FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering og omdømme- og nettverksbygging, Styret valgt på årsmøte Styreleder Stig Bjørkedal (13/15) Varamedlem Peter Tennfjord Odd Tor Finnøy (13/15) Varamedlem Svein Leon Aure Alf Gunnar Furland (13/15) Varamedlem Marianne Synnes Arne Otto Rogne (12/14) Varmedlem Hanne Notøy Einar Øien (12/14) Varamedlem Bjørn Sandnes Lene Trude Solheim (12/14) Varamedlem Torild Bugge Runar Haddal (12/14) Varamedlem Arild Hatløy Hilde-Gunn Avløyp (12/14) Varamedlem Ove R. Nielsen - Vard - Fiskerstrand Verft - Brunvoll - Farstad Shipping - Fagskolen i Ålesund - Høgskolen i Ålesund - Vard / Fellesforbundet - LO / El- og IT forbundet - Midsund kommune - Haram kommune - Ulstein Group - Ulstein Group - Rolls-Royce - Rolls-Royce - Det Norske Maskinistforbund - Norsk Sjøoffisersforbund 2

3 STYREMØTER Det ble holdt 4 styremøter og behandlet 28 saker i VIKTIGE SAKER I 2013 A. NÆRINGSPOLITISK ARBEID - SAKER Maritimt Forum Nordvest har i sitt politiske arbeid i 2013 hatt fokus på følgende saker: 1. Stø kurs bør videreføres og forsterkes Den maritime strategien «Stø kurs» har gitt næringen forutsigbarhet og bidratt til den veksten vi har sett i maritim næring de siste årene. Maritimt Forum arbeidet for at den rød-grønne regjeringen skulle videreføre og forsterke sin maritime strategi. Da den nye strategien, «Stø kurs 2020» ble lagt fram i Ålesund rett før stortingsvalget i september, kunne det tyde på at vi hadde fått gjennomslag for flere av våre punkter. Men da Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram var vi ikke like fornøyd. Etter valget har den nye regjeringen fått oppfordring fra Maritimt Forum og andre om at den måtte etablere en ny strategi for maritim næring. Dette arbeidet har nå startet. 2. Nettolønnsordningen Norske sjøfolk og tilgangen til praktiske og operasjonelle erfaringen fra sjøen, er en viktig forklaring på den norske maritime suksessen. Derfor trenger vi den norske sjømannen. Dette er dokumentert i en rekke forskningsprosjekter og er nylig konkretisert og utdypet i FAFOs rapport Fra sjø til land». I rapporten kommer det fram at 7 av 10 i hele den maritime næringen (rederi, verft, utstyrsleverandører, tjenesteytere, offentlige institusjoner) mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjø er viktige for innovasjon og nytenkning i virksomheten på land. Kompetansen til underordnet mannskap er like viktig og attraktiv for landbaserte næringer som kunnskapen offiserene bringer med seg. Etter innføringen av det statiske taket på kr ,- i den norske refusjonsordningen i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2008, er det et faktum at den norske ordningen gradvis mister konkurransekraft sammenlignet med ordninger i europeiske land vi konkurrerer med. Like konkurransevilkår er en forutsetning for at norsk maritim næring over tid skal kunne være en viktig verdiskaper i det norske samfunn. I partienes program for perioden , har flere partier flyttet sine posisjoner i retning av vårt syn. 3

4 3. Nærskipsfart I Norge viser statistikken at en stadig økende andel av godstransporten går på hjul, stikk i strid med politiske målsettinger. Veksten i varetransporten skjer på land, og alle prognoser tilsier at utviklingen vil fortsette dersom det ikke gjøres grunnleggende endringer i konkurranseforholdet mellom veitransporten andre transportformer. En analyse fra Transportøkonomisk institutt viser at det er mulig å overføre mer enn 25 prosent av antall tonnkilometer i innenriks og utenriks godstransport fra vei til sjø og jernbane For å realisere målene om å overføre mer gods fra hjul til kjøl, bør etter vår mening blant annet følgende tiltak iverksettes: et gebyr-, avgifts- og avskrivningsregime der sjøtransport styrkes relatert til veitransport, legge til rette for en målrettet fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom finansieringsordninger og incentivordninger, en norsk variant av EUs støtteordning for mer miljøvennlig transport, Marco Polo-ordning bør vurderes og etablere en økonomisk bonus til vareeier som velger miljøvennlig sjøtransport (for eksempel kr 1000,- per lastebil). Alle politiske partier er enige i målsetningen om å flytte mer gods over på kjøl, men ingen har så langt gjort konkrete vedtak som virkelig endrer på utviklingen om at stadig mer gods transporteres med bil. 4. Samferdsel Vi trenger en bedre infrastruktur for samferdsel for å opprettholde vår konkurransekraft. Norske veier er blant de dårligste i Europa. Dette er et problem for vår konkurransekraft i dag, og dette problemet ser bare ut til å vokse. Det er et paradoks at Norges vekstnæringer vil kunne vokse i et område (les Vestlandet) der infrastrukturen for samferdsel er dårligst utviklet. Når bedriftsledere i Møre og Romsdal blir spurt om sine største utfordringer, er det sviktende infrastruktur som oftest er svaret. Samferdsel må sees som et viktig tiltak for å skape konkurransedyktige regioner. Det er viktig at vi har kostnadseffektive transporttjenester. Det er positivt at myndighetene har ambisjoner om å realisere en ferjefri E39. En ny, sikrere og ferjefri E39 langs kysten vil koste, men vurderes likevel som meget lønnsomt for samfunnet fordi det skaper vekst i næringslivet, flere jobber og utvider bo- og arbeidsmarkedene. Samfunnsnytten av en ferjefri E39 er enorm, ikke minst i Møre og Romsdal. Professor Viktor Normann har analysert seg fram til at bygging av Hafast og Møreaksen vil gi over en milliard i årlig gevinst. Ambisjonene til Regjeringen går i retning av at Hafast først kan bli realisert om 20 år. For maritim næring i nordvest er det ikke godt nok. Innen den tid kan mye av vår konkurransekraft og innovasjonsevne ha forvitret i venting. 5. Skatt på arbeidende kapital. Formueskatten er en særnorsk skatt som tapper næringslivet for investeringskapital. Alle skal betale skatt etter evne, men skatt på såkalt arbeidende kapital slår feil ut og hindrer investeringer for ny verdiskaping. I Regjeringserklæringen står det at regjeringen vil trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen. Dette er positivt fordi formueskatt er en særnorsk skatt som tapper næringslivet for penger til investeringer og nyskaping. Formuesskatten er tyngende, 4

5 spesielt når mange av de bedriftene man konkurrerer mot er utenlandskeide. Markedet er det samme, vi kjemper om de samme oppdragene. Likevel må en bedrift som er privateid i Norge tjene bedre enn utenlandskeide selskaper her i landet for å ta høyde for formuesskatten. Den må finansieres ved utbytte fra selskapet. Ekstra ille er det at mange norske bedrifter må betale mer i formueskatt enn det bedriften har i overskudd. 6. Kronekurs Maritimt Forum er glad for at regjeringen forholder seg til handlingsregelen for bruk av oljepenger. Det er svært viktig av hensyn til utvikling i kronekurs og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. Om den norske kronen styrker seg ytterligere utover dagens nivå, vil det få dramatiske konsekvenser for hele norsk konkurranseutsattnæringsliv, den maritime næringen inkludert. 7. Behov for gode ordninger for eksportfinansiering Norske maritime virksomheter må ha tilgang til konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger på samme vilkår som virksomheter i andre EU-land. Dersom norske bedrifter ikke er i stand til å kunne tilby finansiering ved salg til for eksempel Gazprom, Petrobras eller andre, så kommer de ikke på listen over aktuelle tilbydere. For skipsbyggingsindustrien og rederiene er dette av vital betydning. Eksportgarantier forvaltet av GIEK og CIRR-lånene forvaltet av Eksportkreditt Norge AS, har lenge vært plattformen for eksportfinansiering i den maritime næringen. Eksportkreditt og GIEK er begge i stand til å fylle sin rolle. Men GIEK vurderer svært ofte risiko strengere enn bankene og setter kravet om egenkapital høyere. Dette gjør finansieringen dyrere, mer omstendelig og tidkrevende, noe som kan være med på å velte et prosjekt. Vi opplever at land vi konkurrerer med har bedre ordninger enn oss. 8. Miljøvennlige maritime næringer Den norske maritime næringen skal gå foran, og være banebrytende i å utvikle en mer miljøvennlig skipsfart gjennom teknologiutvikling hjemme og samtidig være pådriver for og jobbe for høyere standarder internasjonalt. Samtidig skal vi være en pådriver for å kunne overføre mer transport fra vei til sjø. En gradvis overgang til naturgass, hydrogen, biomasse og andre kilder som drivstoff står sentralt. Dette vil redusere miljøskadelige utslipp fra skipstrafikken som SOx, NOx, partikler og CO2. Næringen, myndigheter og forskningsinstitusjoner må sammen bidra til å videreutvikle teknologi for LNG-drift, biomasse som drivstoff og skip med brenselceller, slik at den norske maritime industrien forblir ledende i utvikling av moderne miljøeffektive skip. Dette vil kreve betydelige ressurser. Maritimt Forum mener at det bør stilles større krav til miljøvennlig fremdriftsteknologi av innenriks fergesamband. Fra 2020 bør alle ferger i Norge gå på naturgass. 9. Utdanning til maritime yrker Om vi er verdensledende i dag, er ikke det en posisjon som vi ikke beholder automatisk. Det stiller store krav til bredde og dybde i utdanningen til en spesialisert næring. 5

6 Regjeringen har utviklet strategier for å styrke realfagene. Dette er positivt for maritim næring som er helt avhengig av ulike typer ingeniører som kan omsette gode ideer til praktiske løsninger. I dag er det stor mangel på ingeniører i vår næring. Derfor vil Maritimt Forum støtte tiltak for å styrke realfagene og en satsing på utdanning av flere ingeniører og sivilingeniører. Det er i dag også en sterkt økende mangel på norske fagfolk som kan utføre praktisk arbeid i produksjon av utstyr og skip. Vi er i en situasjon hvor statusen til yrkesfaglig utdanning må oppjusteres kraftig. Regjeringen har flere tiltak på trappene for å få flere til å velge ett praktisk yrke. Maritimt Forum støtter tiltakene for å få flere lærlingplasser, framsnakking og videreutvikling av Y-veien, videreføring av TAF og så videre. Administrasjonen i MFNV har en sentral rolle i Maritimt Forum sitt utdanningsutvalg som i 2014 vil legge fram et forslag til flere konkrete tiltak for forbedring av maritim utdanning for sjøbaserte yrker. 10. Forskning og innovasjon Av 7-8 milliarder kroner som Forskningsrådet årlig bevilger, går 92 % til universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Av 66 sentre for Fremragende forskning ligger 65 i universitetsbyene. Den offentlige finansiering av forsking i Norge er altså sterkt sentralisert. Det skjer til tross for at 70 % av verdiskapingen i landets næringsvirksomheter skjer utenfor de fire storbyregionene. Jo mer kunnskapsbasert Norge blir, jo sterkere krav stilles det til sammenheng mellom næringspolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk og regionalpolitikk. Forskingsmeldingen retter seg nokså ensidig mot universitetene. Det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for innovasjonskraften. Det trengs derfor langt sterkere FOU-miljø med regional forankring for å respondere på den kraftige veksten i kunnskapsbehov og FOU-investeringer i blant annet den maritime klyngen. Forskning og innovasjon må i større grad kobles tettere opp i mot det som gir mer verdiskaping og økt konkurransekraft. Det krever en nasjonal politikk som også styrker de regionale kunnskapsmiljøene, ikke bare universitetene. Signaler fra den nye regjeringen kan tyde på at det er bevegelse i standpunktene i denne saken. 11. Konkurransekraften på norsk sokkel I dag er det 40 prosent dyrere å gjøre samme operasjon på norsk sokkel som på britisk sokkel. Dette er det underliggende største problemet i norsk næringsliv i dag. Det er viktig at myndigheter, industri og arbeidstakere arbeider sammen for å redusere kostnadsnivået uten å redusere sikkerheten. Økt riggtilgjengelighet til lavere kostnad er en avgjørende betingelse for å få mest mulig ut av petroleumsressursene på norsk sokkel. Det er snakk om verdiskaping i milliardklassen. 12. Offentlig innkjøp av fergetransport I Sundvollen erklæringen er det forutsatt at offentlig sektor som kunde skal bidra til å ta i bruk og utvikle miljø- og klimavennlig teknologi og løsninger. Det er satt opp krav om at offentlig transport inkl. ferger skal benytte lav- eller nullutslipp teknologi. I anbudskriteriene ligger det til 6

7 grunn at miljøkrav skal vektlegges 15 % i evalueringen av tilbudene. Det er imidlertid bekymringsfullt at evalueringskriterier ved Fylkeskommunale samband nå tenderer mot kun laveste pris og at krav til miljø er nedprioritert. 13. Bygging av norske fiskebåter, ferger og kystflåte flagges ut Mer enn 90 % av kontraktsverdien på kontrakter inngått ved norske verft i 2013 var relatert til offshore segmentet. Todelingen «offshore annet» har utviklet seg over tid, men nå akselererer den svært hurtig og norske verft glipper på annet enn offshore. Fiskebåt er allerede flyttet til Tyrkia, norske ferger er nå også på vei til Tyrkia og andre spesialfartøy følger etter. Paradoksalt nok finansierer norsk eksportkreditt ordning norsk utstyr til utenlandske verft i konkurranse med norske verft (opp mot 40 % av kontraktsverdien av fiskefartøy bygget ved tyrkiske verft). Leverandører og underleverandører flytter etter fra Norge og blant annet Tyrkia overtar kompetanse og nettverk. Slik blir en norsk urkompetanse utflagget i løpet av få år. Finansiering er et viktig stikkord både for fiskefartøy, ferger og kystfrakt. Kan det etablerers en ordning for disse fartøystypene som har en positiv effekt lignende CIRR finansiering innen eksportfinansiering? Kan garantiordninger, 2.prioritetslån, kondemneringsordning, miljøkrav/miljøfinansiering (ref.bla.nox fondet) og evt. andre finansieringsinstrument benyttes på en slik måte at det blir attraktivt å bygge i Norge? Det kan blant annet vises til «Det 8.skipsbyggingsdirektiv i EU» som andre land benytter seg av. 14. Forenkling av utlendingsforvaltningen Ytre Søre Sunnmøre er den region som relativt sett trolig har den største arbeidsinnvandringen i Norge. Denne regionen har nå fått en svært ressurskrevende og næringsfiendtlig utlendingsforvaltning. Når en arbeidsinnvandrer kommer til Norge må han eller henne få ordnet sine papirer med personlig oppmøte hos politi først og dernest hos skatteetaten. Fram til 2011 var begge disse offentlige tjenestene i Ulsteinvik. I 2012 flytta skatteetaten sine tjenester til Spjelkavik. Fra 1. januar 2014 har Politimesteren på Sunnmøre vil sentralisere politiets utlendingsforvaltning fra Ulsteinvik til Ålesund sentrum. Dette vil koste bedriftene om lag 8-9 millioner pr år. Lokale byråkrater sentraliserer, noe som er det motsatte av sunn fornuft og det motsatte av de signaler som kommer fra sentrale politiske myndigheter om forenkling av offentlige tjenester. Regjeringen har i regjeringsplattformen skrevet at den vil «lette tid og byråkrati ved arbeidsinnvandring.» Dette er et mål som næringslivet støtter fullt ut. Derfor er det et paradoks at den maritime næringen på Søre Sunnmøre nå opplever det motsatte. Maritimt næringsliv og de fire ordførerne på Ytre Søre Sunnmøre krever en forenkling av utlendingsforvaltninga, 15. Stad skipstunnel Maritimt Forum deltok i et felles opprop fra næringslivet på Vestlandet som er opptatt av at Stad skipstunnel nå må realiseres etter å ha vært utredet 18 ganger, og at den siste SINTEF-rapporten viser at Stad skipstunnel er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Næringslivet mener det nå 7

8 har vært nok utredninger og at det er tid for handling. Begrunnelsen for realisering ligger i behovet for trygghet for de sjøfarende og for tryggheten til pårørende. Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Kombinasjonen av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uventede bølgeforhold. Svært høye bølger kommer fra ulike kanter samtidig og skaper kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vinden har stilnet, noe som igjen fører til vanskelige seilingsforhold selv på stille dager. Dette har opp gjennom årene ført til en rekke skipsforlis med tap av menneskeliv på Stadhavet. Stad skipstunnel vil bidra til å flytte transport og tungtrafikk vekk fra et tungt belastet veinett, noe som vil spare både driftsutgifter og miljø, og bidra til å nå regjeringens mål om å få mer gods over fra vei til sjø. Stad skipstunnel vil gi positive ringvirkninger for en region med et stort potensiale for næringsutvikling. 16. Skolebruksplanen for Møre og Romsdal Forslaget til Skolebruksplan som ble lagt fram i oktober 2013 for perioden var i utakt med øvrige mål fylkeskommunen har for sin virksomhet, i utakt med Stortingets prioriteringer for utdanning og i utakt med næringslivets behov. Fylkesutdanningssjefen foreslo at flere yrkesfaglige linjer skal kuttes, blant annet Teknisk Allmennfaglige linjer (TAF), IB International Baccalaureate. Etter massivt trykk fra flere aktører, deriblant MFNV, ble vedtaket i Utdanningsutvalget i tråd med hva skoler og næringsliv ga uttrykk for. B. NÆRINGSPOLITISK ARBEID - METODE For å legge grunnlag for politiske gjennomslag for sakene som er nevnt over, har vi jobbet bredt på flere fronter. Her kan kort nevnes noen av de viktigste tiltakene: MØTE MED MØREBENKEN Maritimt Forum Nordvest møtte Mørebenken i januar for en gjennomgang av aktuelle saker. FYLKESÅRSMØTER Maritimt Forum Nordvest deltok på fylkesårsmøtet til Arbeiderpartiet og Høyre i Møre og Romsdal i mars På Høyre sitt møte, holdt vi innlegg om maritim konkurransekraft. SAMRÅD MED STATSSEKRETÆREN 8. april 2013 inviterte statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet til samråd på Kleven verft i Ulsteinvik. Maritimt Forum deltok sammen med flere aktuelle bedrifter. Vårt budskap var at den maritime strategi måtte videreføres og forsterkes, at maritim næring ville kunne utvikle seg 8

9 videre og skape verdier og arbeidsplasser i Norge i mange generasjoner framover om vi får nødvendig påfyll av kompetanse samt rammevilkår som våre konkurrenter. En forsterking av «Stø kurs» må blant annet inneholde en forbedret nettolønnsordning, konkurransedyktige finansieringsordninger, tiltak for å utvikle og bruke miljøvennlige maritime løsninger, fortsatt fokus på kompetanseutvikling, en opptrapping av forskningsinnsatsen spesielt regionalt, tiltak for å fremme sjøtransporten, en forbedret infrastruktur for samferdsel, fortsatt høy leteaktivitet samt en kronekurs som eksportindustrien kan leve med. VALGKAMPEN 2013 Maritimt Forum Nordvest arrangerte to politiske møter under valgkampen: 15.8.folkemøte med partienes 1.kandidater i Møre og Romsdal under Trebåtfestivalen i Ulsteinvik. Tema var maritim næringspolitikk. Utgangspunktet for debatten var at politikken på det maritime område er svært viktig for vår region. De fleste partiene har positive formuleringer om maritim næring i sine program, men formuleringene er vage for flere av partiene. Vi ville forsøke å finne ut hva de egentlig mener om rammevilkårene for maritim næring i de neste fire årene. 26.8, politisk toppduell i Ålesund 26. august mellom Høyres Helge Orten og Arbeiderpartiets Else-May Botten om infrastruktur, først og fremst i betydningen samferdsel på sjø og land. MØTE MED NÆRINGSMINISTEREN Innovasjon Norge var vertskap for et besøk fra den nye næringsministeren Monica Mæland 3. desember. Statsråden var innom blant annet Vard Brattvåg og NMK. Maritimt Forum Nordvest sitt bidrag var å legge til rette for å lede et møte mellom maritime toppledere og næringsministeren. Budskapet fra topplederne i Ulstein, Vard, Rolls-Royce, Kleven, Olympic, Havila og Fiskerstrand var i hovedsak i samsvar med de sakene Maritimt Forum Nordvest prioriterte i 2013 (se foran). I tillegg ble behovet for strenge miljøkrav nord om 62 grader nord trukket fram. Det vil både være positivt for miljøet og for norsk maritim næring som er i stand til å møte de strengeste miljøkrav. MEDIA Vi har skrevet sju kronikker og ett leserinnlegg til regionavisene i Møre Romsdal med følgende overskrifter: - Vi trenger norske sjøfolk! - Maritim vekst i Nordvest - 7 maritime punkter den nye regjeringen må levere på - Om utlendingsforvaltningen - Strategi for mer gods sjøvegen - Mye maritime konkurransekraften kan forsvinne i venting (Om NTP) - Om Statsbudsjettet En offensiv maritim strategi C. OMDØMMEBYGGING FOR MARITIM NÆRING 9

10 For å fremme maritim næring sine interesser i den offentlige debatt, deltar Maritimt Forum Nordvest i aktuelle næringspolitiske saker med kronikker og andre innspill i media. Media har benyttet Maritimt Forum Nordvest som talerør for den maritime næringen i flere aktuelle saker. D. NETTVERKSBYGGING Antall medlemsmøter har gått ned de siste årene. Det er mange andre aktører som arrangerer konferanser. Våre medlemmer har mange nok av møteplasser for nettverksbygging. Hvilke medlemsmøter som har vært arrangert, går fram av oversikten under. Vårt ukentlige nyhetsbrev FREDAG LUNSJ som går til 1250 i næringen samt aktuelle beslutningstakere, er også med på å øke kunnskapen om aktørene og utfordringene i klyngen. E. REKRUTTERING Maritim næring har behov for flere kloke hoder og flinke hender. Mafoss og Maritimt Forum Nordvest (MFNV) ble i fellesmøte høsten 2011 enige om å iverksette et felles prosjekt for å styrke vårt samlede arbeid for å sikre kompetanse og rekruttering til næringen i et mellomlangt og lengre perspektiv. Prosjektet fikk navnet Kompetanse og Rekruttering, eller forkortet KR-prosjektet. Etter permisjon fram til våren 2013, tok administrasjonen i MFNV tak i prosjektet og utarbeidet ett 15 siders grunnlagsnotat for det videre arbeidet. Formålet med KR-prosjektet er følgende: Koordinering - Aktørene i maritim næring skal samle seg om en systematisk, forpliktende og langsiktig plan for rekruttering - Utvikle en struktur for samhandling mellom skole (grunnskolene, videregående skoler, høyere utdanning, kommunene, fylkeskommunen) og næringsliv innenfor rekruttering - Etablere en enighet i maritim næring om hva som er viktigste tiltak innenfor utdanning Rekruttering - å etablere en effektiv, strukturert, omforent, forpliktene og langsiktig plan for rekrutteringsarbeidet for maritim næring i løpet av

11 - ungdom i Møre og Romsdal får aktuell kunnskap om utdannings- og yrkesmuligheter i maritim næring på en kvalitativ måte og på et egnet tidspunkt som sikrer økt rekruttering til maritime yrker. Prosjektgruppa for KR-prosjektet har bestått av følgende: Fra næringen: Torild Bugge, organisasjonsdirektør Ulstein, Knut Aasebø, personaldirektør Vard, Marthe Outzen, Brunvoll (delvis) og Ole Martin Grevstad/Ingebjørg Rønning Rolls-Royce. Fra organisasjonene: Torill Ytreberg og Elin Ous, NHO Alf Furland, rektor Fagskolen, Torunn Måseide, Sunnmøre Regionråd, Stian Nerland, NCE Maritime, Frank S. Emblem, NCE-Maritime, Torunn Lied, Opplæringskontoret Maritime Fag, Fredrik Klock, Opplæringskontoret Tekniske Fag, Guttorm Ulla, Haram Innovasjonsstudio, Jan Kåre Vadseth, Ungt Entreprenørskap, MR Fylke (ulike representanter), Terje Høybakk, daglig leder i Mafoss, Jan Thormodsæter, Mafoss og Arnfinn Ingjerd, daglig leder MFNV. Styringsgruppa for prosjektet er Mafoss, NCE Maritime og Maritimt Forum Nordvest som sammen ga ut brosjyren «Ocean Industry Talents». Prioriterte tiltak i KR-prosjektet i 2013: Ungt Entreprenørskap. Ulike program fra barneskole til høgskole. Karrieredager. Regionvis info for 10. klassene. Rådgiversamling. Regionvis samling av rådgivere u skole og vgs. Ocean Talent Camp Møre. Bedrifter, Høgskolen og Fagskolen i Ålesund presenterer seg for vgs elever. Forskerfabrikken* Teknologi- og Ingeniørkurs* Ocean Space Race Lektor 2* Karriereløype. Fylkets plan for elevveiledning. Under utvikling. ( * prosjekt som MFNV ikke direkte har vært involvert i.) I tillegg er det verdt å nevne at MFNV lanserte ideen om å etablere et prosjekt i Ålesund kommune for å fremme rekruttering. Kommunen satte ned en arbeidsgruppe (hvor vi deltar) «Entreprenørskapsløype. Samarbeid skole arbeidsliv i Ålesund kommune.» Tiltalene vil realiseres fra høsten Spjelkavik videregående skole arbeidet i 2013 med å etablere landets første Ocean Industry School. MFNV har vært en medspiller i dette arbeidet. F. SAMARBEID OG REPRESENTASJON 11

12 Daglig leder har representert Maritimt Forum Nordvest ved ulike arrangement og konferanser for å framføre næringens interesser og for å skape interesse for maritimt næring. Maritimt Forum Nordvest samarbeider med Maritim Forening for Søre Sunnmøre (Mafoss), Møreforsking, Fagskolen i Ålesund, Høgskolen i Ålesund, Volda og Molde, Norsk Forskningsråd, Fosnavåg Shippingklubb, Shippingklubben Ålesund, Innovasjon Norge, NCE Maritime, Komvekst, Molde Næringsforum, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nordfjord Vekst, Opplæringskontoret for maritime fag, Opplæringskontoret for tekniske fag, Haram Innovasjonsstudio, Ungt Entreprenørskap og Sunnmøre Regionråd. Maritimt Forum Nordvest har vært en pådriver for en sterkere samordning mellom de sju regionale foraene og det sentrale leddet i Maritimt Forum. G. ANNET Administrasjonen i Maritimt Forum Nordvest er med i utviklingen av en oppgradering av Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo. Museet utvikles i retning av et opplevelsessenter før 200 års jubileet i Hele bredden av maritim næring vil bli en del av senteret. Administrasjonen i Maritimt Forum Nordvest deltar i Utviklingsforum Vigra, ett fora sammensatt av næringsaktører og Avinor for å fremme utviklingen på Ålesund Lufthavn Vigra. 12

13 SEKRETARIAT Daglig leder er Arnfinn Ingjerd i 100 % stilling. Maritimt Forum Nordvest er også sekretariat for Midt-Norsk Rederiforening. Stiftelsen leide ett kontor hos Møreforsking i Norsk Maritimt Kompetansesenter i Regnskapet føres av BSB Regnskap. Revisor er Dale Revisjon AS ved registrert revisor Erik Dale. MEDLEMMER Maritimt Forum Nordvest har 130 medlemmer. Medlemmene er rederier, verft, skipstekniske konsulenter, skipsutstyrsbedrifter, andre maritimt relaterte bedrifter, finansog forskningsselskap, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommune og andre organisasjoner som har maritim sektor som sin forretningsarena. MFN har også enkeltpersoner som medlemmer. Målet er å øke medlemsmassen til 150 medlemmer fra hele fylket, samt Nordfjord. AKTUELLE MØTER utvalg 11. januar Mørebenken Gjennomgang av aktuelle politiske saker. 15. mars Maritim konkurransekraft Innlegg på Fylkesårsmøte i Høyre. 21. mars Studentbedrift Høgskolen i Ålesund Utdeling av Innovasjonsprisen. 25. april Besøk utenlandske ambassadører i Norge Om klynga. I samarbeid med Norges Rederiforbund. 19. juni Besøk av EU-parlamentarikere Om klynga. I samarbeid med Norges Rederiforbund. 15. august Valgkamp debatt om maritim politikk 13

14 Partienes 1. kandidater deltok. 26. august Faglig årsmøte Politisk duell mellom Orten og Botten. 7. november 2013 Ocean Talent Camp Møre 1200 elever fra vgs. deltok + studenter fra fagskole og høgskole. 7. november 2013 Rådgiversamling, Ålesund 35 rådgivere og faglærere deltok. 19. november 2013 Rådgiversamling, Kristiansund 30 rådgivere og faglærere deltok. 3. desember 2013 Møte med Næringsministeren Toppledermøte i samarbeid med Innovasjons Norge. ØKONOMI Regnskapet for 2013 viser følgende tall: Driftsinntekter: kr ,- Medlemskontingent kr ,- Tilskudd fra Norges Rederiforbund kr ,- Tilskudd Midt-Norsk Rederiforening kr ,- Tilskudd kompetansefondet kr ,- Prosjektinntekter kr ,- Driftskostnader: kr ,- Personalkostnader kr ,- Konsulenttjenester kr ,- Rekrutteringstiltak kr ,- Andre utgifter kr ,- Finansinntekter kr ,- Årsresultat: kr ,- Egenkapital kr

15 MARITIMT FORUM NASJONALT OG REGIONALT Maritimt Forum Nordvest inngår i et nasjonalt nettverk av 8 regionale maritime fora med Maritimt Forum i Oslo som koordinator. Daglig ledere i de regionale fora har telefonmøter hver 14 dag og samles 2-3 ganger i året om viktige tema og satsningsområdet og utveksler tanker og ideer i arbeidet for å styrke og videreutvikle det maritime miljøet nasjonalt og i regionene. Vi har et godt samarbeid. Maritimt Forum er høringsinnstans i maritime saker. Gjennom Maritimt Forum nasjonalt har vi i 2014 hatt spesielt fokus på Statsbudsjettet for 2012, nettolønn, fortsatt «Stø kurs», nærskipsfart, rekruttering, kadettplasser, dokumentasjon av verdiskaping og dokumentasjon av sjøfolkenes kompetanse og dets betydning for hele maritim næring. ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ Stiftelsen har 1 - en - ansatt. Arbeidsmiljøet vurderes som uproblematisk. Stiftelsen har en ansettelses- og lønnspolitikk som ikke diskrimiterer mellom kjønnene. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. FORTSATT DRIFT Regnskapet er avgiftt under forutsetning av fortsatt drift. Ålesund, 30. mai 2014 Stig Bjørkedal styreleder Runar Haddal Hilde-Gunn Avløyp Einar Øren.... Lene Trude Solheim Alf Furland Arne Otto Rogne Odd Tore Finnøy 15.. Arnfinn Ingjerd Daglig leder

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST ÅRSMELDING 2015 1 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

STØ KURS BØR VIDEREFØRES OG FORSTERKES

STØ KURS BØR VIDEREFØRES OG FORSTERKES Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 30. april 2012 Deres ref. 201200268 STØ KURS BØR VIDEREFØRES OG FORSTERKES Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar d.å., til å komme med innspill

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi?

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Fokus 2014 Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fortsatt. Disse positive ordene skal

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Maritime muligheter! Hege Solbakken

Maritime muligheter! Hege Solbakken Maritimt Forum Maritime muligheter! Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon Nordvik Dette innlegget: Maritimt Forums aktiviteter Hva er de største maritime mulighetene? Hva er de største utfordringene? Hva

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR Et samarbeidsorgan for Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167 Faks +47 78424790

Detaljer

Næringspolitiske utfordringer

Næringspolitiske utfordringer Næringspolitiske utfordringer ETV-konferansen Drammen 2. september Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg Konkurranseutsatt næringsliv i motbakke Eksportbedriftene rammes hardt gjennom: Kraftig vekst i lønnsnivået

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Grønnere Smartere Mer nyskapende "Den teknologiske utviklingen har ytterligere skutt fart. Automatisering og økt anvendelse av avansert datateknikk på stadig flere områder

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion Bengt Endreseth Over ein kvart million innbyggjarar Folketalsauke på 1,1 prosent i 2012 11. plass blant fylka Folketalsauke i 27 kommunar 12 juni Nyhamna

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Leverte 28 oktober 2016 Sekretariat med 5 department og Miljødirektoraret, leder Per Sandberg,

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Finn Backer Daglig leder

Finn Backer Daglig leder Finn Backer Daglig leder Hva er KNN KNN er en medlemsorganisasjon som jobber for næringslivets interesser, og å gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive virksomhet på Nordmøre. Det gjør vi gjennom å skape

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Maritim strategi 2007. Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi

Maritim strategi 2007. Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi Maritim strategi 2007 Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi Forord Stø kurs ble lagt fram for et år siden og la grunnlaget for stabile rammevilkår for den maritime næringen. Regjeringen

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth OG21 s future TTA1 seminar 22.04.08 AC Gjerdseth OG21 Handlingsplan TTA1 seminar 22.04.08 ACGjerdseth Hovedmål for OG21 Den nasjonale teknologistrategien fokuserer på to hovedmål: 1) Økt produksjon fra

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer