God økonomi i eple til juice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God økonomi i eple til juice"

Transkript

1 God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast til konsum. Denne artikkelen fortel om erfaringar frå etableringa av feltet. Artikkelen blei først publisert på nyåret i 2008, men tal og data stemmer framleis. Artikkelen blir supplert med ein eigen sjølvstendig artikkel med nyaste informasjon om økologisk frukt. Marianne Bøthun Økoringen Vest Arne Vidar Tyssen Sogn Jord- og Hagebruksskule Olav Sørum NLR Sogn og Fjordane Dag Røen Njøs Næringsutvikling AS Balholm AS i Balestrand har i fleire år hatt for lite tilgang til økologiske eple til å dekke etterspurnaden etter økologisk eplejuice, og betaler godt for økologisk pressfrukt (kr 5 pr kg i 2007). Med bakgrunn i dette oppretta Pilotprosjektet Økologisk frukt- og bærdyrking hausten 2003 delprosjektet Effektiv og lønsam epleproduksjon til saftpressing. Målet var å initiere spesialproduksjon av økologiske safteple. Det vart teke sikte på å etablere eit økologisk eplefelt på minimum 20 daa, som i tillegg til å vera eit produksjonsfelt skulle tene som demonstrasjonshage og modell for auka satsing på slik produksjon. Eit felt på 20 daa i full bering vil gje Balholm AS tonn råstoff. Det vart teke sikte på levering av inntil 20 % av frukta til konsum. Det er i dag også underdekning på norske økologiske eple til konsum. Etablering og stell Det vart planta vel 3000 epletre (ca. 20 daa) ved Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland første veka i september Marknaden for juice og friskpressa most er stigande. Foto: Marianne Bøthun. Tabell 1. Arbeidsforbruk i timer per daa. Arbeidsforbruk - etablering av felt Oppmåling, pløying, steinplukking, slodding, harving 5,3 Plastlegging 2,2 Montering av vatningsanlegg 3,1 Stikking og planting (inkl. trekking av dryppslangar) 25,4 Oppstøtting 6,3 Såing og tromling av køyregang 1,7 Oppsetting av hjortegjerde 4,5 Arbeidsforbruk - drift av felt Innplanting av erstatningstre 2,5 0 0,3 Oppstøtting og oppbinding (inkl. skifte av knekte stolpar) 1,5 0 0,2 Gjødsling 1,5 1,8 0,8 Vatning 2,3 0,5 0,1 Slått av køyregang 1,0 2,0 1,8 Ugraskontroll (luking, flislegging, vedlikehald plastdekke) 2,9 4,0 4,9 Skjering og forming 2,4 11,7 6,1 Avlingsregulering (pinsering av blomar, tynning av kart) 0,8 0,7 2,6 Tiltak mot skadedyr (inkl. påsetting av stammevern) 2,0 0,6 0,6 Tiltak mot sjukdomar Hausting 0,2 0,9 3,5 Sum 48,3 17,1 22,2 20,9 42 Nr. 3

2 Sortar i feltet er raud Aroma av klonane Ylvisåker, Orelind og Fagravoll på M9 og B9 (72 % av trea), Discovery på B9 (20 % av trea) og Tohoku 2 på M9 og B9 (8 % av trea). Stort sett vart det planta driftsmiddelgodkjent grønpisk, men det vart supplert med nokre greina tre av Aroma-klonar. Trea er planta på vevd plast på 1,5 m x 4 m avstand, og det er lagt ut dryppvatning under plasten. Det var tidlegare eng på arealet, og det vart teke ei grasavling på arealet før pløying, steinplukking, slodding, harving og plastlegging. I køyregangane er det sådd svaktveksande gras. Det vart gjødsla med pelletert hønsegjødsel lagt ut med hand rundt treet i mars 2005 (ca g per tre) og 2006 (ca g per tre). I 2007 vart det dessutan tilført land via dryppvatningsanlegget, landen vart då blanda med vatn til ledetal 1,2 og det vart tilført ca. 80 l av denne blandinga per daa. Det vart sett opp hjortegjerde med overtrådar rundt arealet. Ugras kring stammen har vorte handluka, og det er dessutan lagt flis rundt stammen i juni 2005 og Dei to første åra etter planting vart alle blomar pinserte vekk på dei trea som vart planta som piskar, på dei greina trea vart det teke litt avling i Val av sortar og dyrkingsopplegg Det vart vald å dyrke intensivt m.a. for raskt å få ut avling frå feltet, derfor vart det brukt relativt svaktveksande grunnstammar. Det optimale hadde vore å starte med toårs greina tre, men det blei for dyrt. Det hadde vore ein føremon med mekanisk brakking eller forkultur før planting, men ønsket om å kome raskt i gang og ta ei grasavling først medførte planting på hausten direkte i ompløgd voll. I og med at vi valde ein intensiv dyrkingsmetode med svaktveksande grunnstammar, var det lite aktuelt å ha undervegetasjon i trerekka. Feltet ligg dessutan i ein bakke som gjer det mindre egna til bruk av fres til ugraskontroll mellom trea. Det vart derfor vald å etablere feltet på vevd plast. Det vart satsa på dryppvatning ved mellomlagring i tank og tilkopling til kommunalt vatn som kostar kr 7,80 per m 3. Med dryppvatning er det lett å sikre god vasstilgang til trea Første veka i september 2004 vart det planta vel 3000 epletre på vevd plast ved Sogn Jordog Hagebruksskule i Aurland. Foto: Marianne Bøthun. I 2007 vart det levert vel 2 tonn eple til Balholm AS og ca. 300 kg vart seld gjennom skulen sin gardsbutikk. Foto: Arne Vidar Tyssen. Tabell 2. Driftskostnadar i kr per daa. Kostnadar til vatningsanlegg i 2004 inkluderar innkjøp og oppsett av l Hansa-tank i overkant av feltet, og andre driftskostnader i 2005 er stort sett kostnader knytt til flytting av tanken til ny stad. Kostnad Planter Plast, gjødsel og frø Vatningsanlegg (inkl. tank) Oppstøtting og oppbinding Hjortegjerde Jordleige Andre driftskostnader Sum Nr. 3 43

3 Tabell 3. Estimert dekningsbidrag pr daa for eit 20 daa økologisk eplefelt med desse føresetnadene: Feltet ligg i Sogn, garden driv berre økologisk, alle kostnader med deltaking i Debio-ordninga vert dekt av dei 20 daa med eple, omløpstida er 20 år, feltet har i omløpstida ei gjennomsnittleg årleg avling på 1250 kg per daa der 60 % held klasse 1, 20 % vert levert Sognefrukt AS til konsum, dei øvrige 80 % går til Balholm AS på kontrakt, og etableringskostnad er sett til kr per daa. postering tal kg kr per kg kr per daa sum per daa Levert konsumfrukt 250 kr 14,00 kr 3 500,00 Levert pressfrukt 1000 kr 7,00 kr 7 000,00 Estimerte årlege driftskostnader kr 2 000,00 kr 2 000,00 Etableringskostnader (fordelt over 20 år) kr 1 200,00 kr 1 200,00 Inntransport pressfrukt 1000 kr 0,50 kr 500,00 Pakketrekk konsumfrukt (inkl. emballasje) 250 kr 2,00 kr 500,00 Debioavgift basis (fordelt på 20 daa) kr 110,00 kr 110,00 Debioavgift areal kr 5,00 kr 5,00 Dekningsbidrag kr 6 185,00 Distrikts og kvalitetstilskot (60 % klasse 1) 750 kr 3,65 kr 2 737,50 Areal og kulturlandskapstilskot kr 800,00 kr 800,00 Arealtilskot til økologisk landbruk kr 1 000,00 kr 1 000,00 Dekningsbidrag inkl. tilskot kr ,50 under plasten i etableringsåra, det er lite arbeidskrevjande å vatne og det kan tilførast flytande gjødsel gjennom anlegget. Vi har erfaring med at Aroma og Discovery egnar seg til økologisk dyrking i området, det er vel etablerte handelssortar som er lett å få tak i podekvist av og med ein fruktkvalitet som gjer dei velegna til både konsum og pressfrukt. Tohoku 2 vart inkludert som ekstra pollensort for Discovery. Den er egna til direktesal i gardsbutikken på skulen og gir god juice. Sorten kan få ein del skurv og vi ville ikkje tilrådd den i eit felt der det var større smittepress og fuktigare klima. Resultat Det har vore god tilvekst i trea, så trass i eit til dels dårleg plantemateriale (svake grønpiskar) er hagen no godt etablert. I frå er det forventa ei betydeleg avling. Det vart teke litt avling i 2006, først og fremst frå dei trea som vart planta som toåringar. I 2007 vart det levert vel 2 tonn eple til Balholm AS (5 kr per kg) og ca. 300 kg vart seld gjennom skulen sin gardsbutikk (32-35 per kg). Det var noko bladlus på einskilde tre dei to første åra, men dette var ikkje noko problem i Det er så langt ikkje observert epleskurv i hagen. Med bakgrunn i det svært låge smittepresset, er det ikkje brukt svovel i hagen enno. Inne i hagen ligg det ei øy der det vart rydda ein del tre og buskar etter planting. Rundt denne øya var det ein del skadar av insekt på knoppar og blad, men hagen sett under eitt har dette vore eit lite problem. Bladprøvar frå 2005 og 2006 indikerar god næringstilgang, noko som vi har sett att både i form av mælt stammediameter, observert skotvekst og bladfarge hos trea. Tabell 1 syner arbeidsforbruk og tabell 2 driftskostnader elles i planteåret og dei 3 første åra etter planting. Økonomi Balholm AS gjekk ut med eit tilbod for 2008 der oppgjerspris for kontraktdyrka økologiske eple levert lager ville vera kr 7 per kg. Sogn Jord- og Hagebruksskule sel økologiske konsumeple i sin gardsbutikk til kr per kg. Ved levering til grossist vil truleg kr 14 per kg vera ein realistisk pris Dersom vi set ei forventa avling i full bering til 1000 kg/daa levert til Balholm AS og 250 kg/daa til konsum, vil det gje ei årleg inntekt på 7000 kr/ daa frå pressfrukta og minst 3500 kr frå konsumfrukta, før tilskot og trekk. Til økologisk frukt blir det gitt vanleg Areal- og kulturlandskapstilskot (AK), evt. med tillegg for brattlendt areal og eit ekstra økotilskot per daa for karensareal / økologisk areal. Om frukta blir kontrollert og stettar krava, får produsenten eit Distrikts- og kvalitetstilskot (DK) per kg kl 1 frukt i tillegg. AK- og DK-tilskota varierer med region av landet. For 2008 var karenstilskotet kr 250 og økotilskotet kr 1000 per daa. Innfrakt til Balholm, om dei står for transporten, utgjorde i 2007 kr 0,50 per kg. Debioavgift per bruk/ år er kr kr 5/daa økologisk areal og kr 450 dersom også konvensjonell produksjon. Om konsumfrukta blir pakka ved eit fruktlager, kjem eit trekk for pakking, lagring og evt. emballasje og transport til frådrag. Tilskota varierer frå region til region og trekket vil variera frå lager til lager alt etter omsetning og avtalar. Det er derfor vanskeleg å setja opp eit generelt rekneskap, men i tabell 3 er det sett opp eit døme på utrekning av dekningsbidrag med utgangspunkt i feltet i Aurland. Konklusjon Det etablerte feltet i Aurland vil i åra som kjem bidra med tonn med økologisk råstoff til juiceproduksjon ved Balholm AS, i tillegg til fleire tonn økologiske eple til konsummarknaden. Feltet er eit viktig demonstrasjonsfelt for å få opp interessa for økologisk epledyrking og vert aktivt brukt i undervisninga ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Vi ser alt effekten av feltet på interessa hos andre dyrkarar for å plante tilsvarande hagar og vonar at enda fleire dyrkarar vil finne dette opplegget interessant. 44 Nr. 3

4 Behov for meir frukt Det er tid for å satse på fruktdyrking. Sjølv om marknaden har vore litt avventande siste år, er det rom for meir norskprodusert økologisk frukt. Marianne Bøthun Økoringen Vest, SLF-prosjektet Økologisk frukt i vekst Viser til artikkel og tal om dyrking av økologisk eple til juice og vil her freista gje eit oppdatert bilete av tal og marknad, også for konsumfrukt. Likeeins ei oppdatering på kva som er i gong av større prosjekt innanfor økologisk frukt, samt tilskotsordningar. Økologisk frukt til juice Marknaden for juice og friskpressa most har vore stigande siste år. Dette truleg også grunna auka fokus på sunnheit og helse. Det er mange aktørar som nyttar norske råvarer spreidd kringom i landet; av desse kan nemnast Aga, Lerum, Hervik, Epleblomsten, Ullandhaug, Balholm m.fl. Kor vidt desse også nyttar og evt. betalar ekstra for økologiske råstoff varierer. Mange lokale og småprodusentar er i ferd med å veksa seg store og dei kan reklamera med eit sunt produkt der ingen ting er tilsatt og ingen ting er tatt bort. Totalt volum for kva som går til press, finst ikkje noko god oversikt over. Eit estimat gjort av Stein Harald Hjeltnes gjennom innsamling av tal frå større presseri, indikerar eit volum på ca 5000 tonn i Det er rom for mykje meir økologisk norskprodusert frukt. Foto: Marianne Bøthun. Økorekrutt Balholm i Balestrand starta i 2008 opp eit prosjekt kalla Økorekrutt i samarbeid med bakerikjeda Godt Brød. Målet er å produsera ein eigen karens-most av eple og på den måten stimulera bønder til omlegging ved å kunna gje god pris også for karensfrukt. På denne måten kan ein også dekka større del av marknaden til Godt Brød. Prosjektet har vore ein kjempesuksess og medført at Balholm allereie i fjor mottok meir karensfrukt enn økologisk frukt. Dagleg leiar Åge Eitungjerde trur at prosjektet i løpet av eit par års tid, vil ha tredobla den økologiske frukta i Sogn og Fjordane. (For prisar og krav elles, sjå hovudartikkel). Økologisk frukt til konsum Om marknad og volum til økologisk pressfrukt er uoversiktleg, så er tilsvarande for norskprodusert økologisk frukt til konsum enno verre. Debiostatistikken gjev sikre tal for areal og tal produsentar samt fordeling på fylker, men det finst inga god oversikt over volum produsert. GPS (Grønt produsentanes Samarbeidsråd) gjer årlege registreringar over kva volum frukt som blir omsett gjennom godkjente fruktlager, grossistar og enkelte produsentar som pakkar og sel sjølv. Siste par-tre år har også andel økologisk vorte registrert. I 2008 vart i fjølge GPS sine tal 21 tonn økoeple, 2 tonn økopære og 7 tonn økoplomme omsett gjennom dette systemet (Norsk Frukt og Bær, nr 1- ). I same periode var tilsvarande tal for konvensjonell produksjon 9988 tonn eple (av desse gjekk 877 tonn til fabrikk), Nr. 3 45

5 381 tonn pære og 943 tonn plommer. GPS trur at etterspurnaden etter økologisk er mykje større enn omsettinga per i dag. Dei indikerar at dersom salet i norsk sesong (12 veker) utgjer ca 1% økologisk, vil det vera trong for ca 10 tonn økologisk eple per veke. Mykje av økofrukta blir omsett direkte og utanom godkjente ledd, og totalt volum produsert norsk økologisk frukt er difor ukjent. Heller ikkje finst noko fullstendig oversikt over kor mykje økologisk frukt som blir importert. Dette fordi økologisk frukt blir importert på same tollnummer som konvensjonell frukt, og volum økologisk såleis ikkje blir skilt ut. Økonomi i økologisk frukt Det ein vel med sikkerheit kan seia er at det burde vera marknad for mykje meir norskprodusert økologisk frukt, av tenlege sortar og med god kvalitet. Dette har m.a. Gartnerhallen og Bama teke konsekvensen av og sett i gong eit storstilt prosjekt for å få auka andel økologisk norsk frukt i sitt system. I prosjektet Norsk økologisk frukt til forbrukar er tre sentrale fruktfylke plukka ut som pilotfylke ; Telemark, Hordaland og Sogn og Fjordane. I desse fylka er utplanting av økologisk frukt særskilt prioritert ved tildeling av tilskot til planting, varierande frå 30-50% avhengig av fylke. Sjekk www. fylkesmannen.no + fylke for meir info. I tillegg blir interesserte produsentar kursa og oppdatert på kunnskap. Prosjektet har også laga to rettleiarar for sortsval i økologisk eple og plomme, desse kan lastast ned frå Gartnerhallen sine sider I tillegg arbeider NILF (Norsk Institutt for Landbruksforskning) med å laga kalkylar for økologisk fruktproduksjon. Desse er tilgjengeleg på der einkvar kan leggja inn sine eigne data og tal, og sjå korleis resultatet vil endra seg avhengig av ulike faktorar. Dessverre manglar me langsiktige og sikre data for økonomien i økologisk fruktproduksjon per i dag, men dyrkarar med lang erfaring seier at dei kjem betre ut økonomisk med økofrukta si enn med den konvensjonelle. Andel som går ut som 2.sortering er heller ikkje så stor som forventa; frå 15-40%. Kan ein oppnå god pris for også karensfrukta og utsortert frukt, styrker dette totaløkonomien og minskar usikkerheit og risiko i dyrkinga. Balholm betalar for kontraktslevering 6 kr for karensfrukt og 7 kr for økofrukt. For konsumfrukt varierer pris frå grossist/kjøpar mellom kroner, då fritt levert og ferdig emballert. DK tilskot, arealtilskot og regelverk for dette elles er likt som for konvensjonelt, men i tillegg til ordinære tilskot kjem eit særskilt økotilskot på kr 250 per daa i karensperioden (3 år) og kr 1000 per daa for ferdig omlagt areal. Det er berre godkjent økologisk frukt der produksjonen er kontrollert av Debio som kan marknadsførast som økologisk, og nemninga er rettsbeskytta. (For meir info. sjå Framtida for økologisk frukt Økologisk har hatt sterk vekst på verdsmarknaden dei seinare år, så også i Norge sjølv om me er sinker på dette området i høve til t.d. våre naboland Danmark og Sverige. Siste året har derimot auken stagnert og/eller gått tilbake i mange land. I Norge er det turbulente tider med nedgong i sal av både konvensjonell og økologisk frukt og grønt for tida, samt overproduksjon av økologiske innanlandske grønsaker, låge fruktprisar og aukande produksjon av økologisk på verdsmarknaden. Dyr juice har også gått ned i sal i desse finanskrise tider. Sjølv om me i Norge berre brukar ca 11% av inntekta vår på mat, verkar det til å vera her me kuttar på litt luksusvarer ; som t.d. frukt og grønt og økologisk. Om salet av økologisk skal forsvara meirpris, må kunden oppfatta økologisk til å gje ein meirverdi. I Norge er ei utbreidd haldning av at godt norsk er godt nok, samstundes som me et mindre enn kva som er tilrådd dagleg inntak av frukt og grønt totalt sett. Det er uansett rom for mykje meir økologisk norskprodusert frukt. Med dagens tilskot, prisar og kunnskap, er tida moden for å koma ned frå gjerdet og satsa. Det er rom for å prøva seg fram og Landbruksrådgivinga kan yta gratis rettleiing (GFR) i ein tidleg startfase. Mykje av økofrukta blir omsett direkte og utanom godkjente ledd, og totalt volum produsert norsk økologisk frukt er difor ukjent. Foto: Marianne Bøthun. 46 Nr. 3

Å lykkast med økologisk fruktproduksjon

Å lykkast med økologisk fruktproduksjon Å lykkast med økologisk fruktproduksjon Kva skal til for å lykkast med økologisk fruktproduksjon? Registreringar av avling, omsetting og arbeidstid gjev noko informasjon, men like viktig er økodyrkarar

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG Avlingsregistrering økologiske eplefelt Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Marianne Bøthun Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, Liv Lyngstad Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gaute Myren 1 BAKGRUNN

Detaljer

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Eivind Vangdal Bioforsk Ullensvang Presentasjon og litt resultat frå prosjektet m/ delprosjekta: Utfordringar i økologisk fruktdyrking Informasjon

Detaljer

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Innkalling til årsmøte. Sognefrukt SA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 20. Mai 2015 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar

Detaljer

Haustetilrådingar per 5. sep (etter prøveuttaking 4. sep.)

Haustetilrådingar per 5. sep (etter prøveuttaking 4. sep.) Haustetilrådingar per 5. sep. 2017 (etter prøveuttaking 4. sep.) NLR Vest avd. Njøs starta 28.aug. opp med uttak av prøvar for vurdering av haustetid for sesongen. Me nyttar oss i stor grad av same hagane

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga. Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs

Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga. Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs 1 Celina fakta Utvikla av Graminor, kryssa på Balsgård i 1986, alt frå frø til sort er utført på Njøs Poda opp til forsøk på

Detaljer

Avling i økologisk epledyrking. v/ Gaute Myren, Liv Lyngstad og Marianne Bøthun

Avling i økologisk epledyrking. v/ Gaute Myren, Liv Lyngstad og Marianne Bøthun Avling i økologisk epledyrking v/ Gaute Myren, Liv Lyngstad og Marianne Bøthun Det er underdeking av norsk økologisk F & B «Omsetningen av økologiske poteter, grønsaker og frukt øker jevnt, og for mange

Detaljer

3- årig utviklingsprosjekt i Telemark ( )

3- årig utviklingsprosjekt i Telemark ( ) 3- årig utviklingsprosjekt i Telemark (2013-2016) Finansiert av FMLA Telemark Initiert av Telefrukt AS og Telefrukt Produsentlag Administrert av Midt-Telemark Landbrukskontor, www.landbruketshus.no Styringsgruppe

Detaljer

Økologi-satsing i Norge

Økologi-satsing i Norge Økologi-satsing i Norge Foregangsfylke økologisk frukt og bær Frøydis Linden, 21. april 2015 Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane 1 Foregangsfylke økologisk frukt og bær Prosjektet startet 2010

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Haustetilrådingar for Nordfjord 25. september 2017

Haustetilrådingar for Nordfjord 25. september 2017 Haustetilrådingar for Nordfjord 25. september 2017 Måndag 25.09 er det teke ut prøvar av Summerred, Raud Gravenstein og Raud Aroma. Haustetidsvurderingane er gjort i samarbeid med Innvik Fruktlager og

Detaljer

Vurdering av produksjon av eple til industri

Vurdering av produksjon av eple til industri Notat 2008 Eivind Vangdal, Bioforsk Vest Ullensvang Torbjørn Haukås, NILF Rune Ommedal, NILF Tittel Forfattarar Eivind Vangdal, Torbjørn Haukås, Rune Ommedal Prosjekt Eple til fabrikk (A902) Utgjevar Norsk

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Erfaringar frå økologisk dyrking. Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa

Erfaringar frå økologisk dyrking. Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa Erfaringar frå økologisk dyrking Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa Sortar Eple Aroma Discovery Katja Katinka Rubinstep James Grieve Summerred Ca 60 daa Plommer Opal Reeves Mallard (2017) Ca

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving HAGEBLÅBÆR Haugaland landbruksrådgjeving Kva er hageblåbær Ulike kryssingar av artane Vaccinium corymbosum og Vaccinium angsutifolium. Viltveksane på austkysten av USA. Buskform om lag som solbær (1-2

Detaljer

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Ribes Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kva er Ribes? Ribes nigrum Solbær Ribes rubrum Rips Ribes uva-crispa Stikkelsbær Ribes produksjon i Norge Totalt 43

Detaljer

Næringsforsyning til rett tid i økologiske eple. Eivind Vangdal, NIBIO Frukt og Grønt Ullensvang

Næringsforsyning til rett tid i økologiske eple. Eivind Vangdal, NIBIO Frukt og Grønt Ullensvang Næringsforsyning til rett tid i økologiske eple Eivind Vangdal, NIBIO Frukt og Grønt Ullensvang Grunnlaget for god næringsforsyning i økologisk fruktdyrking God status ved planting Ta omsyn til kva jorda

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Støtte til frukt og bær 2015. Vemund Aartun

Støtte til frukt og bær 2015. Vemund Aartun Støtte til frukt og bær 2015 Vemund Aartun I løpet av møtet Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2015. Innhald i søknaden Korleis søkje Innovasjon Norge om støtte Saksgangen frå løyving til sluttutbetaling

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Prosjektskildring for Føregangsfylke økologisk frukt og bær 2014-17

Prosjektskildring for Føregangsfylke økologisk frukt og bær 2014-17 Prosjektskildring for Føregangsfylke økologisk frukt og bær 2014-17 Fylka Hordaland og Sogn og Fjordane har i 2010-13 år vore Føregangsfylke for økologisk frukt og bær, med eit mangfald av aktivitetar

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Storskalaforsøket i eple og. Bioforsk Ullensvang

Storskalaforsøket i eple og. Bioforsk Ullensvang Storskalaforsøket i eple og Rubinstepeigenskapar og haustetid Mekjell Meland Bioforsk Ullensvang Gaute Myren Innhald Eplesortimentet i Noreg Den offentlege rettleiingsprøvinga og storskalaforsøk Sorten

Detaljer

Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA

Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA Innkalling til årsmøte. Sognefrukt BA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 23. Mai 2012 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Plommesortar for økologisk dyrking

Plommesortar for økologisk dyrking Plommesortar for økologisk dyrking Ein rapport utarbeidd av Dag Røen Leikanger 2007 1 Innhald Innhald... 2 Forord... 3 Kriteriar for val av plommesortar til økologisk dyrking i Noreg... 4 Etablering av

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Prosjekt: «Øke omsetning og etterspørsel av norske epler»

Prosjekt: «Øke omsetning og etterspørsel av norske epler» Fastsetjing av haustetidsvindauge i norsk fruktdyrking Endre Bjotveit Prosjekt: «Øke omsetning og etterspørsel av norske epler» Systematisering av arbeidet med haustetidsprognosar Fastsetjing av haustetidsvindauge

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Halm til biobrensel Omfang og potensial (nasjonalt/regionalt) Utfordringar Kornavrens, korn med redusert

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

3- årig utviklingsprosjekt i Telemark ( )

3- årig utviklingsprosjekt i Telemark ( ) 3- årig utviklingsprosjekt i Telemark (2013-2016) Finansiert av FMLA Telemark Initiert av Telefrukt AS og Telefrukt Produsentlag Administrert av Midt-Telemark Landbrukskontor, www.landbruketshus.no Primært

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Næringsforsyning i frukt

Næringsforsyning i frukt Næringsforsyning i frukt Eivind Vangdal Bioforsk Ullensvang Kva veit me om gjødsling av frukt? Kunnskap frå 50-70 talet: Bjarne Ljones gjødsling til eple Jonas Ystaas gjødsling til eple, pære, plomme og

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Eplesortar for økologisk dyrking

Eplesortar for økologisk dyrking Eplesortar for økologisk dyrking Ein rapport utarbeidd av Dag Røen Leikanger 2007 1 Innhald Innhald... 2 Forord... 3 Kriteriar for val av eplesortar til økologisk dyrking i Noreg... 4 Etablering av nye

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013 Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad November 2013 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2 Mål... 2 Bakgrunn... 2 Mijøavtalar og avlingsnivå

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønsamt for kven? Skogeigar Skogbasert industri Samfunn Herunder CO2 binding Føresettnader for analyser Auka

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Forprosjekt nydyrking BLEKJE

Forprosjekt nydyrking BLEKJE Forprosjekt nydyrking BLEKJE Foto: Deler av dyrkingsområdet sett frå møllepunkt B2 Prosjekteigar Styringsgruppe Forprosjektleiar/rådgjevar Fitjar Grunneigarlag Harald Rydland (leiar) Reidar Kloster Tore

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Viktige sortseigenskapar for bær til industri. Arnfinn Nes

Viktige sortseigenskapar for bær til industri. Arnfinn Nes Viktige sortseigenskapar for bær til industri Arnfinn Nes Temperatur- og lysklima fenologi jord - næringstilgang - sortar Kvila over Kort dag planter Blomsterdanning. Blomsterdifferensisering Blomster-

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Satsing eller avvikling?

Satsing eller avvikling? Vestlandsforsking Satsing eller avvikling? Ei gransking av produksjon, omsetning og marknad for eple frå Sogn og Fjordane Av Eivind Brendehaug, Kyrre Groven, Nina Heiberg og Lars Sekse Vestlandsforsking

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer