Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk"

Transkript

1 OBOs lyn- og oversvern er inndelt i klassene type 1, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D), som oppfyller ulike krav til brukssted, rest og kapasitet for støtstrømavledning. Dette selektive lyn- og oversvernet garanterer lav rest og høy avledningsevne. Inndelingen følger definisjonene i DIN EN og andre internasjonale forskrifter. Disse standardene definerer byggretningslinjer, samt krav til og testing av oversvernavledere til bruk i vekselstrømnett med merke opp til 1000 og merkefrekvens mellom 50 og 60 Hz. 12 TBS

2 Lyn- og oversvernsystemer Systemoversikt fra side 14 Grunnlag fra side 16 Kjøpehjelp fra side 20 Avledere type 1 fra side 26 Systemløsninger type 1 fra side 41 Avledere type fra side 44 Systemløsninger type fra side 59 Avledere type 2 fra side 61 Avledere type fra side 76 Avledere type 3 fra side 80 Solenergi fra side 92 Boligpakker fra side 96 TBS 13

3 Over avledere type Lyn- og oversvernsystemer Systemoversikt energiteknikk Beskyttelse for T/SAT fra s. 124 Oversavledere type 2 fra s.61 Kombi-/lynstrømavledere type 1 fra s.26 Finvern type 3 fra s.80 Beskyttelse for solenergianlegg fra s.92 Potensialutligning PUS fra s.166 Beskyttelse for telekommunikasjonssyste Finvern type 3 fra s TBS

4 Finvern type 3 fra s.80 s- 2+3 fra s.79 mer fra s.116 Beskyttelse for datanettverk fra s.119 TBS 15

5 Hvilke impulsformer finnes? I tordenvær kan sterke lynstrømmer bevege seg mot jorden. Hvis en bygning med ytre lynvern blir truffet direkte, oppstår det et s fall ved jordings motstanden til lynvernpotensial utligningen som representerer en over mot de fjerne omgivelsene. Denne potensialhevingen er en trussel mot de elektriske systemene (f. eks. s for - syn ing, telefonanlegg, kabel fjernsyn, styringssystemer osv.) som kan trenge inn i bygningen. Til testing av de forskjellige lyn- og oversvernene er det definert egnede teststrømmer i de nasjonale og internasjonale stand ardene. Lynstrømmer ved direkte lynnedslag kan simuleres med en støtstrøm med bølgeform 10/350 µs (fig.1: Impuls 1). Testlynstrømmen imiterer både den raske stigningen og det høye energiinnholdet til lynet slik det forekommer i naturen. Lyn - strømavledere av typ e 1 (tidligere klasse B) og komponenter i det ytre lynvernet testes med denne strømmen. Overene fra fjerne lynnedslag og koblings pro sesser simuleres med testimpulsen 8/20 µs (fig. 1: Impuls 2). Energinnholdet i denne im pulsen er tydelig lavere enn lyn - test strømmen i støtstrømbølgen 10/350 µs. Oversavledere av typ e 2 og typ e 3 (tidligere klasse C og D) blir utsatt for denne test - impulsen. Fig. 1: Impulstyper og deres egenskaper /350 s simuliert lynimpuls 8/20 s simuliert oversimpuls Strøm ( s) IIIIIIII 10 0 IIIIIIII Tid ( s) Impuls 1 Impuls 2 Impulsform 10/350 µs 8/20 µs Impulstype, simulert årsak Lynimpuls: Danner støtstrømmen ved et lynnedslag etter Oversimpuls danner overen f.eks. grunnet koblingshandling etter Karakteristikk Meget høyt ladings- og energi - innhold over langt tidsrom Eksempler på komponenttyper 1, klasse I, Kravklasse B f. eks. MC 50-B DE Bratt impulsstigning, lavt energiinnhold 2,, Kravklasse C f. eks. 20-C 1, klasse I, Kravklasse B f. eks. MCD 50-B/3 16 TBS

6 Installasjonsveiledning Tilkoblingslengde -kabling Tilkoblingsledningen til verneenheten er avgjørende for å oppnå optimal rest. Etter IECinstallasjonsretningslinjen må stikkledningen til avlederen og ledningen fra verneenheten til potensial - utligningen være kortere enn 0,5 m. Hvis ikke må man gjennomføre en -kabling. Lengde tilførselskabel 0,5m 0,5m Hovedpotensialutjevningsskinne eller -klemme eller jordledningsskinne L -kabling Beskyttelseslederskinne Hovedpotensialutjevningsskinne eller -klemme L Utkopling Lynstrøm- og oversavledere fyller ulike funksjoner. Bruken av disse avlederne må koordineres. Denne koordineringen sikres med den eksisterende ledningslengden eller spesielle lynstrømavledere (MCD-serien). Slik kan f. eks. typ e 1- og typ e 2-avledere (klasse B og C) brukes direkte ved siden av hverandre i Protection-Set. I = effektlengde Strømtilførsel Tilkoplet utstyr Reaksjons: 2 k UL UB PAS f. eks. MC 50-B DE f. eks. 20-C RA Reaksjons: 2 k UC Eksempel Kabellengde > 5 m Ingen behov for ekstra utkopling Kabellengde < 5 m Sett inn utkopling: MC 50-B DE + LC C Eventuelt: MCD 50-B + 20-C ingen behov for ekstra ut kopling (f. eks. Protection-Set) Forbindelser med lynstrømbæreevne For lynvernpotensialut ligning må man ta hensyn til minstetverrsnittene i tabell 1. ed lynvernsoneovergangen fra 0 til 1 må alle installasjoner av metall tas med i beregningen av potensialutligningen. Aktive ledninger må jordes via egnede avledere. Materiale Kabeltverrsnitt i mm 2 Cu 16 Al 25 Fe 50 TBS 17

7 4-ledernett TN-C-nettsystem I et TN-C-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3) og den kombinerte PEN-lederen. Anvendelsen er be skrevet i DIN DE Lynstrøm avledere av type1 (tidligere krav klasse B) brukes 3-polet (f. eks.:mc 50-B/3). Tilkoblingen gjøres parallelt med de ytre lederne, som er tilkoblet PEN via avlederne. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DN-retningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hoved måleren. Oversvern av typ e 2 (tidligere kravklasse C) installeres vanligvis etter oppsplittingen av PEN-lederen. Hvis oppsplittingen er mer enn 0,5 m unna, dreier det seg fra det punktet om et 5-ledernett. Avlederne brukes i 3+1-konfigurasjon (f. eks.: 20-C/3+NPE). I 3+1- oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Avlederne skal installeres før jordfeilbryteren, fordi den ellers vil oppfatte den avledete støt strømmen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Finvern typ e 3 (tidligere kravklasse D) brukes som beskyttelse mot koblings over er i slutt - element strøm kretsene. Disse tverrs - over ene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-led eren ved hjelp av varistorer, og forbindelsene til PE-lederen opprettes med et felles gnist gap (f. eks.: KNS-D). ed denne beskyt telses bryteren mellom L og N blir ingen støt strøm ledet ved tverrsover er, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finnes på produktsidene. HAK F1 Hovedfordeling Effektlengde Underfordelinger L1-4 F2(RCD) Effektlengde Finvern nett F3 F4 Typ 1 Typ 2 Hoved-PUS Lokal PUS 18 TBS

8 5-ledernett TN-S- og TT-nettsystemer I et TN-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og jordlederen (PE). I et TT-nett, derimot, forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og den lokale jordlederen (PE). Anvendelsen er beskrevet i DIN DE Lynstrømavlederne i typ e 1 (tidligere krav klasse B) brukes i 3+1-konfigurasjon (f. eks.: MC 50-B/3+1). I 3+1- oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et samle gnistgap. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DNretningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hoved måler en. Oversavlederne av typ e 2 (tidlig ere kravklasse C) brukes i 3+1- konfigurasjon (f. eks.: 20-C/3+ NPE). I 3+1-oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytral lederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Av lederne skal installeres før jordfeilbryteren (RDC), fordi den ellers vil oppfatte den avledete støt strømmen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Finvern av typ e 3 (tidligere kravklasse D) brukes som beskyttelse mot koblings over spen ninger i slutt ele - ment strøm kretsene. Disse tverr over - spen ning ene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-led eren ved hjelp av varistorer, og for bindelsen til PElederen opprettes med et felles gnistgap (f.eks.: ÜSM-A). Med denne beskyttelses bryt eren mellom L og N blir ingen støt strøm ledet ved tverroverer, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finnes på produktsidene. L1 L2 L3 N PE HAK F1 Hovedfordeling Effektlengde Underfordelinger L1-4 F2(RCD) Effektlengde Finvern nett F3 F4 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Hoved-PUS Lokal PUS TBS 19

9 Kjøpehjelp energiteknikk Situasjon elg bygningstype Installasjonssted 1 Installasjon i hovedfordelingen Grunnvern / type 1, type 2 Målerområde eller kombinert fordeling Enebolig Avstand mellom hovedfordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** Art.nr , type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Side 79 Ikke ytre lynvernanlegg Jordledningstilkobling Boligbygg Industri/bedrift Avstand mellom hovedfordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mer enn 10 m Boligbygg Industri/bedrift Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT TN og IT TT 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** Art.nr C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse C) Etter strømmåler Side 62 2 (kravklasse C) Etter strømmåler Side 62 Enebolig Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mer enn 10 m TN og IT TT 50-B+C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse B+C) Etter strømmåler Side 50 Ytre lynvernanlegg Enebolig Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT 50-B+C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse B+C) Etter strømmåler Side 50 Luftledningstilkobling Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er større enn 5 m Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er mindre enn 10 m eller kombinert fordeling TN-C IT TN-C IT MC 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 2k Art.nr Side 26 MCD 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 33 TN-S TT TN-S TT MC 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 2k Art.nr Side 27 MCD 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 34 Jordede antennepåbygg Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er mer enn 10 m eller kombinert fordeling TN-C IT MCD 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 33 TN-S TT MCD 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 34 *Hvis forankoblet sikring > enn oppgitt verdi: sikre avlederen med oppgitt verdi 20 TBS

10 Installasjonssted 2 Installasjonssted 3 Installasjon i hver underfordeling Mellomvern / type 2 Installasjon foran apparater og utstyr Finvern / type 3 TN og IT TT ikke nødvendig 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** 2, type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Art.nr , Side 79 ikke nødvendig Finvern FC-D Universelt finvern for privathus og bedrifter som stikkontaktadapterenhet, 16 A* Art.nr Side 80 Finvern FC-T-D Finvern med integrert oversvernemodul for T-tilførselsledning for beskyttelse av Tapparater og videospillere, adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 80 CNS-3-D For eneboliger, bedrifter og industriområdet med ekstra akustisk feilvarsling og 3 dobbel stikkontaktlist, 16 A* Art.nr Side 83 SNS-D Egner seg til ettermontering i industri og bedrift. Installeres rett og slett bak stikkontaktdekslene, 16 A* Art.nr Side 84 TN og IT TT TN og IT TT TN og IT TT 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** 2, type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Art.nr , side 79 ikke nødvendig 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** 2, (kravklasse C) Etter strømmåler, Art.nr , side 62 ikke nødvendig 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** 2, (kravklasse C) Etter strømmåler, Art.nr Side 62 Finvern FC-SAT-D Finvern med integrert oversvernemodul for SAT-tilførselsledning for beskyttelse SAT-mottakere, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 81 Finvern FC-TAE-D Finvern med integrert oversvernemodul for telekom-tilførselen (TAE-kontakt) for beskyttelse av ISDN S 0 -NTBA, DSL-splitter eller analoge sluttelementer, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 81 Finvern FC-ISDN-D Finvern med innebygd oversvernmodul for beskyttelse av ISDN, sluttelementer, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side Compact Oversvern type 2+3 til trefasevekselstrømsystemer (3 faser, N, PE) For montering i underfordelinger og koblingsskap. 63 A*, 2,5 TE** Art.nr Side 79 KNS-D For industri og bedrifter, egner seg til usynlig montering direkte i vanlige skjulte eller kanal montasjebokser. Med akustisk varsling, 16 A* Art.nr Side 85 ÜSM-A Oversvernmodul Universalmodell for stasjonær installasjon i vanlige skjulte eller kanalmontasjebokser. Med akustisk varsling 16 A* Art.nr Side 88 ÜSS 45-O og ÜSS 45-A Finvernmodul 45 for stasjonær installasjon i Rapid 45-kanaler, brystningskanaler og undergulvsystemer, 16 A* Med optisk funksjonsindikator: ÜSS 45-O: Art.nr Med akustisk funksjonsindikator: ÜSS 45-A: Art.nr Side 89 F 230-AC/DC Oversvern for industri og bedrifter, egner seg til innbygging i underfor - delinger eller i koblings skap. Leveres også med potensialfri fjernsignaliserings kontakt. 20 A*, 1 TE** Art.nr Side 90 ** Delingsenhet = 17,5 mm rasterbredde for kapselfesteskinne TBS 21

11 Solrike vyer for framtidens energiutvinning Solenergi er i dag blant de hurtigst voksende bransjene innen elektroindustrien. Det offentlige støtteprogrammet Energie-Einspeise-Gesetz (EEG) fra januar 2004 gjorde solenergi anlegg svært attraktive både for forbrukere og nærings livet i Tyskland. Mange elektro instal la sjons - firmaer har tilpasset produkt - programmet sitt for å dekke denne etterspørselen og tilbyr løsninger for alle behov. Fordi det for alle som investerer i et slikt anlegg, er en sammenheng mellom anleggets funksjon og amortiseringstiden, er det meget viktig med beskyttelse mot lynnedslag og overer. ekselretteren er hjertet i anlegget, og særlig utsatt for overs - impulser. De internasjonale og nasjonale standardene E DIN IEC 64/1123/CD (DE 0100 del 712), de publiserte utkastene til lynvernstandarder IEC (DE til 4) og retningslinjen for forsikringsselskaper i ds-retnings linje 2010 bør tas med i betraktningen når man planlegger et solenergi anlegg. I nettopp denne sammenhengen tilbyr OBO allerede i dag de riktige løsningene. Krav: OBO-løsning: Side Integrasjon i det ytre lynvernet OBO-TBS 152 Lyn- og oversvern for komponentene OBO-TBS 4 Kabellegging på og i bygning (kabelrenner og -stiger) Festing og forbindelse av kabler (kabelforgrenings-, klemme-, skrukoblings-, skru- og slåsystemer) Kabellegging i brannutsatt bygning (systemer for gjennomgangstetning, brannvern og funksjonsopprettholdelse) OBO-KTS OBO-BS OBO-BSS KTS-katalog BS-katalog BSS-katalog 22 TBS

12 Praktisk eksempel: Bygning uten ytre lynvernanlegg I bygninger som ikke har ytre lynvern, er det særlig viktig med oversvern av vekselretteren. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig vern. DC-oversavlederen må avpasses til den maksimale tom gangsen til solenergimodulen. ær oppmerksom på: Den maksimale tomgangsen ligger typisk % over den oppgitte tom - gangsen (U 0C ). Solarmodul ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse AC-beskyttelse *) DC-vern AC-vern A B Energinett PUS PAS C *) kreves bare hvis avstanden til hovedfordelingen med vernet overstiger 10 m kabellengde. Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A B C P- DC- ern AC-beskyttelse Tilbehør inntil 745 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 745 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 1000 P-underdel-Y (med overdel 20-C/0-440) 20-C/U-3PH-Y Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Systemløsning hus med MC-plugg G-C-DC-PH komplett versjon (1-faset) 20-C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 20-C/3+NPE Potensialutligningsskinne PUS 1801 DE TBS 23

13 Praktisk eksempel: Bygning med ytre lynvernanlegg I bygninger med ytre lynvern gjelder det å hindre direkte lynnedslag i solenergimodulene ved hjelp av lyn - vernanlegget. På grunn av den høye lynstrømmen som avledes, oppstår det et sterkt magnetfelt som induserer en over i de elektriske komponentene. Her er det spesielt viktig med et lyn- og oversvern av vekselretteren, selve hjertet i anlegget. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig vern. Solarmodul Fangstang ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse A AC-beskyttelse B Energinett PAS C *) kreves bare hvis avstanden til hovedfordelingen med verneapparat overstiger 10m kabellengde. Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A A+B B P- DC- ern AC/DCvern AC-beskyttelse inntil 745 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 745 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 1000 P-underdel/sokkel-Y (med overdel 20-C/0-440) 20-C/U-3PH-Y Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ AC/DC-systemløsning (ÜSS) inkl. hus og MC-plugg G-C-ACDC-PH komplett versjon (1-faset) 20-C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 20-C/3+NPE C Tilbehør Potensialutligningsskinne PUS 1801 DE Lynvernfanganordning 178 Merk: I bygninger med ytre lynvern må kablene tas med i lynvernpotensialutligningen ved innføringspunkt i bygning. Egnede lynstrømavledere er beskrevet i avsnittet om energiteknikk fra hhv. side 26 og side TBS

14 Praktisk eksempel: Industribygninger Til industribygninger hører det som regel et ytre lynvernanlegg. ed direkte lynnedslag kan man ikke alltid forhindre at nedslaget forplanter seg gjennom lyn - vernanlegget til solenergimodulene. På grunn av den høye lynstrømmen som avledes, oppstår det et sterkt magnetfelt som induserer en over i de elektriske komponentene. Her er det spesielt viktig med et lynog over svern av vekselretteren, selve hjertet i anlegget. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig verne apparat.. Solarmodul Fangstang ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse AC-beskyttelse A B Energinett PAS C Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A P- DC- ern inntil 500 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 500 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 900 P-underdel/sokkel-Y (med overdel/patron 25-C/0-385) 20-C/U-3PH-Y Overdel/sokkel til lynstrømvern 25-B+C/ Overdel/sokkel til lynstrømvern 25-B+C/ A+B B AC/DCvern AC-beskyttelse 745 C Tilbehør AC/DC-systemløsning (ÜSS) inkl. hus og MC-plugg G-C-ACDC-PH komplett versjon (1-faset) 25-B+C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 50-B+C/3+NPE Potensialutligningsskinne PUS BigBar til industriformål 1802/5-A Lynvernfanganordning 178 Merk: I bygninger med ytre lynvern må kablene tas med i lynvernpotensialutligningen ved innføringspunkt i bygning. Egnede lynstrømavledere er beskrevet i avsnittet om energiteknikk fra hhv. side 26 og side 49. TBS 25

15 1 0 0 Oversvern Modulær, flerpolet avleder til hovedstrømforsyning Coordinated LightningController type MC 50-B/DE er en lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN , konstruert for å avlede høye pulsstrømmer (10/350). Den brukes i lynvernsone () 0 til 1 ved ledningsinnføringspunktet i bygningen og sikrer der lynvernpotensialutjevning med energiforsyningsledningene. Fordi multignistgapet er en innkapslet avleder, oppstår det ingen gnister utenfor huset. Totalstrømgnistgapet type MC -B/NPE brukes i TN-S og TT-nettsystemer mellom N og PE. Det forhindrer høye etterfølgende er på beskyttelseslederen og forebygger dermed uakseptabelt høye berøringser på potensialutjevningen. LightningController brukes i industrianlegg, offentlige bygg, næringsbygg og større boligkomplekser. Den egner seg til bruk i målerområdet iht. DN-retningslinjen 2. opplag 2004 (TAB 2000). Lynvern/LightningController-sett 3-polet ern type 1 YEARS Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B/ polet 1 117, Komplett vern. LightningController-sett 3-polet til bruk i TN-C-nett: Komplett ferdigkoblet tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-DE: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE DE-testsymbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledingsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < < 2,0 k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus. Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder iht. DN-retningslinje 2. opplag 2004 for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 150 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 6 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

16 1 0 0 Oversvern ern type 1 Lynvern/LightningController-sett 4-polet MC 50-B/3+1 Høyeste Utførelse Forp. ekt NPE 1 168, YEARS Komplett vern. LightningController-sett 4-polet til bruk i TN og TT-nett: Komplett ferdigkoblet og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE MCD -B/NPE: N-PE gnistgap type 1 (klasse B) iht. IEC til bruk i TN-S og TT-systemer. DE-testsymbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < 2,0k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder iht. DN-retningslinje 2. opplag 2004 for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. ern type Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 8 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B DE polet 1 34, EL Komplett vern. MC 50-B DE: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DE (IEC 62305) DE-symbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Rest <2,0 k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder i samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 til fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. Lynvern/LightningController YEARS Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Følgestrøm-slukkingsevne Ifi eff ka 12,5 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS 27

17 Oversvern Lynvern/LightningController overdel ern type 1 YEARS MC 50-B/0 DE Overdel Høyeste Utførelse Forp. Stykk polet 1 24, EL MC 50-B/0: LightningController overdel ekt kg/% st Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k <2,0 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Følgestrøm-slukkingsevne Ifi eff ka 12,5 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Komplett vern. LightningController-sett 3-polet med optisk funksjonsindikator til bruk i TN-C-nett: Ferdig montert og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN til grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonseptet iht. IEC el. DIN DE Oppfyller DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < 2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. hetter for merking av tilkoblingene Innkapslet gnistgap, uten gnistavgivelse: Kan brukes i vanlige fordelingsskap Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Lynvern/LightningController-sett 3-polet med funksjonsindikator ern type 1 YEARS MC 50-B/3-OS Høyeste Utførelse Forp. ekt polet 1 118, Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 150 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 6 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

18 Oversvern ern type 1 Komplett vern. Lynvern/LightningController-sett 4-polet med funksjonsindikator Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B/3+1-OS NPE 1 170, LightningController-sett 4-polet med optisk funksjonsindikator til bruk i TN og TT-nett: YEARS Komplett ferdigkoblet og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE MCD -B/NPE: N-PE gnistgap type 1 (klasse B) iht. IEC til bruk i TN og TT-systemer. I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledingsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < < 2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. lokk for merkign av tilkoblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse Kan brukes i alminnelige fordelerhus Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. ern type Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 8 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController med funksjonsindikator Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B-OS polet 1 34, Komplett vern. MC 50-B-OS: Lynstrømavleder med optisk funksjonsindikator type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DE (IEC 62305) YEARS Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Rest <2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS 29

19 Oversvern Lynvern/LightningController overdel med funksjonsindikator ern type 1 YEARS MC 50-B/0-OS Overdel Høyeste Utførelse Forp. ekt polet 1 19, MC 50-B/0 OS: LightningController overdel Effektopptak: < 1mW Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController Underdel ern type 1 YEARS Utførelse Forp. ekt MC 50-B/U DE 1-polet 1 18, EL Underdel MC 50-B/U: LightningController underdel passer til typen. MC 50-B DE MCD 50-B Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController ern type 1 YEARS Høyeste Utførelse Forp. ekt MC -B/NPE 255 NPE 1 52, EL Komplett vern. MC -B/NPE: For bruk i TN-S- og TT-systemer som N-PE-gnistgap type 1 (klasse B) IEC 61643, for grensesnitt 0 til 1 () iht. lynsikringssonekonseptet iht. IEC eller DIN DE 0185 del 4, for bruk som gnistgap mellom N og PE. DE-testmerke Tilfredsstiller DN-retningslinje 2. opplag 2004 Avledningsevne ka 10/350 µs Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Beskyttelsesnivå <2,5k Innkapslet, uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempler: Lynstrømavleder iht. DN-retningslnjern for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,5 Reaksjonstid ta ns < 100 Følgestrøm Ifi peak ka 0,1 Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

20 Oversvern ern type 1 Utførelse Forp. ekt Cu MC , EL MC , EL MC-...: Kobberbro16 mm², passer til broer i MC...-Avledere i sidekanal. Lynstrømavleder tilbehør YEARS 3 for 3-polede brytere 3 for 4-polede brytere TBS 31

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Potensialutjevningssystemer

Potensialutjevningssystemer For å unngå ukontrollerte overslag i en bygningsinstallasjon må alle metallkomponenter, alle elektriske anlegg og også lynvernanlegget være forbundet med hverandre. Denne potensialutligningen iht. DIN

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overs- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Tekniske data Overspenningsvern

Tekniske data Overspenningsvern Tekniske data Overspenningsvern 447 Geografiske betingelser. eliggenhet og topografi, såvel som statistiske fakta, forteller oss at Norge er et land hvor skader forårsaket av elektriske overspenninger

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overs- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter Vern Overspenningsvern 125 Overspenningsvern 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 den pålitelige lynbeskyttelsen Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio

Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio Data- og informasjonsteknologien omfatter i dag svært mange bruksområder. Så å si alle elektroniske systemer som behandler informasjon, har svært høy verdi. Stadig større mengder informasjon blir elektronisk

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Vern av luftledninger

Vern av luftledninger Vern av luftledninger 01/17 Overspenningsavledere 12-24kV Protecta*Lite Avleder for montering på linje AUS De elektriske dataene er lik som PDV 0. Avlederne har også som tidligere en god del lenger krypestrømsvei,

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB:

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB: - 1 - Kombivern, unike, små og kraftige Hvorfor Minst på markedet, stort utvalg o 2 pol 2 moduler, 6 til 32A o 3 pol 3 moduler, 6 til 32A o 4 pol 4 moduler, 10 til 32A Spart plass Rask og effektiv installasjon

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2017 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Alle Nullpunktsikringene leveres med signalkontakt. Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240S-V 28 647 59 2,09 Nullpunktsikring

Detaljer

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 Med den nye SD 200, utvider ABB utvalget i System pro M compact serien, med en forbedret type modulær lastbryter. SD 200 har

Detaljer

Kombivern jordfeil/automat MDC

Kombivern jordfeil/automat MDC Kombivern jordfeil/automat MDC Om kombivern MDC Våre unike kombivern serie med 2, 3 og 4 poler bidrar til en raskere, enklere og mindre plasskrevende installasjon. Serien er helt suveren ved renovering

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel GEK-K installasjonskanal av plast består av blyfri PVC. Den egner seg særlig til håndverkslokaler og kontorer i produksjonsmiljøer. Med sine tre størrelser og fire farger danner denne kanalen grunn laget

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs Tekniske data - bryteevne for MS116/ MS116 Sertifikater og godkjenninger culus CCC GOST GOST-FIRE BV GL LR DNV ABS RMRS CE culus CCC GOST GOST-FIRE GL LR ABS CE Elektromagnetisk tripp som multippler av

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4 160 A maks. 250 A maks. 630 A maks. 1600 A maks. Bryterfrakobling: Støtspenningsholdfasthet U imp Hovedkontakter V 6000

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år.

Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år. Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år. Tordenvær har alltid vært ett fasinerende naturfenomen. Sam tidig utgjør det en fare for menneskene og deres omgivelser som

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MDC 60 og MDC 100 er støtstrømsikker 250A (8/20) og pulsstrøm sikker

MDC 60 og MDC 100 er støtstrømsikker 250A (8/20) og pulsstrøm sikker Jordfeilautomat MDC Om Jordfeilautomat MDC Våre unike Jordfeilautomat serie med 2, 3 og 4 poler bidrar til en raskere, enklere og mindre plasskrevende installasjon. Serien er helt suveren ved renovering

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-2

Grensesnitt iht. IEC 61439-2 -sikringsskap NY Grensesnitt iht. IEC 61439-2 Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 65 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 6 skapstørrelser, rasteravstand 150 mm EMC-godkjent

Detaljer

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE 16...2 2 BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 2 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Jordfeilbryter SD. Spesifikasjoner. Isolasjonspenning Frekvens Tilkobling for Kabel. 50Hz 2 pol 25mm², 4 pol 35mm² J O R D F E I L B R Y T E R

Jordfeilbryter SD. Spesifikasjoner. Isolasjonspenning Frekvens Tilkobling for Kabel. 50Hz 2 pol 25mm², 4 pol 35mm² J O R D F E I L B R Y T E R ordfeilbryter S m ordfeilbryter Kompakt 2 og 4 polet jordfeilbryter uten termisk og magnetisk utløsning beregnet for Gewiss automater type M og MC. Produktene følger N 61008-1 standard Kan fås som Klasse

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301 Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Gassavleder 35-/50kA 285 Gassavleder 100kA 286 Klasse I + II med varistor 287 Klasse I + II 16kA 288 Overspenningsvern klasse II 289 280V 1 og 2 pol 289

Detaljer

LAREL. FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring. FDV Dokument. El.nummer : , EANnr. : Artikelnr :

LAREL. FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring. FDV Dokument. El.nummer : , EANnr. : Artikelnr : FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring El.nummer : 3680435, 3680438 EANnr. : Artikelnr : Generelt Dette er en serie kapslinger med slette sider og metriske nippelutslag. Spesielt godt egnet

Detaljer

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V Ladestasjoner 2016 Hjemmeladere GHL Tekniske data: Standarder/direktiv: IEC 61851-1, 61851-22 og IEC TS 61439-7 Montering: Kun veggmontering Merkespenning: 230 V / 400 50 Hz Installasjonssystem: TT-, TN-

Detaljer

Tekniske data Kontaktorer, DILM40 til 150

Tekniske data Kontaktorer, DILM40 til 150 Tekniske data Kontaktorer, DILM40 til 150 Generelt Normer og forskrifter Levetid, mekanisk DILM40 DILM50 DILM65 DILM80 DILM95 DILM115 DILM150 IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA Vekselspenning Koblingssykluser

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Gruppe: 15. Kontaktsystemer Pluggbart kablingssystem Multiplugger

Gruppe: 15. Kontaktsystemer Pluggbart kablingssystem Multiplugger Gruppe: 15 15 Kontaktsystemer Pluggbart kablingssystem Multiplugger GST 18i3 3-pol Pluggbar installasjon 64 GST18i4 4-pol Pluggbar installasjon 68 GST18i5 5-pol Pluggbar installasjon 69 BST14i2-3 BUS pluggbar

Detaljer

Enkel og allsidig Rapid 80 installasjonskanal

Enkel og allsidig Rapid 80 installasjonskanal Enkel og allsidig Rapid 80 installasjonskanal THINK CONNECTED. Rom for din installasjon 2 OBO LFS I mange kontorer er installasjonskanaler selve ryggraden i elektroinstallasjonen. Montert i lett tilgjengelig

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

modulær lastbryter Beskrivelse Tavlekomponenter Betjeningsmateriell Lastbrytere A Modulær Låsbar

modulær lastbryter Beskrivelse Tavlekomponenter Betjeningsmateriell Lastbrytere A Modulær Låsbar Tavlekomponenter Betjeningsmateriell Lastbrytere modulær lastbryter 25-100 A Modulær Låsbar Bacos lastbryter serie Reverso, kan brukes som hovedbryter, lastbryter, lastskillebryter eller sikkerhetsbryter.

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130 126 LES LE L S ES Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te T n kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn k isk in in info fo fo form rm rm rm rm rmas as as as as as a jo jo jo jo jo jo j n y

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer