MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene. SAKSLISTE : - MØTE NR 6/2013 Orientering fra rådmannen Sak nr.: Sakstittel: 077/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 078/13 REFERATSAKER I PERIODEN 079/13 ANSKAFFELSE AV NY LØYPEPREPARERINGSMASKIN 080/13 ORIENTERING - INTEGRERINGSENHETEN 081/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I /13 HØRING- FORSLAG TIL ENDRING AV HUSBANKENS STARTLÅNSORDNING 083/13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I HUSLEIELOVEN 084/13 OPPSIGELSE AV AVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Fauske, Anne Grethe Lund Utvalgsnestleder Frank Bernhardsen Kommunalsjef Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: 13/6659 Arkiv sakid.: 13/1552 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 077/13 DRIFTSUTVALG GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 5/2013 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 5/2013 godkjennes. Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Dato:

4 Møteprotokoll Fauske Kommune DRI FTSUTV ALG Møtedato: Møte nr: /2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 13:25 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ M ØTET: M edlemmer: Arnt Pedersen, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Marit Stemland, Jørn Stene, Mar it Sørensen. Varamedlemmer: Åshild Uhre. Andre: Kommunalsjefer, nhetsleder e skole, økonomisjef, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekreftermed våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det so m ble beste mt påmøtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapsse kretær Arnt Pedersen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutval get i møte nr den Hovedutskriftsendes: Ordfører- Rådmann - Ko mmunalsjefer - Per sonalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeleder e Utskrift er foretatt den MERK NADER: Det var ingen merknader til innkalling. Orienteringer: Drifts- og ressursanal yse innen pleie og omsorg v/rune Devold PPT Status v/kommunalsjef Arve Rolandsen Rådmannen vil etter sommeren komme tilbake med sak hvordan tte bør de organiseres videre. Merknader til dag sorden:

5 Marit Stemland: 1. Måker. De er fortsatt på pav. 7. Håper dette ikke blir et tema steneår. 2. Hump mellom pav. 5 og 7 Problematisk for personer med rullator. Ber om at dette blir rettet opp. Dagsorde n ble enstemmig godkjent. Svar på spørsmål: Marit Stemland: Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Enhe tsleder VVA skal rette dette opp.

6 Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 072/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 073/13 REFERATSAK ER I PERIODEN 074/13 HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE 075/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /13 REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET

7 072/13: GODKJENNING AV M ØTEBOK INNSTILLIN G : Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. DRIF -072/13 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtat t. 073/13: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLIN G : Refererte dokumenterstatil orientering. DRIF -073/13 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 074/13: HELHETLIG VURDE RING AV D EN KOMMUNA LE EIENDOMSFO RVALTNING I FAU SKE KOMMU NE RÅDMAN NENS FORSLAG TIL I NNSTILLING : 1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak d ansvar me or f eiendomsfor valtningen fom 1 januar Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 3. Ordningen e valueres etter 2 år. 4. Prinsippet om kostnadsde kkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse herunder inkludert de kommunale boliger. 5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 neste å rene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtli ge kommunalt eide og innleide boliger. FOR-049/13 VEDTAK Prosjektleder or ienterte. Jørn Stene (FL) for eslo:

8 1. Den fremlagte rapport og delrapporter bely ser på en god måte de utfordr inger kommunen har inne nfor forvaltningen va sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til etterretning. 2. Kommunest yret vedtar derfor at man innenfor nåvære nde personellressurser samler og oppretter, om. f 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for eiendomsfor valtningen. 3. Enheten be nevnes«eiendomsforvaltning». 4. I enheten inngår også boligkontoret med nsvar a for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig orvaltning f av samtlige eide og innleide boliger. 5. Før kommunest yret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekke nde husleie skal innføres for den kommunale eiendomsma sse, inkludert de kommunale boliger, vil kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen n utredning e som belyser hvilke konsekvenserdette kan få for brukere av kulturb ygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke minst hvilke konsekvenser dettenka få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også ysebel hvordan man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med«gratis leie av komm unale bygg til barn og ungdom». 6. Kommunest yret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbe ides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL s forslag. INNSTILLING TIL KOMMUN ESTYRET: 1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak d ansvar me or f eiendomsfor valtningen fom 1 januar Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 3. Ordningen e valueres etter 2 år. 4. Prinsippet om kostnadsde kkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse herunder inkludert de kommunale boliger. 5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr årjennom g de 10 neste å rene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning avsamtlige kommunalt eide og innleide boliger. DRIF -074/13 VEDTAK Prosjektleder or ienterte. Jørn Stene (FL) for eslo:

9 1. Den fremlagte ra pport og delrapporter bel yser på en god måte de utfordringer kommunen har inne nfor forvaltningen va sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til etterretning. 2. Kommunest yret vedtar derfor at man innenfor nåvære nde personellressurser samler og oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunalt enhe med ansvar for eiendomsfor valtningen. 3. Enheten be nevnes«eiendomsforvaltning». 4. I enheten inngår også boligkontoret med nsvar a for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig orvaltning f av samtlige eide og innleide boliger. 5. Før kommunest yret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekke nde husleie sk al innføres for den kommunale eiendomsma sse, inkludert de kommunale boliger, vil kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen n utredning e som belyser hvilke konsekvenserdette kan få for brukere av kulturb ygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke minst hvilke konsekvenser tte de kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale ygg b til barn og ungdom». 6. Kommunest yret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. år gjennom de 10 neste ne. åre Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. Formannska pets innstilling ble vedtatt med 6 stemm er mot 2stemmer avgitt for FL s forslag. INNSTILLING TIL KOMMUN ESTYRET: 1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak d ansvar me or f eiendomsfor valtningen fom 1 januar Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 3. Ordningen e valueres etter 2 år. 4. Prinsippet om kostnadsde kkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse runder he inkludert de kommunale boli ger. 5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 neste å rene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtli ge kommunalt eide og innleide boliger. 075/13: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal væresjonalt på na nivå eller bedrefor alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket.

10 DRIF -075/13 VEDTAK Arnt Pedersen (H) fremmet følgende tilleggsfo rslag: Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder i rapporten. Rådmannens forslag til innstilling blenstemmig e vedtatt. H s forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUN ESTYRET: For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller bedrefor alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder i rapporten. 076/13: REVISJON AV KULT URSTØTTEREGLEMENTET RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 1) «Kulturstøttereglement for Fauske kommune» (vedlegg 4) vedtas. ro dningene iverksettes fra ) Ordningen e valueres etter ett år. DRIF -076/13 VEDTAK Hilde Dybwad (AP) fremmet følgendemforente o forslag: Kulturstøttereg l ement for Fauske kommune (vedlegg 5) vedtas med følgende endringer: 1: Stryke ordene: og privatpersoner. 3: Aktiviteter og samarbeidsprosjekter som er rettet mot og/eller integrerer barn/ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 6: I fjerde setning str ykes: «med unntak av støtteordninger til kor og korp s» Rådmannen pålegges å få tilbakebe talt tilskuddsmidler som det viser deg ikke er benyttet ihht. Regelverket. 9: Første vasnitt beholdes. Nytt forslag videre: De korps, kor, lag og foreninger som tildeles grunntilskud d må dokumenter es at aktiviteten integrerer funksjonshemmede eller har minimum 25 % aktive medlemmer som er under 18 år og/eller funksjonshemmet.

11 Organisasjoner som har til hensikt å ivareta me dlemmenes yrkesmessige ll ere religiøse interesserog/eller mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskludere s fra ordningen. Grunnbeløp Beløp pr. medlem under18 år og/eller funksjonshe mmede Korps, kor, lag og foreninger Under 20 Over 20 medlemmer medlemmer Fauske kommuneyter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke til hovedlaget. Beløpet i tabellen kan endres med basis i de totale årligegninger bevil gitt av kommunestyret. Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 31.s.mar Krav til søknaden: Separa t søknad på eget søknadsskjema Søknaden må ha følge nde vedlegg: Siste årsmelding /Siste regnskap Aktivitetsplan og budsje tt for kommende år Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer som er under 18 år og/eller ha r en funksjonshemming Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr , -. Ny 10: Tilskudd til særskilte kulturtiltak Støtte gis til orga nisasjoner som igan gsetter tiltak/arrangementer som er utenfor de øvrige tilskuddsordningene. Dette kan være: Store arrangementer. Med store arrangementer menes landsdels /landsdekkende eller internasjonale kultur og idrettsarrang ementer. Tiltak/arrangement/prosjekt som har bet ydning for mange andre enn organisasjonens eg ne medlemmer Det forutsettes at arrangøren er en ivillig fr or ganisasjon, har lokal tilkn ytning, og er registrert i Fa uske kommune ogfrivilligregisteret. Det for utsettes også at tiltaket/arrangementet skal finne sted i Fauske kommune i løpet av ett ra søknad år f en innvilges. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket/arrangementet/prosjektet/program, budsjett og finansieringsplan. Det kan gis inntil 25 % av de totale kostnader. Det settes av en egen sum i budsjettet til særskilte kulturtiltak. Utlysning av tilskudd utlyses i pressen. Rådmannens forslag til vedtak med endring er i omforent forslag ble enstemmig vedtatt

12 VEDTAK: 1) Kulturstøttereg l ement for Fauske kommune (vedlegg 5) vedtas med følgende endringer: 1: Stryke ordene: og privatpersoner. 3: Aktiviteter og samarbeidsprosjekter som er rettet mot og/eller integrerer barn/ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 6: I fjerde setning str ykes: «med unntak av støtteordninger til kor og korps» Rådmannen pålegges å få tilbakebe talt tilskuddsmidler som det viser deg ikke er benyttet ihht. Regelverket. 9: Første vasnitt beholdes. Nytt forslag videre: De korps, kor, lag og foreninger som tildeles grun ntilskudd må dokumenteres at aktiviteten integrerer funksjonshemmede eller har minim um 25 % aktive m edlemmer som er under 18 år og/eller funksjonshemmet. Organisasjoner som har til hensikt å ivareta me dlemmenes yrkesmessige ll ere religiøse interesserog/eller mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskludere s fra ordningen. Grunnbeløp Beløp pr. medlem under18 år og/eller funksjonshemmede Korps, kor, lag og foreninger Under 20 Over 20 medlemmer medlemmer Fauske kommuneyter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke til hovedlaget. Beløpet i tabellen kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger itt av g kommunestyret. Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 31. mars. Krav til søknaden: Separa t søknad på eget søknadsskjema Søknaden må ha følge nde vedlegg: Siste årsmelding /Siste regnskap Aktivitetsplan og budsje tt for kommende år Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medle mmer som er under 18 år og/eller har en funksjonshemming Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr , -. Ny 10: Tilskudd til særskilte kulturtiltak

13 Støtte gis til orga nisasjoner som igan gsetter tiltak/arrangementer som ernfor ute de øvrige tilskuddsordningene. Dette kan være: Store arrangementer. Med store arrangementer menes landsdels /landsdekkende eller internasjonale kultur og idrettsarrang ementer. Tiltak/arrangement/prosjekt som har bet ydning for mange andre enn organisasjonens egne medlemmer Det forutsettes at arrangøren er en ivillig fr or ganisasjon, har lokal tilkn ytning, og er registrert i Fa uske kommune ogfrivilligregisteret. Det for utsettes også at tiltaket/arrangementet skal finne sted i Fauske kommune i løpet ett av år fra søknaden innvilges. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket/arrangementet/prosjektet/program, budsjett og finansieringsplan. Det kan gis inntil 25 % av de totale kostnader. Det settes av en egen sum i budsjettet til særskilte kulturtiltak. Utlysning av tilskudd utlyses i pressen. 2) Ordningeneiverksettes fra ) Ordningen e valueres etter ett år.

14

15 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: 13/6658 Arkiv sakid.: 13/1551 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 078/13 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker 13/5211 I 13/ Fylkesmannen i Nordland 13/5941 I 08/ Fauske Frivilligsentral 13/6106 I 13/ Skatt nord 13/6376 X 06/ /6662 X 13/ INNSTILLING : Refererte dokumenter tas til orientering. Tittel RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTILSYN MED BARNEHAGELOVEN - FAUSKE KOMMUNE FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 RAPPORT FRA STEDLIG KONTROLL AV ARBEIDSGIVERKONTROLLFUNKSJONEN I SIRK BARNEVERNSTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT JUNI 2013 BROSJYRE - FAUSKE SYKEHJEM

16

17 Utskrift foretatt Ressurs- og aktivitetssenter PROTOKOLL Styremøte Sted: Møteleder: Fauske Frivilligsentral Kjell Sandvik Tid: Sekretær: Deltakere: Kjell Sandvik Jahn Otto Fiskvik Veronika Ormåsen Tor-Håkon Bjørnli Anne Grethe Lund Britt Andersen Forfall: Jan Normann Nilsen Janne Hatlebrekke Saksliste: Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Økonomi. Sak 7 / 2013 Orientering til nye medlemmer av styret Sak 8 / 2013 Møteplan høsten 2013 Sak 9 / 2013 Rapport til KUD 2012 / Søknad til KUD 2014 Sak 10 / 2013 Ungdomstiltak sommeren 2013 Sak 11 / 2013 Basecamp Salten 2013 Sak 12 / 2013 Eventuelt a.) Representant til SLT b.) Deltakelse i Regionsamlingen 2013 c.) Orientering om kulturstøttereglementet 23. mai 2013 Arnstein Brochs Svein Roger Bådsvik Marit Stemland INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: Hjemmeside: - Side 1 av 4

18 Utskrift foretatt Side 2 av 4 SAK 0: SAKSOPPFØLGING: Saksoppfølging fra tidligere styremøter gjennomført. SAK 00: REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling SAK 00000: ØKONOMI: Økonomisk oversikt per 8. mai 2013 tatt til etterretning. Styret ønsket likevel å bli orientert hvorfor budsjett 2013 som er fremlagt på årsmøtet ikke er det samme som budsjettet som Fauske kommune viser til. Dette kunne daglig leder ikke svare på og lovet ei tilbakemelding sammen med protokollen (se eget notat). Daglig leder orienterte styret om samarbeidsavtalen Frivilligsentralen har inngått med Fauske Skolekorps for KORPSFEST FAUSKE Daglig leder orienterte også om opprettelse av konto i Sparebank1 Nord Norge og om tilskudds brev fra KUD for statstilskudd til Frivilligsentralen for SAK 7 / 2013 ORIENTERING TIL NYE MEDLEMMER AV STYRET Det er utsendt PDF fil med alle styrende dokumenter til styrets medlemmer og varamedlemmer. Det er et sterkt ønske at styrets medlemmer / varamedlemmer blir flinkere til å melde forfall innen fristen som er satt hvis de ikke kan delta i styremøtene. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. SAK 8 / 2013: MØTEPLAN HØSTEN 2013 Daglig leder fremmet følgende forslag til møteplan for høsten 2013: o Styremøter (torsdager) 19. september 14. november 12. desember (Frivillighetsprisen + julebord) o AU møter 5. september 31. oktober 9. desember (mandag) ( ved behov) o Regionmøte - Stjørdal september VEDTAK: Daglig leders forslag til møteplan for høsten 2013 tas til etterretning Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: Hjemmeside:

19 Utskrift foretatt SAK - Side 3 av 4 9 / 2013: RAPPORT TIL KUD 2012 / SØKNAD TIL KUD 2014 Styret er enig i daglig leders vurdering om at rapport 2011 og søknad 2013 legges til grunn for rapport 2012 og søknad Det gjøres endringer i hht vedtatt virksomhetsplan for 2013 og signaler for Rapporten og søknaden skal gjenspeile vår virksomhet for 2012 og våre mål for virksomheten i Budsjettinnspill ferdigstilles før 30. juni som er dato for levering av søknad 2014 og rapport VEDTAK: Daglig leder sammen med styreleder får fullmakt til å utarbeide rapport for 2012 og søknad for 2014 som skal sendes KUD innen Rapport og søknad er basert på innspill fra styrets medlemmer. SAK 10 / 2013: UNGDOMSTILTAK SOMMEREN 2013 Styret fikk en orientering om Aktiv Sommer 2013 for barn og unge i alderen år. Tiltakene er fullfinansiert. Det er så langt gitt tilskudd fra enhet kultur og folkehelsekontoret med til sammen kr ,- Vi venter også svar fra Nordland Fylke på søknad som behandles i april / mai. Søknaden til Sparebank1 Nord Norge fondet er behandlet med negativt utfall. Aktivitetene gjennomføres i ukene 26 og 33. Rockeverksted gjennomføres i helga 9. og 10. august (uke 32) VEDTAK: Styret er fornøyd med arbeidet som gjøres i forhold til barn og unge gjennom tiltaket Aktiv Sommer og tar orienteringen til etterretning. SAK 11 / 2013: BASECAMP SALTEN (BCS) 2013 Basecamp Salten (BCS) 2013 er lagt til Fauske kommune. BCS er et ungdomstilbud til ungdommer i Saltens ni kommuner hvor hver kommune kan delta med 20 ungdommer og minst to voksne (ledere). Vertskapet går på omgang og i år er det Fauske kommune som står som arrangør. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Stig Løvseth (enhetsleder kultur), Bent Sollund (fagleder idrett), Gunn Lisbeth Pedersen (klubbleder) og Arnstein Brochs fra Frivilligsentralen. Arrangementet går helga september og vi planlegger dette i øvre Valnesfjord og håper at dette kan legges til området rundt Valnesfjord Helsesportssenter. Deltakerne kommer til Fauske med egne busser fra sin kommune. Det er lagt opp til en rette aktiviteter. Campen vil foregå i lavvo som kommunene stiller for sine deltakere. Aktiviteten er i stor grad basert på uteaktivitet. Frivilligsentralen har en tilretteleggerfunksjon særlig rettet mot organisasjonene. Sentralen har ikke økonomiansvar for arrangementet. VEDTAK: Styret tar saken til orientering. SAK 12 / 2013: EVENTUELT a) Representant til SLT Therese Eriksen har i flere år representert Fauske Frivilligsentral i arbeidsgruppen for SLT. Hun ønsker nu avløsning. Veronika Ormåsen er forespurt om å gå inn i arbeidsgruppa, men har ønsket å få overvære et møte før hun bestemmer seg. Møtet skulle vært avholdt i april og mai, men begge møtene er blitt utsatt. Nytt møte er berammet til først i juni. Saken utsettes og behandles av AU / styret i september Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: Hjemmeside:

20 Utskrift foretatt Side 4 av 4 b) Deltakelse i regionsamlingen Stjørdal. Daglig leder og en representant (fortrinnsvis styreleder) er invitert til årets regionsamling på Rica Hell hotell i Stjørdal i tiden september. Hvis styreleder ikke kan delta utpeker han sin nestleder eller andre fra styret til å delta på samlingen. Daglig leder og styreleder deltar på årets regionsamling. c) Orientering om kulturstøttereglementet Anne Grethe Lund (vararepresentant til styret i FFVS fra Driftsutvalget) orienterte om arbeidet i driftsutvalget og kommunestyret vedr. nytt kulturstøttereglement. Daglig leder orienterte om at han hadde deltatt i ei arbeidsgruppe ledet av kultursjefen som hadde utarbeidet forslag til reglement. Kulturstøttereglementet skal behandles i Fauske kommunes organer våren Styret var opptatt av at reglementet skulle være inkluderende og ikke ekskluderende for de ulike organisasjonene. Styret tar informasjonen til orientering. KOMMENDE MØTER AU-møter: - torsdag (15:30 17:00) - AU møter kan innkalles på kort varsel ved behov Styremøter: - torsdag ( 18:00 21:00 ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er 14 dager før styremøte. E POST ADRESSER: Frivillighetssentralen Kjell Sandvik: Tor-Håkon Bjørnli: Svein Roger Bådsvik: Marit Stemland: Jahn Otto Fiskvik: Veronika Ormåsen: Jan Normann Nilsen: Britt Andersen: Anne Grethe Lund: Janne Hatlebrekke: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: Hjemmeside:

21

22

23 FAUSKE KOMMUNE UTVIDET MÅNEDSRAPPORT JUNI 2013 BARNEVERNTJENESTEN Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Siste måned: Nye meldinger: Hittil i år: Henlagte meldinger: 0 3 Hittil i år: 8 8 Undersøkelser innledet: 10 2 Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 5 7 Hittil i år: Status pr : Venter på undersøkelse: 4 20 Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: 0 0 Her telles kun èn melding pr. ny sak Dvs. undersøkelser innledes ikke Av disse - sluttført innen frist: Inklusive sendt nemnd Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr : Barn med hjelpetiltak: I hjemmet/hybel Utenfor hjemmet Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: Etter fylte 18 år til 23 år. Ettervernstiltak: 4 Totalt: Tiltaks- og omsorgsplaner pr : Barn/ungdom som skal ha Tiltaksplan: Omsorgsplan: Har plan: Tall i kursiv gjelder for samme periode året før Mangler:

24 Oppfølging av fosterhjem: Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: 26 Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: 9 Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging hittil i år: Fauske kommunes tilsynsansvar: Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: Plassert av andre kommuner: 14 Plassert av Fauske kommune: 11 Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn hittil i år: Lovpålagt tilsyn tilsvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året Kommentarer: Nye meldinger: Antall nye meldinger har så langt i 2013 vært litt under normalt. Undersøkelsesfrister: De fire sakene som pr venter på videre undersøkelser er alle mottatt i juni. De har dermed ikke ventet lenge. Oppstart kan bli noe forsinket pga. ferieavviklingen. Mht. pågående undersøkelser ligger vi pt. ikke an til noen nye fristoversittelser høsten Barn/ungdom med hjelpetiltak: Så langt i 2013 har det totale antallet barn/ungdom med hjelpetiltak i hjemmet/ på hybel gått ytterligere ned til kun 44 i juni Sammenlignbare tall for juni 2012 er 80, og 60 for desember Årsakene til denne utviklingen er sammensatt. Barneverntjenesten har tatt initiativ til å avslutte en del gamle tiltakssaker der det har vært lite aktivitet. Videre er vi nøye med å trekke oss ut av saker der familiene kan få tilstrekkelig hjelp fra andre deler av hjelpeapparatet. Det har også hatt betydning at meldingstilfanget var lavere enn normalt i perioden fra november 2012 tom. mars I tillegg har kun et mindretall av undørsøkelsessakene endt med iverksetting av tiltak siste halvår. Antall barn/ungdom plassert utenfor hjemmet. Det totale antallet plasserte barn har holdt seg stabilt så langt i Vi forventer ingen store endringer her. Vi har jevnlig nyplasseringer, men også plasseringer som opphører. Tiltaksplaner/omsorgsplaner: Mht. tiltaksplaner er vi nå nesten i mål. I løpet av 3. kvartal forventer vi at antall barn uten tiltaksplan er ned mot null. Alle barn under omsorg av Fauske kommune har nå en omsorgsplan.

25 Oppfølging av fosterhjem: Fauske kommune har pt. oppfølgingsansvaret for i alt 35 barn og unge som er plassert i fosterhjem i eller utenfor Fauske kommune. Alle barn har hittil i 2013 fått den oppfølgingen de skal ha. Kommunens tilsynsansvar: Fauske kommune har pt. tilsynsansvar for i alt 25 fosterbarn under 18 år. Alle disse barna har pr en oppnevnt tilsynsfører. 5 av disse barna har fått minst ett tilsynsbesøk for lite siste halvår. Oppsummering: Situasjonen i barneverntjenesten er i all hovedsak tilfredsstillende. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

26 arbeid med mennesker er det viktig å ha høy 'l oppmerksomhet å etikk og verdier. Vår visjon, våre verdier og målsetninger kal prege vårt forhold til pasienter og hvordan vi omgås som ammen skaper vi et godt miljø som gjør oss rustet til å løse ut- Fauske kommune Trygghet og livskvalitet fordringer til det beste for pasienter og ansatte. i f.~ ~ visjon n Fauske Sykehjem Vår Et sykehjem i utvikling der vi skaper trygghet og livskvalitet for pasienter og ansatte gjennom kompetanse og omsorg \~i Frrtk.J.lJÛ:.rntrJ"vU'v 1Ú,. ~tk rrivts 1.41 FAUSKE KOMMU,NE

27 '" :; Alle som bor, besøker og jobber p Kvalitetssikring Kompetanse - rekruttering Helsefremmende arbeidsmilj ø Aktivitet og mestring Våre målsetninger 'em skal Il : oppleve trygghet og trivsel. Engasjement Samhandling Redelighet Respekt Våre verdier = ~=

28 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: 13/1587 Arkiv sakid.: 13/390 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 079/13 Saksbehandler: Stig Løvseth DRIFTSUTVALG FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: ANSKAFFELSE AV NY LØYPEPREPARERINGSMASKIN Vedlegg: Ingen Sammendrag: Fauske IL har gjennom henvendelser og møter bedt om at det utredes kjøp av ny tråkkemaskin i Klungsetmarka. Fauske IL har en plan for finansiering av maskinen og har innhentet tilbud på en aktuell maskin, som vil koste ca. kr. 1,4 mill.-. Dagens maskin i Klungsetmarka kan selges til Valnesfjord IL. Saksopplysninger: Dagens maskin Nåværende løypeprepareringsmaskin er en Kassbohrer Pistenbully 100 og den ble anskaffet i Maskinen eies av Fauske kommune. Maskinen fungerer rimelig bra, men er blitt 7 år og tilfredstiller ikke fullt ut de krav som Klungsetmarka skianlegg krever. Dette også tatt i betraktning at Fauske IL har store ambisjoner vedrørende arrangering av store mesterskap. Da er det viktig at fasiliteter og infrastruktur er på plass. En utskifting av maskinen i Klungsetmarka vil gi Valnesfjord IL en mulighet til å overta dagens maskin i Klungsetmarka. Maskinen til Valnesfjord IL er fra 80-tallet og helt utslitt. Dagens maskin har en leasingkontrakt på 10 år inngått i 2006 med en rest på kr.-. Valnesfjord IL ønsker å overta nåværende maskin i for kr Fauske IL er villig til å betale ut resten av leasingkontrakten på kr Et kommunalt kjøp må følge reglene i forskrifter om offentlige anskaffelser og innkjøpsverdien antas å bli så høy at innkjøpet må kunngjøres i Doffin nasjonalt. Finansiering I dag har Fauske kommune en leasingkontrakt på nåværende maskin hvor kommunen betaler kr pr. måned som utgjør kr ,-pr. år. Ny maskin vil ha en antatt kostnad på ca. kr. 1,6 mill.- inkl. mva.

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2662 I Arkiv sakid.: 11/653 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget 12/1073 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/293 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen. Sak nr.: 049/12 I DRIFTSUTVALG I Dato: 15.02.2012.

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1766 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/438 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 02.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 051/10 I DRIFTSUTVALG 1Dato: 17.1

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16-008/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015 ;1--- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/9558 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/1375 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet Sak nr.: 018/12 I KOMMUNESTYRE TDato: 08.11.2011

Detaljer