VERKSTED - HISTORIKK 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN. ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSTED - HISTORIKK 2KZ8X002257 TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN. ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR"

Transkript

1 31/03/ :3~ !a~/2ell 03:20 3~~~3~50 22C ALBJERK BI!.. LIER AS I4LBJERK BIL VERKSTED - HISTORIKK SIDE SIDE: 1 Ell/~2 CHASSNR: WV:;' 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN Fl>.KTURANR. FAKTDA7C ORDRE~""R VISKERBLAD-SETT FNR KUNDENA VK KM -STAND 851 DNB NOR Bfu~K ASA, AUTOLEAS ~ FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm IO~-STAND GIRKASSE UT- OG rr Sv:NGHJtJL UT- OG. KUNDE KLAGER PÅ U: SVINGHJUL CI,UTCi-!- SETT LAGER SKRUE SYi..INDRISK SKRU ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR :r BJ"l ::; AX A M 90S Ol 3435B SUN 8438,85 sur>'! 12690,25 JET 10- TOTAL 21129,00 FAKTUR.r..NR. FAK7DATC ORDRE~""P. r FNR KUNDENAVN ::" '1 220 AUTOLEASB, DNE I<M- ST,\}"-rJ G~ØDEPLUGGER GLØDEP~UGGER GLØDEPLUG3 KO~ UT- -'.l.jert INNl'-IONTERT los ARBE:::D 1579, ,00 -,JET 20- TOTAL 2752,00 FAKTURANR. F'AKTDATO ORDRBW", /I' FNR KUNDENAVN E ;1 220 NOKAS SECURITY Kl1-STAND KODE?JERNKONTROI SKIFTET DEF PÆRE~ ETTERFYJ.. DT 1/2L WEBASTO OK, SENDEENHET LYSPÆRE H7 G12+ FROSTVESKE ~o G 989 _14 :. ":;,ROST Sur-l 561,53 SUH 990,73 ""NET.26- TOTALSUf , ~ ~ FAKTURl>.NR. F.A.KTDATC ORDRE.td or FNR KCJNDENAVN Kl'1-STAND ::" E 'Il.220 DNB NOR FINANS.l\UTOLEA S E + * BREMSESKIVER Bål<: intervallservice STØ'! - OG PO:'LENF VASK A'J BIL, HØY r10torvask BREMSESKIVE LONGLIFEOLJE BREMSEKI,OSSER 'JISKERBL.l\J)- SEIT TTET MOBILITETSG ER BYTTET.KKSPYLING KO : AC 0700B _KO G T: VASK MV

2 AL3JERK 3IL 220 ALBJE~K BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK S:DE : 2 CHASSNR: WV: 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN POLLENFILTER ) B AREEID 3898, ,12,L..\T 2 TOTAL 7661,00 FAKTURANR. FhKTDATO ORDRENR GL0DELANPE r F~ KUNDENAVN DNB NOR FINfu~S AUTOLEASE*k SUl 104,95 J ET 05 TOTALSUN 105,00 FAKTURAN"R, 6876:11 FAKTDATO ORDRENtt ~ l' FNR KUNDENAVN, l. 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** JGvJ-STAND ULYD KOMNE R FRA G KASSE,DENNE MÅ BYTTE AREEID 1500,00 'JET TOTAL 1500,00 FAKTWANR. FAKTDATO ORDRENR )T FNR KUNDENAVN S '1 220 DNB NOR FINANS P.UTOLEASEu KONDENSATOR UT- 0 FBILS0K CLIMANLEC BREMSEKLOSSER FOP UITERVALLSERVICE DRIVA3;SEL UT- OG KONDENSATOR LONGLIFEOLJE beemseklosser VISI<ERBLAD-SET7 DR IVAI<SELMANSJE UlNMONTERT ;EFEKT CO~ENSATOR BYTTET "10BILITETSG NT'10NTERT ro E ~o C ri KO A l90C 12073, ,45 :JET r,.22 TOTAL 19642,00 FAKTURA18, FAKTDATO ORDRENT OT FNR K:1NDENAVN : D2 220 VAKT SERVICE A/S Kl'-I -STAND JEKK NØKKEL DEI..ER 7CO,06 FAKT~~, FAKTDATO ORDREN KO B KG lli"e1', 06- TOTAL 700, OT FNR KUNDENA\rn Vl 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** 142~24 BYTTET GIVER G'=" GIVER LYSPÆRE El LYSPÆRE 5\' A 1111 :.621 A2

3 3.?:?43~50 AL3JERK 3IL ---- SIDE 03/ ALBJERK BIl, LIER AS VERKSTED - H;STORI~K 1:' SIDE: 3 KHS0689 CHASSNR: trv;: 2KZ8X TYPE: 2KM42 FARGE-HrT: B4B4AN 1135,05 SUN 818,07 Al 'T 2- TOTAL 1953,00 KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR C FNR KUNDENAVN 220 VAKT SERVICE A/S HÅNDTAK UT- OG INN 1TERT ~TITAK F ,41 DELE.R 869,59,~,j J. lo - TOTAL 1142,00 FAKTURANR F'AKTDATO ORDRENR r FNR KUNDENAV1'1,.L 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** KM-STJ~ND ~TAK ljt- OG IID' NTERT ~TAK o 827 ~74 F 041 ARBE:D 272,41 SOM 869,69 j. let 10- TO':'ALStJl'.l 1142,00 FAKT.l~. FAKTDATO ORDRENR T FNR KUNDENAVN 'l 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** :31953 GIRIG\SSE UT- OG I CLUTCHUTLØSERSYL: C~UTCHANLEGG LUFT CLUTCH UT.- OG INN CLUTCH-SETT r.18ttagersyluroe SKRVE 'IJONTERT -:::R 'JT - OG INNNo.NTERT 'ITERT G p.y... KO L Ol O ARBZID 9617,31 SUN 4874,45 HET 24 TOTAl, 14492,00 FAKTURANR. FAKTD}:,TO ORDREN). <)T FNR KUNDENAVN _ 'J. 220 D~'"B NOR FINANS AlJTOLEASEH VI:mJUSHEVERNOTOR BRY.F VINDUSHEV. FORBINDELSESTANG NOTOR STANG BRYTER f-iutter - OG INNMONTERT H.S. NTIL.) UT/INN V.S. STABILISATO H.S. TO N Z07 KO K KO A REH '± , ,41 l\1et,48 TOTA::', 3724,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREW:JT FNR KUNDEl'TA\lN C KITTELSEN,NARIUS STAKG MUTTER lko K

4 28!~2/2Hll B3:CH 3:: AL3JERV 3IL SIDE 0a; ALBJERK BIL.TJIER AS VERKSTED - HISTOR:KK SID3: 4 CHASSNR: W"Jl: 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN SUN 275,95 TOTALSl)M 276,00 FAKTl~~. FAKTDATO ORDRENF NOTOR BRYTER f FNR KUNDENAVN \ 220 KJTTELSEN,MARIUS J N Z07.J A REH K~-STAND SUH Stw. 1763,J TOTAL 2203,95 KREDITNOTA FAKTDATO ORDRE~ e r FNR KUNDENA \i'n J 220 KITT.ELSBN,~~J.US HÅNDTAK OT- OG It>.J'1 'NTERT HÅNDT}\K o F 041 ARBEI~ 272,4:1. 8tJrtl 869,69 r 'let 10- TOTAL 1J.42,CO KREDITNOTA FAK':'DATO ORDRENR 'T FNR KUNDENAVN : 'l 220 KITTELSEN, MARIUS!(M-STM"D HÅNDTAK UT- OG IK JNTERT H.~NDT]:I.K ', F ,41 869,69 \let 10- TOTAL 1142,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREN} JT FNR KUNDENAVN l : VAKT SERVICE A/S K1-1-STAND ),24093 HrumTAI< UT- OG n '')NTERT HÅNDT.l\K 1( F 041 SUN 272,41 stm DSLER 869,69 "JET,10 - TOTAL 1142,00 FAKTuRA.NR. FAKTDATO ORDRErlJT FNR KUNDENAVN VI 220 KIITELSEN,MARIUS KM-STM"D HÅNDTA.K UT - OG IT 'ONTERT HÅNDTAK KO F C41 272,41 :JELER 869,69 ry.jet,10- TOTALSU}'! 1142,00 FAKTURANR. ~AKTDATO ORDREN J~ )T FNR KUNDENAVN v i 220 KITTELSEN,f.1ARI'JS KT1-STAND HÅNDTAK UT- OG l 10NTERT HÅND':'.Zl..K -.KO F 04~ SfJtvl ARBEJ.D SU!IJ D.ELER 869,69 NN~T,10- TOTAL 1142,00

5 3:?243:: Al,BJERK BIL LIER AS AL BJERK 3IL SIDE 05/12 VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 5 BIL~iR: KH CHASSNR: WVl~ 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-1NT: B4B4AN FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR FNR KUNDENAv~ 2~0 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** V-H :NDRE STABFORI GUMMIMET}l.LLAGER KL.l\MT1ER SKRUE ~R BYTTET ) 511 4J.3 D j 511 4J.7 A e ,53 184,18 TOTAL8UI1 593,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR.r FNR KUNDENAVN J :A 220 KITTELSEN,MARIUS IQ.l-STAND HÅNDTAK UT- OG INl' NTERT SUX 267,96 8(;1-1 s.,et 99 TOTAT~S'JIIol 334,95 FAKTCPJillR. FAKTDATO ORDRENE )T FNR KTJNDENlWN KM-STA-.~ /.'1 220 ~ NOR FlNJI.NS AUTOLEASE** ~~E ORDNET SELV Ktn-J'"DE ORDNET SELv SUIVJ TOTALSIDl KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR JT FNR icundenavn }1 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE~* TANNR:SM BYTTET INSPEKSJONSSERVI( 8REMSEKLOSSER BAl- INTERVAI.LSERVICE VANNPLl"lPE UT- OG SPENNRULJ. E LOl'JGLIFEOLJE TM'"NRE~M BREMSEKLOSSER VANNI?UI1PE 'ittet r 10B::LITETSG 1I1JvIONTERT M 07QOB ? KO G 4S l HX ls J ,57 FAKTURANR :05,81 TNE7,38- TOTAI., 170n, ~~ FAKTDATO ORDREN' er FNR KUNDENAVN VI 220 DNB.010R FINANS AUTOLEASE** 'T'ANNEEM BYTTET I~SPEKSJONSSERVT 3REMSEKLOSSER BA INTERVALLSERVIn VANNPUf>IPE UT - OG SPENli!RULLE LONGLIFEOLJE TA...'JlIJREIM ''1Y7TET MOEILITETSG \J'NriJONTERT B M )0700B ) P

6 28!a~!2Bll 03:~ ~50 ALBJER~< 3IL SIDE 05/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 6 CHASSNR: W'J1 Z2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4A.l~ 10965,57 BREMSEKLOSSER VANNPUlV:PE SLl'l 592:",63 J G IS 121 Ol: HX TOTAfJSUIvl 16887,00 FAKTURANR. Fj.,j~TDATO ORDRENR T FNR KUNDENAVN KM- STAND "l 220 DNB NOR FINANS AUTOI..EASEu lu ,57 TANNREl'>l BYTTET INSPEKSJONSSERVICI EREMSEKLOSSER BAK INTERVA:..LSERVrCE I \iat"%tpunpe UT - OG - SPF.:NNRULLE LONGLIFEOLJE. TANNREIM BRENSEKL,OSSE:K VANNPllYJPE SUl"! 6105,81 FAK~~. FAK7DATQ ORDRENP TT ET 10BILITETSG 'fmontert ' r-1 '7COE -s P el G O:i.l}IX J J JET TOTF.L ,00 J 'T Fl:ffi KUNDENAVN AM-STAND "4 220 VAKT SERV:CE A/S (DRAMMEN ~- GASSPEDAL UT- OG KUNDE KLAGER PÅ A GASSPEDAL PAF'.NING )IMONTERT ;:lilen IKKE GÅR ORDENT ], H ' Z\Z A.~BEID 28'7,10 ::JELER 598,11 'JE':\.21- TOTA::" 885,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR S0908C 'T FNR KUNDENAVN K.l'l-STAND '1 220 DNB NOR FINANS AS AUTOL.** BREMSESKIVER FORA :3YT.TET INTERVALLSERVICE 'IOBILITETSG SKIFTE H/BAKLAMPE la SPREKK ST0V- OG POl,LENFI (..~R 8YTTET Kt7NDE KLAGER pa ]1. 8R.LAMPE LYSER BREMSESKIVE :-: : T LONGLIFEOLJE FA.KLAHPE )7008,,~O i"1 3RE~SEKLOSSER -: B POLLENFIT,JTER r'~l B J ARBElD 4836, ,78!\ET.1:)- TOTALSJIvl 9324,00 FAKTJRANR. FAKTDATO ORDRENF ')T FNR KUNDENAVN 685< ( 14 2/.0 VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) Kl"1-STAND BRE~~KAMMERINNSA1 3~IDET FEILSØKING KUNDE KLAGER f;'å ;. 'JT- OG INNMONTERT AS 5052 BIL,EN IKKE BLIR VARM

7 32::-l3~50 AL3JER~ 3IL --- SIDE 07/~2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - EISTORIKK 1: SIDE: 7 CHA.SS~: W'VI 2KZ8X TYPE: 2KA.J.'\12 FARGE- HrT: B4B4AN sen 1914,OC BREN.NKAMMERINNS PA::<.:-J:LNGSSETT TY_2/2 1566, E /2 TOTAL 3481,00 KREDIT~OTA FAK7DATO ORDRENR FNR KUNDENA'JN KM-ST~~ 210 VAKT SERVJ,CE AlS (DRAMMEN) f1va+, KUNDEBET.,: 'JE NÆRINGSBIL KREDITNOTA FA~TDATO ORDREN R : p FNR KUNDENA\~ 210 GJENSI~IGE FORSIKR~NG KIli-STAND RE.l?PJ<ERSK.n.DEETT!- REPARER S~~E ETT TANN STA..\1G DEKK 19S!6S-15R BlJNNPANNE TAKST TAKST C 'J G9 '0 B E 7G9 EIG< 195!65-15R G H PAKTURANR. FJI.KTD~.TO ORDREN:-' J 'T FNR KUNDENAVN 210 V~l;,KTSERVICE AlS (DRAMMEN) MVA+, Ktr:IDEBET. '.DENÆRINGSB IL FAK~~. FAKTDATO ORDRE~' C rr FNR Ku'"NDENAVN 210 AJ-G EUROPE REPARER SKADE ET' REPARER SKADE ET- 1'ANNSTAN'G DEKK 195/65-15R BUNNPANNE TAKST TAKST Kl C KO G9 KO E 7G9 9EKK 19S/6S-:SR 1G H FAKTur~'ffi. 68H009?.n.,KTDATO ORDREN -:> ')T V: FNR KUNDENAVN 220 DNB ~OR FINM'S AS AUTOL,** KM-STAN:J INSP.LJ.OLJESK.N. BREMSEKLOSSER Br INTERVA.:..LSERVICF MO'J:'ORVASK STØV- OG POL:'ENF PD HOTOROLJE BREMSEKLOSSER VISKERBJ~AD POLLENFILTER IJISKERBLAD ~.GAR.. WTTET r.job::litetsg rer BYTTE':' ')05 01S 1KO G,Kl B 1K B "Kl B C MV 85: , ,56 t~t,13- TOTALSmt. 8644,00

8 AL3JERV 3IL SIDE 08/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS CRTl.S SNR: WV1 VExKSTED - HIS~ORIKK SIDE: B 2KZ8X TYPE: 2K&~42 FARGE-INT: B~B4AN KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR FNR KlJlIDEN1WN 210 GJENSIDIGE FORSIKRING REPA..:zERSKADE ETT.? REPARER SKADE ETT~ TANN STANG BFTLEDNING DEKK J.95/65-15R BUNN PANNS r'aks'.:' 1'AKS':', C lj G9 J E 789 SKK 195/65-1SR "} H KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR C7-03 5:3987 MVA +, KUKDEBET., r FNR KUNDENA\~ ~~-STAND 210 VAKT SERVICE Als (DRAl-1MEN) j)e NÆRINGSBIL MVA + KREDITNOl~. FAKTDP.'I'O ORDRENR IT FNR KUNDENAVN VAKT-SERVICE DP~MZN Als RSTTE H-FORSKJERM KA..\!AL FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR ")T FNR KUNDENAW 6B VAKT SERVICE A/S (DR1>.MMEN) GE~E:' VED SK.t... E+ FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENF )J.' FNR KUNDEN.ll.VN C7-03 5:398' 210 VAKT SERVICE Als (DRN~MEN) MVA+, KUNDEBET., FAKTURANR, FAKTDATO ORDRE ~E NÆRINGSBIL MVA + )T FNR KUNDENAVN 210 GJENSIDIGE FORSIKRING l:qi: - STAND Rb:PARER SKADE ET REPARBR SKADE ET" TANNSTANG BEKJÆDNING DEKK 195/65-15R B t"'idjp ANNE TAKST TAKST n C KO G9 KO E 7G9 DEKK 195/65-15R 3G H FAKTURA;:.JR. FAKTDATO ORDREl\ C~-03 5:69C OT Ft-.J~ KUNDENAVN Kl1-STAND 210 VAKT SERVICE AlS (DRN1rv:E:-J) RETTE H-FORSKJE?' ~-KP.NAL FAKTURANR. FAKTDA~O ORDREN R OT FNR KUNDENAVN 210 VAKT SERVICB A/S (DR.A!.t:N3Ni fvrva+, Kt."NDEBET. lade NÆRINGSBIL 11VA+ FAKTURJI.NR. FAKTDATO ORDRu' f OT FNR K~E~A'~T 210 GJENSIDIGE FORSII(RlNG!{Il! - STAND 4850J. REPARER SKADE E~ ~R TAKST 1'.Z

9 28!B2/2Bll D3:CO AL~JERK 3IL SUlE 0'31 ~::' 220 ALBJERK BIL L:ER AS VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 9 KHS0689 CH1\SSNR: WVl '2KZ8X0022S7 TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: E4B4AN RE?"l.R3R SKADE ETTE TANNSTANG BEKLEDNI.NG DEKK 195/65-1SR B UNN PANNE ~.r:st ~ C, G9, E 7G9 '::KK J.9S/65-15R i rt FAKTURANR. Fl\KTDATO ORDRENR r FNR KUNDEKA'JN K!>I-STAND VAKT SERVICE l'\/s (DRAMMEN) ~EIEBIL ~H B20010LEBJ. LEI SUN ET TOTAJ~SJN 4.38,00 FAKTURANR. FAKTDA~O ORDRENP ~ JT FNR KUNDENAVN Q 220 VAKT 8ERVIC8 A/S (DRAMNSN) EKPfu~SJONSBEHOLDE RENGJ0RINGSMIDD RD.NDTA.~ BEHOLDER PlU,,'"NING JI- OG INNMONTERT A3 <o F 041.o A ' B ,00 SUN 1048,49 'JET 49- TOTAL 1518,00 Ft\KT"JRM.."R. FAKTDATO ORDRENF )T FNR KUNDENAVN 584J76C ' vi 220 VAKT SERVICE 1\/S ldrammen) FI~R IKKE NOE j ~~SJE 'NET TOTAL FAKTURANR. FAKTCAT.O ORDRID-n 01' FNR KUNDENAVN VAKT-SERVICE DRAMMEN AlS Kf>l-STAND i<.stte H-FORSKJER l-kanal" KREDITNOTA?AKTDATO ORDREN U OT FNR KUNDENAVN VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) 406:1.0 DI?FERENSETRYKK ::;UIDETFEILS0KI;,; KUNDE K::..AGERpA TRYKKSENSOR ~SOR UT- OG!~ONTBRT las 5052 MOTORLAMPF. smi LYSER ' B J ,20 463,25 NNET,45- TOTAL 979,OCl FAKTURANR. FAKTDATO ORDRE], OT FNR KUNDENAVN Kf>l-STAND I9 220 VAKT SERVICE AlS (DRAM1"'EN) KUNDE KLAGER pji. KUNI::E KLAGER PA TRYKKSBNSOR BILEN RYKER GUJ." LANPE LYSER J B

10 28!a~/2B11 03:[0 i4lbjerv 3IL SIDE 10/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK : SIDE: 10 CHASSNR: NVI,2KZ8X TYPS: 2KAA42 FARGE-INT: B484AK TY U/3.-:"1/3 463,25 Ar ~T ~5- TOTALST.IT1 463,00 FAKTaRANR. FAKTDATO ORDRENR i 57940C DIFFERENSETRYKK S~ GuIDET FEILSØKING KUNDE KLAGER PÅ A~ GIVER T FNR KUNDEKA"VN KI'<I-STAND J 220 VAKT SERVICE A/S (DRAM111IEN) JR UT- OG lnnj1oi0t-j""7ert S OTORLAMPE SOM LYSER G A SUN ARBE:L~ 516,20 smlj 463,25 let 45- TO-:;'AL 979,00 FAKTURJ>._NR. FAKTDATO ORDRENP 'jt FNR KUNDENAVN CO VAKT SERVl~E Als (DRAMMEN) 406J.0 DIFFERENSETRYKK G~IDE~ FEILSØKING KL~E KLAGER PÅ P TRYKKSENSOR ~OR UT- OG INNMONTERT S 5052 "10TORLAMPE SOM LYSER B ,20 463,25 NET 45- TOTAL 979,:)0 FAKTUP~~~. FAKTDATO ORDREN~ )T FNR KG~ENAVN C L 220 VAKT SERVICE AS EGENANDEL SKADE LEIE3IL KH47518 E+ LEI SID'J!NE':',50- TOTAL 9562,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREN OT FNR KUN"'DENAVN vi 220 DNENOR FINANS AS AUTOL~ASE ::",ASHOJ.. DER LØSNET r:jøret0y FORAN. LYSKASTER UT/INN INTERVALLSERVICE SPORVIDDE FORHJTJ HO'UDER LYSKASTER HOLDER PD MOTOROLJE POLLENFILTER BSTET.SKIFTET ~K {UTMÅLING :KIFTET 'J. SIDE MOBI!..ITETSG JUSTERT 'KO ~K.O B l':'o B J05 01S _KO B C 9535, ,56.}1NET,39 TOTAJ.,I 16211,00 FAKTURANR.?AKTDATO ORDREr c OT FNR K{Th.1DENAVN KI-l-STAND VI 220 DNBNOR F!NANS AS AUTOLEASE KLAGER Pl>. DET ER EN LAMPE LYSER

11 28!B~/2ell 03:CO 32243~50 AL3JER~ 31L ::,1 DE 111 ~2 220 ALBJERK BIL LIER AS VE~KSTED - HIS~ORIKK SIDE: 11 KHS0689 ca~sskr: WVl 2KZ8X TYPE: 2~~42 FARGE-JNT: E4B4AN SOM AREEI~ A ST TOTAL?"AKTUR..1lliR FAI(TDA:'O ORDRENR FNR /.20 KUNDENAVN DNBNOR FINANS AS AVTOLEASE KK-STAND ::"9<;,'65X15VC3 2KO ';5/65X15VC3 KO AREEID 2427,63 J:;T n TOTAL 2428,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDR.ENR r F~~ KL~ENA\~ Y~-STAND DN"BNOR FINA..1I:!S AS AUTOLEASE INTERVA~LSERVICE ST0V- OG POLLENFI PD MOTOROJJJE POLLENFILTER O::".1EFILTER SKRUE SPYi"ERV)lSKE ' 10BILITE':'SG -R BYTTET J 5 OlS 'l B ~ ~ 908 l32 02,PYL : , ,74 TOTAJ..JSW. 3069,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENf.)T FNR KUNDENAVN K1"l-STAND c [4 220 DNBNOR FINk~S AS AUTOLEASE LgIEBIL KH30952 LEIEBIL KH ;,EIEBIL KH30952 R. B20010LEBl R.VERKSTED R.NOE LEI LEI :::"EI.JET TOTAL 5330,08 FAKTURANR. F.ZI,.ICTDATO ORDREN C-~ OT FNR KUNDRNAVN B 220 VAK7. SERVICE A/S (DRAMMEN) OLJEKJ01,ER UT - C EKPANSJONSBEHOLD RENSET KJ0LESYST STILLET DIAGNOSE KUNDE REKLAMERER 8LJEKJØLER HOLDER FROSTVÆSKE G12~ DEKSETJ BEHOLDER NNMONTERT u~- OG INNMONTERT '\ OLJE I KJ0LEVM"N ) L J _ 012 ABF Ml F.' l Ko 12 ~, l.; o 7 A SUT'! 1642,05 SUYl 2794,56 NNET S, 39 TOTAL 55'72,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRFl ' GT FNR KUNDENAVN KM-STANJ Il 220 V.l\KTSERVICE A/S (DRAMMEN) 1

12 28!8~/ :CO 3~~43~ ALBJERK BIL L~ER AS AL3JER~~3IL SIDE 12i~2 'ffirksted - HISTORIKK SIDE: 12 CHASS)1R: wvi :2KZ8X TYPE: 2KAA42?ARGE-INT: B4B4A..lIJ MONTERING MOmERING rv:omerj.ng INOX PÅ SOMMER X-B 195!S5R15 '?1Q T D10X 7X15 DEH-40MP SETT CADDY ADAPTER PÅ ORG. FELG H 329 ~ 175 C: 266 ')502 o :) ,00 SUN 8726,37 J-. :ET 37- TOTAL S 'JN 10001,00 FAKTtJRANR. FAKTDATO ORDREN.P.. T FNR KUNDENAVN Kl\!! - STAND _2 220 VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) 1 TEKNISK K.LARGJØR: ETTERKLARGJ0RD1G VEDLEGGES VEDLEGGES GULVNA.TTE 13 > 7 PIN Jl..DAP REFLEXSVEST BIL LONGl,IFE OLJE SPYLERVÆSKE - PRØVEKJØRING,_ 061 SOl OSS 300 B ONGLIFE.3?Yl, TKP EICL eooa ,75 381,19.NET,06 TOTALSmJl 2175,00

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Bilmerke Audi A4 B8. Kjennemerke SD42635. Første gang reg. 17.04.2008. Tester

Bilmerke Audi A4 B8. Kjennemerke SD42635. Første gang reg. 17.04.2008. Tester Side 1 av 6 Navn Autoringen. Bilmerke Audi A4 B8 Adresse Gladengvn 8 Kjennemerke SD42635 Km.stand 48197 0661 OSLO Første gang reg. 17.04.2008 Årsmodell 2008 Telefon Fax Understellsnr. WAUZZZ8K48N009612

Detaljer

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort.

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. Sikkerhetskontroll klasse B Vognkortet 1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. 2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

lir uit".1 nti uu , li" ",- "", 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A" l:! D IL h n \ i./~") på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre

lir uit.1 nti uu , li ,- , 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A l:! D IL h n \ i./~) på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre ,---, hii L '_~=7 =,t,rt S~!?E t~t ()F:f\iLT,L"I':'. ior LL:il;:irl;,ir-,sp(:k~,j:.\n Fo;)~~EBU-OSLO/DeD. Cc::,,,;~! J 2 i 3 "'".:'.,:~'.: ~.;:~;,':I/,,',,-. CL /!Lt..lk OSLO õ;.:~-, : j :~~2 0:;10 u~......-

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER ORIGINALE IVECO-BREMSER: PRIS FRA KR: FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK 2 995,- PRISEKSEMPEL KR.: 810,-

Detaljer

pusss og Solveig på nye eventyr Drama

pusss og Solveig på nye eventyr Drama n pusss og Solveig på nye eventyr Drama Japansk Fuji Film er Japans mest solgte film (80 0/o markedsandel). Og japanske kameraer er Norges mest solgte. Fujicolor er spesielt laget for japanske kameraer

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Finanskriser Hva Vet Vi? f

Finanskriser Hva Vet Vi? f 22 fagartikler MAGMA 0612 Finanskriser Hva Vet Vi? f Gernot Doppelhofer er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er samfunnsøkonom (Magister) fra Universitetet

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet)

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet) LASTEEVNE OG KJØRING MED TILHENGER BREMSER, STYRING HJUL/DEKK SIKT OG LYS SIKKERHETSUTSTYR/ DRIFTSSIKKERHET SIKKERHETSKONTROLL Om du låner en bil hos en venninne eller kamerat husk alltid at det er du

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai 2 0 1 5 Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology Vedlikeholds-Håndbok www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Introduksjon Introduksjon Sagen er kun så god som kjedet, sverdet og drivhjulet. De fungerer som en enhet under arbeidet og må derfor

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000. Ir. 86/36 19. august 1986

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000. Ir. 86/36 19. august 1986 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ Ir. 86/36 19. august 1986 UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000 Reviderte fremskrivninger basert pâ MSG-beregninger av økonomisk utvikling og koeffisienter for utslipp fra

Detaljer

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket Sikkerhetskontroll. Sikkerhetskontroll er en viktig del av det å være sjåfør. For at du skal være sikker på at bilen til enhver tid er i forskriftsmessig stand er det en rekke ting som må sjekkes med jevne

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer