IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3"

Transkript

1 IT-strategi En håndbok for helsesektoren KITH R 5/

2 IT-strategi Sammendrag Denne håndboken er først og fremst utarbeidet som hjelp til selvhjelp for virksomheter innenfor helsesektoren som skal utarbeide IT-strategier. Dokumentet først og fremst utarbeidet med ledere, beslutningstakere og brukere som målgruppe. Håndboken er delt to hoveddeler: Del 1 inneholder forslag til en generell disposisjon for en ITstrategi med beskrivelse av aktuelle elementer og begrunnelse for hvorfor de bør inngå. Del 2 tar spesielt opp prosessaspektet for utarbeidelse av en IT-strategi siden de forskjellige elementer i en samlet IT-strategi stiller varierende krav til prosessen. I vedlegg A og B er det redegjort for resultater av det nasjonale standardiseringsprogrammet fordi disse bør være en del av de grunnleggende forutsetningene for IT-strategiarbeidet. Håndboken gir en oversikt over de mest sentrale temaer som en virksomhet må ta stilling til for å oppnå en effektiv utnyttelse av IT. Det er videre lagt vekt på å sette informasjonsteknologien inn i en organisatorisk sammenheng, der linjeledelsens ansvar for effektiv håndtering av informasjonsressurser gjennom riktig utnyttelse av informasjonsteknologi er av sentral betydning.

3 Tittel IT-strategi «En håndbok for helsesektoren» Versjon 1.0 Forfatter(e) Vigdis Heimly (KITH), Kjell Arne Grøtting (Vestfold sentralsykehus) Emneord Stikkord, stikkord Prosjekt Helsevesenets Generelle Kravspesifikasjoner Oppdragsgiver KITH Tilgjengelighet Åpen Antall sider 81 KITH-rapport R 5/97 ISBN Dato Ansvarlig signatur Bjørn Engum Direktør

4 Forord Arbeidet med håndboken er finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Håndboken inngår i serien Helsevesenets generelle kravspesifikasjoner (HGK). Håndboken har også tatt utgangspunkt i et IT-strategi arbeid som ble utført av Astri Vik og Tore Sæter ved KITH i Deler av dette materialet er benyttet. Direktør Kjell Arne Grøtting ved Vestfold sentralsykehus har vært sentral i arbeidet med håndboken, og han har bidratt med mye materiale som er basert på erfaringer fra arbeid med utarbeidelse og implementering av IT-strategier i helsesektoren. Vigdis Heimly hos KITH har vært redaktør. Bjarte Aksnes, Tor- Olav Grøtan, Kenneth Iversen og Siri Berg hos KITH har bidratt med nyttige kommentarer og innspill underveis.

5

6 Innhold INNLEDNING 5 Hvorfor er det viktig å ha en IT-strategi? 7 Innhold og prosess - bruk av håndboken 8 DEL 1: IT-STRATEGIENS INNHOLD BAKGRUNN OG RAMMEBETINGELSER 11 Bakgrunn for utarbeidelse (revisjon) av IT-strategien 11 Tidligere utarbeidede strategier 11 Overordnet status for bruk av IT i organisasjonen 11 Begrunnelse for utarbeidelse eller revisjon av virksomhetens IT-strategi. 12 Overordnede strategier og plandokumenter 13 Overordnede planverk 13 Nasjonale IT-strategier 13 Regionale og lokale IT-strategier 15 MÅL FOR BRUK AV IT 17 Overordnede mål for bruk av IT 17 Hva vil organisasjonen oppnå med sin bruk av IT? 17 ANSVAR FOR BRUK AV IT 19 Basis for organisering - virksomhetens organisasjonsideologi 19 Hvem skal ha ansvaret for hva? 20 En modell for organisering 20 Strategisk IT-ledelse 21 Overordnet systemforvaltning 22 Systemeier 22 Resultatansvar 22 Informasjonsansvar 23 Brukerstøtte og opplæring 23 Drift og vedlikehold 23 ORGANISERING AV IT-KOMPETANSE 25 Hva mener vi med IT-kompetanse? 25 Sentralisering/desentralisering 26 Organisatorisk plassering av profesjonelle IT-miljøer 27 Egenkompetanse eller kjøp av tjenester 27 INNFØRING AV IT, ORGANISERING OG METODE 29 Organisering av systeminnføringsarbeidet 29 Prosjektorganisering 29 Sammensetning av prosjektorganisasjonen - Forholdet mellom ledelse, brukere og IT-fagpersoner 31

7 Hyllevare eller egenutvikling - prosjektenes risikoprofil? 31 Innkjøp av hyllevare system (Hyllevare) 31 Tilpasning av innkjøpt system (Tilpasning) 32 Utvikling av kundespesifikt system (Utvikling) 32 Nyutvikling av fagspesifikt system (Nyutvikling) 32 Forholdet til leverandører 33 Krav til leverandører 33 Retningslinjer for anskaffelse 33 Mono- eller polygam? 34 INFORMASJONS-SIKKERHET 35 Hva er informasjonssikkerhet 35 Utviklingsprosesser 36 Forankring og koordinering 37 KRAV TIL TEKNOLOGISK PLATTFORM 39 Elementer i en teknologisk plattform 40 Datamaskiner: Klienter og tjenere 40 Nettverk 41 Programvare: Basis- og mellomprogramvare 41 Metoder og verktøy 41 INFORMASJONSFLYT OG FELLES DATAGRUNNLAG 43 Standarder og anbefalinger 43 Informasjonsflyt 44 Informasjonsmodeller 45 HOVEDINNSATSOMRÅDER 47 Nettverk og informasjonsutveksling 48 Kliniske, pasientadminstrative og administrative informasjonssystemer 49 Pasient- og publikumstjenester og pasientkort 50 Planlegging, styring, kvalitetssikring og tilsyn 50 HANDLINGSMÅL 51 OPPFØLGING OG OPPDATERING AV IT-STRATEGIEN 53 Oppfølging og avviksbehandling 53 Hva er en vellykket strategi? 53 DEL 2: UTARBEIDELSE AV IT-STRATEGI ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV STRATEGIARBEIDET 57 Formell basis for strategiprosess 57 Mandatet 57 Strategidokumentets formelle behandling 58 Organisering av strategiprosjektet 58 Styringsgruppe 58

8 Prosjektledelse 59 Arbeidsgrupper 59 Tids- og ressursplaner 59 Forankring og medvirkning 60 Mål for bruk av IT 60 De organisatoriske forhold 60 Informasjonssikkerhet 60 Krav til teknologisk plattform. 61 Informasjonsflyt og felles datagrunnlag 61 KARTLEGGING, ANALYSE, GJENNOMFØRING OG EVALUERING 63 Status og muligheter 63 Status 63 Muligheter 64 Mulighetsvurdering ved bruk av Informasjonsmodeller 64 Basis for utforming av handlingsplaner 65 Kost/nytte vurderinger 66 Hvor bastante kost nytte vurderinger kreves? 66 Hvordan skal nytten av IT måles? 67 Grunnleggende problem: Helsevesenets nytte eller risiki kan vanskelig måles i penger! 67 Vurderinger må skje i et tidsperspektiv 68 Hva er kostnadene? 68 Hvordan kan gevinster realiseres? 69 Basis for evaluering 69 VEDLEGG STANDARDER 71 RESULTATER FRA DET NASJONALE STANDARDISERINGS-PROGRAMMET 73 AG1- Informasjonsmodellering og journaler i helsevesenet 73 AG2 - Samordningsgruppen for medisinske kodeverk og klassifikasjoner - SMKK 74 AG3 - Kommunikasjon og meldinger 74 AG4 - Medisinske bilder, multimedia og telemedisin 75 AG6 - Informasjonssikkerhet 76

9

10 IT-STRATEGI Innledning Kapittel 1 Strategi er generelt definert som en beskrivelse av hvordan man skal komme fra en definert nåsituasjon over i en annen ønsket situasjon. Utvidet definisjon av strategibegrepet. Hvordan kan IT bidra til virksomhetens samlede måloppnåelse? I dette dokumentet inkluderer vi mer i begrepet IT-strategi. Vi har tatt mål av oss til å gi en samlet oversikt over de mest sentrale temaer en virksomhet innenfor helsesektoren må ta stilling til for å få til en effektiv utnyttelse av IT. Det er videre lagt vekt på å sette informasjonsteknologien inn i en organisatorisk kontekst. Linjeledelsens ansvar for effektiv håndtering av virksomhetens informasjonsressurser gjennom riktig utnyttelse av informasjonsteknologi er her av sentral betydning. Teknologien har ingen verdi i seg selv. Dens bidrag til virksomheten er helt avhengig av hvordan organisasjonen som helhet fungerer, og hvor bevisst virksomheten er på utnyttelsen av de samlede informasjonsressurser. IT-strategiarbeidet bør derfor sees på som et element i virksomhetens samlede organisasjonsutvikling. En IT-strategi må ha sin forankring i virksomhetens øvrige mål og strategier, og skal uttrykke hvordan informasjonsteknologien er planlagt utnyttet for å støtte opp under disse. I tillegg vil nasjonale og andre overordnede IT-strategier gi basis og rammer for utarbeidelse av lokale strategier. Utfra vår oppfatning av begrepet er det mulig å dele en IT-strategi inn i 4 hovedelementer: 1. Overordnede mål for virksomhetens bruk av IT. 2. Avklaring av administrative og organisatoriske forhold omkring IT. 3. Overordnede krav til nettverk, utstyr og programmer. 4. Konkrete handlingsplaner basert på en gjennomgang av status og muligheter innenfor aktuelle funksjonsområder. 5

11 Figur 1 Hovedelementer i en IT-strategi Overordnede IT-strategier Virksomhetsplan og andre overordnede plandok. IT strategi Realisert IT-strategi Nye behov Målsetting Organisastoriske avklaringer Overordnede tekniske og funksjonelle krav Handlingsplaner Hva mener vi med IT? Hva vil vi oppnå med IT, og hva har vi tenkt å gjøre for å få det til? Ved utarbeidelse og revisjon av en IT-strategi er det viktig at det presiseres hva man mener med IT; hva strategien omfatter. Omfatter strategien vanlig papir- og bildebasert informasjon? Hva med tale, annen lyd og video? I tillegg inneholder stadig mer medisinsk-teknisk utstyr mye datateknologi. Det samme gjelder moderne prosesstyringssystemer for f.eks. klima- og låsanlegg. I en raskt voksende multimediaverden anbefales det at IT-strategiene ikke avgrenses på en slik måte at man går glipp av muligheten for gode samordningseffekter med nærliggende fagområder. Dette er særlig viktig i forhold til kompetanse og elektronisk infrastruktur. En IT-strategi skal uttrykke hva en virksomhets styrende organer ønsker å oppnå gjennom bruk av IT og hva man har tenkt å gjøre for å få det til. I dette perspektivet er det helt avgjørende at virksomhetenes ledelse har et hovedansvar ved utarbeidelsen av IT-strategien. I en vel utformet IT-strategi skal ledere og andre beslutningstakere finne støtte og veiledning for det stadig økende antall beslutninger som direkte eller indirekte berører IT. 6

12 INNLEDNING Hvorfor er det viktig å ha en IT-strategi? Informasjonsteknologien er allerede blitt en viktig del av hverdagen i helsevesenet. En rekke oppgaver i helsesektoren løses i dag ved hjelp av moderne informasjonsteknologi. Informasjonsteknologiens potensiale er lite utnyttet i helsesektoren Ny IT bør utnyttes for å forbedre arbeidsprosessene Overordnede mål og strategier IT-beslutninger er sjelden «bare IT». Sannsynligvis er det vi har sett til nå bare en begynnelse. Helsesektoren er en svært informasjonsintensiv bransje, og på en rekke områder er potensialet for utnyttelse av IT per i dag ikke utnyttet godt nok. Et eksempel på dette er pasientjournalen. Elektronisk basert informasjon kan være tilgjengelig flere steder på en gang og kan distribueres meget raskt over datalinjer. Dessuten kan den lagres på minimal fysisk plass og kan hentes frem igjen svært raskt. Bruk av elektronisk bildebehandling, elektronisk lyd, og videosekvenser kan om ønskelig supplere den elektroniske teksten, og databaserte søkeverktøy vil gjøre det lett å finn fram i journaler med mye informasjon. På tross av dette er de fleste journalsystemene i sykehusene fremdeles papirbaserte. Effektiv bruk av IT vil være et av de viktigste virkemidlene for å forbedre og effektivisere helsevesenet i de nærmeste årene. Endret informasjonsteknologi gir nye muligheter for utforming av arbeidsprosesser. Dette påvirker selvsagt også hvordan våre organisasjoner og bygninger utformes. Bedre informasjonsteknologi reduserer betydningen av fysisk avstand og utfordrer dermed hvordan vi har utformet vår rutiner. Utviklingen av telemedisin er et godt eksempel på dette. Å lete etter journaler blir en overflødig aktivitet etterhvert som den tradisjonelle papirjournalen erstattes av elektroniske pasientjournaler. En annen sentral oppgave er å effektivisere og forbedre informasjonsflyten mellom sykehusenes forskjellige enheter, mellom ulike sykehus, samt mellom sykehus og primær- og kommunehelsetjeneste. I Statssekretærutvalgets rapport Den Norske IT-veien bit for bit og Sosial- og helsedepartementets handlingsplan for IT har sentrale myndigheter signalisert sine mål og strategier for utnyttelse av IT i helsevesenet. I disse dokumentene legges det klare føringer for økt innsats for å utnytte teknologien til beste for pasientene. Det er viktig for sykehuseiere, sykehus og primærhelsetjeneste å være godt forberedt slik at de investeringer som gjøres gir størst mulig nytte for alle nivåer i helsetjenesten. Utviklingen på IT-området er svært rask og akselererer stadig. Å ta de riktige beslutninger i rett tid i en verden som endrer seg hele tiden, er en stor utfordring for alle ledere uansett bransje. I dette bildet blir det helt avgjørende å se sammenhengen mellom de enkelte beslutninger. Det er ofte vanskelig å se om en IT-relatert sak er «bare IT» eller om den har vesentlig mer vidtrekkende konsekvenser. Det er derfor helt avgjørende at ledere setter seg inn i informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger og selv vurderer hvordan den kan utnyttes. Disse spørsmålene er for viktige til at de bare kan overlates til teknologene.. 7

13 Effektiv utnyttelse av IT er en sentral lederoppgave i dag. I de nærmeste årene blir dette enda viktigere. Ledelse i helsesektoren krever bevisst bruk av IT. En vel gjennomarbeidet IT strategi skal gi ledere konkret støtte for den rekke av beslutninger som direkte eller indirekte gjelder IT. Samtidig får lederne gjennom utarbeidelse av en IT-strategi en anledning til å sette seg inn i og forholde seg til de strategisk sett viktigste IT-spørsmålene utfra et helhetsperspektiv. Innhold og prosess - bruk av håndboken Del 1: Strategiens innhold. Del 2: Gjennomføring av strategiprosess. Del 1 omfatter kapitlene 2-12 og er et forslag til en generell disposisjon for en komplett IT-strategi. I denne delen av håndboken vil vi gjennomgå hvilke elementer som bør inngå i en IT-strategi. Innholdet er tildels en argumentasjon for hvorfor det enkelte tema bør inngå. Samtidig vil vi forsøke å gi eksempler på problemstillinger og løsninger. Lokale forhold kan være svært forskjellige. Store sykehus er forskjellige fra små, og de enkelte elementer i strategien vil ha forskjellig betydning på forskjellig nivå. Det som er en avgjørende strategisk beslutning hos en sykehuseier eller i et region- eller sentralsykehus, vil være en del av rammebetingelsene for en mindre enhet. Tilsvarende vil vi finne innenfor primærhelsetjenesten, hvor IT-strategien skal inngå i kommunens overordnede strategier. Innholdet i en IT-strategi vil følgelig variere utfra hvilken enhet strategien utarbeides for og hvilken kontekst den utarbeides i. Vi mener en komplett IT-strategi bør inneholde de momentene som er beskrevet i del 1 av håndboken. Selv om man i et konkret strategiarbeid ikke tar for seg alle elementer, er det likevel vesentlig at man vet hvorfor man utelater noe. Da har man forholdt seg indirekte til temaet. Håndbokens del 2 tar spesielt opp prosessaspektet for utarbeidelse av en IT-strategi. De forskjellige elementer i en samlet IT-strategi stiller varierende krav til prosessen. Vi tar opp enkelte aspekter i forhold til dette og drøfter bl.a. bruken av kost/nytte vurderinger i vurdering av handlingsalternativer. I vedlegg A og B er det redegjort for resultater av det nasjonale standardiseringsprogrammet fordi disse bør være en del av de grunnleggende forutsetningene for IT-strategiarbeidet. 8

14 INNLEDNING Del 1: IT-strategiens innhold 9

15

16 DEL 1: IT-STRATEGIENS INNHOLD Bakgrunn og rammebetingelser Kapittel 2 Denne delen av strategidokumentet skal gi svar på hvorfor strategien nå utarbeides (evt. revideres) samt gi en oversikt over tidligere planer og vedtak, og aktuell status på ITområdet. Organisering av IT-funksjonen og ansvarsområder er også omhandlet her. Dessuten skal det redegjøres for rammebetingelsene for enhetens ITstrategiarbeid. Sentralt i dette er virksomhetens overordnede plandokumenter, samt overordnede nasjonale, regionale og lokale IT-strategier. Bakgrunn for utarbeidelse (revisjon) av IT-strategien Tidligere utarbeidede strategier I den grad virksomheten tidligere har utarbeidet planer og strategier på området, bør det redegjøres for disse. Hvis det foreligger konkrete vedtak i denne forbindelse bør det redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det er viktig at nye planer og strategier knyttes sammen med de gamle. Det gir en bedret forståelse for helheten over tid, og gir en bedret mulighet for å tydeliggjøre endringer i strategien. Overordnet status for bruk av IT i organisasjonen En omfattende gjennomgang av status for virksomhetens sentrale funksjonsområder er omtalt senere i dette kapittelet. På dette nivå bør det i- midlertid gis en oversiktspreget status både hva gjelder ledelse og organisering av IT, selve teknologien og IT-bruken innenfor de aktuelle funksjonsområder. Et eksempel på en tabell for sentrale funksjonsområder er vist i figuren på neste side. 11

17 Figur 2 Eksempel på oversikt over status på IT-bruken innenfor ulike funksjonsområder Funksjonsområde Pasientadministrative systemer Ventelister Lager og innkjøp Økonomi og personal Patologi Mikrobiologi Elektronisk journal Virksomhetsintern infrastruktur Ekstern kommunikasjon PACS Røntgeninformasjonssyst. (RIS) Telemedisin Kliniske informasjonssystemer Klinisk kjemisk lab Status Begrunnelse for utarbeidelse eller revisjon av virksomhetens ITstrategi. Begrunnelsene for at slike prosesser startes opp, vil variere. Ideelt sett er revisjon av IT-strategi er en periodisk og regelmessig del av et større plansystem. I mange tilfeller er dette arbeidet mer ad hoc-preget, ofte utløst av teknisk foreldelse av eksisterende IT-løsninger. Behovet for å ta i bruk nye løsninger kan også gjøre det nødvendig å se de enkelte beslutninger i et mer helhetlig perspektiv. Andre steder iverksettes arbeidet som følge av store utbyggingsprosjekter. Forhåpentligvis vil Handlingsplan for IT i helsevesenet («Mer helse for hver bit) i enda større grad enn hittil tydeliggjøre nødvendigheten av å utarbeide lokale IT-strategier. 12

18 BAKGRUNN OG RAMMEBETINGELSER Overordnede strategier og plandokumenter Overordnede planverk En IT-strategi skal støtte opp under de øvrige planverk som er gjeldende for den enkelte virksomhet. Dette kan være globale, nasjonale, regionale eller mer lokale planverk. Figur 3 Sentrale dokumenter Overordnede IT-strategier Virksomhetsplan Andre planverk Sikkerhetsstrategi IT strategi Realisert IT-strategi Informasjonsforvaltningstrategi Nye behov Utbygging av informasjonsteknologi er aldri noe mål i seg selv. Forankringen til virksomhetens overordnede mål og planer er derfor helt avgjørende for en god utnyttelse av informasjonsteknologien. Alle fylkeskommuner og kommuner utarbeider overordnede planverk i henhold til kommuneloven. IT-strategien skal bidra til å oppfylle de mål som fremkommer i disse plandokumentene. For strategier som utarbeides på virksomhetsnivå, vil i tillegg de mål og strategier som er inntatt i virksomhetsplanen være overordnet IT-strategien. Det er viktig at relasjonen til overordnet planverk fremkommer tydelig av IT-strategien. Dette gjelder både mål og forholdet til økonomiplaner og budsjetter. Nasjonale IT-strategier I løpet av 1996 er det fra statlig hold utarbeidet 2 sentrale dokumenter som gir føringer når IT-strategier på andre nivåer i helsevesenet skal utarbeides. 13

19 Statssekretærutvalgets rapport «Den norske IT-veien, Bit for bit» har et meget vidt perspektiv, mens Sosial- og helsedepartementets handlingsplan «Mer helse for hver bit», med undertittelen «Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste», spesielt tar for seg helsesektorens ITutvikling. Handlingsplanen er delt i 6 hovedinnsatsområder: Nettverk og informasjonsutveksling Kliniske og adminstrative informasjonssystemer Pasient- og publikumstjenester Standardisering, kodeverk, informasjonssikkerhet og regelverksutvikling Styring, planlegging, kvalitetssikring og tilsyn Forskning, utdanning og kompetanseutvikling Innsatsområdene er igjen delt i et antall tiltaksområder hvor det er formulert konkrete strategier, delmål og tiltak for innføring av IT i helsesektoren. Handlingsplanen påpeker spesielt behovet for en felles, enhetlig ITinfrastruktur og et felles informasjons- og datagrunnlag. Innenfor de fleste tiltaksområdene realiseres gevinstene som ligger i ITutviklingen først ved faktisk bruk av IT lokalt i de enkelte virksomhetene. Dette fordrer et betydelig samarbeid mellom alle aktører i sektoren. Tiltakene vil ha konsekvenser for IT-utviklingen i helsesektoren bla i form av regelverksendringer, nasjonale standarder og anbefalinger, rammeavtaler og pilotprosjekter. Tiltakene er planlagt gjennomført for å oppfylle SHDs fem hovedmål for innføring og bruk av IT i helsesektoren. 14

20 BAKGRUNN OG RAMMEBETINGELSER 1. Øke personellets kompetanse bedre diagnoser og behandling 2. Forenkle rutiner for ajourføring og lagring av informasjon mer tid til pasienten 3. Bedre kommunikasjon mellom ulike ledd bedre koordinering og samhandling 4. Fremme god informasjon til pasienten mer makt til pasienten 5. Ivareta fullgod informasjonssikkerhet ivareta både forsvarlig og effektiv pasientbehandling og sterkt personvern Sosial- og helsedepartementets handlingsplan signaliserer økt oppmerksomhet fra statens side mot de muligheter informasjonsteknologien gir i videreutviklingen av vår helsetjeneste. Regionale og lokale IT-strategier Det regionale nivået er i ferd med å få økende betydning i utviklingen av helsevesenet. Aktiv bruk av moderne informasjonsteknologi vil være et strategisk virkemiddel i denne sammenhengen. For å følge opp de nasjonale strategiene som er beskrevet foran og for å støtte den videre utvikling av det regionale nivå, er det viktig at utarbeidelse av IT-strategier lokalt skjer på en slik måte at den regionale utviklingen ivaretas. Situasjonen på dette området varierer i dag sterkt mellom helseregionene. Innen helseregion 3 og 4 har man i senere år sett eksempler på både strategisk og praktisk samarbeid om IT-løsninger. I andre helseregioner har man ikke noen tradisjon for dette. I tiden fremover er det særlig definisjon av kommunikasjonsstandarder og formater for informasjon som skal utveksles mellom nivåene som vil være viktig. I tillegg er det viktig å komme i gang med praktisk utprøving av konkrete løsninger. Hva som er det lokalt overordnede nivået avhenger selvsagt av hva slags enhet IT-strategien utarbeides for. Dersom fylkeskommunen har utarbeidet en IT-strategi, er det viktig at sykehusenes IT-strategiarbeid forholder seg til denne. På samme måte må helsesektorens strategier innenfor den enkelte kommune i den grad det er mulig tilpasse seg kommunens overordnede strategier. For å sikre IT-effektivitet på fylkesnivå vil i mange tilfeller valg som blir truffet på et sentralsykehus legge strategiske rammer for lokalsykehus i samme fylket. Regionale strategier bør utarbeides Etterhvert som nasjonale og regionale strategier vinner fram innenfor helsesektoren, er det sannsynlig at det i noen sammenhenger vil oppstå konflikter mellom nasjonale, kommunale og fylkeskommunale strategier. I strategiearbeidet er det viktig at man identifiserer slike konflikter og at man i strategiarbeidet sørger for å gjøre de nødvendige konklusjoner og korreksjoner. 15

21

22 DEL 1: IT-STRATEGIENS INNHOLD Mål for bruk av IT Kapittel 3 Virksomhetens mål for bruk av IT er bærebjelken for ITstrategiarbeidet. Det er lederoppgave å definere dette målet. Som før nevnt har informasjonsteknologien ingen egenverdi i helsevesenet. Det er først når teknologien anvendes slik at den forbedrer tjenestene enten direkte eller gjennom redusert ressursbruk at den har en funksjon. Overordnede mål for bruk av IT De overordnede plandokumenter det er referert i forrige kapittel, vil inneholde overordnede målformuleringer som enhetens IT-strategier må forholde seg til. God sammenheng på dette nivået vil alltid være en styrke for gjennomføringskraften i de planer som utarbeides. Hva vil organisasjonen oppnå med sin bruk av IT? Veldefinerte mål for IT gir støtte for prioriteringer og basis for organisering av ansvar og kompetanse. Sentrale behov vs. lokal funksjonalitet - et potensielt konfliktområde Dette er kanskje den viktigste delen av strategidokumentet. Definerte mål for organisasjonens IT-bruk vil gi støtte for prioriteringer og gi basis for organisering av ansvar og kompetanse. Hvorfor tar vi i bruk IT? Er det for å redusere kostnader eller for å bedre tjenestenes kjernekvalitet? Er det for å skaffe oss god styringsinformasjon eller for å bedre informasjonen til pasienter og omverdenen? Er det for å kunne tilby nye tjenester eller er det for å tilfredsstille behovet hos sentrale myndigheter? Alt det ovenfor nevnte er prisverdige mål for investeringer i IT og figurerer ofte som målformuleringer i IT-sammenheng. De ulike målene som defineres bør imidlertid ikke ha like stor vekt. Da blir de verdiløse i prioriteringssammenheng. I utarbeidelse eller revisjoner av IT-strategier bør enhetens ledelsesnivå samle seg om et sett av mål som kan danne grunnlaget for fremtidige beslutninger og vanskelige prioriteringer. Dette vil ofte innebære kontroversielle beslutninger. Særlig når organisasjonens sentralt definerte behov kommer i konflikt med funksjonalitet på avdelings- og individnivå. Enhver enhet vil før eller siden i sin IT-utvikling støte på denne konflikten. 17

23 Godt gjennomarbeidede og forankrede målformuleringer er til stor nytte når denne konflikten skal håndteres. Ledere må ha kunnskap om hvordan IT kan utnyttes. Krav til kost/nytte vurderinger bør fremkomme. For å uttrykke hva man ønsker å oppnå gjennom bruk av IT, må man selvsagt ha et minimum av kunnskap om hva som faktisk kan oppnås. I denne sammenheng er mangler ofte ledernivået grunnleggende kunnskap. Man må i betydelig grad basere sine beslutninger på informasjon fra ITmedarbeidere og leverandører. Ingen av disse har et "nøytralt" forhold til temaet. Begge er sentrale interessenter. Lederne må derfor forventes å skaffe seg et minimum av kunnskap om muligheter og begrensninger i informasjonsteknologien, slik at de kan forholde seg til den på et strategisk nivå. For å sikre at enkeltprosjekter bidrar til måloppnåelse, må det gjøres vurderinger av kostnader og nytte knyttet til prosjektet. Eventuelle krav til bruk av kost-/nyttevurderinger som del av vurderingsgrunnlaget for enkeltprosjekter bør fremkomme på dette punkt i strategidokumentet. 18

24 DEL 1: IT-STRATEGIENS INNHOLD Ansvar for bruk av IT Kapittel 4 Denne delen av strategidokumetet tar for seg hvordan man bør organisere seg for å få best mulig nytte av informasjonsteknologien. Hovedvekten legges på forholdet mellom linjeorganisasjon og sentrale stabs-/støttefunksjoner som f.eks en IT-avdeling. Temaet er også berørt i kapittel 5 om organisering av IT-kompetanse og i kapittel 7 om informasjonssikkerhet. En beskrivelse av hvem som har ansvar for hva når det gjelder IT i virksomheten er en viktig del av en virksomhets IT strategi. Ofte er arbeidet med å skape klarhet på dette området svært krevende. Basis for organisering - virksomhetens organisasjonsideologi Da EDB gjorde sitt inntog i helsesektoren på 70- og 80- tallet, var dette en ny teknologi som få hadde kunnskap om. Å gjøre seg nytte av teknologien krevde dessuten en spesialkompetanse som svært få hadde. Brukerne var følgelig relativt få, og brukermiljøet var relativt oversiktlig. Det var derfor naturlig å samle ansvaret for databehandling i sentrale EDBavdelinger. Når vi i dag konstaterer at svært mange linjeledere, fra toppen og nedover, i liten grad har betraktet enhetens IT- utvikling som sitt ansvarsområde, kan det ha med denne modellen å gjøre. De sentrale EDB- avdelingene har fått og tatt ansvar. Når denne modellen på den annen side har gitt organisasjonen signaler om at man i linjen har ansvar for alt - unntatt EDB, er denne modellen trolig en medvirkende årsak til at mange ledere ikke betrakter IT som sitt ansvarsområde hverken når det gjelder bruk, sikkerhet, datakvalitet eller finansiering. I dag er IT allemannseie, og effektiv bruk av IT blir stadig viktigere for vår samlede tjenesteproduksjon. Det blir derfor stadig mer unaturlig å skille ansvaret for utnyttelse av IT fra det generelle driftsansvaret. 19

25 Ansvar for bruk av IT må speile den øvrige ansvarsstruktur. Ansvaret for utnyttelse av informasjonsteknologi må derfor ta utgangspunkt i den ansvarsstruktur som gjelder generelt i organisasjonen. Når vi har brukt ordet organisasjonsideologi i overskriften, er det for å understreke at den ideologi som ligger til grunn for organisering av virksomheten som helhet må gjenspeile og gjelde for informasjonsteknologien. Har man lagt til grunn et desentralisert drifts- og resultatansvar, må ansvaret for utnyttelse av informasjonsteknologi følge de samme linjene. En eventuell IT eller EDB- avdeling blir utfra dette vanligvis å betrakte som en sentral stabs- eller støttefunksjon i organisasjonen. Forholdet mellom denne og virksomhetens avdelinger blir i en desentralisert modell å sammenligne med f.eks. personal- eller økonomiavdelinger. De sentrale enhetene tar ansvaret for helhet, ivaretar fellesfunksjoner og gir støtte til prosesser på avdelingsnivå, men de fratar ikke avdelingsledelsen økonomi- eller personalansvaret. Dette innebærer at mest mulig effektiv utnyttelse av IT på avdelingsnivå er avdelingsledelsens ansvar, mens ansvaret for helheten og overordnet styring må ivaretas av toppledelsen Hvem skal ha ansvaret for hva? En modell for organisering De lokale forhold vil selvsagt være avgjørende for hvordan en virksomhet organiserer ansvaret for IT. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anvise generelle retningslinjer for hvordan ansvaret til syvende og sist organiseres. Ovenfor har vi argumentert for at IT-organiseringen avspeiler den ideologi som ligger til grunn for organiseringen av virksomheten som helhet. En mulig modell for en enhets fordeling av IT-ansvar er illustrert i figur 4 på neste side. Langs Y- aksen har vi gruppert et sett av ansvarsområder vedrørende ITbruk. Langs X- aksen har vi nevnt mulige ivaretakere av de forskjellige rollene. I det etterfølgende er de enkelte elementer av matrisen drøftet med utgangspunkt i ansvarsområdene. 20

26 ANSVAR FOR BRUK AV IT Figur 4 Ansvar for IT Hovedansvar Viktig aktør Relevant Ansvarsområder: Strategisk IT-ledelse Overordnet systemforvaltning Systemeier Resultatansvarlig Informasjonsansvar Organisatorisk Topp- Sentral Avdelings- Ekstern nivå: ledelse IT-funksjon ledelse bistand Strategisk IT-ledelse Den strategiske IT-ledelse innebærer utvikling, beslutning og oppfølging av IT-strategier, handlingsplaner og budsjetter. Den strategiske IT-ledelse skal sikre at IT utnyttes som et redskap for å nå virksomhetens mål. Dette innebærer også et ansvar for at IT-satsingen forankres til de overordnede planer og mål for virksomheten. Den strategiske IT-ledelse må utgå fra virksomhetens toppledelse. Bruk av ekstern bistand på dette nivået krever profesjonalitet fra begge parter Den strategiske IT-ledelse må utgå fra virksomhetens toppledelse. Som sentral faglig premissgiver har imidlertid også den sentrale IT-funksjon en avgjørende rolle i dette. Avdelingsledelsen har ingen avgjørende rolle på dette nivå, bortsett fra at de ofte har en indirekte rolle inn mot toppledelsen. Å bruke ekstern bistand til rådgivning på et strategisk nivå er ikke uvanlig. Det kan ofte være nødvendig av hensyn til mangel på både kapasitet og kompetanse i egen organisasjon. Kjøp av tjenester på dette nivået stiller imidlertid store krav til integritet og profesjonalitet både på kjøper- og leverandørsiden. Dette gjelder særlig der hvor leverandøren av konsulenttjenester også har interesser i levering av programmer/systemer til virksomheten. Ved bruk av ekstern bistand er det også viktig å sikre at kompetansen som opparbeides ikke forsvinner ut av virksomheten med konsulenten. 21

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer