Sandefjord Håndverks- og Industriforening. Protokoll. Styremøter. Generalforsamlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Håndverks- og Industriforening. Protokoll. Styremøter. Generalforsamlinger"

Transkript

1

2

3 Sandefjord Håndverks- og Industriforening Protokoll Styremøter Generalforsamlinger

4 Sandefjord 1-låndverks- og Industriforening Innkalling til styremøte tirsdag den 12 april -88 kl Dagsorden : 1.) Gjennomgå referat fra styremøte 1/ ) Sjekke framdrift på nye postkasser og ny tavle i trappegang. Hyller i kjellerbod. 3. ) Er det behov for et låsesystem i bygget? 4. ) Begynne å vurdere taket på det gamle bygget/alt påbygg?? 5.) Påmeldinger til Generalmøt e t mai. Fristen for påmelding er 15. april. 6. ) Fylkesårsmøtet (skriv) 7. ) Tariffoppgjørsmåte ( " ) 8.) Møteprogram for 1988 klart for utsendelse ro/referat fra Generalforsamlingen. Foreningesmøtet Fra mmøtet må styrkes. 9. ) Nye medlemme r!!! 10.) Mesterannonse. 11. ) Eventuelt. Slutt ca kl Møteplan for styremøter i 1988/89 Kl tirsdager hos J " Husk å gi beskjed hvis du er forhindret fra å komme i møte.

5 ~ ~ -

6 i Sandefjord 1-låudverl~s- =.;:=:-.-::--:::.:=---= -:=-=.:::.==== = = = = = -og lrulustnforening Innkalling til styremøte tirsdag 10 ma i Kl r l V [/--- Dagsorden : 1. ) Ref. styremøte 12. apr il. 2. ) ENØK-tiltak (v/tore Olsen) 3. ) Seilerholmen lørdag 4. juni (v/fes tkom.) Kontaktperson Seilerholmen: Elle n Scheldrup. Båttransport : Tore Olsen. Hva betalte Foreningen ut totalt ifjor?? ( Anders Heimdal) 4. ) 5. ) 6. ) 7. ) Lage instruks for huskomite og festkomite. Nye medlemmer. Husk å ta med søknadsskjemaer fra "Nye medlemmer'' du har kontaktet. Tor Morten Hem har jeg ikke f Att søknad fra. (Roy Holth) mai arrangement. (Plakat) Ev entuellt. Møtet slutter kl _ Det er ønskelig at noen kan bli en times tid til, for rydde i foreningens utstyr i kj eller, og montere hylle Med hi lsen

7 li Sandej/ord 1-iåJJdver/{s- og lndusir~forening =-=.,.-===-==--==========,= ================ Innkalling til styremøte tirsdag kl Dagsorden : 1.) Medlemsmøte Program- innbydelse- mus ikkpris - bevertning - påmelding. 2. ) 3. ) 4. ) Høstens rest. møter. Program diskuteres. N. O. H. Vestfold. Velge styremedlemmer til Fylkeshåndverksrådet. Vedlikeh~ld gården. ENØK tiltak v/tore Olsen. 5.) Nye medlemmer. Hvor mange hittil og hvem? 6.) Eventuelt Bespisning Gi beskjed hvis du ikke kan møte.

8 ~ - ~.vcd(~~l/?~~~ ~ 0 _0~~- -- b--tv~ -~ -~c~_ ~~ c ri?--1(?1/~~ u~uz~ /.LP---.L_".;:. /0~~ =-- -- ;}Lø~~,--; -tztr~-~ø~c 4~ tc;_~--t!uz/lr ~ ~~<' o

9 Sa ndejford l lc!jtdved!s- ug l ndustrifvrening -~ =...:.:-==- =- -=---=:=-=-=- ==== ==-===:-:-=--::= 1- Innkalling til Styremøte tirsdag Kl På s t yremøtet stilte vi kun 2 mann, så følgelig ble en del saker utsatt til dette møtet. Dagsorden. l. 2. ) 3. ) l l 1.) 4. ) 5. ) 6. ) 7. ) 8. ) Høstens møteprogram. -muligens forandre program Teatertur til Oslo 12 og 13 november. I nnbydelse og påmelding. Vedlikehold gården. Ettersyn av taker, ventilasjon etc. Tak i port males. Vindfang-matter byttes. Leiekontrakt med Sjømann. Kan vi ta tilbake Damesalongen og leie denne ut til kontor o. l. N. O. H. -Ves t f old, Velge styremedlemmer til Fylkeshåndverksrådet. Nye medl emslister - Div. skriv : Eventuelt. ajourført TV-aksjonen -88, Mesterreklame. Jeg håper på et godt frammøte denne gang. Hilsen

10

11

12

13 ; t \~~.. -- Sand~{jord 1-Jåndverl~s- og Industriforening --- ==== ======:,_:.;;:================== ::_-. -:.-.~.--::;.=:.::: = -=-=--==-- INNKALLING TIL STYREMØTE 6. desember KL (merk tinen) l _ f,--- ' --- l r: Da dette skal være et avsluttende julemøte, skal vi ikke ta opp noen s pesielle saker, men komme litt inn på følgende : 1. ) Vinmøtet vårt den m/damer. Festkomiteen i samarbeide m/ragnhild Jacobsen og Gunlaug Aakerholt utarbeider et sanghefte for foreningen til dette møtet. 2. ) Annonsekampanjen. 3.) Alfred Bjørvik kom med for slag om å beholde "Damesalongen" som eget møtelokale. Vi kan jo vurdere om det har noe for seg. 4.) Det nye lovforslaget må være ferdig til Generalforsamlin 5. ) Ordet fritt. l ' il li ' r Nestestyremøte er 10. januar Med hilsen , f - ---

14

15 <-~ ~---~

16

17

18

19 Saudejj'ord 1-låndl't!rks- og lncluslrtj(lreniuf, Foreningens medlsmmer innkalles herved til den 76. Generalforsamling fredag den 10. mars KL Dagsorden: 1. ) Årsberetning. 2. ) Regnskap ru/revisjonsberetning. 3. ) Fastsettelse av kontingent og bevertningsavgift. 4. ) Budsjett. 5.) Foreningens l0ver. (Vedtatt utdeles.) l 6.) Valg. Styret haper pa et godt frammøte, og at a l le kan delta pi den tradisjolelle middagen etter g~neralforsamlingen. Ludl ha~ lovet oss et velsmakende måltid. Pi grunn av bevertningen ønsker vi påmelding innen til Anders Heimdal tlf eller til Reidar Johansen " og Vent ikke til siste dagen med påmeldingen. VEL MØTT Hilsen styret P.S. På vanlig måte utlegges styrets årsberetning og regnskap før generalforsamlingen.

20 Sandefjord Håndverks- og Industrzforening AR S BER E T N ING 1988/89. SANDEFJORD HÅNDVERKERFORENING. l STYRESAMMENSETNING 1988/89. Formann: Nestfonre.nn: Styremedl: Varamenn: Sekretær: Reidar Johansen Tore Olsen Roy Green Tor Michelsen Roy Holt Gunnar Buer Ragnar Holand Tam Svendsen Anders E. He.im:ial Det har vært avholdt lo styrerrøt.er, nesten 100%. Frerrrnøte til disse har vært PI...ENUMSMZY.I', TURER, FESTER E'IC: 29. april 17. rrai 28. rrai 4. juni 26. august 30. september 28. oktober nov. 25. nov. 27. januar februar 10. mars - arbeidsledelse V/Tor I.øwholt 14 medlemmer - sammenkomst hos Ludl etter barnetoget, - fullt - Norges Håndverkerforbunds generalmøte på Geilo, fonre.nnen, - fest på Seilerholrnen ro/damer og venner - 18 medl. (totalt 44 stk) - festmøte ro/damer E. Ludl forteller om ma.t og bordets gleder, 20 medlemmer (totalt 34 stk) - Tor carlsen fargekopieringsreklarne 8 medlemmer - Førstehj elp på arbeidsplassen og i hjemmet v/hjelpekorpset, 18 medlemmer - Teatertur til Oslo ro/damer Les Miserables, 15 medl. / (totalt 30 stk) - Svennebrevfest ro/damer, 15 medlemmer (10 ledsagere + 36 svenner, ialt 61 deltagere) - Anne Ludl forteller om vin, ro/damer 20 medl. (totalt 37) - Rolf P. Andersen om NHO, 13 medlemmer - Generalforsamling.

21 GENERELT. ~jennomsnittelig fremmøte ligger på medlemmer. Det. er det samne som året før. Fremmøtet er noe bedre på de nøter hvor damene er med, men vi kan jo.ikke ta damene med på alle møter. En målsetting for det nye styret bør være å øke fremmøtet til minst 20 medlemmer i gjeiu1omsnitt. Dette kan gjøres blant amet ved å øke medlemstallet. Vi har fått inn 10 nye medlemmer. På teaterturen til Oslo kunne vi fått med flere medlemmer, men det begrenset seg til antall bestilte billetter. Dette var en populær tur som bør gjeiu1omføres som tradisjon hvert år. Til sveiu1ebrevfesten kunne vi også fått flere medlemmer med, men antallet var begrenset til spisesalens kapasitet. Styret bør også i fremtiden sende ut referatet til alle medlemmer slik at styrets planer og arbeide med hensyn til bygget og foreningsvirksomheten gjøres kjent for medlemmene fortløpende. Vi får stadige reprimander fra vår sekretær om at vi spiser for mye på nøtene. Vi har lovet å rette på dette, uten at det skal gå på bekostning av det sosiale samværet som er meget viktig. Hvis vi bruker mer penger til bespisning må vi også se det positive i, til flere vi er på møtene jo større blir foreningens subsidieringsbidrag. MARI<EDSFØRING. Foreningen er nå igang med en amonsekampan j e som er laget av reklamerådgiver Sven Erik Lund. Markedet har ikke vært det beste i Qet siste så vi fikk en akseptabel tilslutning fra medlemmene. VEDLIKEHOLD GÅRDEN. Foreningen har også iår foretatt en omfattende oppgradering av gården. Det viktigste er ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning. Dette arbeidet er nå fullført, og vi har fått et ENØK-lån på kr , til meget gunstige betingelser. Videre har vi pusset opp trappeoppgang og malt alle de nye vinduer som er satt inn i bygget de siste to år. Det er foretatt reparasjoner etter vannskade fra tak, men dette arbeidet får vi dekket på forsikringen. Damesalongen er fradelt Sjømannsforeningens lokaler med lydisolert vegg og pusset opp. Kontraktsforhandlingene om utleie til kontor pågår. Etter generalforsamlingen vil det også bli satt igang forhandlinger om utleie av tilflutktsromnet til møtevirksomhet/kunstgalleri. Alle andre kontrakter er fornyet og vår sekretær har forhandlet seg frem til avtale foreningen som gårdeier bør være fornøyd med. Gården er nå i så bra stand at det nye styre kan innstille ytterligere vedlikeholdsarbeider et par år og heller.få regnskapet i balanse ved å nedbetale gjeld.

22 I løpet av derme tiden bør styret seriøst vurdere hva som er fornuftig og økonomisk forsvarlig å gjøre med taket på det gamle bygget 1 eventuelt å planlegge et påbygg. EKSTERNT. Vi er nå gått inn i den nye organisasjonen NHO. Hvordan dette vil virke for foreningen og medlemmene er det for tidlig å si noe am. Vi har tro på og håper at utviklingen blir positiv. Rune Abrahamsen sitter som nestleder i NHO Vestfold. Roy Green og Roy Holt er av styret valgt til å representere på fylkets håndverksråd. Vi regner med at disse tre vil holde oss orientert am hva som foregår innen organisasjonen. MARKEDSSITUASJONEN. I årsberetningen på forrige generalforsamling ble det nevnt at vi på sikt måtte regne med en tilstrarmning i arbeidsmarkedet. Dette har dessverre vist seg å stemne. Allikevel har jeg det inntrykk at de fleste av våre medlernner har full sysselsetting 1 men prisene på anbud er gått noe ned. Det virker som am det kun er de største firmaene som har hatt sysselsettingsproblemer. Situasjonen synes å ha bedret seg så jeg tror vi bør se med optimisme på fremtiden. En ting er i et hvert fall helt sikkert, ingen har hatt problemer med snømåking og store utgifter til fyring på arbeidsplassene i vinter. Til slutt vil jeg ønske det nye styret et godt arbeidår og oppfordrer medlemnene til å slutte opp om alle arrangementer. Det er den største hjelp og moral ske støtte de kan gi styret. Reidar Johansen form:mn

23 ØKONCMI 'l<'oreningens regnskaper for 1988 gir som resultat et underskudd på gårdsdriften og et overskudd på foreningsdriften. Realiteten er imidlertid at uten gårdsdriften ville begge regnskaper på det nærmeste balansere. Undertegnede sekretær og gårdsbestyrer gjennom 8 år kan på nytt konstatere at foreningens økonomi både som forening og som gårdeier er i sterk bedring. Styret har i 1988 likeledes engasjert seg aktivt i det betydelige arbeid som en fortsatt renovering av gården har medført. At styret også har vist at rekruttering til vår forening er Irnllig å gjennomføre og positive holdninger fra eksisterende medlemner har klart å gjøre foreningens arrangementer populære med rimelig bra fremmøte gjør det lettere å arbeide med foreningens virksomheter også som sekretær. GÅRDSDRIFTEN. Som formannen allerede har. redegjort for har det v.ært foretatt store vedlikeholdsarbeider også i Således er regnskapsført vedlikeholdskostnader for ialt ca. kr ,-. Vi bar som nevnt. IIDttatt et ENØK-lån i 1989 som bedrer gårdens f.inansielle stilling. Etter mitt syn bør styret i inneværende år dempe sitt ønske om ytterligere vedlikeholdsarbeider slik at det bringes balanse i gårdsdriften idet vi gjennom 2 år har akkumulert et underskudd på ca. kr ,-. Hyggelig er det imidlertid å høre positive uttalelser fra våre leietagere som setter pris på at utleieren pusser opp i den (Jrad som vi gjør. På inntektssiden er selvsagt leieinntektene helt avgjørende. Av regnskapet vil man se at leieinntekter i 1988 økte med hele ca. kr ,- i forhold til foregående år. Ser man på utviklingen gjennom de seneste 6 år, da mitt arbeide med kontraktsgjennomgang startet, har gården øket sine leieinntekter med hele kr ,-. Dette har v.ært helt nødvendig for å bringe sunn økonomi inn i gården og indirekte inn i foreningen. I løpet av 1988 er forhandlet ny leiekontrakt for Sjømannsforeningen, og etter meget langvarige forhandlinger kom man frem til et kompromiss hvor Sjømannsforeningen avsto fra den såkalte Damesalongen samtidig som leienivået ble bragt opp på et mer realistisk nivå. I foregående års beretning uttalte jeg at leieforholdene i 3. etasje av meg ble oppfattet som "nøkkelen" til en fullverdig gårdsøkonomi, og det er min oppfatning at vi har kommet frem til en løsning som ikke bare er akseptabel for gårdeier, men også tjener leietageren. Ved utløpet av året ble det likeledes igangsatt forhandlinger av ny kontrakt for forsikringsselskapet, - forhandlinger som forlengst er avsluttet. Etter mine foreløpige beregninger,- hvor jeg også har stipulert inn en leie for det ledige kontorlokalet, bør våre leieinntekter i 1989 passere kr , -. I tillegg kommer refusjon av kommunale utgifter og andre fellesutgifter samt leie for parkeringsplasser.

24 l FORENINGSDRIFTEN. Vårt eget lokalbehov har i det foregående år vært løst ved at mzstevirk.somheten finner sted i det minste selskapslokalet, salongen, hvor vi også har fått innredet en vegg med foreningens eiendeler og bilder. Restauratøren gir oss førsteklasses service under såvel foreningsmøtene som under den etterfølgende bespisning. Det er med glede jeg konstaterer at de kritiske røster som lot seg høre da vi avsto fra egne foreningslokaler, - nå har stilnet. Det synes som om alle våre medlemmer er innforstått med at den foreningsdriftsform vi nå har funnet frem til tjener foreningen og foreningens medlemmer. Sam tidligere nevnt av formannen har sekretæren gitt uttrykk for at man må spare noe på foreningens subsidier ing av bespisning. Dette syn har fått forståelse i styret og bør være gjenstand for nærmere drøftelser når nytt styre blir valgt. Dog skal opplyses at vi i 1988 har mottatt tilskudd til svennebrevutdelingsarrangementet fra Sandefjord kommune med kr ,- og med tilskudd fra fylkeskassereren i Vestfold fylke med kr ,-. Dette arrangementet ga faktisk "overskudd" for foreningen. Kontingentinngangen har vært meget tilfredsstillende. Den pågående annonsekanpanje har fått rimelig bra oppslutning og bør danne grunnlag for aktiv markedsføring av "mestennerket" med de kvalitetskrav foreningens medlemmer hver og en bør stå for. Rekruttering av nye medlemmer må også skje og det er utvilsomt mange verdige kandidater i vår by som bør være hjertelig velkomnen i vår forening. Den sosiale linje med stor deltagelse av damene bør ikke skremme noen fra å bli nytt medlem. Kontingenten ble i 1988 øket til kr. 450,-. Undertegnede sekretær har overfor styret foreslått, - og styret har sluttet seg til dette forslag, at generalforsamlingen fastholder denne kontingent. Selv om arbeidet med Sandefjord Håndverks- og Industriforening både hva angår gårdsdrift og foreningsdel til tider kan være svært så krevende hva angår tidsforbruk, vil jeg avslutningsvis gi uttrykk for at dette verv også gir den glede det er å bli kjent med nange hyggelige håndverkere i vår forening som er innom sekretariatet. i den grad medlemnene ønsker sekretærens faglige korrpetanse er de selvsagt hjertelig velkommen til det. Da formannen Reidar Johansen ikke stiller til gjenvalg finner jeg det riktig å understreke at hans formannstid har vært givende også for sekretæren idet Reidar Johansens fantasi og entusiasme har smittet over på oss alle. Sekretariatet ser frem t et like godt samarbeid med det nye styret. L. --~. dråloclsbestyrer l sekre.

25 SANDEFJORD HÅNDVERKS- ex; INDUSTRlFORENLNG. Resultatregnskap gårdsdriften. Inntekter: Kto Husleier.... " Refusjoner vann, kloakk og renov. " Andre inntekter Utgifter: Kto Gårdsbestyrelse.. " H\.norarer Ka,m.skatter & avg.,, " Forsikringer Vedlikehold Vann,kloakk & renov " Vaskehjelp Tlf.,porto, rekv. " Øvr.ornk.gården... " Avskrivninger. " Renteutgifter. " Skatter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Underskudd: , , 02 Resultatr egnskap foreningsdriften: Inntekter: Kto Kontingenter , , Andre inntekter =1=-1.;._;:. 9:...;:3:...;.7...~..---t--..;...7.;...;.1;;;,.;;3~4_.._ , , ,60 100,- 700, , OOO..z..:::_ Budsjett 198~ , , , , , , , , , , , , ,- 0, , ,- ======= Overskudd , ,- Utgifter:. Kto Honorarer. " " Tlf.,porto,rekv Øvr.ornk.forening Kontingent lokalleie. 625, , ,40 100, - 700, , ,90 o , ,- ' , , ' Overskudd: , , , ,- == ======= Overskudd.

26 l SJ\NDEPJORD HÅNDVERK- OG INOUSTRIPORENINC. GENF.RJ\LTIJ\Li\NSE.. \kl i v;t: l fjrr l fjr7 "' 1" ~~~--~-----~~---t----~~-~~~ss~l~ -v~n~= ~---~-,~c1~o~ l~q~~~7~ l Jr 'l 1 i l 1 1!'l ', l!lu l ; til knnr-inp,flllt.... 1'. \.~ n i 11)', , , ,46 54.lt90, , ,54 ============================ Kreditorer Pante~jeld Sjømnnnsforcnin~cn S<tnclef jorclb~nkcn Partialobl.lfm.... Leieboerinnskudd.... Egenk~pi tal , ,46 1)0.000, trtk l' 1 r 1, ~I,B(). ()').l SB')L,: <)3. 859,58 ~!trlu. OS. l 5BG4.: 861, :2L,H(). O<J. l09b2: , , , , , , ,- 51S.ll8, , ,- 4:?..S00, , ,.' ,54 ==============~============= Sandefjord, den

27 :it&-~~ --~~---.=--=========--- --~---_ thtt(.11/ Z~~~...:... ~-=----'-- ~

28 Sandefjord Håndverks- og Industriforening Innkalling til styremøte tirsdag Kl Dagsorden a. Gjennomgå refe~at fra styremøte Anons_ekampan j e. T~ykt<i ;'lg u.; rttg lct/34'? Vurdering av taket på det gamle bygget? M~teprogr a m for 1989 (Sendes med r ef erat fra generarforsamlingen) Nye medlemmer? Fadder ved første møte? Utleie av damesalongen i orden? Eventuelt. Mø te'pl an for styremøter i 1989/90 kl tirsdager hos L u dl a.a.a9-5.9.aa- 10.1o.a ~90. Husk å gi beskjed hvis du er forhindret fra å møte VEL MØTT Med hilsen ~~~

29 -

30 - 9.~~~~~ ~~-cf:h~ ~ l J]2_~;?v-v~_ ~-----~~- -~- ~~.-"~._.XX - ~-- ---~---

31 ~ - _ ---~ 2_ ~ ~ Lsa~ l -

32 ~- ~L -==--~~_2S},_ c ~. ~- - ~-- 'y hu~_ ~ cb- -~ _ ~ -_L:MLL ~,AAÅ d2_ --- ~vvk_~ciam~ - ~~'~ ~ ----~-~-~he~~~~- - i_~~~ ~~Q.L~.~ ~-~ ~~~~~~ -~-~

33 l ~,

34 ~ - -

35

36

37 ~

38 --, --- =---~~.- -_ =2>-~~--fk: = _ ~-- --~ ~ -~ ~> -~- : - ~-

39 [) ~ r l ~ q O ~ d:o. (\.A.A.A.c,.-f~ a,jjaurofu= ~ C)M~ 1~ :r=-~~.,. 5 l J 1

40 r l~ ~ ~~)============S=a=n=d=e!J=jo=r=d==fi=a= 1=1d=l='e=r=k=s-==o=g=l=1=7d=u=s=tr=~=o=re=1=1i=nb=6================ Foreningens medlemmer innkalles herved til den 77. generalforsamling fredag den 30. mars 1990 kl Dagsorden: l ) Årsberetning. 2) Regnskap ro/revisjonsberetning. 3) Fastsettelse av kontingent. 4) Budsjett. 5) Valg. På vanlig måte utlegges styrets årsberetning og regnskap før generalforsamlingen. Styret håper på et godt fremmøte, og at alle kan delta på den tradisjonelle middagen etter generalforsamlingen. På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding innen til Anders Heimdal Tor Michelsen tlf eller " Vent ikke til siste dagen med påmeldingen. VEL MØTT! f 1 1 Hilsen styret

41 Sandefjord Håndverks- og Industriforening ÅRSBERETNING 1989/90. SANDEFJORD HÅNDVERKS- OG INDUSTRIFORENING. STYRESAMMENSETNING. \ \ Formann: Tor Michelsen Viseformann: Roy Green Styrernedlemmer:Gunnlaug Riis Aakerholt, Roy Holt Rolf Undseth Varamenn: Sekretær: Gunnar Buer Torn Svendsen Bjørn Karlsen Anders E. Heimdal Styremøter: Det er avholdt 10 styremøter i løpet av foreningsåret. Det har vært meget godt fremmøte. PLENUMSMØTER GENERELT. Våronn i haven v/g.riis Aakerholt 17.rnai treff hos Ludl e;barnetoget Seilerholrnen rn/darnerjvenner Norad i Afrika rn/darner v/c.a. Hansen Arbeidsformidlingen, Ytelser og tjenester v/ Odd E. Martinsen Foreningen Gamle Sandefjord v/a.lund Svennebrevutdeling og fest ro/damer Skatteproblematikk, bedrift/pers. v/tom Carlsen Byggeledelse v/alfred Bjørvik, Steinar Berg, Svein Roberg Generalforsamling 19 medl. fullt hus 44 stk 24 stk 18 medl stk. 24 stk. 20 medl. Oppslutningen til medlemsmøtene viser en liten fremgang fra tidligere år. Med et frammøte på ca. 20 medlemmer, kan vi være relativt godt fornøyd med. Styrets store målsetting er å få enda fler til å møte opp om våre arrangementer. Arsaken til stigningen kan være markedssituasjonen kombinert med nye medlemmer som har vært flinke til å møte. I 1989/90 fikk vi 7 nye medlemmer som er følgende: Tore Berg, Bernt Svendsen, Johnny Hoff, Hans Thorvald Skjelbred,.Helge Loftum, Jan Erik Eliassen og Øyvind Jahre. Når det gjelder program t il medlemsmøtene ville det vært ønskelig om medlemmene kunne komme med sine øns~er til styret. Medlemmene virker interesserte og positive på medlemsmøtene,

42 dessuten har vi fått til en fin dialog med foredragsholderne. MARKEDSFØRING. Sandefjord Håndverks- og Industriforening hadde våren 1989 flere annonser i Sandefjords Blad hvor ialt 27 firmaer var representert. Annonsen blir godt mottatt fra publikum. Vi akter å sette igang med en tilsvarende annonse i 1990 og håper at enda flere firmaer blir med. GÅRDSDRIFTEN. I 1989 har foreningen valgt en litt lavere profil med hensyn til store kostnader til vedlikehold av gården. Vi har hatt store utgifter til vedlikehold de siste årene og gården har fått en betydelig standardhevning. Vi har innredet "Damesalongen" til kontorer og dessuten tekket taket på den gamle fløyen med ny papp. Dessuten har vi fått en langt mer tiltalende inngang med skifer fra fortauet og inn i bakgården. Damesalongen samt "tilfluktsrommet" er blitt utleid til henholdsvis Herbjørn Hanson og Reidar Johansen med galleri "Bohem". EKSTERNT. Vi har også iår vært representert på jobb/yrkesorienterende messe for skoleungdom. Messen var ment som en "velg nytt" messe hvor det helst skulle være utradisonelle yrker. Foreningen var representet med en felles stand på messen. Det er i regi av NHO Vestfold kommet igang med planlegging av en klagenemnd i fagene mur, maling/bygg-tapetsering, tømrer, rørlegging, og blikkenslager. Denne nemnda har som formål i størst mulig grad å sikre at det arbeid som er utført, er i samsvar med bestilling og etter gjeldende forskrifter. Foreningen tok i den forbindelse endel forbehold om vedtektene for klagenemnden og venter på utspill fra NHO. Formannen deltok på Folkeakademiets årsmøte. Styret besluttet tross tidligeree utmeldelse og betale vår del av underskuddet i Sandefjord Næringsråd. Dette ble en dyr erfaring for foreni ngen og slike medlemsskap må behandles svært nøye i fremtiden. MARKEDSSITUASJONEN. De aller fleste av oss har vel merket stagnasjonen i arbeidsmarkedet det siste året. Ledige lokaler, hus og leiligheter har ført til trangere tider også i bygg og anlegg. Antallet lærlingekontrakter har også gått drastisk tilbake i De fleste av de store prosjektene i Sandefjord er foreløpig fullført og det råder en viss usikkerhet i bransjen. Til tross for den milde vinteren, har det ikke vært tilstrekkelig med oppdrag til alle. Styret vil derfor oppfordre alle medlemmene til å tenke positivt og slutte aktivt opp om foreningen. Foreningen trenger derel s~~bki formann

43 ØKONOMI. Til tross for at det fra sekretærens side ved forrige års beretning ble gitt uttrykk for at man burde dempe vedlikeholdsaktiviteten i 1989, - hva gården angår, - har utgiftene økt fra ca. kr ,- til ca. kr ,-. Dette medfører et underskudd på gårdsdriften. Ekstraordinære utgifter har l i keledes medført underskudd på foreningsregnskapet i Til t ross for 2 underskuddsregnskap, hvilket burde være egnet til å bekymre de fleste, - er det allikevel med tilfredshet jeg fremlegger disse regnskaper. Økonomien er under kontroll og dette er av avgjørende betydning for den videre drift. GÅRDEN. Det vises til formannens beretning. ENØK-lån ca. kr har muliggjort deler av fjor årets store vedlikeholdsarbeider. For ordens skyld nevnes hovedpostene av de arbeider som er utført i 1989!' Rørleggerarbeider er utført for ca. kr ,-, malerarbeide for ca. kr ,-, elektrikerarbeider for ca. kr ,-, og snekkerarbeider for ca. kr ,-. Det er dessuten utført arbeider med hellelegging av innkjørsel samt gravearbeider med ca. kr ,-. Totalt utgjør alle kostnader vedrørende vedlikehold av gården ca. kr ,-, men vi har herav fått refundert ca. kr ,- som forsikringsoppgjør etter en vannskade. Vi har nå gjennom 3 år akkumulert et skattemessig underskudd som vil tilsi flere år uten skattemessige problemstillinger for vår forening. Når styret nå har vedtatt kun å utføre helt nødvendige vedlikeholdsoppgaver vil vi bedre vår likviditetssituasjon betraktelig i de kommende år. Leieforholdene, - og derved også gårdens inntekter, - har vært stabile. Husleie og parkeringsleie utgjorde i 1989 ca. kr ,-. Våre leietagere synes å trives hvilket trolig skyldes gårdeierens stadige interesse for oppgradering av eiendommen. For inneværende år, 1990 vil vi miste en leietager, Sj ømannsforeningen. Lokalene ca. 125 m2 skal leies ut og vi regner med å kunne oppnå et fornuftig leienivå selv om markedet er labert. Jeg finner grunn til å nevne den kolosale innsats som er utført av leietageren Snefrid og Reidar Johansen ved etablering av Galleri Bohem i gårdens underetasje. Dette har i meget sterk grad til ført vår eiendom varige verdier. FORENI NGSDRIFTEN. Gjennom f lere år har "foreningslokalene" vært et aktuelt tema for styret og for generalforsamlingen. Den ordning som er etablert i samarbeid med E. Ludl ved bruk av selskapslokalene, - er for foreningen en meget vellykket løsning. I likhet med

44 tidligere år har foreningen subsidiert medlemmene med bespisning under medlemsmøtene, og styrets bespisning har likeledes vært dekket av foreningen. Disse forhold har vært forelagt generalforsamlingen av sekretæren de seneste år. Det er styrets ønske å opprettholde ordningen da den antas å ha en positiv innvirkning på medlemmenes engasjement og deltagelse. styret har imidlertid vedtatt å følge et forsiktig råd fra undertegnede sekretær om å vise en noe mer restriktiv holdning i fortsettelsen. På denne måte kan disse subsidieringer holde,s innenfor en akseptabel kostnadsramme. Som nevnt av formannen er vårt foreningsregnskap i 1989 belastet med ca. kr ,- som følge av vår deltagelse i Næringsrådet. Dette "eventyr" må ikke gjentas. Denne post alene tilsier at foreningsdriften gikk med underskudd. Kontingenten foreslås opprettholdt med kr.450,- for 3. år på rad. Mitt engasjement for foreningen innebærer ikke den nære kontakt med enkeltmedlemmene da jeg som kjent ikke deltar under medlemsmøtene. Til tross for dette er samarbeidet med styret og med formannen i særdeleshet svært givende. Enkeltmedlemmer oppsøker likeledes mitt kontor med spørsmål både om forening og egen forretning. På denne måten har jeg knyttet nære og gode kontakter med mange håndverkere i vår by. Det er min mening at den aktivitet styret i vår forening utviser fortjener en aktiv og engasjert holdning fra medlemmenes side. Mange medlemmer har et slikt engasjement, men fortsatt bør det være mulig å få større oppslutning til foreningens arrangementer i vår medlemsmasse.

45 SANDEFJORD HÅNDVERKS- OG INDUSTRIFORENING. Resultatreonskap gårdsdriften. :ekter: t'r=p ~onlc:;a.a..:lk~~n.---l-buds.je"""t... t-- ~egnstr Skatter ,- O,- 0, Husleier , , , Refusjoner vann, kloakk og renovasjon Andre inntekter fter : , , _ , ,~ , , , Gårdsbestyrelse , , , Honorarer O, , , Komrn.skatter & avgifter , , , Forsikringer , , , Vedlikehold , , , Strøm ,40-0, Vann, kloakk & renovasjon , , , Vaskehjelp , , , Telefon, porto, rekvisita , , , Øvrige omkostninger gården , , , Avskrivninger , , , Renteutgifter , , , Skatter o , ,13 l ,- l ,68 ekter : Underskudd: ,88 ~ ,- l ,33 Resultatregnskao foreningsdriften. ======================= ~=========== 1 l Kontingenter Andre inntekter Eter: Honorarer Tlf., porto,rekv.,kopiering Øvrige ornkostn. forening Ktg. Sandefj.Folkeakaderni Lokalleie Renteutgifter Overskudd: Underskudd: , , , , , ,85 100, - 0, , , , - ; ,- l o , , , ,- =========== , , ,-1 o, , ,60 100,- 700, o , ,95 =========== rk. rst

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok Henning Døvle Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år -en jubileumsbok 2009 1 Foto omslagets forside: Bilde av Akersvannet oktober 2009 Foto omslagets bakside: Bilde fra Gjennestadvannet oktober 2009

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsrapport 2014. Program 2015

Årsrapport 2014. Program 2015 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer