OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN ( ) MED TILTAKSPORGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM"

Transkript

1 OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN ( ) MED TILTAKSPORGRAM 1

2 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre behandling av høringsuttalelser til Regional plan for vannforvaltnings i vannregion Nordland og Jan Mayen ( ). Det vises til en todeling av arbeidet etter vannforskriften i Norge. Fylkeskommunen har kommentert innspill til prosessen, struktur og fremstilling av innholdet i dokumentet. Innspill til det miljøfaglige kunnskapsgrunnlaget (karakterisering og klassifisering) oversendes Fylkesmannen i Nordland. En del av innspillene er fellesinnspill til alle vannregionene i Norge. I oppsummeringen av disse innspillene er det lagt størst vekt på de innspill som konkret kan følges opp regionalt. De momenter som er rette til nasjonale myndigheter vil oversendes den nasjonale direktoratsgruppen. Alle innspill kan lastes ned på: Det er brukt følgende fargekoder i oppsummeringen. Gult til det miljøfaglige grunnlaget oversendes Fylkesmannen i Nordland eller andre berørte sektormyndigheter Grønt tas til etterretning og rettes i dokumentet ved oppdatering Rødt nasjonale innspill oversendes direktoratsgruppen 2

3 INNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION NORDLAND MED TILHØRENDE VEDLEGG INNSPILL FRA KOMMUNER Nr Høringsins tans 1. Hattfjelldal kommune Innspill Kap. i dok Kap. i dok (del) Hattfjelldal kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. I utgangspunktet bør en slik tilnærming innebære at de mest kostnadseffektive tiltakene for å bedre vannkvaliteten blir prioritert høyest, uavhengig av sektormyndighet. Under en slik forutsetning ønsker kommunen å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Plan og prosess Behandling Den regionale planen er en plan på oversiktsnivå som skisserer tiltakstyper. Ved sektorvedtak om tiltaksgjennomføring vil tiltakene ytterligere konkretiseres og det må gjennomføres mer detaljerte vurderinger rundt kostnadseffektivitet. Disse forholdene vil bli bedre beskrevet i plandokumentene før 2. gangs høring. Hattfjelldal kommune vil fremheve behovet for styrke de økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Plan og prosess kap 9. Hattfjelldal kommune ser behovet for videreføring av stillingene med prosjektledere i vannområdene og at disse stillingene blir videreført og finansiert av vannregionmyndigheten slik det gjøres i dag. Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil også fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Kommunen avgir ut over overnevnte merknader følgende innspill til selve høringsdokumentene: VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. 3

4 Formannskapet mener det er viktig å prioritere forbedring i de forhold som har størst betydning for vannområdets miljøtilstand høyest. Det er også grunn til å prioritere miljømål rundt utslipp av miljøgifter med åpenbar langsiktig skadevirkning, slik som tungmetaller, PCB og andre forurensinger fra gruve- og tungindustri. Formannskapet mener at de tyngst veiende utfordringene, som f.eks. industriforurensede fjorder, bør ha størst fokus i tiltakssammenheng. I følge utkast til forvaltningsplan (s 62) har de fleste vannforekomstene i Nordland udefinert kjemisk tilstand (99,5 %). Det er slått fast at det ikke er mulig å fastslå konkrete mål knyttet til kjemisk tilstand. Formannskapet legger til grunn i den sammenheng at selv om det fortsatt finnes forbedringspotensial på offentlige kloakkutslipp, avløp fra spredt bebyggelse og landbruk, er det ikke holdepunkter for at dette er et problem av betydning innen vannområdet. I sterkt modifiserte vannforekomster er det lavere miljøambisjoner enn øvrige forekomster. Selv om det er mer krevende og kanskje også umulig å tilbakeføre slike vassdrag til en naturtilstand, er det likevel viktig å gi disse den nødvendige oppmerksomhet Innen Hattfjelldal gjelder dette spesielt Røsvatnet som vannmagasin og Vefsnaoverføringene. Redusert eller totalt manglende minstevannsføring kan eksempelvis føre til at en får økt lokal effekt av ulike utslipp til vann. Formannskapet mener det bør fokuseres på avbøtende tiltak for å redusere de negative sidene som reguleringen av Røssvatnet og andre regulerte vannveier i kommunen. Forslaget til vannforvaltningsplan slik den foreligger tar ikke helt inn over seg hva som skal vektlegges mest, - EU sitt vanndirektiv med sin miljøstandard eller norsk energiforsyning. Dette hovedspørsmålet er viktig å få svar på dersom det skal oppnås resultater av betydning for alle de sterkt modifiserte vassdragene i vannområde Ranfjorden. og tiltaksprogram Plan og prosess Miljøfaglig grunnlag Prioritering og forvaltningsplan kap 9. Om man ikke får på plass en slik prioritering i selve planen, bør det legge føringer for det videre arbeidet. På dette området vil være viktig å ha aktive VOU. Behovet for økte statlige midler til opprydding i forurenset sjøbunn er anmerket i planen. Prioriteringer Prioriteringer Utslipp fra kommunale avløp og landbruk er ikke definert som kjemisk forurensing jf. karakteriseringsmetodikken som ligger til grunn for arbeidet. Dette inngår som økt næringsbelastning og påvirker økologisk tilstand. Kommunene kan uavhengig av kunnskapsgrunnlag jobbe med å få vann og avløp situasjonen opp på en allerede forskriftsfestet nivå. Det vil jobbes ytterligere med tiltak og miljømål i regulerte vassdrag før 2. gangs høring. Det er foretatt en nasjonal prioritering. Det vil jobbes videre etter samme metodikk i regulerte vassdrag før 2. gangs høring. Det vil også etterstrebes og tydeliggjøre dette i de endelige plandokumentene. 4

5 Formannskapet mener planen er for mye innrettet på kvantitet (antall tiltak) og gjennomføringen av disse, fremfor betydningen og virkningen av dem (kvalitet). Prioriteringer Det vil etterstrebes og tydeliggjøre dette i de endelige plandokumentene. 2. Bindal kommune Formannskapet registrerer at det i tiltaksprogrammet er det foreslått nye tiltak som berører Hattfjelldal kommune. Kommunen er gjort ansvarlig forvaltningsorgan for de fleste er knyttet til spredte avløp og landbruk. Formannskapet har ingen vesentlige merknader til det, ut over at det bør knyttes økonomiske virkemidler til handlingsplikten. «Bindal kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig forvaltning og bruk av vannressursene på tvers av sektorgrensene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». «Bindal kommune vil framheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder». Plan og prosess Plan og prosess Plan og prosess kap. 9. kap 9. Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. «Det er fortsatt behov for en samordning av kommunenes arbeid med å følge opp planen, og det vil være behov for en prosjektleder som organiserer dette arbeidet. Bindal kommune mener at det må på plass en avklart finansieringsmodell på nasjonalt nivå, der både staten og fylkeskommunen bidrar til et spleiselag for en langsiktig finansiering av prosjektlederstillingen fram til 2021». «Kommunen bør legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre en god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann, og målsettingen med en forvaltningsplan skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i kommunen. I tillegg skal hovedplan for avløp revideres, samt at alle nødvendige og viktige tiltak i forhold til vann, avløp og forurensning følges opp i perioden ». Plan og prosess Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. Tas orientering. VRM er veldig positiv til dette, og vil så langt som mulig kunne veilede kommunen i de oppgavene de har i årene som kommer 5

6 3. Hemnes kommune «Hemnes kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. I utgangspunktet bør en slik tilnærming føre til at de mest kostnadseffektive tiltakene for å bedre vannkvaliteten blir prioritert høyest, uavhengig av sektormyndighet. Under en slik forutsetning ønsker kommunen å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». «Hemnes kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder». Plan og prosess Plan og prosess kap.9 Den regionale planen er en plan på oversiktsnivå som skisserer tiltakstyper. Ved sektorvedtak om tiltaksgjennomføring vil tiltakene ytterligere konkretiseres og det må gjennomføres mer detaljerte vurderinger rundt kostnadseffektivitet. Disse forholdene vil bli bedre beskrevet i plandokumentene før 2. gangs høring. «Hemnes kommune ser behovet for videre prosjektleder i vannområdet og at en slik stilling blir finansiert av vannregionmyndigheten og videreført slik det gjøres i dag». Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Kommunen avgir følgende innspill til innholdet i selve høringsdokumentene Vurdering av planens omfang og målsettinger: Planen har et ambisiøst mål om å klare å kartlegge alle kilder som påvirker kjemisk og biologisk vannkvalitet i en vannforekomst i den hensikt å komme fram til de mest kostnadseffektive tiltak som kan bidra til å forbedre vannkvaliteten. Planen er imidlertid sektorovergripende, samtidig som at hver sektor har ansvaret for gjennomføringen av tiltak innen sitt fag-/ansvarsområde. Fordi ulike sektorer tydeligvis har ulik tilnærming både til utfordringene og kostnadene som følger av nødvendige tiltak, kan konsekvensene bli at de viktigste tiltakene blir satt på vent - mens en isteden konsentrerer seg om å få gjennomført det som kanskje har minst betydning for vannkvaliteten». Vurdering av miljømål Plan og prosess Prioriteringer av tiltak VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. Den regionale planen er en plan på oversiktsnivå som skisserer tiltakstyper. Ved sektorvedtak om tiltaksgjennomføring vil tiltakene ytterligere konkretiseres og det må gjennomføres mer detaljerte vurderinger rundt kostnadseffektivitet. Disse forholdene vil bli bedre beskrevet i plandokumentene før 2. gangs høring. 6

7 «Planen har ambisiøse miljømål, i den forbindelse er det viktig å prioritere forbedring i forhold som har størst betydning for vannområdets miljøtilstand høyest. Det er også grunn til å prioritere miljømål rundt utslipp av miljøgifter med åpenbar langsiktig skadevirkning, slik som tungmetaller, PCB og andre forurensninger fra gruve/ og tungindustri». «I følge utkast til forvaltningsplan (s 62) har de fleste av vannforekomstene i Nordland udefinert kjemisk tilstand (ca. 99,5 o/o), og at det ikke er mulig å fastslå konkrete mål knyttet til kjemisk tilstand. Selv om det fortsatt finnes forbedringspotensial på offentlige kloakkutslipp, avløp fra spredt bebyggelse og landbruk, er det derfor ikke konkrete holdepunkter for at dette er et problem av betydning innen vannområdet». «I sterkt modifiserte vannforekomster er det lavere miljøambisjoner enn øvrige forekomster. Selv om det er mer krevende og kanskje også umulig å tilbakeføre slike til en naturtilstand er det likevel viktig å gi disse den nødvendige oppmerksomhet. I våre områder gjelder dette spesielt regulerte vassdrag og forurensede sedimenter i Ranfjorden og gruvevirksomhet. For Hemnes vedkommende er det spesielt nedslagsfeltet rundt Bleikvassli Gruber som bør vies særlig oppmerksomhet. Det samme gjelder vannforekomster sterkt preget av kraftutbygging. Redusert eller totalt manglende minstevassføring kan eksempelvis føre til at en får økt lokal effekt av ulike utslipp til vann». Plan og prosess Prioriteringer Kapittel 5.1 i Regulerte vassdrag Om man ikke får på plass en slik prioritering i selve planen, bør det legge føringer for det videre arbeidet. På dette området vil være viktig å ha aktive VOU. Utslipp fra kommunale avløp og landbruk er ikke definert som kjemisk forurensing jf. karakteriseringsmetodikken som ligger til grunn for arbeidet. Dette inngår som økt næringsbelastning og påvirker økologisk tilstand. Kommunene kan uavhengig av kunnskapsgrunnlag jobbe med å få vann og avløp situasjonen opp på en allerede forskriftsfestet nivå. Det vil jobbes ytterligere med tiltak og miljømål i regulerte vassdrag før 2. gangs høring. I SMVF skal man fremdeles oppnå GØP. Dette tilsvarer et fungerende økosystem. Man skal videre oppnå god kjemisk tilstand. Vurdering av forholdet mellom planen og vasskraftkonsesjoner: «Planen tar utgangspunkt i den nasjonale prioriteringen av gamle konsesjoner som bør fremmes for revisjon. I denne prioriteringen gjennomført av NVE og Miljødirektoratet i fellesskap har alle hovedvassdragene med utløp i Ranfjorden første prioritet. De største utbyggingene er da dekket og det anses derfor ikke nødvendig å forslå endringer i prioriteringer. Det finnes heller ikke konsesjonsfrie anlegg i egen kommune som er aktuelle for innkalling til konsesjonsbehandling». Regulerte vassdrag VRM ser videre behovet for en tversektoriell tilnærming i tiltaksgjennomføringen. Dette betyr at alle påvirkninger må vurderes samlet og de mest kostnadseffektive tiltakene må implementeres. Tas til orientering 7

8 «Vannkraftutbygging med store reguleringsmagasin er imidlertid den faktoren som har påvirket vassdragene mest i vannområde Ranfjorden, og en stor andel av vannarealet i de berørte kommunene er klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster. Ut fra en erkjennelse av at disse ikke kan tilbakeføres til naturtilstanden, er miljøambisjonene for disse vassdragene betydelig redusert. Men utgangspunktet er at tilstanden likevel ikke skal forverres». «Avbøtende tiltak som kunne hatt en vesentlig effekt på vannmiljøet, f. eks. minstevannføring og magasinrestriksjoner, er vanskelig å få gjennomslag for bl.a. begrunnet ut fra hensynet til landets forsyning av fornybar energi. Dette kan virke som et paradoks da ingen nye konsesjoner gis i dag uten krav til minstevannføring - i det minste i sommerhalvåret». og tiltaksprogram Regulerte vassdrag Det er foretatt en nasjonal prioritering. Det vil jobbes videre etter samme metodikk i regulerte vassdrag før 2. gangs høring. Det vil også etterstrebes og tydeliggjøre dette i de endelige plandokumentene. «Det er derfor en klar interessekamp mellom lokalmiljøet og nasjonale energimål i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene knyttet til de store vannkraftanleggene som ble bygget for år siden. Hva som skal vektlegges mest - EU sitt vanndirektiv med sin miljøstandard - eller norsk energiforsyning, er fortsatt uavklart, men tiden arbeider nok for en sterkere prioritering av miljøtiltakene. Forslaget til vannforvaltningsplan slik den foreligger, tar ikke helt inn over seg at disse hovedspørsmålene er de viktigste å få løst dersom det skal oppnås resultater av betydning i alle de sterkt modifiserte vassdragene i vannområde Ranfjorden. Planen har fokus på kvantitet (antall tiltak) og gjennomføringen av disse, framfor betydningen og virkningen av dem (kvalitet)». Vurdering av tiltak: I den nedlagte gruven i Bleikvasslia bør tiltak og overvåkning prioriteres høyt. «Vassdragene i vannområdet er forholdsvis nylig blitt friskmeldt etter en rotenonbehandling. Derfor bør tiltakene for bedring av fysisk miljø, slik som vandringshindre osv. prioriteres høyt. Det er også viktig å se tiltak for å bedre forholdene for fisk i sammenheng med revisjon av kraftkonsesjonene innen vannområdet». «Hemnes kommune er nå i gang med å bygge/planlegge renseanlegg i tettstedene Korgen og Hemnesberget. Når det gjelder tiltak rundt avløp på spredt bebyggelse har kommunen begrenset myndighet til å kreve utbedringer hvis det ikke er konkrete utslipp som påviselige. Det er for øvrig allerede utført en kartlegging av alle separate avløpsanlegg i kommunen». «Når det gjelder tiltak mot avrenning fra landbruk er dette satt opp som en forholdsvis høy prioritet i planen. Det må understrekes at det allerede er gjort en betydelig innsats med landbruksforurensning gjennom en årrekke. Det er strenge krav til gjødsellagre, det skal gjødsles etter godkjente gjødselplaner og dyretallet på hver enkelt driftsenhet skal tilpasses et godkjent spredeareal for gjødsel. Det er derfor begrenset hva en kan forvente av nye tiltak for å bedre dette ytterligere. I kommunens tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø har vi foreslått tiltak for økt spredning av gjødsel i veksttiden, tiltak mot avrenning fra rundballer og erosjonsforebyggende tiltak for å redusere avrenning fra landbruket». og overvåkingsprogram Gruvevirksomhet Gyro og regulerte vassdrag Avløp og spredt bebyggelse Oversendes Miljødirektoratet. Oversendes Fylkesmannen/Miljødirektoratet. Oversendes Fylkesmannen. Landbruk Følges opp i tiltakstabellen i samarbeid med kommunen. 8

9 4. Rana kommune «Kommunestyret vil peke spesielt på lekkasjene og avrenningen fra den nedlagte gruva i Bleikvasslia. Med ustabile grunnforhold og lekkasjer ut i et vassdrag der den naturlige vannføringen er regulert bort, er potensialet for konsentrert og skadelig forurensing til Bleikvasselva betydelig. Miljødirektoratet må derfor etablere et nytt og utvidet måleprogram som bygger videre på det som ble avsluttet t 2001 med sikte på å klarlegge den faktiske tilstanden i vassdraget og konsekvensene av den. Tiltak må om nødvendig iverksettes». «Rana kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». «Rana kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder». Plan og prosess Plan og prosess Gruvevirksomhet kap. 9 Oversendes Miljødirektoratet. Tas til orientering «Rana kommune ser behovet for videre prosjektleder i vannområdet og vil ta initiativ til at en slik stilling blir finansiert av vannregionmyndigheten og videreført slik det gjøres i dag». Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis følgende innspill: Rana kommune er enig i prioriteringene av vassdragskonsesjoner i vannområdet. Det er positivt at både Ranavassdraget og Røssåga er prioritert i kategorien 1.1. Det understrekes viktigheten av at NVE som sektormyndighet sørger for fortgang i revisjonen av konsesjonene. Rana kommune foreslår brukermål for enkelte vannforekomster, se tabell 6 i saksframstillingen. Fylkesmannen må fullføre karakteriseringen av vannforekomstene i vannområde Ranfjorden. Miljøfaglig grunnlag Når det gjelder Ranfjorden forventer Rana kommune at sektormyndighetene setter større fokus på miljøforbedrende tiltak. Dette gjelder særlig Miljødirektoratet som må sikre at påvirkninger gjennom gjeldende utslipp reduseres. Rana kommune etterlyser også Fylkesmannens engasjement i Ranfjorden. Prioriteringer VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. Oversendes NVE. Brukermål Utslipp fra industri og gruvevirksomhet Se nærmere på forslag til brukermål. Tas til orientering Oversendes fylkesmannen. Oversendes rette nasjonale myndigheter. 9

10 5. Herøy kommune Rana kommune ønsker at det skal foretas en større opprydding av forurensede masser i fjorden samtidig som Kystverket mudrer for farled i Det forventes en statlig finansiering ut fra at de forurensede sedimentene i Ranfjorden alt vesentlig er forårsaket av statlig industrivirksomhet. «Herøy kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig forvaltning og bruk av vannressursene på tvers av sektorgrensene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». «Herøy kommune vil framheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder». Plan og prosess Plan og prosess Utspill fra industri og gruvevirksom het kap. 9 Oversendes rette nasjonale myndigheter. 6. Saltdal kommune «Det er fortsatt behov for en samordning av kommunenes arbeid med å følge opp planen, og det vil være behov for en prosjektleder som organiserer dette arbeidet. Herøy kommune mener at det må på plass en avklart finansieringsmodell på nasjonalt nivå, der både staten og fylkeskommunen bidrar til et spleiselag for en langsiktig finansiering av prosjektlederstillingen fram til 2021». «Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger: Herøy kommune har ingen merknader eller kommentarer til «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» «Nr C Saltdal kommune er usikker på hva som har medført påvirkningstypen. Avløp oppstrøms hotellet er knyttet til renseanlegget på Rognan. Saltdal kommune er derfor usikker på hva som egentlig menes i nr. 2-4». Plan og prosess og tiltaksprogram Miljøfaglig grunnlag Handlingsprogram Avløp Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. Oversendes fylkesmannen «Nr C Reparasjon og vask av båter forekommer i dag fra slipp og med direkte utslipp i sjø uten noen form for oljeadskiller. Ellers er Saltdal kommune positiv til utarbeidelse av tiltaksplan for området. I tiltakstypen er det som hovedmål å sikre mot forurensing i grunnen. Det er imidlertid ikke påført tiltakshaver og hvem da som skal stå ansvarlig for utarbeidelse av eventuelle tiltaksplaner». «Nr. 5 Påvirkningstype Renseanlegg er PE. Utslippstillatelse på 4210 PE». Miljøfaglig grunnlag Forurenset grunn Avløp Følges opp i tiltakstabell og med kommunen. Oversendes fylkesmannen 10

11 «Nr R, jfr. pkt 27, 29 og 30 Til kommentarfeltet: «Forbygninger/erosjonssikringer og veifyllinger. Miljøtiltaksplan for Saltdalselva under utførelse (NVE, FM, Vegvesen, kommune, grunneierlag m.fl.).» Saltdal kommune vil formidle til Nordland fylkeskommune at Miljøtiltaksplanen for Saltdalselva er gjennomført og avsluttet». «Kommentar Røkland Kloakkanlegg. Ca 700 pe. Slambehandlingsanlegg er lagt ned. Nr. 17 bør derfor utgå fra matrisen. Miljøfaglig grunnlag Forbygninger /erosjonssikri nger og veifyllinger Avløp Følges opp i tiltakstabell og med kommunen. Oversendes fylkesmannen En undersøkelse som ble gjort i 1988 viste at elva fra Røkland og nedover i vassdraget var påvirkningen fra landbruk og kloakk markert. Utslipp fra Røkland og Drageid avløpsrenseanlegg er fjernet fom Avløpet som før ble behandlet i disse anleggene, pumpes nå til Skansenøyra (Rognan) med utslipp til havet. Anlegget på Skansenøyra er et silanlegg, uten kjemisk eller biologisk rensetrinn. Et resultat av utbyggingen av VA-Saltdal er at det mulighet for all bebyggelse på vestsiden av Saltdalselva mellom Røkland og Rognan å knytte seg til kommunalt avløpsanlegg, og dermed fjerne påvirkning av avløp fra spredt bebyggelse. Saltdal kommune har kun gjort vedtak om utbygging av ledningsanlegg for tilknytning av bebyggelsen i området Nestby og Medby som vil fjerne utslipp fra ca 100 boliger. Dette arbeidet skal være fullført i løpet av Når det gjelder bebyggelsen mellom Røkland og Medby som ikke er en del av kommunale utbyggingsvedtak for tilknytning, vil det inntil videre være opp til den enkelte huseier/grunneier å sørge for tilknytning. På nåværende tidspunkt har Saltdal kommune andre/større utfordringer andre steder i kommunen som vil bli prioritert foran tiltak i dette området. Det kan også nevnes at Saltdal kommune skal etablere en hovedledning for vann og avløp på strekningen Storalmenningen Skjelgånes (østsiden av Saltdalselva), i løpet av Det er ikke vedtatt utbygging av nødvendig ledningsanlegg for å tilknytte bebyggelsen til kommunalt avløp i samme område. Det er ikke gjort noen kartlegging/tilstandsvurdering av private avløpsanlegg i Saltdal kommune. På generell basis er det rimelig å anta at disse ikke imøtekommer dagens krav for etablering av slike anlegg. De fleste private avløpsanleggene er infiltrasjonsanlegg, dvs anlegg uten punktutslipp til bekk/elv. 11

12 Kommentar til tabellen Røkland Kloakkanlegg: Kostnadsestimatene på tiltakene i tabellen har ikke rot i virkeligheten! De reelle kostandene er MYE høyere. Når det gjelder påvirkning fra kloakk er undersøkelsene gjort rett nedstrøms bla. Røkland kloakkanlegg og kartleggingen hovedsakelig i hovedvasstrengen. Noe som selvfølgelig vil påvirke resultatene. Som resultat av de tiltak som er gjennomført i Saltdal kommune er det mest realistisk å gjennomføre en kartlegging av tilstanden for bla. avrenning av kloakk til hovedvansstrengen i R. Dette for å vurdere påvirkningsgraden etter 1988». « R Når det gjelder Saltdalselvas nedre del er det foreslått en tiltaksplan innen 2017 og tilføring av midler. Undersøkelsen som ligger til grunn for dette er fra 1988, og det nevnes at kloakk og landbrukspåvirkningen er stor i elva nedstrøms Røkland. Mye har skjedd innen både vann/avløp og landbruksprodukter/gjødslingsmetoder/miljøtiltak etc i landbruket siden den gang. Før det legges mye ressurser i å lage en tiltaksplan her ville det være fornuftig å ta nye prøver for å se om forholdene er endret siden 1988?» «Nr Her ser ikke SK sammenhengen mellom påvirkningstype og tiltak Dersom handlingsplan mot Gyro skal gjennomføres er vel det ikke riktig å kople dette mot renseanlegg, avrenning fra landbruk og avløp spredt bebyggelse». «NR. 27, 29, 30, R Miljøplanen er gjennomført. Nr. 27 er gjennomført og nr. 27 er samme tiltakstypebeskrivelse som under nr. 30. Når det gjelder pkt. 29 er det vanskelig å kommentere dette da det i rapporten ikke står noe om hvilken fiskepassasje dette er?. Avløp Miljøfaglig grunnlag Miljøfaglig grunnlag Overvåkingsprogram Følges opp i tiltakstabell og med fylkesmannen og kommunen. Oversendes fylkesmannen Oversendes fylkesmannen Følges opp i tiltakstabell og med fylkesmannen. Nr. 27 og 30 er det samme tiltakstype som nr. 48, men her må det dreie seg om en eventuell skrivefeil». «NR R Undersøkelser av vannkvalitet gjennomført av Fylkesmannen i Nordland Det ble påvist stor påvirkning fra oppdrett av yngel oppstrøms. Forurensningskilde: oppdrett yngel Påvirkning: middels/stor grad (FM må uttales seg til dette). Ansvarlig myndighet: Fylkesmannen i Nordland jfr. sak 2012/5900 Tiltakshaver: Salten Havbruk Når det gjelder Miljøplan vil kommunen be jordbrukere prioritere dette i Miljøplanen». «NR R Administrasjonen kan ikke se at lakselus har noen påvirkning i forhold til Vikelva. SK mener det må være opp til Fylkesmannen i Nordland å vurdere om det er bestander av anadrom fisk i området». Miljøfaglig grunnlag Miljøfaglig grunnlag Oversendes fylkesmannen Oversendes fylkesmannen 12

13 «NR R Saltdal kommune er usikker på pkt. 40 Påvirkningstype, Renseanlegg 2000 PE og tror dette må dreie seg om Junkerdal renseanlegg tilhørende Junkerdal turistsenter og det anlegget som server hyttefelt og caravanplass. Dette har imidlertid ikke en slik kapasitet. Saltdal kommune skal ikke stå som tiltakshaver på dette anlegget. Miljøfaglig grunnlag Følges opp i tiltakstabell og med fylkesmannen. 7. Sømna kommune NFK må avklare hva som er bakgrunn til at dette punktet er ført opp». «NR R Tiltaket er gjennomført» «NR R Hvorfor er andre elver med anadrom fisk utsatt for ukjent grad av påvirking fra lakselus, men dette ikke er tilfelle for Setsåelva». Landbruksnemnda i Sømna behandlet ovennevnte sak i forrige møte. Følgende vedtak ble fattet. «Sømna kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig forvaltning og bruk av vannressursene på tvers av sektorgrensene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». «Sømna kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder». Følges opp i tiltakstabell. Lakselus Plan og prosess Plan og prosess kap. 9 Oversendes fylkesmannen «Da det fortsatt er behov for en samordning av kommunenes arbeid med å følge opp planen, og det derfor vil være behov for en prosjektleder som organiserer dette arbeidet, mener Sømna kommune at vi må få på plass en avklart finansieringsmodell på nasjonalt nivå, der både staten og fylkeskommunen bidrar til et spleiselag for en langsiktig finansiering av prosjektlederstillingen fram til 2021». «Bekker, elver og vann i Sømna som ligger i tilknytting til gårdsbruk og jordbruksareal er i tiltakstabellen for vannområde Bindalsfjorden Velfjorden betegnet med betydelig risiko for påvirkning fra jordbruket. Det vil være en del spredte avløp og noen vandringshinder i elvene. Grøfting og erosjon/avrenning fra landbruksarealene kan være en utfordring i noen områder. Men noen spesielle tiltak er så langt ikke pålagt i forbindelse med påvirkning fra jordbruket». Plan og prosess Handlingspro gram Landbruk, spredt avløp Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. 13

14 8. Bodø kommune «Miljøplan med tilhørende gjødselplan er viktige generelle tiltak, og at disse blir fulgt opp i praksis. Nok tilgjengelig spredeareal i nærheten av gjødsellager, og at husdyr-gjødsla blir spredd i vekstsesongen er viktig. Utforming av lokal forskrift for spredning av husdyrgjødsel kan være et tiltak i denne sammenheng. Dersom en vannforekomst står i risiko for ikke å nå miljømålene som følge av påvirkning fra jordbruket, må det gjennomføres en problemkartlegging som også må omfatte andre påvirkninger i nedslagsfeltet. Det vil være viktig med godt samarbeide med utøverne i næringen, og skape gode holdninger lokalt. God kompetanse hos ansatte i kommunen innenfor aktuelle fagfelt er viktig, og at det blir tilstrekkelig bemanning til å følge opp det langsiktige arbeidet med vannforskriften». «Generelt vises det til felles høringsuttalelse fra Norsk Vann datert Norsk Vann er bransjeorganisasjon for kommunale VA-virksomheter. Høringsuttalelsen kan lastes ned på følgende link: «Generelt mener vi at kunnskapsgrunnlaget må økes før det gjennomføres kostnadskrevende tiltak innenfor vann- og avløpsområdet. Både for å kunne måle nå-tilstanden og for å kunne dokumentere at tiltakene har hatt effekt i forhold til å oppnå miljømål, etter at tiltak er gjennomført». Landbruk: Miljøfaglig grunnlag og overvåkingsprogram kap. 9 VRM vil jobbe for at kommunene både har den rette kompetanse og de nødvendige ressursene for å implementere nødvendige. Dette er anmerket i forvaltningsplanen kap. 9. Tas til orientering VRM er enig i at kunnskapsgrunnlaget må økes flere steder før tiltak kan gjennomføres. Dette kan synliggjøres bedre i plandokumentene. «Her er det valgt å ta utgangspunkt i tabell 18 i høringsdokumentet som gir en oversikt over fordeling av tiltak i forhold til avrenning fra landbruket. Her er det listet opp flere faktorer fra landbruket som påvirker vannkvaliteten, samt en rekke tiltak for å begrense denne forurensingen. En rekke av de foreslåtte tiltakene er allerede iverksatt. Det er store geografiske forskjeller i vannregionen, noe som medfører at en må differensiere på tiltak». Fiskeoppdrett: «Innen dette området er det allerede etablert strenge krav til miljøundersøkelser i forkant for etablering av nye lokaliteter. Selv om tiltak for å begrense spredning av lakselus og rømt oppdrettsfisk ikke er en del av vannprogrammet, bør det tas med i diskusjonen i det enkelte vannrammeområde. Det er viktig at foreslåtte tiltak iverksettes i forhold til påvirkning av fremmende arter». «Bodø havn (fjerning av miljøgifter). Bodø kommune er involvert i et prosjektsamarbeid med Kystverket for mudring og fjerning av miljøgifter i havneområdet. Det fremmes sak for Bystyret februar 2015 for avklaring og beslutning om gjennomføring av oppryddingsprosjektet. Miljødirektoratet har signalisert tilskudd for miljøoppryddingen». «Hjertøysundet/Nyholmsundet (avløpstiltak). Det er anført gjennomføring av tiltak innen 2021 og tiltaket er «Følge opp alle anlegg som kommer inn under kap 14 i forurensningsforskriften. Oppdatere tillatelser for alle aktuelle renseanlegg og føre tilsyn med disse». Bodø kommune er angitt som myndighet for tiltaket, det skal være Fylkesmannen. Bodø kommune som eier av avløpsrenseanleggene kan vanskelig kommentere tiltaket da vi ikke vet hvilke konkrete tiltak som er aktuelle». Prioritering landbruk Lakselus, rømt oppdrettsfisk og fremmede arter Følges opp i tiltakstabell og med kommunen. Oversendes fylkesmannen. Følges opp i tiltakstabell. Oversendes fylkesmannen. 14

15 «Storelva på Straumøya (fiskevandringshinder). Vi er kjent med at en vegkulvert på kommunal vei hindrer fiskeoppgang til Seinesvatnet. Fylkesmannen er angitt som myndighet og vi avventer nærmere dialog for vurdering og planlegging av gjennomføring av tiltaket. Vi er enig i at tiltaket gjennomføres innen 2021 forutsatt at nødvendig finansiering kommer på plass». «Mølnelva nedre (vannuttak til fiskeoppdrett). Vi vil bemerke at vannuttaket som Salten havbruk AS har ca 500 meter oppe i Mølnelva, påvirker negativt til Breivika kommunale vannverk. Tørrlegging av elva nedstrøms vannuttaket gir kapasitetsproblemer for grunnvannsinntaket til Breivika vannverk. Konsesjon gitt av NVE må endres slik at vannforsyningen ikke påvirkes negativt». «Maritelva (Maritvadet) nedre (Vannforsyningsreservoir). Vi er ikke kjent med at det er vannforsyningsuttak fra Maritelva på Skaug. Vi har i dag vannforsyningsuttak til Skaug vannverk fra Mølnelva. Dette vannuttaket vil avsluttes i 2016 når Hovedvannverket er utbygd til Skaug». «Bodøelva nedre, øvre og Vågøyvatnet. Vågøyvatnet er nedlagt som ordinær drikkevannskilde for byen og har nå funksjon som reservekilde. Det er allerede innført restriksjoner på hvilken bruk/aktivitet som tillates i nedslagsfeltet. NVE har gitt konsesjon for regulering av Vågøyvatnet og det er pålagt minstevannsføring, ref konsesjon NVE I samme konsesjon er det gitt tillatelse for bygging av ny overvannstunnel gjennom Alberthaugen og Rishaugen med utløp i Hangåsbukta. Tiltaket gjennomføres bl.a for å redusere risiko for skadeflom i Bodøelva». «Stordalsbekken (fiskevandringshinder). Stordalsbekken ble lagt i rør på 60-tallet og ligger under bydelen Rønvik og Rønvikleira. Vi kan ikke se at det er teknisk eller økonomisk gjennomførbart å gjenåpne denne bekken og foreslår at dette tiltaket strykes». «Svartvatn (vannforsyningsreservoir). Svartvatnet og Vollvatnene er ikke lenger i bruk i drikkevannssammenheng. Kildene er tilbakeført til naturen, dog er demninger opprustet for å opprettholde ønsket vannstand i vatnene. Avrenningen er lagt i rør til utløp utenfor Rønvikleira». «Heggmovatnet (drikkevannsforsyning). Tiltaket består i kunnskapsinnhenting og problemkartlegging. Vi er ikke kjent med at det er noen problemer i forhold til drikkevannsforsyningen, hverken i forhold til kapasitet eller vannkvalitet. Det er innført restriksjoner i bruk/aktivitet i nedslagsfeltet. Vannstandsreguleringen ligger i SKS s konsesjon ifm Heggmoen kraftverk». «I tillegg er det medtatt problemkartlegging for en rekke mindre vassdrag mm i forhold til spredte avløp. Vi mener slik problemkartlegging er viktig og må sees på både i forhold til spredte avløp, landbruksavrenning etc. Dette for å kunne iverksette tiltak som gir mest effekt i forhold til å oppnå miljømålene». Konklusjon og anbefaling «Bodø kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås». Miljøfaglig grunnlag Miljøfaglig grunnlag Miljøfaglig grunnlag Miljøfaglig grunnlag og overvåkingsprogram Plan og prosess Konsesjonsbehandling Oversendes fylkesmannen. Oversendes NVE for vurdering for vurdering av innkalling etter 28 i vannressursloven. Oversendes fylkesmannen. Oversendes fylkesmannen? Oversendes fylkesmannen. Oversendes fylkesmannen Oversendes fylkesmannen Tas til orientering Tas til orientering 15

16 «Bodø kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.» Plan og prosess kap Grane kommune Grane kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig forvaltning og bruk av vannressursene på tvers av sektorgrensene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Grane kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Plan og prosess Plan og prosess kap. 9 Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Tas til orientering 10. Lurøy kommune Det er fortsatt behov for en samordning av kommunenes arbeid med å følge opp planen, og det vil derfor være behov for en prosjektleder som organiserer dette arbeidet. Det er derfor viktig at det etableres en avklart finansieringsmodell på nasjonalt nivå, der både staten og fylkeskommunen bidrar til et spleiselag for en langsiktig finansiering av prosjektlederstillingen fram til Grane kommune har ingen merknader til innholdet i selve høringsdokumentene. Lurøy kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Plan og prosess Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. 16

17 11. Rødøy kommune Lurøy kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder, samt midler til videre prosjektledelse i vannområdet. Tilførsel av økonomiske ressurser vil være avgjørende for oppfølging av arbeidet som er startet opp, samt videre arbeid i vannområdet fremover. Lurøy kommune påpeker at det kan være nødvendig å be om utsettelse på tidsfrister for å nå miljømål. Regional plan for vannforvaltning i vannregion og Jan Mayen ( ) tas til etterretning. Det er viktig at kunnskapsinnhenting kan skje raskt og begrenses til det nødvendige, for å komme i gang med tiltak. Plan og prosess Plan og prosess kap. 9 Handlingsprogram kap. 9 Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre ovenfor nasjonale myndigheter at det er behov økte ressurser til både kunnskapskartlegging og prosessgjennomføring. Tas til etterretning Prioritering Tas til etterretning Miljøfaglig grunnlag og overvåkingsprogr am Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre ovenfor nasjonale myndigheter at det er behov økte ressurser til både kunnskapskartlegging og prosessgjennomføring. Følges opp med kommunen/prosjektleder. Tas til orientering Tas til orientering Oversendes fylkesmannen til orientering. Det vil etterstrebes i gjennomføring av tiltak og overvåking. 17

18 12. Vefsn kommune Tilstrekkelige midler må bevilges fra Staten og sektormyndigheter til tiltak i elver for landbrukspåvirkning. Sentrale midler må gis for lokal prosjektleder på fast basis for oppfølging, samt midler for eksterne fagfolk for befaring og analyser av prøver. Vefsn kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig forvaltning og bruk av vannressursene på tvers av sektorgrensene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften kan nås. Vefsn kommune viser samtidig til at det en svært omfattende plan som legges fram. En vellykket gjennomføring av aktuelle tiltak og implementering av direktivet i vannforvaltningen vil være avhengig av at de ulike aktørene har nødvendige personell og økonomiske ressurser. Vefsn kommune vil derfor framheve behovet for økte økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og i gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. og overvåkingsprogr am Plan og prosess Plan og prosess Plan og prosess kap. 9 kap. 9 Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. På samme måte som i grunnlagsarbeidet til planen vil det også i kommende år være behov for en samordning av kommunenes arbeid med å følge opp planen. Vefsn kommune mener dette best kan organiseres/utføres med en prosjektleder i hvert vannområde og krever at det må komme på plass en avklart finansieringsmodell på nasjonalt nivå, der både staten og fylkeskommunen bidrar til et spleiselag sammen med kommunene for en langsiktig finansiering av prosjektlederstillingen fram til Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM ser også behovet for å videreføre slike stillinger. Dette er også synliggjort i planens handlingsprogram. 18

19 Vanndirektivet er for de fleste ukjent og vanskelig. Vefsn kommune forutsetter at vannregionmyndigheten sørger for nødvendig informasjon om dette samt om ferdig plan, både til offentligheten og til de enkelte aktørene. Plan og prosess Handlingsprogram VRM er enig i høringsinnspillet og er bevist vårt veiledningsansvar i årene som kommer. Dette vil bli forsterket i handlingsprogrammet. 13. Hadsel kommune Vefsn kommune ser på planen som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med vannforvaltning i regionen. Gjennom god informasjon framover og økt lokal kunnskap om arbeidet og planen, vil en gjennom rullering(er) av planen kunne foreta nødvendige oppdateringer/justeringer. Hadsel kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften oppnås. Hadsel kommune vil påpeke at det faglige grunnlaget for vurdering av miljøtilstanden er svakt. Det er behov for midler til prøvetaking både før tiltak settes i verk og for å overvåke effekten av tiltak. Hadsel kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig og fylkeskommunalt hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføring av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Plan og prosess Plan og prosess Miljøfaglig grunnlag og overvåkingsprogr am Plan og prosess kap. 9 VRM planlegger å gjennomføre kurs i både vann-nett og helhetlig vannplanlegging høsten 2015 og våren Oversendes fylkesmannen til orientering. 14. Sortland kommune I planperioden vil Hadsel kommune ha hovedfokus på avløp og landbruksforurensning som er områder der kommunen er myndighet. Hadsel kommune vil samordne det videre arbeidet med vannforekomster som er i risiko med utarbeidingen av ny Hovedplan avløp og vannmiljø. Sortland kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Plan og prosess Handlingsprogram Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. VRM vil høsten 2015 og våren 2016 veilede kommunene i helhetlig vannmiljøplanlegging og vann-nett. Tas til orientering 19

20 Sortland kommune vil påpeke at det faglige grunnlaget for vurdering av miljøtilstanden er svakt. Det er behov for midler til prøvetaking både før tiltak settes i verk og for å overvåke effekten av tiltak. Sortland kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig og fylkeskommunalt hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføring av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Miljøfaglig grunnlag og overvåkingsprogr am Plan og prosess kap. 9 Oversendes fylkesmannen til orientering. 15. Vestvågøy kommune I planperioden vil Sortland kommune ha hovedfokus på avløp og landbruksforurensning som er områder der kommunen er myndighet. Sortland kommune vil samordne det videre arbeidet med vannforekomster som er i risiko med utarbeidingen av ny Hovedplan avløp og vannmiljø. Vestvågøy kommune ser positivt på arbeidet med å sikre bærekraftig bruk av vannressursene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Vestvågøy kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre gjennomføring av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Tas til orientering VRM vil høsten 2015 og våren 2016 veilede kommunene i helhetlig vannmiljøplanlegging og vann-nett. Ved gjennomføring av planen må den kommunale administrasjon styrkes med 2 stillinger, med 1 stilling på avløp og 1 stilling på landbruk. Kommunen vil søke fylkesmannen om skjønnsmidler til å finansiere stillingene. Det må også gis mulighet for tilskudd til tiltak i spredt bebyggelse og i landbruket. Det er anmerket i plandokumentet at det er behov for ytterligere finansiering for gjennomføring av tiltak innen kommunal sektor. VRM vil fortsette å synliggjøre dette behovet for nasjonale myndigheter. Tas til orientering 20

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 Dok.nr: 25 Arkiv: FA-J80 Saksbehandler: Gjermund Pettersen Dato: 16.01.2015 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING FOR VANNREGION

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN I MEDHOLD AV PLAN OG BYGNNINGLOVENS 8-3 REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 HØRING-FORVALTNINGSPLANER FOR VANN Rådmannens innstilling: Klæbu kommunestyre slutter seg til framlagt Forvaltningsplan

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Lørenskog kommune Klassering: M10, &13 Arkivsak: 05/5729/22 Saksbehandler: Lone Skjonhaug Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Første laks i 2008 Overvintrende svaner Pukkellaks fjernet fra Røssåga ved hjelp av garn. August -07 Innledning

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune.

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune. Katrine Nordgård [Katrine.Nordgard@salangen.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail]; Gunnar Davidsson [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=gunnar.davidsson]

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor.

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor. Deres referanse Vår referanse Dato GT 11.12.2012 Adresseliste VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL HØRING 1 BAKGRUNN De ulike vannregionene har, i medhold av vannforvaltningsforskriften 1 28 bokstav b,

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland. Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer.

Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland. Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer. Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer. Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Epost: post@nfk.no Forord vann

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Seminar - Opprydding av forurenset sjøbunn Norsk vannforening 29.04.2009 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Detaljer

Vår dato 22.04.2015. for

Vår dato 22.04.2015. for - u NTE Vår referanse Vår dato 22.04.2015 14/01495-3 Vår saksbehandler Deres referanse Bjørn Høgaas Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 7x0/C/0 5'5"? -/~//L5 Regional vannforvaltningsplan

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Utfordringer i vannområde Mjøsa

Utfordringer i vannområde Mjøsa Utfordringer i vannområde Mjøsa Vassdragsinngrep Graving i vannstrengen: 15. juni 15. september Kartlegging av gyte og oppvekstområder for karpefisk Vannkraft Enstemmig komitéinnstilling og enstemmig

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Oppdrag: Sammenstilling Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Klima- og miljødepartementet Dato: 15. oktober 2014 Innhold Sammenstilling

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune «Sse_Navn» Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT Saksnr. Utval

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer