Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 8. september 2014 kl Til: Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Organisasjonens adresse: Nydalensveien 37, 0484 Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Espen Haugen Telefonnummer: E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Nei Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Rapport/Beretning fra revisor Revisors beretning 2013.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= f01ef2d6&siml= f01ef2d6 1/3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: I vedlagt søknad. Redegjørelse for søknad (vedlegg) Søknad - VT 2014.pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: De siste årene har SBIO gått i underskudd, samtidig som vi har halvert egenkapitalen fra 2011 til Mye av denne nedgangen kommer på grunn av feil i regnskapet i 2011, samtidig som noe har gått til investeringer i nytt studentsamfunn og økt studentaktivitet. Noe kom også på grunn av avsetning til tap på fordringer for BI Studentenes Bemmanningsbyrå (BIBB) og Studentenes Hus Nydalen (SHNAS) som begge er lagt ned. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Regnskap 2013 Se vedlegg "SBIO Resultatregnskap 2013" og Orientering om resultatregnskap og balanse for 2013 under "øvrige vedlegg". Regnskap 2013 SBIO Resultatregnskap 2013.pdf Budsjett 2014 Salgsinntekter har nå kommet opp i rundt 80 % av budsjettert inntekt, men det forventes ikke at vi går over det som er budsjettert i løpet av det siste kvartalet. Når det gjelder kontoen "medlemskontigent" har vi nådd 40 % av budsjetterte inntekter. Dette er imidlertid ikke bekymringsverdig, da det er størst rekruttering blant utvalg på høstsemesteret. Vi forventer å nå budsjettert inntekt innen nyttår. På posten "sponsorinntekter" har vi nådd 70 % av budsjettert inntekt, men her har allerede SBIOs hovedsponsor betalt inn for høstsemesteret allerede. I løpet av høsten vil det nok komme inn noe mer på denne posten, men vi tror ikke vi vil nå det budsjetterte målet. Ser vi på kostnadssiden er vi på budsjett på alle poster, med unntak av lønnskostnadene som blir noe høyere fordi vår administrasjonssekretær har gått tilbake til 100 % stilling (fra 80 %), etter å ha vært sykmeldt. Vi forventer at kostnadene blir som budsjettert, og at vi i tillegg må bruke et eventuelt og lite overskudd til å kreditere tapte fordringer fra Budsjett 2014 SBIO Budsjett 2015.xlsx https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= f01ef2d6&siml= f01ef2d6 2/3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Budsjett 2015 I søknad, budsjett og noter (se "budsjett 2015" og "øvrige vedlegg"). Budsjett 2015 SBIO Budsjett 2015.xlsx Årsberetning fra foregående år Sakspapirer GF høst 2013.pdf Øvrige vedlegg Noter til budsjettet for 2015 og Orientering om resultatregnskap og balanse for 2013.docx 6 vedlegg Noter til budsjettet for 2015 og Orientering om resultatregnskap og balanse for 2013.docx 15K S?knad - VT 2014.pdf 2818K Sakspapirer GF h?st 2013.pdf 18357K SBIO Resultatregnskap 2013.pdf 226K SBIO Budsjett 2015.xlsx 41K Revisors beretning 2013.pdf 236K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= f01ef2d6&siml= f01ef2d6 3/3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Overordnet budsjett 2015 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Driftsinntekter og driftskostnader Noter Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Resultat 2013 Resultat 2012 Salgsinntekter Medlemskontigent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd NUs inntekter (50%) Årsoverskudd eksklusiv NUs inntekter

24 Noter til budsjettet for Økningen i salgsinntekter kommer av salg av seilbåtene Aquila II og Aquila III. 2. Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner er forventet å gå ned i 2015 fordi den mangeårige samarbeidspartneren til Næringslivsutvalget trekker seg ut, og det er ikke ventet at man får på plass en lignende avtale. 3. Det er forventet at SBIO får den samme summen med økonomisk støtte fra BI i 2015 som i Billettsalget fra Fadderullan og BI-revyen er ikke inkludert i dette budsjettet, da dette ikke blir godkjent før våren Denne økningen I inntekter kommer på bakgrunn av samarbeidsavtalen med SBIOs leverandøren av regnskapssystem, noe som gir oss en indirekte inntekt ved å kunne bruke regnskapssystemet. 6. Økningen her kommer i økte arbeidstimer for administrasjonssekretæren til SBIO, som har gått fra 80 % til 100 % stilling. 7. Med salg av Aquila II og Aquila III vil den resterende verdien av båtene bli avskrevet under denne perioden, i tillegg til avskrivninger av varelager. 8. Økningen kommer av økt antall utvalg som fører til høyere kostnader for SBIO. I tillegg til dette er det en betydelig økning i kostnadene med tanke på avsetning til krediteringer for perioden , etter anbefaling fra revisor. 9. Det fordeles 50 % til linjeforeninger fra NU sine årlige inntekter. Av disse blir 25 % fordelt per hode mens 25 % blir fordelt utfra antall kull ved linjen. Resterende 50 % av NU sine inntekter budsjetteres som en generell søkepott for linjer og interesseutvalg. 10. Budsjettet for 2015 legges frem for generalforsamlingen i SBIO den for vedtak. Det tas forbehold om endringer. Øvrige noter: - (Salgsinntekter og varekostnad) Det budsjetterte beløpet virker lavere enn det forrige resultatet, fordi dette budsjettet ikke tar hensyn til «viderefakturering» til bedrifter i henhold til avtalen mellom Næringslivsutvalget og selskapers bedriftspresentasjoner. - Budsjettet inneholder ikke budsjettetene til prosjektene eller linjeforeningen, kun driften av SBIO. Orientering om resultatregnskap og balanse for 2013 Årsresultatet I 2013 ble NOK. Reduksjonen i egenkapitalen er et resultat av mål satt av økonomiansvarlig i 2012 om å rette opp i tidligere fordringer for å rydde opp i tidligere økonomisk rot og for å få et mer korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i SBIO.

25 Studentforeningen inntekter har gått ned i Dette er blant annet på grunn av lavere sponsorinntekter til utvalg. Dette har ført til at det har måttet bli gitt ut mer økonomisk støtte fra SBIO for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Færre bedriftspresentasjoner og mindre støtte fra BI har også vært en viktig faktor for at inntektene har gått ned har for øvrig gått etter budsjettet. Samtidig har det blitt brukt noe mer økonomiske midler for å investere i opplæring av ledere og markedsansvarlige i SBIOs prosjekter, utvalg, linjeforeninger og stabsfunksjoner. Det at kostnadene har vært høyere enn forventet skyldes imidlertid en feil fra tidligere år. Blant annet ble en sum på ,58 kroner bokført som tap i 2013, som kom av tapte fordringer i perioden Med disse korrigeringene vil man få et mye klarere overblikk over den økonomiske situasjonen i SBIO. SBIO har for øvrig en god økonomi med stabile inntektskilder og god likviditet for dagens drift, men en ytterligere utvikling vil kreve mer økonomiske ressurser. Sukrit Friestad Økonomiansvarlig SBIO

26 Resultatregnskap SBIO Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Medlemskontingent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til egenkapital Sum overføringer SBIO Side 1

27 Balanse SBIO Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Seilbåt Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler SBIO Side 2

28 Balanse SBIO Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i SBIO Veronica Kristensen Styrets leder Erlend Bjella Sæther Studentrepresentant Ida Gravdal Haldorsen Eksternrepresentant Marius Eriksen BI - representant Tor Gundersen Eksternrepresentant Thomas Skovli Studentrepresentant Therese Nesseth Tørlen Studentrepresentant SBIO Side 3

29 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter ikke linjeforeningen da disse avlegger egne regnskap. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. f) Skatt SBIO er en ikke skattepliktig organisasjon. Note 2 Anleggsmidler Type anleggsmiddel Fast eiendom Båt Inventar mm Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Fast eiendom består av hytte for utleie og avskrives ikke regnskapsmessig. Seilbåt avskrives lineært over 10 år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært over tre år.

30 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2013 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Kostnader intern ledelse Sum Note 4 Ytelser/godtgjørelser til leder, styret og revisor I posten andre driftskostnader inngår blant annet ytelser som følger: Personer Leder 0 0 Styre Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap SBIO har følgende investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap: Selskap Eierandel Kostpris Studconsult AS 34 % Studentavisen Inside AS 100 % Note 6 Langsiktige fordringer Fordringer med forfall > 1 år Fordringene består av følgende: Lån til Studentavisen Inside AS Note 7 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Delkrederavsetning Bokført verdi kundefordringer

31 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2013 Note 8 Aksje- og pengemarkedsfond Markedsverdi Markedsverdi Pengemarkedsfond Sum Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Bevilget til linjeforeninger Egenkapital Note 11 Mottatt støtte SBIO har mottatt kr i støtte fra Handelshøyskolen BI for regnskapsåret Videre er det mottatt støtte fra Kulturstyret og Velferdstinget. Note 12 Andre driftskostnader De vesentligste kontoene vedrørende andre driftskostander: Konto Trykkerikostnader Andre driftkostnader Lyd og Lys Honorar Artist Markedsføring Div arrangement Studenttur Støtte utvalg arrangement Annenkostnad, uten dokumentasjon Båtleie charterbåter

32 Balanse - spesifisert SBIO Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , , BI-hulen , ,00 Seilbåt , , Seilbåter , , Avskrivning Seilbåter , ,00 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 218, , Inventar , , Avskrivning Inventar , , EDB-utstyr , , Avskrivning Kontorutstyr , ,28 Sum varige driftsmidler , ,72 Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer , , Aksjer Inside AS , , Aksjer StudConsult AS , ,00 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0, , Lån (Kim Sandvik) 0, ,00 Langsiktige fordringer , , Lån til Inside AS , ,00 Sum finansielle anleggsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,72 SBIO Side 1

33 Balanse - spesifisert SBIO Fordringer Kundefordringer , , Kundefordringer , , Avsetning tap på kundefordringer , ,00 Andre kortsiktige fordringer , , Depositum , , Forskudd lønn ,00 0, Andre kortsiktige fordringer 0, , Andre depositum -200,00 0, Forskuddsbetalt forsikring 0, , Forskuddsbetalte båtplasser , , Andre forskuddsbetalte kostnader 0, ,54 Sum fordringer , ,43 Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond , , Sparebank 1 pengemarkedsfond , ,60 Sum investeringer , ,60 Bankinnskudd, kontanter o.l , , Uidentifiserte banktransaksjoner , , Drift , , INSA 14,21 14, ATP (sperret for uttak) 3 000, , Fadderullan.no 0, , Bank 0, , sk.tr Sparebank , , BULL , , Bill.kto , , Hytte 0, , SA 12,00 12,00 Sum omløpsmidler , ,05 Sum eiendeler , ,77 SBIO Side 2

34 Balanse - spesifisert SBIO Egenkapital og gjeld Egenkapital , , Annen egenkapital , , Annen egenkapital , ,59 Sum egenkapital , ,05 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ,00 0, Leverandører interim ,00 0,00 Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld , , Uavklarte debetposter leverandører 0, ,00 Skyldig offentlige avgifter , , Forskuddstrekk , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skyldig arbeidsgiveravgift , ,54 Annen kortsiktig gjeld 0, , Refusjon gjeld 0, , Skyldig lønn 0, ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,72 Sum gjeld , ,72 Sum egenkapital og gjeld , ,77 SBIO Side 3

35 Resultatregnskap - spesifikasjon SBIO Salgsinntekt 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig , , Salgsinntekt kontant, avgiftspliktig 0, , Viderefakt m mva , , Salgsinntekt, avgiftsfri , , Egenandel , , Diverse inntekter (intern overf. fra tid , , Viderefakturering , , , ,79 Medlemskontingent 3104 Medlemskontigent , , , ,00 Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner 3001 Bedriftspresentasjon Karrieredagen, avgi 0, , Stands, avgiftspliktig , , Bedriftspresentasjoner, avgiftspliktig , , Sponsorinntekt med mva , , bedriftspresentasjoner, avgiftsfritt , , Sponsorinntekt uten mva , , , ,85 Mottatt støtte 3201 Støtte 0, , Støtte fra skolen , , Støtte fra velferdstinget , , , ,06 Billettinntekter 3006 Billettintekter, avgiftspliktig ,00 0, Billettinntekter, avgiftsfri , , Billettinntekter 0, , , ,45 Annen driftsinntekt 3595 Andre inntekter 0, , Hytteleie , , Leie bokskap ,00 0, Annen driftsrelatert inntekt m/mva , , Annen driftsrelatert inntekt u/mva ,00 0, , ,28 Varekostnad 4014 Mineralvann 2 284,80 0, Varekjøp innførselmoms 0,00 186,49 SBIO Side 1

36 Resultatregnskap - spesifikasjon SBIO Viderefakturering , , , ,42 Lønnskostnad 5001 Refusjon semesteravgift , , Arbeidsgiveravgift , , Naturalia til ansatte 0, , Annen refusjon , , Årlige aktiviteter MØSS 7 213,25 0, Gave til ansatte, ikke fradragsberettige 0,00 367, Mat, bevertning , , Bevertning intern , , Sosiale kostnader , , , ,53 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6001 Avskrivning seilbåt , , Avskrivning på inventar , , , ,00 Annen driftskostnad 5991 Generalforsamling 8 002,80 0, Persontransport 0, , Frakt og transport 1 000, , Elektrisitet , , Gass 525,23 790, Fyringsolje 0, , Ved ,05 0, Leie lokale m/mva 0, , Leie lokale u/mva , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys, varme 0,00 806, Oppussing Hytte 0, , Diverse kostnader hytte 3 499, , Renhold , , Annen kostnad lokaler 0, , Sikkerhet , , Leie av lyd og lys ,50 750, Leie kontormaskiner , , Leie av bankterminal , , Leie datasystemer 4 110, , Leie andre kontormaskiner 0, , Andre utgifter kopimaskiner , , Leie transportmidler , , Innkjøp av div. driftsmsteriell 3 887, , Rekvisita , , Annen leiekostnad , , Trykkerikostnader , , Utstyr BI Atlethics 0,00 67,00 SBIO Side 2

37 Resultatregnskap - spesifikasjon SBIO Inventar , , Driftsmateriale , , Andre driftkostnader , , kopiering 270,27 126, Arbeidsklær og verneutstyr 480, , Annet driftsmateriale 4 737,89 0, Reperasjon og vedlikehold bygninger 0, , Foredragsholdere 0, , Reparasjon og vedlikehold utstyr , , Lyd og lys , , Reperasjon og vedlikehold annet 6 164,17 0, Honorar revisjon , , Honorar Artist , , Honorar regnskap 8 150, , Honorar Vakter ,50 0, Honorar konsulent ,50 0, Dommerhonorar , , Honorar for økonomisk og juridisk bistan ,32 0, Annen fremmed tjeneste , , Kontorrekvisita 5 256, , Data/EDB kostnad , , Domenenavn 6 329, , Kopieringskostnader 150,00 0, Canon Printing , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 0, , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Telefon 866, , Mobiltelefon , , Porto , , Drivstoff bil 3 703, , Kommunale utgifter 1 495, , Vedlikehold bil 97,30 0, dugnad , , Bilkostnader, bruk av privat bil i nærin 0, , Annen kostnad transportmidler , , Bilgodtgjørelse ,90 0, Reisekostnad , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Leie hotellrom , , Billettbånd ,28 0, Tono-vederlag 3 210,00 0, Markedsføring , , Markedsføring, klær , , Programblad , , Div arrangement , , Studenttur ,00 0, Mat/transport personale 281,00 646, Rekrutteringsdagen 0, , Ekstraordinær støtte 0, , Støtte utvalg arrangement , ,15 SBIO Side 3

38 Resultatregnskap - spesifikasjon SBIO Representasjon, fradragsberettiget 0, , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , Kontingent, fradragsberettiget 9 400, , Kontingent, ikke fradragsberettiget , , Gave, fradragsberettiget 4 031,60 639, Arrangement Børsgruppen 4 236, , Gave, ikke fradragsberettiget , , Forsikringspremie , , Kostnad ved egne aksjer 0,00 500, Øreavrunding 1,85 0, Bank og kortgebyr , , Annen kostnad, fradragsberettiget -40, , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 5 101, , Annen Kostnad, uten dokumentasjon , , Ørediff 4,20-1, Konstanterte tap på fordringer , , Endring i avsetning tap på fordringer ,00 0, Båtleie charterbåter , , Leiekostnad arrangement 9 216,00 0, , ,53 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt 65,00-716, Valutagevinst (agio) 0,00 135,89 65,00-580,31 Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 8070 Annen finansinntekt , , , ,67 Annen rentekostnad 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 0, ,00 0, ,00 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 0, , Valutatap (disagio) 1 181,44 795, Annen finanskostnad 9 741, , , ,96 Avsatt til egenkapital 8910 Årets resultat , , , ,03 SBIO Side 4

39 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient SBIO Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Nettet fordeling , Annen egenkapital 1574 Fordeligsnøkkelen T avskrivninger , Avskrivning Seilbåter 6017 Avskrivning på inventar T avskrivninger , Avskrivning på inventar 1181 Avskrivning Inventar T avskrivninger , Avskrivning på inventar 1286 Avskrivning Kontorutstyr T Verdiendring Sparebank 1 pengemarkedsfond 7 518, Sparebank 1 pengemarkedsfond 8070 Annen finansinntekt T Nettet MVA 118, Oppgjørskonto merverdiavgift 2711 Inngående forholdsmessing mva 11% T Avsetning tap Kundefordringer , Endring i avsetning tap på fordringer 1580 Avsetning tap på kundefordringer Disponeringer D SBIO , Annen egenkapital 8910 Årets resultat Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss Veronica Kristensen Maestro Årsoppgjør SBIO Side 1

40

41

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer