ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

2

3 Innhold Årsberetning Hovedtall Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelser

4 Årsberetning 2005 Narvik Energinett AS Virksomhetens art Historikk og eierskap Narvik Energinett AS ble stiftet 16. februar 2001 som et heleid datterselskap av Narvik Energi AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. Narvik Energi AS har gjennom avtale av overdratt sin nett- og televirksomhet til Narvik Energinett AS. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har godkjent overdragelse av nødvendige konsesjoner i denne forbindelse fra Narvik Energi AS til Narvik Energinett AS. Selskapet har vært operativt siden Selskapet har følgende visjon: Narvik Energinett AS skal være et veldrevet selskap som innenfor gjeldende rammer sikrer pålitelig og kostnadseffektiv strømforsyning for våre kunder! Selskapets formål er drift og forvaltning av energi- og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Konsernet Narvik Energi er omstrukturert med virkning fra Narvik Energinett AS er etter dette et datterselskap under Narvik Energi Holding AS. gjennomført for å forberede overgangen til systemet. Det nye kundesystemet ble satt i drift 13. mars Selskapet har vedtatt å omgjøre beslutningen om å bygge 36kV-linje fra Skistua til Fagernes og vil bygge kabelanlegg i stedet. En har konkludert med at et kabelanlegg blir et bedre miljømessig prosjekt. Prosjektet skal gjennomføres i Nettilknytning av ny produksjon vil ventelig ha stor innvirkning på nettet i Narvik. Ved årsskiftet var det meldt inn til sammen ca 140 GWh / 42 MW med ønske om fremtidig nettilknytning. Kraftverkene planlegges i Beisfjordområdet, Vidrek og Skjomen. Dersom all meldt produksjon blir realisert, vil både dimensjonering og nettstruktur måtte endres betraktelig. Ved årets slutt er det innmeldt ønske om hyttestrøm på Bjørnfjell, Herjangsfjellet og Veggfjellet. Ved realisering av prosjektene må det bygges høyspentlinjer med tilhørende trafoer og lavspentnett inn i nye områder. Brutto investeringer vil ventelig bli i størrelsesorden mnok. Narvik Energinett er i gang med en prosess for å overta / forsyne nett i områder som LKAB har disponert. Dette gir aktivitet og er planleggingsmessig utfordrende. I 2005 ble kunder i Framnesveien lagt over på vårt nett. Narvik Energinett AS eies av Narvik Energi Holding AS med 51 % og Hålogaland Kraft AS med 49 %. Hovedkontoret ligger i Narvik kommune. Selskapet har pr. 31. desember 2005 i alt 40 ansatte. Året Industriell virksomhet pr Narvik Energinett AS har i sitt konsesjonsområde (Narvik kommune) ved årsskiftet målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet 963 km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 437 nettransformatorer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2006 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Narvik Energinett AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Energien fordeles gjennom seks sekundærstasjoner med en samlet ytelse på 92 MVA. Totalt energiforbruk i 2005 ble på 383,7 GWh, med et max uttak på 77,3 MW målt for hele Narvik Energinetts forsyningsområde. Dette gir en økning på 8 GWh (2,1 %) i forhold til Næringskunder har størst økning (T3-3, T3-2 og T3-45) med 3,3 GWh, kjelkraft med 2,4 GWh og husholdning med 1,6 GWh. Narvik Energinett AS eier gatelysnettet i Narvik og driver dette på vegne av Narvik kommune. Det er inngått rammeavtale med Narvik kommune for investering, drift og vedlikehold i gatelysnettet. Dette gir en tilfredsstillende kvalitet og økonomi for denne virksomheten. Gatelysnettet består av totalt ca punkter. SFT s pålegg om utskifting av PCB-holdige armaturer er gjennomført. Det er inngått kontrakt med Elis for leveranse av kundesystemet Elwin. Flere prosjektmøter og Workshop er Resultat, investeringer, finansieringer og likviditet Selskapets driftsinntekter var på 75,9 mnok i 2005 (74,3) og årsoverskuddet ble 2,1 mnok (0,5). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 244,1 mnok (254,9). Egenkapitalen var 110,7 mnok (108,6) og egenkapitalandelen pr var 45,4 %, mot 42,6 % pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 10,0 mnok (12,7). For øvrig viser en til virksomhetsbeskrivelsene og noter. Det er foretatt reversering av tidligere års avskrivninger med 1,1 mnok knyttet til endret levetid på enkelte driftsmidler (jfr. note 5). 2

5 Det er ikke foretatt låneopptak i perioden. Avdrag på langsiktig gjeld er betalt med 8,0 mnok. EBITDA for 2005 er 26,3 mnok (30,4), og selskapets arbeidskapital pr var positiv med 6,0 mnok (1,9). Gjennom avtaler mellom Narvik Energi konsern og Narvik Sparebank / DnB NOR, har selskapet tilgang til konsernets trekkrettighet på til sammen 50 mnok. Likestilling Virksomheten har lav turnover og derigjennom økende gjennomsnittsalder blant de ansatte. Sammensetningen mellom kjønnene er på grunn av lav turnover og manglende nyrekruttering preget av tidligere tiders utdanningsmønster. Fordelingen mellom kvinner og menn er 17,5 % kvinner og 82,5 % menn. Både det tradisjonelle utdanningsmønsteret og den lave nyrekrutteringen de senere år gjør at den prosentvise andelen av kvinner i bedriften ikke er økende. Vår alders- og kjønnssammensetning føyer seg inn i mønsteret vi ser i bransjen for øvrig. Det er en langt høyere andel av mannlige enn kvinnelige ansatte (33 menn mot 7 kvinner). Ser man på lønnsutviklingen vil denne likevel avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil ha tilnærmelsesvis lik lønn, hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Av selskapets 40 ansatte er 7 kvinner noe som tilsvarer 17,5 %. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften er kr For kvinnene er gjennomsnittslønnen kr , mens den for menn er kr Narvik Energinett AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen spesielt innenfor tekniske stillinger består i hovedsak av menn. Det har det siste året kun vært utlyst en stilling i bedriften. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle helsemessige årsaker. Det er kun en mindre andel kvinner i ledelsen. Narvik Energinett AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i våre personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Arbeidsmiljø og personale Narvik Energinett AS har ved årsskiftet 40 ansatte fordelt på 38,9 årsverk, herav 2 lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 40 ansatte fordelt på 39 årsverk, herav 2 lærlinger. Sykefravær Sykefraværet var i 2005 på 4,5 %, herav 2,0 % langtidssykemeldte. Korttidsfraværet var på 2,5 % og omfattet alt legemeldt fravær kortere enn 8 uker. Sykefraværet var 4,2 % i Bedriften har gjennom de siste 3 årene hatt en kraftig nedgang i antall sykemeldte og i lengden på fraværet. Dette skyldes en aktiv og målrettet personalpolitikk. Konsernet ble IA-bedrift med virkning fra 1. september Dette innebærer at flere av de langtidssykemeldte har vært inne i bedriften med ulike typer tilretteleggingstiltak. Inkluderende Arbeidsliv Konsernet Narvik Energi AS ble i august 2005 kåret til Månedens IA-bedrift innen NHO. Dette er en nasjonal utmerkelse som henger høyt. Begrunnelsen for å tildele denne til konsernet Narvik Energi var det helhetlige og godt forankrede personalarbeidet som gjøres i bedriften og i begrunnelsen nevnes det spesielt: Bedriften har fokus på, og prioriterer arbeidet med HMS og arbeidsmiljø De kan vise til meget fin reduksjon i sykefraværet Bedriften prioriterer arbeidet med livsfaseorientert personalpolitikk God dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager I medieomtalen ble det spesielt lagt vekt på tilretteleggingsarbeidet rundt en arbeidstaker ved Narvik Energinett AS og hvordan dette kunne gjøres uten at avdelingens inntjeningsevne ble redusert. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte, Arbeidsmiljøutvalg og AKAN-utvalg som arbeider med opplæring og dokumentasjon innenfor området. Egen rapport utarbeides for disse. Våre ansatte er fordelt på arbeidsplasser med varierende grad av kontorarbeid, utearbeid osv. Med bistand fra bedriftshelsetjenesten har det vært arbeidet med å redusere risiko for belastningslidelser som følge av feil arbeidstilling etc. Selskapet gjennomfører og medvirker til tiltak for å holde medarbeiderne informert om planer, aktiviteter og resultater, samt videreutvikle relasjonene mellom medarbeiderne. HMS Narvik Energinett AS hadde i 2005 én arbeidsulykke som ble registrert og rapportert til Trygdeetaten, uten at denne var så alvorlig at den måtte rapporteres til Arbeidstilsynet. Arbeidsulykken resulterte i 2 fraværsdager. 4 hørselsskader er av BHT rapportert til Trygdeetaten og Arbeidstilsynet som mulig yrkessykdom. Høyt antall skyldes at 2005 er første rapporteringsår. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet og avdelingsvis. Av de større prosjekt kan nevnes: Målrettet helsekontroll med hensyn til mulig eksponering for asbest, helsefarlige kjemikalier og bly/blyforbindelser Beredskapsmessig risikovurdering av hele konsernet Rekartlegging av førstehjelpsutstyr Oppbygging av nytt internkontrollsystem for HMS, beredskap, miljø og brann. 3

6 Intern opplæring har vært gjennomført blant annet som HMS-grunnkurs, førstehjelpskurs, AKAN-kurs og verneombudssamlinger. Konsernet har startet arbeidet med omorganisering av verneog beredskapsorganisasjoner tilpasset endringer i konsernet. Flere av HMS-aktivitetene som ble igangsatt i 2005 vil fortsette i 2006, blant annet støykartlegging og oppfølging av hørselsskadene samt opplæring i nytt ik-system med rapporteringsdel for avvik. Av tema som vil stå på internopplæring i 2006 er blant annet byggherrerollen og HMSansvar. Arbeidsmiljøutvalget har i 2005 hatt 2 møter og behandlet 25 saker. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energinett AS: Avsatt til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Som følge av aktivert goodwill har ikke selskapet fri egenkapital som kan benyttes til utbytte pr Fremtidig utvikling Selskapet vil videreføre arbeidet med utvikling og gjennomføring av en helhetlig strategi. Dette arbeidet har som mål å skape en fremtidsrettet bedrift som er attraktiv for eiere, kunder og ansatte. Olaf A. Larsen har vært konstituert som adm. direktør i Narvik Energinett AS frem til 1. mars Per Harald Ottestad tiltrådte som ny adm. direktør fra samme dato. Narvik, 24. mars 2006 Eirik Edvardsen Svein Kåre Heide Olaf A. Larsen Eilif Amundsen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean-Otto Karlsen Tor Petter Olsen Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf A. Larsen Konst. Adm. direktør 4

7 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år: Alle tall i NOK Resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Økonomiske nøkkeltall EBITDA 1) Likviditetsgrad 1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 Totalavkastning 6,6 % 5,1 % 3,5 % 2,4 % Egenkapitalandel 43,1 % 38,9 % 40,9 % 42,6 % 45,4 % Arbeidskapital Sentrale rammebetingelser Justert tillatt nettinntekt (inntektsramme) Systempris i inntektsrammen (kr/mwh) 206,49 221,03 310,68 262,04 254,81 Risikofri NVE-rente 6,10 % 6,48 % 5,69 % 4,53 % 3,36 % Andre forhold Investeringer Antall ansatte pr (39) ) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. 5

8 Kundeinformasjon om nettvirksomheten i Narvik kommune: SPESIFIKASJON MÅLERE FORBRUK MÅLERE FORBRUK i GWh i GWh Husholdninger , ,9 LKAB 1 36,0 1 38,8 Store næringskunder , ,0 Små næringskunder , ,6 Kjelkraft 45 21, ,2 Tap i eget nett 34,8 32,1 SUM , ,7 Forbruksutvikling for elektrisk kraft i Narvik kommune: ÅR FORBRUK I MWh ENDRING % ,13 % ,51 % ,78 % ,48 % ,99 % ,95 % ,48 % ,39 % ,31 % ,30 % ,54 % ,48 % ,47 % ,52 % ,36 % ,94 % ,67 % ,48 % ,68 % ,02 %

9 5

10 Resultatregnskap Narvik Energinett AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktivering egne investeringsarbeider Kostnader overliggende nett Kraftkjøp Lønns- og andre personalkostnader 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, 5, Annen driftskostnad 5, 10, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern 11, Finansinntekter Rentekostnad til foretak i samme konsern 11, Rentekostnader rentebærende gjeld 11, Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

11 Balanse Narvik Energinett AS ANLEGGSMIDLER Eiendeler Note Immaterielle eiendeler Rettigheter 4, Goodwill 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter 5, Regionalnett 5, 6, Distribusjonsnett 5, 6, Gate-/veibelysning 5, 6, Øvrige nettanlegg 5, Driftslager Maskiner, inventar o.a. utstyr 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Egenkapital og gjeld Narvik Energinett AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Narvik, 24. mars 2006 Eirik Edvardsen Svein Kåre Heide Olaf A. Larsen Eilif Amundsen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean-Otto Karlsen Tor Petter Olsen Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf A. Larsen Konst. Adm. direktør 10

13 Kontantstrømoppstilling Narvik Energinett AS LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer + Salg av finansielle driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: + Opptak av ny gjeld - Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital - Tilbakebetaling av egenkapital - Utbetalt utbytte + Endring i kassekreditt = Netto likvidtetsendring fra finansieringen Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet

14 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Leasing Selskapet har operasjonelle leasingavtaler vedrørende biler. I tillegg leases kontor- og edb-utstyr. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det vises for øvrig til note 5. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Fra og med regnskapsåret 2002 er selskapets pensjonsforpliktelser aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Aktuarmessige beregninger av pensjonsordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til Norsk Regnskapsstandard om Pensjonsforpliktelser (NRSP). Selskapets pensjonsordninger er å betrakte som ytelsesplaner. Mer-/mindreinntekt i forbindelse med overføringstariff Mer-/mindreinntekt genereres av differansen mellom fakturert nettleie og justert inntektsramme gitt av NVE til selskapets nettvirksomhet. Justering av inntektsrammen kan skyldes prisendringer i nettap, kostnader i overliggende nett og forbruksendringer. Etter retningslinjer fra NVE skal mer-/mindreinntekt tas hensyn til i tariffberegningen to år etter at inntekten oppstår. Saldo skal oppføres som gjeld eller krav på nettkundene. Mer-/mindreinntekt skal innarbeides i regnskapet og vises over resultatregnskapet. Renter av saldo mer-/mindreinntekt pr 1.1. i regnskapsåret skal beregnes og bokføres. Saldo renter av mer-/mindreinntekt skal vises som gjeld/fordring i balansen. Overskudd på KILE-rammen inntektsføres og aktiveres som mindreinntekt. Innkrevingen skjer gjennom ordinære nettariffer. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht den indirekte metoden. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises forøvrig til note

15

16 NOTER til regnskapet NOTE 1 - Monopolvirksomhet Tall i NOK RESULTAT Bokført overføringsinntekter inkl tilbakeført mindreinnt Driftskostnader, netto etter fradrag for andre driftsinntekter = Driftsresultat nettvirksomhet MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt fra produksjon og eksterne kunder Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Avsetning til Enova Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt (IR-vedtak) Beregnet ordinær mer (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo: Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl renter Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt inkl aktivert KILE Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 7,7 % 8,7 % NVE-rente inkl 2 % risikopåslag 5,36 % 6,53 % Resultatført KILE-overskudd 4 553,4 823,4 Totale kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer

17 NOTE 2 - Lønnskostnader Tall i NOK Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Andre ytelser/styrehonorar mv Sum Ansatte / årsverk Antall ansatte Herav lærlinger 2 2 Antall årsverk Ytelser til adm. direktør Lønn/honorar Pensjonsutgifter, kollektiv ordning Annen godtgjørelse Sum Styrehonorarer Godtgjørelse til revisor Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Olaf Larsen har vært konstituert som adm. direktør fra til Opplysninger i denne note gjelder konstituert adm. direktør. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer på ansatte utgjør til sammen kr ved årsskiftet. Selskapet har i regnskapet for 2005 avsatt bonus til de ansatte med kr etter skatt. 15

18

19 NOTE 3 - Pensjonskostnad Fra og med regnskapsåret 2002 er selskapets pensjonsforpliktelser aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i tidligere Gjensidige NOR nå Vital Forsikring ASA. Aktuarmessige beregninger av pensjonsordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 6,0 % Forventet avkastning 6,5 % 7,0 % Årlig forventet lønnsvekst 3,5 % 4,5 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 % Regulering av løpende pensjon 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 9,5 % 7,3 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister 5 4 Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K63 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsmidler, inkl. arb.giveravgift Avsatt ikke innbetalt pensjonsmidler Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Egenkapitaljustering ved implementering Arbeidsgiveravgift ved implementering Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Utbetalinger over driften, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB

20 NOTE 4 - Immaterielle eiendeler Overdragelse av avtale med BaneTele AS fra Narvik Energi AS pr , er ervervet iht verdivurdering på 2,61 mnok. Verdivurderingen er basert på neddiskontering av fremtidig inntjening av driftstilskudd for investeringene i telenett. Rettigheten avskrives regnskapsmessig fom over 20 år lineært. Goodwill er knyttet til overdragelse av nettvirksomheten fra Narvik Energi AS pr Posten avskrives regnskapsmessig fom over fem år. Tidbegrenset rettighet i forbindelse med KILE er aktivert med NOK pr Posten er knyttet til estimert kontantstrøm fra KILE-ordningen i perioden og avskrives lineært over 3 år fom Samlet verdi av rettigheter og goodwill er NOK pr NOTE 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tall i NOK Regional- Distribusjons- Gate-/vei- Øvrige Maskiner, Goodwill Tele- Tomt Andre Sum inkl. nett nett belysning nettanlegg inventar o.a. rettighet rettigheter imm. eiendeler Anskaffelses kost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Avskrivninger pr Årets avskrivninger Avskrivninger på avgang Reversering av avskrivinger Avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 2,86-4,0 % 2,86-4,0 % 5 % 6,7-10 % % 20 % 5 % Ingen 33,3 % Balanseførte lånekostnader utgjør kr Levetid på fjernstyring/telesamband er endret fra 10 til 15 år etter en konkret vurdering. Reversering av tidligere års avskrivninger knyttet til denne posten utgjør kr EDB-utstyr og kartverk/netbas avskrives over 5 år. Avskrivningsgrunnlaget er revurdert, og reversering av for høye avskrivninger tidligere år utgjør kr Samlet utgjør reversering av tidligere års avskrivninger kr Selskapet har ved årsskiftet leaset en lastebil (2001), fire kombinertbiler og en personbil. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til lastebil er aktivert, og kostnadsføres over leieperioden som er 7 år (til juli 2008). Leasingleien var i 2005 kr eks. mva. I tillegg leases kontor- og edb-utstyr. Kostnad knyttet til dette er i 2005 kr eks. mva. Se note 4 i forbindelse med immaterielle eiendeler. Driftslager består av kurante reservedeler og materiell til nettanleggene, og er klassifisert som anleggsmiddel. Bokført verdi av driftslageret pr er kr hvilket representerer en reduksjon på kr siden NOTE 6 - Investeringer og salg av varige driftsmidler siste 5 år Tall i NOK Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Regionalnett Distribusjonsnett Gate-/veibelysning Øvrige nettanlegg Maskiner, inventar o.a. utstyr Tomter 288 SUM

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer