Sikkerhet BA med bakgrunn i Arbeidsmiljølovens Kap.3 3, herunder overvåking av de ansattes helse. Alle ansatte blir i undersøkelsen bedt om å beskrive både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Svarene fra de ansatte er meget positive. Alle trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø. RANA KOMMUNES STRATEGISKE NÆRINGSPLAN - PERSPEKTIV OG OPPFØLGING AV EIERSKAPSMELDING Havnestyret i Mo i Rana Havn KF er i dialog om det arbeidet som gjelder havna og eierskapsmeldingen, og vil komme med innspill til den strategiske handlingsplanen. TILKNYTNING MELLOM KAI-SPORET PÅ TORANESKAIA OG CARGONET S JERNBANE TERMINAL I BAKOMRÅDET TIL KAIA Det har vært mange henvendelser i sakens anledning, og siste skriftlige kontakt med Jernbaneverket var i brev av 25. oktober 2011 fra samme. Vurdering av nytt sidespor til kaia, må gjøres med bakgrunn i de lover og forskrifter som gjelder for dette. Reguleringsplanen for området er utarbeidet av Rana kommune, og vedtatt. Arbeidet for en tilknytning mellom kai og jernbaneterminal fortsetter

7 Viktige begivenheter NTP Fredag 12. april 2013 ble Melding til Stortinget nr. 26 ( ) om Nasjonal Transportplan (NTP) lagt frem av regjeringen. For Mo i Rana Havn KF ble dette hyggelig lesning, og vi nevner her tiltak som er angitt i regjerings melding, og som dekker vårt område: Farledstiltak i Nordland i NTP perioden , og Innseiling Rana- Kostnad 48 mill.kr. Farledstiltaket omfatter strekningen fra farledens krysningspunkt med innseilingen til Ranfjorden og fram til Toraneskaia i Mo i Rana. For å trygge seilasen på denne strekningen foreslås det å settes opp et nytt navigasjonsmerke ved Bustneset, og dybden ved Toraneskaia skal utdypes til 12 meter ved spring lavvann (SLV). Styret i Mo i Rana Havn KF er meget godt fornøyd med de farledstiltak som er angitt i regjeringens Melding til Stortinget nr. 26 ( ) for stamleden til Mo i Rana. Mo i Rana Havn ble som kjent utpekt som Stamnetthavn og tilknytningspunkt i NTP Planen som er fremlagt skal i hovedsak videreføre gjeldende transportplan, men skal også fange opp nye utviklingstrekk og utfordringer som gjelder utslipp av klimagasser fra transportsektoren. UTDRAG FRA UTREDNINGEN: Stamnetthavner i korridor 7 Mo i Rana Kystverket kjenner ikke til spesielle problemer eller flaskehalser for havna i Mo i Rana. Muligheten for god integrering mellom havn og bane er god. MO KOMBITERMINAL- UTVIDELSESMULIGHET Terminalen i Mo er godt lokalisert, med romslig plass. Mulighetene for eventuell integrasjon med sjøtransport med hensyn til infrastruktur er svært god. CargoNet har flyttet all kombitransport i regionen til Mo. Dette vil ligge til grunn også for den videre utviklingen. Kombiterminalen i Mo er i utgangspunktet bra med rikelig kapasitet slik den i dag ligger. Det vil ikke være behov for kapasitetsøkende investeringer på svært lang tid. Basert på dagens trafikk og et driftsmønster hvor lasting/ lossing avikles i løpet av 12 timer, er kapasitetsreserven på 340 prosent. BREV TIL SAMFERDSELSDEPARTE MENTET Den 14. mai 2013 ble det sendt brev til Samferdselsdepartementet og andre, i en uttalelse til St. melding nr. 26 ( ) og NTP I uttalelsen ble det bedt om at Europaveiene (E12 & E14) må komme tydeligere fram i St. melding nr. 26. Brevet ble sendt på ordførerens brevark, og signert av ordfører og havnestyrets leder. JOINT BARENTS TRANSPORT PLAN (JBTP) JBTP ble fremlagt den 24.september 2013 i Narvik. Høringsfristen for innspill til planen var satt til 1. mars Planen inneholdt flere feil og mangler for vårt omland, og dette ble påpekt i brev av 2. oktober 2013 til Statens vegvesen, Region Nord. Den 20 januar 2014 ble innspill til JBTP sendt til Det kongelige Norske Samferdselsdepartement, der Mo i Rana Havn KF v/ styret, ber om at dokumentet i sin nåværende form og innhold blir endret, og at de departement og instanser i inn og utland, som har fått dette tildelt, får tilsendt et nytt med de faktaopplysningene som er anført KYSTVERKETS HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet datert 20. desember 2013, er en konkretisering av Kystverkets tiltak i Stortingsmelding nr. 26 ( ). NTP Handlingsprogrammet viser hvordan de vil arbeide for å nå målene i NTP. Handlingsprogrammet omhandler Beredskap mot akutt forurensing, tiltakene for å trygge seilasen og utdypingen til -12 meter ved Toraneskaia, samt beskrivelse av seilingsleder og kart over Lospliktige seilaser i 2010 m.m., se vedlagte kart. E12 FRA SVENSKEGRENSEN TIL MO I RANA MODULVOGNTOG Prøveordningen med modulvogntog med inntil 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er meget viktig for aktiviteten på Europaveien. Prøveordningen som ble igangsatt i 2008 er videreført fra 2011, og antallet modulvogntog er økende. UTVASKING AV BAKOMRÅDE PÅ TORANESKAIA FERDIGSTILLELSE Utbedringsarbeidet ble igangsatt på høsten 2012, og avsluttet før jul samme år. Utbedringsarbeidet ble gjenopptatt våren 2013, bakområdet ble asfaltert og tatt i bruk. NY KRAN TIL BULKTERMINALEN Kranen er produsert og levert av Kirow Ardelt GmbH i Tyskland. Krandelene ankom Mo i Rana og Toraneskaia i samsvar med fremdriftsplanen den 5. august Monteringsarbeidet i regi av ARDELT, startet omgående. BESTILLING AV NY REACHSTACKER TIL TORANESKAIA Styret godkjente havnas økonomiplan for og investeringsbud sjett for 2014 i møte den 16. oktober 2013, der også innkjøp av Reachstacker var medtatt. K-styret godkjente overstående i møte den 10. desember Kvalitetskrav til tilbyder i åpen anbudskonkuranse og kravspesifikasjon på ny Reashstacker ble publisert i Doffin/ TED kunngjøring den 18. desember 2013, med sluttdato 31. januar Etter anbudsåpning og gjennomgang, vedtok Mo i Rana Havn KF å bestille ny Reachstacker fra KALMAR Scandinavia, for levering i juni/ juli INNKJØPSHJELP For ikke å trå feil i et omfattende regelverk rundt offentlige anskaffelser, benytter Mo i Rana Havn KF seg av selskapet MERCELL i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget i henhold til regelverk, og for å få dette inn i Doffin/ TED- kunngjøringen. MERCELL ble også benyttet ved krankjøpet. NORDIC LOGISTIC CORRIDOR (NLC) Mo i Rana Havn KF har deltatt i EUprosjektet NLC gjennom året. Grunntanken bakom prosjektet er basert på EU- konseptet Green Corridors der det handler om å skape transportkorridorer der moderne teknologi anvendes for å skape energieffektive transportløsninger. NLC er en utvikling av to EU- prosjekt, NLC Corridor Cooperation og NLC Corridor Investments. RegionVästerbotten er prosjektets hoved eier og prosjektledelsen kommer fra Kvarkenrådet og MidtSkandia. I styringsgruppen inngår representanter fra Sverige, Finland og Norge, blant annet fra de respektive lands region og kommuneledelse. Prosjektet avsluttes i mars MO I RANA HAVN FÅR TEN-T STATUS OG KOMMER PÅ EUS KART OVER PRI- ORITERTE STREKNINGER Den 4. april 2014 kunngjorde ordfører Kai Henriksen i Rana Blad at Mo i Rana Havn får TEN-T status. Vedtaket om dette ble gjort av Kystverket etter en faglig vurdering ut fra kriterier som er oppstilt i forordningen. Poenget med det nye hovednettet er å fjerne flaskehalser, høyne infrastrukturens kvalitet og gjøre transport både for passasjerer og næringsliv enklere på tvers av grensene i Europa. Etableringen av hovedtransportnettet vil skje ved å bruk korridormetoden. For vårt område gjelder dette E12 fra Mo i Rana mot Umeå og Vasa, og til Helsingfors. Umeå fikk TEN- T status i TEN T i kombinasjon med den eksisterende ordningen med «Modulvogntog» med inntil 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er og blir meget viktig på Europaveien i fortsettelsen. Mo i Rana havn KF påbegynte dette arbeidet i LEDIG STILLING SOM HAVNEFOGD I MO I RANA Den 11. september 2013 vedtok styret utlysningsteksten for stillingen som havnefogd etter Per Anders Nygaard som går av med pensjon våren 2014, etter mer enn tretti år i stillingen. Søknadsfristen ble satt til 11. oktober Innkomne søknader ble evaluert av styret i møte den 18. desember. Den 10. januar 2014 besluttet styret å iverksette 2. gangs utlysning av stillingen, med bistand fra EH Consulting, med den samme utlysningsteksten som ved 1. gangs utlysning. Søknadsfristen ble satt til 28. februar Etter en grundig prosess ble sjøkaptein Svein Tore Nordhagen fra Rana, tilbudt stillingen den 9. april, den 11. april aksepterte han tilbudet skriftlig. Nordhagen tiltrer STRATEGIPLAN NY VISJON Ny strategiplan ble vedtatt på strategimøtet den , der man også utformet havnas nye Visjon: Knutepunkt Nord Norge (Bil Båt Bane Fly). SWOT-analysen ble oppdatert , etter strategimøtet på Rica Nidelven Hotell i Trondheim den Etter mange år med arbeid får Mo i Rana Havn TEN-T-status

8 Rana Havnestyre Driftsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Representanter Stig Frammarsvik - Leder Krister Salamonsen - Nestleder Lars Midtstraum Anita Kulset Brukerrepresentanter Svein Are Olsen Villy J. Jacobsen Ansatte representant Herman Breiland Vararepresentanter Siri Jacobsen Kåre Sjåvik Kjell Mjelle Per Ingebrigtsen Gunnar Flønes Rune Jakobsen Kirsten Bovim Driftsinntekter Brukerbetalinger 3,046,353 4,325,000 4,325,000 3,029,717 Andre salgs- og leieinntekter 17,471,634 16,306,000 16,306,000 17,428,030 Overføringer med krav til motytelse 2,553,448 2,175,000 2,175,000 2,664,751 Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter 23,071,435 22,806,000 22,806,000 23,122,498 Driftsutgifter Lønnsutgifter 7,582,644 7,097,970 7,097,970 7,089,199 Sosiale utgifter 1,335,857 1,160,078 1,160,078 1,596,249 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 8,893,210 7,104,400 7,104,400 9,765,582 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 970,083 2,231,000 2,231,000 1,116,268 Overføringer 7, ,308 Avskrivninger 3,076,040 4,226,040 4,226,040 3,127,240 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 21,864,887 21,819,488 21,819,488 22,705,846 Brutto driftsresultat 1,206, , , ,653 Styret har avholdt 6 møter og behandlet 44 saker gjennom året. Styremøtet den ble avholdt om bord i M/S «Trollfjord» på tur fra Nesna til Trondheim. Mo i Rana havn KF følger tett med i markedsutviklingen, og har god dialog med våre havnebrukere. Brukerkontaktmøte avvikles årlig i slutten av november, der ca. 80 % av brukerne er representert, for utveksling av gjensidig informasjon. Havna står godt rustet for fremtiden og er klar for de utfordringer som kommer. Det vises til regnskapstall og til noter. Havnas regnskap og årsmelding legges fram for Kontrollutvalget og Kommunestyret. Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 336, , , ,548 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 336, , , ,548 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 1,935,763 2,252,314 2,252,314 1,774,698 Avdrag på lån 1,800,000 2,160,000 2,160,000 1,399,990 Utlån Sum eksterne finansutgifter 3,735,763 4,412,314 4,412,314 3,174,688 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -3,399,192-4,277,314-4,277,314-2,929,140 Motpost avskrivninger 3,076,040 4,226,040 4,226,040 3,127,240 Netto driftsresultat 883, , , ,753 Mo i Rana havn KF, 9.april 2014 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 29,376 29,376 29, ,156 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 29,376 29,376 29, ,156 Per Anders Nygaard Havnefogd Stig Frammarsvik Havnestyreleder Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 912, , ,614 1,029,533 Avsatt til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger 912, , ,614 1,029,533 Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk) Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk) Sum = I + J - K ,

9 Balanse Investeringsregnskapet 2013 Regulert Opprinnelig 2012 budsjett budsjett Eiendeler Anleggsmidler 109,609,577 88,169,557 Faste eiendommer og anlegg 16,272,584 16,548,972 Utstyr, maskiner og transportmidler 80,819,542 60,619,194 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler 12,517,451 11,001,391 Omløpsmidler 8,178,218 22,149,538 Kortsiktige fordringer 3,165,478 5,781,363 Aksjer og andeler 0 0 Premieavvik 350, ,458 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 4,662,493 16,070,717 Utgifter Investeringer i anleggsmidler 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering -23,000,000-23,000,000-23,000,000 0 Udisponert i år Udekket i år Sum eiendeler 117,787, ,319,095 Egenkapital og gjeld Egenkapital 30,975,081 30,285,644 Disposisjonsfond 5,180,549 4,267,779 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 268, ,703 Bundne investeringsfond 259, ,990 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 874, ,614 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 0 29,346 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 26,140,453 26,334,410 Gjeld Langsiktig gjeld 83,461,444 76,827,466 Penjonsforpliktelse 14,249,834 13,815,856 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 69,211,610 63,011,610 Kortsiktig gjeld 3,351,270 3,205,986 Kassekredittlån 0 1 Annen kortsiktig gjeld 3,351,270 3,205,985 Premieavvik 0 0 Sum egenkapital og gjeld 117,787, ,319,095 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene

10 18 19

11 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn KF Postadresse: Postboks 185, 8601 Mo i Rana Besøksadresse: Midtre gate 23, 8624 Mo i Rana Telefon: Telefaks: Vakt telefon: VHF radio: Kanal 12/16 (Mo i Rana Port Authority) spirenett.no Forsidebilde: Tommy SKog Epost:

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2014 ble tidenes beste for Mo i Rana havn Foto: Tommy Skog 4 461 634 tonn total godsomsetning i 2014 2 Dette grunnet en økning på godsomsetningen med

Detaljer

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med 317 992 tonn i 2013, tilsvarende 7,70 % i forhold til toppåret

Detaljer

Årsmelding MO I RANA HAVN

Årsmelding MO I RANA HAVN Årsmelding MO I RANA HAVN 2 REGNSKAP FOTO JAN INGE LARSEN Ny Rekord for Mo i Rana Havn Dette grunnet en økning på gods omsetningen med 383 178 tonn i 2015, tilsvarende 8.7 % i forhold til fjoråret. PRODUKSJONSMÅL

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2014 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2014 ble tidenes beste for Mo i Rana havn Dette grunnet en økning på godsomsetningen med 625 921 tonn i 2014, tilsvarende 16,3 % i forhold til fjoråret.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS.

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS. ÅRSMELDING 211 Mo i Rana Havn KF ÅRSMELDING 211 PRODUKSJONSMÅL Økning i godsomsetningen over Mo i Rana Havn i 211 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 149 684 tonn i 211, tilsvarende 4,4 % i forhold

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL

ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL Markant økning i godsomsetning over Mo i Rana Havn i 2010 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 597 948 tonn i 2010, tilsvarende 21,1 % i forhold til

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

2 Årsmelding 2010 Mo i Rana Havn

2 Årsmelding 2010 Mo i Rana Havn ÅRSMELDING 2010 2 Årsmelding 2010 Mo i Rana Havn ÅRSMELDING 2010 PRODUKSJONSMÅL Markant økning i godsomsetning over Mo i Rana Havn i 2010 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 597 948 tonn i 2010,

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

* This sheet is manipulated by the 'Options...' dialog and should not be changed by hand USANN USANN

* This sheet is manipulated by the 'Options...' dialog and should not be changed by hand USANN USANN This sheet is manipulated by the 'Options...' dialog and should not be changed by hand 1 1 1 SANN 1 Balanse Skal rapporten kjøres på AGRESSO Report Server (J/N)? J Parameter Value Tar imot accept verdier

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 MO I RANA HAVN KF

ÅRSMELDING 2012 MO I RANA HAVN KF ÅRSMELDING 2012 MO I RANA HAVN KF foto: Tommy Skog PRODUKSJONSMÅL 2 Årsmelding 2012 Mo i Rana Havn 15,8% økt godsomsetning fra 2011 4 153 705 tonn godsomsetning 1 065 skipsanløp i 2012 2012 BLE ET TOPPÅR

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: 2010 2009 endring Antall skipsanløp 3748 3.375 + 373 I tillegg kommer skipsanløp

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer