God økonomi i eple til juice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God økonomi i eple til juice"

Transkript

1 God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast til konsum. Denne artikkelen fortel om erfaringar frå etableringa av feltet. Artikkelen blei først publisert på nyåret i 2008, men tal og data stemmer framleis. Artikkelen blir supplert med ein eigen sjølvstendig artikkel med nyaste informasjon om økologisk frukt. Marianne Bøthun Økoringen Vest Arne Vidar Tyssen Sogn Jord- og Hagebruksskule Olav Sørum NLR Sogn og Fjordane Dag Røen Njøs Næringsutvikling AS Balholm AS i Balestrand har i fleire år hatt for lite tilgang til økologiske eple til å dekke etterspurnaden etter økologisk eplejuice, og betaler godt for økologisk pressfrukt (kr 5 pr kg i 2007). Med bakgrunn i dette oppretta Pilotprosjektet Økologisk frukt- og bærdyrking hausten 2003 delprosjektet Effektiv og lønsam epleproduksjon til saftpressing. Målet var å initiere spesialproduksjon av økologiske safteple. Det vart teke sikte på å etablere eit økologisk eplefelt på minimum 20 daa, som i tillegg til å vera eit produksjonsfelt skulle tene som demonstrasjonshage og modell for auka satsing på slik produksjon. Eit felt på 20 daa i full bering vil gje Balholm AS tonn råstoff. Det vart teke sikte på levering av inntil 20 % av frukta til konsum. Det er i dag også underdekning på norske økologiske eple til konsum. Etablering og stell Det vart planta vel 3000 epletre (ca. 20 daa) ved Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland første veka i september Marknaden for juice og friskpressa most er stigande. Foto: Marianne Bøthun. Tabell 1. Arbeidsforbruk i timer per daa. Arbeidsforbruk - etablering av felt Oppmåling, pløying, steinplukking, slodding, harving 5,3 Plastlegging 2,2 Montering av vatningsanlegg 3,1 Stikking og planting (inkl. trekking av dryppslangar) 25,4 Oppstøtting 6,3 Såing og tromling av køyregang 1,7 Oppsetting av hjortegjerde 4,5 Arbeidsforbruk - drift av felt Innplanting av erstatningstre 2,5 0 0,3 Oppstøtting og oppbinding (inkl. skifte av knekte stolpar) 1,5 0 0,2 Gjødsling 1,5 1,8 0,8 Vatning 2,3 0,5 0,1 Slått av køyregang 1,0 2,0 1,8 Ugraskontroll (luking, flislegging, vedlikehald plastdekke) 2,9 4,0 4,9 Skjering og forming 2,4 11,7 6,1 Avlingsregulering (pinsering av blomar, tynning av kart) 0,8 0,7 2,6 Tiltak mot skadedyr (inkl. påsetting av stammevern) 2,0 0,6 0,6 Tiltak mot sjukdomar Hausting 0,2 0,9 3,5 Sum 48,3 17,1 22,2 20,9 42 Nr. 3

2 Sortar i feltet er raud Aroma av klonane Ylvisåker, Orelind og Fagravoll på M9 og B9 (72 % av trea), Discovery på B9 (20 % av trea) og Tohoku 2 på M9 og B9 (8 % av trea). Stort sett vart det planta driftsmiddelgodkjent grønpisk, men det vart supplert med nokre greina tre av Aroma-klonar. Trea er planta på vevd plast på 1,5 m x 4 m avstand, og det er lagt ut dryppvatning under plasten. Det var tidlegare eng på arealet, og det vart teke ei grasavling på arealet før pløying, steinplukking, slodding, harving og plastlegging. I køyregangane er det sådd svaktveksande gras. Det vart gjødsla med pelletert hønsegjødsel lagt ut med hand rundt treet i mars 2005 (ca g per tre) og 2006 (ca g per tre). I 2007 vart det dessutan tilført land via dryppvatningsanlegget, landen vart då blanda med vatn til ledetal 1,2 og det vart tilført ca. 80 l av denne blandinga per daa. Det vart sett opp hjortegjerde med overtrådar rundt arealet. Ugras kring stammen har vorte handluka, og det er dessutan lagt flis rundt stammen i juni 2005 og Dei to første åra etter planting vart alle blomar pinserte vekk på dei trea som vart planta som piskar, på dei greina trea vart det teke litt avling i Val av sortar og dyrkingsopplegg Det vart vald å dyrke intensivt m.a. for raskt å få ut avling frå feltet, derfor vart det brukt relativt svaktveksande grunnstammar. Det optimale hadde vore å starte med toårs greina tre, men det blei for dyrt. Det hadde vore ein føremon med mekanisk brakking eller forkultur før planting, men ønsket om å kome raskt i gang og ta ei grasavling først medførte planting på hausten direkte i ompløgd voll. I og med at vi valde ein intensiv dyrkingsmetode med svaktveksande grunnstammar, var det lite aktuelt å ha undervegetasjon i trerekka. Feltet ligg dessutan i ein bakke som gjer det mindre egna til bruk av fres til ugraskontroll mellom trea. Det vart derfor vald å etablere feltet på vevd plast. Det vart satsa på dryppvatning ved mellomlagring i tank og tilkopling til kommunalt vatn som kostar kr 7,80 per m 3. Med dryppvatning er det lett å sikre god vasstilgang til trea Første veka i september 2004 vart det planta vel 3000 epletre på vevd plast ved Sogn Jordog Hagebruksskule i Aurland. Foto: Marianne Bøthun. I 2007 vart det levert vel 2 tonn eple til Balholm AS og ca. 300 kg vart seld gjennom skulen sin gardsbutikk. Foto: Arne Vidar Tyssen. Tabell 2. Driftskostnadar i kr per daa. Kostnadar til vatningsanlegg i 2004 inkluderar innkjøp og oppsett av l Hansa-tank i overkant av feltet, og andre driftskostnader i 2005 er stort sett kostnader knytt til flytting av tanken til ny stad. Kostnad Planter Plast, gjødsel og frø Vatningsanlegg (inkl. tank) Oppstøtting og oppbinding Hjortegjerde Jordleige Andre driftskostnader Sum Nr. 3 43

3 Tabell 3. Estimert dekningsbidrag pr daa for eit 20 daa økologisk eplefelt med desse føresetnadene: Feltet ligg i Sogn, garden driv berre økologisk, alle kostnader med deltaking i Debio-ordninga vert dekt av dei 20 daa med eple, omløpstida er 20 år, feltet har i omløpstida ei gjennomsnittleg årleg avling på 1250 kg per daa der 60 % held klasse 1, 20 % vert levert Sognefrukt AS til konsum, dei øvrige 80 % går til Balholm AS på kontrakt, og etableringskostnad er sett til kr per daa. postering tal kg kr per kg kr per daa sum per daa Levert konsumfrukt 250 kr 14,00 kr 3 500,00 Levert pressfrukt 1000 kr 7,00 kr 7 000,00 Estimerte årlege driftskostnader kr 2 000,00 kr 2 000,00 Etableringskostnader (fordelt over 20 år) kr 1 200,00 kr 1 200,00 Inntransport pressfrukt 1000 kr 0,50 kr 500,00 Pakketrekk konsumfrukt (inkl. emballasje) 250 kr 2,00 kr 500,00 Debioavgift basis (fordelt på 20 daa) kr 110,00 kr 110,00 Debioavgift areal kr 5,00 kr 5,00 Dekningsbidrag kr 6 185,00 Distrikts og kvalitetstilskot (60 % klasse 1) 750 kr 3,65 kr 2 737,50 Areal og kulturlandskapstilskot kr 800,00 kr 800,00 Arealtilskot til økologisk landbruk kr 1 000,00 kr 1 000,00 Dekningsbidrag inkl. tilskot kr ,50 under plasten i etableringsåra, det er lite arbeidskrevjande å vatne og det kan tilførast flytande gjødsel gjennom anlegget. Vi har erfaring med at Aroma og Discovery egnar seg til økologisk dyrking i området, det er vel etablerte handelssortar som er lett å få tak i podekvist av og med ein fruktkvalitet som gjer dei velegna til både konsum og pressfrukt. Tohoku 2 vart inkludert som ekstra pollensort for Discovery. Den er egna til direktesal i gardsbutikken på skulen og gir god juice. Sorten kan få ein del skurv og vi ville ikkje tilrådd den i eit felt der det var større smittepress og fuktigare klima. Resultat Det har vore god tilvekst i trea, så trass i eit til dels dårleg plantemateriale (svake grønpiskar) er hagen no godt etablert. I frå er det forventa ei betydeleg avling. Det vart teke litt avling i 2006, først og fremst frå dei trea som vart planta som toåringar. I 2007 vart det levert vel 2 tonn eple til Balholm AS (5 kr per kg) og ca. 300 kg vart seld gjennom skulen sin gardsbutikk (32-35 per kg). Det var noko bladlus på einskilde tre dei to første åra, men dette var ikkje noko problem i Det er så langt ikkje observert epleskurv i hagen. Med bakgrunn i det svært låge smittepresset, er det ikkje brukt svovel i hagen enno. Inne i hagen ligg det ei øy der det vart rydda ein del tre og buskar etter planting. Rundt denne øya var det ein del skadar av insekt på knoppar og blad, men hagen sett under eitt har dette vore eit lite problem. Bladprøvar frå 2005 og 2006 indikerar god næringstilgang, noko som vi har sett att både i form av mælt stammediameter, observert skotvekst og bladfarge hos trea. Tabell 1 syner arbeidsforbruk og tabell 2 driftskostnader elles i planteåret og dei 3 første åra etter planting. Økonomi Balholm AS gjekk ut med eit tilbod for 2008 der oppgjerspris for kontraktdyrka økologiske eple levert lager ville vera kr 7 per kg. Sogn Jord- og Hagebruksskule sel økologiske konsumeple i sin gardsbutikk til kr per kg. Ved levering til grossist vil truleg kr 14 per kg vera ein realistisk pris Dersom vi set ei forventa avling i full bering til 1000 kg/daa levert til Balholm AS og 250 kg/daa til konsum, vil det gje ei årleg inntekt på 7000 kr/ daa frå pressfrukta og minst 3500 kr frå konsumfrukta, før tilskot og trekk. Til økologisk frukt blir det gitt vanleg Areal- og kulturlandskapstilskot (AK), evt. med tillegg for brattlendt areal og eit ekstra økotilskot per daa for karensareal / økologisk areal. Om frukta blir kontrollert og stettar krava, får produsenten eit Distrikts- og kvalitetstilskot (DK) per kg kl 1 frukt i tillegg. AK- og DK-tilskota varierer med region av landet. For 2008 var karenstilskotet kr 250 og økotilskotet kr 1000 per daa. Innfrakt til Balholm, om dei står for transporten, utgjorde i 2007 kr 0,50 per kg. Debioavgift per bruk/ år er kr kr 5/daa økologisk areal og kr 450 dersom også konvensjonell produksjon. Om konsumfrukta blir pakka ved eit fruktlager, kjem eit trekk for pakking, lagring og evt. emballasje og transport til frådrag. Tilskota varierer frå region til region og trekket vil variera frå lager til lager alt etter omsetning og avtalar. Det er derfor vanskeleg å setja opp eit generelt rekneskap, men i tabell 3 er det sett opp eit døme på utrekning av dekningsbidrag med utgangspunkt i feltet i Aurland. Konklusjon Det etablerte feltet i Aurland vil i åra som kjem bidra med tonn med økologisk råstoff til juiceproduksjon ved Balholm AS, i tillegg til fleire tonn økologiske eple til konsummarknaden. Feltet er eit viktig demonstrasjonsfelt for å få opp interessa for økologisk epledyrking og vert aktivt brukt i undervisninga ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Vi ser alt effekten av feltet på interessa hos andre dyrkarar for å plante tilsvarande hagar og vonar at enda fleire dyrkarar vil finne dette opplegget interessant. 44 Nr. 3

4 Behov for meir frukt Det er tid for å satse på fruktdyrking. Sjølv om marknaden har vore litt avventande siste år, er det rom for meir norskprodusert økologisk frukt. Marianne Bøthun Økoringen Vest, SLF-prosjektet Økologisk frukt i vekst Viser til artikkel og tal om dyrking av økologisk eple til juice og vil her freista gje eit oppdatert bilete av tal og marknad, også for konsumfrukt. Likeeins ei oppdatering på kva som er i gong av større prosjekt innanfor økologisk frukt, samt tilskotsordningar. Økologisk frukt til juice Marknaden for juice og friskpressa most har vore stigande siste år. Dette truleg også grunna auka fokus på sunnheit og helse. Det er mange aktørar som nyttar norske råvarer spreidd kringom i landet; av desse kan nemnast Aga, Lerum, Hervik, Epleblomsten, Ullandhaug, Balholm m.fl. Kor vidt desse også nyttar og evt. betalar ekstra for økologiske råstoff varierer. Mange lokale og småprodusentar er i ferd med å veksa seg store og dei kan reklamera med eit sunt produkt der ingen ting er tilsatt og ingen ting er tatt bort. Totalt volum for kva som går til press, finst ikkje noko god oversikt over. Eit estimat gjort av Stein Harald Hjeltnes gjennom innsamling av tal frå større presseri, indikerar eit volum på ca 5000 tonn i Det er rom for mykje meir økologisk norskprodusert frukt. Foto: Marianne Bøthun. Økorekrutt Balholm i Balestrand starta i 2008 opp eit prosjekt kalla Økorekrutt i samarbeid med bakerikjeda Godt Brød. Målet er å produsera ein eigen karens-most av eple og på den måten stimulera bønder til omlegging ved å kunna gje god pris også for karensfrukt. På denne måten kan ein også dekka større del av marknaden til Godt Brød. Prosjektet har vore ein kjempesuksess og medført at Balholm allereie i fjor mottok meir karensfrukt enn økologisk frukt. Dagleg leiar Åge Eitungjerde trur at prosjektet i løpet av eit par års tid, vil ha tredobla den økologiske frukta i Sogn og Fjordane. (For prisar og krav elles, sjå hovudartikkel). Økologisk frukt til konsum Om marknad og volum til økologisk pressfrukt er uoversiktleg, så er tilsvarande for norskprodusert økologisk frukt til konsum enno verre. Debiostatistikken gjev sikre tal for areal og tal produsentar samt fordeling på fylker, men det finst inga god oversikt over volum produsert. GPS (Grønt produsentanes Samarbeidsråd) gjer årlege registreringar over kva volum frukt som blir omsett gjennom godkjente fruktlager, grossistar og enkelte produsentar som pakkar og sel sjølv. Siste par-tre år har også andel økologisk vorte registrert. I 2008 vart i fjølge GPS sine tal 21 tonn økoeple, 2 tonn økopære og 7 tonn økoplomme omsett gjennom dette systemet (Norsk Frukt og Bær, nr 1- ). I same periode var tilsvarande tal for konvensjonell produksjon 9988 tonn eple (av desse gjekk 877 tonn til fabrikk), Nr. 3 45

5 381 tonn pære og 943 tonn plommer. GPS trur at etterspurnaden etter økologisk er mykje større enn omsettinga per i dag. Dei indikerar at dersom salet i norsk sesong (12 veker) utgjer ca 1% økologisk, vil det vera trong for ca 10 tonn økologisk eple per veke. Mykje av økofrukta blir omsett direkte og utanom godkjente ledd, og totalt volum produsert norsk økologisk frukt er difor ukjent. Heller ikkje finst noko fullstendig oversikt over kor mykje økologisk frukt som blir importert. Dette fordi økologisk frukt blir importert på same tollnummer som konvensjonell frukt, og volum økologisk såleis ikkje blir skilt ut. Økonomi i økologisk frukt Det ein vel med sikkerheit kan seia er at det burde vera marknad for mykje meir norskprodusert økologisk frukt, av tenlege sortar og med god kvalitet. Dette har m.a. Gartnerhallen og Bama teke konsekvensen av og sett i gong eit storstilt prosjekt for å få auka andel økologisk norsk frukt i sitt system. I prosjektet Norsk økologisk frukt til forbrukar er tre sentrale fruktfylke plukka ut som pilotfylke ; Telemark, Hordaland og Sogn og Fjordane. I desse fylka er utplanting av økologisk frukt særskilt prioritert ved tildeling av tilskot til planting, varierande frå 30-50% avhengig av fylke. Sjekk www. fylkesmannen.no + fylke for meir info. I tillegg blir interesserte produsentar kursa og oppdatert på kunnskap. Prosjektet har også laga to rettleiarar for sortsval i økologisk eple og plomme, desse kan lastast ned frå Gartnerhallen sine sider I tillegg arbeider NILF (Norsk Institutt for Landbruksforskning) med å laga kalkylar for økologisk fruktproduksjon. Desse er tilgjengeleg på der einkvar kan leggja inn sine eigne data og tal, og sjå korleis resultatet vil endra seg avhengig av ulike faktorar. Dessverre manglar me langsiktige og sikre data for økonomien i økologisk fruktproduksjon per i dag, men dyrkarar med lang erfaring seier at dei kjem betre ut økonomisk med økofrukta si enn med den konvensjonelle. Andel som går ut som 2.sortering er heller ikkje så stor som forventa; frå 15-40%. Kan ein oppnå god pris for også karensfrukta og utsortert frukt, styrker dette totaløkonomien og minskar usikkerheit og risiko i dyrkinga. Balholm betalar for kontraktslevering 6 kr for karensfrukt og 7 kr for økofrukt. For konsumfrukt varierer pris frå grossist/kjøpar mellom kroner, då fritt levert og ferdig emballert. DK tilskot, arealtilskot og regelverk for dette elles er likt som for konvensjonelt, men i tillegg til ordinære tilskot kjem eit særskilt økotilskot på kr 250 per daa i karensperioden (3 år) og kr 1000 per daa for ferdig omlagt areal. Det er berre godkjent økologisk frukt der produksjonen er kontrollert av Debio som kan marknadsførast som økologisk, og nemninga er rettsbeskytta. (For meir info. sjå Framtida for økologisk frukt Økologisk har hatt sterk vekst på verdsmarknaden dei seinare år, så også i Norge sjølv om me er sinker på dette området i høve til t.d. våre naboland Danmark og Sverige. Siste året har derimot auken stagnert og/eller gått tilbake i mange land. I Norge er det turbulente tider med nedgong i sal av både konvensjonell og økologisk frukt og grønt for tida, samt overproduksjon av økologiske innanlandske grønsaker, låge fruktprisar og aukande produksjon av økologisk på verdsmarknaden. Dyr juice har også gått ned i sal i desse finanskrise tider. Sjølv om me i Norge berre brukar ca 11% av inntekta vår på mat, verkar det til å vera her me kuttar på litt luksusvarer ; som t.d. frukt og grønt og økologisk. Om salet av økologisk skal forsvara meirpris, må kunden oppfatta økologisk til å gje ein meirverdi. I Norge er ei utbreidd haldning av at godt norsk er godt nok, samstundes som me et mindre enn kva som er tilrådd dagleg inntak av frukt og grønt totalt sett. Det er uansett rom for mykje meir økologisk norskprodusert frukt. Med dagens tilskot, prisar og kunnskap, er tida moden for å koma ned frå gjerdet og satsa. Det er rom for å prøva seg fram og Landbruksrådgivinga kan yta gratis rettleiing (GFR) i ein tidleg startfase. Mykje av økofrukta blir omsett direkte og utanom godkjente ledd, og totalt volum produsert norsk økologisk frukt er difor ukjent. Foto: Marianne Bøthun. 46 Nr. 3

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009 Økologisk småskrift Nr 2 2009 Epledyrking Småskrift Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne Epledyrking Innhald Innleiing...side 5 Arbeid gjennom året...side 6 Klima...side 7 Før planting og etablering...side

Detaljer

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt Alle vil ha norsk frukt I fleire år har butikkane streva med å skaffa nok norsk frukt. Etterspørselen og prisane har auka. Og butikkane vert ribba for norske eple, pærer, plommer og moreller. I Noreg et

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

ØKOLOGISK HANDBOK. Matvekster. GAN Forlag AS

ØKOLOGISK HANDBOK. Matvekster. GAN Forlag AS ØKOLOGISK HANDBOK Matvekster GAN Forlag AS GAN Forlag AS, Oslo 2004 1. utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Fagredaktør: Grete Lene Serikstad Forlagsredaktør:

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS Samfunnsanalyse Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS SAMANDRAG Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal er ein del av

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer