VELKOMMEN TIL NESBYEN GAMLE NES GAMLEBYEN I HALLINGDAL BYVANDRING INFORMASJON AUDIOGUIDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NESBYEN GAMLE NES GAMLEBYEN I HALLINGDAL BYVANDRING INFORMASJON AUDIOGUIDING"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NESBYEN GAMLE NES GAMLEBYEN I HALLINGDAL BYVANDRING INFORMASJON AUDIOGUIDING WELCOME TO NESBYEN OLD NES THE OLD TOWN IN HALLINGDAL SIGHTSEEING INFORMATION AUDIO GUIDING Nesbyen Turistkontor (Tourist Office), Kulturhuset Banken Jordeshagen 5, N-3540 Nesbyen Tel

2 About old Nes OM GAMLE NES Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Nesbyen var administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal. Her er mange staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de noe mer beskjedne hallingstuene som du også ser i gamlebyen. Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før Geografisk strekker området seg fra Hallingdal Museum, langs Rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarveien i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel kirken, Hagaled Gjestegård, Stasjonsbygningen og distriktfengselet på Mortensløkken Om Audioguide Audioguide er digital historiefortelling om Gamle Nes. Du vandrer i ditt eget tempo og lytter til fortellingene om gamlebyen. En vandring i gamlebyen er hyggelig for alle; familier, enkeltpersoner eller grupper. Audioguideutstyret lånes ut på turistkontoret eller på museet. Audio guiding er gratis (depositum for lån tilbakebetales ved innlevering av utstyr). Kartet Postnummeret på kartet i denne brosjyren viser hvor du kan stå for å se husene. Brosjyren Ved hver tekst finner du audioguidenummeret. Nummeret som du taster inn på utstyret. Skilt De fleste husene er skiltet. AG-nr 10/100 AG-nr Om Ottofigurene/About the Otto Figures Old Nes is the oldest part of Nesbyen town centre. Nesbyen used to be the administrative centre and place of residence for officials in Hallingdal. Here you can find numerous buildings displaying a very different culture from the more modest traditional hallingstue, which you can also see in the old town. Old Nes mainly consists of buildings in Nesbyen built before Geographically, the area includes Hallingdal Museum, and continues along the Rukkedøla River, the Hallingdal River and the street Alfarvegen in Nesbyen town centre. Old Nes also includes a few other old buildings outside this area, such as the church, Hagaled Lodge, the Railway Station and the prison at Mortensløkken. About Audio Guide By using Audio Guide you can experience digital storytelling about Old Nes.You can stroll around at your own pace listening to stories about the old town. A walk around the old town is pleasant for everyone, including families and groups. You can borrow Audio Guide equipment at the tourist information or at the museum. Audio Guiding is free of charge (deposit). The map The red points on the map in this leaflet indicates where you should stop to view the buildings. The leaflet Each text has an Audioguide number. Use this number for the equipment. Signs Most houses have signs.

3 Audioguide Bruk av Audioguide: Velg først språkkoden: play = norsk play = engelsk play = tysk Lytte: Velg tekstnummer (kort sammendrag eller utfyllende tekst). Tallet finner du under beskrivelsen av hvert hus i brosjyren. Det første tallet er den korte teksten. Det andre tallet er den lange teksten. Trykk inn tallet + Play-knappen for å lytte. POST POINT 1 AG-nr 11/101 Nes Prestegard Del av det opprinnelige Nes-gard- tunet. Våningshus bygd 1895 i sveitserstil. Prestebolig. Hallingstugu fra Part of the original Nes farmyard. Swiss style main house built in Vicar`s residence. Hallingstugu built AG-nr 12/102 Onsgård Del av det opprinnelige Nes-gardtunet. Hallingstugu fra 100-tallet. Part of the original Nes farmyard. Hallingstugu from the 18th century. 25 stk. audioguidemaskiner er fordelt mellom museet og turistkontoret. Using the Audioguide: Select language code: play = Norwegian play = English play = German Listen: Select text number (summary or full text). The number is located below the descriptions of each house in the brochure. The first number is the short text. The second number is the longer text. Punch in the number + Play to listen. The museum and the tourist information have 25 Audioguide-machines. 1 AG-nr 13/103 Arnegård, Øvre Nåværende gard (Uppistugu) 1500-tallet. Våningshus fra 100-tallet. Ombygd/ restaurert, nyklassisisme. Gravhaug og funn fra førkristen tid. Current farm (Uppistugu) 16th century. 18th century main house. Rebuilt/restored, neoclassicism. Burial mounds and finds from pagan times. 2 AG-nr 20/200 Tollefsgard Del av det opprinnelige Nes-gardtunet. Tingsted. Våningshus 1885 i sveitserstil. Ombygd 1936 og Hallingstugu fra Part of the original Nes farmyard. Thing (assembly). Swiss style main house built Rebuilt in 1936 and Hallingstugu built 1843

4 2 AG-nr 21/201 Havasgard Del av det opprinnelige Nes-gardtunet. Våningshus fra 100-tallet. Påbygd 1865 med del av stavkirka. Fargeri og stampe hørte til garden. Part of the original Nes farmyard. 18th century main house. Extended in 1865 with a wing from the stave church. The farm also included dye-works. 4 AG-nr 40/400 Devegge Øye Våningshus i sveitserstil. Poståpneri Skysstasjon ca Hotell ca 1880 ca Garden: Deveggesagnet fra 1400-tallet knytter gardsnavnet til Dunvegan på Isle of Skye/Hebridene. Swiss style main house. Post office Coaching inn from about Hotel from about 1880 to The farm: The Devegge legend from the 15th century relates the name of the farm to Dunvegan on the Isle of Skye/The Hebrides. 2 Stavkirketomta Første stavkirke ca 1150/1200 (brent). Andre stavkirke ca 1250, revet Markering av grunnmurer 1965 etter utgraving. Nes Menighetshus bygd 192. First stave church built about 1150/1200 (burnt down). Second stave church from about 1250, demolished in Indication of foundation walls laid down after excavations in Nes Parish hall built AG-nr 30/300 Gamle tingstugu Antatt eldste våningshus i Nes ca Laft med seinere bordkledning. Tingsted, skolehus, fargeri. Supposedly the oldest main house in Nes from about Log house, wood panelled later. Thing (assembly), school house, dye-works 5 AG-nr 50/500 Olsgård Første gang nevnt i Hovedbygning bygd privat 182. Empirestil. Hallingdal Sorenskriveri Kontorbygning. Empirestil Statseiendom Hovedbygning ombygd til dagens utseende/form, 18. Farm first mentioned The main building was built as a privat residence in 182. Empire style. Hallingdal Public Registry Office building. Empire style State property from The main building extended and restyled in 18. AG-nr 51 Fra August Beckers dagbok From the diary of August Beckers AG-nr 52 Utdrag av brev fra Hans Gude til Betsy Anker 1849 Extraction of a letter sent by Hans Gude to Betsy Anker AG-nr 60/600 3 AG-nr 31/301 Nystugu Neristugu Arnegård Nistugu Del av det opprinnelige Nes-gardtunet. Våningshus i sveitserstil bygd 186. Drengestugu bygd i hallingstugustil ca1935. Gammelt stabbur. Sannsynlig middelalder. Galleri. Neristugu Arnegård Nistugu. Part of the original Nes farmyard. Swiss style main house built 186. Servants quarters built in hallingstugu style Storehouse on pillars. Probably from medieval times. Gallery. Bjerringgården Påbegynt våningshus ca 150. Empirestil. Påbygd før Dagens bygningsform 192. Landhandel ca Fotoatelier og butikk. Telefonsentral. Original building from the 150s Extended before Empire style. Current exterior from 192. General store from about 1840 to 185. Photographer s studio and shop. Telephone exchange. AG-nr 61 Om Otto Rømcke. About Otto Rømcke.

5 8 AG-nr 81/801 AG-nr 0/00 Berggården Våningshus og butikk. Tømmerstue bygd som krambod i 185. Påbygd og modernisert Nyklassisisme. Residential house and shop. Log house built as a general store in 185. Extended and modernised in Neoclassicism. Bankbygget. Bygd av Nes Prestegjelds Sparebank Bank Bolighus i 2. etg. Funkisstil. Møte- og konferansesal for Thoen Hotell. The old bank built by Nes Prestegjelds Sparebank in Bank from Functionalism. Meetingand conference room for Thoen Hotell.. Flats on the first floor. AG-nr 1/01 8 Sandanbråten Funkisstil bygd Butikk/Bolig. AG-nr 82/802 Functionalism built General store. Bruvollen. Våningshus i empirestil ca 180. Tingsted. Empire style main house from about 180. Thing (assembly). AG-nr 2/02 Saxegård Våningshus i jugendstil bygd Tann- legekontor Jugend (art nouveau) main house from Dental office from Butikken Første landhandleri i Hallingdal Hallingdal Bokhandel 189. Butikknybygg i jugendstil Våningshus The store: The first general store in Hallingdal, from Hallingdal book store 189. The shop rebuilt in Jugend style (art nouveau) in Residential from AG-nr 3/03 Trivind Helsesenter Lite tømmerhus før ca Huset påbygd etter ca Sveitserstil. Hajems dagligvareforretning Trivind Helsesenter Nes Kommunes byggeskikkpris Small log house from approx. 1900, extended and changed to Swiss style later. Hajem s general store, Trivind health centre Conservation award AG-nr 90/900 Sollys Forsamlingslokale med nyklassisistiske trekk bygd av Nes Ungdomslag Nes komm. kino ca /900 Assembly hall with touches of Neoclassicism, built by Nes Youth group in Nes cinema from 1940s / Om Nes Bru About Nes Bridge. AG-nr 80/800 AG-nr 91/901 Bruvollen Sveitserstil. Built Swiss style.

6 10 AG-nr 105/150 Hildheim Våningshus i dragestil fra Påbygd kontordel. Interiøret fullt utskåret i dragestil av Berdines Kaland. Dragon style main house from Later office extention. The furniture is all in Dragon style, carved by Berdines Kaland. 11 AG-nr 113/114 Odinsgård Våningshus i jugendstil bygd i Jugend style (art nouveau) residential house from AG-nr 115/116 Grimsgård Bygd i Laft og reisverk. Skysstasjon 10 AG-nr 106/160 Hallingdal Distriktsfengsel Rettsloka- le Senter for heimevernet Aktivitetshus for ungdom fra Hallingdal District prison District Courtroom Norwegian Home Guard Centre Youth center from Panelt og modernisert Snekkerverksted. Hattebutikk. Bolighus. Built Log- and timber frame structure. Coacing inn from Panelled and modernised in Carpenter workshop. Hat shop. Residential house. 12 AG-nr 120/121 Nes Kirke Korskirke i nygotisk stil fra Tegnet av 11 AG-nr 111/112 Vesle Grimsgard Vesle Grimsgard / Gremsga er del av hovedgarden, Grimsgard, som igjen var del av den oppr. Nes garden. Middelaldergard. Før 1685: Tunet i Vesle Grimsgard lå på østsida av Alfarvegen (dial. Ølmannvegen) Etter 115: Oppbygging av gardshus også på vestsida av Alfarvegen. Hotelldrift (Svenkerud Hotell ). Bondeheimen 1919 ca Diverse forretninger Sentrumsgården Vesle Grimsgard / Gremsga is a part of the main farm, Grimsgard, originally part of the medieval Nes farm. Before 1685: The farmyard in Vesle Grimsgard was at the east side of Alfarvegen. After 115: New farm buildings also on the west side of Alfarvegen. Hotell, Svenkerud Hotell Bondeheimen 1919 ca Various shops, Sentrumsgården arkitekt Georg Andreas Bull. Laft og reisverk. Om Nes Church Cross-plan church in Gothic Revival Style from Designed by architect Georg Andreas Bull. Log and timber frame construction. Nes Kapell Bygd i Inspirert 13 AG-nr 130/131 av Nes stavkirke. Nes Chapel Built in Inspired by Nes Stave Church.

7 ANDRE HUS Other houses 14 Gamle apoteket Våningshus og forretningslokale Landhandel Hallingdal Apotek Manufakturforretning The Old Pharmacy Residential house and shop Bryggerhus/drengestue og låve: 1800/1900-tall jugend/historisme. Skullery/farm hand s quarters and barn: 19th/20th century jugend/historic style. General store Hallingdal Pharmacy Clothes shop Hagenhuset Våningshus bygd ca Kafedrift ca Olaåkeren Hallingstugu fra 1800-tallet. Bevaringspris Hallingstugu from the 1800 hundreds. Conservation award til ca 195. Enkel Jugendstil. Residential house built about Café from about 1920 to ca 195. Plain Jugend style Bjørnsenhuset Presthusene. Våningshus. Eldste del seint 1600/ tidlig 100. Kafe. Restaurert/nybygg. Residential house. Oldest part late 1600s/ early 100s. Café. Restored and partly rebuildt. Nesbyen Stasjon Stasjonsbygning fra Tegnet av ark. Paul Due. Jugendstil. Bevaringspris 198. Nesbyen Railway Station, station building from Designed by arch. Paul Due. Jugend style (art nouveau). Conservation award Hagaled/Søre Devegge Slektsgård, drives i dag som gjestegård. På 1900-tallet: dyrlegekontor, hesteavl, ungdomsherberge. Hovedbygning: Eldste del 1600-talls hallingstugu. 3 stabbur: 1620/1649/184. Family farm, currently a guest farm. In the 1900s: vet s office,stud farm, youth hostel. Main building: Oldest part 1th century hallingstugu. 3 stabbur : 1620/1649/184 Hoplandhuset ligger i Høvabakkan. Jugendstil Mansardtak. Located by the Høvabakkan. Jugend style (art nouveau) Mansard Roof.

8 VELKOMMEN TIL NESBYEN GAMLE NES GAMLEBYEN I HALLINGDAL BYVANDRING INFORMASJON AUDIOGUIDING 10 Alfarvegen Kjøpesenteret 19 (1 km) 2 5 Alfarvegen 18 1 N (ca 800m) 1 nesbyen.no hallingdal-museum.no nes-bu.kommune.no gamlenes.no neshistorielag.org Design & Trykk: Hallingdal Trykk Foto: Jesper Holum, Birgit Rustberggard, Linda Sofie Øye

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen. Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand, kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH. 80 81 Historiske Drammen

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 April 10-14, 2008 Vårt opphold i Skottland: Vi bor i landsbyen Keith - side 2 Craighurst Guest House- side 3 Rundtur på det skotske høyland- side

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21 GUIDE 2014/2015 Velkommen til KIWI Hemsedal Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag...7-23 Lørdag... 7-21 Søndag....9-21 INNHOLD CONTENTS Velkommen Hemsedal Turistkontor Velkomstsenter Arrangement

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

2 januar - 5.april 2009

2 januar - 5.april 2009 Mandag: Fra Operahuset til Kvadraturen Vi går på Operahuset hvor vi kan se til Ladegården i gamle Oslo. Vi forteller om arkitektur, kunst og byggingen av Operaen samt Bjørvikas fremtid. Vi fortsetter til

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM

SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM Norsk Norsk Bergverksmuseum I 1686 I 1686 ble ble myntproduksjonen flyttet flyttet til Kongsberg,

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger.

Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger. Om KILROY group travel og dette heftet Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger. Vi: - har arrangert gruppe-

Detaljer

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 With English section! (see page 20) ÅPENt universitet Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 www.uis.no/openuis Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014. WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med

RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014. WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014 WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med Når du vil høre variert musikk - og vite hva som skjer i Mossedistriktet. Følg oss på.com/radioprimemoss Musikkønsker, sommerhilsener

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer