Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon / som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Saksliste Saksnr PS 88/10 PS 89/10 PS 90/10 PS 91/10 PS 92/10 PS 93/10 PS 94/10 PS 95/10 PS 96/10 PS 97/10 PS 98/10 Innhold Tertialrapport 2. tertial Hammerfest eiendom KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest havn KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest parkering KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest kommune Endring av Hammerfest kommunes politivedtekter Utbyggingsavtale Storsvingen vest - Meridian Eiendomsutvikling AS Samlokalisering av lokalhistoriske samlinger og forprosjekt magasin/arkiv i Gjenreisningsmuseet Hammerfest eiendom KF - Avhending av bygninger / eiendommer Søknad om endret skjenkebevilling - Banjeren Pub (Thon Hotel Hammerfest) Godkjenning av protokoll Søknad om utvidet salgstid - ICA Hammerfest Brygge Unntatt offentlighet jfr. Offl 13, jfr fvl 13.1 Rådmannen ettersender sak: Hammerfest havn KF prosjekt kommunikasjonssenter. Saken unntas offentlighet jfr. offl 13, jfr fvl 13.2 Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2010/1627-6/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 88/10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest eiendom KF 2 Styrevedtak tertialrapport 2.tertial Hammerfest eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2. tertial Hammerfest eiendom KF Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest eiendom KF hadde pr.2.tertial 2010 et driftsresultat på 4,2 mill. Bemanningen er økt med 3 ansatte til totalt 89. Sykefraværet i rapportperioden er 10 %, en økning fra 9,2 % fra 1 tertial. Årsrapporten følger i sin helhet som vedlegg. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1.Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest eiendom tas til etterretning.

3 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2010/1627-7/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest havn KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2.tertial Hammerfest havn KF Saken gjelder Tertialrapport 2.tertial 2010 Hammerfest havn KF Sakens bakgrunn og fakta Tertialrapporten følger som vedlegg. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest havn KF tas til etterretning.

4 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2010/1627-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest parkering KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2.tertial Hammerfest parkering KF Saken gjelder Tertialrapport 2.tertial 2010 Hammerfest parkering KF Sakens bakgrunn og fakta Tertialrapporten følger som vedlegg. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest parkering KF tas til etterretning.

5 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2010/1627-5/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 17/10 Eldrerådet /10 Styret for kultur, omsorg og undervisning /10 Styret for miljø og utvikling /10 Administrasjonsutvalget /10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2.tertial Hammerfest kommune Saken gjelder Behandling av Hammerfest kommunes tertialrapport for 2. termin Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Driftsutgiftene er om lag på budsjett. På inntektssiden er skatteinntektene/rammetilskuddet fremdeles høyere enn budsjettert. Viser her til kommentarer i kapittel 8. Skatt og rammetilskudd. Renter og avdrag viser et negativt avvik i forhold til budsjett. Har sammenheng med når de enkelte lån forfeller, men vil være på budsjett ved utgangen av året. Sektor for helse og pleie har foretatt en analyse av søknadsgrunnlaget for ressurskrevende brukere for 2010, basert på gjeldende enkeltvedtak og ressursbruk. Endelig søknad for 2010 sendes i mars Prognosen er at refusjonen av kommunens kostnader vil bli 41,7 mkr. Pr i dag er disse inntektene budsjettert i område 8 (andre statlige overføringer). Det er budsjettert

6 med 45,9, noe som innebærer 4,2 mkr mindre inntekter enn budsjettert. Administrasjonen vurderer regulering av redusert inntekt senere i Fra 2011 vil administrasjonen endre budsjettoppsett slik at inntekter for ressurskrevende brukere inntektsføres på den driftsenhet kostnadene for aktuelle brukere er. Samtidig har sektor for helse og pleie fått nye ressurskrevende brukere i løpet av 2010, men for disse vil en ikke overstige kommunens egenandel for inneværende år. Derimot vil nye brukere medføre at årlig rapportering av antall psykisk utviklingshemmede over/under 16 år, og vil gi rundt 2,5 mkr mer i rammetilskuddet i 2011 enn tilfellet var i Netto driftsresultat er kr.12,6 mill (19,2mill*) bedre enn budsjettert pr. august, men må sees i sammenheng med en noe for høy skatteinngang. Det er fremdeles stor usikkerhet omkring den økonomiske situasjonen i verden. Dette kan få konsekvenser for vår situasjon fremover. Det er i dag større usikkerhet omkring fremtidig rentenivå enn tidligere. Lav rente i eurosonen vil kunne føre til at rentene i Norge heller ikke stiger så mye som tidligere antatt. Samtidig er det stor usikkerhet omkring utviklingene i aksjemarkedet. Utviklingen her vil kunne få betydning for hvor store våre pensjonskostnader vil bli. Endring i avvik fra 1 til 2 tertial. Avviket måles i forhold til budsjett, og det er verd å merke seg at det ble foretatt en budsjettregulering i juni 2010, slik at en negativ utvikling i avvik fra 1 til 2 tertial ikke behøver å gjenspeile en faktisk negativ utvikling. *Det vil også bli foretatt en korrigering på om lag kr.4 mill som reduserer driftskostnadene på vann. Skyldes at en del av kostnadene etter frosne vannrør i vinter vil bli overført investering. Driftresultatet vil da øke tilsvarende. Videre er det om lag 2,6 mill i refusjoner fra staten på VO-senter/invandrertjenesten. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for for 2. tertial 2010 for Hammerfest kommune til orientering

7 Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 2010/2709-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/10 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Gjeldende politivedtekter for Hammerfest kommune Endring av Hammerfest kommunes politivedtekter Saken gjelder Gjeldende politivedtekter for Hammerfest ble vedtatt av kommunestyret og trådte i kraft I den senere tid har det oppstått behov for presiseringer av enkelte bestemmelser i politivedtektene, og da særlig de bestemmelser som gjelder gårdeiers plikter knyttet til renhold m.m. på offentlig sted. Rådmannen legger derfor forslag til endring i vedtektene frem for kommunestyret til behandling. Sakens bakgrunn og fakta Hjemmel for kommunal politivedtekt er politiloven 14. Denne bestemmelsen setter rammene for hva som kan reguleres ved slik vedtekt kommunen kan altså ikke ved politivedtekt regulere andre forhold enn de som er nevnt i 14. Det er særlig 14 nr 2 som er aktuell i denne saken. Det fremgår her at det kan gis bestemmelser om i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.

8 Det aktuelle kapittelet i Hammerfest kommunes politivedtekter lyder slik: 15. Fortau mv. Kapittel IV. Renhold på offentlig sted Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. I tidligere Sørøysund kommune gjelder renholdsplikten i tettbygd strøk. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 16. Takras Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. 17. Strøplikt Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. I tidligere Sørøysund kommune gjelder plikten i tettbygd strøk. 18. Vannavløp Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne. For å kunne ha slike bestemmelser som de nevnte er det altså en forutsetning at man i kommunen har lokal sedvane for slike plikter. Når slike bestemmelser har vært inntatt i tidligere versjoner av politivedtektene har dette vært ansett som tilstrekkelig dokumentasjon av lokal sedvane. Pr. i dag inneholder ikke vedtektene bestemmelser om plikt til snørydding etter alminnelig snøfall, plikten gjelder bare etter takras, se 16. Rådmannens vurdering Etter rådmannens syn vil det være hensiktsmessig å presisere i politivedtektene at gårdeier har en alminnelig ryddeplikt i forhold til snø på fortauet. Med de plikter som ellers påhviler gårdeierne blir det liten sammenheng i bestemmelsene om akkurat denne plikten skal være unntatt. Rådmannen antar at det beror på en tilfeldighet/forglemmelse at denne plikten ikke allerede fremgår av de gjeldende vedtekter. Rådmannen ser videre denne saken i sammenheng med den pågående sak om etablering av fortausvarme og skifer i sentrum. Da det ser ut til at en del gårdeiere ikke velger å benytte seg av

9 tilbudet om legging av skifer og varme er det etter rådmannens syn viktig å presisere ansvarsforholdene knyttet til rydding av snø fra fortau. Basert på de undersøkelser rådmannen har gjort er det ikke særlig tvil om at plikten til snørydding har påhvilt gårdeierne relativt langt tilbake i tid, uten at det er mulig å fastsette noe eksakt tidspunkt for etablering av denne sedvanen. Derimot ser det ikke ut til å ha vært praksis for en slik plikt for gårdeierne utenfor sentrum. Kommunen har selv i mange år ryddet fortauene i f.eks Salsgata, Skippergata, Moreneveien, Idrettsveien, Fuglenesveien osv. Det må derfor trekkes en klar geografisk grense for bestemmelsen om ryddeplikt. Den naturlige avgrensning vil være området avgrenset av Storelva, Riksveg 94, Parkgata, Hamnegata og sjøen. Selv om det stilles krav om lokal sedvane for å vedtektsfeste plikter som i 15-18, så er det ikke nødvendig å vise til dette i selve teksten. Rådmannen mener at henvisningen til sedvane kan være egnet til å skape uklarhet, da det vil kunne bli diskusjoner om innholdet av sedvanen, og vi foreslår derfor at dette ikke tas med i teksten. Videre saksgang: En politivedtekt er en forskrift slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven får anvendelse. Dette innebærer at forslaget til politivedtekter må sendes på høring til de berørte organisasjoner før vedtakelse i kommunestyret. Forslaget bør videre gjøres kjent for kommunens innbyggere ved utlegging til offentlig ettersyn. Vedtektene skal kunngjøres i Norsk Lovtidende etter vedtakelsen. Vedtektene skal sendes gjennom Fylkesmannen til politidirektoratet for godkjennelse. Forslag til endring: 15. Fortau mv. Kapittel IV. Renhold på offentlig sted Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. I tidligere Sørøysund kommune gjelder renholdsplikten i tettbygd strøk. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 16. Snørydding Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ryddeplikt etter snøfall gjelder i Hammerfest sentrum. Med Hammerfest sentrum menes området avgrenset av Storelva, Riksveg 94, Parkgata, Hamnegata og sjøen. I Parkgata gjelder ryddeplikten på fortau på østre side. 17. Strøplikt

10 Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. I tidligere Sørøysund kommune gjelder plikten i tettbygd strøk. 18. Vannavløp Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til endring av Hammerfest kommunes politivedtekter sendes på høring til berørte organisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn

11 Saksbehandler: Jørn Berg Saksnr.: 2010/504-3/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 83/10 Styret for miljø og utvikling /10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Utkast til utbyggingsavtale m/vedlegg. Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbyggingsavtale Storsvingen vest - Meridian Eiendomsutvikling AS Saken gjelder Utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av infrastruktur for Storsvingen vest. Sakens bakgrunn og fakta I reguleringsplanen for Storsvingen vest, vedtatt i Hammerfest kommunestyre , er det forutsatt at det skal inngås utbyggingsavtaler mellom Hammerfest kommune og utbyggere før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak gis. Bruken av utbyggingsavtaler reguleres av kommunestyrets vedtak av Forhandlinger mellom Hammerfest kommune og Meridian Eiendomsutvikling AS om utbyggingsavtale for Storsvingen vest startet opp i mars Administrasjonen og Meridian Eiendomsutvikling AS har nå kommet frem til et utkast til avtale som er sendt ut på høring frem til 17. oktober Pr. i dag er det ikke mottatt noen uttalelser til avtaleutkastet. Infrastrukturen som er nødvendig for området, og som det er grunnlag for forhandlinger om, kan deles i følgende 2 deler: 1. Vann og avløp frem til området 2. Vann, avløp, veier, fortau og sneskjermer internt i området

12 1.Vann og avløp frem til området Når det gjelder del 1, Vann og avløp frem til området, så har utbygger fått utarbeidet forprosjekt på dette. Det vil være nødvendig å legge en ny vannledning fra høydebassenget ovenfor Rødsildreveien frem til Storsvingen. Ledningen forutsettes ført fra høydebassenget ned til og skal videre gå i gs-veien frem til Storsvingen. Det vil videre være nødvendig å legge avløpsledning fra Storsvingen til Svarthammeren, samt gjøre noen tiltak på avløpsstasjonen i Strandveien. Kostnadsberegningen viser følgende: Vannledning, høydebassenget Storsvingen kr ,- Avløpsledning, Storsvingen Svarthammeren mm. kr ,- Sum kr ,- I avtaleutkastet er det forutsatt at kommunen skal dekke kostnadene ved fremføring av vann til området og avløp fra området. Vannledningen fra høydebassenget til Storsvingen ligger inne i utkastet til Hovedplan vann som skal behandles av kommunestyret Tiltakene i forbindelse med avløpsnettet ligger ikke inn i dagens Hovedplan avløp, men vil bli innarbeidet ved rullering av denne. 2.Vann, avløp, veier og sneskjermer internt i området I området som omfattes av reguleringsplanen for Storsvingen vest skal det bygges adkomstveier, fortau, vann- og avløpsanlegg, sneskjermer, parkeringsplasser, friområder med mer. Det meste av dette er offentlig infrastruktur som det naturlig at kommune overtar og sørger for drift og vedlikehold. De senere år har det vært inngått noen utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggere om utbygging av områder for boliger. I disse avtalene har det vært praksis at utbygger besørger og bekoster utbyggingen av infrastrukturen og at kommunen overtar anleggene når de er ferdigstilt. I avtalen som er fremforhandlet men Meridian Eiendomsutvikling AS er det forutsatt at Hammerfest kommune skal være byggherre for den kommunaltekniske infrastrukturen i området, og at utbygger skal dekke alle kommunens kostnader gjennom anleggsbidrag. Dette på grunn av at kommunen får direkte fradrag for mva. for vann- og avløpsanleggene, og mva. - kompensasjon for de andre anleggene som skal være kommunale. Dette er etter hvert blitt en vanlig måte å gjøre det på i mange kommuner. Det er lagd et utkast til egen avtale om anleggsbidrag som blir et vedlegg til utbyggingsavtalen. I avtalen er det forutsatt at kommunen skal dekke utgiftene mot månedlig refusjon fra utbygger. På grunn av dårlig kapasitet innenfor Kommunalteknisk Prosjekt og Drift er det også avtalt at utbygger skal ta seg av alle de praktiske sider ved utbyggingen. Kostnadene ved bygging av de kommunaltekniske anleggene internt i feltet er beregnet til kr ,- eks. mva. De enkelte delene planlegges bygd ut i etapper. Tiltak på Rv 94 I reguleringsplanen er det også forutsatt at det skal gjøres en del tiltak på Riksvei 94. Bl.a. skal det bygges rundkjøring og etableres planfri kryssing av riksveien. Tiltakene skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for bolig, forretning eller kontor innenfor planområdet. I

13 reguleringsplanen er det forutsatt at utbygger skal inngå avtale med Statens vegvesen vedr. disse tiltakene. Rådmannens vurdering Rådmannen finner det rimelig at kommunen dekker kostnadene ved fremføring av vann til feltet og avløp fra feltet. Disse tiltakene vil også kunne dekke behovet for vann/avløp til andre områder. I utbyggingsavtalene for boligområder som har vært inngått de senere årene har det vært forutsatt at utbygger skal dekke kostnadene ved opparbeidelse av den kommunaltekniske infrastrukturen i feltene. Dette er også forutsatt i denne avtalen. Det som er nytt i denne avtalen i forhold til tidligere avtaler er at kommunen skal stå som byggherre og få dekt kostnaden gjennom anleggsbidrag. Utbygger vil dermed slippe å betale mva. i forbindelse med utbyggingen. Dette er en praksis som er anerkjent av statlige myndigheter og rådmannen har ingen betenkeligheter med dette. Risikoen for kommunen er liten da utbygger i ht. avtalen må stille garanti for kostnaden ved utbyggingen. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå utbyggingsavtale med Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av området som omfattes av reguleringsplanen for Storsvingen vest.

14 Saksbehandler: Tom Wulff Saksnr.: 2010/1110-9/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/10 Styret for kultur, omsorg og undervisning /10 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Notat fra Gerd Hagen Vurdering magasin/arkiv 3 Tilstandsanalyse Gjenreisningsmuseet Saksdokumenter ikke vedlagt: Samlokalisering av lokalhistoriske samlinger og forprosjekt magasin/arkiv i Gjenreisningsmuseet Saken gjelder I møte, , for Styret for kultur, omsorg og undervisning informerte Hammerfest historielag v/terje Amundsen og leder Gjenreisningsmuseet Nina Planting Mølmann om museet og de lokalhistoriske samlinger i byen og KOU-styret gjorde følgende vedtak: PS 24/10 Museene i byen Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Vedtak Styret for kultur, omsorg og undervisning ber administrasjonen jobbe videre med sikte på en samordning av de lokalhistoriske samlinger og museer i Hammerfest. Arbeidet gjøres i samarbeid med de aktuelle parter. Rapport for byggets tilstand bes oss bli forelagt i juni 2010 og framdrift i samordningen ønskes forelagt i oktober Sakens bakgrunn og fakta I brev til Hammerfest kommune datert tok leder for Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS, Arvid Bye opp flere aspekter ved driften av Gjenreisningsmuseet. I hovedtrekk gjaldt dette museumsbyggets byggtekniske tilstand og henviste til tilstandsanalysen utarbeidet i 2001, bruk av museets underetasje for magasin samt samordning av de lokalhistoriske samlingene som finnes i kommunen og konsekvenser av en slik samordning. På oppdrag fra rådmannen gav kultursjef Gerd Hagen kommentarer til Byes brev i et notat

15 datert Hagen kommentarer berørte blant annet følgende punkter: 1. Museumsbygget har aldri blitt helt ferdig. En stor del av de bygningsmessige manglene som Notebys tilstandsanalyse fra 2001 avdekket har aldri blitt fulgt opp. Gerd Hagen foreslår at det lages en ny tilstandsrapport som tar utgangspunkt i rapporten fra Plan for underetasjen for magasin. 3. Politisk behandling. 4. Etablering av et bymuseum. 5. Utarbeidelse av en langsiktig plan for frigjøring av museets 3. Etasje. En ny tilstandsanalyse av er nå utarbeidet av Nordconsult på oppdrag fra Hammerfest kommune og denne ble lagt fram for Styret for kultur, omsorg og undervisning i møte Tilstandsanalysen konkluderte med to alternativer for tilfredsstillende tetting av bygget. Alternativ 1: tetting av lekkasjer innvendig og utvendig herunder hører: - Yttervegger/fuger - Vinduer/dører - Innvendig kledning/overflat - Himling - Yttertak - Taktekking - Balkonger Kostnadsramme: kr ,- eks. mva. Alternativ 2: legging av ny kledning (Steniplater eller lignende) utvendig for å oppnå totrinns tetting og utbedring av innvendige flater. Kostnadsramme: kr ,- eks. mva. I tillegg til den bestilte tilstandsanalysen har Norconsult utarbeidet en vurdering av nytt magasin/arkiv ved Gjenreisningsmuseet. Konklusjonen er i korte trekk at arealene er godt egnet som magasin/arkiv med tilfredsstillende takhøyde, størrelse på rommene, bærende konstruksjoner osv. Selv om arealene er godt egnet må det gjøres større endringer/ utbedringer. Før det kan etableres magasin/arkiv i kjelleren må lekkasjer i fasaden utbedres slik at det ikke er fare for vanninntregning i underetasjen. Følgende forhold må vurderes/ utredes nærmere: Rådmannens vurdering - Tilstandsvurdering av brannsikkerheten i kjelleren. - Plassering av avløps- og vannrør fra overstående konstruksjoner/rom. - Tilstand på port til mottak. - Oppvarming og ventilasjon av rom i kjelleren. - Antall og plassering av stikkontakter og lys. - Nødlyssentral og el. skap i tilfluktsrom. - Brannalarm - Kostnader. Det foreligger allerede en tilstandsanalyse for selve bygget og det er derfor viktig å få utredet løsninger for magasinet/arkivet som et av de første tiltakene.

16 Rådmannen foreslår følgende framdrift i saken: Løsning for magasin/arkiv i underetasjen på museet er svært viktig å få på plass. Gjenstandsmagasinet og arkivet er museets egen bank der kulturminnene og arkivmaterialet skal forvaltes på best mulig måte. I planleggingsfasen må det tas hensyn til samlingens sammensetning slik at utgangspunket blir så optimalt som mulig. Eksempelvis kan det nevnes at gjenstander av jern og tre krever forskjellig klima, og man må vurdere forskjellige klimasoner hensiktsmessig romfordeling for å utnytte det disponible. En utredning av magasinet er helt nødvendig for å komme videre i denne prosessen. Når utredningen foreligger kan museet begynne å søke midler for selve utbedringen, og her finnes det nasjonale midler å søke på. Forvaltningen av vår kulturarv begynner og slutter i museets magasin, og rammene rundt denne forvaltningen må forbedres hvis en samlokalisering skal bli mulig. Ut i fra et lokalhistorisk perspektiv er det hensiktsmessig å tenke felles magasin for de lokalhistoriske samlingene uavhengig av om utstillingene blir samlokalisert i framtiden. Det er viktig å se bevaringen og kulturminnene og lokalhistorien i sammenheng, og det vil være hensiktmessig å samle ressursene rundt dette i en faginstitusjon som har kompetanse på området. Det overordnede målet er bevaring og tilgjengeliggjøring. Gjenreisningsmuseet vil prioritere å arbeide for å få statlige midler til utbedringen av magasinet når en rapport over utredningen foreligger. Derfor foreslås det bevilget midler for et forprosjekt innenfor en kostnadsramme på kr ,- som er basert på en pris innhentet fra Norconsult. Det etableres en arbeidsgruppe som jobber videre med samlokaliseringen av de lokalhistoriske samlingene. Arbeidsgruppa settes sammen av representanter fra Hammerfest kommune kultur og idrett, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms, Hammerfest historielag og Idrettshistorisk samling. Arbeidsgruppa skal arbeide videre med følgende oppgaver: utredningen av et nytt magasin/arkiv problemstillinger vedrørende lagring av samlingene i det nye magasinet arealbehov i bygget ved en samlokalisering av historiske samlinger vurdere konsekvenser av samordningen m.h.t. bruk av bygget (blant annet lokalisering av kirkekontoret og IT avdelingen) vurdere museale krav for arbeidet med samlingene og utstillingene. arbeidsgruppa utarbeider også forslag til framdriftsplan for dette arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidet med utbedringer av Gjenreisningsmuseets bygg videreføres ved at KOU-styret anbefaler for Formannskapet at det bevilges midler til forprosjekt for et nytt magasin/arkiv innenfor en kostnadsramme av kr ,-. Kostnadene innarbeides i budsjett for Det opprettes en arbeidsgruppe ledet av Hammerfest kommune, kultur og idrett. Gruppa består av representanter for Gjenreisningsmuseet for Finmark og Nord Troms, Hammerfest historielag og Idrettshistorisk museum. Arbeidsgruppa får ansvar for det videre arbeidet med samlokaliseringen av de lokalhistoriske samlingene.

17 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2010/2081-5/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 95/10 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Eiendom KF - avhending av bygninger / eiendommer Saken gjelder Hammerfest Eiendom KF har behandlet avhending av bygninger/ eiendommer i sak 20/10. Hammerfest Eiendom KF sin saksutredning. Det har flere ganger vært foreslått å selge/ avhende bygninger. Daglig leder vil her foreslå hvilke bygninger foretaket/ kommunen aktivt arbeider videre med. Bygg/ eiendommer en mener må avhendes/ fjernes fra porteføljen er; Meridiangata 7, ikke i bruk i dag i kommunal drift. Gammel kinoen, ikke i bruk i dag i kommunal drift Øvre Molla 24-26, boligen må rehabiliteres for ca... hvis den skal ha verdi som utleieobjekt. Fjellgata 19, må totalrenoveres ikke bebodd. Strandgt. 49, kontorbygning. Kontorlokaler som ble kjøpt for å løse kommunens kontorbehov inntil AKS var ferdig. Når det gjelder gamle Meridiangata 7 og gammel kinoen mener daglig leder at det tidligere er fattet vedtak om at det skulle tas takst med hensikt å selge bygningene. Det foreligger i dag takst på Meridiangata 7, markedsverdi 2,25 millioner kroner. Kommunen må her betale leie for bygget til foretaket tilsvarende forsikringer, strøm, eiendomsavgifter eventuelt andre kostnader som påløper. Strandgt. 49 er i god stand, men usikkerhet i markedet kan tilsi at kontorbygg er vanskelig å selge for øyeblikket. Kontorlokalet ligger i den portefølje som kommunen leier direkte fra foretaket. Lokalene skal være klargjort for ombygging til boliger. Vil representere en husleie for kommunen på omkring 260 tusen (FDV) pluss avskriving av lån på bygget.

18 Meridiangata 7 trenger omfattende vedlikehold hvis kommunen skal bruke bygget. Trekker i dag forsikring, strøm og kommunale eiendomsavgifter. Bygget fremstår som et bygg som har forfalt lenge uten at det er foretatt utvendig vedlikehold. Vil representere en husleie for kommunen. Minimumskostnad vil være basert på strøm, forsikring og eiendomsavgifter. Gammel kinoen, usikker på om den har særlig verdi på salgsmarkedet. Som følge av nye krav til universell utforming vil lokalene trenge en total renovering. Lokalene er sentrumsnære og kan ut fra beliggenhet ha en viss verdi. I tillegg til kontordriften i bygget trekker bygget strøm, forsikring og kommunale eiendomsavgifter. Noe vedlikehold for kontordel. Byggets beskaffenhet har ikke daglig leder oversikt over. Vil representere en husleie for kommunen på minimum kr tusen, relatert til strøm, forsikring, eiendomsavgifter og drift/ vedlikehold. Strømforbruk i 2009 var for hele bygget i overkant av 160 tusen. Øvre Molla trenger en total rehabilitering. Tomten er å anse som en attraktiv sentrumsnær tomt med fin beliggenhet. Her får vi inn husleie ved at boenhetene er i bruk via innvandrerkontoret. Bygget er stort, dårlig isolert og har høyt forbruk av strøm og olje. Vi får ikke igjen på husleien for disse kostnadene. Her betaler vi for at noen skal bo i bygget. Hvis bygget fortsatt skal forvaltes av foretaket/ kommunen, må det en stor rehabilitering til, eventuelt at bygget rives og at en planlegger og bygger et bygg tilpasset tomten. Bygget virker, ut i fra daglig leders vurdering, skjemmende slik det i dag fremstår. Hvis bygget blir stående tomt vil det tilsi at foretaket vil kreve kommunen/ virksomhet for husleie. Et alternativ kan være å rive bygget og i egen regi bygge et nytt bygg, tilpasset tomten med tanke på en bedre arealutnyttelse av tomtearealet. Fjellgt. 19 er totalt rasert og absolutt ikke beboelig. Bygget har i utgangspunktet bare knapt, eller bare en gi-bort verdi. Tomten er liten og gir små muligheter til særlig utnyttelse ved å rive for bygging av nytt. Trekker i dag strøm, forsikring og eiendomsavgift. Dette bygget kan det hende vi må rive og la tomten bli brukt til annet formål. Bygget er å anse som skjemmende i dagens forfatning. Slik den står i dag vil foretaket kreve kommunen/ ansvarlig virksomhet for husleie. Administrasjonen i Hammerfest Eiendom KF tilrår styret at boenheter/ eiendommer som er listet opp i daglig leders saksfremlegg avhendes i tråd med daglig leders vurdering. Arbeidet iverksettes når kommunestyret har gitt sin godkjenning. Eventuelt overskudd av salgene vil styret fremme forslag om når salg er utført. Saken sendes kommunestyret til endelig behandling. Vedtak fattet i Hammerfest Eiendom KF: Daglig leders forslag hvilke bygg foretaket/ kommunen bør avhende vedtatt. I tillegg vedtar styret at også brakkerigg i Fjordadalen selges. Rådmannens vurdering Hammerfest Eiendom KF har foreslått å avhende følgende bygg; Meridiangata 7 Den gamle kinoen Øvre Molla Fjellgata 19 Strandgt. 49 Brakkerigg i Fjordadalen

19 Meridiangata 7 Merediangata er i dag i matrikkelen på Menighetsrådet. I følge en sak fra 1994 skal det være fattet vedtak om et makebytte mellom kommunen og menighetsrådet. Det råder noe usikkerhet om makebyttet ble vedtatt i kommunen. Saken ble behandlet i menighetsrådet med henvisning til kommunal behandling. Makebyttet er ikke gjennomført slik at Merdeiangt. 7 står på menighetsrådet. Kommunen skulle i samme makebytte overføre 1/2 del av vertikaldelt bolig, Isveien 10, i dag sannsynligvis Isveien 8. Boligdel står fremdeles i matrikkel på Hammerfest kommune. Det er leiekontakt mellom kommunen og meighetsrådet på samme bolig med kommunen som leietaker. Kommunen har i ettertid brukt en del midler på bygget. Rådmannen anbefales at eiendommen selges dersom alt er i orden med hensyn til eierskapet. Gammel kinoen Rådmannen anbefaler at eiendommen selges. Øvre Molla I dag er det innvandrertjenesten som disponerer boligene. Eiendommen er meget attraktiv, men dagens bygningsmasse er forfallen. Rådmannen mener at bygningsmassen bør rives og at det bør vurderes om eiendommen skal benyttes i kommunal regi. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, selges den. Fjellgata 19 I dag er det innvandrertjenesten som disponerer boligen. Rådmannen anbefaler at eiendommen selges. Strandgt. 49 Strandgata benyttes til kontorer i dag. I forbindelse med flytting til det oppussede rådhuset, arbeides det i dag med kontorplasseringen totalt i kommunen. Dette er per i dag ikke avklart, og eventuelt salg må avventes til dette er på plass. Brakkerigg i Fjordadalen Brakkeriggen anbefales solgt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at; Meridiangata 7 selges. Det forutsettes at alt er i orden med hensyn til eierforhold. Hammerfest Eiendom KF vurderer det før eventuelt salg. Den gamle kinoen selges. Øvre Molla vurderes nærmere av Hammerfest Eiendom KF og kommunen. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, selges den. Fjellgata 19 selges. Strandgata 49 selges dersom det ikke er behov for kommunale kontorlokaler. Brakkerigg i Fjordadalen selges. 2. Hammerfest Eiendom KF gjennomfører det praktiske ved salg av eiendommene.

20 Saksbehandler: Hilde Strømme Saksnr.: 2010/6-28/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/10 Styret for kultur, omsorg og undervisning /10 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Situasjonsplan over ny uteservering vedlagt søknad om skjenkebevilling av Saksdokumenter ikke vedlagt: Politiet sin høringsuttalelse av Sosialtjenesten sin høringsuttalelse av Skatteoppkrever sin høringsuttalelse av Skatt nord sin høringsuttalelse av Kommunalteknisk prosjekt og drift sin høringsuttalelse av Søknad om endret serveringsbevilling og skjenkebevilling - Banjeren Pub (Thon Hotel Hammerfest) Saken gjelder Vidda AS søker om endret serveringsbevilling og skjenkebevilling for Banjeren Pub på Thon Hotel Hammerfest. Bakgrunnen for søknadene er at pubens uteservering skal få en ny plassering. Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Banjeren Pub drives av Thon Hotel Hammerfest som tok over driften i Puben har eksistert i snart 25 år og er et møtested for hotellets gjester og lokalbefolkningen. Lokalbefolkning fra 30 år og oppover utgjør hoveddelen av klienttellet. Aldersgrensen er 18 år. Pubens åpningstider er klokken 12 til 01 søndag til torsdag og klokken 12 til 02 fredag til lørdag. Det er plass til 100 gjester innendørs og 100 gjester utendørs på puben. Puben arrangerer konserter og karaoke i helgene. Vidda AS har alminnelig skjenke- og serveringsbevilling for Banjeren Pub for perioden

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 25.10.2010 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg.

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg. Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201011721-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Versjon: 18 (Produksjon) Status endret : 01.08.2012 12:22:25 Innledning Henvendelsen gjelder Søknad om ny bevilling Melding om endringer hos bevillingshaver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003606-170 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200903273-15 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. mai 2009

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.: 04/19739 Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger med hjemmel i

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-54 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.03.2017 Tid: 10:15 15:05 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe : 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201110415-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer