Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?"

Transkript

1 MagnusHøyem HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Kristiansand, Norgesteknisk naturvitenskapeligeuniversitet Fakultetforarkitekturogbilledkunst Instituttforbyggekunst,prosjekteringogforvaltning Mastergradsoppgave BildefraBIMCurriculum,Graphisoft

2 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET FAKULTETFORARKITEKTUROGBILLEDKUNST INSTITUTTFORBYGGEKUNST,PROSJEKTERINGOGFORVALTNING Oppgavenstittel: HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Dato: Antallsider(inkl.bilag):111 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn:MagnusHøyem,Kull :erfaringsbasertMasterprogramieiendomsutvikling ogeiendomsforvaltning FaglærervedNTNU:SveinBjørberg,professorII VeiledereiMulticonsultAS:ThorØrjanHolt,prosjektlederogInaGriegEide,rådgiver Ekstrakt: Oppgavenerinndeltifirehovedtemaogenhypotese: 1) FDVU dokumentasjon 2) BIM Bygningsinformasjonsmodellering 3) FDVU BIMogvurderingeravlivssykluskostnader 4) SuksesskriterierforimplementeringavBIMietbyggeprosjekt Hypotese:KanFDVU dokumentasjonheltellerdelviserstattesavbim? OppgavenbelyserhvorvidtBIMsomideologiogmedstandardisertedataverktøykanøke kvalitetogproduktivitetidriftsfasenavbyggetslevetid.deterforetattomfattende litteraturstudier,fireintervjuermedsentraleaktøreribim miljøetinorgeoggjorttre undersøkelserknyttettilcasestudienuniversitetistavanger. Detertrehovedkonklusjoner: 1) MedBIMprosjekteringfårbyggherrenetbestmuligbeslutningsgrunnlagforåvelge mellomalternativeløsninger.konsekvensenavvalgtløsningitidligfasesynliggjøres umiddelbartibyggetslivssykluskostnader. 2) Asbuilt BIMlevertmedkomplettFDVU dokumentasjonviltilfredsstillebruker, forvalterogeiersinformasjonsbehovtildriftsfasen. 3) EnfullskalaimplementeringavFDVU BIMbliravgjørendeforoptimalbygg og eiendomsforvaltning. Stikkord: 1.FDVU dokumentasjon 2.FDVU BIM 3.KanFDVU BIMerstatteFDVU dokumentasjon? MagnusHøyem Tlf.: e 2

3 Forord Gratulerermed100skapendeår! I2010jubilererNTNU.UniversitetetførersinhistoriehelttilbaketilopprettelsenavDet KongeligeNorskeVidenskabersSelskabiTrondheimi1760,hvorVitenskapsmuseetog Gunnerusbiblioteketstammerfra.I1910åpnetNorgesTekniskeHøiskole.Sidenharflere storefagmiljøervokstframitrondheim. DetharværtsværtlæreriktåstuderevedNTNU.Jegharsiden2007fulgtdet erfaringsbasertemasterprogrammetieiendomsutviklingog forvaltning.mastergrads oppgavenerbasertpåetselvvalgtemneogskalbelysepraktiskeogrelevante problemstillingerknyttettilfaget.denneoppgavenhartittelen:hvordankanbimbidratil bedrebygg ogeiendomsforvaltning? FlereavlandetsstørstebyggherrerkreveridagatbyggeneleveresmedBIM teknologi somproduktogprosess.bimeretmodernearbeidsverktøysomkanbrukesgjennom byggetssamledelivsløpforågenerereoptimalkostnad/nytteeffekt.buildingsmartteknologienkanbidratilbedrebygg,færrefeilpåbyggene,billigerebygg,merfor pengene,bedrekommunikasjonogbedrebeslutningsgrunnlagforkvalifisertevalg.det liggerstoreøkonomiskemuligheterigodstrategiskbygg ogeiendomsforvaltning. JegønskermeddetteåtakkefaglærereogforeleserevedNTNU.Spesieltviljegtakke faglærerforoppgaven,professoriisveinbjørbergogprofessorsirihunnesblakstadsom harfulgtvårtkullgjennomen3årsperiode.kull harhattjevnligesamlingeri TrondheimsamtenspennendestudieukeiManchestermedflerebedriftsbesøk.Faget VitenskapligemetoderbleundervistvedstudiestedetSanGiuseppediTolfaiItalia.Vifikk enspennendeomvisningogbyvandringiromahvorsveinbjørbergvirkeliggaoss inspirasjon.detgodesamholdetikulletharværtviktigogjegønskeråtakke medstudenterforallpositivitetogengasjementgjennomstudiet. VeiledereforoppgavenharværtrådgiverInaGriegEideogprosjektlederThorØrjanHolt, beggeframulticonsultas.jegønskeråtakkeforstudieplasshosmulticonsultaspå SkøyenogfagmiljøetvedSeksjonbygg ogeiendomsforvaltningforvarmmottakelseog imøtekommenhet.jegharsattstorprispådendagligekontaktenmedveilederneog mangegodekonstruktivetilbakemeldingerogrådunderveismedcasearbeidet UniversitetetiStavanger(UiS).Jeghåperpåvideresamarbeidogsåiframtiden. AvdelingslederTrondStupstadvedKruseSmithEntreprenørASharværtenviktig mentorogstøtteiarbeidet.jegserframtilviderearbeidinnendettespennendefeltet. JegønskerogsååtakkebuildingSMARTNorgevedEilifHjelsethforopplæringog økonomiskstøttetildeltakelsepåbyggreisdeg2009oggraphisoftnorgevedhalvor SandbuforopplæringsprogramiArchiCAD. TakktilMaiAnhThiLê,AsbjørnLambertsen,ØyvindJensen,BrynjulfSkjulsvikogBjørn Øklandforgodesvarvedintervjueneognyttigediskusjonerhøsten2009. Kristiansand, MagnusHøyem 3

4 Sammendrag HvordankanBIMbidratilbedrebygg ogeiendomsforvaltning?mastergradsoppgavener inndeltifirehovedtemaer.besvarelsenskalgjøreredefordagenskravtilfdvu dokumentasjonogfdvu klassifikasjonssytemer.videreskalresultateneavegen læringsprosessinnenbimbeskrives.oppgavenskalforklarehvasommenesmedfdvu BIMogsepåsuksesskriterierforimplementeringavFDVU BIM.Tilsluttskal hovedspørsmåletombim ideologiogbuildingsmartteknologikanbidratilbedre produktivitetogkvalitetibyggerieneidriftsfasenavetbyggslevetiddrøftesogbesvares. BIMerforkortelsenfordetengelskeuttrykketBuildingInformationModel.Detfinnes ikkenoegodtnorskord.vanligvisoversettesbuildinginformationmodelmed bygningsinformasjonsmodellmedbibeholdavforkortelsenbim.medbimmenerenoftest en3 dimensjonaldatabasertmodellavenplanlagt,ferdigstiltelleroperabelbygning.ofte brukesbetegnelsenbuildinginformationmodellingomprosessenågenereredatatil modellen. Programvareforålageenvirtuellmodellavdetferdigebyggetharværttilgjengeligsiden begynnelsenav1990tallet.meddeninternasjonalebuildingsmart organisasjonen oppleverbyggebransjenenomstillingtildatabasertinformasjonsutvekslingsomerblitt kaltetparadigmeskifteibygg,anleggs ogeiendomsnæringen. DennemastergradsoppgavenskalbelysehvorvidtBIMsomideologiogmed standardisertedataverktøykanøkekvalitetogproduktivitetidriftsfasenavbyggets levetid.deterforetattomfattendelitteraturstudier,fireintervjuermedsentraleaktøreri BIM miljøetinorgeoggjorttreundersøkelserknyttettilencasestudie.detvalgte casestudieterdetførstebyggeprosjektinorgehvorstatsbyggkrevdebimimplementerti leveransenavtonybyggveduniversitetetistavanger.denhistoriskeanbudsinnbydelsen bleannonsertpådoffin21.april2008. Deterutelukkendebenyttetkvalitativeundersøkelsesmetoderidenneoppgaven.Deter lagetentabellariskvurderingavvaliditetogreliabilitetavintervjueneogundersøkelsene knyttettilcasestudien.deteromfattendegjortredeforbegreperogteoriimetodedelen avoppgaven.teoridelenavoppgavengjennomgåraktuellekunnskaperinnenbim,fdvu BIM,FDVU dokumentasjonoglivssykluskostnader.resultatdelenavoppgaven sammenstillerintervjuerogundersøkelser.drøftingsdelensamleraltinformasjonstilfang fralitteratur,intervjuerogundersøkelserikonklusjonerinnenforoppgavetekstensmål. Detertrehovedkonklusjoner: 1)MedBIMprosjekteringfårbyggherrenetbestmuligbeslutningsgrunnlagforåvelge mellomalternativeløsninger.konsekvensenavvalgtløsningitidligfasesynliggjøres umiddelbartibyggetslivssykluskostnader. 2)Asbuilt BIMlevertmedkomplettFDVU dokumentasjonviltilfredsstillebruker, forvalterogeiersinformasjonsbehovtildriftsfasen. 3)EnfullskalaimplementeringavFDVU BIMbliravgjørendeforoptimalbygg og eiendomsforvaltning. 4

5 Innhold FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 INNHOLD... 5 FIGURER... 7 TABELLER INNLEDNING BAKGRUNN STUDIENSFIREHOVEDSPØRSMÅL HVORDANBESVARESPØRSMÅLENE BEGRENSNINGER INTERESSEKONFLIKT MÅLGRUPPEROGLESERVEILEDNING BEGREPEROGDEFINISJONER Byggeprosjektet/prosjektering Bygg ogeiendomsforvaltning Livssykluskostnader BygningsInformasjonsModell/BygningsInformasjonsModellering(BIM) PROGRAMVARE METODE FORFORSTÅELSE STUDIEFORMOGFRAMDRIFT INFORMASJONSINNHENTING Veiledning Seminarerogkurs Intervjuer,rekrutteringavinformanter CaseUniversitetetiStavanger,gjennomgangavundersøkelsene Litteraturstudier DRØFTINGAVMETODOLOGISKEPROBLEMER Aristoteles Kvalitativmetode Analyseavkvalitativedata Triangulering Validitet Reliabilitet Generaliserbarhet Intervjusommetode Casesommetode SWOT analyse BYGG OGEIENDOMSFORVALTNINGOGBIM BYGGEPROSESSENSFASER DAGENSKRAVTILFDVU DOKUMENTASJON Loverogforskrifter Standarder RetningslinjerforFDVU dokumentasjonforbygninger Retningslinjerforutarbeidelseavklassifikasjonssystem Prosjekteringsanvisningfordriftogvedlikehold IT verktøyibygg ogeiendomsforvaltning VURDERINGAVLIVSSYKLUSKOSTNADER(LCC) Loverogforskrifter Standarder Beregningsanvisningforbygninger

6 3.3.4 VerktøyforberegningoganalyseavLCC BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING BIM IFCIndustryFoundationClasses,lagringsformater IFDInternationalFrameworkforDictionaries,terminologistandard IDMInformationDeliveryManual,forretningsprosesser HvorforbrukeBIM? BIMibyggherrensstyringssystemer BrukavdRofus VerktøyforanalyseavIFC modeller Nyeverktøyforvurderingavlivssykluskostnader Nyeverktøyforfasilitetsstyring FDVU BIM GrunnlagetforenFDVU BIM FraUtførelsesBIMviaAsbuilt BIMtilFDVU BIM FDVU ANSVARETOGDEULIKEROLLENEIBYGGEPROSJEKT RESULTAT INTERVJUERVEDRØRENDELCC VURDERINGERIBYGGEPROSJEKTER Intervju1:Statsbygg Intervju2:Forsvarsbygg Intervju3:ProTeknologiAS Intervju4:NorconsultInformasjonssystemerAS CASESTUDIEBYGGEPROSJEKTUNIVERSITETETISTAVANGER Undersøkelse1:Bygg ogeiendomsforvaltningogbygningsinformasjonsmodeller Undersøkelse2:PlaniaFasilityManagementsystems Undersøkelse3:UtvekslingskravvedLCCvurderinger DISKUSJON BIM BrukavnyeBIM verktøy BIMipraktiskbruk FramtidigBIM verktøyanvendtibruksfasen HENSYNTILFDVU BIMITIDLIGFASE KRAVTILFDVU DOKUMENTASJON Byggherrensetterkrav? Byggherrensstategiskekrav VarierendekravtilFDVU HYPOTESE: KANFDVU BIMERSTATTEDAGENSKRAVTILFDVU DOKUMENTASJON? Styrker Svakheter Muligheter Farerogtrusler KONKLUSJON REFERANSER

7 Figurer FIGUR 1-1, LIVSSYKLUSPERSPEKTIVET FOR EN BYGNING FIGUR 2-1, ARISTOTLES` INDUKTIVE-DEDUKTIVE METODE, LOSEE FIGUR 2-2, KVALITATIV OG KVANTITATIV FORSKNINGSMETODE FIGUR 2-3, HESTESKO TILNÆRING VED KONTROLL AV FORSKNINGSMETODEN ETTER MOUM FIGUR 2-4, KLASSIFISERING AV CASE STUDIER ETTER BENT FLYVBJERG FIGUR 2-5, SWOT ANALYSE FIGUR 3-1, BYGGEPROSESSENS FASER FIGUR 3-2, BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSMODELL FIGUR 3-3, FDVU-DOKUMENTASJONEN I HELE BYGGVERKETS LIVSLØP FIGUR 3-4, FASER I BYGGETS LEVETID OG PÅVIRKNINGSMULIGHET FIGUR 3-5, FRAMDRIFTSPLAN FOR DOKUMENTASJONSARBEIDER FIGUR 3-6, ULIKE NIVÅER I EIENDOMSADMINISTRASJON. REF. MULTICONSULT AS FIGUR 3-7, PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM TFM-SYSTEMET FIGUR 3-8, STRUKTURERT MERKING: LOKALISERING, SYSTEM, PRODUKT FIGUR 3-9, ORGANISASJONERS BRUK AV IT-VERKTØY FIGUR 3-10, MODELL LIVSSYKLUSKOSTNADER, MULTICONSULT AS - SVEIN BJØRBERG FIGUR 3-11, BEREGNINGSMODELLER NIVÅ 1-3 RELATERT TIL FASE I BYGGEPROSESSEN FIGUR 3-12, BIM-TREKANTEN MED LAGRINGSSTANDARD-TERMINOLOGI-PROSESS FIGUR 3-13, INFORMASJONSFLYT MED OG UTEN FELLES UTVEKSLINGSFORMAT FIGUR 3-14, ILLUSTRASJON AV KONSEPTET BUILDINGSMART FIGUR 3-15, BESKRIVELSE AV IFC SKJEMA FIGUR 3-16, IFC-TREET PROPERTYSET SOM KNYTTES TIL IFCPROJECT FIGUR 3-17, E-HANDEL I FORSVARSBYGG FIGUR 3-18, ILLUSTRERER BRUKEN AV IDM FIGUR 3-19, TEKNISK ARKITEKTUR FOR IDM FIGUR 3-20, FORETRUKKET PROSJEKTERINGSPROSESS (CURT 2007) FIGUR 3-21, ØKNING I BRUK AV BIM FIGUR 3-22, ERFARINGER MED BRUK AV BIM I BAE NÆRINGEN FIGUR 3-24, FORDELER OG BARRIERER MED IMPLEMENTERING AV BIM FIGUR 3-23, MODELL AV MEMORIAL HOSPITAL COLORADO FIGUR 3-25, BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSMODELL MED BRUK AV BIM FIGUR 3-26, BIM PROSESSMODELL, FIGUR 3-27, VALGMENY FOR UIS BYGG 302, DROFUS TIDA FIGUR 3-28, UIS BYGG 302, SOLIBRI MODELL CHECKER FIGUR 3-29 LCCWEB NYTT LCC BEREGNINGSPROGRAM FIGUR 3-30 BIM OG ENDREDE FORRETNINGSPROSESSER FIGUR 4-1, INFORMASJONSUTVEKSLING FRA IDE TIL DRIFT MED IFC/ BIM FIGUR 4-2, STATSBYGG. LCC PROSESS I BYGGEPROSJEKTER FIGUR 4-3, ILLUSTRASJON AV NYBYGG VED UIS AV LINK SIGNATUR AS FIGUR 4-4, PROSJEKTERING BASERT PÅ BIM VED UIS AV MULTICONSULT AS FIGUR 4-5, OVERORDNET MÅL MED BRUK AV BIM VED UIS AV MULTICONSULT AS FIGUR 4-6, HOVEDELEMENTER I EN PROSJEKTERINGS BIM, UNIVERSITETET I STAVANGER FIGUR 4-7, PLANIA FANEBLAD FOR ROM FIGUR 4-8, PROSESSKART FOR IDM, LCC VURDERINGER FIGUR 4-9, LISTE OVER ROM, GRUPPERT FOR BYGG 302, SØK , DROFUS FIGUR 4-10, BYGG ETASJE, SOLIBRI MODEL CHECKER FIGUR 5-1, BYGGHERRENS LANGSIKTIGE STRATEGI FOR EIERSKAP

8 Tabeller TABELL1,SAMMENHENGPOSTER KOSTNADER SAMLEBEGREPERETTERNS TABELL 2, OVERSIKT OVER SOFTWARE, PROGRAMMER TIL BRUK I OPPGAVE TABELL 3, FRAMDRIFTS- OG AKTIVITETSPLAN FOR MASTERGRADSOPPGAVE TABELL 4, VALIDITET- OG RELIABILITETSVURDERING AV INTERVJU, ETTER MOUM TABELL 5, VALIDITET- OG RELIABILITETSVURDERING AV CASE UIS, ETTER MOUM TABELL 6, FDVU-DOKUMENTASJON STRUKTURERT ETTER NS TABELL 7, REV. NS EKSEMPEL KONTI STRUKTUREN TABELL 8, NØDVENDIG INFORMASJON FOR BEREGNINGSMODELL TABELL 9, FM-SYSTEM LEVERANDØRER TABELL 10, FASER, MODULER, RAPPORTER I LCCWEB TABELL 11, LCC I FORSVARSBYGG TABELL 12, UTSTYRSREGISTRERING, PLANIA TABELL 14, KOMPONENTREGISTRERING, PLANIA TABELL 15, VEDLIKEHOLDSRUTINER, PLANIA TABELL 13, UTSTYRSREGISTRERING TEKNIKSE DATA, PLANIA TABELL 16, DOKUMENTOVERSIKT, PLANIA TABELL 17, VURDERING AV UTVEKSLINGSKRAV, IFC - LCCWEB TABELL 18, PARAMETERE FOR UTVEKSLING TABELL 20, LISTE OVER ROM FOR BYGG 302, SOLIBRI MODELL CHECKER TABELL 19, BYGG 302 NETTO AREAL PER ETASJE, TABELL 21, ROM KUN I PROGRAM PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 22, ROM KUN I MODELL PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 23, ROM I MODELL MED DUPLIKATE ROMNUMMER PROSJEKT UIS BYGG 302, DROFUS TABELL 24, KONTROLL PROSJEKTERT MODELL BYGG TABELL 25, ENERGIBUDSJETT, PARAMETERE TABELL 26, EFFEKTBUDSJETT, PARAMETERE TABELL 27, BYGNINGSDELER TABELL 28, ENDREDE KRAV TIL LCC-VURDERINGER

9 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Byggnæringenkunnemeddagenskunnskaperlevertbedrekvalitetogproduktiviteti byggeriene.nyinnovasjonognyit teknologivilkunneøkekvalitetenogredusere kostnadene 9.Kostnadeneforbundetmedopprettingavbyggeskaderogbyggefeiler omfattende 10.Skadenekanofteførestilbaketilfeiliprosjekteringsfasen.Eiereavbygg oganleggharmyeåsparepåetgodtprosjektertoggodtutførtbyggverk.kunnskapog erfaringfraforvalting,drift,vedlikeholdogutvikling,fdvu,avbygningererviktigå innføretidligiprosjekteringsprosessene.brukavteknologisom Bygningsinformasjonsmodeller,BIM,ogbuildingSMARTernyearbeidsverktøysomgir storemuligheterforåstyreogkvalitetssikreatfdvublirhensiktsmessigivaretattien tidligfaseavbyggetslivssyklus.flerestoreaktøreribyggenæringennasjonaltog internasjonalthardesisteårenearbeidetforinnføringogøktbrukavdigital kommunikasjon.utviklingenavdigitaleverktøyakselerererogstorenorske flergangsbyggherrersomstatsbyggogforsvarsbyggkrevernåatdennyeteknologien tasibruk 11,12. NoenharkaltinnføringenavBIMibyggerieneforetparadigmeskifte 13,14.Tenkningen oganvendelsenavdenyeit verktøyeneernedfeltibuildingsmartideologien. buildingsmartarbeiderfor: 1. Åpeninformasjonsflytsomvilkvalitetssikreogeffektiviserearbeidetibyggets prosjekteringsfase,byggefaseogdriftsfase.dettevilreduserefeilogskader. 2. Utviklingavåpneinternasjonalestandardersomvilbidratilmereffektiv logistikkenkleree handelogbedrekontrollmedlivssykluskostnader, 3. OrganisasjonsutviklinggjennombuildingSMARTsomjobberpåtversav landegrenserforfremme,forvaltingogutviklingavdigitalestandardersom sikrerinteroperabilitet. 4. Utviklingavarenaerhvorstandardenebrukesogkanbevisesinnytteverdi. ForfatterenFinithJerniganharskrevetboken: BIGBIMlittlebim 13.Hanmeneratlittle bimkanrepresentereetnyttigdataverktøy.bigbiminnførtifullskalabringeroppdatert informasjoninnibyggerienesomernettbasert,somerkontrollertmotregelverkog forskrifterogsomergittihenholdtilglobalttilgjengeligestandarder.detteerbigbim fraidefasetildriftsfase. 1.2 Studiensfirehovedspørsmål Dennestudienhartittelen HvordankanBIMbidratilbedrebygg og eiendomsforvalting?.hovedspørsmåleterrettetmothvordanbimkanbedre produktivitetogkvalitetidriftsfasenavetbyggslevetid.allinformasjonometbyggkan idagproduseresoglagresidigitalemedier.detskalbelyseshvordanbimkanbidratil bedrebygg ogeiendomsforvaltning,knyttettilfirehovedtema: 1. UnderlitteraturogdrøftingsdelenvilkravenesomstillestildagensFDVUdokumentasjonbelyses.Dissekraveneergjennomgåttutfranyemyndighetskrav per1.juli2010.videreskalgjeldendeklassifikasjonssystemerbeskrives.rollen somfdvu ansvarligskalomtalesoghvordandenpåkortsiktvilbliendret. 2. Gjennomlitteratur,metode,resultatogdrøftingsdelenvildetblivisthvordan egenkompetanseinnenforbim teknologienerbyggetopp.egenpratiskerfaring medbim programvarevilbligjennomgått. 9

10 3. EttredjehovedspørsmålerrelaterttilFDVU BIM.Hvordankannøkkeltallfra FDVUkoblestilBIMoghvordankanBIM uttrekkgiverdifullinformasjontil brukere,fdvu ansvarligogeiereombærekraftigbygningsvernogreduserte driftskostnaderienbygningslivssyklusperspektiv.studienskalvurderenye metoderogverktøyforvurderingavlivssykluskostnader(lcc)ogfm systemer somkanutnyttebimsomprosessogprodukt. 4. Etfjerdespørsmålsomreisesioppgaveneromdetkanavdekkes suksesskriterierforimplementeringavbiminnenfdvu.byggeprosjektet NybyggvedUniversitetetiStavanger,heretterkaltUiS,skalbenyttessomcase. Tilsluttskalhypotesen KanFDVU dokumentasjonheltellerdelviserstattesavbim? vurderesienswot analyse. 1.3 Hvordanbesvarespørsmålene DefirehovedspørsmåleneinnenFDVU dokumentasjon,bimkunnskaper,brukavfdvu BIMogsuksesskriterierforimplementeringerdetarbeidetsystematiskogintegrert meditiden1.september2009til22.juni2010.metodedelenikapittel3vilomfatte studiefasene,grunnlagetforinnhentetinformasjonogdemetodenesomeranvendt. PraktiskerdetarbeidetmedoppgavenhosMulticonsultASogKruseSmithASsom beggeerstoreaktørerinnenutviklingavbimsomitstøttetideologiinorge.teoretisk vilmetodekapitteletdrøfteforholdvedrørendekvalitativemetoder,detstrukturerte intervju,caseanalyser,validitet,reliabilitetogtriangulering.oppgavenreisertilslutten hypoteseomfdvu BIMkanerstattedagenskravtilFDVU dokumentasjon.deter forsøktågjøreenswotanalyseavfdvu BIMtilsluttidiskusjonsdelenikapittel5. Perjuni2010erdetikkekjentatdeteråpenttilgjengeligeFDVU BIMapplikasjonersom møterdenyekravenetilfdvu dokumentasjon.statsbygganføreratdeennåikkehar erfaringermedbygg ogeiendomsforvaltningmedbrukavbimutoverspredte enkelterfaringer.statsbyggarbeiderimidlertidmeddettepåflerefrontermedmålå kunneutnyttebimfulltutogsåibyggetsløpendeforvaltning,drift,vedlikehold, omgjøring,ogavhending 15. Flereaktører,softwareprodusenter,buildingSMART organisasjoneninternasjonaltognasjonaltarbeidervideremeddissespørsmåleneogit løsningenviloverveiendesannsynligsnarligværetilgjengelig.implementeringbliren bransjeutfordring. 1.4 Begrensninger CasestudienUiSskulleværtfulgtsomenpraktisk deltagendeobservasjonstudie underarbeidethosmulticonsultashøsten2009.pågrunnavutsattoppstartav detaljprosjekteringenerikkedettegjortfulltutsompåtenkt.likevelersentrale momenterveddetteprosjektetbruktiencaseforåbelysebrukavfacilities Management(FM)systemeroglivssykluskostnadsanalyserog beregninger.standarder forfasilitetsstyring,prosjekt blirikketattinnioppgavensomhelhet,men hovedpunkterblirnevnt.vedrørendelitteraturutvalgoginformasjonsgrunnlagvisestil metodekapittelet,kapittel Interessekonflikt Jegharhøsten2009hatttilgangtilenlisenspåArchiCADversjon12og opplæringsprogrammetgreteshusetterensamarbeidsavtalemedgraphisoftved HalvorSandbu.Detteermeddeltveilederne. 10

11 1.6 Målgrupperogleserveiledning MålgruppeforoppgavenkanværestudenterinnenBygg ogeiendomsforvaltningog aktøreribyggefagenesomeriferdmedåtait verktøyibruketteranbefalingerfra buildingsmartnorge.deteråhåpeatkunnskaperogsynspunkterfraoppgavenkan brukesinternthosmulticonsultasogkrusesmithas. Oppgavenbeståraventittelside,forord,sammendragoginnholdsfortegnelse.Kapittel1 InnledninggirenkortoversiktoverbegrepeneFDVUogBIM.Oppgavenstittelogfire hovedtemagjennomgåsogdetsettesoppenhypoteseomfdvu BIMkanerstatteFDVU dokumentasjonidagensbyggeprosjekter.kapittel2gjennomgårstudiensarbeidsfaser, informasjonsgrunnlagogmetodeanvendelse.litteraturdelenikapittel3gjennomgår aktuellteoriknyttettildefirehovedspørsmålene.kapittel4gjennomgårresultaterfra litteraturstudier,veiledinger,intervjuer,casestudienogmindreundersøkelserav softvare.kapittel5drøfterlitteratur,metoderogresultaterogforsøkeråbesvaredefire hovedspørsmålene.hypotesen KanFDVU BIMerstattedagenskravtilFDVUdokumentasjon? drøftesienswot analyse.måleterbeslutningsstøtteforbestmulig praksisibyggeriene.kapittel6inneholdertrehovedkonklusjoner.sammendragmed enkeltejusteringermedfølgersomekstrakt.referanseneioppgavenersattoppetter Vancouver systemet Begreperogdefinisjoner Detervalgtåtadenneordlistenmeddefinisjoner,forklaringerogforkortelsermed underinnledingen.forkortelserogterminologivilblibruktutenytterligereforklaringer irestenavoppgaven Byggeprosjektet/prosjektering Eikelandharbeskrevetbyggeprosjektetirapporten Teoretiskanalyseav byggeprosesser 17.Hanbetrakterbyggeprosjektetgjennomtrehovedaspektersomer gjensidigavhengigavhverandre.detrehovedaspekteneerprodukt,byggeprosessenog prosjektorganisasjonen.byggverketellerprodukteterbeskrevetsomenoppgave,som gjennomprosjektorganisasjonensarbeidkonkretiseresogrealiserestiletresultat,en bygningelleretanleggibruk.oppgavensbeskrivelseogkarakter,kompleksitetog usikkerhetgirviktigepremisserformåtenprosessenleggestilrettepå,hvilkeaktører somdeltarogsamspilletmellomaktørene.samtidigvirkeraktørenegjennomsin forståelse,kompetanseoginteresserinnpåbeskrivelsenavoppgavenogdenvidere defineringenavprosjektet.sammenhengenemellomprosjektetsomenoppgavesom utviklestiletfysiskprodukt,prosjektorganisasjonenogbyggeprosessenersåmangeog sterkeatdetienbeskrivelseelleranalyseavetenkeltprosjektvilværenødvendigå kjennealletreaspektene,selvomfokusoginteresseknyttersegprimærttilettavdem. RIFbeskrivelseavroller/funksjoneribyggeprosessen 18 : Eier Byggherre Byggeleder Erdensomhareiendomsretttiletnærmerespesifisertobjektfor eksempelgrunnmedpåståendebygning. Erenfysisk/juridiskpersonsomfårutførtetbygge eller anleggsarbeid(byggherreforskriften ).Byggherrenvil opptresomtiltakshaversrepresentantibyggesakenovenforde andreaktørene. ErByggherrensrepresentantpåbyggeplassenmedansvarfor oppfølgingavframdriftogøkonomiiprosjektfasen. 11

12 Prosjekterende Kontrollerende Utarbeidernødvendiggrunnlag(tegningerogspesifikasjoner)som viserhvordanarbeidetskalutføresforatmyndigheterog byggherrensoppsattekravtildetferdigeproduktkanoppfylles. Kontrollererprosjekteringsgrunnlag,utførelseeller sluttdokumentasjoniht.kravstiltavoffentligemyndighetereller byggherren. Utførende Erentreprenørsomforestårutførelseogmonteringpåbyggeplass. Leverandør Erprodusentogunderleverandørtildeutførende.Dersomen leverandørforestårmonteringerdenneåansesomutførende. Roller/funksjoner definisjonergittavstatsbygg 19 : PGL Prosjekteringsgruppensleder ARK Arkitektienprosjekteringsgruppe RIB Bygningstekniskingeniørienprosjekteringsgruppe RIE Elektrotekniskingeniørienprosjekteringsgruppe RIV VVS tekniskingeniørienprosjekteringsgruppe PG Prosjekteringsgruppen(bestårnormaltavARK,RIB,RIV,RIEogeventuelle andrerådgiverdisipliner(geoteknikk,akustikkosv) ENT Entreprenørietbyggeprosjekt Tilpasningsdyktighet 20 Egenskapendenhartilåmøtevekslendekravtil funksjonalitetogframkommersomenfunksjonav bygningensgeneralitet,fleksibilitetogelastisitet. Fleksibilitet Generalitet Elastisitet BA næringen 21 BAE næringen 21 AEC/O Frihettilplanendringinnensammefunksjon(foreksempel endringfracellekontorertilåpnekontorlandskap),dvs. reorganiserebruksarealeteksklusivbæresystem/kjerner. Frihettilendretfunksjon(foreksempelskoletilboliger,fra lagerbyggtilbilforretning/verkstedel.),dvs.evnetilåkunne oppfyllekravtilendredenyttelaster,brannsikring,etc.uten altforstoreinngrepogkostnader. Evnenenbygninghartilåutvideellerreduserearealer innenforengittgeometri.foreksempelmulighettilåkunne utvidemedtilbygg/påbyggelleråfjernedeleravbygningen Bygg oganleggsnæringen.norgestredjestørstenæring mednærmere200000ansatteogmerenn200mrd.kr.i årligomsetning.totalverdiskapingermerenn50mrd.kr. pr.år. Bygg,anleggs ogeiendomsnæringen.samlebegrepsomgir uttrykkforutviklingenmotnærmeresamarbeidmellombanæringenogeiendomsbransjen.entreprenørerkansamtidig værebyggherrerogeiere,ogeiernetilbyrnyeservice funksjonersomleddieiendomsutviklingen. AforArchitects,arkitekter,EforEngineers,ingeniører,Cfor Contractors,entreprenørerogOforOwners,eiere. 12

13 1.7.2 Bygg ogeiendomsforvaltning Bygningenietlivssyklusperspektiv Haugengavisin FDVU FMIntroduksjon fra en beskrivelseavlivssyklusperspektivetforenbygning. Livssyklusenforetbyggeprosjektgårfraidétil programmeringogprosjektering,tilproduksjonsfasen ogoverleveringavbygningen.dastarterbruksfasen somomfatterforvaltning,drift,vedlikeholdog utvikling,fdvu,avbygningen.bruksfasenerden desidertlengstefasen,denvarerfra20 30tilflere hundreår.inormalebyggeprosjektsomgjennomføres avoffentligebyggherrerinorgeregnervimeden levetidpå60år.iutviklinginngårutbedring, ombyggingogandreendringer. Bygg ogeiendomsforvaltning BenyttesdelvissynonymtmedFacilitiesManagement,menomfatteritillegg investerings ogkapitaldelensamtgrunneiendom.begrepetomfatteralleaktiviteter knyttettilforvaltningavenbygningoverhelelivssyklusen:planleggings ogbyggefase, bruksfaseogutfasingiformavavhending,restaureringellerriving.uttrykketbygg fortelleratforvaltningsobjekteterenbygning,menseiendomerenbetegnelsesom størrebyggforvalterebrukeromsinbygningsmasse,særligimarkedsmessigeog juridiskesammenhenger. 21 TabellenundererhentetfraNS3454 LivssykluskostnaderforbyggverkPrinsipperog struktur 22 ogviserpostersominngåribygg ogeiendomsforvaltning. Figur1 1,Livssyklusperspektivetforenbygning. 1 Tabell1,Sammenhengposter kostnader samlebegreperetterns FacilitiesManagementFM FasilitetsstyringerenoversettelseavdenengelsketermenFacilitiesManagement. UttrykkeneFacilitiesManagementogFacilityManagementersidestileistandardenNS EN FasilitetsstyringDel1:Termerogdefinisjoner 23.Standardendefinerer fasilitetsstyringsom: Integrasjonavprosesserienorganisasjonforåopprettholdeog utvikleavtaltetjenestersomstøtterogforbedrereffektivitetentilorganisasjonens primæreaktiviteter.fasilitetsstyringomfatteralleaktiviteterinnenforbegrepene FDVUSPetterNS FDVUSP Omfatteraktiviteteribruksfasenavenbygningslivssyklus:Forvaltning,drift, vedlikehold,utvikling,serviceogpotensialeieiendom(senærmereunderdeenkelte begreper).sammensetningenuttrykkerinnholdetibegrepetbygningsforvaltning,dvs 13

14 14 fasilitetsstyring.fdv begrepetbleinnførtidenførsteutgavenavns3454i1987.iden reviderteutgaveni2000erlivsløpskostnaderdefinertsomsummenav kapitalkostnadernogfdvu kostnader.sogpertilleggsposterforålageenkomplett kontoplanforbygg ogeiendomsforvaltning.ppotensialeterikkeåoppfattesomårlig kostnad,menenstrategiskpostforreinvestering 21. RådgivendeIngeniørersForeningharutgittboken: FDVU dokumentasjonfor bygninger:veiledningforeiendomsforvaltere,byggherrer,tiltakshavereogrådgivere 18, følgendedefinisjonerfrabokentasmedher: ForvaltningF Enoverordnetfunksjonsomomfatterledelse,planlegging,organiseringav arbeidsoppgaverinnenfor:leietakeradministrasjon,skatterogavgifter, forsikringsavtaler,loverogforskrifter,økonomiskforvaltning(budsjett,regnskap, nøkkeltall,årskostnader,analyser),administrativtansvar,arealdisponeringoghms. DriftD Omfatteralleoppgaverogrutinersomernødvendigforatbygningenmedtekniske installasjonerskalfungeresomplanlagtbådefunksjonelt,tekniskogøkonomisk. Oppgaveneomfatterbl.a.:Drift,Renhold,EnergiogRenovasjon. VedlikeholdV Omfatterarbeidersomernødvendigforåopprettholdebygningenogdetekniske installasjonerpåetfastsattkvalitetsnivå.gjørdetmuligåbrukebyggettilsitttiltenkte formålinnenforengittbrukstid.utskiftningeravbygningsdelermedkorterelevetidenn restenavbygningendefineressomvedlikehold.detervanligåskillemellomløpendeog periodisk/planlagtvedlikehold.løpendevedlikeholderikkeplanlagtearbeidersommå utføresforåretteoppuforutsetteskaderellermangler.spesieltfortekniskeanlegger detenflytendegrensemellomløpendevedlikeholdogdriftogettersyn.planlagt vedlikehold(intervallbundet/periodisk)erarbeidersommåutføresp.g.a.jevnog normalslitasjeforåhindreforfall.planlagtvedlikeholderpreventivtogforebygger skader. UtviklingU Arbeidsommåutføresforåopprettholdebyggetsverdiovertid,dvs.byggetstekniske verdiogproduktivitetiforholdtilnyekrav.dettearbeidetvilvarieresterkt.kravene kanværemotivertinternt(egnebrukere/avdelinger)ellereksternt(leietakere,marked, myndigheter). ServiceS Oppgaversomutføresforåstøtteprimærvirksomheten.Dettekan.f.eksværeIKTtjenester,kantine,post,transport,bistandvedflytting,etc.Kanogsåomfattedrifts og vedlikeholdsoppgaverknyttettilbrukersanlegg(f.eks.alarmanlegg,callinganlegg, telefon,etc.). PotensialetieiendomP Kostnaderrelaterttilrealiseringavutviklingspotensialetforeiendommen.Omfatter ogsårehabiliteringogstørreombyggingerinnenforsammefunksjon.(ns3454). Hovedpost8PotensialeieiendomertattinnsomettilleggtilNS3454medfølgende underposter:81 Ombygging,82 Påbygg/tilbyggog87 Utendørs.Potensialeieiendom erenstrategiskpostsomikkeermedilivssykluskostnadene,menifm kostnadeneog

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren 2006. Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger

Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett Vidar Samson Vik Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMATION FLOW IN THE BUILDING PROCESS with a focus on the interaction between architect and structural engineer

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM Ola Randby Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Frode Olav Drevland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROCESSES AND MULTIDICIPLINARY COMMUNICATION IN PREPROJECTS WITH USE OF NEW TECHNOLOGY Katrine Solheim UNIVERSITETET FOR MILJØ-

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer