Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet."

Transkript

1 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Statskonsult gjennomgått Kommunal- og regionaldepartementets og Barne- og familiedepartementets styring av Produkt- og Elektrisitetstilsynet og etatens organisering. Arbeidet har vært inndelt i to faser og ble gjennomført i perioden januar til november Første fase konsentrerte seg om departementenes styring av etaten og ble gjennomført som en samarbeidsprosess mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet, Produkt- og Elektrisitetstilsynet og Statskonsult. Andre fase tok for seg organisering og oppgaveløsing i etaten. Denne rapporten omhandler i hovedsak andre fase av prosjektet, men tar opp og bygger på konklusjonene fra første fase. Prosjektet er gjennomført ved dokumentstudier og omfattende intervjuer i etaten, ansvarlige avdelinger i departementene og et utvalg samarbeidspartnere og tilsynsobjekter. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet. Statskonsult står ansvarlig for alle beskrivelser, vurderinger og anbefalinger i rapporten. Avdelingsdirektør Vivi Lassen har vært prosjektansvarlig. Asbjørg H. Antonsen, Freddy Hansen, Mette Haarstad, Astrid Paulsrud og Pål Sørgaard har deltatt i ulike deler av arbeidet. Vivi Lassen og Freddy Hansen har stått for hovedarbeidet med rapportskrivingen. Anne-Grete Aase har deltatt i sluttføringen av rapporten. Oslo, desember 1999 Jon Blaalid direktør

2 Innhold Sammendrag 4 1 Innledning Bakgrunn Mandat for prosjektet og Statskonsults presiseringer av mandatet Metode Beskrivelse av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Mål og virkemidler Mål for virksomheten Virkemidler Sanksjonsmidler/sanksjonsmuligheter PEs organisering PEs arbeidsområder og oppgaver PEs samspill med omgivelsene Aktørenes vurdering av PEs oppgaveløsing, rolleforståelse og organisering Oppsummering av fase PE som myndighets- eller forvaltningsorgan Virkemidler og tilsynsstrategier Departementenes styring og oppfølging av PE Konklusjoner fra fase Oppsummering av intervjuer med tilsynsobjekter,... bransjeorganisasjoner og andre statlige virksomheter Oppsummering av intervjuene med de tilsatte Oppgaver Organisering Ledelse og styring Kompetanse Interne støttefunksjoner Oppsummering Statskonsults vurdering av PEs oppgaveløsing og organisering Hva skal PE vurderes opp mot? Vurdering av PEs rolleutøvelse Vurdering av PEs organisering Vurdering av ledelse og styring Vurdering av resultatoppnåelsen

3 5 Statskonsults oppsummering og anbefalinger Videreføring av temaer fra fase 1 styrings-relasjoner Organisering Ledelse IT og informasjonsvirksomhet Vedlegg: Litteraturliste Oversikt over informanter 3

4 Sammendrag På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Statskonsult foretatt en gjennomgang av styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE). PE er administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for styringen på el-sikkerhetsområdet, mens Barne- og familiedepartementet har faglig styringsansvar på produktsikkerhetsområdet. PE har hovedkontor i Oslo og er organisert med et sentralt og et regionalt nivå med til sammen 75 tilsatte. I tillegg har PE et lokalt apparat bestående av Det lokale elektrisitetstilsyn med 697 tilsatte eller 485 årsverk. Formålet med gjennomgangen har vært å kartlegge hvordan etatenløser sine oppgaver i samspill med de to overordnede departementene, brukere og andre samarbeidspartnere, og å foreslå eventuelle endringer for å gjøre styringen og organiseringen av PE mer hensiktsmessig. Arbeidet har vært gjennomført i to faser. Målet for fase 1 har vært sammen med ledelsen i de to overordnede departementene og PE å klargjøre PEs rolle på egen sektor og å utforme og forbedre styringen ut fra denne rollen. I fase 2 er det foretatt en vurdering av PEs interne og eksterne forutsetninger for rolleutførelse/rolleforståelse og oppgaveløsing. Ettersom arbeidet har vært utført i løpet av en 12 måneders periode er enkelte av de forbedringspunktene som prosjektet har avdekket, allerede grepet fatt i og gjennomført. Arbeidet har vært en prosess hvor mye har skjedd underveis. I fase 1 ble det avdekket et behov for videreutvikling av etatsstyringen og dialogen knyttet til denne. Dels er det et behov for bedre samordning av styringssignaler fra de to overordnede departementene som kan lette den interne styringen og koordineringen mellom el- og produktsikkerhetsområdene i PE. Dels er det et behov for utvikling av et rapporteringsgrunnlag med klarere resultatmål/-indikatorer som kan gi bedre styringsinformasjon til departementene. I tillegg er det behov for at PE tydeliggjør og forbedrer egen rolleforståelse som tilsynsmyndighet. Dette er særlig knyttet til PEs rolle som informasjons- og ressursbase for Kommunal- og regionaldepartementet innenfor el-sikkerhetsområdet. PE må begrunne sine faglige råd bedreog mer konsistent gjennom hele dialogen med departementet, og i større grad enn i dag fremme alternative løsningsforslag i aktuelle spørsmål som utredes. I rollen som tilsynsutøver går det fram at PEs prioriteringer av tilsyn på el -området i mindre grad er basert på reelle risikovurderinger enn på inntektsbehov. Dagens finansieringssystem, der el-sikkerhetsarbeidet fullfinansieres av gebyrer som ilegges tilsynsobjekter etter utført tilsyn, virker styrende på prioriteringene. Etter Statskonsults vurdering er grunnlaget for forbedringer lagt dersom de overordnede departementene og PE følger opp de tiltakene det er enighet om. Samlet sett er det nødvendig at både departementene og etaten fokuserer sterkere på å få den formelle styringsdialogen til å fungere mer hensiktsmessig. Det innebærer blant annet at alle styringssignaler fra departementene til PE skal gå gjennom direktøren og at styringsinformasjonen til/fra departementene videreutvikles. 4

5 I fase 2 av arbeidet er det særlig lagt vekt på å få fram de omr åder hvor etaten har forbedringspotensiale i forhold til de forventninger både departementene, brukere/samarbeidspartnere og de tilsatte har til PE. Slik vi ser det, har PE betydelige utfordringer i forhold til å møte disse forventningene og kravene. Organisatorisk står PE overfor utfordringer på flere nivåer. Uavhengig av om det settes i gang et mer omfattende arbeid for å se på organiseringen av tilsynsvirksomheten generelt, bør de to overordnede departementene vurdere hvordan PEs oppgaver best kan organiseres innenfor deres myndighetsområder. Et viktig element i en slik vurdering er hvordan produktsikkerhetsarbeidet skal organiseres framover. Regjeringen har lagt fram forslag om å opprette et forbrukerdirektorat. Dersom forslaget blir vedtatt, ligger det an til at produktsikkerhetsavdelingen inngår i dette. Selv om en kommer fram til at produktsikkerhets- og el-sikkerhetsarbeidet skal fortsette å være en organisatorisk enhet, bør likevel organisering av tilsynsarbeidet vurderes nærmere. Statskonsult anbefaler at departementene vurderer om det er hensiktsmessig å opprettholde PE som egen etat eller om det er hensiktsmessig å slå PE sammen med andre tilsynsetater. Også innenfor dagens hovedstruktur er det en utfordring å se hvordan oppgavene best kan organiseres. Når det gjelder det ytre tilsynsapparatet, er det spørsmål om hvordan dette apparatet skal være. Sentralt i en slik vurdering er hvilke oppgaver og roller Det lokale elektrisitetstilsyn skal ha og hvilken organisatorisk tilknytning som er mest hensiktsmessig. Kan elektrisitetsverkene pålegges oppgaver på en annen måte enn gjennom de lokale el -tilsyn? Innebærer det at de lokale el-tilsyn kan avvikles? Bør de lokale el-tilsyn regionaliseres, dvs. slås sammen i større enheter underlagt PE både organisatorisk, faglig og økonomisk? I denne sammenhengen bør en også se på hvilke oppgaver regionkontorene skal ha og om de skal opprettholdes i sin nåværende form. Statskonsult anbefaler at spørsmålet om regionkontorenes og DLEenes oppgaver og organisering utredes. Når det gjelder organiseringen i PE sentralt er det behov for å styrke samarbeidet mellom avdelingene og de ulike fagområdene. Etaten har grunnlag i to lover (produktkontrolloven og tilsynsloven) som avspeiler seg i to forskjellige arbeidsområder som samarbeider lite på tvers. Det vil kunne styrke samforståelsen i etaten dersom de to områdene knyttes mer sammen i oppgaveløsingen. De store utfordringene etaten står overfor i arbeidet med markedskontroll, bør klart åpne for et nært metodisk samarbeid mellom produkt- og el-sikkerhetsområdet. Også innenfor de ulike fagfeltene på el - området er det behov for å styrke samarbeid og kommunikasjon på tvers. Statskonsult anbefaler at det etableres et prosjekt som vurderer hensiktsmessig organisering og eventuelt samarbeidstiltak på tvers i organisasjonen. 5

6 Etter Statskonsults vurdering er det behov for en styrking av ledelsesfunksjonene i PE. Sentralt i et slikt arbeid er å sette rolleforståelse, strategivalg og ledelse i en tilsynsorganisasjon på dagsorden. Det er en prosess som må omfatte hele ledergruppen sentralt inkludert regionsjefene. Dels er det behov for å gjøre ledermøtet til et forum for strategisk ledelse. Dels er det behov for mer bevisstgjøring omkring lederrollen og omkring tilrettelegging av samarbeidet mellom lederne i ledergruppen. I denne sammenhengen vil arbeidet med å implementere ny strategisk plan være en prøvestein for ledelses - funksjonen og den enkelte leder i PE. Statskonsult anbefaler at det settes i gang en lederutviklingsprosess i PE som omfatter ledergruppen sentralt og regionsjefene, og at det lages en plan for implementering av ny strategisk plan i etaten. Når det gjelder interne støttefunksjoner, er det stor oppmerksomhet om etatens informasjons- og IT-arbeid. I perioden som dette prosjektet har pågått, er det satt i gang et omfattende arbeid med bruk av IT i informasjonsvirksomheten. Dette arbeidet bør videreføres og styrkes både i forhold til ekstern informasjonsvirksomhet og i forhold til integrering av en hensiktsmessig bruk av IT i etatens faglige arbeid. PE bør ha et gjennomtenkt syn på bruk av informasjon som virkemiddel, både med hensyn til utvikling av styringsinformasjon og i forhold til brukerne. Etter Statskonsults vurdering bør arbeidet med implementering av strategisk plan for også få konsekvenser for informasjonsstrategien i etaten. 6

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en langsiktig strategi, der blant annet evalueringsprosjekter inngår, for å vurdere om organiseringen på forvaltningsområdet under departementet fungerer hensiktsmessig og etter sine mål. Dette er også i tråd med kravene i økonomireglementet for staten, jf Ettersom Produkt- og Elektrisitetstilsynet har eksistert som egen etat siden 1991, har departementet i samråd med Barne- og familiedepartementet og etatens direktør, kommet fram til at det skal foretas en evaluering av Produktog Elektrisitetstilsynet (PE). 1.2 Mandat for prosjektet og Statskonsults presiseringer av mandatet Kommunal- og regionaldepartementet ønsket i utgangspunktet å få belyst hvordan etaten fungerer som selvstendig enhet med hensyn til oppgaveløsing, videre om el-sikkerhetsområdet er optimalt organisert, om dette er hensiktsmessig også på lang sikt og eventuelt få vurdert andre organisatoriske løsninger. Det var også ønskelig at evalueringen skulle inkludere vurdering av forholdet til eksterne brukergrupper så som bransjeorganisasjoner, partene og enkelte tilsynsobjekter. Departementet ønsket også en vurdering av denreelle nytten og effekten av etatens arbeid med el-sikkerhet. Etter drøftinger mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet og Statskonsult er det enighet om at det overordnede målet for prosjektet er å kartlegge hvordan etaten løser sine oppgaver i samspill med departement, brukere og andre parter, og å foreslå eventuelle endringer for å gjøre styringen og organiseringen av PE mest mulig hensiktsmessig. Etter Statskonsults oppfatning kan problemstillingene sorteres på følgende måte: 1. Styringen av etaten fra Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og familiedepartementet 2. Organiseringen og oppgaveløsingen i Produkt- og Elektrisitetstilsynet 3. Samfunnsmessige effekter av Produkt- og Elektrisitetstilsynets arbeid Til punkt 1: Etaten har vært gjennom en etableringsfase der rolle, oppgaver og arbeidsmåter skal utvikles og få oppslutning. I hvilken grad de overordnede departementenes styring av etaten bidrar konstruktivt inn i denne prosessen, er av betydning å få kartlagt. Særl ig viktig er det å avklare om departementene gir tydelige føringer og stiller klare krav til etaten. Vi vil også se på om etaten har tilstrekkelig spillerom til å utvikle sin rolle som tilsynsorgan innenfor nødvendige rammer lagt av departementene. Det må vurderes hvilke 7

8 overordnede målsettinger som er satt for virksomheten og hvordan resultatkrav formulert i tildelingsbrevet er i samsvar med overordnede målsettinger. Behovet for rapportering og måten den hensiktsmessig kan gis på, vil inngå i vurderingen. Det bør også avklares hvilken informasjon som bør inngå i den løpende rapporteringen og hvilken type resultater som best vurderes og dokumenteres gjennom evalueringer. Til punkt 2: Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og familiedepartementet har formulert en rekke spørsmål de ønsker svar på. Det er viktig å kartlegge hva etaten faktisk gjør og hvordan den løser sine oppgaver innenfor det lov- og forskriftsverk etaten er satt til å forvalte, og vurdere dette opp mot forventninger og behov i omgivelsene. Ut fra kravene som stilles til etaten og måten den faktisk arbeider på, må det vurderes hvilke endringer både med hensyn til oppgaveløsing og organisering det vil være hensiktsmessig og nødvendig for etaten å gjennomføre slik at måloppnåelsen kan forb edres. Til punkt 3: Innenfor rammene som er gitt for dette prosjektet, er det ikke mulig å gi et svar på de samfunnsmessige effektene av PEs arbeid. Mange forhold som ligger utenfor PEs virksomhet, vil kunne påvirke sikkerheten på dette feltet. Vi vil imidlertid vurdere hvilke erfaringer et utvalg tilsynsobjekter og samarbeidspartnere har med PE, samtidig som forhold i omgivelsene vil bli vurdert i forhold til PEs virksomhet. 1.3 Metode Departementenes oppdrag og Statskonsults avgrensing og utdyping av oppdraget er rammen for prosjektet. På denne bakgrunn har vi lagt vekt på å få fram hvilke forventninger de to overordnede departementene har til PE, og at PE selv har kunnet komme med sine synspunkter på problemområder og temaer som de anser som vesentlige for etatens virksomhet. Statskonsults arbeid med oppdraget har vært organisert i to faser: 1. Gjennomgang av de overordnede departementenes styring av PE. Gjennomgangen har tatt for seg styringen slik den kommer til uttrykk i budsjettproposisjoner, tildelingsbrev og gjennom dialogen mellom departementene og etaten. 2. Vurdering av PEs interne og eksterne forutsetninger for rolleutøvelse/rolleforståelse og oppgaveløsing. Målet for fase 1 har vært sammen med de overordnede departementene og PE å klargjøre PEs rolle på egen sektor, og å utforme og forbedre styringen ut fra denne rollen. Målet for fase 2 har vært å vurdere om PEs interne og eksterne forutsetninger understøtter den rollen og de oppgavene etaten er satt til å løse. Målet har vært å foreslå endringer de r behov for endringer er identifisert. Fase 1 og fase 2 må ses i sammenheng, og avklaringer i første fase gir føringer for analyse og anbefalinger i den neste fasen. Hovedmomentene fra fase 1 går 8

9 derfor fram av rapporten, selv om det primært er resultatene fra fase 2 som dokumenteres her. Arbeidet i fase 1 ble gjennomført i en arbeidsgruppe der Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet, PE og Statskonsult var representert. Gruppen diskuterte sentrale temaer som en hadde forberedt seg til mellom møtene. Hensikten var å skape konsensus og samforståelse om viktige elementer i etatsstyringen. Temaene som har vært drøftet, har dreid seg om ulike sider ved styringen av PE; aktørenes forventninger til etaten, forhold knyttet til den formelle styringen og rapporteringen fra etaten. Som hovedregel har gruppen diskutert alle de områder der deltakerne har uttrykt behov for en felles gjennomdrøfting. Enkelte problemstillinger er utsatt til fase 2 fordi problemstillingene har passet bedre til denne fasen av prosjektet. For å få et grep om etatsstyringen og de styrker og svakheter den hadde, intervjuet Statskonsult innledningsvis lederne i de relevante avdelingene i departementene og i PE, to av regionsjefene og representanter for fagforeningene. Synspunktene fra disse intervjuene ble presentert for gruppen. For å kunne danne et bilde av hvordan omgivelsene ser på PE, gjennomførte Statskonsult intervjuer blant et utvalg samarbeidspartnere og brukere. Temaer fra intervjuene har gitt nyttige innspill til diskusjonene i arbeidsgruppen. I fase 2 er det gjennomført intervjuer i store deler av PEs organisasjon som har supplert intervjuene fra fase 1. Samlet sett er såvel avdelingsdirektører, tilsatte sentralt, fagorganisasjonene, tilsatte ved ett regionkontor, alle regionsjefene og representanter fra fire lokale el-tilsyn intervjuet. I fase 2 ble også fem tilsynsobjekter intervjuet. Intervjuene er i hovedsak gjennomført i perioden mars juni, mens enkelte intervjuer med eksterne informanter ble gjennomført i august. Samtlige informanter fikk på forhånd tilsendt en omfattende intervjuguide. Guiden var konsentrert om de spørsmålene vi vurderte som relevante i forhold til prosjektets mandat, men informantene vektla ut fra sine egne forutsetninger hvilke problemstillinger som var særlig interessante for dem. Intervjuene er i stor grad gjennomført som gruppeintervjuer. Det innebærer både en styrke og en svakhet i datamaterialet. Styrken er at en gjennom et større tilfang av informanter kan få både en bredere tilnærming og en utdyping av relevante temaer. Svakheten er at det er vanskelig å vurdere tyngden i utsagnene og hvor stor oppslutning enkeltutsagn har dersom det ikke eksplisitt presiseres. I arbeidet er det også lagt vesentlig vekt på data om PEs virksomhet som kommer fram i St. prp. nr. 1, etatens årsmeldinger, tildelingsbrev og rapporter/ notater om spesielle emner, for eksempel Markedskontroll for Produkt- og Elektrisitetstilsynet, problemnotat om innføring av nytt gebyrsystem og utkast til ny strategisk plan. Statskonsult har analysert materialet av innsamlede data og skrevet utkast til rapport. Vi har ikke vurdert igangsatte prosjekter som er rettet mot å bedre de forholdene som påpekes i rapporten. Oppsummering av intervjuene og utkast til rapport er drøftet i en referansegruppe som er opprettet for prosjektet. Referansegruppen er sammensatt av representanter for Kommunal- og 9

10 regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet og PE (hele ledergruppen samt en representant for fagorganisasjonene). Referansegruppens oppgave har vært å kvalitetssikre faktiske opplysninger og drøfte Statskonsults analyse og forslag. 10

11 2 Beskrivelse av Produkt- og Elektrisitetstilsynet PE kunne i 1998 feire 100-års jubileum som spesialtilsyn for el-sikkerhet på alle samfunnsområder. I størstedelen av denne perioden har tilsynet vært underlagt Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) som egen avdelingen med ansvar for tilsyn med elektriske anlegg. På 1990-tallet har imidlertid tilsynet både endret departementstilknytning og utvidet ansvarsområdet. I 1991 ble forvaltningsansvaret for elektrisitetssikkerheten overført fra Olje- og energidepartementet til Kommunaldepartementet. Ved overføringen ble det utredet en rekke alternative plasseringssteder for dette området. Det ble imidlertid valgt å etablere en egen el-sikkerhetsetat, Elektrisitetstilsynet, med hovedkontor i Oslo og med distriktskontorer i Bergen, Harstad, Kristiansand, Oslo og Trondheim. Videre ble det besluttet å samlokalisere distriktskontoret i Oslo med hovedkontoret. I 1991 tilbakeføres NEMKOs forvaltningsoppgaver til Elektrisitetstilsynet. Året etter overføres Det særlige tilsynet med elektromedisinsk utstyr (STEM) til Elektrisitetstilsynet. PE ble etablert i 1994, etter at tilsynet med produktkontrolloven ble overført fra Barne- og familiedepartementet. Det tidligere Elektrisitetstilsynet skiftet med dette navn til Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE). Etaten har et eget ytre lokalapparat ved at e-verkene er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsynet (DLE) ved e-verket er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og driver tilsyn underlagt PE. Arbeidsgiveransvaret for inspektørene i DLE ligger hos de respektive e-verkene og kostnadene ved DLE dekkes over nettariffen. Gjennom PEs historie er det i første rekke tilsyn med elektriske anlegg som tradisjonelt har vært PEs fagområde, og som har preget det bildet omgivelsene og tilsynet selv har hatt av virksomheten. Overføringen av produktkontrollen førte med seg helt nye arbeidsområder med andre kompetansebehov enn det en hadde hatt tidligere. Samtidig innebar dette også tilførsel av nytt personell til organisasjonen. PE er administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet, og rapporterer faglig til departementet for den delen av virksomheten som foregår med grunnlag i tilsynsloven. For den delen av virksomheten som foregår med grunnlag i produktkontrolloven, rapporterer etaten faglig til Barne- og familiedepartementet. PE tildeles midler over statsbudsjettet i form av inntekts- og utgiftsbevilgninger. Imidlertid forutsettes det at PEs virksomhet skal være fullfinansiert via gebyrer på el-sikkerhetsområdet som ilegges tilsynsobjektene for utført tilsyn. Avgiftene kreves inn med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Etatens virksomhet med grunnlag i produktkontrolloven er ikke avgiftsbelagt, men dekkes gjennom bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet. 11

12 2.1 Mål og virkemidler PEs virksomhet har grunnlag i to lover: Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (tilsynsloven) og lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Mål for virksomheten I henhold til virksomhetsplan for 1999 er det overordnede målet for etaten å bidra til sikker anvendelse av elektrisiteten og til sikre produkter og tjenester. 1 Mer spesifikt skal PE sørge for de nødvendige rammebetingelser for å sikre helse, miljø og økonomiske verdier bruke sin kunnskap aktivt for at brukerne skal etablere, opprettholde og utvikle forsvarlig sikkerhet på en systematisk måte ha en effektiv, styrbar og brukerorientert organisasjon som ivaretar rettssikkerhet og høy kvalitet på tjenestene Virkemidler PE anvender hovedsakelig de tre virkemidlene regelverk, tilsyn og informasjon i arbeidet med å oppnå hovedmålsettingene i sikkerhetsarbeidet. I regelverksarbeidet og den normgivende virksomheten har etaten fullmakt til å utarbeide og fastsette forskrifter innenfor rammene av de to respektive lovenes forskriftshjemler. Etaten legger fram regelverksplaner og konkrete forslag til nye eller endrede forskrifter for departementene både før og etter høring og før endelig fastsettelse. Det andre hovedvirkemidlet for etaten er tilsyn. PEs tilsyn skal være systemrettet og basert på internkontrollprinsippet og risikovurderinger. Alle virksomheter som omfattes av produktkontrolloven og tilsynsloven, plikter å ha internkontroll. Dette er slått fast i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 (Internkontrollforskriften- HMS) 2. Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at internkontrollen i 1 PE har utarbeidet ny strategisk plan (september 1999) der målformuleringene er endret. 2 Krav til internkontroll/internkontrollprinsippet: En virksomhets internkontroll skal etter 5, 2. ledd i forskriften inneholde mål for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Videre skal den inneholde en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeid med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, og på den bakgrunn vurdere risiko i virksomheten og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, Virksomheten skal iverksette interne rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal dokumenteres. Virksomheten skal sørge for å oppdatere internkontrollen med jevne mellomrom. 12

13 virksomheten fungerer. Implikasjonen av å risikobasere tilsynet er at en vurdering av risiko skal føre til at tilsynet utføres hos de virksomheter der faren for alvorlige hendelser er størst. Det er ingen krav i lovene eller i de fleste forskriftene om at PEs tilsyn skal utføres med faste mellomrom. Ett unntak er forskrifter for elektriske anlegg ved maritime installasjoner som også omtaler tilsynsfrekvens. I tillegg omtales tilsynsfrekvens i gebyrregulativene fastsatt ved kgl. res. av 18. januar 1985 (elektromedisinsk utstyr) og kgl. res. av 18. desember 1987 (elektriske anlegg på land og om bord i skip). Det sistnevnte regulativet er knyttet opp mot førstegangsbesiktigelse og periodiske besiktigelser (ikke nødvendigvis hvert år), mens regulativet for elektromedisinsk utstyr forutsetter besiktigelse hvert år. På el-sikkerhetsområdet utgjør DLE et viktig virkemiddel/apparat i etatens tilsynsaktivitet. PEs strategi om risikobasert og internkontrollbasert tilsyn er også gjort gjeldende for DLE. Viktig i arbeidet med planlegging og tilrettelegging av tilsyn er krav og generelle plikter som er utledet av de to lovgrunnlagene. Med grunnlag i tilsynsloven er det utarbeidet krav vedrørende registreringsordninger, meldinger om hendelser og lignende. Med grunnlag i produktkontrolloven eksisterer det ingen krav om registrering av virksomheter eller produkter/ forbrukertjenester. Produktkontrollovens 6b inneholder en generell plikt for produsent, importør eller distributør til å informere produktkontrollmyndighetene dersom det viser seg at et produkt som markedsføres, utgjør en betydelig risiko for helse eller miljø. Tilsvarende plikt gjelder også for den som tilbyr forbrukertjenester. Det tredje hovedvirkemidlet i PEs arbeid er bruk av informasjon. Med grunnlag i tilsynsloven og produktkontrolloven, er det særlig i forbindelse med nytt regelverk og gjennomføring av nye forskrifter at PE har drevet informasjonsvirksomhet i stort omfang. Informasjonsvirksomheten omfatter også opplærings- og veiledningsaktiviteter. Etaten deltar med innledere på faglige kurs som arrangeres av andre særlig av bransjeorganisasjonene. Det utgis også halvårlig et informasjonshefte Elsikkerhet som blant annet tar opp forhold av betydning for og endringer i regelverk. Både gjennom dette heftet og generelt i informasjonsarbeidet driver PE veiledning om forståelse av regelverket og tilpasning av løsninger ut fra regelverket (f.eks. avgjørelser/fortolkninger og tekniske løsninger). Målgruppen for dette er i stor grad elektrobransjen. PE utgir også fire informasjonsblad/ nyhetsbrev til spesielle målgrupper. Egne hjemmesider på Internett ble opprettet per 12. oktober Når det gjelder intern opplæringsvirksomhet har PE i den senere tid særlig fokusert på opplæring av tilsatte i DLE. Opplæringen har tatt sikte på å følge opp overgangen til internkontrollbasert tilsyn, nye og mer funksjonelle forskrifter og økt fokus på forvaltningsloven og offentlighetsloven. 13

14 På produktkontrollovens område foregår i prinsippet mye av informasjonsvirksomheten på tilsvarende måte, dvs. til bransjer, organisasjoner osv. I tillegg har etaten utarbeidet mye målrettet informasjon såkalte faktablad (Sikkerhetsfakta) som er sentrale for virksomheter som omfattes av regelverket. Brosjyrer og lignende informasjon til private brukes også noe mer på dette området enn på el -sikkerhetsområdet. På el-sikkerhetsområdet samarbeides det en del med bransjeorganisasjoner om brosjyre- og informasjonsmateriell Sanksjonsmidler/sanksjonsmuligheter PEs muligheter til å treffe pålegg/vedtak i tilsynssaker er dels like, dels forskjellige på el-sikkerhetssiden og produktsikkerhets-/forbrukertjenestesiden. Med grunnlag i tilsynsloven kan PE kreve uhindret adgang til anlegg, påby eier av anlegg å være med under tilsynet, og pålegge vedkommende å gi alle opplysninger som anses viktige for tilsynet eller avgiftsberegningen. Når det gjelder elektriske anlegg, kan etaten under byggefasen forby arbeidets fortsettelse og å forlange det omgjort, fornyet eller utbedret. I driftsfasen kan etaten stanse anleggets drift, sette anlegget i forsvarlig stand eller bortta det, og om nødvendig besørge dette utført på eiers bekostning. DLE kan fatte samme type vedtak som PE. Vilkårene for å kunne fatte slike vedtak er i stor grad basert på etatens eget skjønn, henvisninger til fastsatte vilkår for anlegget, forskriftsmessighet eller dersom etaten ikke får adgang til å kontrollere anlegget. PE kan kreve å få ta stikkprøver av elektrisk utstyr uten å måtte betale vederlag. Produsent/omsetningsledd må i tillegg betale omkostningene med prøver (testing) av utstyret dersom det viser seg at tilbudt eller omsatt utstyr ikke er forskriftsmessig. Innenfor markedskontroll kan PE gi pålegg om straks å stanse tilbud og omsetning, tilbakekalle utstyr som allerede er tilbudt eller omsatt og eventuelt kassere dette. Vilkårene for å fatte slike vedtak er til stede dersom kravene til utførelse, montering og merking ikke er oppfylt, eller dersom det etter etatens skjønn er fare for menneskeliv eller skade på eiendom. PE har ikke hjemmel i tilsynsloven til å ilegge dagsbøter eller lignendefor manglende gjennomføring av pålegg. Tilsynsloven gir PE hjemmel for å anmelde overtredelser. Straffebestemmelsen finnes i lovens 14, der det går fram at forsettlig eller uaktsom overtredelse av tilsynsloven og tilhørende forskrifter og enkeltvedtak kan straffes med bøter. Etaten har ikke utarbeidet noen detaljert instruks for når en for eksempel skal anmelde et forhold til politiet. Imidlertid er det uttalt i instruksen til DLE at grove overtredelser skal anmeldes. Med grunnlag i produktkontrolloven plikter enhver å gi myndighetene opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter loven. Myndighetene skal gis adgang til bygning osv. der produkt eller forbrukertjeneste befinner seg/tilbys. Som på el-sikkerhetssiden, har etaten adgang til å ta ut prøver og foreta kontroll av produkter eller utstyr som benyttes til forbrukertjenester. I henhold til 8a kan det gis regler om gebyr for å dekke inn 14

15 myndighetenes kostnader til slike kontroller/prøver 3. Også produktkontrolloven hjemler for stansningsvedtak og lignende. Slike vedtak omfatter midlertidig forbud mot tilvirking/omsetning/bruk offentliggjøre advarsel ( 6a) tilbakekalle produkt fra brukere eller distributør ( 6a) uskadeliggjøre produkt ( 6a) retting av forhold som skaderisikoen skyldes (ved forbrukertjenester) ( 6a) forbud mot eksport ( 6a). De vedtak som hjemles i 6a, kan PE selv iverksette og kreve kostnadene refundert fra den som får pålegg om slike tiltak. I motsetning til tilsynsloven hjemler produktkontrolloven myndighet til å ilegge tvangsmulkt (dagbøter og lignende) for å få vedtak effektuert. Også produktkontrolloven gir hjemmel for anmeldelse av overtredelser. Straffebestemmelsene finnes i 12 som sier at forsettelig eller uaktsom overtredelse kan straffes med bøter, fengsel i inntil tre måneder, eller begge deler. Overtredelse av 3 gjelder bare ved forsettelig eller grov uaktsomhet. Verken på produkt- eller el-sikkerhetsområdet er det utarbeidet strategier, regler eller retningslinjer for bruk av ulike typer vedtak eller for reaksjoner på brudd på vedtak i tilsynssaker. Begge områder er imidlertid omfattet av felles prosedyrer for håndheving/reaksjoner som er utarbeidet på bakgrunn av internkontrollforskriften og samordningsarbeidet mellom de fem aktuelle tilsynsetatene. På bakgrunn av utredningsarbeid gjort av tilsynsetatene med ansvar for internkontrollforskriften, har Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Justisdepartementet, Miljøverndepartementet og Barne- og familiedepartementet fremmet forslag om endringer i kontroll- og håndhevingsbestemmelsene i HMS-lovgivningen. Dette innebærer en harmonisering også av reaksjonsbestemmelsene i tilsynsloven og produktkontrolloven. For tilsynsloven innebærer samordningen at PE får utvidede sanksjonsmuligheter i forhold til det etaten har i dag. De viktigste endringene er at PE som tilsynsmyndighet får utvidet hjemmel til å fatte enkeltvedtak om tvangsmulkt, generell adgang til å fatte enkeltvedtak om korrigerende tiltak, og utvidet adgang til å stanse en virksomhet som sådan. Lovforslaget er for tiden ute på en omfattende høring med høringsfrist 15. oktober Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på at lovendringsforslagene skal legges fram for Stortinget våren Det er ikke fastsatt noen slike forskrifter. 15

16 2.2 PEs organisering PE har sitt hovedkontor i Oslo. Organisasjonen bestod våren 1999 av 75 tilsatte og er bygd opp som følger: Direktør Stab Fagavd. Administrasjonsavd. Produktsikkerhetsavd. Tilsynsavd. Region Øst-Norge Region Sør-Norge Region Vest-Norge Region Midt-Norge Region Nord-Norge Tilsyn elektromed. utstyr Det lokale eltilsyn (DLE) Etaten har en hierarkisk organisering med et sentralt nivå, fem regionale kontorer og et lokalt apparat (DLE). Sentralt er etaten organisert i fire avdelinger, henholdsvis fag-, tilsyns-, produktsikkerhets- og administrasjonsavdeling. I tillegg kommer en informasjonsenhet som er lagt til stab. Bortsett fra administrasjonsavdelingen, ledes hver avdeling av en avdelingsdirektør. Administrasjons- og fagavdelingen har et mellomledernivå bestående av henholdsvis tre gruppeledere og to fagsjefer. Gruppelederne i administrasjonsavdelingen rapporterer til direktøren. Informasjonsenheten arbeider mot begge de to lovområdene etaten har ansvar for. Fag- og tilsynsavdelingen har ansvar for den delen av etatens virksomhet som utøves med grunnlag i tilsynsloven, mens produktsikkerhetsavdelingen har ansvaret for den delen som utøves med grunnlag i produktkontrolloven. Av de 75 tilsatte i PE våren 1999, er 37 tilsatt i PE sentralt. I regionskontorene, inkludert kontor for tilsyn med elektromedisinsk utstyr, er det 38 medarbeidere. Av disse er Region Øst-Norge (seks tilsatte) og Tilsyn elektromedisinsk utstyr (fem tilsatte) samlokalisert med hovedkontoret i Oslo. Antall tilsatte som har oppgaver knyttet til DLE, er 697 og utgjør 485 årsverk. Informasjonsenheten er organisert som egen stab direkte under direktøren, og består i dag av to medarbeidere. 16

17 Administrasjonsavdelingen teller sju medarbeidere og består av tre faggrupper med hver sin gruppeleder. Fagavdelingen har 13 medarbeidere, hvorav tre personer er organisert i en egen stab direkte under avdelingsdirektøren. For øvrig er avdelingen delt inn i to faggrupper med ansvar for hvert sitt arbeidsområde; faggruppe for utstyr (FGU) og faggruppe for installasjon (FGI). Hver faggruppe ledes av en fagsjef. Tilsynsavdelingens stab har fem tilsatte. De fem regionkontorene og Tilsyn elektromedisinsk utstyr (TEU) utgjør en del av avdelingen og rapporterer til avdelingsdirektøren. Avdelingen har et overordnet, koordinerende og faglig ansvar for regionkontorene og det lokale tilsynsapparat som det lokale eltilsynet (DLE) representerer. DLE er underlagt PEs instruksjonsmyndighet når det gjelder faglige spørsmål, og styres gjennom retningslinjer gitt i årlige rammebrev og fra regionkontorene og TEU. Arbeidsgiveransvaret for inspektørene ligger hos de respektive e-verkene, og kostnadene ved DLE dekkes over nettariffen 4. Produktsikkerhetsavdelingen har åtte medarbeidere. Avdelingen er ikke inndelt i faggrupper med egne mellomledere. Avdelingen har ikke et regionalt/ytre tilsynsapparat. Utdanningsnivået i PE er høyt. På el -sikkerhetssiden er flertallet sivilingeniører eller har annen høyere teknisk-naturfaglig utdanning. Produktsikkerhetsavdelingen har en mer tverrfaglig sammensetning (bl.a. statsvitenskap, pedagogikk og sivilingeniørutdanning). Gjennomsnittsalderen på de tilsatte var ved utgangen av ,8 år. Av de tilsatte var 39 prosent kvinner. I ledergruppen (direktør og tre avdelingsdirektører) er kvinneandelen 50 prosent. Av samlet antall ledere i etaten er kvinneandelen om lag 20 prosent 5. I Produktsikkerhetsavdelingen er kvinneandelen 100 prosent. 2.3 PEs arbeidsområder og oppgaver Grunnlaget for arbeidet i PE er gitt i instruks av 1991 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og delegasjonsbrev av 26. mars 1994 fra Barne- og familiedepartementet. Andre førende dokumenter er regjeringens handlingsplan om forebygging av ulykker i hjem, skole og fritid og St.meld. nr. 40 ( ) Forbrukermeldingen, som gir retningslinjer for forbrukerpolitikken inkludert produktsikkerheten. PEs hovedoppgaver er å kartlegge og vurdere risiko og risikoområder innenfor PEs forvaltningsområde 4 Fastsettes av NVE i Retningslinjer for inntekstrammen for overføringstariffene. 5 I tillegg til lederguppen er mellomledere (gruppeledere, inkludert informasjonsenheten/stab) og regionsjefer (inkludert leder av TEU) lagt til grunn for beregningen. 17

18 gi forskrifter til lovene og fremme forslag til nødvendige endringer i lovene og forskriftene delta i relevante fora i forbindelse med utvikling av regelverk og standarder/normer samarbeide med andre myndigheter med tilgrensende ansvarsområder informere og veilede aktuelle brukere om anvendelse av, praktiske konsekvenser av og håndheving av lovene og forskriftene føre tilsyn med at lover og forskrifter blir fulgt, basert på prioritering med bakgrunn i risiko bidra til og være pådriver for at det gjennomføres forskning og utviklingsprosjekter innenfor forvaltningsområdene være rådgivende organ overfor departementene følge opp internasjonale forpliktelser innenfor etatens forvaltningsområder styre de lokale el-tilsyn faglig. PE har fem hovedansvarsområder innenfor el-sikkerhetsområdet 6, el-sikkerhet vedrørende høy- og lavspenningsanlegg (land) skip elektromedisinsk utstyr (helse) oljeinstallasjoner (offshore) elektrisk utstyr. Direktørens stab har informasjon og samfunnskontakt som fagområde. Staben skal gi råd, koordinere, planlegge og evaluere informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i etaten. Videre har enheten redaksjonsansvaret for etatens publikasjoner. For øvrig dekker staben sekretærtjenester for direktøren. Administrasjonsavdelingen ivaretar løpende drifts-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver innenfor internadministrasjon, personal, økonomi, jus, IT og arkiv i etaten. Produktsikkerhetsavdelingen har det operative ansvaret for forvaltning av produktkontrolloven og har sikkerhet ved forbrukertjenester og sikkerhet ved fysiske/mekaniske og brann/termiske egenskaper ved produkter som fagområde. Avdelingen har ansvar for regelverksutvikling, planlegging og gjennomføring av tilsyn, informasjon og internasjonalt arbeid (inkludert standardisering) på eget fagområde. Den har også ansvar for å samle, produsere og bearbeide statistikk på eget arbeidsområdet. Avdelingen har hele landet som forvaltningsområde. 6 I Strategisk plan for PE (utkast) er etatens oppgaver fordelt på 11 resultatområder: Produksjon og distribusjon av elektrisitet; transport og samferdsel; industri og annen næringsvirksomhet; maritime anlegg; elektromedisinsk utstyr og helseinstitusjoner; elektriske anlegg og utstyr i landbruk; elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører; elektrisitet i boliger; produksjon, import og omsetning av elektriske produkter; produkter til hjem, skole og fritid; forbrukertjenester: 18

19 Fagavdelingen har det operative ansvaret for forvaltning av tilsynsloven. Dette omfatter utvikling og tolkning av regelverk (forskrifter), og deltakelse i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Avdelingen har ansvar for skade-/ulykkesregistrering og innsamling, produksjon og bearbeiding av statistikk innenfor el-sikkerhetsområdet. På detteanalysegrunnlaget skal avdelingen foreta risikovurderinger og prioritering av innsatsområder, og skal således legge føringer for det operative tilsynet i etaten. Avdelingen gir bistand i faglige spørsmål overfor regionkontorene. Videre har avdelingen saksbehandling som blant annet omfatter sluttbehandling og kvalitetssikring av klagesaker før oversendelse til Kommunal- og regionaldepartementet og juridisk kvalitetssikring av vedtak fattet av PE. I etterforskning av hendelser der det er spørsmål om bruddpå tilsynsloven og tilliggende forskrifter, kan påtalemyndigheten benytte etaten som ekspertorgan. Dette er særlig aktuelt i etterforskning av brann- og ulykkessaker med elektrisk årsak. I tillegg utarbeider avdelingen i samarbeid med informasjonsenheten informasjonsmateriell på eget fagområde til bruk internt og eksternt. Dette arbeidet inkluderer opplærings- og foredragsvirksomhet. Fagavdelingens ansvarsområder er fordelt på to faggrupper, hvor faggruppe for utstyr (FGU) har ansvar for elektrisk utstyr, elektromedisinsk utstyr og markedskontroll. Faggruppe for installasjon (FGI) har ansvar for elektriske installasjoner innenfor kraftproduksjon, overføring, distribusjon, skip, offshore, næringsbygg, boliger og industri. Begge faggrupper har ansvar for regelverkutvikling, standardisering og statistikk på respektive fagområder. Tilsynsavdelingen skal føre tilsyn med grunnlag i tilsynsloven og forskrifter hjemlet i denne. Det innebærer at avdelingen har ansvar for forberedelser og gjennomføring av tilsyn innenfor el-sikkerhetsområdet. Avdelingen har ansvar for utvikling av tilsynsmetodikk, utøvende tilsyn, klagesaker og informasjonstiltak på eget fagområde. Avdelingen skal forsyne fagavdelingen med tilsynsog rapporteringsdata som sammen med øvrig statistikkmateriale skal gi fagavdelingen grunnlag for å gjøre en helhetlig analyse av risikobildet. Analysen skal gi grunnlag for prioriteringer og føringer for det operative tilsynet som tilsynsavdelingen har ansvar for. Tilsyn skal være systemrettet og basert på internkontrollprinsippet. I tilsynsavdelingen inngår PEs fem regionkontorer samt kontor for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (TEU). Regionkontorene fører tilsyn med produsenter og importører av elektrisk utstyr, kraftverk og elektrisitetsverk, høyspenningsnettet, større industrianlegg, skip og mobile offshore-installasjoner. To av regionkontorene har eneansvar for tilsyn på enkelte arbeidsområder; Region Sør -Norge har alene ansvar for offshoreinstallasjoner, mens Region Nord-Norge har ansvar for gruvedrift (inkludert Svalbard). Tilsyn med elektromedisinsk utstyr på sykehus og større helseinstitusjoner føres av TEU. Kontorene rapporterer til avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen. Avdelingen har ansvar for den faglige styring av Det lokale el-tilsyn (DLE), som fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsanlegg som ligger innenfor eget e-verks forsyningsområde og er tilknyttet e-verkets fordelingsnett. Dette 19

20 inkluderer elektriske anlegg i institusjoner, mindre industrianlegg og private boliger. DLE fører kontroll med elektrisk utstyr som omsettes gjennom detaljhandel innenfor eget (geografiske) område. Tilsyn med elektromedisinsk utstyr på mindre institusjoner som gamle- og sykehjem foretas av DLE etter retningslinjer fastsatt av tilsynsavdelingen. DLE utfører sine oppgaver etter rammer gitt av tilsynsavdelingen via regionkontorene og TEU og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. Til tilsynsavdelingen er det knyttet en stab som utarbeider nærmere retningslinjer for tilsynsarbeidet i regionene og ved DLE. Staben bistår dessuten regionene og DLE ved markedskontroll og klagebehandling og ved utarbeidelse av informasjon. 2.2 PEs samspill med omgivelsene PE har et bredt samarbeid med andre myndigheter/tilsynsetater og bransjeorganisasjoner. Direktørgruppen for HMS-etatene spiller en viktig rolle for PEs samarbeid med andre myndigheter. Gruppen består av de fem såkalte internkontrolletatene Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon i tillegg til PE. Direktørgruppen ble etablert etter initiativ fra Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet og Miljøverndepartementet, som i 1996 ba om utvikling av en felles tilsynsprofil for etatene 7. En samarbeidsavtale (Generalavtalen) mellom etatene ble vedtatt og undertegnet i november Gruppen holder jevnlige møter og har nedsatt flere arbeidsgrupper og prosjektgrupper for utredning av prinsippielle spørsmål i tilknytningtil etatssamarbeidet. Avsluttede prosjekter/arbeidsgrupper er: Revidering av IK-forskriften; Tilsyn og håndheving; Videreføring av IK i virksomhetene; Utkast til prosedyrer for verifikasjon; Gebyrordninger. Pågående prosjekter/ arbeidsgrupper er: Regelverksutvikling, Serviceerklæring for saksbehandling; Felles elektronisk informasjonssystem; Opplæring om IK og tilsyn; Risikoklassifisering av tilsynsobjekter; Felles resultatindikatorer; Koordinering av FoU. Direktørgruppen har dessuten en utøvende tilsynsgruppe som tillegges særskilte oppgaver. Tilsynsgruppen sørger for at etatene samordner tilsyn/ kontroller som varer mer enn én dag og lager utkast til styrende dokumenter for tilsyn. Gruppen arrangerer også årlige tilsyns- og revisjonslederseminarer. Etter initiativ fra direktørgruppen og tilsynsgruppen er det etablert regionale samordningsgrupper over hele landet. Disse gruppene samarbeider om innmelding av flerdagstilsyn, informerer hverandre om sentrale og lokale aksjoner og kampanjer, avtaler eventuelle felles kontroller osv. PE har også tosidige kontaktmøter og samarbeid med en rekke etater. Foruten de fem HMS-etatene, samarbeider PE særlig med Sjøfartsdirektoratet, Statens bygningstekniske etat, Statens næringsmiddeltilsyn, Post- og teletilsynet, 7 Gruppen arbeider etter hovedlinjer fastsatt i brev av fra de tre departementene. 20

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap.

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap. Forord På oppdrag fra Arbeids og administrasjonsdepartementet har Statskonsult gjennomgått styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hensikten med gjennomgangen

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre Rapport 2003:26 Felles tilsynsdatabase veien videre Forord Statskonsult har bistått Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med et forprosjekt for å vurdere videreutviklingsmuligheter for

Detaljer

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kompetansesenter for distriktsutvikling Kompetansesenter for distriktsutvikling Tilknytningsform og organisatoriske rammer Statskonsult rapport 2006:18 Forord Regjeringen varslet i St.meld. nr.2l (2005-06) at den Onsker i etablere et kompetansesenter

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Difi foretatt en gjennomgang av det

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger.

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomgått virksomheten i KRD/Samepolitisk avdeling med sikte på en effektivisering og tilpasning mellom kapasiteten og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Rapport 2006 Forord På oppdrag fra ABM-utvikling har Statskonsult gjennomført et evalueringsprosjekt. Formålet har vært å vurdere hensiktsmessigheten av nåværende

Detaljer

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013.

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013. Arbeidstilsynet Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 12/1222 - ASS 11.02.2013 Tildelingsbrev 2013 - Arbeidstilsynet 1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer