Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012

2 1 Rådmannens kommentarer Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Investeringsregnskapet Driftsregnskapet Balansen Likviditet Økonomiske nøkkeltall og oversikter Kommunens målsettinger og måloppnåelse Overordnet mål innledende beskrivelse Overordnet mål Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2011: Rådmannen/stab... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomiavdelingen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Samfunnsutvikling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nesseby skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Stuorravuona skuvla/karlebotn skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Unjárgga mánáidgárdi/nesseby barnehage... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hjelpetjenesten... Feil! Bokmerke er ikke definert. Omsorgstjenster... Feil! Bokmerke er ikke definert. Varanger Samiske Museum... Feil! Bokmerke er ikke definert. Teknisk virksomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Likestilling... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 1 Rådmannens kommentarer For Nesseby kommune var 2012 et relativt greit år økonomisk sett. Enkelte virksomheter hadde et for stort overforbruk i drift. Dette gjelder særlig teknisk virksomhet og kommunehelsetjenesten. Tiltak er satt i verk for å få dette budsjettet i balanse fra Hjelpetjenesten og samfunnsutvikling hadde derimot et mindreforbruk. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,- Dette utgjør et netto driftsresultat på 7 %. Netto driftsresultat bør ligge over 3 %. Dette er et godt resultat, og skyldes i hovedsak mindreforbruk og merinntekter på renter og avdragsområdet.. Kommunes langsiktige lånegjeld er på kr. 139 mill. Kommunens lånegjeld er bortimot fordoblet siden Kommunes høye lånegjeld er en trussel mot kommunes framtidige handlefrihet. En framtidig renteøkning vil gi langt mindre midler til kommunens ordinære drift. Store byggeprosjekter pågår fortsatt og det er investeringer for framtida. Folketallet gikk en god del ned i 2012, derfor valgte politikerne å gjeninnføre gratis barnehage og SFO fra Det kunne synes å ha en virkning første gang ordningen ble innført. Å opprettholde og helst øke folketallet bør ha en veldig stor prioritet. Det totale sykefraværet for 2012 var 13,87 %. Dette er en dramatisk oppgang fra 2011 da sykefraværet var på 6,58 %. Målet om at det totale sykefraværet i kommunen skal være under 7 % er for 2012 langt i fra oppfylt. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for reduksjon av sykefravær. Nesseby kommune kan forvente en strammere kommuneøkonomi framover. I praksis betyr dette fortsatt fokus på effektiv og rasjonell drift. Hvis nye større tiltak skal iverksettes må det forventes kutt på andre områder. I 2012 ble det gjennomført en betydelig omstillingsprosess hvor driftsnivået ble tatt kraftig ned og kommunale betalingssatser ble betydelig økt Virksomhetene har jobbet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret nås. For nærmere detaljer vises til virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i årsmeldingen. Varangerbotn den Stian Lindgård Rådmann Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 3av 46

4 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Regnskapets oppbygning Investeringsregnskap (- budsjett) viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner mm. Driftsregnskap (- budsjett) Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av gjeld. Balanseregnskap Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Regnskapsmessige begrep For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg: Brutto driftsresultat er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld betale renter og avdrag og til netto driftsresultat. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. Avsetning til fond Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øremerkede) midler eller ikke. Fra driftsregnskapet kan det settes av til disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til. Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndekket. Populært kalt over- og underskudd. Arbeidskapital Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor av en egen note til regnskapet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 4av 46

5 2.1 Investeringsregnskapet Utgifter Regnskapet for 2012 viser at Nesseby kommune har brukt 29,6 mill til investeringstiltak mot budsjetterte 40 mill. Av dette er 22,5 mill. finansiert med lån, 5,9 mill er overført fra drift og 2,6 mill. er fra tidligere års avsetninger. Regnskapsmessig resultat er et mindreforbuk på 853,- Hovedoversikt investering 2012: Budsjett Regnskap Avvik Brutto invest utgift Utlån/kjøp av aksjer Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av anleggsmidler Tilskudd til invest Mottatte avdrag utlån Andre inntekter Sum ekststern finans Overført fra drift Bruk av avsetninger Fiansiering Mindreforbruk Momskompensasjon utgjør ca 5,9 mill, og finnes i investeringsregnskapet under art 429. Regnskapsmessig blir denne overført til drift, men 100 % overføres til investering. Det vises for øvrig til oppsett over prosjektregnskap i årsregnskapet for Driftsregnskapet Netto driftsresultat Måloppnåelse Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 9,6 millioner. Kommunens budsjett for 2012 var meget stramt i likhet med tidligere år. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på i revidert budsjett. Sum driftsinntekter utgjør kr Det er avsatt vel 3,8 mill mer til fond enn det er brukt i 2012 i driftsregnskapet. Kr 5,8 mill ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Kommunen har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn. Regnskapsmessig resultatet viser et mindreforbruk på kr som i stor grad skyldes mindreforbuk og merinntekter på finansområdet.. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 5av 46

6 Avvik på programområdene Følgende tabell viser avvikene på de forskjellige virksomhetene (tall i hele tusen. er mindreforbruk): Virks. Regnsk 12 Rev.bud 12 Avvik Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Revisjon, internt tilsyn Kultur, Språk og service Oppvekstsenter Nav-Nesseby Hjelpetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester Till.bev og lønnspott sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Vesentlige avvik på de enkelte programområde vil bli redegjort for under de respektive programområder. Resultatstørrelser korrigert for momskompensasjon og premieavvik Her er det korrigert for virkning av premieavvik og momskompensasjon. Rs 2012 Rs 2012 korr Bud 2012 Driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 Netto driftsresultat , , ,00 Kolonne 2 viser korrigert resultat, uten momskomp, som likevel føres over til investering, og premieavvik som ikke er reelle inntekter. Da ser vi et ganske annet både brutto og netto driftsresultat. Dette gir et bedre bilde på drifta av kommunen. 2.3 Balansen Omløpsmidler Mest likvide midler Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt kr Dette er en økning på kr fra året før. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 6av 46

7 Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved utgangen av året kr en nedgang på ca kr 5 mill. fra året før. Anleggsmidler Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr Av dette er kr pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler ihht. gjeldende retningslinjer. Kortsiktig gjeld Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde kr Den er nærmest uforandret i forhold til fjoråret. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld var på kr pr Av dette er kr pensjonsforpliktelser. Lånegjelden er ved utgangen av året er kr , en økning på kr fra året før. Vurderinger Den langsiktige lånegjelden pr er bokført med 139,5 millioner kroner. 2/3 av lånegjelden har bundet rente. Dette er for å sikre forutsigbarhet med hensyn til kommunes drift. Til tross for gunstige låneopptak, vil kommunens høye lånegjeld være en trussel mot kommunens fremtidige handlefrihet. Kommunens bokførte egenkapital: Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: Fonds Regnskapsmessig mindreforbruk Endring i regnskapsprinsipp Kapitalkonto Fonds er i regnskapet for 2012 bokført med kr Disposisjonsfond er økt med kr , bundne driftsfond er redusert med kr , ubundne investeringsfond er redusert med mens bundne investeringsfond er redusert med kr Regnskapsmessig mindreforbruk for 2012 er bokført med kr Kapitalkontoen viser ved årets slutt en beholdning på kr Samlet sett har kommunens egenkapital økt med kr i 2012 til kr Likviditet Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser; «nok penger til å betale regninger». Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likviditet. Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endringer i arbeidskapitalen Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen nedenfor Arb.kapital Likviditetsreserve Arb.kapital driftsdel Vurderinger Arbeidskapitalen er økt med 5,1 millioner fra året før. Arbeidskapitalen viser at kommunens økonomiske situasjon har endret seg i positiv retning det siste året. Likevel er arbeidskapitalens driftsdel mer Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 7av 46

8 relevant for å si noe om kommunens likviditet. Den har ligget relativt stabil men gjør et hopp i positiv retning i 2011 og et nytt hopp i positiv retning i Kommunens likviditet er svært god. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 8av 46

9 2.5 Finansforvaltning Sammendrag låneportefølje Kommunens lån til investeringer. Lån til videre utlån holdt utenfor. Alle lånene er tatt opp i Kommunalbanken eller KLP Kommunekreditt. Henholdsvis 114,9 millioner kroner i KLP Kommunekreditt og 13,8 millioner kroner i Kommunalbanken. 73 % av lånene har fast rente. Sammendrag låneportefølje Restgjeld i fjor Restgjeld i år (%) Snittkredittid (år) Snitt rentebinding (år) Snittrente Fast rente ,33 6,84 4,10 % Flytende rente ,83 0,17 2,95 % TOTALT ,86 5,04 3,79 % Fast rente Flytende rente Kommunens lån til videre utlån Kommunen låner penger fra husbanken som så lånes videre til huseiere, husbyggere eller huskjøpere gjennom blant annet ordningen med startlån. Vi har lån i husbanken på 10,9 millioner kroner tatt opp til videre utlån. Kommunens plassering av likvide midler Alle kommunens likvide midler er plassert i vår hovedbank. Unntaket er 151 tusen kroner som er plassert i statsobligasjonsfond. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 9av 46

10 3 Økonomiske nøkkeltall og oversikter ANSVARSOMRÅDENES ANDEL AV NETTODRIFTSUTGIFTER Regnskapet for 2011 viser at samlet nettodriftsutgifter for ansvarsområdene utgjorde kr tusen, og fordeler prosentvis slik sammenlignet med tidligere år. Virksomhet Pr 12 Pr 11 Pr 10 Pr 09 Pr Politiske organer 1,82 % 2,62 % 2,05 % 2,30 % 2,10 % 21 Rådmann og stab og felles 8,51 % 8,79 % 7,70 % 9,10 % 8,00 % 22 Økonomitjenester 4,70 % 4,05 % 4,25 % 5,20 % 3,30 % 23 Revisjon og kontroll 0,60 % 0,56 % 0,55 % 0,50 % 0,70 % 24 Samfunnsutvikling 6,08 % 5,78 % 6,07 % 7,70 % 6,50 % 26 Oppvekssenter 20,12 % 23,73 % 19,69 % 20,10 % 19,60 % 30 Nav-Nesseby 1,74 % 1,90 % 1,49 % 1,10 % 0,00 % 31 Hjelpetjenester 10,90 % 10,01 % 10,97 % 7,30 % 7,30 % 33 Omsorgstjenester 27,13 % 25,00 % 27,61 % 35,40 % 31,50 % 34 Legetjenesten 7,10 % 3,23 % 3,48 % 3,80 % 3,90 % 36 Varanger samiske museum 1,29 % 1,28 % 1,75 % 2,30 % 2,50 % 38 Tekniske tjenester 7,92 % 12,52 % 13,72 % 13,50 % 12,80 % 40 Till.bev og lønnspott 2,10 % 0,54 % 0,67 % 1,20 % 1,70 % Lånefinansierings dekningsgrad Viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med bruk av lån Prosentvis dekning med lån 34 % 81 % 73 % 83 % 73 % Bokført bruk av lånemidler Sum finansierings behov Kommentar: Lånedekningsgraden har variert en del de senere år. For 2012 er den på 73 %, det anbefalte er at den ikke overstiger 50 %, så vi ligger fortsatt for høyt. Lånegjeld per innbygger Viser hvor stor del av langsiktig lånegjeld er pr. innbygger: Lånegjeld Innbyggertall Lånegj. pr. innbygger Kommentarer: Kommunenes langsiktige gjeld øker betydelig, og som tidligere nevnt kan den utgjøre en reell trussel mot kommunens handlefrihet. På fem år er kommunens lånegjeld bortimot doblet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 10av 46

11 Brutto resultatgrad Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som feks. investeringer, renter og avdrag, avsetninger til fond Brutto res.grad 4,70 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 7,00 % Brutto drifts-resultat (1000) Sum driftsinnt. eks renter(1000) Kommentarer: Brutto driftsresultat har variert en god del. For 2012 er det relativt høyt, men inkludert i dette ligger også momskomp på 5,9 mill som overføres i sin helhet til investering. Utgifter fordelt på hovedposter Viser hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige hovedposter i regnskapet. Art Beskrivelse Lønn inkl. sosiale utgifter V. og tj. som inng. i komm. tj.prod Tj. som erst. komm. tj.produksjon Overføringer Avskrivinger Sum Kommentarer Lønnsutgiftene er fortsatt den største utgiften og utgjør i overkant av 61 % av kommunens samlede driftsutgifter. I 2011 var den også på 61 % så andelen som går til lønn og lønnsrelaterte utgifter ligger stabilt. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 11av 46

12 4 Kommunens målsettinger og måloppnåelse I økonomiplanen for vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden. Disse målene er retningsgivende for driften i virksomhetene. Økonomiplanen forutsatte videre at virksomhetslederne skulle rapportere hva virksomhetene hadde bidratt med for å nå hovedmålene. 4.1 Overordnet mål innledende beskrivelse Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i. Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling. 4.2 Overordnet mål For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på følgende overordnede mål l i kommende planperiode: Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold. Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli skal bli i stand til å imøtekomme en hver utfordring som krever effektivisering og omstilling. Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene. 4.3 Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2012: Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 12av 46

13 Årsberetning virksomhet stab Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Rådmannens stab har ansvar for politisk møtebehandling, IT tjenester, post og arkiv, og tjenester opp mot virksomhetene innenfor områder som organisasjonsutvikling, personalrådgivning, kvalitetsarbeid og lignende. Staben har også ansvar det overordnede skolefaglige arbeidet i kommunen, for studiesenteret, vurdering av søkere om startlån. Staben administrerer arbeid i forkant og etter kommune- og stortingsvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, tilsettingsutvalg, lønnsforhandlinger, sykefraværsarbeid, samarbeid med de tillitsvalgte. Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Staben har satt opp flere hovelmål og er innrettet i forhold til å yte bedre tjenester til stabens brukere. Service, kvalitet, informasjon og effektivitet. Staben har ansvar for en rekke sektorovergripende oppgaver og har hatt som mål å bedre tjenestene til våre brukere, blant annet bli bedre på informasjon og servicesiden. Virksomhetsleder vurderer at tjenestekvaliteten til tross for at medarbeiderne er samvittighetsfulle og dyktige har gått noe tilbake det siste året. Høyt sykefravær, manglende overlapping på enkelte områder, vakanser, arbeidspress, kan forklare dette. (Vurdert med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere som tillitsvalgte, virksomhetsledere, politikere og medarbeidere og selvrefleksjon.) Staben har hatt ansvar for omstillingsprosess, og stillingsbank. Har gjennomført dette i 2012 uten å gå til oppsigelser. Funnet alternativer til alle medarbeiderne som ble omfattet av ordningen med stillingsbank. Noen vil være i stillingsbank til de går av med pensjon utgangen av Jo mer effektivt staben kan drifte jo bedre er det i forhold til kommunens overordnede mål. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 13av 46

14 Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Virksomheten har et mindreforbruk på vel Dette skyldes i all hovedsak at 2 stillinger har stått ubesatt i deler av året, og en langtidssykemelding der det ikke har vært tatt inn vikar. Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Staben har hatt en jevn tjeneste produksjon i Hovedutfordringen er i staben er at den er sårbar i forhold til fravær og personell. Det er mange spesialiserte stillinger og andre i staben kan ikke uten videre overlappe ved fravær og permisjoner. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Nye tiltak/ tilbud Status på pågående prosjekter Omstillingsprosess har full fokus. Omstillingsprosess. På skinner. Kvalitetssikringssystem innhenter tilbud. Ephorte 5. Utsatt på grunn av manglende kompatibilitet med samisk tegnsett. Avsluttede prosjekt En arbeidstaker (kevin) jobbet i staben gjennom NAV. Avsluttet i Sykefravær (mål under 5 %) Enkeltmedarbeideres sykefravær påvirker statistikken i negativ retning. Følges opp av virksomhetsleder. HMS og internkontroll Arbeidsmiljø og trivsel er tema på stabsmøter. Vi iverksetter tiltak når det er behov for å beholde medarbeiderne i jobb. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 14av 46

15 Kompetanseheving i virksomheten Medarbeidere har deltatt på ulike kurs og seminarer gjennom året. Dette både som motiverende tiltak, men også innrettet for å gi mer praktisk kompetanse. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Ansettelser og oppsigelser Silvana Roska begynte i staben som rådgiver høsten Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 15av 46

16 Årsberetning virksomhet økonomitjenester Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort bekrivelse av virksomheten Økonomiavdelingen leverer de fleste av sine tjenester til eller for kommunens egne virksomheter. Vi har følgende hovedarbeidsområder: Vi koordinerer og veileder i kommunens budsjett- og økonomiplanprosess, Vi betaler lønn og regninger etter anvisning og fører regnskap for alle virksomheter i kommunen. Vi veileder og kontrollerer arbeidsgivere i deres innberetning av lønnstakeres lønn og skattetrekk. Vi krever inn skatt og arbeidsgiveravgift for staten, fylket, kommunen og trygdevesenet og vi fører regnskap for midlene - skatteregnskapet. Vi utfører kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring. Vi koordinerer kommunens innkjøp når det er nødvendig. For kirka(sognet/menighetsrådet) fører vi regnskap, betaler lønn og regninger og veileder. Økonomisystemet vårt medfører fortsatt mye merarbeid på lønnsområdet og innen fakturabetaling. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. Vi har siden april hatt på plass vikar for skatteoppkrever og er langt mer a jour på området. KOSTRA Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Vi har 4,5 stillinger ved økonomikontoret. Hoveddelen av vår virksomhet rapporteres under KOSTRA-funksjon 120 (administrasjon). Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. Vårt hovedmål har vært å levere gode tjenester til innbyggerne og kommunens egen organisasjon. Virksomhetens (økonomiavdelingens) hovedmål er å bidra til økonomisk handlefrihet for Nesseby kommunen. Se nærmere beskrivelser under «Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 16av 46

17 mål» Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Vi yter god service til kommunes innbyggere og internt i kommune administrasjon ved å være imøtekommende og kunnskapsrike. Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. I forbindelse med krav fra SSB om ny sektorinndeling, er alle kommunes balansekonti lagt om i Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Vår oppgave er å bidra til et mest mulig korrekt virkelighetsbilde (økonomiske rapporter/regnskaper) og bidrag til gode analyser og økonomiske planer (budsjetter) samt sørge for effektive pengestrømmer inn og ut av kommunen. Vi har vært en sentral koordinator i de tunge økonomiske prosessene i kommunen, både innen planlegging og rapportering. Ved å levere beslutningsgrunnlag og økonomiske rapporter til politikerne sørger vi for at de får riktig beslutningsgrunnlag til økonomistyring og dermed kan opprettholde økonomisk handlefrihet for kommunen. Vi har reforhandlet kommunens hovedbankavtale som ble signert i starten av Vi oppnådde gode vilkår. Vi har bidratt til endringer og saksforberedt flere enkeltvedtak som har gitt og fremover vil gi økt økonomisk handlefrihet for Nesseby kommune. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet Vi har ingen samisktalende ved avdelingen, men vi kurser våre ansatte for at vi skal få bedre samisk-kompetanse. Vi samarbeider over kommunegrensene innen vårt fagfelt: Vi driver felles systemer. Vi forhandler ofte i lag med andre kommuner for å få større forhandlingsmakt og bedre resultater. Ingen vesentlige avvik i 2012 Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 17av 46

18 Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Nye tiltak/ tilbud I oktober 2009 bytte vi lønns- og økonomisystem til ERV fra EDB, senere EDB Ergogroup og deretter Evry. Vi har også i 2012 slitt noe med ettervirkningene av det byttet. Avdelingen har hatt merarbeid knyttet til særlig lønnsdelen det nye systemet samt til fakturaflyt/remittering (elektronisk system som håndterer godkjenning og klargjøring av regninger og utbetalinger) der leverandøren fortsatt ikke har fått til en problemfri løsning mellom delsystemene. Likevel ble regnskapet for 2011 avsluttet innen fristen den 15. februar. Ingen Status på pågående prosjekter Avsluttede prosjekt Sykefravær (mål under 5 %) HMS og internkontroll Kompetanseheving i virksomheten Det jobbes fortsatt med ettervirkningene av innføringen av nytt økonomisystem (ERV). Vi har også stanset innfasingen av deler av systemet. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. I den grad innføring av nytt lønns- og økonomisystem kan betegnes som et prosjekt, er det fortsatt ikke avsluttet, selv om det skulle vært det for flere år siden. Avdelingen har hatt et sykefravær på 7,63% i 2012 av dette er 0,44% egenmeldt. Sykefraværet har vært høyere i 2012 enn tidligere år. Det skyldes 3 lengre sykemeldinger. Selv om arbeidspresset er stort ser ikke disse sykemeldingene ut til å ha noe med det å gjøre. Det er ikke gjennomført vernerunde. Enkelte ansatte med nye oppgaver har med godt resultat hatt høy kursaktivitet. En ansatt tar samiskkurs. Øvrige ansatte har deltatt på noen kurs. Høyt arbeidspress gjør det vanskelig å prioritere kompetansevedlikehold/-bygging høyt nok. Det er likevel en bedring i kursaktiviteten fra de siste år. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 18av 46

19 Ansettelser og oppsigelser Ny skatteoppkrever tiltrådte i april etter at vi siden høsten 2011 hadde manglet egne folk til stillingen. Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 19av 46

20 Årsberetning virksomhet Plan og utvikling Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Virksomheten er ny; samfunnsutvikling og teknisk ble sammenslått i juni/juli Virksomheten omfattes av følgende områder: Teknisk drift, vei, vann og avløp, forvaltning av boliger og bygninger, brannvern, eiendomsforvaltning, oppmåling og deling, byggesaksbehandling, samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygge- og vannverksprosjekter, nærings- og samfunnsutvikling, språkkontor, Isak Saba senteret, kulturkontor, kulturskole, ungdomsklubb, servicekontor, folkebibliotek og bibliotekbuss. Arbeidet med nytt boligfelt på Nyborg er intensivert, byggetrinn I på oppvekstsenteret er avsluttet, 4 nye omsorgsboliger er oppført på helsesenteret, vannverkene i Nesseby/Bergeby, Mortensnes er renovert og ny vannkilde er etablert i Nyelv Landbruksoppgaver kjøpes fra Tana kommune. Kjøp av denne tjenesten er vedtatt lagt ned for å spare penger. Det viser seg imidlertid at tjenesten er spesialisert og krever kompetanse som kommunen ikke besitter i egne rekker. Landbruket i kommunen er stort, aktivt og stadig voksende. Behandlet 24 saker til næringsfondene, etablert to nye selskaper i kommunen, fond for samfunnsutvikling oppbrukt på første formannskapsmøte i januar 2012 Saker som ventet fra 2011 Bolyst prosjektet Videreført og pågår enda ut 2013, Naturarven som verdiskaper Videreført og pågår fortsatt i 3 år til, jobb med salg av skolene Kulturskolen har fortsatt samme tilbudet som tidligere. Vi klarer foreløpig å opprettholde et godt tilbud til de som ønsker å lære seg bandinstrumenter, med god kvalitet på undervisningen og foreløpig ingen ventelister. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Her er så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Dette er et utrolig viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Fritidsklubben har opplevd nedgang i besøkstall, og mot slutten av året har vi historisk lave tall. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 20av 46

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2009 1 Rådmannens kommentarer...3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag...4 2.1 Investeringsregnskapet...5 2.2 Driftsregnskapet...5 2.3 Balansen...6

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2011

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2011 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2011 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Driftsmelding og årsberetning 2005

Driftsmelding og årsberetning 2005 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning 2005 side 1 Unjarggá gielda / Nesseby kommune Driftsmelding og årsberetning 2005 Bilde: Mari-Ann Nilsen r. 27.06.06 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer