God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april."

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 4 april årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Mandag 2. april Tirsdag, 3. april Onsdag 4. april til mandag 9. april kl kl stengt Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: God Påske Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg revisjon av langsiktig kommuneplan Side 3 Innsamling av papiravfall Fra og med 1. mai overtar Vesar innsamlingen av papiravfallet i kommunen. Side 4 Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. Side 6

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Som fast leser av bladet tror vi du setter stor pris på bladet vårt. Fra vår side prøver vi å gjøre bladet så interessant og informativt som mulig. Det er imidlertid en realitet at bladet sliter litt økonomisk. Fra og med mai-nummeret kan det derfor skje en endring i forhold til at det ikke blir så mange fargesider i bladet som vi har hatt til nå. Vi vil likevel opprettholde antall utgivelser i år, og vi vil se nærmere på hvordan vi kan sette inn ytterligere tiltak for å holde kostnadene nede. Uansett må målsettingen være å utgi 10 nummer pr. år, slik vi har gjort nå siden vi startet opp i år I april-nummeret orienterer ordfører om revisjon av langsiktig kommuneplan. Redaksjonen benytter anledningen til å ønske alle våre lesere en riktig GOD PÅSKE! Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Starte egen virksomhet? I samarbeid med Stokke kommune gir Næringssenteret i Vestfold gratis individuell veiledning til etablerere i Vestfold. Kontakt Næringssenteret på tlf , eller se hjemmesiden Næringssenteret arrangerer gründerkurs på Sandefjord Motorhotell på Fokserød fra kl i Dette er et åpent tilbud for alle. Det er ingen påmelding så møt opp! Egenandel kr. 150,-. Etablering, selskapsform, registrering, regnskap, mva: 20. mars / 04. september / 23. oktober. Markedsføring og salg: 17. april / 18. september / 30. oktober. Budsjett, økonomi, pris, lønnsomhet: 13. mars / 24. april / 25. september / 06. november Mer informasjon finner du på: Kommunalsjef Steinar Lien, tlf E-post: Ordførers time på biblioteket På grunn av påsken må ordførers time i april forskyves til fredag 13. april kl Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Bjørg Ebeltoft Redaktør Forsidebilde: Nå lengter vi etter vår og blåveisene i lia. Foto: Inger Line Birkeland 2

3 Ordførerens hjørne Revisjon av langsiktig kommuneplan I desember i fjor bestemte et enstemmig Kommunestyre at nåværende kommuneplan fra 2004 skal revideres. I slutten av mars vil ventelig Kommunestyret etter forslag fra Rådmannen vedta prosess og budsjett for revidering av planen. Det legges opp til at det nye kommunestyret som velges høsten 2007, skal vedta ny plan i andre halvdel av Planen skal gjelde for perioden Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel med målsettinger for ulike forhold i lokalsamfunnet og en arealdel med kart for utbygging og områder som skal skjermes for utbygging. I samfunnsdelen har gjeldende kommuneplan flg 8 innsatsområder: Utbyggingsmønster og samferdsel, sentre, befolking og boligbygging, næringsliv og sysselsetting, kultur og friluftsliv, skole og miljøvern. Revisjonen av kommuneplanen må bl.a. inneholde en vurdering av om disse innsatsområdene bør videreføres, eller om det er andre emner som bør få oppmerksomhet. Når det gjelder arealdelen legges det opp til at det skal fokuseres på flg temaer: Borgeskogen: Etterspørselen etter tomter på Borgeskogen er stor, og det kan se ut til at det ikke er disponible arealer igjen etter Det må derfor vurderes om Borgeskogen bør og kan utvides. Arnadalområdet: I nåværende kommuneplan er det flere større områder som er avsatt til boligbygging i Arnadalområdet totalt er det et potensiale på ca. 450 boenheter. Inntil nå har infrastrukturen i Arnadalområdet vært noe mangelfull ift vann, avløp, vei, gang-sykkelstier, bredbånd og offentlig kommunikasjon. Det er også flere utfordringer knyttet til skoleutbygging, Fossnes senter, Flyktningmottaket, service (f.eks matvarebutikker) osv. Om en tre-fire år vil flere av disse behovene være helt eller delvis innfridd, og forutsetningene for en utvikling av området betydelig forbedret. I samarbeid med innbyggerne kan det være hensiktsmessig å utarbeide en prinsipplan for området. Boligbygging: I gjeldende plan skal utbyggingsmønsteret følge det som kalles «Stor U». Det betyr at hovedtyngden av boligbyggingen skal ligge i aksen Vear Melsomvik - Stokke sentrum - Fossnes. Når det gjelder fordeling mellom de ulike områdene i kommunen, sier nåværende plan at ca 20% av utbyggingen skal komme i kystområdet, ca 50% i Stokke sentrum og ca 30% vest for E-18. Rådmannen foreslår at disse hovedprinsippene videreføres. Med en befolkningsvekst på 1,1% kreves det ca nye boliger i året. I gjeldende kommuneplan er det et boligpotensiale på 1600 boliger. Dette vil dekke behovet fram mot Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er behov for nye boligområder i planperioden. Videre er det er to forhold revisjon av Kommuneplanen bør vurdere nærmere: Det ene er spørsmålet om spredt boligbygging. I dag er det seks områder der det er åpnet for spredt boligbygging (Døvle, Holt, Løke, Anholt, Rømminga, Horntvedt). Innenfor hver av disse områdene er det anledning til å bygge 10 boliger. En må i revisjonen se på om den spredte boligbyggingen skal videreføres. Skal vi opprette nye områder for spredt utbygging? Skal antall boenheter innenfor hvert område økes? Tomte- og boligprisene i kommunen har etter hvert blitt svært høye. Det er ved flere anledninger gitt uttrykk for at kommunen burde legge forholdene til rette for selvbyggertomter, slik at unge lettere kan realisere sine boligønsker. Andre temaer som det blir foreslått å sette ekstra fokus på, er bl.a.: Samferdsel: Nye gang-sykkelstier, nye traseer for veier, parkeringsarealer i Stokke sentrum m.m. Fritidspark: Det er kommet forespørsel om å benytte 340 da til fritidspark nord for Borgeskogen og Dalenveien. Torp: I 2006 kjøpte Stokke kommune 2100 da av Forsvaret. Ca 500 av disse er solgt videre til Sandefjord Lufthavn. Det arbeides nå med en Helhetsplan for de resterende 1600 da. Konklusjonene her blir viktig for revisjon av Kommuneplanen. Småbåthavner: Fra mange hold er det kommet ønsker om å få flere småbåtplasser. Revisjon av kommuneplanen vil vurdere behovet og hvilke alternativer som kan være aktuelle. Som leserne skjønner revisjon av kommuneplanen tar opp mange viktige temaer, og jeg vil oppfordre innbyggerne til å delta og komme med innspill i den videre prosessen. Nils Ingar Aabol Ordfører Politiske møter i april og mai Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldrerådet kl Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur kl Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunal-teknikk (HMK) kl Møterom 3. etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker kl Møterom 3. etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon kl Kommunestyresalen Formannskap kl Kommunestyresalen Kommunestyret kl Kommunestyresalen 3

4 KOMMUNAL INFORMASJON Eiendom og Kommunalteknikk orienterer om renovasjonordninger Virksomhet Eiendom og Kommunalteknikk informerer om saker som har vært opp til politisk behandling innenfor renovasjon: behandlet Kommunestyret i Stokke saken «Konsekvenser av å installere MAK i Vårnes og Løke rensedistrikter». Saken var basert på en utredning om hvordan bruk av matavfallskverner på kjøkkenet ville påvirke Stokke kommunes ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg på Løke og i Vårnes rensedistrikter. Rapporten tok utgangspunkt i prosjektet som har pågått i vel 3 år på Fossnes og konkluderte blant annet med at det totalt sett ikke ville være økonomisk gunstig for innbyggerne i Stokke kommune å tillate bruk av slike matavfallskverner. I tillegg peker rapporten på at det nå sentralt er innført et generelt forbud mot bruk at matavfallskverner i hele Norge. 2. VESAR overtar papirinnsamlingen fra og det kjøres ut papirbeholdere til alle husstander. 3. Det inngås avtaler med idrettslagene som nye oppgaver de kan utføre for kommunen. Oppdrag gis for inntil vedtatt ramme på ,- jfr. Budsjett I praksis betyr dette at idrettslagene gjennomfører sin aller siste papirinnsamling lørdag Deretter vil VESAR overta ansvaret for ordningen. Dette innebærer bl.a. at samtlige abonnenter får tilkjørt en egen beholder til papir i løpet av april måned. Denne har blått lokk. Under lokket på beholderen vil det ligge informasjon om de nye tømmerutinene som gjelder fra og med I tillegg vil hver enkelt husstand motta uadressert informasjon i posten i slutten av april. For ytterligere informasjon om den nye ordningen, kontakt VESAR på telefon Kommunestyrets vedtak i saken lyder som følger: Det gis ikke tillatelse til installasjon og bruk av matavfallskverner (MAK) for abonnenter med tilknytning til offentlig avløp i Vårnes og Løke rensedistrikter behandlet Kommunestyret i Stokke også saken «Ny ordning for papirinnsamling». Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 1. Idrettslagenes innsamling av papir i Stokke kommune opphører Stokke bibliotek Tirsdag 17. april kl «En kabaret om Inger Hagerup» av og med Kristi Kinsarvik med Kåre Grøttum ved pianoet. Entré. Velkommen! Flerbrukshaller med muligheter! Stokkehallen og Vearhallen har fasilitetene du trenger. Hallflater 22x44m Tribuneplasser; fra Garderober: 4-6 stk. Kafeteria: Gode parkeringsmuligheter Kontakt: Virksomhet kultur tlf E-post; Hjemmeside: Stokke Idrettsråd og Virksomhet kultur Behov for kortidslån av hjelpemidler i påsken? Stokke kommune har hjelpemiddellager ved Engveien Senteret. Her kan man låne hjelpemidler for korte perioder. Ordinære åpningstider i resepsjonen: mandag fredag kl I PÅSKEN ER RESEPSJONEN STENGT Gjelder f.o.m t.o.m Meld derfor hjelpemiddelbehov tidlig. TLF Henvendelser kan rettes til Ergoterapitjenesten Mandag og tirsdag fra kl og Onsdag fra kl TLF GOD PÅSKE 4

5 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Hverdagsprisen 2007 Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnelag delte i år ut «Hverdagsprisen» for sjette gang. Inger Marie Bettum fra Skjee Bygdekvinnelag deler ut prisen. Bildet er malt av Guro Vikse Bull. Foto Rigmor B. Haugan Den skal gå til en person som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at noen er klar over hvilken kjempejobb de gjør. Av den grunn har vi kalt den for «Hverdagsprisen». I år har vi valgt en person som har brukt mye av sin tid til frivillig arbeid. Navnet er Vidar Rustan. Han har vært lærer på Løke skole i 20 år fra 1971, har holdt engelskkurs for voksne, har sunget i Kirkekoret i ca 10 år og der var han også dirigent i en periode. Videre har han vært dirigent og leder for sanggruppa «Leikvin» i 20 år, hjelpeleder i 4H, rodeleder for TV-aksjonene i ca 30 år og han ble medlem av «Nærmiljøkomiteen». Det siste skjedde i et møte på Fjellvang hvor han ble foreslått som «verneverdig». Han startet med datautdannelse ca og han har lært opp mange. Datakurs hadde han i sin egen kjellerstue, hvor han hadde et spesielt opplegg for nybegynnere. Også videregående kurs ble det noen av. Nå er han lærer på Vennerød skole. Her har han ansvar for norskopplæring av fremmed- språklige elever fra Flyktningemottaket på Fossnes. Han har gjort og gjør mye for flyktingene ved å lære dem data og ved å ta dem med til familiens feriestad i Telemark både i helger og i ferier. Vidar har også sittet i Menighetsrådet fra Skjee og har hatt ansvaret for Olsokgudstjenesten på Fjellvang i mange år. Vidar og kona Vera er en resurs i bygda. De stiller opp når de blir spurt om noe. Nå er begge med i basarkomiteen for Fjellvang grendehus. Inviterer til narrenes dager Fossnes kunsterlandsby Lørdag 31. mars og søndag 1. april, kl Åpent atelier / verksted, marked. Se: for program. Stokke sentrum velforening avholder årsmøte 25. april 2007 kl på Bygdetunet. Stokke sentrum velforning vil etter ønsker fra beboere i Bokemoa utvide sitt område til også å omfatte dette området, unntatt Mårveien som har egen velforening. Mer info vil komme i postkassen. Stokke Swing & Sweet Jazz Band Gla Jazzkonsert i Stokke kirke Tirsdag 24. april er det duket for stor jazzkonsert i Stokke kirke hvor Stokke Swing & Sweet Jazz Band inviterer til jazzkveld. Dette blir et samarbeid med Stokstad/Jensen Trad Band fra Oslo som skulle være meget godt kjent av elskere av gla jazz. Dette orkesteret ble startet i 1962 av Bjørn Stokstad og Tore Jensen etter at 6 av de beste tradjazz musikerne i Oslo møttes for å etablere et nytt band. Orkesteret har spilt flere ganger på store jazzfestivaler i Norge og utlandet. Det har også blitt CD innspillinger og opptredener i radio og TV programmer. Begrepet «Gla jazz» ble lansert av bandet som reaksjon mot andre «publikumsfjerne» jazzstiler. For bandet er det viktig å nå ut til det brede publikum og det har det oppnådd. Bandet har fått «Spellemannprisen» et år og flere innspillinger har vært på «Norsktoppen» i flere uker. I den senere tid har bandet fremført konsert og kåseri programmer basert på musikken av Louis Armstrong «I Louis Armstrongs lydspor». Dette med stor suksess i flere kulturarrangementer kirkekonserter og på jazzklubber. Stokke Swing & Sweet Jazz Band er en nykomling å regne i forhold til våre gjester. Orkesteret fremstår i dag som et storband med sin musikkform fra perioden Siden etableringen for noen få år siden har orkesteret hatt flere offentlige konserter og har i sin besetning tre kvinnelig vokalister. Stokke form og farge minner om «butikken» vår på jernbanestasjonen. Det er åpent i stasjonens åpningstider fra kl til kl mandag til fredag. Vi har mange fine hjemmelagede produkter. Innhenting av lopper Vi i Stokke Skolers Musikkorps starter 16. april med innhenting av lopper til vårt årlige loppemarked. Vi tar ikke hvitevarer. Ring vår loppetelefon: Loppemarkedet skal arrangeres 15. og 16. september Styret for Stokke Skolers musikkorps kasserer Hanne Bakker 5

6 Dataklubb på Engveien Senterlederen på Engveien-senteret har gitt oss et tips. Noen av brukerne jobber med å danne en dataklubb. Vi har fått en prat med lederen av interimstyret, Astrid Olsrød og spør henne om hvorfor de vil danne en dataklubb for eldre. - Hvorfor vil dere starte en dataklubb for eldre? Vi har arrangert noen kurs i enklere databruk. Der har vi gått gjennom tekstbehandling, E-post og Internett. Flere av deltagerne lurte på om vi kunne komme sammen også etter kurset. Mange eldre har store kunnskaper om data og noen kan mindre. Tanken og ønsket var at vi kunne komme sammen og dele kunnskapene. Et slikt treff vil også kunne bli et sosialt treffsted. Svaret ble at vi starter en dataklubb. data fellesnevneren. Har du egen datamaskin eller lett tilgang hos barn eller barnebarn er nok det en fordel. Går noen og lurer på om de skal skaffe seg egen maskin bør de komme på et datatreff. Der vil du kunne få gode råd og tips om det meste. - Er det dyrt å bli medlem? Vi har bestemt oss for kr 150,- pr år. Det skremmer vel ingen. På mandagstreffene spleiser vi på traktementet. - Hvor langt er dere kommet i arbeidet med å starte denne klubben? Vi satte ned et interimstyre før jul. Sist i januar kalte vi sammen tidligere kursdeltagere til et møte. Det kom 22 interesserte og vi bestemte at arbeidet med å stifte en klubb skulle fortsette. Vi var også enige om at det skulle være datatreff hver mandag mellom kl på Engveien-senteret. Først i mars hadde vi et «medlemsmøte». Temaet der var «Meg og data». Den 23. april skal vi ha stiftelsesmøte. Håper på godt frammøte av alle med nysgjerrighet på data Vi vil få ønske dere lykke til i det videre arbeidet med dataklubben. - Hva har dere tenkt klubben skal drive med? Vi vil fortsette med begynnerkursene. Hver mandag mellom kl 11 og 13 har vi datatreff. Da kommer vi sammen med kaffen som fast innslag. De som er der snakker sammen, utveksler erfaringer, gir og mottar hjelp. Når vi blir litt bedre kjent med hverandre vil vi forsøke å danne egne grupper for; slektsgransking, bildebehandling, tekstbehandling, E-post og Internett - Hvor holder dere til? På Engveien-senteret. Der er et datarom med 3 datamaskiner som vi bruker. Vi håper at en tiggerrunde til firmaer vil kunne skaffe oss flere maskiner. Brukte, men brukbare er ønsket vårt. På datatreffene er vi så mange at vi treffes på møterommet ved torget. - Hvem kan bli medlem i klubben? Vi ser stort på, det så alle pensjonister som ønsker det kan bli medlem, men pensjonister i Stokke kommune har fortrinn. - Hva kreves av de som vil bli medlem? De bør ha lyst til å treffe hyggelige mennesker med litt interesse i data. Oppe i den sosiale settingen er Ved Engveien-senteret er vi i gang med å starte en dataklubb. Det er stor og økende interesse for bruk av data og vi har plass til flere som er interessert eller som ønsker å lære mer om temaet. Vi er også interessert i å komme i kontakt med personer som behersker enkelte områder innenfor data godt og som er villig til å dele sine kunnskaper med andre. Klubben har en tid holdt og vil i tiden fremover holde åpne medlemsmøter hver mandag kl i data-/grupperom. Møtene er åpne for alle, ta gjerne med venner og kjente. Alle er hjertelig velkommen. Kaffespleis. Vi planlegger å holde stiftelsesmøte mandag 23. april. På senteret har vi egne PC er som er gratis tilgjengelig på dagtid for kommunens innbyggere. Vi holder kurs i Word og Internett og har planer om å tilby andre kurs i tråd med etterspørselen. Ellers vil vi minne om noen av de andre aktivitetene på Engveiensenteret. Sosialt samvær med kaffe hver dag kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Treskjæring på onsdager kl Hjernetrim på torsdager kl Stoltrim kl på fredager og mandager samt mange flere aktivitetstilbud. Ta gjerne kontakt med resepsjonen som kan gi nærmere opplysninger om alle aktiviteter. Her kan du kan også få ukeplanen som gir grei oversikt over alle aktivitetene. Dersom flere er interessert i Hedebosøm, kan vi starte et eget kurs. Alle er hjertelig velkommen. 6

7 SOLETUNET - AKTIVITETER I APRIL Mandag 2. april Påskelunsj i dagsenteret kl Underholdning og allsang. Påmelding i dagsenteret Mandag 2. april «Torgtreff» med blomsterutlodning, kaker og kaffe kl v/stokke Røde kors besøkstjeneste Onsdager Hjernetrim og kaffe Mandager Da trimmer vi og holder oss i form Tirsdag 17. april Soletunets venner kl Torsdag 5. april Andakt i dagsenteret kl Torsdag 26. april Nattverd i dagsenteret kl AKTIVITETSHUSET KUBEN Kuben er et lavterskeltilbud til mennesker som har,- eller har hatt psykiske vansker. Vi satser på aktiviteter som skaper trivsel og miljø,- og ved å være sammen! Dette er for eksempel turer, trening i varmtvannsbasseng, ulike formings/kunstuttrykk, data m/internett etc. Vi har en egen «salgsbod» med flotte produkter som er laget av brukere. Flere ganger i året blir det arrangert heldagsturer til ulike reisemål. Vi har «åpen kafe» i åpningstiden og felles lunsj på fredager! Åpningstidene er: Tirsdag- onsdag og fredag kl På Kuben treffer du disse ansatte: Grethe Wiik, Karin Langaas og Marian Brattås. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben På telefonnr Vi holder til i den «kubelignende» bygning (1.etg.) på området Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! I samarbeid med VIRKSOMHET for KULTUR,- kan det tilbys ulike kultur og fritidsaktiviteter også på ettermiddag og kveldstid. Aktivitetene har egen skyssordning og ledes av fritidslederne: Leif Kvernberg, Knut Staff og Anne Falch. MANDAG kl Hobbykveld (på Kuben) TIRSDAG kl Aktivitetskveld (på Låven /Vear) ONSDAG kl Turgruppe (oppmøte på Kuben) FREDAG kl Aktivitetsgruppe (oppmøte på Kuben) PÅMELDING/INFORMASJON henvendelse Aktivitetshuset Kuben. ENGVEIEN - UKEPLAN UKEPLANEN FOR ENGVEIEN ER SOM TIDLI- GERE, SE evt. JANUAR-NR. FOR DETALJER. Nye lokalaviser hver morgen, gratis lesing av aviser på Internett. Nye og gamle brukere ønskes velkommen. Telefon resepsjon: , frisør: , fotpleier: Alle er hjertelig velkommen. Engveien Kafeteria Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Soletunet Kafeteria Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Svømmehallen i Stokke (på Bokemoa skole) Siste åpningsdag før sommerferien er onsdag 16. mai! Mandager: kl damer/jenter Onsger: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles Barn opptil 16 år: kr. 20,- Voksne kr. 40,- BADSTU på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. 7

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer