Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Løren Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Løren Borettslag avholdes tirsdag 8. april 2014 kl. 19:00 i Hasle Løren Klubbhus. 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder B. Opptak av navnefortegnelse C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A. Årsberetning og regnskap for 2013 B. Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A. Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra Statens Vegvesen om avståelse av grunn til ombygging av Dag Hammarskjølds vei Gnr.124 Bnr. 145 i Oslo Kommune B. Forslag fra Styret om utnyttelsen av areal/snuplass i Spireaveien 19 C. Forslag fra Styret om ny vedtekt om hageparseller 4.4 og 4.5 D. Forslag fra Qing Tollefsen om eksklusiv bruksrett av fellesareal E. Forslag om endring av husordensreglene punkt 10 b Lover og regler for utbygging. F. Forslag fra Styret om endringer i søknad om utbygging. G. Forslag fra Øyvind Gunnar Hoen om reduksjon av antallet styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A. Valg av styreleder for 1 år B. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C. Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D. Valg av valgkomité for 1 år E. Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Løren Borettslag Carl Aa. Stephanson /s/ Steinar L'Abée-Lund /s/ Torstein Austigard /s/ Svein Erik S Oseid /s/ Gørild Skille /s/

3 3 Løren Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Carl Aasmunn Stephanson Lindebergåsen 1 B Nestleder Steinar L'abee-Lund Spireaveien 11 D Styremedlem Torstein Austigard Liljeveien 18 B Styremedlem Svein Erik S Oseid Spireaveien 11 E Styremedlem Gørild Skille Ribstonveien 27 C Varamedlemmer til styret Varamedlem Vidar Amundsen Spireaveien 7 D Varamedlem Anne-Marit Berg Spireaveien 15 C Varamedlem Håkon Røed Liljeveien 25 D Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Steinar L'abee-Lund Spireaveien 11 D Varadelegert Torstein Austigard Liljeveien 18 B Valgkomiteen Trond Hasund Øyvind Gunnar Hoen Hege Lilleng Spireaveien 13 F Ribstonveien 25 B Spireaveien 7 F Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 55 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 9 Bjerke i Oslo kommune. Adresse: Liljeveien 25 A-F og Liljeveien 18 A-D Ribstonveien 25 A-D og 27 A-G Spireaveien 7 A-G og 11 A-E, 13 A-G, 15 A-E, 17 A-E og 19 A-E Gårds- og bruksnummer: Gnr 124/B.nr 145: Spireaveien 19 Gnr. 84/B.nr. 190: Resten av borettslaget Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger

4 4 Løren Borettslag arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av utfakturering til beboerne i-fm. rehabiliteringen. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak rehabiliteringen. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til løpende drift og vedlikehold.

5 5 Løren Borettslag Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 er uendret. Lån Borettslaget har lån i Eika Boligkreditt, lånenummer Dette er et annuitetslån med månedlige forfall til 3,85 % rente og forventes nedbetalt For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Fra økte forretningsførerhonoraret til kr eller kr 1066 pr. leilighet pr. år. Dette tilsvarer en økning på 3,5 %. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Oslo, Styret i Løren Borettslag Carl Aa. Stephanson /s/ Steinar L'Abée-Lund /s/ Torstein Austigard /s/ Svein Erik S Oseid /s/ Gørild Skille /s/

6 6 Løren Borettslag Til generalforsamlingen i Løren Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Løren Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Løren Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

7 7 Løren Borettslag Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 28. februar 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

8 8 Løren Borettslag 364 LØREN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res. regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

9 9 Løren Borettslag LØREN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

10 10 Løren Borettslag LØREN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 55 * Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

11 11 Løren Borettslag Oslo, Styret i Løren Borettslag Carl Aa.Stephanson /s/ Steinar L'Abée-Lund /s/ Torstein Austigard /s/ Svein Erik S Oseid /s/ Gørild Skille /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Diverse Leietillegg for påbygg Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ekstra utfakturert vedr dører/vinduer SUM ANDRE INNTEKTER

12 12 Løren Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Bygghuset AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Fasade- og takarbeid: Bygghuset AS, Prosjekt- og byggeledelse Alliero AS, hovedentreprenør SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM ORDINÆR DRIFT OG VEDLIKEHOLD TOTALT DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

13 13 Løren Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Leiekostnader Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -140 Kopieringsmateriell -270 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer Andre kontorkostnader Porto Reisekostnader -338 Bank- og kortgebyr -647 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Eika Boligkreditt AS, renter lån Eika Boligkreditt AS, etablerings- og termingebyr Renter på leverandørgjeld -93 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.84/bnr.190 og gnr.124/bnr.145 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

14 14 Løren Borettslag NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Miljøskap Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85 %, løpetid 20 år. Lånet er avdragsfritt frem til Innvilget låneramme pålydende kr Delutbetalt Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

15 15 Løren Borettslag AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har et lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr. Lån EIKA Første avdrag 30/ Endring i felleskostnader fra 01/ , 102, 103, 104, 105, , 108, 109, 110, 111, , 114, 115, 116, 117, , 120, 121, 122, 123, , 126, 127, 128, 129, , 132, 133, 134, 135, , 138, 139, 140, 141, , 144, 145, 146, 147, , 150, 151, 152, 153, NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Garanti utbygging Feilføring SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16 16 Løren Borettslag NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

17 17 Løren Borettslag Forslag til generalforsamlingen A. Forslag fra Statens Vegvesen om avståelse av grunn til ombygging av Dag Hammarskjølds vei Gnr.124 Bnr. 145 i Oslo Kommune Staten vegvesen skal bygge om Dag Hammarskjølds vei til lokalvei bestående av kjørefelt med midtdeler, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau. Spireaveien vil åpnes mot Dag Hammarskjølds vei og det skal settes opp støyskjermer med planlagt byggestart våren Av borettslagets eiendom er det behov for Statens Vegvesen å erverve ca. 22 kvadratmeter permanent (gult på tegningen) og vegvesenet trenger et midlertidig anleggsbelte på eiendommen beregnet til ca. 132 kvadratmeter (grønt på tegningen). Det skal settes opp støyskjerm langs eiendommen. Når det gjelder avståelse av fast eiendom følger det av borettslagslovens 8-9 nr.3 at det må foreligge samtykke fra borettslagets generalforsamling med minst to tredjedels flertall av avgitte stemmer. Staten Vegvesen ber om at generalforsamlingen a) gir styret fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statens Vegvesen og/eller b) gir styret fullmakt til å inngå avtale om tiltredelse som gir vegvesenet anledning til å tiltre grunnen, men slik at erstatningen blir å fastsette ved avtaleskjønn dersom partene ikke blir enige om erstatningen i minnelighet. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statens Vegvesen og/eller gir styret fullmakt til å inngå avtale om tiltredelse som gir vegvesenet anledning til å tiltre grunnen, men slik at erstatningen blir å fastsette ved avtaleskjønn dersom partene ikke blir enige om erstatningen i minnelighet.

18 18 Løren Borettslag

19 19 Løren Borettslag B. Forslag fra Styret om utnyttelsen av areal/snuplass i Spireaveien 19 Disposisjon av tilbakeført areal ved Spireaveien 19. Det vises til kart vedlagt sak A. Noe areal som p.t. er snuplass, vil falle tilbake til borettslagets disposisjon. Styret ber om Generalforsamlingens fullmakt til å benytte arealet slik Styret mener er mest formålstjenlig for fellesskapet. Aktuelle alternativer er å etablere grøntareal eller P- plasser. Hensikten med en slik fullmakt, er at Styret lettere skal kunne samarbeide med Vegvesenet om tilpasninger uten å måtte kalle inn til ekstraordinær Generalforsamling i sakens anledning. Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

20 20 Løren Borettslag C. Forslag fra Styret om ny vedtekt om hageparseller 4.4 og 4.5 Styret fremmer forslag om tilføyelse til vedtektene i avsnitt 4 om Borett og overlating av bruk. Forslag til nye vedtekter: Bakgrunn Styret har sett at noen andelseiere har tatt seg til rette i større eller mindre grad på tilstøtende areal, som er å definere som fellesareal. Slik vedtektene er i dag, gir de ingen informasjon om størrelsen på hageparsellen som den enkelte disponerer. For å danne et grunnlag for forslaget, er lengden på hageparsellene i Ribstonveien 27, Spireaveien 7 og Spireaveien målt fra stuevegg til asfaltkanten i adkomstveien til naborekka: Ribstonveien 27: 11 meter Spireaveien 7: 11 meter Spireaveien 11: 12 meter Spireaveien 13: 11 meter Spireaveien 15: 11 meter Spireaveien 17: 13 meter Styret har fire mål med dette vedtektsforslaget: 1) Jevne ut urettferdig husleie mellom andeler som disponerer hageparsell med ulik størrelse. 2) Gjøre det lettere for andelseiere å få disposisjonsrett til en større hageparsell. 3) Gjennom vedtektene defineres hvor stor hageparsellen kan være, uten at husleia justeres. 4) Fastsette hvordan leie for ekstra areal skal reguleres. Forslag til ny vedtekt 4-4 Hageparseller: (1) Til hver andel har andelseier anledning til å benytte en del av fellesarealet som hage. Hageparsellene er begrenset av skilleveggene mot naboandelene og med en lengde på inntil 13 meter ut fra bygningens opprinnelige stuevegg. Der andeler har hageparseller som naturlig slutter mot for eksempel vei, eiendomsgrense eller lignende, skal det måles til eiendomsgrense, asfaltkant etc. Eventuelt gjerde, hekk, uthus etc. som andelseieren velger å sette opp etter søknad til Styret, eller som allerede finnes når vedtekten innføres, skal være innenfor den tilmålte hageparsellen. (2) Borettslaget kan omdisponere areal som etter definisjonen i første ledd er omfattet av en eller flere hageparseller, dersom Borettslaget har behov for det til formål som kommer fellesskapet til gode. Slik omdisponering skal behandles av Generalforsamlingen. (3) Det kan etableres fysiske skiller mellom andelenes hageparseller i form av hekk, gjerde eller lignende. Slike skiller skal være like innenfor en og samme rekke; gjerder skal være av samme

21 21 Løren Borettslag farge og utførelse og hekk skal være av samme type plante. Dersom andelseierne på rekka ikke blir enige, avgjør Styret. (4) En andelseier kan søke Borettslaget om å få leie tilleggsareal dersom det er praktisk mulig, og det aktuelle arealet ligger til den hageparsellen andelen allerede disponerer. Generalforsamlingen gir med denne vedtekten Styret mandat til å behandle slike søknader, inngå leieavtale med andelseiere og forvalte disse avtalene på vegne av Borettslaget. Leieavtale kan bare inngås dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for andre beboere og den ikke strider mot tidligere vedtak eller planer Styret og/eller Generalforsamlingen har for det aktuelle arealet. Dersom en andel innvilges å leie et større areal, skal andelseier betale et tillegg til husleia tilsvarende kvadratmetersatsen som selveide tilbygg (kr 7,- per ), og reguleres på lik linje med felleskostnadene for øvrig. Søknaden skal være skriftlig og inneholde en illustrasjon som viser hvilket areal det søkes om. Dersom Styret avslår søknaden, kan andelseieren be Generalforsamlingen om å behandle søknaden. Ved å inngå en leieavtale, forplikter andelseieren seg til å holde arealet i tilsvarende eller bedre stand enn det var før disposisjonsretten ble innvilget. Leieavtalen skal dokumenteres med skriftlig avtale mellom andelseier og Borettslaget og en målsatt illustrasjon som viser det aktuelle arealet. Avtalen skal inngås med et standardformular utarbeidet av Styret og gjort tilgjengelig på Borettslagets internettsider. Dersom andelseieren har ønske om at leieavtalen skal gjelde fra en spesifikk dato, skal søknaden være Styret i hende minst 2 måneder før den aktuelle datoen. Arealets tilstand skal dokumenteres med bilder på overtagelsestidspunktet. En inngått leieavtale videreføres automatisk til ny andelseier ved salg av andelen. Alle administrative kostnader knyttet til inngåelse og oppsigelse av leieavtalen skal dekkes av andelseier. Leietager kan ikke felle eller plante trær og busker på det leide arealet uten at Styrets har godkjent dette skriftlig. Dersom leietager ønsker å forlenge hekk, gjerde etc. mot naboene, skal også dette søkes om. En eventuell forlengelse skal være av samme utførelse som det opprinnelige skillet som skal forlenges. (5) Leieavtalen har 3 måneders gjensidig oppsigelse, oppsigelsen skal leveres skriftlig. Oppsigelsen fra Borettslagets side skal begrunnes og kan skje dersom Borettslaget finner det hensiktsmessig å disponere arealet til annet formål som kommer fellesskapet til gode, for eksempel å etablere parkeringsplasser, andelseieren misligholder sin forpliktelse til vedlikehold, på annen måte misligholder avtalen eller dersom Borettslaget av andre grunner finner det hensiktsmessig. Eventuelle bygninger og andre installasjoner, som uthus, dukkestuer, elektriske lys, trær etc., som andelseier har ført opp på det aktuelle arealet, skal fjernes av andelseier innen 2 måneder etter at oppsigelse er levert. Dersom det ikke er fjernet innen tilbakeføringsdatoen, vil det fjernes for andelseiers regning. Kostnader Borettslaget belastes fordi andre arbeider forsinkes må også dekkes av andelseier. Opprydding av eventuelle forurensninger og bortkjøring av skrot belastes

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer