Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg"

Transkript

1 Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

2 Innhold 1. Bakgrunn Kongsbergs utfordring Utfordringene på vestsida Kunnskapsbyen og Kunnskaps- og kulturparken Konkurranseprosjektet Kunnskaps- og kulturtorget Gjennomføring Konkurransen: ansvar og form Mål Målet for konkurransen Målet med programmet Idégrunnlag Felles mål Realfag og teknologi i fokus Arbeidsformer og læringsmiljø Kongsbergskolen Bibliotek/læringssenter Arena Vestsida Prosjektet Sentrumsplan Vestsida Kulturminnemiljøet Reguleringsmessige forhold Vurderingsområdet Sambruk og økonomi Eiendomsmessig tilrettelegging Grunnforhold Infrastruktur Brukerbehov Fellesfunksjoner Funksjonseiere Jury og evalueringskriterier Jurysammensetning Mandat Rådgivere Rapport Evalueringskriterier Konkurransetekniske bestemmelser Konkurransefunksjonær Tidsplan Spørsmål til konkurranseprogrammet Krav til innlevert material Innlevering Forsikring Språk Anonymitet Premiering og honorar Utstilling og premiering

3 7.11 Opphavsrett Godkjenning av program Videreføring Vedlegg

4 1. Bakgrunn 1.1 Kongsbergs utfordring Kongsberg har en teknologisk industriklynge i verdensklasse. Byen har behov for å styrke sentrum med nye arbeidsplasser, for å balansere arbeidsplasstilveksten geografisk. Den trenger å øke aktiviteten og dermed tettheten i sentrum for å styrke byens kvaliteter, derigjennom også for næringsliv, arbeidstakere og studerende. Også miljømessig vil en styrking av sentrums tetthet bety en forbedring. Det er spesielt behov for å utvikle realfagutdanningen hos elever og studenter for å sikre at Kongsberg forblir et godt vertskap for næringslivet. Næringslivets rekruttering av utenlandsk spisskompetanse må følges opp ved at byen blir mer inkluderende den må styrke sentrums kvaliteter med flere gode møteplasser. Styrket utdanning må følges opp med styrking av sentrums kvaliteter som by, som generator for læring, utforsking og aktivitet. Slik kan Kongsberg styrke stillingen som studiested, både når det gjelder skolemiljø og bymiljø. 1.2 Utfordringene på vestsida Vestsida har et meget betydningsfullt innslag av kulturminner. Som bystruktur er verneverdien sterk, og bydelen har et stort antall verneverdige bygninger. Men den har et ubrukt potensial når det gjelder aktivitet. Det kommersielle sentrum er på østsida. For å balansere sentrum bedre er strategien å utvikle vestsida som en kultur- og kunnskapsbydel. Plan- og designkonkurransen kan ses som et ledd i denne utviklingen. 1.3 Kunnskapsbyen og Kunnskaps- og kulturparken I samarbeid med en rekke partnere ønsker Kongsberg kommune å realisere en Kunnskaps- og kulturpark (KKP) i Kongsberg sentrum. Høgskolen i Buskerud (HiBu), Kongsberg kommune (KK) og Buskerud fylkeskommune (BFK) har sluttet seg til en samarbeidsavtale av om KKP, se Vedlegg 1. Arbeidet med KKP er organisert gjennom et regionalt samarbeidsprosjekt, der partnerne er Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Næringsforening, NCE Kongsberg (Norwegian Centres of Expertise), NHO Buskerud (Næringslivets hovedorganisasjon), LO Kongsberg (Landsorganisasjonen), Buskerud fylkeskommune, Studentsamskipnaden i Buskerud og SIVA. Samarbeidsavtalen legger til grunn at fysisk hovedløsning for KKP er som anbefalt i rapport om fysisk hovedløsning for KKP av (Vedlegg 2). Med KKP menes følgende fysiske hovedgrep (se figur 1): - Vestsida: «Kunnskaps- og kulturtorget» ved Kirketorget - Hasbergtjerndalen med høyskole, fagskole, bibliotek og andre kulturfunksjoner, kommunale formålsfunksjoner, evt. næring mv, - Østsida: «Undervisningstorget» på Tråkka med ny og samlet videregående skole samt ny ungdomsskole, - gangbru over elva som forbinder «Kunnskaps- og kulturtorget»og «Undervisningstorget», - andre anlegg med funksjoner som bygger opp under målsettingene for KKP, for eksempel hotell, studentboliger, næringslokaler, idrettsanlegg mv. (endelig lokalisering er ikke besluttet, men konkurransen åpner for innspill). 1.4 Konkurranseprosjektet Kunnskaps- og kulturtorget Det legges til grunn at «Kunnskaps- og kulturtorget» (i det følgende kalt Prosjektet) er den delen av KKP som gjennomføres først. Prosjektet er temaet for plan- og designkonkurransen, og det ligger på Vestsida. 4

5 De øvrige elementene vil bli organisert som egne utviklingsprosjekt, men innenfor rammen av KKP som felles konsept for Kongsberg som kunnskaps- og kulturby. Figur 1. KKP - fysisk hovedgrep ( Vestsida ligger sør for elva, Østsida i nord) 1.5 Gjennomføring Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS har inngått en samarbeidsavtale om etablering av KKP AS, der kommunen eier 60% og Bolten 40%. KKP AS skal også ha som formål å kunne bygge og/eller 5

6 eie andre anlegg som kommunen definerer å inngå som en del av KKP, evt. anses å bygge opp under målsettingen for KKP. KKP AS skal ivareta rollen som eier og byggherre (tiltakshaver) for prosjektet. Det har derfor ansvar for gjennomføring og seinere drift av prosjektet. 1.6 Konkurransen: ansvar og form Inntil KKP AS formelt er stiftet, har KKP-prosjektet ved Kongsberg kommune det formelle ansvaret for arkitektkonkurransen. Konkurransen er en plan- og designkonkurranse. Det innebærer at det konseptuelle nivået er det viktigste. Konkurransen er begrenset til 7 deltakende grupper etter en forutgående prekvalifisering, åpent annonsert, og med utvalgskriterier gjort kjent i utlysningen. Deltakerne blir premiert for konkurranseinnsatsen i samsvar med utlysningsteksten. 6

7 2. Mål 2.1 Målet for konkurransen Målet for plan- og designkonkurransen er todelt etter konkurransens to faser. Den første har hatt som mål å velge 7 høyt kvalifiserte grupper og tilstrekkelig faglig spenn til at en kan forvente interessant bredde i belysningen av oppgaven. Målet for konkurransefasen er å finne fram til det utkastet som best synes å kunne ivareta samarbeidspartenes samlete behov for kulturarena og innovasjons fram mende teknologisk læringsmiljø, og som samtidig på fram ragende vis ivaretar Kongsbergs behov for fornyelse, byutvikling og ivaretaking av det historisk enestående by- og bygningsmiljøet. Utkastet skal svare på ønsker om å sikre det beste innenfor miljøtenking og ressursbruk. Anleggets arkitektoniske og bymessige kvaliteter skal bidra til å trekke studenter til byen. Samtidig er målet å finne det forslaget som best kombinerer nøkternhet med behovet for tidsmessige lokaler for godt læringsmiljø. Nøkternhet er ikke primært fravær av ekstravaganse, men snarere et skarpt fokus på sambruksgevinster og effektivisering av arealbruk. Anlegget skal være fysisk og funksjonelt godt integrert i Vestsida det skal løfte Vestsida når det gjelder aktiviteter, og spore både nåværende og nye aktører til interaksjon og aktivitet. Skole og kultur skal ikke bare være et tilskott men bli en profil på denne delen av Kongsberg. 2.2 Målet med programmet Hensikten med konkurranseprogrammet er å beskrive intensjoner og mål, rammer og retningslinjer som grunnlag for å kunne utarbeide forslag til plan for og design av Prosjektet. Programmet er et resultat av et meget grundig samarbeid mellom en rekke partnere, som har blitt enige om et felles idégrunnlag, har spilt inn egne programkrav, og har kritisk analysert egne forenklinger i lys av samlokaliseringens muligheter. Forslag til løsning skal ta utgangspunktet i det idégrunnlaget som er beskrevet nedenfor. Idégrunnlaget må oppfattes som mål og prinsipp for arbeidet med konkurransen. Idégrunnlaget må sees i sammenheng med de konkrete behovene som de enkelte partene har definert. Gjennom prosessen fram mot inngåelse av leieavtaler med de enkelte aktørene må det avklares hvordan felles mål, sambruksløsninger mv. konkret skal avspeiles i den enkelte leietakerens løsninger. Det innebærer at konkurransen, som vanlig, etterfølges av en prosjekteringsperiode med kritisk gjennomgnag av program og prinsipp Ut fra oppgavens karakter og grad av kompleksitet er det også lagt vekt på formidle relevant bakgrunnsmaterial i vedleggene. 7

8 3. Idégrunnlag 3.1 Felles mål Realisering av KKP og anlegget på Vestsida skal være rettet mot å: videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby gjennom å styrke samarbeidet mellom FoUmiljøer, undervisningsaktører, kultur, næringsliv og offentlig aktører, sikre at studiested Kongsberg videreutvikles og inngår som en viktig del i den framtidige høgskole- og universitetsstrukturen, gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted, utvikle og synliggjøre potensialet i samspillet teknologi, realfag og kunst /kultur bidra til å styrke den funksjonelle tilknyttingen mellom Kongsberg teknologipark og bysentrum, legge grunnlag for økt kontakt, samarbeid og sambruk og med Teknologiparken, herunder mulighet for på sikt å utvikle næring i aksen Hasbergtjerndalen Teknologiparken, utnytte den historiske tilknytningen til Bergseminaret (første norske institusjon med høyere utdanning og Europas første institusjon for høyere utdanning i bergteknikk). For å realisere dette skal det etableres et anlegg som: legger til rette nye arbeidsformer, læring og nyskaping, gir et grunnlag for både faglig og organisatorisk samarbeid mellom utdanningsaktørene, næringslivet og andre aktører., gir vesentlige synergier (faglig, ressursutnyttelse, økonomisk) gjennom sambruk av arealer og møteplasser for næringsliv/kultur/høyskole, bidrar til at studentene blir en mer integrert del av lokalsamfunnet og teknologimiljøet, og styrker den totale studentvelferden, blir en arena som oppfattes som åpen, mangfoldig og inkluderende for alle grupper, herunder møteplass for mennesker fra ulike nasjoner og kulturer, symboliserer Kongsberg som teknologi- og kunnskapsby gjennom anlegget, herunder at anlegget har en klar miljøprofil. 3.2 Realfag og teknologi i fokus Det legges til grunn at anlegget får en faglig profil (på tvers av aktørene) basert realfag og teknologi. Mer spesifikt skal det legges til rette for at anlegget kan bygge opp under områder hvor Kongsberg er sterke på eller områder hvor det er nødvendig å få på plass kompetanse. Den unike kompetansen på Kongsberg er knyttet til fagmiljøet innen systems engineering (herunder NCE-programmet Norwegian Centres of Excellence) som et nærliggende eksempel. 3.3 Arbeidsformer og læringsmiljø Anlegget skal legge til rette for framtidsrettede modeller for læring og innovasjon. Realiseringen av et nytt anlegg skal ta utgangspunkt i at et nyanlegg på Vestsida kan utvikles som et rom for læring. Dette betyr at det er ønskelig å utvikle hybride læringsrom i anlegget. Samtidig vil det være viktig (jfr. mulige utvidelsesområder og viktige sammenhenger) at man også kan se anlegget som en del av byen som et større læringsrom ved at ulike funksjoner som bygger opp under læring og opplevelse er lokalisert nær hverandre. En slik strategi vil også innebære at anlegget på Vestsida må ta 8

9 utgangspunkt i at det skal være en arena for alle. Fig. 2a illustrerer hvorledes man i Aalborg har konkretisert en slik tanke. Figur 2a. Byens hybride læringsrom, skjematisk eksempel fra Danmark. Kilde fig. 2: professor Hans Kiib,U i Århus, seminar på Kongsberg 24. mai 2012 Mer konkret betyr dette at Kongsberg politikk for byutvikling og (sentrumsplanen) og undervisningsaktørenes strategier tilnærmer seg hverandre både idémessig og gjennom utforming av nye og felles fysiske arenaer. Figuren nedenfor illustrerer hvordan en ny type dialog (diskurs) mellom universitet og by med fokus på opplevelse i dag supplerer det tradisjonelle samspillet (som Kongsberg er godt eksempel på) mellom by/industrien og skolene. Gjennom KKP er det således ønske om både å styrke «opplevelsesdialogen» og å videreutvikle samspillet med industrimiljøet på Kongsberg. Figur 2b. Forskningens typer og interface 9

10 Et slikt idégrunnlag vil også måtte avspeile i mer konkret pedagogisk opplegg og hvordan det utvikles «rom for læring». Det vil mao. være avgjørende for gode fysiske løsninger hvilken»læringsmodell» som legges til grunn. Figur 2c. Matrise, eksempel på læringsarena Dette betyr at det det blir spesielt viktig å kunne utforme løsning som legger grunnlag for et anlegg og et bymiljø hvor det foregår skapende aktiviteter (art school-perspektivet), prosjektformen utvikles (project university), anlegg spiller sammen med Vestsida som et offentlig rom (public spaces) og at anlegget er en arena for kultur og næringsliv (culture og business). 3.4 Kongsbergskolen Kongbergskolen er et pågående samarbeidsprosjekt rette mot å ta helhetlig pedagogisk tenkning på alvor og leve den ut i et forpliktende faglig/pedagogisk samarbeid mellom skoleslagene. Prosjektet tar utgangspunkt i at gode overganger mellom barnehage, grunnopplæring og høyskole/universitet fører til at formelle strukturer ikke hindrer gode opplæringsmodeller på individog/eller gruppenivå. Kongsbergskolen skal fokusere på sammenheng og helhet i utdanningen basert på de særegne mulighetene byen gir for vektlegging av realfag, teknologi og entreprenørskap. Dette skal gjøres et tett samarbeid mellom næringslivs- og utdanningsaktørene på Kongsberg. Det legges til grunn at intensjonen i Kongsbergskolen skal avspeiles i de fysiske løsninger for KKP. 3.5 Bibliotek/læringssenter Det felles Biblioteket skal ha en sentral plass i Kunnskaps- og kulturparken og støtte opp under Kongsbergskolen og teknologiutviklingen i Kongsberg. De enkelte brukernes individuelle behov framgår av kapittel 5. Biblioteket vil ha et flerfunksjonelt perspektiv, både i forhold til høgskolens profil, fagskolens behov, helheten i Kunnskaps- og kulturparken og for Kongsberg som by. Bibliotek skal binde kunnskap og kultur sammen til beste for alle. Det felles biblioteket skal også underbygge demokratitanken, gjennom fri tilgang for alle, og oppleves 10

11 som en møteplass og arena for offentlig debatt. Biblioteket skal utvikle sambruk av areal og møteplasser. 3.6 Arena Vestsida Arena Vestsida skal være møteplassen som synliggjør verdiene samarbeidet bygger på og være inviterende, inspirerende og levende. Arena Vestsida er en felles arena for tilfeldige og planlagte møter mellom mennesker, et sted der du kan gå for å finne varme, glede, mennesker, gode opplevinger, også de som du ikke visste om, for en god samtale, faglige diskusjoner, en aktivitet eller der det er 600 mennesker i en pause i en forestilling. Det handler om gode rom å være i og en atmosfære som inviterer til opphold, deltaking, undring og impulser mellom bibliotek, høyskole, fagskole og en utviklingsorientert kommune. Storsal med 600 sitteplasser / 1200 stående, lillesal og kino med tre auditorier / digitale rom er formidlings- og undervisningsarenaene. Alle skal ha de ypperste teknologiske løsninger for kulturarrangement, undervisning, konferanser, events og banketter for næringslivet. Det vil være viktig å utforme et anlegg som legger grunnlag for en felles arenadriftfunksjon og gjennom dette både skaper aktivitet og gir en økonomisk bærekraftig drift. Det innebærer også at det bør legges til rette for at de enkelte funksjonseieres areal/funksjon kan utnyttes mest mulig (24/7). 11

12 4. Prosjektet 4.1 Sentrumsplan Gjennom gjeldende sentrumsplan (områdereguleringsplan Sentrumsplan 380R, vedtatt , se Vedlegg 3) har kommunen konkretisert mål og rammer for utviklingen av sentrum. Kongsberg sentrum skal være en attraktiv, levende møteplass med trivsel og livskvalitet for alle brukere av byen. Framheving av kvalitetene i den unike beliggenheten og den historiske småbyen skal forenes med et rikt utvalg av byfunksjoner og gode bomiljøer. Sentrum skal ha et mangfold av næringsaktivitet med handel, servicetjenester, kunnskap, kultur og opplevinger. Sentrum skal stimulere til nyskaping og kreative næringer. Nyskapende arkitektur, som reflekterer samspillet mellom byens særpregede kulturarv og dagens teknologi- og kunnskapsmiljø, skal prege bybildet. Bærekraftperspektivet skal sikres gjennom et livskraftig sentrum med korte avstander og miljøvennlige transport- og energiformer. Det skal stimuleres til prosjektet hvor det totale miljøbelastningen som prosjektene representer (livsløp) minimeres. Det vil således være viktig at de funksjoner som legges inn i Prosjektet også sees som funksjoner som skal inngå som en styrke sentrum. Valgt løsning for KKP bygger samtidig på at platåene på Nymoen i øst og Vestsida knyttes tettere sammen gjennom blant annet gangbru. 4.2 Vestsida Kommunestyret har lagt til grunn at kunnskaps- og kulturfunksjoner skal utnyttes og videreutvikle Kongsbergs identitet og kvaliteter knyttet til Vestsida som byens historiske senter. Løsningen vil styrke muligheten for funksjonsblanding, sambruk og interaksjon mellom bygninger og gaterommene. Dette betyr at både kulturaktivitet, innovasjonsmiljøer, kreative næringer, forskning, undervisning, kunnskapsbasert virksomhet, opplevelsesnæringer og boliger vil være sentrale funksjoner på Vestsida. 4.3 Kulturminnemiljøet Følgende skal ligge til grunn for løsninger. 1. Kulturminnene og kulturmiljøet på Vestsida er en ressurs for byutvikling i Kongsberg og for verdiskaping på Vestsida spesielt. 2. Kunnskaps- og kulturfunksjoner er viktig funksjoner for videre utvikling av Vestsida og gir grunnlag for ny verdiskaping. 3. Kirketorget utvikles som kulturtorg med eksisterende og nye kulturfunksjoner som har tilknytning til Kirketorget. Kulturfunksjoner som kultursal, bibliotek og fellesfunksjoner skal styrke Kirketorget som kulturtorg. De øvrige funksjonene skal ha god kontakt med Kirkegata. 4. Nyanlegg skal spille sammen med og underordne seg kirken og Bergseminaret. Nyanlegg kan ha adgangssone fra torget. Men det er ikke ønskelig at bygningsvolumene kommer i direkte kontakt med torgets yttergrense. Eksisterende bygning i Kirkegata 2 B søkes integrert i løsningen. Løsningen planlegges med et volum slik at totalvolumet i prosjektet ivaretar behovet for prioriterte funksjoner så langt de ikke går utover vernehensynene i området. 12

13 Terrengform nord for eiendommen Kirkegata 2 B opprettholdes. Overgang mellom terreng og ny bebyggelse skal gis spesiell omtanke. 5. Torg- og gatestrukturen på Vestsida skal styrkes ved utvikling på Vestsida. 6. De historiske øst vestforbindelsene fra Kirketorget mot Gruveåsen søkes gjenopprettet. Øst vestforbindelser styrkes. 4.4 Reguleringsmessige forhold Området inngår i sentrumsplanen. Den legges til grunn for prosjektet. I tillegg kan disse justeringene/endringene legges til grunn: område 75, 79 og 80 kan nyttes til undervisningsformål og overnatting, område 75 kan utvides noe mot nord, jfr kart med prosjektområde, deler av gatenettet og atkomst for Bergmannsveien kan endres og nyttes til byggeformål. Det er krav om detaljplan for prosjektområdet. Detaljregulering skal gjennomføres parallelt med søknad om rammetillatelse. Dette betyr at forslag til detaljregulering skal avstemmes i forhold til det konkrete prosjektet som velges og at planforslag med bestemmelser skal sikre at samfunnsmessige hensyn inkl. verneverdier og brukerbehov ivaretas. Det kan innebære justeringer i arealbruken. 4.5 Vurderingsområdet Det legges til grunn at løsninger skal ta utgangpunkt i det følgende. - Prosjektområdet: Definert program skal vises innenfor dette området, på fig. 3 kalt a og b. - Mulige utvidelsesområder: Områder hvor det skal skisseres hvordan en ønsket videre utvikling av anlegget kan skje (seinere byggetrinn), på fig. 3 vist med blå linje. - Sentrale sammenhenger: viktige bymessig sammenhenger både mellom de ulike hovedelementene i KKP og mellom Prosjektet og andre funksjoner/steder. 13

14 Figur 3. Prosjektområde og vurderingsområde Prosjektområdet Prosjektet skal i utgangspunktet lokaliseres til Kirketorget/ Hasbergtjerndalen og skal gjennomføres på områdene 71, 75 og deler av område 79 i sentrumsplanen, inkludert påstående bygningsmasse. I prosjektområdet inngår også del av område 80 som tilsvarer Kirkegata 6 og 6b, inkludert påstående bygningsmasse. 14

15 Eksiterende bygg kan således integreres i Prosjektet og inngå som et del av samlet arealpotensial i prosjektområdet. Det pekes spesielt på det fredede Bergseminaret som nylig er rehabilitert og ominnredet som hovedbase for Kongsberg kulturskole. Kulturskolen er også kommunens kompetansemiljø for de musiske fagene og samspill mellom dette miljøet og Arena Vestsida er viktig. De verneverdige bygningene kan bare bygges til dersom dette er nødvendig for å bedre universell utforming. Dette skal i så fall gjøres så skånsomt som mulig og med visuelt lette konstruksjoner. Det er anslått at samlet arealpotensial for prosjektområdet ligger i området m2. Vurderingsområder: mulige utvidelsesområder For å sikre at prosjektet harmoniserer med byen både ift. funksjon og byform/arkitektur er det definert et mulig utvidelsesområde. Innenfor dette området skal det gis en vurdering av hvordan anlegget kan videreutvikles og/eller sikre god integrasjon i byen. Her er tilleggsfunksjoner som hotell, studentboliger med mer mulige. Reguleringsmessig rammer for prosjekt- og vurderingsområdet framgår av Vedlegg 3. Sentrale sammenhenger Forbindelsen til Tiniusområdet med gangbru, direkte forbindelse mellom anlegget og Kirketorget og direkte forbindelse mellom anlegget og Kirkegata er sentrale element for interaksjonen mellom det nye anlegget og den historiske, eksisterende byen. Andre forbindelser er mot Bergverksmuseet, mot Nytorget og mot Skauløkka til Teknologiparken. Sammenhenger er vist på fig. 4. Prosjektet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at det legger best mulig til rette for realisering av de øvrige deler av KKP. 15

16 Figur 4. Sammenhenger 16

17 Den påfølgende tabellen gir supplerende opplysninger til kartene. Prosjektområde a Prosjektområde (postkontoret) Prosjektområde b2 (del av område 79) b1 Byggetrinn 1 Skal utnyttes optimalt og skal romme flest mulig av de funksjones som er prioritert (A). Bergseminaret kan i utgangspunktet og funksjonelt sees som en del av byggetrinn 1 (kulturskole og næringsforening har lokaler her i dag). Dersom eiendommen stilles til rådighet for Prosjektet skal den inngå som en del av byggetrinn 1 Seinere byggetrinn Forutsetter omlegging av vei og skal i utgangspunktet anes å ligge i byggetrinn 2. Vil være naturlig å se i sammenheng med resten av område 79 (vurderingsområde). Vurderingsområder Skal i utgangspunktet sees som en ressurs for seinere byggetrinn. Generelt Sentrale sammenhenger Skauløkka Kan vurderes ift. parkeringsfunksjoner for anlegget (også byparkering). Nytorget Kirketorget Aksen viktig for funksjoner som kan ligge ved og ikke nødvendigvis i anlegget. Sentralt å skape grunnlag for økt aktivitet. Bør også Kan inngås om en utbyggingsområde med nærings i aksen mot Teknologiparken. Kan vurderes som et område for funksjoner som det vil være en fordel å har i nær tilknytning til anlegget (f.eks. hotell, næringspark mv.) Eksempler på funksjoner som kan styrke KKP og Vestsida i denne forbindelse er studentboliger, bokhandel, hotell, studentvelferd, kulturnæring mv. 17

18 Tiniusområdet Teknologiparken Bergverkversmuseet Rådhuset sees i sammenheng med områdene i prosjektområdet som ikke kan bebygges, men som kan tilrettelegges for aktivitet. Det kan være at det ifm. med utviklingen av Tiniusområdet kan være funksjoner hvor det er aktuelt å vurdere sambruk mellom de to anleggene. En prinsippavklaring av prosjektet på Tiniusområdet kan skje i løpet av Funksjoner bør sees i sammenheng, f.eks. kommunestyresal og kommunale formålsfunksjoner. Jfr. kommentarer under Skauløkka. Anlegget må legge til rette for en tilknytning til Tiniusomådet via gangbru. Bør hensyntas at det skal legges til rette for å binde Bergversksmuseet best mulig sammen med funkskjonenen som inngår i KKP. 4.6 Sambruk og økonomi Det skal legges til grunn at løsninger har stor grad av arealeffektivisering og sambruk, antatt ca. 30 % reduksjon av arealbehov ift. at funksjonseierne etableres separate prosjekter hvor alle funksjoner inngår i hvert prosjekt. Flere av leietakerne har stramme rammer for husleie. Gjennomføring og kontraktsinngåelse er avhengig av at det holdes kostnadskontroll. Dette betyr at gjennomføring i realiteten er avhengig av at arealet blir uhyre effektive, dvs at flatereduksjon blir en viktig forutsetning. 4.7 Eiendomsmessig tilrettelegging Det legges til grunn Kongsberg kommune sikrer nødvendige eiendomsmessige avklaringer innenfor prosjektområdet. Evt. ytterligere erverv av eiendom og/eller rettigheter vil bli vurdert av kommunen ut fra valgt løsning. 4.8 Grunnforhold Grunnundersøkelser ble utført i mai 2012 på tomta for KKP i Hasbergtjerndalen. Fjell ble påtruffet 14,5-23,6 m under terreng, som tilsvarer kote +134, ,7. Løsmassene består i hovedsak av fyllmasser med varierende mektighet over en breelvavsetning til fjell. Det ble tatt opp prøver til 5-6 meters dyp i 3 punkt (et punkt ved Kirkegata 4 og to ved parkeringsplassen i Hasbertjerndalen). I et punkt ble det påtruffet torv og moldmasser i dybdeintervallet 3-4 meter under terreng. Dette er 18

19 rester fra det tidligere tjernet i dalen. Fordeling og dybde av torv-/moldlaget over hele tomta er ikke kjent. Prøver av stedlige masser under torvlaget viser finsand. Det er målt grunnvannstand i et punkt i Hasbergtjerndalen. Vannstandent ble målt til 3,3 meter under terreng - kote +155,3. Grunnvannstanden kan ha store årtidsvariasjoner. Basert på lokal kunnskap om området antas at grunnvannet til tider kan stå tilnærmet i terrengnivå ved parkeringsplassen. I utgangspunktet anbefales det at bygninger fundamenteres til fjell med peler. Bygg kan direktefundamenteres hvis mold- og myrmassene masseutskiftes med kvalitetsmasser. De gamle fyllmassene må trolig også masseutskiftes ved direktefundamentering. Det poengteres at miljøtekniske forhold må vurderes ved massehåndtering. Ved en eventuell kjelleretasje under terrengnivå i Hasbergtjerndalen må en påregne å gjøre vurdering rundt vann i byggegrop for byggefasen - sannsynligvis må gropa utføres vanntett. En eventuell kjeller må trolig også utføres vanntett. Det er ikke fram skaffet informasjon om dimensjonerende flomnivå for prosjektet. Det vil bli utarbeidet en geoteknisk datarapport og et enkelt vurderingsnotat for tomta. De blir ettersendt kort tid etter programmet, som Vedlegg Infrastruktur Gater og veier Prosjektet tilpasses ny gatestruktur i Hasbergtjerndalen. I Hasbergtjerndalen er det aktuelt å endre plasseringen av regulerte gater i sentrumsplanen. Hasbergs vei og bilatkomst fra Bergmannsveien skal legges om som del av prosjektet. Inntil E134 er omlagt, kan det være aktuelt med midlertidige løsninger. Mobilitet Utgangspunktet for framtidige transport og parkeringsløsning for KKP er at man søker å redusere behovet for bruk av privatbil. Det legges til grunn for Prosjektet. Dette vil innenfor rammen av KKP-samarbeidet også bli gjennomført en felles mobilitetsanalyse som igjen vil gi mer konkret føringer for kollektiv, sykkel, atkomst- og parkeringsløsninger. Langtidsparkering Langtidsparkering, parkering i mer enn 4 timer, legges til Skauløkka. Bussbetjening Både regional- og lokalbusser har trasé i Hasbergtjerndalen. Her er det anlagt gode bussholdeplasser (jfr. kart). Sykkel Kongsberg er sykkelby med høy sykkelandel. I følge reisevaneundersøkelser er gjennomsnittlig 9,9 % av andel reiser på sykkel. Det må anlegges høyverdige sykkelparkeringsanlegg som del av prosjektet. Kommunen legger inn forsterket drift av sykkelveiene. Energiforsyning Anlegget skal ha et høyt ambisjonsnivå for energiløsninger. Bygningene skal ha energiklasse A eller bedre. Til orientering drøfter innbyder krav om max 90 eller 70 kw/m2/år, men ingen beslutning er tatt i samband med plan- og designkonkurransen. Det vises til Deltakerne skal levere et differensiert energiregnskap (se kriterier i kapittel 5 ) 19

20 Vann/avløp/strømforsyning Prosjektet vil knytte seg til spillvannsledninger og vannledninger i tilgrensende gatenett i Hasbergs vei. Overvann løses i området eller ved framføring til Lågen. Overvann er en utfordring på grunn av høy grunnvannstand i Hasbergtjerndalen. Kommunen ønsker at en forsøker å løse overvannshandteringen i åpen grøft/dam framfor i ledninger. Det trengs spesiell fokus på overvannshandtering i flomsituasjon. Flomsone er vist på reguleringsplanen. For ledningsnett se Vedlegg 5. 20

21 5. Brukerbehov Når det gjelder brukerbehov vil det være egne behov hos funksjonseierne. Samtidig vil det også være behov for fellesfunksjoner som kan dekkes på tvers av funksjonseierne. I punkt 5.1. redegjøres det for ulike fellesfunksjoner. Det er også vedlagt en oppsummering av det samlende arealbehovet, prioritert (A eller B) for de ulike funksjonene. Det er lagt til grunn at en kan nå målet om 30% bedring av arealeffektivitet. Oversikten antyder også hvilke typer areal/rom som kan sambrukes og på hvilken måte. I punktet 5.2 er det gitt en beskrivelse av brukerbehovene. Det er i utgangspunktet definert følgende funksjonseiere (leietakere/brukere) i prosjektet: Kongsberg kommune (KK) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Buskerud fylkeskommune (BKF) Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu) KKP AS (egne behov som drift/serviceorganisasjon) Andre aktuelle brukere (konkrete behov må avklares seinere). Det må legges til grunn at funksjonseierne er på ulikt nivå i sine beslutningsprosesser. Det betyr at de enkelte funksjonseiernes presisjons og detaljeringsnivå i egen beskrivelse av funksjoner, arealer og muligheter for sambruk er ulikt. Alle funksjoner er prioritert som A områder (skal løses innenfor prosjektområdet) og B områder (søkes løst innenfor prosjektområdet). Tabeller over Funksjonseiere og aktuell sambruk samt Sambruksmuligheter og funksjonseiere finnes i Vedlegg Fellesfunksjoner Felles bibliotek/læringssenter Det nye anlegget for bibliotek/læringssenter skal bli en sentral funksjonen i Kunnskaps og kulturparken (KKP). Det skal bidra til at KKP oppleves som et helhetlig anlegg og som både samlingspunkt i og del av byen, både konseptuelt, sosialt og kulturelt. Bibliotek/læringssenter skal sikre at Kunnskaps og kulturparken blir samlende og sterkt tiltrekkende for både studenter, forskere og lærere, elever, næringslivet og allmennheten, og som skaper et inkluderende og komplett læringsmiljø. Læringsarena: Biblioteket som læringsarena hvor bl.a. veiledning, informasjonskompetanse, digitale tjenester og bruken av «rommet» vil stå sentralt. Det skal integreres et praktisk og teoretisk læringssenter/bibliotek/vitensenter (herunder dagens DevotekBank 1) for Høgskolen/fagskole/næringsliv/befolkning. DevotekBank1 er i dag integrert i kommunens bibliotek og er et teknisk læringssenter som blir driftet av Kultur og velferd og som tilbyr fritidsopplevelser og undervisningstilbud til barnehager, grunnskoler, videregående skoler i Kongsbergregionen. Tilgjengelighet og synlighet: Biblioteket som et levende byrom for akademia, kunnskap og kultur. Arealene må være fleksible ifht møteplassbehov, fleksible arbeidsplasser, grupperom, auditorier, laboratorier og arealene må ha nærhet til de øvrige funksjonene. 21

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer