REVIERHAVNENS BAATFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011"

Transkript

1 REVIERHAVNENS BAATFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl ) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling 4. Referat fra årsmøte Beretning 6. Regnskap ansvarsfrihet for styret 7. Budsjett 8. Innkomne forslag: 1) Forslag om endring av foreningens vedtekter side 10. 2) Forslag til tillegg i vedtektene under 8 medlemmenes plikter - side 10 3) Forslag til endring i nattevakts instruksen - side 10 4) Forslag om medlemsmøter - side 10 5) Forslag til instruks for havnesjefen - side 11 6) Forslag til økning av styrehonoraret - side 11 7) Forslag til honorar av medlemmer - side 12 8) Forslag fra Hans Jørgen Hamre - side Valg: a) Styreleder b) To styremedlemmer c) Tre varamedlemmer til styret d) Revisor e) Valgkomité, med tre medlemmer og to varamedlemmer Vedlegg: I: Årsberetning side 1. II: Revisors beretning blir lagt frem på årsmøtet III: Regnskap med neste års budsjett side Feil! Bokmerke er ikke definert.. IV: Innkomne forslag side 10 og 11. V: Revidert dugnadsplan 2011 side 13. VI: Referat fra årsmøte 2010 side 13. Klipp her! STEMMESEDDEL 2011 Ordinært medlems navn og medlemsnummer: Jeg gir herved FULLMAKT:... (bruk blokkbokstaver) medl. nr.... På årsmøtet kan flere familiemedlemmer møte, men medlemskapet gir bare én stemmerett. Dersom du ikke kan møte, kan du gi fullmakt til et annet medlem. (Fyll da ut høyre side) (sign.) navn:... medl. nr.:... som er ordinært medlem, fullmakt til å møte for meg på årsmøtet i Revierhavnens Baatforening, den 24. april Ett medlem kan representere inntil 3 stemmer (inkludert seg selv). NB. Denne seddel leveres ved ankomst til årsmøtet. Den danner grunnlag for navnefortegnelse.

2 REVIERHAVNENS BAATFORENING BERETNING FOR ÅRET 2010 (Vedlegg I) DØDSFALL Kjell Nygren Leif Dahlø JUBILANTER 2011 Medlemmer fra 1986 gis foreningens 25-årsnål: Ragnar Rennesund Ingrid Rønning Tore Larsen Anne Magnussen Nye sesongmedlemmer: 16 stk Vi ønsker de nye medlemmene velkommen! Klipp her! ÅRSMØTE

3 MEDLEMMER SOM GIKK UT I 2010 (9 stk) Sortert etter ansiennitet Erik Abrahamsen Roy Are Blakeli Kjell Nygren Randi Haraldstad Eilert Ringdal Espen Hauge Lene Gulbrandsen Torgeir Bjørnstad Arne Bjørndal STYRET Det er i 2010 avholdt 12 styremøter og flere arbeidsmøter. Møte med Småbåtutvalget, Havnevesenet, Fylkesmannen samt flere møter i Fellestyret for båtforeningene på øyene i indre Oslofjorden Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder Rune Bjåland (På valg) Områdesjef Inge Fjeld (Ikke på valg) Sekretær / redaktør May Britt R. Uthus (Ikke på valg) Havnesjef Glenn Jansen (På valg) Kasserer / Nestleder Halvard Larsen (På valg) Varamedlem, ass. områdesjef Tom Skullerud (På valg) Varamedlem, ass. havnesjef Jim Asphaug (På valg) Varamedlem, redaktør Mette Kvandal (På valg) MEDLEMSSAMMENSETNING PR Antall ordinære medlemmer 271 Juniormedlemmer 3 Vintermedlemmer 2 Sesongmedlemmer (sommer/vinter) 16 Ant medlemmer totalt 294 Æresmedlemmer 3 Nye ordinære medlemmer 0 Foreningen har hatt følgende arrangementer i 2010: FORENINGSAKTIVITETER RB-dagen ble i år igjen lagt til St-Hans helgen. Mange aktiviteter og mye hygge utover kvelden. Høstfesten ble avholdt 12. september. RB Bladet kom ut med 1 utgave Foreningens deltagelse/medlemskap i andre styrer og organisasjoner Foreningen deltar i følgende organisasjoner: Oslofjordens Båteierunion, Oslofjordens Friluftsråd, Fellesutvalget for båtforeningene på Hovedøya, Kystlaget Viken og Norsk Veteranskibsklub, Fellesstyret for båtforeningene i indre Oslofjord. Hvert år reiser styret med ledsager på konferansetur der det legges planer for arrangementer som skal foregå frem i tid. Det har vist seg å være inspirerende, og utviklende for styrets arbeid. Årets tur gikk til København. 2

4 NATTEVAKT ( 9) Styret oppfordrer medlemmene til å sette seg opp på nattevaktlisten tidlig i sesongen (også for utføring senere i sesongen) da vi erfaringsmessig ser at det på slutten av sesongen blir få eller ingen ledige nattevakter. Nattevaktlisten står oppslått på veggen inne i Båthuset. Husk at alle har det fulle ansvar for at den aktuelle vakten blir dekket enten hun/han selv kan ta den eller ei. Dersom et medlem ikke kan gå en vakt de har satt seg opp på, må en straks endre dette i listen slik at andre kan tegne seg på. Nattvaktene følger den til enhver tid gjeldene instruks for nattvakter (Permen Instruks for medlemmene ligger på vaktrommet og finnes på vår hjemmeside ). Nattevaktsesongen starter 20 april og varer frem til 8. oktober Dette er tilpasset utsett og oppsett. Vaktordningen Døgn med vakt Døgn uten vakt Medlemmer med 1 vakt Medlemmer med 2 vakter Med mer enn 2 vakter DUGNAD ( 9) For at medlemmene skal bli bedre kjent med hverandre og for å redusere driftskostnadene er det dugnads-/nattevaktplikt for alle medlemmer. I praksis vil det si at dugnad og nattevakter er en del av årskontingenten. Det har i 2010 vært utført mye fint dugnadsarbeid på tomt og bygninger. Utført dugnad Dugnadstimer, utenom spes. Oppdrag Antall medlemmer med spes. oppdrag Påmelding til dugnad Ordningen med at medlemmene selv skriver seg på liste når de kan ta dugnad, har fungert tilfredsstillende. Dette har gitt en jevnere fordeling med ca 25 oppmøtte pr dugnad. Fortsatt gjelder som hovedregel at alle skal ha en dugnad om våren og en dugnad om høsten. Dugnadslistene vil bli lagt ut på vaktrommet der en kan skrive seg på når en ønsker å gå dugnad. Husk å notere medl. nr. når du skriver deg på. Det er en begrensning på 25 personer pr. dugnad. Det betyr at de som melder seg først, har størst frihet til å velge dag. Dersom to personer fra samme båt ønsker å gå dugnad sammen, må dette markeres over 2 linjer på dugnadslisten med medlemsnummeret på begge linjer. Som tidligere kan det også i år avtales jobber som spesialoppdrag. Dette kan gjøres direkte med områdesjef, havnesjef eller andre i styret under dugnadene. Liste vil bli bekjentgjort på foreningens to informasjonstavler. Det vil imidlertid ikke aksepteres at noen eksempelvis kommer i september/oktober og spør om spesialoppdrag for å unngå dugnadsgebyr. Skriv deg på to av de nedenstående lørdager som passer deg best. Antallet er begrenset til maks 25 personer pr dugnad. Lørdager avsatt til dugnader i 2011 VÅR HØST 7. mai 4. juni 13. august 17. sept. 14. mai 11. juni 20. august 24. sept. 21. mai 18. juni 27. august 1. oktober 28. mai 2. juli 3. sept. 8. oktober 10. sept. Det er fastsatt et gebyr på kr ,- pr. aktivitet som ikke gjennomføres, i og med at dugnadene inngår i årsavgiften. Medlemmer som ikke deltok i dugnads- eller vaktordningen i 2005 er blitt ilagt dugnadsgebyr fra kr. Medlemmer som har jobbet svært mye dugnad uten å gå nattvakt er etter avtale med styret er ikke ilagt straffegebyr. Styret tar forbehold om at dugnadsprotokollen kan være ufullstendig. Vi oppfordrer medlemmene til å skrive tydelig navn og medlemsnummer på listene, da det har vært vanskelig å tyde navnene. De som mener at beregningsgrunnlaget er galt, må sende inn skriftlig klage til styret snarest slik at vi eventuelt kan få justert gebyret. 3

5 FADDERORDNINGEN FOR NYE MEDLEMMER Det ligger en forpliktelse i det å stille som fadder. Fadderordningen ble innført for noen få år tilbake som erstatning for ren anbefaling som vi hadde tidligere. Fadderne skal bidra med å hjelpe de nye medlemmene til å finne seg godt til rette i foreningen og informere om foreningens rutiner. Det forventes også at de stiller sammen med nytt medlem eller hjelper dem i gang på de første dugnad- og nattevaktene. Styret har registrert at noen faddere er gjengangere og det sier seg selv at det er vanskelig å veilede mange nye medlemmer. Styret vil følge opp dette fremover for å sikre oss at alle får en god veiledning. UTFØRT DUGNADSARBEID I 2010 På bryggene og landområde ble i 2010 utført dugnader. På bryggene startet det på våren med å få vann og strøm på plass på de siste bryggene på vest. De eldste utriggerne på 1 øst begynte å falle fra hverandre pga. rust, nye syrefaste fester for flytteelementene ble montert. Bobleanlegget var oppe til ettersyn og rensing. På landområde fikk vinsjehuset på storslippen ny panel på baksiden, ett par strøk med linolje og deretter malt med foreningens grønnfarge. På samme slipp jobbet en trofast gjeng med og skifte skinner under vann, noe som viste seg å være en svært så innviklet jobb. På landområde ble det kappet opp mange herreløse tresnekker, stablet i containere og skipet over til land, dette pågikk så og si gjennom hele dugnadssesongen. Rester på bildet under er fra den gamle brua over til Danmark fylte også opp noen containere. Her et knippe med flittige medlemmer.. 4

6 Rudi-brua ble fullført med jolle brygge og en trivelig benk for litt småsladder Miljø og søppelhåndtering Revierhavnen Baatforening I slutten av august var fylkesmannen på befaring på tomta for å se på forholdene rundt søppelhåndtering og andre miljømessige forhold på tomta. Dette resulterte i et pålegg som vi gjennom vinteren har jobbet med. Det er satt ned et miljøutvalg bestående av Inge Fjeld, Guro Bangsund og Per Erik Uthus. Utvalget skal håndtere saken videre i samarbeid med styret for å lage rutiner og en samlet miljøplan slik at foreningen tilfredsstiller myndighetenes krav til oppbevaring av farlig avfall osv. Foreningen har laget en avlåst miljøstasjon hvor alt miljøfarlig avfall skal plasseres. Dette er en avlåst konteiner plassert sentralt på eiendommen, bak mastehuset. Alle medlemmer har nøkkel til denne. Denne miljøstasjonen inneholder følgende merkede oppbevaringsenheter: Pall med kar for batterier Pall for småelektrisk avfall Pall med kar for oljekanner med brukt smøreolje Fat for malingsrester, pensler og filler Fat for løsningsmidler/frostvæske Fat for slipestøv fra bunnstott Fat for fast olje avfall (olje- og dieselfiltre) Fat for spraybokser Boks for lysstoffrør og sparepærer Pall for gamle presenninger Pall for annet- ikke husholdningsavfall Denne planen vil deles ut på årsmøtet og gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider. 5

7 REVIERHAVNEN BAATFORENING REGNSKAP FOR ÅRET 2010: Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Årets kontingent Note Medlemskont. passive medlemmer Innmeldingskontingent Sesongkontingent Salg strøm Note Ekstraordinærer inntekter Note Dugnads- nattevaktgebyr Restaurant Leie mastekran Div salg Salgsinntekter RB bladet Innkjøp varer Slippsett tilfeldige båter Varekostnad Dugnadsarbeide Dugnadsmat og andre personellkostnader Rørleggerarbeid Storslipp Østslipp Vestslipp Moloslipp Refusjoner diverse arbeid Gaver til medlemmer Kostnader for medlemmer Avskrivninger hjullaster Avskrivninger hjullaster Frakter, transportkostnader og forsikring Tomteleie Strøm Renovasjon, vann, avløp mv Driftsmatr. slipper (grønnsåpe med mer) Telefon og datautstyr Kontormaskiner Verktøy innkjøp Gass til brennere Rekvisita Male-utstyr Elektrisk materiell

8 Rørlegger materiell Note Vedlikehold slipper Note Vedlikehold slepebåt Vedlikehold flåter vedlikehold hjullaster Utvide areal ved mastekran Støpesand Sement Rep. verktøy utstyr Vedlikehold bygninger Note Vedlikehold restaurant Vedlikehold Betongbrygge Vedlikehold flytebrygger Vedlikehold grøntanlegg, plener mm Revisjons- og regnskapshonorar Gangbro Refusjoner vedr. administrativ bistand Innleid assistanse Kontorrekvisita Telefon Porto Drivstoff Vedlikehold Forsikringer Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Medl.kont. i andre foreninger Underholdning fest Tapte fordr. (Svarteliste) Erstatninger Note Lisenesavgifter og royalties Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter Renteinntekter medlemmer Rentekostnad Bankomkostninger Finansinntekter/kostnader Resultat før ekstraord. Poster Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Avsetning til bryggefond Resultat til egenkapital

9 Balanse Eiendeler- Anleggsmidler Klubbhus/Restaurant Båthuset Kontor Snekkerskuret Masteskuret Toalettbygning Bensinstasjon Kompressorhus/Brannpumpehus Store vinsjehus Vestre Vinsjehus Smia Nye brygger Bølgebryterbrygge Sum fast eiendom Hjullaster Sum maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer Fordringer på ordinære medlemme Note Sum kundefordringer Bankinnskudd, kontanter etc. Kontantkasse BN Bank DnB NOR Bank DnB NOR Bank Sum bankinnskudd, kontanter etc Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Depositum, innskuddskapital Innskuddskapital Note Ventelistegebyr Nøkkeldepositum Depositum Strøm Depositum strøm-måler Sum depositum, innskuddskapital Egenkapital Avsetninger Bryggefond Avsetninger for forpliktelser Note Sum avsetninger

10 Annen gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Note Annen gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter regnskap 2010: Note 1. Nedgang skyldes flere sesongmedlemmer se sesongmedlemmer Note 2. Ikke fakturert strøm i perioden, estimert beløp Note 3. Gaver fra medlemmer Note 4. Montert vann på vestbryggene. Note 5. Nye skinner på storslipp og vestslipp. Note 6. Skiftet panel på slipphus. Nytt panel, nye vinduer og nye dører på kroa. Note 7. Egenandel forsikring Note 8. Utestående fordringer skyldes i hovedsak betalingsavtaler på brygger. Note 9. Reduksjon av innskuddskapital skyldes krediterte innskudd Vesthavna Note 10. Renteutgifter lån fra Oslo Kommune, estimert beløp Note 11. Det er foretatt en ekstraordinær nedbetaling på kroner Kontantstrømanalyse 2010 Resultat Avskrivning hjullaster Sum Kapitalanskaffelse fra drift/resultatregnskap -544 Anskaffelse av kapital Reduksjon innskudd BN Bank Økning innbet. ventelistegebyr Økn. Innbet. nøkkeldepositum Reduksjon fordringer på ordinære medlemmer Netto økning bryggefond Ansaffelse av kapital, finansielt Total anskaffelse av kapital Anvendelse av kapital Økning innskudd DnB NOR Bank Reduksjon innbet depositum Økning kasse Økning kortsiktig gjeld Reduksjon langsiktig gjeld Totalt anvendelse av kapital Oslo Kasserer Formann Revisor Halvard Larsen Rune Bjåland Johan Hoddevik 9

11 INNKOMNE FORSLAG (Vedlegg IV) Forslag 1 Forslag til vedtektsendring Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Styret plikter fortløpende å publisere relevant informasjon på foreningens hjemmesider tilgjengelig for alle medlemmer. Begrunnelse for forslaget: Pr i dag er informasjonsflyten til medlemmene veldig begrenset. Noe er lagt ut på facebook, men det er begrenset hvor mange som benytter det. I tillegg kan man ikke forvente at medlemmer kommer ut til Hovedøya for å få nødvendig informasjon. Styret oppfordres til å oppnevne en eller flere til å være ansvarlig for å publisere på nettsidene. Styret har allerede lagt ned et stort arbeid med å forbedre informasjonsflyten til medlemmene gjennom ny og mer funksjonell hjemmeside. Ett av styrets medlemmer vil til enhver tid ha ansvar for oppdatering av denne. Styret støtter derfor ikke forslaget til vedtektsendring. Forslag 2 Forslag til tillegg i vedtektene under 8 medlemmenes plikter Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Medlemmene plikter å informere styret/havnesjef dersom medlemmets båtplass ikke skal benyttes i sesongen. Begrunnelse: Benyttes havnens kapasitet og øke inntektene til foreningen Medlemmene oppfordres til å informere styret v/havnesjef dersom medlemmets båtplass ikke skal benyttes i sesongen. Forslag 3 Forslag til endring i nattevaktsinstruksen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Det foreslås at nattevaktene varer fra kl. 20 til kl Begrunnelse for forslaget: I tiden mellom 18 og 20 er det mange tilstede på området og behovet for egne vakter overflødig. Forslaget avslås, dagens ordning med start på nattevakt klokken 18:00 gjør at man har mulighet for å hente inn reserver dersom nattevakt skulle utebli. Man skal heller ikke glemme at tidlig og sent på sesongen ikke er mange folk i foreningen mellom klokken 18:00 og 20:00. Forslag 4 Forslag om medlemsmøter: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Det foreslås at det at det årlig arrangeres et medlemsmøte hvor det blir anledning til å komme med forslag og ha meningsutveksling om foreningens virksomhet. Dette kan gjerne arrangeres på høsten etter båtsesongens avslutning for eksempel i september. For at det skal være forutsigbart for medlemmene kan det besluttes at det årlig avholdes for eksempel første lørdag i september. Dette dekkes allerede av vedtektene 16 Ekstraordinært årsmøte / medlemsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 30 av foreningens medlemmer forlanger det, og skal avholdes innen 14 dager, med minst 8 dagers varsel (poststempelets dato). Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Medlemsmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig 10

12 INNKOMNE FORSLAG Forslag 5 Forslag til instruks for havnesjefen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Etter siste ordinære uttak på våren skal havnesjefen undersøke hvilke plasser som er belagt og sørge for å tildele sesongplass til medlemmer på venteliste. Begrunnelse: gjensidig plikt for både medlemmer og havnesjefen å sørge for at havnens kapasitet er fullt utnyttet. Dette ligger allerede under havnesjefs ansvarsområde. Forslag til at det klargjøres hvilke regler som gjelder i forhold til gjestende båter i Revierhavnen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Klipp fra nettsidene: Båtforeningen er medlem av Oslofjordens Båteierunion, OBU. Gjester fra andre foreninger i OBU ligger gratis over natten i foreningens anlegg så langt det er plass. På samme måte ønsker vi også andre langveisfarende båtfolk velkommen. Se også dokument fra Friluftsetaten om gjestehavner i Indre Oslofjord. Gjester til Kroa henvises til gjestebrygga. Gjester henvender seg til vakten som anviser plass. Nøkkel som gir adgang til toalettene, Revierhavnen Kro og til resten av Hovedøya, kan lånes mot depositum på kr I sommersesongen går det ferge til Vippetangen to ganger i timen, overfart 5 min. Vi har registrert at gjestende båter har blitt bedt om å forlate havnen, men i følge nettsidene over skal gjester ønskes velkommen. Hva er korrekt? Det bør være klart for alle medlemmer hvilke regler som gjelder og hvordan disse skal håndheves. Det bør vurderes det er mulig å få til et system for å holde styr på hvilke plasser som til enhver tid er ledig for gjester siden rødt/grønt systemet ikke har fungert/kommet på plass. Dersom det finnes et sted (vaktrommet/hjemmesidene) hvor medlemmene kan registrere hvor lenge båten skal være fraværende ville det muligens gjøre dette arbeidet noe enklere. Dette er allerede oppdatert på Revierhavnens nye hjemmesider med følgende tekst Gjesteplasser Båtfolk er hyggelige og gjestfrie folk! Vi skal motta besøkende båter på samme måte som vi selv ønsker å bli godt mottatt når vi er på tur og søker havn for natten. Om noen av våre medlemmer er på tur, kan derfor plassen lånes ut noen timer eller en natt til utenbys båter og OBUs medlemmer. Båter som skal på Kroa henvises imidlertid til Kroas egen gjestebrygge (nordvest for Kroa), da det kun er medlemmer som har nøkkel til porten mellom foreningens bryggeanlegg og Kroa. Foreningen er ingen gjestehavn med tilhørende fasiliteter og vi har ikke kapasitet til å tilby annet enn en båtplass. Gjestebåter bes kontakte nattevakten (fra kl 18-06) for å få informasjon om lån av plass og betingelser. Om representanter fra styret er til stede i foreningen, kan gjestebåten få låne nøkkel mot et depositum på kroner. Da får man mulighet til å komme seg rundt på Hovedøya, inn til byen med ferja, samt besøke Kroa. Forslag 6 Forslag til økning av styrehonoraret: Styret i felleskap Styrehonoraret for styre- og vara medlemmer økes fra kr 8.000,- til kr ,- Styrehonoraret for leder økes fra kr ,- til kr ,- Begrunnelse: Økt generell arbeidsmengde og i tillegg økt møtevirksomhet som følge av pålegg fra off. myndigheter. Dette kommer i tillegg til planlegging, organisering og drift av dugnader. 11

13 Forslag 7 Forslag til honorar av medlemmer: Styret i felleskap Medlemmer av RB som utpekes av styret og påtar seg oppgaver, ref Miljøutvalget skal honoreres med kr 500,- pr møte som skal dekke kostnader for bruk av bil, bompenger, telefon etc. Forslag 8 Forslag til Årsmøtet i Revierhavnens Baatforening 2011 Hans Jørgen Hamre Den maritime tradisjonen er en viktig del av den norske kulturarven, og Revierhavnens Baatforening har forpliktet seg til å videreføre denne arven til de kommende generasjoner i sin formålsparagraf nummer 1. Der kan man lese at et av foreningens hovedformål skal være å stimulere og legge forholdene til rette for medlemmenes barn/ungdom slik at de kan utvikle en sunn interesse for båtlivet. Vi er mange i foreningen som har barn, og hver for oss driver vi på ulike måter med dette viktige arbeidet på individuell basis. Men utover krabbefiskekonkurransen på RB- dagen har ikke i foreningen noen organisert virksomhet for våre barn og ungdom. Dette ønsker undertegnede å endre på. Derfor foreslår jeg det med dette at det nedsettes et eget arbeidsutvalg blant våre medlemmer. Dette arbeidsutvalget skal ha til formål å ivareta forpliktelsene som følger i kjølvannet av foreningens formål om drive barne- og ungdomsarbeid. Arbeidsutvalget kan nedsettes på årsmøtet 2011 og bør fortrinnsvis bestå av personer som er engasjerte, kvalifiserte og villige til å bidra til å gi dette arbeidet vedvarende et løft i foreningen. Revierhavnens Baatforening disponerer mange materielle og menneskelige ressurser, og vi har derfor de beste muligheter til å kunne drive vårt barne- og ungdomsarbeid på en seriøs, kvalitetssikret og konstruktiv måte. Det vil da bli arbeidsutvalgets oppgave å skaffe en oversikt over dette ressursgrunnlaget og foreslå for Styret hvordan vi som forening på en best mulig måte skal forvalte disse. Videre bør også arbeidsutvalget nedfelle en handlingsplan som går over en lengre periode, slik at vi som forening skaffer oss noen visjoner og målsetninger å jobbe mot i vårt barne- og ungdomsarbeid. Deltakelse i arbeidsutvalget vil i utgangspunktet være frivillig og åpent for alle. De som ønsker å delta kan vise dette ved å rekke opp hånden sin under årsmøtet og få notert ned navnet sitt. Det forslås at første møte i arbeidsutvalget finner sted på biblioteket på kroa etter at årsmøtet er avsluttet. Styret stiller seg positiv til forslaget. Styret har en forventning om at Arbeidsutvalget handler i tråd med RB s vedtekter og instrukser. Styret vil ha en jevnlig oppfølging fra Arbeidsutvalgets leder. 12

14 REVIDERT DUGNADSPLAN FOR 2011 (Vedlegg V) Dugnad er den store forskjellen mellom en kommersiell marina og en båtforening. Vane tro har vi et knippe oppgaver som deler seg i to med en høyst vital del som uttrykker fornyelse og utvikling sammen med tradisjonelt vedlikehold. Rydding av området. Det er noe vi aldri blir ferdige med, så det fortsetter i år. Gangbroa ut til Danmark Det skal monteres 4 stk nye gangbroer, samt fullføre rekkverk. Moloslippen Moloslippen trenger ettersyn og reparasjon av skinnegangen under vann. Storslippen Arbeidet med oppgradering av skinnegangen på slippene vil fortsettes i år. Vestslippen Her må det fylles opp under skinngangen. Skuret bak kroa Her vil arbeidet ta til igjen i igjen i løpet av sommer sesongen. Og trolig slutt ført i år. Maling Vedlikehold av bygninger. Som vanlig maling og stell. Bobleanlegg Her trengs det ettersyn og vi skal kjøpe en ny kompressor og installere denne. Vaktrom Gjøres ferdig i år. Brygge 1 Øst (betongen) Legge ut nye moringer og kryss-spring på landfeste, samt gå over kjettinger mellom leddene på brygga, oppgradere strøm og skifte bord på utriggere etter behov Tomta Opplagskasser. Masse produksjon av disse igangsettes. 13

15 Vedlegg VI Protokoll fra årsmøte nr 152, Dagsorden: 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling 4. Referat fra årsmøte Beretning 6. Regnskap - ansvarsfrihet for styret 7. Budsjett 8. Innkomne forslag a) Endring av 11 i foreningens vedtekter 9. Valg: a) Styreleder b) To styremedlemmer c) Tre varamedlemmer til styret d) Revisor e) Valgkomité med tre medlemmer og to varamedlemmer 1. Møtet ble satt ved styreleder Rune Bjåland som ønsket velkommen Tilstede 64 medlemmer, pluss 3 med fullmakter Lars (Lasse) Andersen som vår gått bort ble minnet med to minutters stillhet. Det ble delt ut 25-års nål til Bjørn Lilleås. Torbjørn Kristoffersen var ikke tilsted for å motta sin 25-års nål. Etter valget: Randi Haralstad og Ole Sommervik, som nå forlater styret, fikk varm takk for sin innsats i styrearbeidet. 2. Valg av møteleder: Per Uthus Valg av referenter: Frank Jensen, Tom Sørbø. Valgt til å underskrive protokollen: Steinar Iversen, Johan Herman Rasmussen Valgt til tellekorps: To medlemmer ble valgt til tellekorps, men referentene noterte ikke navnene. Tellekorpset ble ikke brukt under årsmøtet. 3. Innkalling godkjent. 4. Referat fra årsmøtet 2009 ble godkjent. 5. Styreleder Rune Bjåland orienterte om forhandlingene med Oslo kommune om ny kontrakt for Revierhavnens Baatforening på Hovedøya. Kommunen var særlig opptatt av å få løst miljøproblemene båtforeningen skaper, og det jobbes med planer om en egen miljøstasjon på øya. Styrets beretning ble enstemmig godkjent. 6. Kasserer Halvard Larsen foretok en klargjørende gjennomgang av regnskapet og leste opp revisors beretning. Han fortalte at kr var stjålet fra et låst skap på kontoret, og at denne summen i regnskapet var avskrevet som tap. Det framkom ønske om at de utsendte strømregningene skulle vise brukte kwt, noe som skal gjøres fra nå av. Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. 14

16 7. Budsjettet ble tatt til etterretning 8 a) Etter vedtak på årsmøte 2009 av utsettelsesforslag om endring i 11 vedrørende forsikring har styret innhenet en konsulentuttalelse fra Aslak Myhr i IF forsikring, og med den som bakgrunn fremmer følgende forslag til endring i 11 for å tydeliggjøre medlemmers ansvar i forbindelse med opp/utsett av båter: Styret foreslår at 11 foreslås endret til: Alle medlemmer er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring, og oppfordres til å ha kasko da oppsett/utsett fortas på båteiers ansvar og risiko. Ved opp/utstett skal gyldig forsikringsbevis for medlemmets båt forevises uoppfordret til Slippbas. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 9. Valgkomitéen ved Egil K. Olsen redegjorde for valgkomitéens innstilling: Valgkomitéen besto av: Egil K. Olsen, Jan Erik Eide, Finn Skolmo, Siri Hagen, Bjørn Lilleaas Forslag: Styret: Styreleder på valg : Rune Bjåland Gjenvalg 1 år Styremedlem på valg: May Britt R. Uthus Gjenvalg 2 år Styremedlem på valg: Inge Olaf Fjeld Ny 2 år 1. varamedlem på valg: Mette Kvandal Gjenvalg 1 år 2. varamedlem på valg: Tom Skullerud Ny 1 år 3. varamedlem på valg: Jim Asphaug Ny 1 år Revisor: Johan Hoddervik Gjenvalg 1 år Alle kandidatene ble enstemmig valgt. I tillegg består styret av: Styremedlem : Glenn Jansen Styremedlem : Halvard Larsen Ikke på valg Ikke på valg Ny valgkomité: Egil K. Olsen, Jan Erik Eide, Bjørn Lilleaas, Rudi Becsan, Ole Sommervik. Egil K. Olsen ble utpekt til å ta initiativ til første møte i valgkomitéen. Oslo, Steinar Iversen Jan Hermann Rasmussen Referenter: Frank Jensen. Tom Sørbø 15

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

SARBUVOLLEN BÅTFORENING SARBUVOLLEN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 16. MARS 2016 Styreleder ønsket velkommen. Det var 33 fremmøtte. Hvorav 31 stemmeberettigede medlemmer, pluss 4 godkjente fullmakter, noe som ga totalt

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning og konstituering 1.1 23 fullmakter ble

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING

REVIERHAVNENS BAATFORENING (revidert 10.04.2010) VEDTEKTER for REVIERHAVNENS BAATFORENING 1. Formål Revierhavnens Baatforening er en partipolitisk nøytral interesse organisasjon for eiere av fritidsbåter. Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus. Til behandling foreligger: Onsdag 29. mars

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer