Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk"

Transkript

1 OBOs lyn- og oversvern er inndelt i klassene type 1, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D), som oppfyller ulike krav til brukssted, rest og kapasitet for støtstrømavledning. Dette selektive lyn- og oversvernet garanterer lav rest og høy avledningsevne. Inndelingen følger definisjonene i DIN EN og andre internasjonale forskrifter. Disse standardene definerer byggretningslinjer, samt krav til og testing av oversvernavledere til bruk i vekselstrømnett med merke opp til 1000 og merkefrekvens mellom 50 og 60 Hz. 12 TBS

2 Lyn- og oversvernsystemer Systemoversikt fra side 14 Grunnlag fra side 16 Kjøpehjelp fra side 20 Avledere type 1 fra side 26 Systemløsninger type 1 fra side 41 Avledere type fra side 44 Systemløsninger type fra side 59 Avledere type 2 fra side 61 Avledere type fra side 76 Avledere type 3 fra side 80 Solenergi fra side 92 Boligpakker fra side 96 TBS 13

3 Over avledere type Lyn- og oversvernsystemer Systemoversikt energiteknikk Beskyttelse for T/SAT fra s. 124 Oversavledere type 2 fra s.61 Kombi-/lynstrømavledere type 1 fra s.26 Finvern type 3 fra s.80 Beskyttelse for solenergianlegg fra s.92 Potensialutligning PUS fra s.166 Beskyttelse for telekommunikasjonssyste Finvern type 3 fra s TBS

4 Finvern type 3 fra s.80 s- 2+3 fra s.79 mer fra s.116 Beskyttelse for datanettverk fra s.119 TBS 15

5 Hvilke impulsformer finnes? I tordenvær kan sterke lynstrømmer bevege seg mot jorden. Hvis en bygning med ytre lynvern blir truffet direkte, oppstår det et s fall ved jordings motstanden til lynvernpotensial utligningen som representerer en over mot de fjerne omgivelsene. Denne potensialhevingen er en trussel mot de elektriske systemene (f. eks. s for - syn ing, telefonanlegg, kabel fjernsyn, styringssystemer osv.) som kan trenge inn i bygningen. Til testing av de forskjellige lyn- og oversvernene er det definert egnede teststrømmer i de nasjonale og internasjonale stand ardene. Lynstrømmer ved direkte lynnedslag kan simuleres med en støtstrøm med bølgeform 10/350 µs (fig.1: Impuls 1). Testlynstrømmen imiterer både den raske stigningen og det høye energiinnholdet til lynet slik det forekommer i naturen. Lyn - strømavledere av typ e 1 (tidligere klasse B) og komponenter i det ytre lynvernet testes med denne strømmen. Overene fra fjerne lynnedslag og koblings pro sesser simuleres med testimpulsen 8/20 µs (fig. 1: Impuls 2). Energinnholdet i denne im pulsen er tydelig lavere enn lyn - test strømmen i støtstrømbølgen 10/350 µs. Oversavledere av typ e 2 og typ e 3 (tidligere klasse C og D) blir utsatt for denne test - impulsen. Fig. 1: Impulstyper og deres egenskaper /350 s simuliert lynimpuls 8/20 s simuliert oversimpuls Strøm ( s) IIIIIIII 10 0 IIIIIIII Tid ( s) Impuls 1 Impuls 2 Impulsform 10/350 µs 8/20 µs Impulstype, simulert årsak Lynimpuls: Danner støtstrømmen ved et lynnedslag etter Oversimpuls danner overen f.eks. grunnet koblingshandling etter Karakteristikk Meget høyt ladings- og energi - innhold over langt tidsrom Eksempler på komponenttyper 1, klasse I, Kravklasse B f. eks. MC 50-B DE Bratt impulsstigning, lavt energiinnhold 2,, Kravklasse C f. eks. 20-C 1, klasse I, Kravklasse B f. eks. MCD 50-B/3 16 TBS

6 Installasjonsveiledning Tilkoblingslengde -kabling Tilkoblingsledningen til verneenheten er avgjørende for å oppnå optimal rest. Etter IECinstallasjonsretningslinjen må stikkledningen til avlederen og ledningen fra verneenheten til potensial - utligningen være kortere enn 0,5 m. Hvis ikke må man gjennomføre en -kabling. Lengde tilførselskabel 0,5m 0,5m Hovedpotensialutjevningsskinne eller -klemme eller jordledningsskinne L -kabling Beskyttelseslederskinne Hovedpotensialutjevningsskinne eller -klemme L Utkopling Lynstrøm- og oversavledere fyller ulike funksjoner. Bruken av disse avlederne må koordineres. Denne koordineringen sikres med den eksisterende ledningslengden eller spesielle lynstrømavledere (MCD-serien). Slik kan f. eks. typ e 1- og typ e 2-avledere (klasse B og C) brukes direkte ved siden av hverandre i Protection-Set. I = effektlengde Strømtilførsel Tilkoplet utstyr Reaksjons: 2 k UL UB PAS f. eks. MC 50-B DE f. eks. 20-C RA Reaksjons: 2 k UC Eksempel Kabellengde > 5 m Ingen behov for ekstra utkopling Kabellengde < 5 m Sett inn utkopling: MC 50-B DE + LC C Eventuelt: MCD 50-B + 20-C ingen behov for ekstra ut kopling (f. eks. Protection-Set) Forbindelser med lynstrømbæreevne For lynvernpotensialut ligning må man ta hensyn til minstetverrsnittene i tabell 1. ed lynvernsoneovergangen fra 0 til 1 må alle installasjoner av metall tas med i beregningen av potensialutligningen. Aktive ledninger må jordes via egnede avledere. Materiale Kabeltverrsnitt i mm 2 Cu 16 Al 25 Fe 50 TBS 17

7 4-ledernett TN-C-nettsystem I et TN-C-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3) og den kombinerte PEN-lederen. Anvendelsen er be skrevet i DIN DE Lynstrøm avledere av type1 (tidligere krav klasse B) brukes 3-polet (f. eks.:mc 50-B/3). Tilkoblingen gjøres parallelt med de ytre lederne, som er tilkoblet PEN via avlederne. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DN-retningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hoved måleren. Oversvern av typ e 2 (tidligere kravklasse C) installeres vanligvis etter oppsplittingen av PEN-lederen. Hvis oppsplittingen er mer enn 0,5 m unna, dreier det seg fra det punktet om et 5-ledernett. Avlederne brukes i 3+1-konfigurasjon (f. eks.: 20-C/3+NPE). I 3+1- oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Avlederne skal installeres før jordfeilbryteren, fordi den ellers vil oppfatte den avledete støt strømmen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Finvern typ e 3 (tidligere kravklasse D) brukes som beskyttelse mot koblings over er i slutt - element strøm kretsene. Disse tverrs - over ene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-led eren ved hjelp av varistorer, og forbindelsene til PE-lederen opprettes med et felles gnist gap (f. eks.: KNS-D). ed denne beskyt telses bryteren mellom L og N blir ingen støt strøm ledet ved tverrsover er, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finnes på produktsidene. HAK F1 Hovedfordeling Effektlengde Underfordelinger L1-4 F2(RCD) Effektlengde Finvern nett F3 F4 Typ 1 Typ 2 Hoved-PUS Lokal PUS 18 TBS

8 5-ledernett TN-S- og TT-nettsystemer I et TN-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og jordlederen (PE). I et TT-nett, derimot, forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og den lokale jordlederen (PE). Anvendelsen er beskrevet i DIN DE Lynstrømavlederne i typ e 1 (tidligere krav klasse B) brukes i 3+1-konfigurasjon (f. eks.: MC 50-B/3+1). I 3+1- oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et samle gnistgap. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DNretningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hoved måler en. Oversavlederne av typ e 2 (tidlig ere kravklasse C) brukes i 3+1- konfigurasjon (f. eks.: 20-C/3+ NPE). I 3+1-oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytral lederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Av lederne skal installeres før jordfeilbryteren (RDC), fordi den ellers vil oppfatte den avledete støt strømmen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Finvern av typ e 3 (tidligere kravklasse D) brukes som beskyttelse mot koblings over spen ninger i slutt ele - ment strøm kretsene. Disse tverr over - spen ning ene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-led eren ved hjelp av varistorer, og for bindelsen til PElederen opprettes med et felles gnistgap (f.eks.: ÜSM-A). Med denne beskyttelses bryt eren mellom L og N blir ingen støt strøm ledet ved tverroverer, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finnes på produktsidene. L1 L2 L3 N PE HAK F1 Hovedfordeling Effektlengde Underfordelinger L1-4 F2(RCD) Effektlengde Finvern nett F3 F4 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Hoved-PUS Lokal PUS TBS 19

9 Kjøpehjelp energiteknikk Situasjon elg bygningstype Installasjonssted 1 Installasjon i hovedfordelingen Grunnvern / type 1, type 2 Målerområde eller kombinert fordeling Enebolig Avstand mellom hovedfordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** Art.nr , type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Side 79 Ikke ytre lynvernanlegg Jordledningstilkobling Boligbygg Industri/bedrift Avstand mellom hovedfordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mer enn 10 m Boligbygg Industri/bedrift Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT TN og IT TT 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** Art.nr C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse C) Etter strømmåler Side 62 2 (kravklasse C) Etter strømmåler Side 62 Enebolig Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mer enn 10 m TN og IT TT 50-B+C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse B+C) Etter strømmåler Side 50 Ytre lynvernanlegg Enebolig Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling eller kombinert fordeling er mindre enn 10 m TN og IT TT 50-B+C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering A*, 4 TE** Art.nr (kravklasse B+C) Etter strømmåler Side 50 Luftledningstilkobling Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er større enn 5 m Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er mindre enn 10 m eller kombinert fordeling TN-C IT TN-C IT MC 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 2k Art.nr Side 26 MCD 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 33 TN-S TT TN-S TT MC 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 2k Art.nr Side 27 MCD 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 34 Jordede antennepåbygg Industri/bedrift Boligbygg Avstand mellom hoved fordeling og underfordeling er mer enn 10 m eller kombinert fordeling TN-C IT MCD 50-B/3 500 A*, 3x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 33 TN-S TT MCD 50-B/ A*, 4 x 2 TE** 1, (kravklasse B) Foran eller etter strømmåler Up 1,3k Art.nr Side 34 *Hvis forankoblet sikring > enn oppgitt verdi: sikre avlederen med oppgitt verdi 20 TBS

10 Installasjonssted 2 Installasjonssted 3 Installasjon i hver underfordeling Mellomvern / type 2 Installasjon foran apparater og utstyr Finvern / type 3 TN og IT TT ikke nødvendig 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** 2, type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Art.nr , Side 79 ikke nødvendig Finvern FC-D Universelt finvern for privathus og bedrifter som stikkontaktadapterenhet, 16 A* Art.nr Side 80 Finvern FC-T-D Finvern med integrert oversvernemodul for T-tilførselsledning for beskyttelse av Tapparater og videospillere, adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 80 CNS-3-D For eneboliger, bedrifter og industriområdet med ekstra akustisk feilvarsling og 3 dobbel stikkontaktlist, 16 A* Art.nr Side 83 SNS-D Egner seg til ettermontering i industri og bedrift. Installeres rett og slett bak stikkontaktdekslene, 16 A* Art.nr Side 84 TN og IT TT TN og IT TT TN og IT TT 10 Compact Med optisk funksjonsindikator, 63 A*, 2,5 TE** 2, type 3 (kravklasse C + D) Etter strømmåler Art.nr , side 79 ikke nødvendig 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** 2, (kravklasse C) Etter strømmåler, Art.nr , side 62 ikke nødvendig 20-C/3+NPE Kan kombineres med FS- eller AS-fjernsignalisering, A*, 4 TE** 2, (kravklasse C) Etter strømmåler, Art.nr Side 62 Finvern FC-SAT-D Finvern med integrert oversvernemodul for SAT-tilførselsledning for beskyttelse SAT-mottakere, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 81 Finvern FC-TAE-D Finvern med integrert oversvernemodul for telekom-tilførselen (TAE-kontakt) for beskyttelse av ISDN S 0 -NTBA, DSL-splitter eller analoge sluttelementer, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side 81 Finvern FC-ISDN-D Finvern med innebygd oversvernmodul for beskyttelse av ISDN, sluttelementer, inkl. adapterkabel, 16 A* Art.nr Side Compact Oversvern type 2+3 til trefasevekselstrømsystemer (3 faser, N, PE) For montering i underfordelinger og koblingsskap. 63 A*, 2,5 TE** Art.nr Side 79 KNS-D For industri og bedrifter, egner seg til usynlig montering direkte i vanlige skjulte eller kanal montasjebokser. Med akustisk varsling, 16 A* Art.nr Side 85 ÜSM-A Oversvernmodul Universalmodell for stasjonær installasjon i vanlige skjulte eller kanalmontasjebokser. Med akustisk varsling 16 A* Art.nr Side 88 ÜSS 45-O og ÜSS 45-A Finvernmodul 45 for stasjonær installasjon i Rapid 45-kanaler, brystningskanaler og undergulvsystemer, 16 A* Med optisk funksjonsindikator: ÜSS 45-O: Art.nr Med akustisk funksjonsindikator: ÜSS 45-A: Art.nr Side 89 F 230-AC/DC Oversvern for industri og bedrifter, egner seg til innbygging i underfor - delinger eller i koblings skap. Leveres også med potensialfri fjernsignaliserings kontakt. 20 A*, 1 TE** Art.nr Side 90 ** Delingsenhet = 17,5 mm rasterbredde for kapselfesteskinne TBS 21

11 Solrike vyer for framtidens energiutvinning Solenergi er i dag blant de hurtigst voksende bransjene innen elektroindustrien. Det offentlige støtteprogrammet Energie-Einspeise-Gesetz (EEG) fra januar 2004 gjorde solenergi anlegg svært attraktive både for forbrukere og nærings livet i Tyskland. Mange elektro instal la sjons - firmaer har tilpasset produkt - programmet sitt for å dekke denne etterspørselen og tilbyr løsninger for alle behov. Fordi det for alle som investerer i et slikt anlegg, er en sammenheng mellom anleggets funksjon og amortiseringstiden, er det meget viktig med beskyttelse mot lynnedslag og overer. ekselretteren er hjertet i anlegget, og særlig utsatt for overs - impulser. De internasjonale og nasjonale standardene E DIN IEC 64/1123/CD (DE 0100 del 712), de publiserte utkastene til lynvernstandarder IEC (DE til 4) og retningslinjen for forsikringsselskaper i ds-retnings linje 2010 bør tas med i betraktningen når man planlegger et solenergi anlegg. I nettopp denne sammenhengen tilbyr OBO allerede i dag de riktige løsningene. Krav: OBO-løsning: Side Integrasjon i det ytre lynvernet OBO-TBS 152 Lyn- og oversvern for komponentene OBO-TBS 4 Kabellegging på og i bygning (kabelrenner og -stiger) Festing og forbindelse av kabler (kabelforgrenings-, klemme-, skrukoblings-, skru- og slåsystemer) Kabellegging i brannutsatt bygning (systemer for gjennomgangstetning, brannvern og funksjonsopprettholdelse) OBO-KTS OBO-BS OBO-BSS KTS-katalog BS-katalog BSS-katalog 22 TBS

12 Praktisk eksempel: Bygning uten ytre lynvernanlegg I bygninger som ikke har ytre lynvern, er det særlig viktig med oversvern av vekselretteren. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig vern. DC-oversavlederen må avpasses til den maksimale tom gangsen til solenergimodulen. ær oppmerksom på: Den maksimale tomgangsen ligger typisk % over den oppgitte tom - gangsen (U 0C ). Solarmodul ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse AC-beskyttelse *) DC-vern AC-vern A B Energinett PUS PAS C *) kreves bare hvis avstanden til hovedfordelingen med vernet overstiger 10 m kabellengde. Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A B C P- DC- ern AC-beskyttelse Tilbehør inntil 745 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 745 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 1000 P-underdel-Y (med overdel 20-C/0-440) 20-C/U-3PH-Y Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ Systemløsning hus med MC-plugg G-C-DC-PH komplett versjon (1-faset) 20-C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 20-C/3+NPE Potensialutligningsskinne PUS 1801 DE TBS 23

13 Praktisk eksempel: Bygning med ytre lynvernanlegg I bygninger med ytre lynvern gjelder det å hindre direkte lynnedslag i solenergimodulene ved hjelp av lyn - vernanlegget. På grunn av den høye lynstrømmen som avledes, oppstår det et sterkt magnetfelt som induserer en over i de elektriske komponentene. Her er det spesielt viktig med et lyn- og oversvern av vekselretteren, selve hjertet i anlegget. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig vern. Solarmodul Fangstang ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse A AC-beskyttelse B Energinett PAS C *) kreves bare hvis avstanden til hovedfordelingen med verneapparat overstiger 10m kabellengde. Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A A+B B P- DC- ern AC/DCvern AC-beskyttelse inntil 745 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 745 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 1000 P-underdel/sokkel-Y (med overdel 20-C/0-440) 20-C/U-3PH-Y Overdel/patron til oversvern 20-C/ Overdel/patron til oversvern 20-C/ AC/DC-systemløsning (ÜSS) inkl. hus og MC-plugg G-C-ACDC-PH komplett versjon (1-faset) 20-C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 20-C/3+NPE C Tilbehør Potensialutligningsskinne PUS 1801 DE Lynvernfanganordning 178 Merk: I bygninger med ytre lynvern må kablene tas med i lynvernpotensialutligningen ved innføringspunkt i bygning. Egnede lynstrømavledere er beskrevet i avsnittet om energiteknikk fra hhv. side 26 og side TBS

14 Praktisk eksempel: Industribygninger Til industribygninger hører det som regel et ytre lynvernanlegg. ed direkte lynnedslag kan man ikke alltid forhindre at nedslaget forplanter seg gjennom lyn - vernanlegget til solenergimodulene. På grunn av den høye lynstrømmen som avledes, oppstår det et sterkt magnetfelt som induserer en over i de elektriske komponentene. Her er det spesielt viktig med et lynog over svern av vekselretteren, selve hjertet i anlegget. Et vern bør omfatte alle utsatte ledninger som er koblet til vekselretteren. Tabellen gjør det enklere raskt å velge riktig verne apparat.. Solarmodul Fangstang ekselretter Hovedfordeling DC AC DC-beskyttelse AC-beskyttelse A B Energinett PAS C Maks. tomgangs P-modul Utførelse Art.nr. Side A P- DC- ern inntil 500 P-underdel/sokkel 20-C/U-PH inntil 500 P-underdel/sokkel med fjernsignalisering 20-C/U-PH-FS inntil 900 P-underdel/sokkel-Y (med overdel/patron 25-C/0-385) 20-C/U-3PH-Y Overdel/sokkel til lynstrømvern 25-B+C/ Overdel/sokkel til lynstrømvern 25-B+C/ A+B B AC/DCvern AC-beskyttelse 745 C Tilbehør AC/DC-systemløsning (ÜSS) inkl. hus og MC-plugg G-C-ACDC-PH komplett versjon (1-faset) 25-B+C/1+NPE komplett versjon (3-faset) 50-B+C/3+NPE Potensialutligningsskinne PUS BigBar til industriformål 1802/5-A Lynvernfanganordning 178 Merk: I bygninger med ytre lynvern må kablene tas med i lynvernpotensialutligningen ved innføringspunkt i bygning. Egnede lynstrømavledere er beskrevet i avsnittet om energiteknikk fra hhv. side 26 og side 49. TBS 25

15 1 0 0 Oversvern Modulær, flerpolet avleder til hovedstrømforsyning Coordinated LightningController type MC 50-B/DE er en lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN , konstruert for å avlede høye pulsstrømmer (10/350). Den brukes i lynvernsone () 0 til 1 ved ledningsinnføringspunktet i bygningen og sikrer der lynvernpotensialutjevning med energiforsyningsledningene. Fordi multignistgapet er en innkapslet avleder, oppstår det ingen gnister utenfor huset. Totalstrømgnistgapet type MC -B/NPE brukes i TN-S og TT-nettsystemer mellom N og PE. Det forhindrer høye etterfølgende er på beskyttelseslederen og forebygger dermed uakseptabelt høye berøringser på potensialutjevningen. LightningController brukes i industrianlegg, offentlige bygg, næringsbygg og større boligkomplekser. Den egner seg til bruk i målerområdet iht. DN-retningslinjen 2. opplag 2004 (TAB 2000). Lynvern/LightningController-sett 3-polet ern type 1 YEARS Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B/ polet 1 117, Komplett vern. LightningController-sett 3-polet til bruk i TN-C-nett: Komplett ferdigkoblet tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-DE: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE DE-testsymbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledingsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < < 2,0 k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus. Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder iht. DN-retningslinje 2. opplag 2004 for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 150 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 6 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

16 1 0 0 Oversvern ern type 1 Lynvern/LightningController-sett 4-polet MC 50-B/3+1 Høyeste Utførelse Forp. ekt NPE 1 168, YEARS Komplett vern. LightningController-sett 4-polet til bruk i TN og TT-nett: Komplett ferdigkoblet og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE MCD -B/NPE: N-PE gnistgap type 1 (klasse B) iht. IEC til bruk i TN-S og TT-systemer. DE-testsymbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < 2,0k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder iht. DN-retningslinje 2. opplag 2004 for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. ern type Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 8 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B DE polet 1 34, EL Komplett vern. MC 50-B DE: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DE (IEC 62305) DE-symbol I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Rest <2,0 k Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg; lynstrømavleder i samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 til fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. Lynvern/LightningController YEARS Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Følgestrøm-slukkingsevne Ifi eff ka 12,5 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS 27

17 Oversvern Lynvern/LightningController overdel ern type 1 YEARS MC 50-B/0 DE Overdel Høyeste Utførelse Forp. Stykk polet 1 24, EL MC 50-B/0: LightningController overdel ekt kg/% st Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k <2,0 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Følgestrøm-slukkingsevne Ifi eff ka 12,5 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Komplett vern. LightningController-sett 3-polet med optisk funksjonsindikator til bruk i TN-C-nett: Ferdig montert og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. DIN til grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonseptet iht. IEC el. DIN DE Oppfyller DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < 2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. hetter for merking av tilkoblingene Innkapslet gnistgap, uten gnistavgivelse: Kan brukes i vanlige fordelingsskap Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Lynvern/LightningController-sett 3-polet med funksjonsindikator ern type 1 YEARS MC 50-B/3-OS Høyeste Utførelse Forp. ekt polet 1 118, Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 150 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 6 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

18 Oversvern ern type 1 Komplett vern. Lynvern/LightningController-sett 4-polet med funksjonsindikator Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B/3+1-OS NPE 1 170, LightningController-sett 4-polet med optisk funksjonsindikator til bruk i TN og TT-nett: YEARS Komplett ferdigkoblet og tilkoblingsklar, består av: MC 50-B-OS: Lynstrømavleder type 1 (klasse B) iht. EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DIN DE MCD -B/NPE: N-PE gnistgap type 1 (klasse B) iht. IEC til bruk i TN og TT-systemer. I samsvar med DN-retningslinje 2. opplag 2004 Over- og underdel, påsettbar overdel Avledingsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Beskyttelsesnivå < < 2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. lokk for merkign av tilkoblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse Kan brukes i alminnelige fordelerhus Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern. ern type Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 8 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController med funksjonsindikator Høyeste Utførelse Forp. ekt MC 50-B-OS polet 1 34, Komplett vern. MC 50-B-OS: Lynstrømavleder med optisk funksjonsindikator type 1 (klasse B) iht. DIN EN for grensesnitt 0 til 1 () i samsvar med lynvernsonekonsept iht. IEC evt. DE (IEC 62305) YEARS Over- og underdel, påsettbar overdel Avledningsevne 50 ka 10/350 µs pr. pol Rest <2,0k Effektopptak < 1mW Slukker sekundærstrøm 25 ka Ipeak Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Innkapslet gnistgap uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempel: Industrianlegg. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS 29

19 Oversvern Lynvern/LightningController overdel med funksjonsindikator ern type 1 YEARS MC 50-B/0-OS Overdel Høyeste Utførelse Forp. ekt polet 1 19, MC 50-B/0 OS: LightningController overdel Effektopptak: < 1mW Merke UN 230 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka 50 Beskyttelsesnivå Up k < 2,0 Beskyttelsestype verdiliste IP20 Reaksjonstid ta ns <100 Følgestrøm Ifi peak ka 25 Kortslutningsfasthet Ipeak ka 25 Maks. forankoblet sikring A 500 Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController Underdel ern type 1 YEARS Utførelse Forp. ekt MC 50-B/U DE 1-polet 1 18, EL Underdel MC 50-B/U: LightningController underdel passer til typen. MC 50-B DE MCD 50-B Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Lynvern/LightningController ern type 1 YEARS Høyeste Utførelse Forp. ekt MC -B/NPE 255 NPE 1 52, EL Komplett vern. MC -B/NPE: For bruk i TN-S- og TT-systemer som N-PE-gnistgap type 1 (klasse B) IEC 61643, for grensesnitt 0 til 1 () iht. lynsikringssonekonseptet iht. IEC eller DIN DE 0185 del 4, for bruk som gnistgap mellom N og PE. DE-testmerke Tilfredsstiller DN-retningslinje 2. opplag 2004 Avledningsevne ka 10/350 µs Inkl. stikkhetter for merking av koblingene Beskyttelsesnivå <2,5k Innkapslet, uten gnistavgivelse: Kan brukes i alminnelige fordelerhus Brukseksempler: Lynstrømavleder iht. DN-retningslnjern for fortellerområdet. Merk: Trenger totalt 5 m kabellengde som utkoblingslengde for oversvern Høyeste UC 255 Kravklasse i.h.t. EN klasse I 0 1 Impulsstrøm (10/350) Iimp ka Beskyttelsesnivå Up k < 2,5 Reaksjonstid ta ns < 100 Følgestrøm Ifi peak ka 0,1 Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (17,5 mm) 2 Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² TBS

20 Oversvern ern type 1 Utførelse Forp. ekt Cu MC , EL MC , EL MC-...: Kobberbro16 mm², passer til broer i MC...-Avledere i sidekanal. Lynstrømavleder tilbehør YEARS 3 for 3-polede brytere 3 for 4-polede brytere TBS 31

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014

Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014 Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014 6 Kretskorttilkoblingsteknikk og elektronikkhus Kretskortklemmer og -pluggforbindere Elektronikkhus Tilkoblingsteknikk for feltutstyr Pluggforbindere

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus N Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening Gira anropssystem 834 Plus Systemhåndbok Innhold Innhold Innhold... 3 1. Innledning... 9 1.1 Generelle merknader... 9

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter ERITECH SYSTEM 3000 Lynvern produkter Central Plaza, Hong Kong, P.R. Kina Centrepoint Tower, Sydney, Australia Skytower, Aukland, New Zealand Lyn kan være svært ødeleggende. I tillegg til livsfare for

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Fokus på effektivitet

Fokus på effektivitet 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer