Sandefjord Håndverks- og Industriforening. Protokoll. Styremøter. Generalforsamlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Håndverks- og Industriforening. Protokoll. Styremøter. Generalforsamlinger"

Transkript

1

2

3 Sandefjord Håndverks- og Industriforening Protokoll Styremøter Generalforsamlinger

4 Sandefjord 1-låndverks- og Industriforening Innkalling til styremøte tirsdag den 12 april -88 kl Dagsorden : 1.) Gjennomgå referat fra styremøte 1/ ) Sjekke framdrift på nye postkasser og ny tavle i trappegang. Hyller i kjellerbod. 3. ) Er det behov for et låsesystem i bygget? 4. ) Begynne å vurdere taket på det gamle bygget/alt påbygg?? 5.) Påmeldinger til Generalmøt e t mai. Fristen for påmelding er 15. april. 6. ) Fylkesårsmøtet (skriv) 7. ) Tariffoppgjørsmåte ( " ) 8.) Møteprogram for 1988 klart for utsendelse ro/referat fra Generalforsamlingen. Foreningesmøtet Fra mmøtet må styrkes. 9. ) Nye medlemme r!!! 10.) Mesterannonse. 11. ) Eventuelt. Slutt ca kl Møteplan for styremøter i 1988/89 Kl tirsdager hos J " Husk å gi beskjed hvis du er forhindret fra å komme i møte.

5 ~ ~ -

6 i Sandefjord 1-låudverl~s- =.;:=:-.-::--:::.:=---= -:=-=.:::.==== = = = = = -og lrulustnforening Innkalling til styremøte tirsdag 10 ma i Kl r l V [/--- Dagsorden : 1. ) Ref. styremøte 12. apr il. 2. ) ENØK-tiltak (v/tore Olsen) 3. ) Seilerholmen lørdag 4. juni (v/fes tkom.) Kontaktperson Seilerholmen: Elle n Scheldrup. Båttransport : Tore Olsen. Hva betalte Foreningen ut totalt ifjor?? ( Anders Heimdal) 4. ) 5. ) 6. ) 7. ) Lage instruks for huskomite og festkomite. Nye medlemmer. Husk å ta med søknadsskjemaer fra "Nye medlemmer'' du har kontaktet. Tor Morten Hem har jeg ikke f Att søknad fra. (Roy Holth) mai arrangement. (Plakat) Ev entuellt. Møtet slutter kl _ Det er ønskelig at noen kan bli en times tid til, for rydde i foreningens utstyr i kj eller, og montere hylle Med hi lsen

7 li Sandej/ord 1-iåJJdver/{s- og lndusir~forening =-=.,.-===-==--==========,= ================ Innkalling til styremøte tirsdag kl Dagsorden : 1.) Medlemsmøte Program- innbydelse- mus ikkpris - bevertning - påmelding. 2. ) 3. ) 4. ) Høstens rest. møter. Program diskuteres. N. O. H. Vestfold. Velge styremedlemmer til Fylkeshåndverksrådet. Vedlikeh~ld gården. ENØK tiltak v/tore Olsen. 5.) Nye medlemmer. Hvor mange hittil og hvem? 6.) Eventuelt Bespisning Gi beskjed hvis du ikke kan møte.

8 ~ - ~.vcd(~~l/?~~~ ~ 0 _0~~- -- b--tv~ -~ -~c~_ ~~ c ri?--1(?1/~~ u~uz~ /.LP---.L_".;:. /0~~ =-- -- ;}Lø~~,--; -tztr~-~ø~c 4~ tc;_~--t!uz/lr ~ ~~<' o

9 Sa ndejford l lc!jtdved!s- ug l ndustrifvrening -~ =...:.:-==- =- -=---=:=-=-=- ==== ==-===:-:-=--::= 1- Innkalling til Styremøte tirsdag Kl På s t yremøtet stilte vi kun 2 mann, så følgelig ble en del saker utsatt til dette møtet. Dagsorden. l. 2. ) 3. ) l l 1.) 4. ) 5. ) 6. ) 7. ) 8. ) Høstens møteprogram. -muligens forandre program Teatertur til Oslo 12 og 13 november. I nnbydelse og påmelding. Vedlikehold gården. Ettersyn av taker, ventilasjon etc. Tak i port males. Vindfang-matter byttes. Leiekontrakt med Sjømann. Kan vi ta tilbake Damesalongen og leie denne ut til kontor o. l. N. O. H. -Ves t f old, Velge styremedlemmer til Fylkeshåndverksrådet. Nye medl emslister - Div. skriv : Eventuelt. ajourført TV-aksjonen -88, Mesterreklame. Jeg håper på et godt frammøte denne gang. Hilsen

10

11

12

13 ; t \~~.. -- Sand~{jord 1-Jåndverl~s- og Industriforening --- ==== ======:,_:.;;:================== ::_-. -:.-.~.--::;.=:.::: = -=-=--==-- INNKALLING TIL STYREMØTE 6. desember KL (merk tinen) l _ f,--- ' --- l r: Da dette skal være et avsluttende julemøte, skal vi ikke ta opp noen s pesielle saker, men komme litt inn på følgende : 1. ) Vinmøtet vårt den m/damer. Festkomiteen i samarbeide m/ragnhild Jacobsen og Gunlaug Aakerholt utarbeider et sanghefte for foreningen til dette møtet. 2. ) Annonsekampanjen. 3.) Alfred Bjørvik kom med for slag om å beholde "Damesalongen" som eget møtelokale. Vi kan jo vurdere om det har noe for seg. 4.) Det nye lovforslaget må være ferdig til Generalforsamlin 5. ) Ordet fritt. l ' il li ' r Nestestyremøte er 10. januar Med hilsen , f - ---

14

15 <-~ ~---~

16

17

18

19 Saudejj'ord 1-låndl't!rks- og lncluslrtj(lreniuf, Foreningens medlsmmer innkalles herved til den 76. Generalforsamling fredag den 10. mars KL Dagsorden: 1. ) Årsberetning. 2. ) Regnskap ru/revisjonsberetning. 3. ) Fastsettelse av kontingent og bevertningsavgift. 4. ) Budsjett. 5.) Foreningens l0ver. (Vedtatt utdeles.) l 6.) Valg. Styret haper pa et godt frammøte, og at a l le kan delta pi den tradisjolelle middagen etter g~neralforsamlingen. Ludl ha~ lovet oss et velsmakende måltid. Pi grunn av bevertningen ønsker vi påmelding innen til Anders Heimdal tlf eller til Reidar Johansen " og Vent ikke til siste dagen med påmeldingen. VEL MØTT Hilsen styret P.S. På vanlig måte utlegges styrets årsberetning og regnskap før generalforsamlingen.

20 Sandefjord Håndverks- og Industrzforening AR S BER E T N ING 1988/89. SANDEFJORD HÅNDVERKERFORENING. l STYRESAMMENSETNING 1988/89. Formann: Nestfonre.nn: Styremedl: Varamenn: Sekretær: Reidar Johansen Tore Olsen Roy Green Tor Michelsen Roy Holt Gunnar Buer Ragnar Holand Tam Svendsen Anders E. He.im:ial Det har vært avholdt lo styrerrøt.er, nesten 100%. Frerrrnøte til disse har vært PI...ENUMSMZY.I', TURER, FESTER E'IC: 29. april 17. rrai 28. rrai 4. juni 26. august 30. september 28. oktober nov. 25. nov. 27. januar februar 10. mars - arbeidsledelse V/Tor I.øwholt 14 medlemmer - sammenkomst hos Ludl etter barnetoget, - fullt - Norges Håndverkerforbunds generalmøte på Geilo, fonre.nnen, - fest på Seilerholrnen ro/damer og venner - 18 medl. (totalt 44 stk) - festmøte ro/damer E. Ludl forteller om ma.t og bordets gleder, 20 medlemmer (totalt 34 stk) - Tor carlsen fargekopieringsreklarne 8 medlemmer - Førstehj elp på arbeidsplassen og i hjemmet v/hjelpekorpset, 18 medlemmer - Teatertur til Oslo ro/damer Les Miserables, 15 medl. / (totalt 30 stk) - Svennebrevfest ro/damer, 15 medlemmer (10 ledsagere + 36 svenner, ialt 61 deltagere) - Anne Ludl forteller om vin, ro/damer 20 medl. (totalt 37) - Rolf P. Andersen om NHO, 13 medlemmer - Generalforsamling.

21 GENERELT. ~jennomsnittelig fremmøte ligger på medlemmer. Det. er det samne som året før. Fremmøtet er noe bedre på de nøter hvor damene er med, men vi kan jo.ikke ta damene med på alle møter. En målsetting for det nye styret bør være å øke fremmøtet til minst 20 medlemmer i gjeiu1omsnitt. Dette kan gjøres blant amet ved å øke medlemstallet. Vi har fått inn 10 nye medlemmer. På teaterturen til Oslo kunne vi fått med flere medlemmer, men det begrenset seg til antall bestilte billetter. Dette var en populær tur som bør gjeiu1omføres som tradisjon hvert år. Til sveiu1ebrevfesten kunne vi også fått flere medlemmer med, men antallet var begrenset til spisesalens kapasitet. Styret bør også i fremtiden sende ut referatet til alle medlemmer slik at styrets planer og arbeide med hensyn til bygget og foreningsvirksomheten gjøres kjent for medlemmene fortløpende. Vi får stadige reprimander fra vår sekretær om at vi spiser for mye på nøtene. Vi har lovet å rette på dette, uten at det skal gå på bekostning av det sosiale samværet som er meget viktig. Hvis vi bruker mer penger til bespisning må vi også se det positive i, til flere vi er på møtene jo større blir foreningens subsidieringsbidrag. MARI<EDSFØRING. Foreningen er nå igang med en amonsekampan j e som er laget av reklamerådgiver Sven Erik Lund. Markedet har ikke vært det beste i Qet siste så vi fikk en akseptabel tilslutning fra medlemmene. VEDLIKEHOLD GÅRDEN. Foreningen har også iår foretatt en omfattende oppgradering av gården. Det viktigste er ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning. Dette arbeidet er nå fullført, og vi har fått et ENØK-lån på kr , til meget gunstige betingelser. Videre har vi pusset opp trappeoppgang og malt alle de nye vinduer som er satt inn i bygget de siste to år. Det er foretatt reparasjoner etter vannskade fra tak, men dette arbeidet får vi dekket på forsikringen. Damesalongen er fradelt Sjømannsforeningens lokaler med lydisolert vegg og pusset opp. Kontraktsforhandlingene om utleie til kontor pågår. Etter generalforsamlingen vil det også bli satt igang forhandlinger om utleie av tilflutktsromnet til møtevirksomhet/kunstgalleri. Alle andre kontrakter er fornyet og vår sekretær har forhandlet seg frem til avtale foreningen som gårdeier bør være fornøyd med. Gården er nå i så bra stand at det nye styre kan innstille ytterligere vedlikeholdsarbeider et par år og heller.få regnskapet i balanse ved å nedbetale gjeld.

22 I løpet av derme tiden bør styret seriøst vurdere hva som er fornuftig og økonomisk forsvarlig å gjøre med taket på det gamle bygget 1 eventuelt å planlegge et påbygg. EKSTERNT. Vi er nå gått inn i den nye organisasjonen NHO. Hvordan dette vil virke for foreningen og medlemmene er det for tidlig å si noe am. Vi har tro på og håper at utviklingen blir positiv. Rune Abrahamsen sitter som nestleder i NHO Vestfold. Roy Green og Roy Holt er av styret valgt til å representere på fylkets håndverksråd. Vi regner med at disse tre vil holde oss orientert am hva som foregår innen organisasjonen. MARKEDSSITUASJONEN. I årsberetningen på forrige generalforsamling ble det nevnt at vi på sikt måtte regne med en tilstrarmning i arbeidsmarkedet. Dette har dessverre vist seg å stemne. Allikevel har jeg det inntrykk at de fleste av våre medlernner har full sysselsetting 1 men prisene på anbud er gått noe ned. Det virker som am det kun er de største firmaene som har hatt sysselsettingsproblemer. Situasjonen synes å ha bedret seg så jeg tror vi bør se med optimisme på fremtiden. En ting er i et hvert fall helt sikkert, ingen har hatt problemer med snømåking og store utgifter til fyring på arbeidsplassene i vinter. Til slutt vil jeg ønske det nye styret et godt arbeidår og oppfordrer medlemnene til å slutte opp om alle arrangementer. Det er den største hjelp og moral ske støtte de kan gi styret. Reidar Johansen form:mn

23 ØKONCMI 'l<'oreningens regnskaper for 1988 gir som resultat et underskudd på gårdsdriften og et overskudd på foreningsdriften. Realiteten er imidlertid at uten gårdsdriften ville begge regnskaper på det nærmeste balansere. Undertegnede sekretær og gårdsbestyrer gjennom 8 år kan på nytt konstatere at foreningens økonomi både som forening og som gårdeier er i sterk bedring. Styret har i 1988 likeledes engasjert seg aktivt i det betydelige arbeid som en fortsatt renovering av gården har medført. At styret også har vist at rekruttering til vår forening er Irnllig å gjennomføre og positive holdninger fra eksisterende medlemner har klart å gjøre foreningens arrangementer populære med rimelig bra fremmøte gjør det lettere å arbeide med foreningens virksomheter også som sekretær. GÅRDSDRIFTEN. Som formannen allerede har. redegjort for har det v.ært foretatt store vedlikeholdsarbeider også i Således er regnskapsført vedlikeholdskostnader for ialt ca. kr ,-. Vi bar som nevnt. IIDttatt et ENØK-lån i 1989 som bedrer gårdens f.inansielle stilling. Etter mitt syn bør styret i inneværende år dempe sitt ønske om ytterligere vedlikeholdsarbeider slik at det bringes balanse i gårdsdriften idet vi gjennom 2 år har akkumulert et underskudd på ca. kr ,-. Hyggelig er det imidlertid å høre positive uttalelser fra våre leietagere som setter pris på at utleieren pusser opp i den (Jrad som vi gjør. På inntektssiden er selvsagt leieinntektene helt avgjørende. Av regnskapet vil man se at leieinntekter i 1988 økte med hele ca. kr ,- i forhold til foregående år. Ser man på utviklingen gjennom de seneste 6 år, da mitt arbeide med kontraktsgjennomgang startet, har gården øket sine leieinntekter med hele kr ,-. Dette har v.ært helt nødvendig for å bringe sunn økonomi inn i gården og indirekte inn i foreningen. I løpet av 1988 er forhandlet ny leiekontrakt for Sjømannsforeningen, og etter meget langvarige forhandlinger kom man frem til et kompromiss hvor Sjømannsforeningen avsto fra den såkalte Damesalongen samtidig som leienivået ble bragt opp på et mer realistisk nivå. I foregående års beretning uttalte jeg at leieforholdene i 3. etasje av meg ble oppfattet som "nøkkelen" til en fullverdig gårdsøkonomi, og det er min oppfatning at vi har kommet frem til en løsning som ikke bare er akseptabel for gårdeier, men også tjener leietageren. Ved utløpet av året ble det likeledes igangsatt forhandlinger av ny kontrakt for forsikringsselskapet, - forhandlinger som forlengst er avsluttet. Etter mine foreløpige beregninger,- hvor jeg også har stipulert inn en leie for det ledige kontorlokalet, bør våre leieinntekter i 1989 passere kr , -. I tillegg kommer refusjon av kommunale utgifter og andre fellesutgifter samt leie for parkeringsplasser.

24 l FORENINGSDRIFTEN. Vårt eget lokalbehov har i det foregående år vært løst ved at mzstevirk.somheten finner sted i det minste selskapslokalet, salongen, hvor vi også har fått innredet en vegg med foreningens eiendeler og bilder. Restauratøren gir oss førsteklasses service under såvel foreningsmøtene som under den etterfølgende bespisning. Det er med glede jeg konstaterer at de kritiske røster som lot seg høre da vi avsto fra egne foreningslokaler, - nå har stilnet. Det synes som om alle våre medlemmer er innforstått med at den foreningsdriftsform vi nå har funnet frem til tjener foreningen og foreningens medlemmer. Sam tidligere nevnt av formannen har sekretæren gitt uttrykk for at man må spare noe på foreningens subsidier ing av bespisning. Dette syn har fått forståelse i styret og bør være gjenstand for nærmere drøftelser når nytt styre blir valgt. Dog skal opplyses at vi i 1988 har mottatt tilskudd til svennebrevutdelingsarrangementet fra Sandefjord kommune med kr ,- og med tilskudd fra fylkeskassereren i Vestfold fylke med kr ,-. Dette arrangementet ga faktisk "overskudd" for foreningen. Kontingentinngangen har vært meget tilfredsstillende. Den pågående annonsekanpanje har fått rimelig bra oppslutning og bør danne grunnlag for aktiv markedsføring av "mestennerket" med de kvalitetskrav foreningens medlemmer hver og en bør stå for. Rekruttering av nye medlemmer må også skje og det er utvilsomt mange verdige kandidater i vår by som bør være hjertelig velkomnen i vår forening. Den sosiale linje med stor deltagelse av damene bør ikke skremme noen fra å bli nytt medlem. Kontingenten ble i 1988 øket til kr. 450,-. Undertegnede sekretær har overfor styret foreslått, - og styret har sluttet seg til dette forslag, at generalforsamlingen fastholder denne kontingent. Selv om arbeidet med Sandefjord Håndverks- og Industriforening både hva angår gårdsdrift og foreningsdel til tider kan være svært så krevende hva angår tidsforbruk, vil jeg avslutningsvis gi uttrykk for at dette verv også gir den glede det er å bli kjent med nange hyggelige håndverkere i vår forening som er innom sekretariatet. i den grad medlemnene ønsker sekretærens faglige korrpetanse er de selvsagt hjertelig velkommen til det. Da formannen Reidar Johansen ikke stiller til gjenvalg finner jeg det riktig å understreke at hans formannstid har vært givende også for sekretæren idet Reidar Johansens fantasi og entusiasme har smittet over på oss alle. Sekretariatet ser frem t et like godt samarbeid med det nye styret. L. --~. dråloclsbestyrer l sekre.

25 SANDEFJORD HÅNDVERKS- ex; INDUSTRlFORENLNG. Resultatregnskap gårdsdriften. Inntekter: Kto Husleier.... " Refusjoner vann, kloakk og renov. " Andre inntekter Utgifter: Kto Gårdsbestyrelse.. " H\.norarer Ka,m.skatter & avg.,, " Forsikringer Vedlikehold Vann,kloakk & renov " Vaskehjelp Tlf.,porto, rekv. " Øvr.ornk.gården... " Avskrivninger. " Renteutgifter. " Skatter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Underskudd: , , 02 Resultatr egnskap foreningsdriften: Inntekter: Kto Kontingenter , , Andre inntekter =1=-1.;._;:. 9:...;:3:...;.7...~..---t--..;...7.;...;.1;;;,.;;3~4_.._ , , ,60 100,- 700, , OOO..z..:::_ Budsjett 198~ , , , , , , , , , , , , ,- 0, , ,- ======= Overskudd , ,- Utgifter:. Kto Honorarer. " " Tlf.,porto,rekv Øvr.ornk.forening Kontingent lokalleie. 625, , ,40 100, - 700, , ,90 o , ,- ' , , ' Overskudd: , , , ,- == ======= Overskudd.

26 l SJ\NDEPJORD HÅNDVERK- OG INOUSTRIPORENINC. GENF.RJ\LTIJ\Li\NSE.. \kl i v;t: l fjrr l fjr7 "' 1" ~~~--~-----~~---t----~~-~~~ss~l~ -v~n~= ~---~-,~c1~o~ l~q~~~7~ l Jr 'l 1 i l 1 1!'l ', l!lu l ; til knnr-inp,flllt.... 1'. \.~ n i 11)', , , ,46 54.lt90, , ,54 ============================ Kreditorer Pante~jeld Sjømnnnsforcnin~cn S<tnclef jorclb~nkcn Partialobl.lfm.... Leieboerinnskudd.... Egenk~pi tal , ,46 1)0.000, trtk l' 1 r 1, ~I,B(). ()').l SB')L,: <)3. 859,58 ~!trlu. OS. l 5BG4.: 861, :2L,H(). O<J. l09b2: , , , , , , ,- 51S.ll8, , ,- 4:?..S00, , ,.' ,54 ==============~============= Sandefjord, den

27 :it&-~~ --~~---.=--=========--- --~---_ thtt(.11/ Z~~~...:... ~-=----'-- ~

28 Sandefjord Håndverks- og Industriforening Innkalling til styremøte tirsdag Kl Dagsorden a. Gjennomgå refe~at fra styremøte Anons_ekampan j e. T~ykt<i ;'lg u.; rttg lct/34'? Vurdering av taket på det gamle bygget? M~teprogr a m for 1989 (Sendes med r ef erat fra generarforsamlingen) Nye medlemmer? Fadder ved første møte? Utleie av damesalongen i orden? Eventuelt. Mø te'pl an for styremøter i 1989/90 kl tirsdager hos L u dl a.a.a9-5.9.aa- 10.1o.a ~90. Husk å gi beskjed hvis du er forhindret fra å møte VEL MØTT Med hilsen ~~~

29 -

30 - 9.~~~~~ ~~-cf:h~ ~ l J]2_~;?v-v~_ ~-----~~- -~- ~~.-"~._.XX - ~-- ---~---

31 ~ - _ ---~ 2_ ~ ~ Lsa~ l -

32 ~- ~L -==--~~_2S},_ c ~. ~- - ~-- 'y hu~_ ~ cb- -~ _ ~ -_L:MLL ~,AAÅ d2_ --- ~vvk_~ciam~ - ~~'~ ~ ----~-~-~he~~~~- - i_~~~ ~~Q.L~.~ ~-~ ~~~~~~ -~-~

33 l ~,

34 ~ - -

35

36

37 ~

38 --, --- =---~~.- -_ =2>-~~--fk: = _ ~-- --~ ~ -~ ~> -~- : - ~-

39 [) ~ r l ~ q O ~ d:o. (\.A.A.A.c,.-f~ a,jjaurofu= ~ C)M~ 1~ :r=-~~.,. 5 l J 1

40 r l~ ~ ~~)============S=a=n=d=e!J=jo=r=d==fi=a= 1=1d=l='e=r=k=s-==o=g=l=1=7d=u=s=tr=~=o=re=1=1i=nb=6================ Foreningens medlemmer innkalles herved til den 77. generalforsamling fredag den 30. mars 1990 kl Dagsorden: l ) Årsberetning. 2) Regnskap ro/revisjonsberetning. 3) Fastsettelse av kontingent. 4) Budsjett. 5) Valg. På vanlig måte utlegges styrets årsberetning og regnskap før generalforsamlingen. Styret håper på et godt fremmøte, og at alle kan delta på den tradisjonelle middagen etter generalforsamlingen. På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding innen til Anders Heimdal Tor Michelsen tlf eller " Vent ikke til siste dagen med påmeldingen. VEL MØTT! f 1 1 Hilsen styret

41 Sandefjord Håndverks- og Industriforening ÅRSBERETNING 1989/90. SANDEFJORD HÅNDVERKS- OG INDUSTRIFORENING. STYRESAMMENSETNING. \ \ Formann: Tor Michelsen Viseformann: Roy Green Styrernedlemmer:Gunnlaug Riis Aakerholt, Roy Holt Rolf Undseth Varamenn: Sekretær: Gunnar Buer Torn Svendsen Bjørn Karlsen Anders E. Heimdal Styremøter: Det er avholdt 10 styremøter i løpet av foreningsåret. Det har vært meget godt fremmøte. PLENUMSMØTER GENERELT. Våronn i haven v/g.riis Aakerholt 17.rnai treff hos Ludl e;barnetoget Seilerholrnen rn/darnerjvenner Norad i Afrika rn/darner v/c.a. Hansen Arbeidsformidlingen, Ytelser og tjenester v/ Odd E. Martinsen Foreningen Gamle Sandefjord v/a.lund Svennebrevutdeling og fest ro/damer Skatteproblematikk, bedrift/pers. v/tom Carlsen Byggeledelse v/alfred Bjørvik, Steinar Berg, Svein Roberg Generalforsamling 19 medl. fullt hus 44 stk 24 stk 18 medl stk. 24 stk. 20 medl. Oppslutningen til medlemsmøtene viser en liten fremgang fra tidligere år. Med et frammøte på ca. 20 medlemmer, kan vi være relativt godt fornøyd med. Styrets store målsetting er å få enda fler til å møte opp om våre arrangementer. Arsaken til stigningen kan være markedssituasjonen kombinert med nye medlemmer som har vært flinke til å møte. I 1989/90 fikk vi 7 nye medlemmer som er følgende: Tore Berg, Bernt Svendsen, Johnny Hoff, Hans Thorvald Skjelbred,.Helge Loftum, Jan Erik Eliassen og Øyvind Jahre. Når det gjelder program t il medlemsmøtene ville det vært ønskelig om medlemmene kunne komme med sine øns~er til styret. Medlemmene virker interesserte og positive på medlemsmøtene,

42 dessuten har vi fått til en fin dialog med foredragsholderne. MARKEDSFØRING. Sandefjord Håndverks- og Industriforening hadde våren 1989 flere annonser i Sandefjords Blad hvor ialt 27 firmaer var representert. Annonsen blir godt mottatt fra publikum. Vi akter å sette igang med en tilsvarende annonse i 1990 og håper at enda flere firmaer blir med. GÅRDSDRIFTEN. I 1989 har foreningen valgt en litt lavere profil med hensyn til store kostnader til vedlikehold av gården. Vi har hatt store utgifter til vedlikehold de siste årene og gården har fått en betydelig standardhevning. Vi har innredet "Damesalongen" til kontorer og dessuten tekket taket på den gamle fløyen med ny papp. Dessuten har vi fått en langt mer tiltalende inngang med skifer fra fortauet og inn i bakgården. Damesalongen samt "tilfluktsrommet" er blitt utleid til henholdsvis Herbjørn Hanson og Reidar Johansen med galleri "Bohem". EKSTERNT. Vi har også iår vært representert på jobb/yrkesorienterende messe for skoleungdom. Messen var ment som en "velg nytt" messe hvor det helst skulle være utradisonelle yrker. Foreningen var representet med en felles stand på messen. Det er i regi av NHO Vestfold kommet igang med planlegging av en klagenemnd i fagene mur, maling/bygg-tapetsering, tømrer, rørlegging, og blikkenslager. Denne nemnda har som formål i størst mulig grad å sikre at det arbeid som er utført, er i samsvar med bestilling og etter gjeldende forskrifter. Foreningen tok i den forbindelse endel forbehold om vedtektene for klagenemnden og venter på utspill fra NHO. Formannen deltok på Folkeakademiets årsmøte. Styret besluttet tross tidligeree utmeldelse og betale vår del av underskuddet i Sandefjord Næringsråd. Dette ble en dyr erfaring for foreni ngen og slike medlemsskap må behandles svært nøye i fremtiden. MARKEDSSITUASJONEN. De aller fleste av oss har vel merket stagnasjonen i arbeidsmarkedet det siste året. Ledige lokaler, hus og leiligheter har ført til trangere tider også i bygg og anlegg. Antallet lærlingekontrakter har også gått drastisk tilbake i De fleste av de store prosjektene i Sandefjord er foreløpig fullført og det råder en viss usikkerhet i bransjen. Til tross for den milde vinteren, har det ikke vært tilstrekkelig med oppdrag til alle. Styret vil derfor oppfordre alle medlemmene til å tenke positivt og slutte aktivt opp om foreningen. Foreningen trenger derel s~~bki formann

43 ØKONOMI. Til tross for at det fra sekretærens side ved forrige års beretning ble gitt uttrykk for at man burde dempe vedlikeholdsaktiviteten i 1989, - hva gården angår, - har utgiftene økt fra ca. kr ,- til ca. kr ,-. Dette medfører et underskudd på gårdsdriften. Ekstraordinære utgifter har l i keledes medført underskudd på foreningsregnskapet i Til t ross for 2 underskuddsregnskap, hvilket burde være egnet til å bekymre de fleste, - er det allikevel med tilfredshet jeg fremlegger disse regnskaper. Økonomien er under kontroll og dette er av avgjørende betydning for den videre drift. GÅRDEN. Det vises til formannens beretning. ENØK-lån ca. kr har muliggjort deler av fjor årets store vedlikeholdsarbeider. For ordens skyld nevnes hovedpostene av de arbeider som er utført i 1989!' Rørleggerarbeider er utført for ca. kr ,-, malerarbeide for ca. kr ,-, elektrikerarbeider for ca. kr ,-, og snekkerarbeider for ca. kr ,-. Det er dessuten utført arbeider med hellelegging av innkjørsel samt gravearbeider med ca. kr ,-. Totalt utgjør alle kostnader vedrørende vedlikehold av gården ca. kr ,-, men vi har herav fått refundert ca. kr ,- som forsikringsoppgjør etter en vannskade. Vi har nå gjennom 3 år akkumulert et skattemessig underskudd som vil tilsi flere år uten skattemessige problemstillinger for vår forening. Når styret nå har vedtatt kun å utføre helt nødvendige vedlikeholdsoppgaver vil vi bedre vår likviditetssituasjon betraktelig i de kommende år. Leieforholdene, - og derved også gårdens inntekter, - har vært stabile. Husleie og parkeringsleie utgjorde i 1989 ca. kr ,-. Våre leietagere synes å trives hvilket trolig skyldes gårdeierens stadige interesse for oppgradering av eiendommen. For inneværende år, 1990 vil vi miste en leietager, Sj ømannsforeningen. Lokalene ca. 125 m2 skal leies ut og vi regner med å kunne oppnå et fornuftig leienivå selv om markedet er labert. Jeg finner grunn til å nevne den kolosale innsats som er utført av leietageren Snefrid og Reidar Johansen ved etablering av Galleri Bohem i gårdens underetasje. Dette har i meget sterk grad til ført vår eiendom varige verdier. FORENI NGSDRIFTEN. Gjennom f lere år har "foreningslokalene" vært et aktuelt tema for styret og for generalforsamlingen. Den ordning som er etablert i samarbeid med E. Ludl ved bruk av selskapslokalene, - er for foreningen en meget vellykket løsning. I likhet med

44 tidligere år har foreningen subsidiert medlemmene med bespisning under medlemsmøtene, og styrets bespisning har likeledes vært dekket av foreningen. Disse forhold har vært forelagt generalforsamlingen av sekretæren de seneste år. Det er styrets ønske å opprettholde ordningen da den antas å ha en positiv innvirkning på medlemmenes engasjement og deltagelse. styret har imidlertid vedtatt å følge et forsiktig råd fra undertegnede sekretær om å vise en noe mer restriktiv holdning i fortsettelsen. På denne måte kan disse subsidieringer holde,s innenfor en akseptabel kostnadsramme. Som nevnt av formannen er vårt foreningsregnskap i 1989 belastet med ca. kr ,- som følge av vår deltagelse i Næringsrådet. Dette "eventyr" må ikke gjentas. Denne post alene tilsier at foreningsdriften gikk med underskudd. Kontingenten foreslås opprettholdt med kr.450,- for 3. år på rad. Mitt engasjement for foreningen innebærer ikke den nære kontakt med enkeltmedlemmene da jeg som kjent ikke deltar under medlemsmøtene. Til tross for dette er samarbeidet med styret og med formannen i særdeleshet svært givende. Enkeltmedlemmer oppsøker likeledes mitt kontor med spørsmål både om forening og egen forretning. På denne måten har jeg knyttet nære og gode kontakter med mange håndverkere i vår by. Det er min mening at den aktivitet styret i vår forening utviser fortjener en aktiv og engasjert holdning fra medlemmenes side. Mange medlemmer har et slikt engasjement, men fortsatt bør det være mulig å få større oppslutning til foreningens arrangementer i vår medlemsmasse.

45 SANDEFJORD HÅNDVERKS- OG INDUSTRIFORENING. Resultatreonskap gårdsdriften. :ekter: t'r=p ~onlc:;a.a..:lk~~n.---l-buds.je"""t... t-- ~egnstr Skatter ,- O,- 0, Husleier , , , Refusjoner vann, kloakk og renovasjon Andre inntekter fter : , , _ , ,~ , , , Gårdsbestyrelse , , , Honorarer O, , , Komrn.skatter & avgifter , , , Forsikringer , , , Vedlikehold , , , Strøm ,40-0, Vann, kloakk & renovasjon , , , Vaskehjelp , , , Telefon, porto, rekvisita , , , Øvrige omkostninger gården , , , Avskrivninger , , , Renteutgifter , , , Skatter o , ,13 l ,- l ,68 ekter : Underskudd: ,88 ~ ,- l ,33 Resultatregnskao foreningsdriften. ======================= ~=========== 1 l Kontingenter Andre inntekter Eter: Honorarer Tlf., porto,rekv.,kopiering Øvrige ornkostn. forening Ktg. Sandefj.Folkeakaderni Lokalleie Renteutgifter Overskudd: Underskudd: , , , , , ,85 100, - 0, , , , - ; ,- l o , , , ,- =========== , , ,-1 o, , ,60 100,- 700, o , ,95 =========== rk. rst

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel Styret Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Generalforsamling 8. juli 2005 Styrets beretning Regnskap 2004 Budsjett 2005 Orienteringssaker ved formannen Valg ved

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 31. JANUAR 2017 Til stede: Bård Andersen, Oskar Eikeland Rasmussen, Sondre E. Femmen, Jan Mariusz Kajda, Sander Karlsen, Simen Karlsen,

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer