Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?"

Transkript

1 MagnusHøyem HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Kristiansand, Norgesteknisk naturvitenskapeligeuniversitet Fakultetforarkitekturogbilledkunst Instituttforbyggekunst,prosjekteringogforvaltning Mastergradsoppgave BildefraBIMCurriculum,Graphisoft

2 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET FAKULTETFORARKITEKTUROGBILLEDKUNST INSTITUTTFORBYGGEKUNST,PROSJEKTERINGOGFORVALTNING Oppgavenstittel: HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Dato: Antallsider(inkl.bilag):111 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn:MagnusHøyem,Kull :erfaringsbasertMasterprogramieiendomsutvikling ogeiendomsforvaltning FaglærervedNTNU:SveinBjørberg,professorII VeiledereiMulticonsultAS:ThorØrjanHolt,prosjektlederogInaGriegEide,rådgiver Ekstrakt: Oppgavenerinndeltifirehovedtemaogenhypotese: 1) FDVU dokumentasjon 2) BIM Bygningsinformasjonsmodellering 3) FDVU BIMogvurderingeravlivssykluskostnader 4) SuksesskriterierforimplementeringavBIMietbyggeprosjekt Hypotese:KanFDVU dokumentasjonheltellerdelviserstattesavbim? OppgavenbelyserhvorvidtBIMsomideologiogmedstandardisertedataverktøykanøke kvalitetogproduktivitetidriftsfasenavbyggetslevetid.deterforetattomfattende litteraturstudier,fireintervjuermedsentraleaktøreribim miljøetinorgeoggjorttre undersøkelserknyttettilcasestudienuniversitetistavanger. Detertrehovedkonklusjoner: 1) MedBIMprosjekteringfårbyggherrenetbestmuligbeslutningsgrunnlagforåvelge mellomalternativeløsninger.konsekvensenavvalgtløsningitidligfasesynliggjøres umiddelbartibyggetslivssykluskostnader. 2) Asbuilt BIMlevertmedkomplettFDVU dokumentasjonviltilfredsstillebruker, forvalterogeiersinformasjonsbehovtildriftsfasen. 3) EnfullskalaimplementeringavFDVU BIMbliravgjørendeforoptimalbygg og eiendomsforvaltning. Stikkord: 1.FDVU dokumentasjon 2.FDVU BIM 3.KanFDVU BIMerstatteFDVU dokumentasjon? MagnusHøyem Tlf.: e 2

3 Forord Gratulerermed100skapendeår! I2010jubilererNTNU.UniversitetetførersinhistoriehelttilbaketilopprettelsenavDet KongeligeNorskeVidenskabersSelskabiTrondheimi1760,hvorVitenskapsmuseetog Gunnerusbiblioteketstammerfra.I1910åpnetNorgesTekniskeHøiskole.Sidenharflere storefagmiljøervokstframitrondheim. DetharværtsværtlæreriktåstuderevedNTNU.Jegharsiden2007fulgtdet erfaringsbasertemasterprogrammetieiendomsutviklingog forvaltning.mastergrads oppgavenerbasertpåetselvvalgtemneogskalbelysepraktiskeogrelevante problemstillingerknyttettilfaget.denneoppgavenhartittelen:hvordankanbimbidratil bedrebygg ogeiendomsforvaltning? FlereavlandetsstørstebyggherrerkreveridagatbyggeneleveresmedBIM teknologi somproduktogprosess.bimeretmodernearbeidsverktøysomkanbrukesgjennom byggetssamledelivsløpforågenerereoptimalkostnad/nytteeffekt.buildingsmartteknologienkanbidratilbedrebygg,færrefeilpåbyggene,billigerebygg,merfor pengene,bedrekommunikasjonogbedrebeslutningsgrunnlagforkvalifisertevalg.det liggerstoreøkonomiskemuligheterigodstrategiskbygg ogeiendomsforvaltning. JegønskermeddetteåtakkefaglærereogforeleserevedNTNU.Spesieltviljegtakke faglærerforoppgaven,professoriisveinbjørbergogprofessorsirihunnesblakstadsom harfulgtvårtkullgjennomen3årsperiode.kull harhattjevnligesamlingeri TrondheimsamtenspennendestudieukeiManchestermedflerebedriftsbesøk.Faget VitenskapligemetoderbleundervistvedstudiestedetSanGiuseppediTolfaiItalia.Vifikk enspennendeomvisningogbyvandringiromahvorsveinbjørbergvirkeliggaoss inspirasjon.detgodesamholdetikulletharværtviktigogjegønskeråtakke medstudenterforallpositivitetogengasjementgjennomstudiet. VeiledereforoppgavenharværtrådgiverInaGriegEideogprosjektlederThorØrjanHolt, beggeframulticonsultas.jegønskeråtakkeforstudieplasshosmulticonsultaspå SkøyenogfagmiljøetvedSeksjonbygg ogeiendomsforvaltningforvarmmottakelseog imøtekommenhet.jegharsattstorprispådendagligekontaktenmedveilederneog mangegodekonstruktivetilbakemeldingerogrådunderveismedcasearbeidet UniversitetetiStavanger(UiS).Jeghåperpåvideresamarbeidogsåiframtiden. AvdelingslederTrondStupstadvedKruseSmithEntreprenørASharværtenviktig mentorogstøtteiarbeidet.jegserframtilviderearbeidinnendettespennendefeltet. JegønskerogsååtakkebuildingSMARTNorgevedEilifHjelsethforopplæringog økonomiskstøttetildeltakelsepåbyggreisdeg2009oggraphisoftnorgevedhalvor SandbuforopplæringsprogramiArchiCAD. TakktilMaiAnhThiLê,AsbjørnLambertsen,ØyvindJensen,BrynjulfSkjulsvikogBjørn Øklandforgodesvarvedintervjueneognyttigediskusjonerhøsten2009. Kristiansand, MagnusHøyem 3

4 Sammendrag HvordankanBIMbidratilbedrebygg ogeiendomsforvaltning?mastergradsoppgavener inndeltifirehovedtemaer.besvarelsenskalgjøreredefordagenskravtilfdvu dokumentasjonogfdvu klassifikasjonssytemer.videreskalresultateneavegen læringsprosessinnenbimbeskrives.oppgavenskalforklarehvasommenesmedfdvu BIMogsepåsuksesskriterierforimplementeringavFDVU BIM.Tilsluttskal hovedspørsmåletombim ideologiogbuildingsmartteknologikanbidratilbedre produktivitetogkvalitetibyggerieneidriftsfasenavetbyggslevetiddrøftesogbesvares. BIMerforkortelsenfordetengelskeuttrykketBuildingInformationModel.Detfinnes ikkenoegodtnorskord.vanligvisoversettesbuildinginformationmodelmed bygningsinformasjonsmodellmedbibeholdavforkortelsenbim.medbimmenerenoftest en3 dimensjonaldatabasertmodellavenplanlagt,ferdigstiltelleroperabelbygning.ofte brukesbetegnelsenbuildinginformationmodellingomprosessenågenereredatatil modellen. Programvareforålageenvirtuellmodellavdetferdigebyggetharværttilgjengeligsiden begynnelsenav1990tallet.meddeninternasjonalebuildingsmart organisasjonen oppleverbyggebransjenenomstillingtildatabasertinformasjonsutvekslingsomerblitt kaltetparadigmeskifteibygg,anleggs ogeiendomsnæringen. DennemastergradsoppgavenskalbelysehvorvidtBIMsomideologiogmed standardisertedataverktøykanøkekvalitetogproduktivitetidriftsfasenavbyggets levetid.deterforetattomfattendelitteraturstudier,fireintervjuermedsentraleaktøreri BIM miljøetinorgeoggjorttreundersøkelserknyttettilencasestudie.detvalgte casestudieterdetførstebyggeprosjektinorgehvorstatsbyggkrevdebimimplementerti leveransenavtonybyggveduniversitetetistavanger.denhistoriskeanbudsinnbydelsen bleannonsertpådoffin21.april2008. Deterutelukkendebenyttetkvalitativeundersøkelsesmetoderidenneoppgaven.Deter lagetentabellariskvurderingavvaliditetogreliabilitetavintervjueneogundersøkelsene knyttettilcasestudien.deteromfattendegjortredeforbegreperogteoriimetodedelen avoppgaven.teoridelenavoppgavengjennomgåraktuellekunnskaperinnenbim,fdvu BIM,FDVU dokumentasjonoglivssykluskostnader.resultatdelenavoppgaven sammenstillerintervjuerogundersøkelser.drøftingsdelensamleraltinformasjonstilfang fralitteratur,intervjuerogundersøkelserikonklusjonerinnenforoppgavetekstensmål. Detertrehovedkonklusjoner: 1)MedBIMprosjekteringfårbyggherrenetbestmuligbeslutningsgrunnlagforåvelge mellomalternativeløsninger.konsekvensenavvalgtløsningitidligfasesynliggjøres umiddelbartibyggetslivssykluskostnader. 2)Asbuilt BIMlevertmedkomplettFDVU dokumentasjonviltilfredsstillebruker, forvalterogeiersinformasjonsbehovtildriftsfasen. 3)EnfullskalaimplementeringavFDVU BIMbliravgjørendeforoptimalbygg og eiendomsforvaltning. 4

5 Innhold FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 INNHOLD... 5 FIGURER... 7 TABELLER INNLEDNING BAKGRUNN STUDIENSFIREHOVEDSPØRSMÅL HVORDANBESVARESPØRSMÅLENE BEGRENSNINGER INTERESSEKONFLIKT MÅLGRUPPEROGLESERVEILEDNING BEGREPEROGDEFINISJONER Byggeprosjektet/prosjektering Bygg ogeiendomsforvaltning Livssykluskostnader BygningsInformasjonsModell/BygningsInformasjonsModellering(BIM) PROGRAMVARE METODE FORFORSTÅELSE STUDIEFORMOGFRAMDRIFT INFORMASJONSINNHENTING Veiledning Seminarerogkurs Intervjuer,rekrutteringavinformanter CaseUniversitetetiStavanger,gjennomgangavundersøkelsene Litteraturstudier DRØFTINGAVMETODOLOGISKEPROBLEMER Aristoteles Kvalitativmetode Analyseavkvalitativedata Triangulering Validitet Reliabilitet Generaliserbarhet Intervjusommetode Casesommetode SWOT analyse BYGG OGEIENDOMSFORVALTNINGOGBIM BYGGEPROSESSENSFASER DAGENSKRAVTILFDVU DOKUMENTASJON Loverogforskrifter Standarder RetningslinjerforFDVU dokumentasjonforbygninger Retningslinjerforutarbeidelseavklassifikasjonssystem Prosjekteringsanvisningfordriftogvedlikehold IT verktøyibygg ogeiendomsforvaltning VURDERINGAVLIVSSYKLUSKOSTNADER(LCC) Loverogforskrifter Standarder Beregningsanvisningforbygninger

6 3.3.4 VerktøyforberegningoganalyseavLCC BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING BIM IFCIndustryFoundationClasses,lagringsformater IFDInternationalFrameworkforDictionaries,terminologistandard IDMInformationDeliveryManual,forretningsprosesser HvorforbrukeBIM? BIMibyggherrensstyringssystemer BrukavdRofus VerktøyforanalyseavIFC modeller Nyeverktøyforvurderingavlivssykluskostnader Nyeverktøyforfasilitetsstyring FDVU BIM GrunnlagetforenFDVU BIM FraUtførelsesBIMviaAsbuilt BIMtilFDVU BIM FDVU ANSVARETOGDEULIKEROLLENEIBYGGEPROSJEKT RESULTAT INTERVJUERVEDRØRENDELCC VURDERINGERIBYGGEPROSJEKTER Intervju1:Statsbygg Intervju2:Forsvarsbygg Intervju3:ProTeknologiAS Intervju4:NorconsultInformasjonssystemerAS CASESTUDIEBYGGEPROSJEKTUNIVERSITETETISTAVANGER Undersøkelse1:Bygg ogeiendomsforvaltningogbygningsinformasjonsmodeller Undersøkelse2:PlaniaFasilityManagementsystems Undersøkelse3:UtvekslingskravvedLCCvurderinger DISKUSJON BIM BrukavnyeBIM verktøy BIMipraktiskbruk FramtidigBIM verktøyanvendtibruksfasen HENSYNTILFDVU BIMITIDLIGFASE KRAVTILFDVU DOKUMENTASJON Byggherrensetterkrav? Byggherrensstategiskekrav VarierendekravtilFDVU HYPOTESE: KANFDVU BIMERSTATTEDAGENSKRAVTILFDVU DOKUMENTASJON? Styrker Svakheter Muligheter Farerogtrusler KONKLUSJON REFERANSER

7 Figurer FIGUR 1-1, LIVSSYKLUSPERSPEKTIVET FOR EN BYGNING FIGUR 2-1, ARISTOTLES` INDUKTIVE-DEDUKTIVE METODE, LOSEE FIGUR 2-2, KVALITATIV OG KVANTITATIV FORSKNINGSMETODE FIGUR 2-3, HESTESKO TILNÆRING VED KONTROLL AV FORSKNINGSMETODEN ETTER MOUM FIGUR 2-4, KLASSIFISERING AV CASE STUDIER ETTER BENT FLYVBJERG FIGUR 2-5, SWOT ANALYSE FIGUR 3-1, BYGGEPROSESSENS FASER FIGUR 3-2, BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSMODELL FIGUR 3-3, FDVU-DOKUMENTASJONEN I HELE BYGGVERKETS LIVSLØP FIGUR 3-4, FASER I BYGGETS LEVETID OG PÅVIRKNINGSMULIGHET FIGUR 3-5, FRAMDRIFTSPLAN FOR DOKUMENTASJONSARBEIDER FIGUR 3-6, ULIKE NIVÅER I EIENDOMSADMINISTRASJON. REF. MULTICONSULT AS FIGUR 3-7, PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM TFM-SYSTEMET FIGUR 3-8, STRUKTURERT MERKING: LOKALISERING, SYSTEM, PRODUKT FIGUR 3-9, ORGANISASJONERS BRUK AV IT-VERKTØY FIGUR 3-10, MODELL LIVSSYKLUSKOSTNADER, MULTICONSULT AS - SVEIN BJØRBERG FIGUR 3-11, BEREGNINGSMODELLER NIVÅ 1-3 RELATERT TIL FASE I BYGGEPROSESSEN FIGUR 3-12, BIM-TREKANTEN MED LAGRINGSSTANDARD-TERMINOLOGI-PROSESS FIGUR 3-13, INFORMASJONSFLYT MED OG UTEN FELLES UTVEKSLINGSFORMAT FIGUR 3-14, ILLUSTRASJON AV KONSEPTET BUILDINGSMART FIGUR 3-15, BESKRIVELSE AV IFC SKJEMA FIGUR 3-16, IFC-TREET PROPERTYSET SOM KNYTTES TIL IFCPROJECT FIGUR 3-17, E-HANDEL I FORSVARSBYGG FIGUR 3-18, ILLUSTRERER BRUKEN AV IDM FIGUR 3-19, TEKNISK ARKITEKTUR FOR IDM FIGUR 3-20, FORETRUKKET PROSJEKTERINGSPROSESS (CURT 2007) FIGUR 3-21, ØKNING I BRUK AV BIM FIGUR 3-22, ERFARINGER MED BRUK AV BIM I BAE NÆRINGEN FIGUR 3-24, FORDELER OG BARRIERER MED IMPLEMENTERING AV BIM FIGUR 3-23, MODELL AV MEMORIAL HOSPITAL COLORADO FIGUR 3-25, BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSMODELL MED BRUK AV BIM FIGUR 3-26, BIM PROSESSMODELL, FIGUR 3-27, VALGMENY FOR UIS BYGG 302, DROFUS TIDA FIGUR 3-28, UIS BYGG 302, SOLIBRI MODELL CHECKER FIGUR 3-29 LCCWEB NYTT LCC BEREGNINGSPROGRAM FIGUR 3-30 BIM OG ENDREDE FORRETNINGSPROSESSER FIGUR 4-1, INFORMASJONSUTVEKSLING FRA IDE TIL DRIFT MED IFC/ BIM FIGUR 4-2, STATSBYGG. LCC PROSESS I BYGGEPROSJEKTER FIGUR 4-3, ILLUSTRASJON AV NYBYGG VED UIS AV LINK SIGNATUR AS FIGUR 4-4, PROSJEKTERING BASERT PÅ BIM VED UIS AV MULTICONSULT AS FIGUR 4-5, OVERORDNET MÅL MED BRUK AV BIM VED UIS AV MULTICONSULT AS FIGUR 4-6, HOVEDELEMENTER I EN PROSJEKTERINGS BIM, UNIVERSITETET I STAVANGER FIGUR 4-7, PLANIA FANEBLAD FOR ROM FIGUR 4-8, PROSESSKART FOR IDM, LCC VURDERINGER FIGUR 4-9, LISTE OVER ROM, GRUPPERT FOR BYGG 302, SØK , DROFUS FIGUR 4-10, BYGG ETASJE, SOLIBRI MODEL CHECKER FIGUR 5-1, BYGGHERRENS LANGSIKTIGE STRATEGI FOR EIERSKAP

8 Tabeller TABELL1,SAMMENHENGPOSTER KOSTNADER SAMLEBEGREPERETTERNS TABELL 2, OVERSIKT OVER SOFTWARE, PROGRAMMER TIL BRUK I OPPGAVE TABELL 3, FRAMDRIFTS- OG AKTIVITETSPLAN FOR MASTERGRADSOPPGAVE TABELL 4, VALIDITET- OG RELIABILITETSVURDERING AV INTERVJU, ETTER MOUM TABELL 5, VALIDITET- OG RELIABILITETSVURDERING AV CASE UIS, ETTER MOUM TABELL 6, FDVU-DOKUMENTASJON STRUKTURERT ETTER NS TABELL 7, REV. NS EKSEMPEL KONTI STRUKTUREN TABELL 8, NØDVENDIG INFORMASJON FOR BEREGNINGSMODELL TABELL 9, FM-SYSTEM LEVERANDØRER TABELL 10, FASER, MODULER, RAPPORTER I LCCWEB TABELL 11, LCC I FORSVARSBYGG TABELL 12, UTSTYRSREGISTRERING, PLANIA TABELL 14, KOMPONENTREGISTRERING, PLANIA TABELL 15, VEDLIKEHOLDSRUTINER, PLANIA TABELL 13, UTSTYRSREGISTRERING TEKNIKSE DATA, PLANIA TABELL 16, DOKUMENTOVERSIKT, PLANIA TABELL 17, VURDERING AV UTVEKSLINGSKRAV, IFC - LCCWEB TABELL 18, PARAMETERE FOR UTVEKSLING TABELL 20, LISTE OVER ROM FOR BYGG 302, SOLIBRI MODELL CHECKER TABELL 19, BYGG 302 NETTO AREAL PER ETASJE, TABELL 21, ROM KUN I PROGRAM PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 22, ROM KUN I MODELL PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 23, ROM I MODELL MED DUPLIKATE ROMNUMMER PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 24, KONTROLL PROSJEKTERT MODELL BYGG TABELL 25, ENERGIBUDSJETT, PARAMETERE TABELL 26, EFFEKTBUDSJETT, PARAMETERE TABELL 27, BYGNINGSDELER TABELL 28, ENDREDE KRAV TIL LCC-VURDERINGER

9 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Byggnæringenkunnemeddagenskunnskaperlevertbedrekvalitetogproduktiviteti byggeriene.nyinnovasjonognyit teknologivilkunneøkekvalitetenogredusere kostnadene 9.Kostnadeneforbundetmedopprettingavbyggeskaderogbyggefeiler omfattende 10.Skadenekanofteførestilbaketilfeiliprosjekteringsfasen.Eiereavbygg oganleggharmyeåsparepåetgodtprosjektertoggodtutførtbyggverk.kunnskapog erfaringfraforvalting,drift,vedlikeholdogutvikling,fdvu,avbygningererviktigå innføretidligiprosjekteringsprosessene.brukavteknologisom Bygningsinformasjonsmodeller,BIM,ogbuildingSMARTernyearbeidsverktøysomgir storemuligheterforåstyreogkvalitetssikreatfdvublirhensiktsmessigivaretattien tidligfaseavbyggetslivssyklus.flerestoreaktøreribyggenæringennasjonaltog internasjonalthardesisteårenearbeidetforinnføringogøktbrukavdigital kommunikasjon.utviklingenavdigitaleverktøyakselerererogstorenorske flergangsbyggherrersomstatsbyggogforsvarsbyggkrevernåatdennyeteknologien tasibruk 11,12. NoenharkaltinnføringenavBIMibyggerieneforetparadigmeskifte 13,14.Tenkningen oganvendelsenavdenyeit verktøyeneernedfeltibuildingsmartideologien. buildingsmartarbeiderfor: 1. Åpeninformasjonsflytsomvilkvalitetssikreogeffektiviserearbeidetibyggets prosjekteringsfase,byggefaseogdriftsfase.dettevilreduserefeilogskader. 2. Utviklingavåpneinternasjonalestandardersomvilbidratilmereffektiv logistikkenkleree handelogbedrekontrollmedlivssykluskostnader, 3. OrganisasjonsutviklinggjennombuildingSMARTsomjobberpåtversav landegrenserforfremme,forvaltingogutviklingavdigitalestandardersom sikrerinteroperabilitet. 4. Utviklingavarenaerhvorstandardenebrukesogkanbevisesinnytteverdi. ForfatterenFinithJerniganharskrevetboken: BIGBIMlittlebim 13.Hanmeneratlittle bimkanrepresentereetnyttigdataverktøy.bigbiminnførtifullskalabringeroppdatert informasjoninnibyggerienesomernettbasert,somerkontrollertmotregelverkog forskrifterogsomergittihenholdtilglobalttilgjengeligestandarder.detteerbigbim fraidefasetildriftsfase. 1.2 Studiensfirehovedspørsmål Dennestudienhartittelen HvordankanBIMbidratilbedrebygg og eiendomsforvalting?.hovedspørsmåleterrettetmothvordanbimkanbedre produktivitetogkvalitetidriftsfasenavetbyggslevetid.allinformasjonometbyggkan idagproduseresoglagresidigitalemedier.detskalbelyseshvordanbimkanbidratil bedrebygg ogeiendomsforvaltning,knyttettilfirehovedtema: 1. UnderlitteraturogdrøftingsdelenvilkravenesomstillestildagensFDVUdokumentasjonbelyses.Dissekraveneergjennomgåttutfranyemyndighetskrav per1.juli2010.videreskalgjeldendeklassifikasjonssystemerbeskrives.rollen somfdvu ansvarligskalomtalesoghvordandenpåkortsiktvilbliendret. 2. Gjennomlitteratur,metode,resultatogdrøftingsdelenvildetblivisthvordan egenkompetanseinnenforbim teknologienerbyggetopp.egenpratiskerfaring medbim programvarevilbligjennomgått. 9

10 3. EttredjehovedspørsmålerrelaterttilFDVU BIM.Hvordankannøkkeltallfra FDVUkoblestilBIMoghvordankanBIM uttrekkgiverdifullinformasjontil brukere,fdvu ansvarligogeiereombærekraftigbygningsvernogreduserte driftskostnaderienbygningslivssyklusperspektiv.studienskalvurderenye metoderogverktøyforvurderingavlivssykluskostnader(lcc)ogfm systemer somkanutnyttebimsomprosessogprodukt. 4. Etfjerdespørsmålsomreisesioppgaveneromdetkanavdekkes suksesskriterierforimplementeringavbiminnenfdvu.byggeprosjektet NybyggvedUniversitetetiStavanger,heretterkaltUiS,skalbenyttessomcase. Tilsluttskalhypotesen KanFDVU dokumentasjonheltellerdelviserstattesavbim? vurderesienswot analyse. 1.3 Hvordanbesvarespørsmålene DefirehovedspørsmåleneinnenFDVU dokumentasjon,bimkunnskaper,brukavfdvu BIMogsuksesskriterierforimplementeringerdetarbeidetsystematiskogintegrert meditiden1.september2009til22.juni2010.metodedelenikapittel3vilomfatte studiefasene,grunnlagetforinnhentetinformasjonogdemetodenesomeranvendt. PraktiskerdetarbeidetmedoppgavenhosMulticonsultASogKruseSmithASsom beggeerstoreaktørerinnenutviklingavbimsomitstøttetideologiinorge.teoretisk vilmetodekapitteletdrøfteforholdvedrørendekvalitativemetoder,detstrukturerte intervju,caseanalyser,validitet,reliabilitetogtriangulering.oppgavenreisertilslutten hypoteseomfdvu BIMkanerstattedagenskravtilFDVU dokumentasjon.deter forsøktågjøreenswotanalyseavfdvu BIMtilsluttidiskusjonsdelenikapittel5. Perjuni2010erdetikkekjentatdeteråpenttilgjengeligeFDVU BIMapplikasjonersom møterdenyekravenetilfdvu dokumentasjon.statsbygganføreratdeennåikkehar erfaringermedbygg ogeiendomsforvaltningmedbrukavbimutoverspredte enkelterfaringer.statsbyggarbeiderimidlertidmeddettepåflerefrontermedmålå kunneutnyttebimfulltutogsåibyggetsløpendeforvaltning,drift,vedlikehold, omgjøring,ogavhending 15. Flereaktører,softwareprodusenter,buildingSMART organisasjoneninternasjonaltognasjonaltarbeidervideremeddissespørsmåleneogit løsningenviloverveiendesannsynligsnarligværetilgjengelig.implementeringbliren bransjeutfordring. 1.4 Begrensninger CasestudienUiSskulleværtfulgtsomenpraktisk deltagendeobservasjonstudie underarbeidethosmulticonsultashøsten2009.pågrunnavutsattoppstartav detaljprosjekteringenerikkedettegjortfulltutsompåtenkt.likevelersentrale momenterveddetteprosjektetbruktiencaseforåbelysebrukavfacilities Management(FM)systemeroglivssykluskostnadsanalyserog beregninger.standarder forfasilitetsstyring,prosjekt blirikketattinnioppgavensomhelhet,men hovedpunkterblirnevnt.vedrørendelitteraturutvalgoginformasjonsgrunnlagvisestil metodekapittelet,kapittel Interessekonflikt Jegharhøsten2009hatttilgangtilenlisenspåArchiCADversjon12og opplæringsprogrammetgreteshusetterensamarbeidsavtalemedgraphisoftved HalvorSandbu.Detteermeddeltveilederne. 10

11 1.6 Målgrupperogleserveiledning MålgruppeforoppgavenkanværestudenterinnenBygg ogeiendomsforvaltningog aktøreribyggefagenesomeriferdmedåtait verktøyibruketteranbefalingerfra buildingsmartnorge.deteråhåpeatkunnskaperogsynspunkterfraoppgavenkan brukesinternthosmulticonsultasogkrusesmithas. Oppgavenbeståraventittelside,forord,sammendragoginnholdsfortegnelse.Kapittel1 InnledninggirenkortoversiktoverbegrepeneFDVUogBIM.Oppgavenstittelogfire hovedtemagjennomgåsogdetsettesoppenhypoteseomfdvu BIMkanerstatteFDVU dokumentasjonidagensbyggeprosjekter.kapittel2gjennomgårstudiensarbeidsfaser, informasjonsgrunnlagogmetodeanvendelse.litteraturdelenikapittel3gjennomgår aktuellteoriknyttettildefirehovedspørsmålene.kapittel4gjennomgårresultaterfra litteraturstudier,veiledinger,intervjuer,casestudienogmindreundersøkelserav softvare.kapittel5drøfterlitteratur,metoderogresultaterogforsøkeråbesvaredefire hovedspørsmålene.hypotesen KanFDVU BIMerstattedagenskravtilFDVUdokumentasjon? drøftesienswot analyse.måleterbeslutningsstøtteforbestmulig praksisibyggeriene.kapittel6inneholdertrehovedkonklusjoner.sammendragmed enkeltejusteringermedfølgersomekstrakt.referanseneioppgavenersattoppetter Vancouver systemet Begreperogdefinisjoner Detervalgtåtadenneordlistenmeddefinisjoner,forklaringerogforkortelsermed underinnledingen.forkortelserogterminologivilblibruktutenytterligereforklaringer irestenavoppgaven Byggeprosjektet/prosjektering Eikelandharbeskrevetbyggeprosjektetirapporten Teoretiskanalyseav byggeprosesser 17.Hanbetrakterbyggeprosjektetgjennomtrehovedaspektersomer gjensidigavhengigavhverandre.detrehovedaspekteneerprodukt,byggeprosessenog prosjektorganisasjonen.byggverketellerprodukteterbeskrevetsomenoppgave,som gjennomprosjektorganisasjonensarbeidkonkretiseresogrealiserestiletresultat,en bygningelleretanleggibruk.oppgavensbeskrivelseogkarakter,kompleksitetog usikkerhetgirviktigepremisserformåtenprosessenleggestilrettepå,hvilkeaktører somdeltarogsamspilletmellomaktørene.samtidigvirkeraktørenegjennomsin forståelse,kompetanseoginteresserinnpåbeskrivelsenavoppgavenogdenvidere defineringenavprosjektet.sammenhengenemellomprosjektetsomenoppgavesom utviklestiletfysiskprodukt,prosjektorganisasjonenogbyggeprosessenersåmangeog sterkeatdetienbeskrivelseelleranalyseavetenkeltprosjektvilværenødvendigå kjennealletreaspektene,selvomfokusoginteresseknyttersegprimærttilettavdem. RIFbeskrivelseavroller/funksjoneribyggeprosessen 18 : Eier Byggherre Byggeleder Erdensomhareiendomsretttiletnærmerespesifisertobjektfor eksempelgrunnmedpåståendebygning. Erenfysisk/juridiskpersonsomfårutførtetbygge eller anleggsarbeid(byggherreforskriften ).Byggherrenvil opptresomtiltakshaversrepresentantibyggesakenovenforde andreaktørene. ErByggherrensrepresentantpåbyggeplassenmedansvarfor oppfølgingavframdriftogøkonomiiprosjektfasen. 11

12 Prosjekterende Kontrollerende Utarbeidernødvendiggrunnlag(tegningerogspesifikasjoner)som viserhvordanarbeidetskalutføresforatmyndigheterog byggherrensoppsattekravtildetferdigeproduktkanoppfylles. Kontrollererprosjekteringsgrunnlag,utførelseeller sluttdokumentasjoniht.kravstiltavoffentligemyndighetereller byggherren. Utførende Erentreprenørsomforestårutførelseogmonteringpåbyggeplass. Leverandør Erprodusentogunderleverandørtildeutførende.Dersomen leverandørforestårmonteringerdenneåansesomutførende. Roller/funksjoner definisjonergittavstatsbygg 19 : PGL Prosjekteringsgruppensleder ARK Arkitektienprosjekteringsgruppe RIB Bygningstekniskingeniørienprosjekteringsgruppe RIE Elektrotekniskingeniørienprosjekteringsgruppe RIV VVS tekniskingeniørienprosjekteringsgruppe PG Prosjekteringsgruppen(bestårnormaltavARK,RIB,RIV,RIEogeventuelle andrerådgiverdisipliner(geoteknikk,akustikkosv) ENT Entreprenørietbyggeprosjekt Tilpasningsdyktighet 20 Egenskapendenhartilåmøtevekslendekravtil funksjonalitetogframkommersomenfunksjonav bygningensgeneralitet,fleksibilitetogelastisitet. Fleksibilitet Generalitet Elastisitet BA næringen 21 BAE næringen 21 AEC/O Frihettilplanendringinnensammefunksjon(foreksempel endringfracellekontorertilåpnekontorlandskap),dvs. reorganiserebruksarealeteksklusivbæresystem/kjerner. Frihettilendretfunksjon(foreksempelskoletilboliger,fra lagerbyggtilbilforretning/verkstedel.),dvs.evnetilåkunne oppfyllekravtilendredenyttelaster,brannsikring,etc.uten altforstoreinngrepogkostnader. Evnenenbygninghartilåutvideellerreduserearealer innenforengittgeometri.foreksempelmulighettilåkunne utvidemedtilbygg/påbyggelleråfjernedeleravbygningen Bygg oganleggsnæringen.norgestredjestørstenæring mednærmere200000ansatteogmerenn200mrd.kr.i årligomsetning.totalverdiskapingermerenn50mrd.kr. pr.år. Bygg,anleggs ogeiendomsnæringen.samlebegrepsomgir uttrykkforutviklingenmotnærmeresamarbeidmellombanæringenogeiendomsbransjen.entreprenørerkansamtidig værebyggherrerogeiere,ogeiernetilbyrnyeservice funksjonersomleddieiendomsutviklingen. AforArchitects,arkitekter,EforEngineers,ingeniører,Cfor Contractors,entreprenørerogOforOwners,eiere. 12

13 1.7.2 Bygg ogeiendomsforvaltning Bygningenietlivssyklusperspektiv Haugengavisin FDVU FMIntroduksjon fra en beskrivelseavlivssyklusperspektivetforenbygning. Livssyklusenforetbyggeprosjektgårfraidétil programmeringogprosjektering,tilproduksjonsfasen ogoverleveringavbygningen.dastarterbruksfasen somomfatterforvaltning,drift,vedlikeholdog utvikling,fdvu,avbygningen.bruksfasenerden desidertlengstefasen,denvarerfra20 30tilflere hundreår.inormalebyggeprosjektsomgjennomføres avoffentligebyggherrerinorgeregnervimeden levetidpå60år.iutviklinginngårutbedring, ombyggingogandreendringer. Bygg ogeiendomsforvaltning BenyttesdelvissynonymtmedFacilitiesManagement,menomfatteritillegg investerings ogkapitaldelensamtgrunneiendom.begrepetomfatteralleaktiviteter knyttettilforvaltningavenbygningoverhelelivssyklusen:planleggings ogbyggefase, bruksfaseogutfasingiformavavhending,restaureringellerriving.uttrykketbygg fortelleratforvaltningsobjekteterenbygning,menseiendomerenbetegnelsesom størrebyggforvalterebrukeromsinbygningsmasse,særligimarkedsmessigeog juridiskesammenhenger. 21 TabellenundererhentetfraNS3454 LivssykluskostnaderforbyggverkPrinsipperog struktur 22 ogviserpostersominngåribygg ogeiendomsforvaltning. Figur1 1,Livssyklusperspektivetforenbygning. 1 Tabell1,Sammenhengposter kostnader samlebegreperetterns FacilitiesManagementFM FasilitetsstyringerenoversettelseavdenengelsketermenFacilitiesManagement. UttrykkeneFacilitiesManagementogFacilityManagementersidestileistandardenNS EN FasilitetsstyringDel1:Termerogdefinisjoner 23.Standardendefinerer fasilitetsstyringsom: Integrasjonavprosesserienorganisasjonforåopprettholdeog utvikleavtaltetjenestersomstøtterogforbedrereffektivitetentilorganisasjonens primæreaktiviteter.fasilitetsstyringomfatteralleaktiviteterinnenforbegrepene FDVUSPetterNS FDVUSP Omfatteraktiviteteribruksfasenavenbygningslivssyklus:Forvaltning,drift, vedlikehold,utvikling,serviceogpotensialeieiendom(senærmereunderdeenkelte begreper).sammensetningenuttrykkerinnholdetibegrepetbygningsforvaltning,dvs 13

14 14 fasilitetsstyring.fdv begrepetbleinnførtidenførsteutgavenavns3454i1987.iden reviderteutgaveni2000erlivsløpskostnaderdefinertsomsummenav kapitalkostnadernogfdvu kostnader.sogpertilleggsposterforålageenkomplett kontoplanforbygg ogeiendomsforvaltning.ppotensialeterikkeåoppfattesomårlig kostnad,menenstrategiskpostforreinvestering 21. RådgivendeIngeniørersForeningharutgittboken: FDVU dokumentasjonfor bygninger:veiledningforeiendomsforvaltere,byggherrer,tiltakshavereogrådgivere 18, følgendedefinisjonerfrabokentasmedher: ForvaltningF Enoverordnetfunksjonsomomfatterledelse,planlegging,organiseringav arbeidsoppgaverinnenfor:leietakeradministrasjon,skatterogavgifter, forsikringsavtaler,loverogforskrifter,økonomiskforvaltning(budsjett,regnskap, nøkkeltall,årskostnader,analyser),administrativtansvar,arealdisponeringoghms. DriftD Omfatteralleoppgaverogrutinersomernødvendigforatbygningenmedtekniske installasjonerskalfungeresomplanlagtbådefunksjonelt,tekniskogøkonomisk. Oppgaveneomfatterbl.a.:Drift,Renhold,EnergiogRenovasjon. VedlikeholdV Omfatterarbeidersomernødvendigforåopprettholdebygningenogdetekniske installasjonerpåetfastsattkvalitetsnivå.gjørdetmuligåbrukebyggettilsitttiltenkte formålinnenforengittbrukstid.utskiftningeravbygningsdelermedkorterelevetidenn restenavbygningendefineressomvedlikehold.detervanligåskillemellomløpendeog periodisk/planlagtvedlikehold.løpendevedlikeholderikkeplanlagtearbeidersommå utføresforåretteoppuforutsetteskaderellermangler.spesieltfortekniskeanlegger detenflytendegrensemellomløpendevedlikeholdogdriftogettersyn.planlagt vedlikehold(intervallbundet/periodisk)erarbeidersommåutføresp.g.a.jevnog normalslitasjeforåhindreforfall.planlagtvedlikeholderpreventivtogforebygger skader. UtviklingU Arbeidsommåutføresforåopprettholdebyggetsverdiovertid,dvs.byggetstekniske verdiogproduktivitetiforholdtilnyekrav.dettearbeidetvilvarieresterkt.kravene kanværemotivertinternt(egnebrukere/avdelinger)ellereksternt(leietakere,marked, myndigheter). ServiceS Oppgaversomutføresforåstøtteprimærvirksomheten.Dettekan.f.eksværeIKTtjenester,kantine,post,transport,bistandvedflytting,etc.Kanogsåomfattedrifts og vedlikeholdsoppgaverknyttettilbrukersanlegg(f.eks.alarmanlegg,callinganlegg, telefon,etc.). PotensialetieiendomP Kostnaderrelaterttilrealiseringavutviklingspotensialetforeiendommen.Omfatter ogsårehabiliteringogstørreombyggingerinnenforsammefunksjon.(ns3454). Hovedpost8PotensialeieiendomertattinnsomettilleggtilNS3454medfølgende underposter:81 Ombygging,82 Påbygg/tilbyggog87 Utendørs.Potensialeieiendom erenstrategiskpostsomikkeermedilivssykluskostnadene,menifm kostnadeneog

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering (Tidligere Pro Teknologi) Byggets levetid fremstilt

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T T2 Oslo Lufthavn Gardermoen bakgrunn og nøkkeltall OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Del I. 140.000 m2 2010

Detaljer

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08 LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

BIM Bygningsinformasjonsmodeller:

BIM Bygningsinformasjonsmodeller: KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og Bygningsinformasjonsmodeller: Hva betyr det å gå fra «dokument tenking» til «objektbasert informasjonslogistikk tekning»? Lars Chr Christensen, senior

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF 8.5-2012 1 NBEF-seminar Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse. Stemmer leveransen med bestillingen? Vil prosjektert / bygget løsning fungere? Hva er konsekvensen av at bygget ikke er ferdig? Overing.

Detaljer

Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene

Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene Riktig løsning Riktig valg fra start til mål KS- i byggefasen/tester Stort sett ferdig Mangler i innflyttingsfasen Reklamasjoner Drift FDV OVERTAGELSE BYGGING

Detaljer

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter?

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Bygg ned barrierene Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Et foredrag på seminaret Byggefeilene skal

Detaljer

ITB /BIM / FDV ITB / BIM /FDV. Pro Integrated Management AS

ITB /BIM / FDV ITB / BIM /FDV. Pro Integrated Management AS ITB /BIM / FDV 1 ITB / BIM /FDV Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Byggherreombud, Integrator, Igangkjøring tekniske anlegg Eiendomsdrift, Sykehus, FM/FDV

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012

Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012 Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012 v/thomas Førland, Norconsult - Leder av SN/K 511 (komite for revisjon av NS 3454) Fremdriftsplan Høringsperiode: 26. juni - 19.september ( 26.) Komitemøte,

Detaljer

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen,

Detaljer

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011 KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen, senior rådgiver

Detaljer

Masterstudium i eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 13 21. 23. oktober og 18. 20.

Masterstudium i eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 13 21. 23. oktober og 18. 20. Masterstudium i eiendomsutvikling og forvaltning BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 13 21. 23. oktober og 18. 20. november 2014 BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger Læringsmål

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset Hvordan påvirker resultatet driftsfasen 1 Kostnader, nyttevrdi, fremtiden BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 2 2015.09.23 1 BIM, Hvor er I'en

Detaljer

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen BIM: Et teknologiskift i byggenæringen - På vei fra tegning til modeller - mer lønnsom og effektiv prosjektering Bjørne Grimsrud Avdelingsleder Forskning og Samfunn nå kommer BIM BIM= Bygningsinformasjonsmodeller/modellering

Detaljer

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad.

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad. GE P13 ebyggesak Innledning Denne prosessen omfatter søknad og behandling av søknad med BIM på åpent format IFC. Begrepet byggesak dekker dialog, søknad og behandling av saksbehandling av byggverk mellom

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012 PROSJEKT NR. 40 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 16. januar 2015 Kunnskapsreisen ledes av følgende ildsjeler Tor Øistein Andresen Steinar Rasmussen og,

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Viktig også for byggvaremarkedet Ved å ta i bruk moderne elektroniske verktøy i planlegging og prosjektering av bygg, åpner byggenæringen for effektivisering og

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015 SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator bs konferansen 2015 Hva er SamBIM? Innovasjonsprosjekt(BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Økonomi Støtte franfr 10,7 mill Egeninnsats fra

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset BIM hva skal den dekke! BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 1 BIM, Hvor er I'en 2 2014.03.10 1 NBEF initiert, Fmie, Mange aktører deltar 3

Detaljer

Livssykluskostnader/LCC

Livssykluskostnader/LCC Livssykluskostnader/LCC Workshop Oslo 26. april 2013 Bjørn Fredrik Kristiansen Agenda Hva er LCC? Beregningsprinsipper Bruk av LCC i ulike faser 2 Hva er LCC? 3 LCC LCC - Life Cycle Cost, tilsvarende livssykluskostnader

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Case Rikshospitalet FDV premisser

Case Rikshospitalet FDV premisser Case Rikshospitalet FDV premisser Professor / FoU leder Svein Bjørberg LCC forum 15. mai 2013 Hva skal jeg prate om? Erfaringer fra nytt rikshospital 2 Frem mot beslutning, slutten av 1980 tallet Fire

Detaljer

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014!

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014! OVERSKRIFT! -! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER TILGJENLIG FOR

Detaljer

Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 09 Vår 2010

Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 09 Vår 2010 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning BA 6101 Ombygging og forvaltning av bygninger EVU kull 09 Vår 2010 Læringsmål Emnet skal gi studentene kjennskap til byggeteknikk og rehabiliteringsmetoder for

Detaljer

prosjekteringsverktøy

prosjekteringsverktøy Markedets beste NYHET! DDS-CAD MEP 3D modellering på tvers av bransjene prosjekteringsverktøy Data Design System Er du ikke allerede bruker av DDS sine programmer? Benytt deg av juletilbudet omtalt lenger

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

LifeCycle BIM. Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning. Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge

LifeCycle BIM. Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning. Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge LifeCycle BIM Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen prosjekt leder FDVU BIM i en boks? Organisasjon

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Difis arbeid med LCC. BESLUTNINGSSTØTTE MED LCC - for gode anskaffelser Quality Hotel 33, Økern/Oslo. 26. mars 2015. Hans Olaf Delviken

Difis arbeid med LCC. BESLUTNINGSSTØTTE MED LCC - for gode anskaffelser Quality Hotel 33, Økern/Oslo. 26. mars 2015. Hans Olaf Delviken Difis arbeid med LCC BESLUTNINGSSTØTTE MED LCC - for gode anskaffelser Quality Hotel 33, Økern/Oslo. 26. mars 2015 Hans Olaf Delviken Seniorrådgiver, avdeling for offentlige anskaffelser Direktoratet for

Detaljer

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans HVA ER SAMBIM? Innovasjonsprosjekt (BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Støtte fra NFR 10,7 mill

Detaljer

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre Heleid av Norconsult 120 ansatte, jevnt god vekst Omsetning ca. 120 mill, positivt resultat i 21 år på rad Langsiktig profil 2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart i Forsvarsbygg, den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM (BygningsInformasjonsModellering) er

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Praktiske erfaringer med

Praktiske erfaringer med Praktiske erfaringer med åpen BIM Frokostseminar 28. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Åpen BIM på godt og vondt Organisasjon Kontrakt timeforbruk detaljeringsnivå/kvalitet Software Hardvare Oppsummering

Detaljer

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Tenke langsiktig i bygg, anlegg og eiendom LANGSIKTIGHET Per T. Eikeland Statens bygningstekniske etat http://kobe.be.no Smartere innkjøp gir bedre bygg Langsiktig og kompetent

Detaljer

BIM Bygningsinformasjonsmodeller:

BIM Bygningsinformasjonsmodeller: KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 BIM Bygningsinformasjonsmodeller: Fra «dokument tenking» til «objektbasert informasjonslogistikk tekning»? Lars Chr Christensen,

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Behandling: ÅPEN. F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc. Forfatter(e):

Behandling: ÅPEN. F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc. Forfatter(e): RAPPORT Rapportdato: Behandling: Gradering: Language 2006-10-26 ÅPEN UGRADERT Arkivreferanse(r): F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc Prosjektreferanse(r):

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Minikurs 1-1: Samordningsmodell Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Bakgrunn Skanska tok initativ i anbudsfasen til E18 Kristiansand Grimstad (OPS). Pilot ble utarbeidet i fellesskap av Skanska,

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Kursdagene 2011 Dagens og fremtidens bygninger Bruk av BIM for optimal energiytelse Samspill mellom byggherre og rådgiver

Kursdagene 2011 Dagens og fremtidens bygninger Bruk av BIM for optimal energiytelse Samspill mellom byggherre og rådgiver Sverre Bringsrud Fekjær og Ole Kristian Kvarsvik 5. januar 2011 Kursdagene 2011 Dagens og fremtidens bygninger Bruk av BIM for optimal energiytelse Samspill mellom byggherre og rådgiver 1 Agenda Bruk av

Detaljer

Statsbyggs BIM- manual

Statsbyggs BIM- manual Statsbyggs BIM- manual Hvorfor, hvordan, «do s and don t s» Frode Mohus fm@statsbygg.no buildingsmart Norge Tema: åpenbim Håndbok 2013-01- 24 Bakteppet * 2005: Første BIM- pilot i Statsbygg («HiTOS») *

Detaljer

Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft

Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft 6. mai 2014 Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft - STANDARDER OG VERKTØY VED OPPGRADERING OG REHABILITERING - REVIDERT NS 3424 TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK - HVA ER NYTT? PROSJEKTLEDER MERETE

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis Arkitekt, prosjektleder/fagansvarlig - skisserer, detaljerer og gjennomfører BIM prosjekter Jobbet med 3D og objekter siden 1995 Leder for IFC prosjektet Nye Ahus, 2005-2007 Ansvarlig arkitekt for BIM

Detaljer

BIM implementering & tekniske effekter

BIM implementering & tekniske effekter Høgskolen i Oslo og Akershus Ingeniørfag, bygg Konstruksjonsteknikk Bacheloroppgave 2012 Andreas Nøkkevangen, Joakim Stenhaug, Henrik Thurmann-Nielsen og Bjarte Tomren 30.05.2012 Forord Denne hovedoppgaven

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

Statsbyggs BIM-manual

Statsbyggs BIM-manual Statsbyggs BIM-manual Frokostseminar Oslo, 2010-04-28 Senioring. Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.no/bim Statsbygg stiller KRAV til BIM i prosjekter BIM manualen skal definere

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Overordnet perspektiv Bygg og eiendom er en av flere brikker i et helsesystem, som sammen

Detaljer