Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage Løken, David Koht-Norbye, Einar Antonsen, Erik Mogens Unaas, Espen Andreas Volden, Eva Bohem Svendstad, Helge Gabriel Lundeby, Inger Lise Floeng, Jan Eivind Trømborg, Jan Fredrik Mortvedt, Janne H. Mustrop Ultvedt, Jens Tore Holene, Kjetil Igletjern, Knut Jørgen Herland, Kristian Berger, Linnea Bjørnerud Haga, Liv Hjørdis Bleie Berger, Maren J. Hersleth Holsen, Marit Synnøve Skjeppe, Morten Stangeland, Marit A. Trollerud Jansen, Per Hermann Bodal, Rolf Johan Dillevik, Svein Andersen Ødeby, Wenche Øiestad, Øivind Tønnes Reymert Varamedlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Heidi Regine Bjerkan, Ingunn Herstad Hensel, Jan Haukur Krogh, Kari Egge Tvedt, Marianne Mysen, Unni Jorunn Gangnæs Forfall Berit Langnes Mysen, Cristian Ricardo Bühler, Elisabeth Gundersen, Håvard Baggetorp, Simon Solberg, Inger M. Øvold Dalset, Mari Fjell Administrasjonen Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss Dessuten møtte Knut Baastad, Tore Ånesland, Ståle Ruud Representanten Helge Gabriel Lundeby (H) stilte spørsmål til ordfører vedrørende nytt vann- og avløpsanlegg i Vandugveien: 1. Vil kommunen i.h.t. det pålegg som er sendt ut, besørge for at det legges til rette for at tilknytningspunkt er h.h.v. 1 meter inn på den enkelte tomt/til stoppekran (ute)? 2. Vil kommunen påta seg ansvaret for å prosjektere og koordinere arbeidet som beboerne har fått pålegg om? 3. Vil kommunen informere den enkelte husstand med en konkret oversikt over de gebyrer som skal betales? Ordfører Erik Unaas (H) besvarte spørsmålet. Hele spørsmålet og svaret vedligger protokollen.

2 Representanten David Koht-Norbye (SP) stilte spørsmål til ordfører vedrørende stenging av BU-fest i Kirkeby grendehus : Eidsberg og Hærland BU har planlagt BU-fest i Kirkeby grendehus Alt har vært i orden inntil i dag; ordensvakt godkjent av politiet, depositum til grendehuset og innbydelser er sendt ut. Ca. halvparten av BU-medlemmene er under 18 år. Nå sier Oddbjørn Martinsen i politiet stans p.g.a. at dette blir en fest hvor det ikke selges alkohol, men hvor folk har med seg selv, og det skal ikke 16-åringer være med på. Vaktmannskapet trakk seg i ettermiddag p.g.a. restriksjonene om aldersgrensen. De vil ikke ta ansvaret for at ungdom under 18 år kommer inn på felsten eller deltar utenfor og blir påvirket av alkohol. BU ringte meg i stad og de vurderer nå å avlyse hele festen. Jeg ser et dilemma her; er det bedre at ungdommene har private fester rundt omkring enn at de samles på et sted hvor det er leid inn voksne vakter som kan ivareta sikkerhet og ryddet opp hvis det er nødvendig? Risikerer vi at streng og lovmessig korrekt håndtering av rammene for BU-fester gjør at dette ikke blir slike fester for aldersgruppen år? Hva tenker ordføreren om dette, og hva vil han gjøre gjennom dialogen mellom kommunen og politiet for å skape treffpunkter for en aldersgruppe som er helt uten alternativer? Ordfører Erik Unaas (H) besvarte spørsmålet slik: Ordfører synes det er bra å få oppmerksomhet og bevissthet rundt temaet. Jeg tar gjerne opp saken både i Politiråd, Ungdomsråd og andre relevante organer. Jeg ønsker det skal være en streng, og lovmessig korrekt, håndtering av rammene for alle slike typer arrangement i Eidsberg kommune og jeg vil ikke ta initiativ til endringer i regelverket. Men det er viktig at vi klarer å skape trygge møteplasser og arrangement både for de under og over 18 år. Til å underskrive protokollen ble enstemmig valgt Marianne Mysen (H) og David Koht- Norbye (SP).

3 Saksliste Saksnr Tittel 14/79 Orienteringer/drøftinger - Kommunestyrets møte /80 Godkjenning av protokoll - Kommunestyrets møte /81 Rutiner - saksbehandling - arkiv og post. 14/82 Salgs- og skjenkebevillinger - Kontrollrapporter oktober - november Melding 14/83 Politisk møteplan for /84 Frivillighetsmelding /85 Avskriving av sosiale lån 14/86 Revidering av lokale retningslinjer - Knyttet til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 14/87 Revidering av Eidsberg kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner, /88 Plan for forvaltningsrevisjon /89 Indre Østfold Krisesenter - Ny selskapsavtale 14/90 Ny selskapsavtale - Indre Østfold Kommunrevisjon IKS 14/91 Høringsuttalelse fra Eidsberg kommune til «Forslag til Regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma, vannområde Glomma Sør for perioden » 14/92 Kostnadsoverslag - omlegging av fylkesvei 692 forbi Folkenborg Museum 14/93 Kostnadsgrense for tilkobling til offentlig avløpsnett 14/94 Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og Eidsberg kommune 14/95 Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner. Utbygging og drift av utvidet drikkevannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk 14/96 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidsberg kommune /97 Politisk organisering i Eidsberg kommune 14/98 Søknad om fritak fra vervet som leder for styringsgruppa for sentrumsplanen

4 14/79: Orienteringer/drøftinger - Kommunestyrets møte Oppfølging av politiske saker/vedtak Fremlagt i møte 2. Interkommunale selskaper Ekstraordinære representantskapsmøter Resultatet av demokratiundersøkelsen Fremlagt i møte Orienteringene tas til etterretning. 14/80: Godkjenning av protokoll - Kommunestyrets møte Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes. Kommuenstyrets behandling: 14/81: Rutiner - saksbehandling - arkiv og post Saken tas etterretning Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak:

5 14/82: Salgs- og skjenkebevillinger - Kontrollrapporter oktober - november Melding Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober og november 2014, tas til etterretning. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: 14/83: Politisk møteplan for 2015 Rådmannens forslag vedtas med den endring at kommunestyrets møte flyttes til Møteplan for 1. og 2. halvår 2015 vedtas. Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at kommunestyrets møte flyttes til Rådmannens forslag med Unaas' endringsforslag vedtas. 14/84: Frivillighetsmelding 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 vedtas som forpliktende styringsdokument for kommunens samspill med den lokale frivilligheten.

6 Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag: 1. Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredninger. 2. Kommunestyret ber om at meldingen gjøres mer konkret for Eidsberg, at målsettingene konkretiseres og at dagens frivillighetsarbeid kartlegges bedre. Sistnevnte må særlig innebefatte det som ikke berøres av Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Volden trakk forslaget før votering. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets enstemmige innstilling: Administrasjonsutvalgets behandling: Rolf Dillevik (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes ut på ny høring for å få flere innspill til meldingen. Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling: Dilleviks forslag vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Terje Pettersen (H) fremmet følgende forslag: Meldingen sendes til ny høring. Det berammes et møte i januar 2015 der hovedutvalg for kultur og oppvekst inviterer til samtale om frivillighetsarbeid i Eidsberg kommune. Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling: Pettersens forslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Unni Gangnæs (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes for på nytt å invitere frivilligheten til å komme med innspill til meldingen.

7 Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: Gangnæs forslag vedtas. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling: Eldrerådets enstemmige innstilling: Saken tas til etterretning. Ungdomsrådets enstemmige innstilling: 14/85: Avskriving av sosiale lån Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Sosiale lån pålydende kr ,82 vedtas avskrevet. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets enstemmige innstilling: 14/86: Revidering av lokale retningslinjer - Knyttet til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Fra skal ikke-kommunale barnehager rapportere antall barn, deres alder og oppholdstid i barnehagen fire ganger pr år 15.12, 15.04, og Reviderte lokale retningslinjer for Eidsberg kommune, knyttet til forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas med virkning fra

8 Formannskapets enstemmige vedtak: Formannskapets innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: 14/87: Revidering av Eidsberg kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Eidsberg slik den foreligger i vedlegg anbefales vedtatt. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets enstemmige innstilling: Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling: Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling: Eldrerådets enstemmige innstilling: Ungdomsrådets enstemmige innstilling:

9 14/88: Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon vedtas 2. Dersom det er behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget. 14/89: Indre Østfold Krisesenter - Ny selskapsavtale Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Eidsberg kommune vedtar selskapsavtale av for Indre Østfold Krisesenter IKS 2. Eidsberg kommune tar representantskapets eierstrategi av for Indre Østfold Krisesenter IKS til etterretning. 3. Eidsberg kommune tar samarbeidsavtalen av mellom Indre Østfold Krisesenter IKS og eierne til etterretning. Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende protokolltilførsel: Eidsberg Venstre ber om at Indre Østfold Krisesenter (IØK) gjør en gjennomgang på denne problemstillingen: Vi ser med bekymring på at noen kommuner har store utfordringer med å anskaffe egnet bolig til familier som skal "starte på nytt" etter opphold på IØK og at dette unødig forlenger oppholdet. Vi ber om at IØK kartlegger om ette er et utbredt problem, og om det er særskilte kommuner som har større utfordringer med dette enn andre - og at disse kommunene i så tilfelle henstilles til å gjøre grep for å avhjelpe en slik situasjon. Vi ber om en tilbakemelding vedrørende denne problemstillingen innen Et krisesenter skal ivareta familier i en akutt krisesituasjon. Det skal ikke være et botilbud av lengre karakter. Avklaringer av krisesituasjon med godt samspill mellom barnevern, politi,

10 påtalemyndighet, boligteam, NAV, osv. gjennom opprinnelseskommunen er viktig for at botiden skal bli så kort som mulig. Er man 5 år og har bodd i et krisesenter i over 6 måneder, da oppleves det trolig litt som om man vokser opp der. Trygt ja, men ikke eget rom, ikke egen sykkel, ikke egne uteleker, ingen venner på besøk etter skole/barnehage, osv. Man bor trangt på ett rom med bad og man har gjerne med seg mye av det man eier i poser og søppelsekker stablet inn. Fellesrom som stue og kjøkken deler man med mange andre som har hatt en vanskelig tid bak seg. Videoovervåking og høye gjerder preger inngang til hjemmet ditt og lekeplassen din. IØK er en fantastisk plass som gir akutt trygghet og nye muligheter for veldig mange, og som vi er stolte av å huse her i kommunen vår. Men - det er særdeles viktig at alle eierkommunene arbeider aktivt for at disse familiene snarlig kommer inn i normale familieliv. Vi ber om at denne problemstillingen gjennomgås. Formannskapets innstilling vedtas. Herstads Hensels protokolltilførsel vedlegges protokollen. Formannskapets enstemmige innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling: 14/90: Ny selskapsavtale - Indre Østfold Kommunrevisjon IKS Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert , sist korrigert , godkjennes under forutsetning av at motstridende forutsetninger i punktene 3.2 og 4.4 om «kan ta opp lån» og «skal ikke ta opp lån» avklares før selskapsavtalen gjøres gjeldende. Formannskapets innstilling vedtas.

11 Formannskapets enstemmige innstilling: 14/91: Høringsuttalelse fra Eidsberg kommune til «Forslag til Regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma, vannområde Glomma Sør for perioden » 1. Eidsberg kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Eidsberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med «Høringsuttalelse fra Eidsberg kommune». I saksutredningens avsnitt «Landbruk», punkt 14 (side 45) endres teksten til: En har i svært liten grad hatt fokus på avrenning av plantevernmidler fra landbruksdrift. Dette er et område som bør utredes videre. Forslag knyttet til å utnytte fosforet i husdyrgjødsel på en hensiktsmessig måte for å minke forurensingen: Kommunen bør foreslå/ta initiativ til en ordning knyttet til kjøp og salg av husdyrgjødsel. Gårder/bruk som selv ikke produserer husdyrgjødsel (gårder/bruk med ensidig korndrift) kan stimuleres til å kjøpe gjødsel av de gårder/bruk som har god tilgang på dette. På den måten spres gjødsla over et større område som innebærer totalt et tynnere lag med gjødsel. Dette bidrar til at gjødsla i større grad blir tatt opp i plantene som er gunstig for total avrenning og forurensing av vassdrag. Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Eidsberg kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Eidsberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.

12 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med «Høringsuttalelse fra Eidsberg kommune». Kommunestyrets ehandling: Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) ønsket å få vurdert sin habilitet. Hersleth Holsen ble enstemmig erklært inhabil. Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag: I saksutredningens avsnitt «Landbruk», punkt 14 (side 45) endres teksten til: En har i svært liten grad hatt fokus på avrenning av plantevernmidler fra landbruksdrift. Dette er et område som bør utredes videre. Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Forslag knyttet til å utnytte fosforet i husdyrgjødsel på en hensiktsmessig måte for å minke forurensingen: Kommunen bør foreslå/ta initiativ til en ordning knyttet til kjøp og salg av husdyrgjødsel. Gårder/bruk som selv ikke produserer husdyrgjødsel (gårder/bruk med ensidig korndrift) kan stimuleres til å kjøpe gjødsel av de gårder/bruk som har god tilgang på dette. På den måten spres gjødsla over et større område som innebærer totalt et tynnere lag med gjødsel. Dette bidrar til at gjødsla i større grad blir tatt opp i plantene som er gunstig for total avrenning og forurensing av vassdrag. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med Holenes og Borger Mysens endrings- og tilleggsforslag vedtas. 14/92: Kostnadsoverslag - omlegging av fylkesvei 692 forbi Folkenborg Museum Saken tas til etterretning. Notatet tas til orientering.

13 Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Aud Jørgentvedt (Krf) fremmet følgende endringsforslag: Saken tas til etterretning. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: Jørgentvedts forslag vedtas. 14/93: Kostnadsgrense for tilkobling til offentlig avløpsnett Saken utsettes. Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en kostnad for eier på inntil 2G per boenhet (der G er folketrygdens grunnbeløp). 2. For eiendommer med flere boenheter på samme gårds- og bruksnummer, der felles privat avløpsanlegg ville ha vært et reelt alternativ, kan pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett gis der tilknytning kan skje for en kostnad for eier på inntil 1,5G per boenhet (der G er folketrygdens grunnbeløp). Administrasjonen må gjøre en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. 3. Kostnadsgrensene i punkt 1 og 2 gjelder kun eiendommer i områder som i kommuneplanen er definert som LNF-områder, som ikke omfattes av plan- og bygningslovens Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes.

14 Unaas' forslag vedtas. 14/94: Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og Eidsberg kommune Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og Eidsberg kommune, datert , vedtas Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets enstemmige innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: 14/95: Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner. Utbygging og drift av utvidet drikkevannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av utvidet drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert , vedtas Formannskapets innstilling vedtas.

15 Formannskapets enstemmige innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: 14/96: Kommuneplanens samfunnsdel for Eidsberg kommune Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Eidsberg kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens «Kommuneplanens samfunnsdel Eidsberg kommune » med de endringer som er omtalt i saksutredningen, plandokumentet datert oktober Dokumentet erstatter tidligere «Kommuneplan ». Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets enstemmige innstilling: 14/97: Politisk organisering i Eidsberg kommune Kommunestyrets vedtak: 1. Politisk styringsmodell etter valget høsten 2015 baseres på følgende hovedprinsipper: Formannskap. Formannskapet fungerer som partssammensatt utvalg når der behandles administrative saker (jfr. Hovedavtalen). De tillitsvalgtes rettigheter i.h.t. Hovedavtalens del B 4 sikres i det videre arbeidet med etablering av et partssammensatt utvalg. Saker som skal behandles i utvalget avtales nærmere og defineres i eget reglement. 2 komitèer/utvalg med beslutningsmyndighet. I større utredningssaker og saker av stor prinsipiell betydning, oppnevnes saksordfører. Fordelingsutvalg som fordeler saker til komitèene/utvalgene. 2. Dagens antall representanter i kommunestyret opprettholdes. 3. Politiske møter skal primært holdes på kveldstid. 4. Innen 1. mai 2015 skal følgende forhold være utredet og klar til politisk behandling: Delegeringsreglement Reglement for komitèene/utvalgene

16 Reglement for politisk godtgjørelse Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Politisk styringsmodell etter valget høsten 2015 baseres på følgende hovedprinsipper: Formannskap. Formannskapet fungerer som partssammensatt utvalg når der behandles administrative saker (jfr. Hovedavtalen). 2 komitèer/utvalg med beslutningsmyndighet. I større utredningssaker og saker av stor prinsipiell betydning, oppnevnes saksordfører. Fordelingsutvalg som fordeler saker til komitèene/utvalgene. 2. Dagens antall representanter i kommunestyret opprettholdes. 3. Innen 1. mai 2015 skal følgende forhold være utredet og klar til politisk behandling: Delegeringsreglement Reglement for komitèene/utvalgene Reglement for politisk godtgjørelse Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 (formannskapets innstilling punkt 3 blir nytt punkt 4): Politiske møter skal primært holdes på kveldstid. Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) fremmet følgende forslag: Ordet "utvalg" i formannskapets innstilling punkt 1, 2. kulepunkt - strykes. Votering: Hersleth Holsens forslag ble forkastet med 29 mot 6 stemmer (4H og 2V). Holenes forslag til nytt punkt 3 til formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer (6H, 4AP, 2V og 2Krf). Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling med Holenes forslag til nytt punkt 3 vedtas. Formannskapets innstilling punkt 3 blir nytt punkt 4. Formannskapets behandling: Formannskapet fremmet følgende forslag: Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling om tillegg til første strekpunkt i punkt 1 i rådmannens forslag vedtas. Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende tillegg til punkt 3:

17 Gruppelederne med bistand fra administrasjonen velges til arbeidsgruppe. Votering: Bergers forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (SP og H). Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med tillegg til første strekpunkt i punkt 1 i rådmannens forslag vedtas. Administrasjonsutvalgets behandling: Representantene for de tillitsvalgte fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: Formannskap/administrasjonsutvalg. Det avholdes et eget partssammensatt møte i administrasjonsutvalget i forbindelse med alle formannskapsmøter, hvor medlemmene i formannskapet deltar (jfr. Hovedavtalen). Saker som skal behandles i administrasjonsutvalget er minimum de saker som er implementert i vedlagte liste. Representantene for de tillitsvalgte trakk sitt forslag før votering og fremmet deretter følgende forslag som tillegg til første strekpunkt i punkt 1 i rådmannens forslag: De tillitsvalgtes rettigheter i.h.t. Hovedavtalens del B 4 sikres i det videre arbeidet med etablering av et partssammensatt utvalg. Saker som skal behandles i utvalget avtales nærmere og defineres i eget reglement. Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med de tillitsvalgtes endringsforslag til første strekpunkt i punkt 1 vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende tillegg til punkt 3: Gruppelederne med bistand fra administrasjonen velges til arbeidsgruppe. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med Koht-Norbyes tilleggsforslag punkt 3 vedtas. Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:

18 14/98: Søknad om fritak fra vervet som leder for styringsgruppa for sentrumsplanen 1. Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) gis fritak fra sine verv som medlem i og leder av styringsgruppa for sentrumsplanen. 2. Som nytt medlem av styringsgruppa velges David Koht-Norbye. 3. Som ny leder av styringsgruppa velges Anne Borger Mysen. 1. Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) gis fritak fra sine verv som medlem i og leder av styringsgruppa for sentrumsplanen. 2. Som nytt medlem av styringsgruppa velges 3. Som ny leder av styringsgruppa velges Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag: Som nytt medlem av styringsgruppa velges David Koht-Norbye (SP). Som ny leder av styringsgruppa velges Anne Borger Mysen (H). 1. Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) gis fritak fra sine verv som medlem i og leder av styringsgruppa for sentrumsplanen. 2. Som nytt medlem av styringsgruppa velges David Koht-Norbye. 3. Som ny leder av styringsgruppa velges Anne Borger Mysen. Erik Unaas (sign) David Koht-Norbye (sign) Marianne Mysen (sign) Tone Åsrud Reime

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer