REVIERHAVNENS BAATFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011"

Transkript

1 REVIERHAVNENS BAATFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl ) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling 4. Referat fra årsmøte Beretning 6. Regnskap ansvarsfrihet for styret 7. Budsjett 8. Innkomne forslag: 1) Forslag om endring av foreningens vedtekter side 10. 2) Forslag til tillegg i vedtektene under 8 medlemmenes plikter - side 10 3) Forslag til endring i nattevakts instruksen - side 10 4) Forslag om medlemsmøter - side 10 5) Forslag til instruks for havnesjefen - side 11 6) Forslag til økning av styrehonoraret - side 11 7) Forslag til honorar av medlemmer - side 12 8) Forslag fra Hans Jørgen Hamre - side Valg: a) Styreleder b) To styremedlemmer c) Tre varamedlemmer til styret d) Revisor e) Valgkomité, med tre medlemmer og to varamedlemmer Vedlegg: I: Årsberetning side 1. II: Revisors beretning blir lagt frem på årsmøtet III: Regnskap med neste års budsjett side Feil! Bokmerke er ikke definert.. IV: Innkomne forslag side 10 og 11. V: Revidert dugnadsplan 2011 side 13. VI: Referat fra årsmøte 2010 side 13. Klipp her! STEMMESEDDEL 2011 Ordinært medlems navn og medlemsnummer: Jeg gir herved FULLMAKT:... (bruk blokkbokstaver) medl. nr.... På årsmøtet kan flere familiemedlemmer møte, men medlemskapet gir bare én stemmerett. Dersom du ikke kan møte, kan du gi fullmakt til et annet medlem. (Fyll da ut høyre side) (sign.) navn:... medl. nr.:... som er ordinært medlem, fullmakt til å møte for meg på årsmøtet i Revierhavnens Baatforening, den 24. april Ett medlem kan representere inntil 3 stemmer (inkludert seg selv). NB. Denne seddel leveres ved ankomst til årsmøtet. Den danner grunnlag for navnefortegnelse.

2 REVIERHAVNENS BAATFORENING BERETNING FOR ÅRET 2010 (Vedlegg I) DØDSFALL Kjell Nygren Leif Dahlø JUBILANTER 2011 Medlemmer fra 1986 gis foreningens 25-årsnål: Ragnar Rennesund Ingrid Rønning Tore Larsen Anne Magnussen Nye sesongmedlemmer: 16 stk Vi ønsker de nye medlemmene velkommen! Klipp her! ÅRSMØTE

3 MEDLEMMER SOM GIKK UT I 2010 (9 stk) Sortert etter ansiennitet Erik Abrahamsen Roy Are Blakeli Kjell Nygren Randi Haraldstad Eilert Ringdal Espen Hauge Lene Gulbrandsen Torgeir Bjørnstad Arne Bjørndal STYRET Det er i 2010 avholdt 12 styremøter og flere arbeidsmøter. Møte med Småbåtutvalget, Havnevesenet, Fylkesmannen samt flere møter i Fellestyret for båtforeningene på øyene i indre Oslofjorden Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder Rune Bjåland (På valg) Områdesjef Inge Fjeld (Ikke på valg) Sekretær / redaktør May Britt R. Uthus (Ikke på valg) Havnesjef Glenn Jansen (På valg) Kasserer / Nestleder Halvard Larsen (På valg) Varamedlem, ass. områdesjef Tom Skullerud (På valg) Varamedlem, ass. havnesjef Jim Asphaug (På valg) Varamedlem, redaktør Mette Kvandal (På valg) MEDLEMSSAMMENSETNING PR Antall ordinære medlemmer 271 Juniormedlemmer 3 Vintermedlemmer 2 Sesongmedlemmer (sommer/vinter) 16 Ant medlemmer totalt 294 Æresmedlemmer 3 Nye ordinære medlemmer 0 Foreningen har hatt følgende arrangementer i 2010: FORENINGSAKTIVITETER RB-dagen ble i år igjen lagt til St-Hans helgen. Mange aktiviteter og mye hygge utover kvelden. Høstfesten ble avholdt 12. september. RB Bladet kom ut med 1 utgave Foreningens deltagelse/medlemskap i andre styrer og organisasjoner Foreningen deltar i følgende organisasjoner: Oslofjordens Båteierunion, Oslofjordens Friluftsråd, Fellesutvalget for båtforeningene på Hovedøya, Kystlaget Viken og Norsk Veteranskibsklub, Fellesstyret for båtforeningene i indre Oslofjord. Hvert år reiser styret med ledsager på konferansetur der det legges planer for arrangementer som skal foregå frem i tid. Det har vist seg å være inspirerende, og utviklende for styrets arbeid. Årets tur gikk til København. 2

4 NATTEVAKT ( 9) Styret oppfordrer medlemmene til å sette seg opp på nattevaktlisten tidlig i sesongen (også for utføring senere i sesongen) da vi erfaringsmessig ser at det på slutten av sesongen blir få eller ingen ledige nattevakter. Nattevaktlisten står oppslått på veggen inne i Båthuset. Husk at alle har det fulle ansvar for at den aktuelle vakten blir dekket enten hun/han selv kan ta den eller ei. Dersom et medlem ikke kan gå en vakt de har satt seg opp på, må en straks endre dette i listen slik at andre kan tegne seg på. Nattvaktene følger den til enhver tid gjeldene instruks for nattvakter (Permen Instruks for medlemmene ligger på vaktrommet og finnes på vår hjemmeside ). Nattevaktsesongen starter 20 april og varer frem til 8. oktober Dette er tilpasset utsett og oppsett. Vaktordningen Døgn med vakt Døgn uten vakt Medlemmer med 1 vakt Medlemmer med 2 vakter Med mer enn 2 vakter DUGNAD ( 9) For at medlemmene skal bli bedre kjent med hverandre og for å redusere driftskostnadene er det dugnads-/nattevaktplikt for alle medlemmer. I praksis vil det si at dugnad og nattevakter er en del av årskontingenten. Det har i 2010 vært utført mye fint dugnadsarbeid på tomt og bygninger. Utført dugnad Dugnadstimer, utenom spes. Oppdrag Antall medlemmer med spes. oppdrag Påmelding til dugnad Ordningen med at medlemmene selv skriver seg på liste når de kan ta dugnad, har fungert tilfredsstillende. Dette har gitt en jevnere fordeling med ca 25 oppmøtte pr dugnad. Fortsatt gjelder som hovedregel at alle skal ha en dugnad om våren og en dugnad om høsten. Dugnadslistene vil bli lagt ut på vaktrommet der en kan skrive seg på når en ønsker å gå dugnad. Husk å notere medl. nr. når du skriver deg på. Det er en begrensning på 25 personer pr. dugnad. Det betyr at de som melder seg først, har størst frihet til å velge dag. Dersom to personer fra samme båt ønsker å gå dugnad sammen, må dette markeres over 2 linjer på dugnadslisten med medlemsnummeret på begge linjer. Som tidligere kan det også i år avtales jobber som spesialoppdrag. Dette kan gjøres direkte med områdesjef, havnesjef eller andre i styret under dugnadene. Liste vil bli bekjentgjort på foreningens to informasjonstavler. Det vil imidlertid ikke aksepteres at noen eksempelvis kommer i september/oktober og spør om spesialoppdrag for å unngå dugnadsgebyr. Skriv deg på to av de nedenstående lørdager som passer deg best. Antallet er begrenset til maks 25 personer pr dugnad. Lørdager avsatt til dugnader i 2011 VÅR HØST 7. mai 4. juni 13. august 17. sept. 14. mai 11. juni 20. august 24. sept. 21. mai 18. juni 27. august 1. oktober 28. mai 2. juli 3. sept. 8. oktober 10. sept. Det er fastsatt et gebyr på kr ,- pr. aktivitet som ikke gjennomføres, i og med at dugnadene inngår i årsavgiften. Medlemmer som ikke deltok i dugnads- eller vaktordningen i 2005 er blitt ilagt dugnadsgebyr fra kr. Medlemmer som har jobbet svært mye dugnad uten å gå nattvakt er etter avtale med styret er ikke ilagt straffegebyr. Styret tar forbehold om at dugnadsprotokollen kan være ufullstendig. Vi oppfordrer medlemmene til å skrive tydelig navn og medlemsnummer på listene, da det har vært vanskelig å tyde navnene. De som mener at beregningsgrunnlaget er galt, må sende inn skriftlig klage til styret snarest slik at vi eventuelt kan få justert gebyret. 3

5 FADDERORDNINGEN FOR NYE MEDLEMMER Det ligger en forpliktelse i det å stille som fadder. Fadderordningen ble innført for noen få år tilbake som erstatning for ren anbefaling som vi hadde tidligere. Fadderne skal bidra med å hjelpe de nye medlemmene til å finne seg godt til rette i foreningen og informere om foreningens rutiner. Det forventes også at de stiller sammen med nytt medlem eller hjelper dem i gang på de første dugnad- og nattevaktene. Styret har registrert at noen faddere er gjengangere og det sier seg selv at det er vanskelig å veilede mange nye medlemmer. Styret vil følge opp dette fremover for å sikre oss at alle får en god veiledning. UTFØRT DUGNADSARBEID I 2010 På bryggene og landområde ble i 2010 utført dugnader. På bryggene startet det på våren med å få vann og strøm på plass på de siste bryggene på vest. De eldste utriggerne på 1 øst begynte å falle fra hverandre pga. rust, nye syrefaste fester for flytteelementene ble montert. Bobleanlegget var oppe til ettersyn og rensing. På landområde fikk vinsjehuset på storslippen ny panel på baksiden, ett par strøk med linolje og deretter malt med foreningens grønnfarge. På samme slipp jobbet en trofast gjeng med og skifte skinner under vann, noe som viste seg å være en svært så innviklet jobb. På landområde ble det kappet opp mange herreløse tresnekker, stablet i containere og skipet over til land, dette pågikk så og si gjennom hele dugnadssesongen. Rester på bildet under er fra den gamle brua over til Danmark fylte også opp noen containere. Her et knippe med flittige medlemmer.. 4

6 Rudi-brua ble fullført med jolle brygge og en trivelig benk for litt småsladder Miljø og søppelhåndtering Revierhavnen Baatforening I slutten av august var fylkesmannen på befaring på tomta for å se på forholdene rundt søppelhåndtering og andre miljømessige forhold på tomta. Dette resulterte i et pålegg som vi gjennom vinteren har jobbet med. Det er satt ned et miljøutvalg bestående av Inge Fjeld, Guro Bangsund og Per Erik Uthus. Utvalget skal håndtere saken videre i samarbeid med styret for å lage rutiner og en samlet miljøplan slik at foreningen tilfredsstiller myndighetenes krav til oppbevaring av farlig avfall osv. Foreningen har laget en avlåst miljøstasjon hvor alt miljøfarlig avfall skal plasseres. Dette er en avlåst konteiner plassert sentralt på eiendommen, bak mastehuset. Alle medlemmer har nøkkel til denne. Denne miljøstasjonen inneholder følgende merkede oppbevaringsenheter: Pall med kar for batterier Pall for småelektrisk avfall Pall med kar for oljekanner med brukt smøreolje Fat for malingsrester, pensler og filler Fat for løsningsmidler/frostvæske Fat for slipestøv fra bunnstott Fat for fast olje avfall (olje- og dieselfiltre) Fat for spraybokser Boks for lysstoffrør og sparepærer Pall for gamle presenninger Pall for annet- ikke husholdningsavfall Denne planen vil deles ut på årsmøtet og gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider. 5

7 REVIERHAVNEN BAATFORENING REGNSKAP FOR ÅRET 2010: Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Årets kontingent Note Medlemskont. passive medlemmer Innmeldingskontingent Sesongkontingent Salg strøm Note Ekstraordinærer inntekter Note Dugnads- nattevaktgebyr Restaurant Leie mastekran Div salg Salgsinntekter RB bladet Innkjøp varer Slippsett tilfeldige båter Varekostnad Dugnadsarbeide Dugnadsmat og andre personellkostnader Rørleggerarbeid Storslipp Østslipp Vestslipp Moloslipp Refusjoner diverse arbeid Gaver til medlemmer Kostnader for medlemmer Avskrivninger hjullaster Avskrivninger hjullaster Frakter, transportkostnader og forsikring Tomteleie Strøm Renovasjon, vann, avløp mv Driftsmatr. slipper (grønnsåpe med mer) Telefon og datautstyr Kontormaskiner Verktøy innkjøp Gass til brennere Rekvisita Male-utstyr Elektrisk materiell

8 Rørlegger materiell Note Vedlikehold slipper Note Vedlikehold slepebåt Vedlikehold flåter vedlikehold hjullaster Utvide areal ved mastekran Støpesand Sement Rep. verktøy utstyr Vedlikehold bygninger Note Vedlikehold restaurant Vedlikehold Betongbrygge Vedlikehold flytebrygger Vedlikehold grøntanlegg, plener mm Revisjons- og regnskapshonorar Gangbro Refusjoner vedr. administrativ bistand Innleid assistanse Kontorrekvisita Telefon Porto Drivstoff Vedlikehold Forsikringer Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Medl.kont. i andre foreninger Underholdning fest Tapte fordr. (Svarteliste) Erstatninger Note Lisenesavgifter og royalties Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter Renteinntekter medlemmer Rentekostnad Bankomkostninger Finansinntekter/kostnader Resultat før ekstraord. Poster Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Avsetning til bryggefond Resultat til egenkapital

9 Balanse Eiendeler- Anleggsmidler Klubbhus/Restaurant Båthuset Kontor Snekkerskuret Masteskuret Toalettbygning Bensinstasjon Kompressorhus/Brannpumpehus Store vinsjehus Vestre Vinsjehus Smia Nye brygger Bølgebryterbrygge Sum fast eiendom Hjullaster Sum maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer Fordringer på ordinære medlemme Note Sum kundefordringer Bankinnskudd, kontanter etc. Kontantkasse BN Bank DnB NOR Bank DnB NOR Bank Sum bankinnskudd, kontanter etc Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Depositum, innskuddskapital Innskuddskapital Note Ventelistegebyr Nøkkeldepositum Depositum Strøm Depositum strøm-måler Sum depositum, innskuddskapital Egenkapital Avsetninger Bryggefond Avsetninger for forpliktelser Note Sum avsetninger

10 Annen gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Note Annen gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter regnskap 2010: Note 1. Nedgang skyldes flere sesongmedlemmer se sesongmedlemmer Note 2. Ikke fakturert strøm i perioden, estimert beløp Note 3. Gaver fra medlemmer Note 4. Montert vann på vestbryggene. Note 5. Nye skinner på storslipp og vestslipp. Note 6. Skiftet panel på slipphus. Nytt panel, nye vinduer og nye dører på kroa. Note 7. Egenandel forsikring Note 8. Utestående fordringer skyldes i hovedsak betalingsavtaler på brygger. Note 9. Reduksjon av innskuddskapital skyldes krediterte innskudd Vesthavna Note 10. Renteutgifter lån fra Oslo Kommune, estimert beløp Note 11. Det er foretatt en ekstraordinær nedbetaling på kroner Kontantstrømanalyse 2010 Resultat Avskrivning hjullaster Sum Kapitalanskaffelse fra drift/resultatregnskap -544 Anskaffelse av kapital Reduksjon innskudd BN Bank Økning innbet. ventelistegebyr Økn. Innbet. nøkkeldepositum Reduksjon fordringer på ordinære medlemmer Netto økning bryggefond Ansaffelse av kapital, finansielt Total anskaffelse av kapital Anvendelse av kapital Økning innskudd DnB NOR Bank Reduksjon innbet depositum Økning kasse Økning kortsiktig gjeld Reduksjon langsiktig gjeld Totalt anvendelse av kapital Oslo Kasserer Formann Revisor Halvard Larsen Rune Bjåland Johan Hoddevik 9

11 INNKOMNE FORSLAG (Vedlegg IV) Forslag 1 Forslag til vedtektsendring Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Styret plikter fortløpende å publisere relevant informasjon på foreningens hjemmesider tilgjengelig for alle medlemmer. Begrunnelse for forslaget: Pr i dag er informasjonsflyten til medlemmene veldig begrenset. Noe er lagt ut på facebook, men det er begrenset hvor mange som benytter det. I tillegg kan man ikke forvente at medlemmer kommer ut til Hovedøya for å få nødvendig informasjon. Styret oppfordres til å oppnevne en eller flere til å være ansvarlig for å publisere på nettsidene. Styret har allerede lagt ned et stort arbeid med å forbedre informasjonsflyten til medlemmene gjennom ny og mer funksjonell hjemmeside. Ett av styrets medlemmer vil til enhver tid ha ansvar for oppdatering av denne. Styret støtter derfor ikke forslaget til vedtektsendring. Forslag 2 Forslag til tillegg i vedtektene under 8 medlemmenes plikter Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Medlemmene plikter å informere styret/havnesjef dersom medlemmets båtplass ikke skal benyttes i sesongen. Begrunnelse: Benyttes havnens kapasitet og øke inntektene til foreningen Medlemmene oppfordres til å informere styret v/havnesjef dersom medlemmets båtplass ikke skal benyttes i sesongen. Forslag 3 Forslag til endring i nattevaktsinstruksen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Det foreslås at nattevaktene varer fra kl. 20 til kl Begrunnelse for forslaget: I tiden mellom 18 og 20 er det mange tilstede på området og behovet for egne vakter overflødig. Forslaget avslås, dagens ordning med start på nattevakt klokken 18:00 gjør at man har mulighet for å hente inn reserver dersom nattevakt skulle utebli. Man skal heller ikke glemme at tidlig og sent på sesongen ikke er mange folk i foreningen mellom klokken 18:00 og 20:00. Forslag 4 Forslag om medlemsmøter: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Det foreslås at det at det årlig arrangeres et medlemsmøte hvor det blir anledning til å komme med forslag og ha meningsutveksling om foreningens virksomhet. Dette kan gjerne arrangeres på høsten etter båtsesongens avslutning for eksempel i september. For at det skal være forutsigbart for medlemmene kan det besluttes at det årlig avholdes for eksempel første lørdag i september. Dette dekkes allerede av vedtektene 16 Ekstraordinært årsmøte / medlemsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 30 av foreningens medlemmer forlanger det, og skal avholdes innen 14 dager, med minst 8 dagers varsel (poststempelets dato). Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Medlemsmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig 10

12 INNKOMNE FORSLAG Forslag 5 Forslag til instruks for havnesjefen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Etter siste ordinære uttak på våren skal havnesjefen undersøke hvilke plasser som er belagt og sørge for å tildele sesongplass til medlemmer på venteliste. Begrunnelse: gjensidig plikt for både medlemmer og havnesjefen å sørge for at havnens kapasitet er fullt utnyttet. Dette ligger allerede under havnesjefs ansvarsområde. Forslag til at det klargjøres hvilke regler som gjelder i forhold til gjestende båter i Revierhavnen: Forslaget er innsendt av Geir Engebakken/Gørild Skille og Carin Leffler/Morten Munkejord Klipp fra nettsidene: Båtforeningen er medlem av Oslofjordens Båteierunion, OBU. Gjester fra andre foreninger i OBU ligger gratis over natten i foreningens anlegg så langt det er plass. På samme måte ønsker vi også andre langveisfarende båtfolk velkommen. Se også dokument fra Friluftsetaten om gjestehavner i Indre Oslofjord. Gjester til Kroa henvises til gjestebrygga. Gjester henvender seg til vakten som anviser plass. Nøkkel som gir adgang til toalettene, Revierhavnen Kro og til resten av Hovedøya, kan lånes mot depositum på kr I sommersesongen går det ferge til Vippetangen to ganger i timen, overfart 5 min. Vi har registrert at gjestende båter har blitt bedt om å forlate havnen, men i følge nettsidene over skal gjester ønskes velkommen. Hva er korrekt? Det bør være klart for alle medlemmer hvilke regler som gjelder og hvordan disse skal håndheves. Det bør vurderes det er mulig å få til et system for å holde styr på hvilke plasser som til enhver tid er ledig for gjester siden rødt/grønt systemet ikke har fungert/kommet på plass. Dersom det finnes et sted (vaktrommet/hjemmesidene) hvor medlemmene kan registrere hvor lenge båten skal være fraværende ville det muligens gjøre dette arbeidet noe enklere. Dette er allerede oppdatert på Revierhavnens nye hjemmesider med følgende tekst Gjesteplasser Båtfolk er hyggelige og gjestfrie folk! Vi skal motta besøkende båter på samme måte som vi selv ønsker å bli godt mottatt når vi er på tur og søker havn for natten. Om noen av våre medlemmer er på tur, kan derfor plassen lånes ut noen timer eller en natt til utenbys båter og OBUs medlemmer. Båter som skal på Kroa henvises imidlertid til Kroas egen gjestebrygge (nordvest for Kroa), da det kun er medlemmer som har nøkkel til porten mellom foreningens bryggeanlegg og Kroa. Foreningen er ingen gjestehavn med tilhørende fasiliteter og vi har ikke kapasitet til å tilby annet enn en båtplass. Gjestebåter bes kontakte nattevakten (fra kl 18-06) for å få informasjon om lån av plass og betingelser. Om representanter fra styret er til stede i foreningen, kan gjestebåten få låne nøkkel mot et depositum på kroner. Da får man mulighet til å komme seg rundt på Hovedøya, inn til byen med ferja, samt besøke Kroa. Forslag 6 Forslag til økning av styrehonoraret: Styret i felleskap Styrehonoraret for styre- og vara medlemmer økes fra kr 8.000,- til kr ,- Styrehonoraret for leder økes fra kr ,- til kr ,- Begrunnelse: Økt generell arbeidsmengde og i tillegg økt møtevirksomhet som følge av pålegg fra off. myndigheter. Dette kommer i tillegg til planlegging, organisering og drift av dugnader. 11

13 Forslag 7 Forslag til honorar av medlemmer: Styret i felleskap Medlemmer av RB som utpekes av styret og påtar seg oppgaver, ref Miljøutvalget skal honoreres med kr 500,- pr møte som skal dekke kostnader for bruk av bil, bompenger, telefon etc. Forslag 8 Forslag til Årsmøtet i Revierhavnens Baatforening 2011 Hans Jørgen Hamre Den maritime tradisjonen er en viktig del av den norske kulturarven, og Revierhavnens Baatforening har forpliktet seg til å videreføre denne arven til de kommende generasjoner i sin formålsparagraf nummer 1. Der kan man lese at et av foreningens hovedformål skal være å stimulere og legge forholdene til rette for medlemmenes barn/ungdom slik at de kan utvikle en sunn interesse for båtlivet. Vi er mange i foreningen som har barn, og hver for oss driver vi på ulike måter med dette viktige arbeidet på individuell basis. Men utover krabbefiskekonkurransen på RB- dagen har ikke i foreningen noen organisert virksomhet for våre barn og ungdom. Dette ønsker undertegnede å endre på. Derfor foreslår jeg det med dette at det nedsettes et eget arbeidsutvalg blant våre medlemmer. Dette arbeidsutvalget skal ha til formål å ivareta forpliktelsene som følger i kjølvannet av foreningens formål om drive barne- og ungdomsarbeid. Arbeidsutvalget kan nedsettes på årsmøtet 2011 og bør fortrinnsvis bestå av personer som er engasjerte, kvalifiserte og villige til å bidra til å gi dette arbeidet vedvarende et løft i foreningen. Revierhavnens Baatforening disponerer mange materielle og menneskelige ressurser, og vi har derfor de beste muligheter til å kunne drive vårt barne- og ungdomsarbeid på en seriøs, kvalitetssikret og konstruktiv måte. Det vil da bli arbeidsutvalgets oppgave å skaffe en oversikt over dette ressursgrunnlaget og foreslå for Styret hvordan vi som forening på en best mulig måte skal forvalte disse. Videre bør også arbeidsutvalget nedfelle en handlingsplan som går over en lengre periode, slik at vi som forening skaffer oss noen visjoner og målsetninger å jobbe mot i vårt barne- og ungdomsarbeid. Deltakelse i arbeidsutvalget vil i utgangspunktet være frivillig og åpent for alle. De som ønsker å delta kan vise dette ved å rekke opp hånden sin under årsmøtet og få notert ned navnet sitt. Det forslås at første møte i arbeidsutvalget finner sted på biblioteket på kroa etter at årsmøtet er avsluttet. Styret stiller seg positiv til forslaget. Styret har en forventning om at Arbeidsutvalget handler i tråd med RB s vedtekter og instrukser. Styret vil ha en jevnlig oppfølging fra Arbeidsutvalgets leder. 12

14 REVIDERT DUGNADSPLAN FOR 2011 (Vedlegg V) Dugnad er den store forskjellen mellom en kommersiell marina og en båtforening. Vane tro har vi et knippe oppgaver som deler seg i to med en høyst vital del som uttrykker fornyelse og utvikling sammen med tradisjonelt vedlikehold. Rydding av området. Det er noe vi aldri blir ferdige med, så det fortsetter i år. Gangbroa ut til Danmark Det skal monteres 4 stk nye gangbroer, samt fullføre rekkverk. Moloslippen Moloslippen trenger ettersyn og reparasjon av skinnegangen under vann. Storslippen Arbeidet med oppgradering av skinnegangen på slippene vil fortsettes i år. Vestslippen Her må det fylles opp under skinngangen. Skuret bak kroa Her vil arbeidet ta til igjen i igjen i løpet av sommer sesongen. Og trolig slutt ført i år. Maling Vedlikehold av bygninger. Som vanlig maling og stell. Bobleanlegg Her trengs det ettersyn og vi skal kjøpe en ny kompressor og installere denne. Vaktrom Gjøres ferdig i år. Brygge 1 Øst (betongen) Legge ut nye moringer og kryss-spring på landfeste, samt gå over kjettinger mellom leddene på brygga, oppgradere strøm og skifte bord på utriggere etter behov Tomta Opplagskasser. Masse produksjon av disse igangsettes. 13

15 Vedlegg VI Protokoll fra årsmøte nr 152, Dagsorden: 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling 4. Referat fra årsmøte Beretning 6. Regnskap - ansvarsfrihet for styret 7. Budsjett 8. Innkomne forslag a) Endring av 11 i foreningens vedtekter 9. Valg: a) Styreleder b) To styremedlemmer c) Tre varamedlemmer til styret d) Revisor e) Valgkomité med tre medlemmer og to varamedlemmer 1. Møtet ble satt ved styreleder Rune Bjåland som ønsket velkommen Tilstede 64 medlemmer, pluss 3 med fullmakter Lars (Lasse) Andersen som vår gått bort ble minnet med to minutters stillhet. Det ble delt ut 25-års nål til Bjørn Lilleås. Torbjørn Kristoffersen var ikke tilsted for å motta sin 25-års nål. Etter valget: Randi Haralstad og Ole Sommervik, som nå forlater styret, fikk varm takk for sin innsats i styrearbeidet. 2. Valg av møteleder: Per Uthus Valg av referenter: Frank Jensen, Tom Sørbø. Valgt til å underskrive protokollen: Steinar Iversen, Johan Herman Rasmussen Valgt til tellekorps: To medlemmer ble valgt til tellekorps, men referentene noterte ikke navnene. Tellekorpset ble ikke brukt under årsmøtet. 3. Innkalling godkjent. 4. Referat fra årsmøtet 2009 ble godkjent. 5. Styreleder Rune Bjåland orienterte om forhandlingene med Oslo kommune om ny kontrakt for Revierhavnens Baatforening på Hovedøya. Kommunen var særlig opptatt av å få løst miljøproblemene båtforeningen skaper, og det jobbes med planer om en egen miljøstasjon på øya. Styrets beretning ble enstemmig godkjent. 6. Kasserer Halvard Larsen foretok en klargjørende gjennomgang av regnskapet og leste opp revisors beretning. Han fortalte at kr var stjålet fra et låst skap på kontoret, og at denne summen i regnskapet var avskrevet som tap. Det framkom ønske om at de utsendte strømregningene skulle vise brukte kwt, noe som skal gjøres fra nå av. Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. 14

16 7. Budsjettet ble tatt til etterretning 8 a) Etter vedtak på årsmøte 2009 av utsettelsesforslag om endring i 11 vedrørende forsikring har styret innhenet en konsulentuttalelse fra Aslak Myhr i IF forsikring, og med den som bakgrunn fremmer følgende forslag til endring i 11 for å tydeliggjøre medlemmers ansvar i forbindelse med opp/utsett av båter: Styret foreslår at 11 foreslås endret til: Alle medlemmer er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring, og oppfordres til å ha kasko da oppsett/utsett fortas på båteiers ansvar og risiko. Ved opp/utstett skal gyldig forsikringsbevis for medlemmets båt forevises uoppfordret til Slippbas. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 9. Valgkomitéen ved Egil K. Olsen redegjorde for valgkomitéens innstilling: Valgkomitéen besto av: Egil K. Olsen, Jan Erik Eide, Finn Skolmo, Siri Hagen, Bjørn Lilleaas Forslag: Styret: Styreleder på valg : Rune Bjåland Gjenvalg 1 år Styremedlem på valg: May Britt R. Uthus Gjenvalg 2 år Styremedlem på valg: Inge Olaf Fjeld Ny 2 år 1. varamedlem på valg: Mette Kvandal Gjenvalg 1 år 2. varamedlem på valg: Tom Skullerud Ny 1 år 3. varamedlem på valg: Jim Asphaug Ny 1 år Revisor: Johan Hoddervik Gjenvalg 1 år Alle kandidatene ble enstemmig valgt. I tillegg består styret av: Styremedlem : Glenn Jansen Styremedlem : Halvard Larsen Ikke på valg Ikke på valg Ny valgkomité: Egil K. Olsen, Jan Erik Eide, Bjørn Lilleaas, Rudi Becsan, Ole Sommervik. Egil K. Olsen ble utpekt til å ta initiativ til første møte i valgkomitéen. Oslo, Steinar Iversen Jan Hermann Rasmussen Referenter: Frank Jensen. Tom Sørbø 15

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Medlemsblad for Revierhavnen båtforening nr. 2-2002 årgang 13. 150 års jubileum. RB dagen. Fisketur

Medlemsblad for Revierhavnen båtforening nr. 2-2002 årgang 13. 150 års jubileum. RB dagen. Fisketur Medlemsblad for Revierhavnen båtforening nr. 2-2002 årgang 13 150 års jubileum RB dagen Fisketur 150-års jubileum, mandag den 28. april 2003 Dagen nærmer seg raskt, og vi vil tro at mange gleder seg. Flere

Detaljer