REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S"

Transkript

1 REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: kl Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien KRISTIANSAND Ole P. Bruun 4755 HOVDEN Reidar Fuglestad Alvestien KRISTIANSAND Magne Kvaslerud Regevik 4818 FÆRVIK Randi Steinsholt 4755 HOVDEN Anne Ellen Senum 4755 HOVDEN Referat frå: Kjell Pedersen-Rise. Der ikkje anna er notert er alle vedtak samrøystes. Dato: Agenda: 1. Godkjenning av referat frå tidlegare styremøte 2. Referatsaker/orientering 3. Stadfesting av vedtak - deltaking i selskap 4. Stadfesting av vedtak Støtte til idrettsstudium ved den vidaregåande skulen på Hovden 5. Søknad om støtte Nyetablering av forretning 6. Søknad om støtte Nyetablering i Hovdetun 7. Søknad om støtte 8. Søknad om støtte 9. Søknad om støtte Hovden sportsklubb 10. Søknad om redusert husleige 11. Søknad om ansvarleg lån 12. Organisering og oppgavefordeling mellom BHV og kommunen 1

2 SAK 01. GODKJENNING AV REFERAT Det hadde ikkje kome forslag til endringar i referatet, som var sendt ut i forkant av møtet. : Styret godkjende referatet frå møte 18/ , og skreiv under på dette. SAK 02. REFERATSAKER/ORIENTERING A. Bykle2020 kommuneplan Høyringsfristen for kommuneplanen gjekk ut , men fylkeskommunen og Fylkesmannen har bede om utsett frist, og har fått frist til for å kome med innspel. Det har kome inn rundt 30 høyringsuttaler. Høyringsuttalene vert no planfagleg handsama, og det er lagt opp til 2. gongs handsaming i kommunestyret B. Miljøsertifisering Arbeidet med miljøsertifiseringa har ikkje hatt nokon god prosess. Fleire av bedriftene har signalisert at dei er misfornøgde med korleis prosjektet er gjennomført. BHV har meldt dette tilbake til Stiftelsen Miljøfyrtårn. BHV er ikkje sertifisert enno. I gjennomgang med sertifisør blei det peika på nokre område som må utbetrast før verksemda kan bli sertifisert. D. DDA Det er prekvalifisert 4 tilbyderar til innkjøpet som nå skal gjennomførast. I tillegg til investeringar på fleire titals millionar, vil det ligge årlege kontamtstraumar på mill i innkjøpet. Alle tilbyderane har bedt om forlenging av frist for levering av første tilbud. Det er dermed fare for at vi ikkje klarer å halde opprinneleg framdriftsplan for innkjøpet. Høykom har bedt om at prosjektet søker å bli valgt ut til ein stor europeisk konferanse om breibandsutbygging. Prosjektet skal presenterast på den nasjonale e-forvaltningskonferansen i mars og på EBL sin nasjonale konferanse om breiband i same mnd. F. Prosjekt VA- Hovden Sør Første anbod for anleggsarbeid vert lyst ut i veke 13. Det er meldt oppstart for fire nye hyttefelt med til saman om lag 160 nye fritidseigedommar i Hovden Sør. G. Kurs i økonomistyring for verksemder i kommunen Kurset hadde god oppslutning, med 29 deltakarar. Gunnar A. Dahl hadde ein grundig og god gjennomgang av mykje relevant stoff. Deltakarane hadde svært ulik bakgrunn, og det er vanskelig å lage eit opplegg som er like relevant for alle. Me har likevel inntrykk av at dei fleste synest kurset var nyttig. Me nytta samstundes anledninga til å oppmode næringa om å kome med innspel om andre kompetansehevingstiltak som kan vere aktuelle. Det har kome ønske om kurs innafor plan- og bygningslova/ ansvarsrett, og me vil jobbe vidare med dette. 2

3 J. Reiseliv/Helse/Idrett P.g.av sjukdom og avlysing av planlagde møter, har ikkje vore særleg framdrift i prosjektutviklinga. Det er sett opp ny møtedato og prosjektet blir presentert som eitt mogleg prosjekt innanfor Innovativ Fjellturisme, dersom Hovden skal delta vidare i det prosjektet. Fylkeskommunen og HIA er klare til å delta i eit utviklingsprosjekt innanfor dette temaet. K. Hovdetun Prosjektet er i rute, og innvendig arbeid i byggetrinn 2 vert no sett i gong for fullt. Før påske vil me avertere ledige lokaler i Hovdetun for å få kontakt med potensielle leigetakarar til ledige lokaler. Ein skal ikkje ekskludere nokon frå å etablere seg, men ønskjer å prioritere nye verksemder som kompletterer og styrker dei forretningstilboda som er her frå før. Tildeling av lokaler vil skje i løpet av april/ mai. L. SMB-prosjekt Setesdal regionråd For tredje gong er det sett i gong prosjekt i regi av Setesdal regionråd med tanke på kompetanseheving i små og mellomstore bedrifter i Setesdal. Evje Utvikling har prosjektleiinga, og BHV deltar i styringsgruppa. Prosjektet har eit budsjett på kr ,-. Det har vore informasjonsmøter for næringa i alle kommunane i Setesdal. I Bykle møtte seks bedrifter på informasjonsmøtet, og tre av dei søkte om deltaking. Totalt søkte 14 bedrifter om deltaking, og det er beslutta at ni av dei kjem med. Frå Bykle får Hovden Aktiv (kr ,-) og Eminent Hovdestøylen Hotell (kr ,-) delta i prosjektet. M. Innovativ Fjellturisme Vi har motteke kopi av søknad frå Innovativ Fjellturisme til Aust-Agder fylkeskommune om støtte på kr for Bykle og Hovden Vekst AS har to gonger tidlegare støtta prosjektet Innovativ Fjellturisme. Det blei gitt kr i støtte for 2004/05. Setesdal Regionsråd støtta då med ein tilsvarande sum, og fylkeskommunen løyvde kr For 2006 støtta Bykle og Hovden Vekst AS prosjektet med kr Fylkeskommunen løyvde då kr Innovasjon Norge Agder har gitt tilsagn om kr i støtte til prosjektet for Det skal vere eit informasjonsmøte for reiselivsnæringa på Hovden Fylkeskommunen kjem ikkje til å handsame søknaden før etter dette møtet. Saka kjem truleg opp i fylkesutvalet i starten av april. N. Badstogviki skytebanar Hovden Jakt & Friluft har sagt opp leigeavtalen for skytesenteret. BHV har vore i kontakt med nye interessentar, men har førebels ikkje inngått nokon ny avtale. O. Økonomi Fleire bilag har kome inn seint. Årsrekneskapen vil derfor ikkje vere klar før neste møte i mai. 3

4 SAK 03. STADFESTING AV VEDTAK DELTAKING I SELSKAP Unnateke offentlegheit. Styret stadfesta vedtaket. SAK 04. STADFESTING AV VEDTAK STØTTE TIL IDRETTSSTUDIUM VED HOVDEN VIDAREGÅANDE SKULE I samband med handsaming av saka om støtte til oppstart av ei ny klasse i idrett ved den vidaregåande skulen på Hovden til hausten, blei saka avgjort etter at forslag blei sendt ut per e-post og eit fleirtal av styremedlemene hadde gitt tilbakemelding. Styret stadfesta følgande vedtak: Bykle & Hovden Vekst AS løyver kr til opptak og gjennomføring for ei ny klasse i årsstudium idrett ved den vidaregåande skulen på Hovden. Midlane skal dekke HIA sine ekstrakostnader for studieåret 2007/08. Vidare blir det garantert for ein tilsvarande sum, som ein forventar at blir dekka av Aust-Agder fylkeskommune. Bykle og Hovden Vekst AS tek også sin del av det økonomiske ansvaret for at studentane får fullføre studiet, avgrensa til det som er skissert i gjeldande avtale. Ein forventar at HIA arbeider vidare med etableringar på Hovden, og at det blir arbeidd med løysingar som er meir uavhengige av økonomisk støtte. SAK 05. SØKNAD OM STØTTE NYETABLERING AV FORRETNING Aperitiv Mote AS er eit nyetablert aksjeselskap der Ingrid Helle og Ellen Robsahm har gått inn med aksjekapital. Dei opna forretning i Hovdetun med sal av klede for dame, herre og barn, og vil etterkvart utvide med kosmetikk, bijouteri og sko. Ellen Robsahm skal vere dagleg leiar og innehavar av forretninga. Dei søker om å få dekt kostnader til innreiing og utstyr i samband med opning av den nye butikken. Styret i Bykle og Hovden Vekst AS ønskjer nyetableringa velkomen, og vil gi verksemda eit etableringstilskott på kr ,-. Når det gjeld investeringane som vert søkt dekt, fell dette utanfor det som normalt vert støtta av BHV. Ein kan vurdere å gi støtte til marknadsføring som ei særskilt sak. SAK 06. SØKNAD OM STØTTE NYETABLERING I HOVDETUN Gyri Bjåen vil opne kaffibar med noko attåt i Hovdetun. I tillegg til kaffidrikkar, kaker og mat vil ho legge vekt på kultur- og tradisjonsformidling innan ulike brukskunst- og designprodukt. Ho vil skape ein trivelig møteplass for lokalbefolkninga og for turistar. Det er positivt at ei ung, lokal kvinne flyttar heim att for å starte for seg sjølv. Ho har fått støtte til etableringa gjennom prosjektet ArtStart i regi av Innovasjon Norge og Aust-Agder Fylkeskommune. 4

5 Styret gjev Gyri Bjåen eit tilskott til etableringa på kr ,-. Tilskottet bygger på eit kostnadsoverslag på kr ,- og utgjer 24,6 %. Dersom kostnadene vert mindre, blir tilskottet tilsvarande redusert. Utbetaling skjer i samsvar med utbetalingsreglement. I samband med leige av lokaler i Hovdetun får Gyri Bjåen fritak for depositum det første driftsåret. SAK 07. SØKNAD OM STØTTE Unnateke offentlegheit. Styret treng meir informasjon/ dokumentasjon før dei vil ta stilling til søknaden. SAK 08. SØKNAD OM STØTTE Unnateke offentlegheit. SAK 09. SØKNAD OM STØTTE HOVDEN SPORTSKLUBB Hovden Sportsklubb har retta forespørsel til næringa på Hovden om støtte til verksemda i klubben. Denne søknaden har dei også sendt til BHV. Styret meiner sportsklubben gjer ein god og viktig jobb, men klubben mottek allereie støtte frå Bykle kommune, og generell støtte til lag og organisasjonar ligg utanfor BHV sitt virkeområde. SAK 10. SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIGE Bykle og Hovden Vekst AS gir på nåverande tidspunkt avslag på søknaden om redusert husleige. Selskapet vil gjennomføre ei generell vurdering av husleigesatsane. Desse skal vurderast i forhold til markedsprisar i Bykle. SAK 11. SØKNAD OM ANSVARLEG LÅN Hovden Booking AS søker eigarane om å gå inn med til saman kr i ansvarleg lån. For BHV utgjer dette kr Etter at det blei tilsett dagleg leiar, er det teke i bruk nytt bookingsystem og bruka mykje tid på etablering av avtalar med ulike verksemder i kommunen. Det er førebels små inntekter. Då BHV gjekk inn med 51% eigarskap i dette selskapet, blei det opplyst at erfaringane frå Geilo tyda på at eigarane måtte vere villige til å bruke 1,5 2 mill før ein kunne rekne med at drifta kunne gå i balanse. For å få mange til å 5

6 legge inn volum, har Hovden Booking prisa seg relativt lågt. Selskapet er oppteken av å bygge opp tillit og tiltru til arbeidet som blir gjort. Bykle og Hovden Vekst AS yter eit ansvarleg lån, stort kr til Hovden Booking AS. Lånet vil, saman tilsvarande lån frå dei andre eigarane, stå tilbake for all anna gjeld i selskapet. Det skal ikkje betalast renter på lånet, før selskapet driv med overskott. Etter tre år skal det etablerast ein eigen nedbetalingsplan for lånet. SAK 12. ORGANISERING OG OPPGAVEFORDELING MELLOM BHV OG KOMMUNEN Unnateke offentlegheit, saka vert sendt kommunen for vidare handsaming. 6

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 16.11.2007 Stad: Bykle Hotell Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole P. Bruun Reidar Fuglestad

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer