Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012

2 1 Rådmannens kommentarer Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Investeringsregnskapet Driftsregnskapet Balansen Likviditet Økonomiske nøkkeltall og oversikter Kommunens målsettinger og måloppnåelse Overordnet mål innledende beskrivelse Overordnet mål Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2011: Rådmannen/stab... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomiavdelingen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Samfunnsutvikling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nesseby skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Stuorravuona skuvla/karlebotn skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Unjárgga mánáidgárdi/nesseby barnehage... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hjelpetjenesten... Feil! Bokmerke er ikke definert. Omsorgstjenster... Feil! Bokmerke er ikke definert. Varanger Samiske Museum... Feil! Bokmerke er ikke definert. Teknisk virksomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Likestilling... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 1 Rådmannens kommentarer For Nesseby kommune var 2012 et relativt greit år økonomisk sett. Enkelte virksomheter hadde et for stort overforbruk i drift. Dette gjelder særlig teknisk virksomhet og kommunehelsetjenesten. Tiltak er satt i verk for å få dette budsjettet i balanse fra Hjelpetjenesten og samfunnsutvikling hadde derimot et mindreforbruk. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,- Dette utgjør et netto driftsresultat på 7 %. Netto driftsresultat bør ligge over 3 %. Dette er et godt resultat, og skyldes i hovedsak mindreforbruk og merinntekter på renter og avdragsområdet.. Kommunes langsiktige lånegjeld er på kr. 139 mill. Kommunens lånegjeld er bortimot fordoblet siden Kommunes høye lånegjeld er en trussel mot kommunes framtidige handlefrihet. En framtidig renteøkning vil gi langt mindre midler til kommunens ordinære drift. Store byggeprosjekter pågår fortsatt og det er investeringer for framtida. Folketallet gikk en god del ned i 2012, derfor valgte politikerne å gjeninnføre gratis barnehage og SFO fra Det kunne synes å ha en virkning første gang ordningen ble innført. Å opprettholde og helst øke folketallet bør ha en veldig stor prioritet. Det totale sykefraværet for 2012 var 13,87 %. Dette er en dramatisk oppgang fra 2011 da sykefraværet var på 6,58 %. Målet om at det totale sykefraværet i kommunen skal være under 7 % er for 2012 langt i fra oppfylt. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for reduksjon av sykefravær. Nesseby kommune kan forvente en strammere kommuneøkonomi framover. I praksis betyr dette fortsatt fokus på effektiv og rasjonell drift. Hvis nye større tiltak skal iverksettes må det forventes kutt på andre områder. I 2012 ble det gjennomført en betydelig omstillingsprosess hvor driftsnivået ble tatt kraftig ned og kommunale betalingssatser ble betydelig økt Virksomhetene har jobbet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret nås. For nærmere detaljer vises til virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i årsmeldingen. Varangerbotn den Stian Lindgård Rådmann Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 3av 46

4 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Regnskapets oppbygning Investeringsregnskap (- budsjett) viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner mm. Driftsregnskap (- budsjett) Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av gjeld. Balanseregnskap Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Regnskapsmessige begrep For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg: Brutto driftsresultat er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld betale renter og avdrag og til netto driftsresultat. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. Avsetning til fond Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øremerkede) midler eller ikke. Fra driftsregnskapet kan det settes av til disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til. Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndekket. Populært kalt over- og underskudd. Arbeidskapital Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor av en egen note til regnskapet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 4av 46

5 2.1 Investeringsregnskapet Utgifter Regnskapet for 2012 viser at Nesseby kommune har brukt 29,6 mill til investeringstiltak mot budsjetterte 40 mill. Av dette er 22,5 mill. finansiert med lån, 5,9 mill er overført fra drift og 2,6 mill. er fra tidligere års avsetninger. Regnskapsmessig resultat er et mindreforbuk på 853,- Hovedoversikt investering 2012: Budsjett Regnskap Avvik Brutto invest utgift Utlån/kjøp av aksjer Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av anleggsmidler Tilskudd til invest Mottatte avdrag utlån Andre inntekter Sum ekststern finans Overført fra drift Bruk av avsetninger Fiansiering Mindreforbruk Momskompensasjon utgjør ca 5,9 mill, og finnes i investeringsregnskapet under art 429. Regnskapsmessig blir denne overført til drift, men 100 % overføres til investering. Det vises for øvrig til oppsett over prosjektregnskap i årsregnskapet for Driftsregnskapet Netto driftsresultat Måloppnåelse Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 9,6 millioner. Kommunens budsjett for 2012 var meget stramt i likhet med tidligere år. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på i revidert budsjett. Sum driftsinntekter utgjør kr Det er avsatt vel 3,8 mill mer til fond enn det er brukt i 2012 i driftsregnskapet. Kr 5,8 mill ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Kommunen har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn. Regnskapsmessig resultatet viser et mindreforbruk på kr som i stor grad skyldes mindreforbuk og merinntekter på finansområdet.. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 5av 46

6 Avvik på programområdene Følgende tabell viser avvikene på de forskjellige virksomhetene (tall i hele tusen. er mindreforbruk): Virks. Regnsk 12 Rev.bud 12 Avvik Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Revisjon, internt tilsyn Kultur, Språk og service Oppvekstsenter Nav-Nesseby Hjelpetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester Till.bev og lønnspott sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Vesentlige avvik på de enkelte programområde vil bli redegjort for under de respektive programområder. Resultatstørrelser korrigert for momskompensasjon og premieavvik Her er det korrigert for virkning av premieavvik og momskompensasjon. Rs 2012 Rs 2012 korr Bud 2012 Driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 Netto driftsresultat , , ,00 Kolonne 2 viser korrigert resultat, uten momskomp, som likevel føres over til investering, og premieavvik som ikke er reelle inntekter. Da ser vi et ganske annet både brutto og netto driftsresultat. Dette gir et bedre bilde på drifta av kommunen. 2.3 Balansen Omløpsmidler Mest likvide midler Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt kr Dette er en økning på kr fra året før. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 6av 46

7 Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved utgangen av året kr en nedgang på ca kr 5 mill. fra året før. Anleggsmidler Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr Av dette er kr pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler ihht. gjeldende retningslinjer. Kortsiktig gjeld Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde kr Den er nærmest uforandret i forhold til fjoråret. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld var på kr pr Av dette er kr pensjonsforpliktelser. Lånegjelden er ved utgangen av året er kr , en økning på kr fra året før. Vurderinger Den langsiktige lånegjelden pr er bokført med 139,5 millioner kroner. 2/3 av lånegjelden har bundet rente. Dette er for å sikre forutsigbarhet med hensyn til kommunes drift. Til tross for gunstige låneopptak, vil kommunens høye lånegjeld være en trussel mot kommunens fremtidige handlefrihet. Kommunens bokførte egenkapital: Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: Fonds Regnskapsmessig mindreforbruk Endring i regnskapsprinsipp Kapitalkonto Fonds er i regnskapet for 2012 bokført med kr Disposisjonsfond er økt med kr , bundne driftsfond er redusert med kr , ubundne investeringsfond er redusert med mens bundne investeringsfond er redusert med kr Regnskapsmessig mindreforbruk for 2012 er bokført med kr Kapitalkontoen viser ved årets slutt en beholdning på kr Samlet sett har kommunens egenkapital økt med kr i 2012 til kr Likviditet Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser; «nok penger til å betale regninger». Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likviditet. Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endringer i arbeidskapitalen Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen nedenfor Arb.kapital Likviditetsreserve Arb.kapital driftsdel Vurderinger Arbeidskapitalen er økt med 5,1 millioner fra året før. Arbeidskapitalen viser at kommunens økonomiske situasjon har endret seg i positiv retning det siste året. Likevel er arbeidskapitalens driftsdel mer Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 7av 46

8 relevant for å si noe om kommunens likviditet. Den har ligget relativt stabil men gjør et hopp i positiv retning i 2011 og et nytt hopp i positiv retning i Kommunens likviditet er svært god. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 8av 46

9 2.5 Finansforvaltning Sammendrag låneportefølje Kommunens lån til investeringer. Lån til videre utlån holdt utenfor. Alle lånene er tatt opp i Kommunalbanken eller KLP Kommunekreditt. Henholdsvis 114,9 millioner kroner i KLP Kommunekreditt og 13,8 millioner kroner i Kommunalbanken. 73 % av lånene har fast rente. Sammendrag låneportefølje Restgjeld i fjor Restgjeld i år (%) Snittkredittid (år) Snitt rentebinding (år) Snittrente Fast rente ,33 6,84 4,10 % Flytende rente ,83 0,17 2,95 % TOTALT ,86 5,04 3,79 % Fast rente Flytende rente Kommunens lån til videre utlån Kommunen låner penger fra husbanken som så lånes videre til huseiere, husbyggere eller huskjøpere gjennom blant annet ordningen med startlån. Vi har lån i husbanken på 10,9 millioner kroner tatt opp til videre utlån. Kommunens plassering av likvide midler Alle kommunens likvide midler er plassert i vår hovedbank. Unntaket er 151 tusen kroner som er plassert i statsobligasjonsfond. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 9av 46

10 3 Økonomiske nøkkeltall og oversikter ANSVARSOMRÅDENES ANDEL AV NETTODRIFTSUTGIFTER Regnskapet for 2011 viser at samlet nettodriftsutgifter for ansvarsområdene utgjorde kr tusen, og fordeler prosentvis slik sammenlignet med tidligere år. Virksomhet Pr 12 Pr 11 Pr 10 Pr 09 Pr Politiske organer 1,82 % 2,62 % 2,05 % 2,30 % 2,10 % 21 Rådmann og stab og felles 8,51 % 8,79 % 7,70 % 9,10 % 8,00 % 22 Økonomitjenester 4,70 % 4,05 % 4,25 % 5,20 % 3,30 % 23 Revisjon og kontroll 0,60 % 0,56 % 0,55 % 0,50 % 0,70 % 24 Samfunnsutvikling 6,08 % 5,78 % 6,07 % 7,70 % 6,50 % 26 Oppvekssenter 20,12 % 23,73 % 19,69 % 20,10 % 19,60 % 30 Nav-Nesseby 1,74 % 1,90 % 1,49 % 1,10 % 0,00 % 31 Hjelpetjenester 10,90 % 10,01 % 10,97 % 7,30 % 7,30 % 33 Omsorgstjenester 27,13 % 25,00 % 27,61 % 35,40 % 31,50 % 34 Legetjenesten 7,10 % 3,23 % 3,48 % 3,80 % 3,90 % 36 Varanger samiske museum 1,29 % 1,28 % 1,75 % 2,30 % 2,50 % 38 Tekniske tjenester 7,92 % 12,52 % 13,72 % 13,50 % 12,80 % 40 Till.bev og lønnspott 2,10 % 0,54 % 0,67 % 1,20 % 1,70 % Lånefinansierings dekningsgrad Viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med bruk av lån Prosentvis dekning med lån 34 % 81 % 73 % 83 % 73 % Bokført bruk av lånemidler Sum finansierings behov Kommentar: Lånedekningsgraden har variert en del de senere år. For 2012 er den på 73 %, det anbefalte er at den ikke overstiger 50 %, så vi ligger fortsatt for høyt. Lånegjeld per innbygger Viser hvor stor del av langsiktig lånegjeld er pr. innbygger: Lånegjeld Innbyggertall Lånegj. pr. innbygger Kommentarer: Kommunenes langsiktige gjeld øker betydelig, og som tidligere nevnt kan den utgjøre en reell trussel mot kommunens handlefrihet. På fem år er kommunens lånegjeld bortimot doblet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 10av 46

11 Brutto resultatgrad Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som feks. investeringer, renter og avdrag, avsetninger til fond Brutto res.grad 4,70 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 7,00 % Brutto drifts-resultat (1000) Sum driftsinnt. eks renter(1000) Kommentarer: Brutto driftsresultat har variert en god del. For 2012 er det relativt høyt, men inkludert i dette ligger også momskomp på 5,9 mill som overføres i sin helhet til investering. Utgifter fordelt på hovedposter Viser hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige hovedposter i regnskapet. Art Beskrivelse Lønn inkl. sosiale utgifter V. og tj. som inng. i komm. tj.prod Tj. som erst. komm. tj.produksjon Overføringer Avskrivinger Sum Kommentarer Lønnsutgiftene er fortsatt den største utgiften og utgjør i overkant av 61 % av kommunens samlede driftsutgifter. I 2011 var den også på 61 % så andelen som går til lønn og lønnsrelaterte utgifter ligger stabilt. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 11av 46

12 4 Kommunens målsettinger og måloppnåelse I økonomiplanen for vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden. Disse målene er retningsgivende for driften i virksomhetene. Økonomiplanen forutsatte videre at virksomhetslederne skulle rapportere hva virksomhetene hadde bidratt med for å nå hovedmålene. 4.1 Overordnet mål innledende beskrivelse Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i. Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling. 4.2 Overordnet mål For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på følgende overordnede mål l i kommende planperiode: Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold. Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli skal bli i stand til å imøtekomme en hver utfordring som krever effektivisering og omstilling. Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene. 4.3 Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2012: Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 12av 46

13 Årsberetning virksomhet stab Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Rådmannens stab har ansvar for politisk møtebehandling, IT tjenester, post og arkiv, og tjenester opp mot virksomhetene innenfor områder som organisasjonsutvikling, personalrådgivning, kvalitetsarbeid og lignende. Staben har også ansvar det overordnede skolefaglige arbeidet i kommunen, for studiesenteret, vurdering av søkere om startlån. Staben administrerer arbeid i forkant og etter kommune- og stortingsvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, tilsettingsutvalg, lønnsforhandlinger, sykefraværsarbeid, samarbeid med de tillitsvalgte. Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Staben har satt opp flere hovelmål og er innrettet i forhold til å yte bedre tjenester til stabens brukere. Service, kvalitet, informasjon og effektivitet. Staben har ansvar for en rekke sektorovergripende oppgaver og har hatt som mål å bedre tjenestene til våre brukere, blant annet bli bedre på informasjon og servicesiden. Virksomhetsleder vurderer at tjenestekvaliteten til tross for at medarbeiderne er samvittighetsfulle og dyktige har gått noe tilbake det siste året. Høyt sykefravær, manglende overlapping på enkelte områder, vakanser, arbeidspress, kan forklare dette. (Vurdert med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere som tillitsvalgte, virksomhetsledere, politikere og medarbeidere og selvrefleksjon.) Staben har hatt ansvar for omstillingsprosess, og stillingsbank. Har gjennomført dette i 2012 uten å gå til oppsigelser. Funnet alternativer til alle medarbeiderne som ble omfattet av ordningen med stillingsbank. Noen vil være i stillingsbank til de går av med pensjon utgangen av Jo mer effektivt staben kan drifte jo bedre er det i forhold til kommunens overordnede mål. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 13av 46

14 Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Virksomheten har et mindreforbruk på vel Dette skyldes i all hovedsak at 2 stillinger har stått ubesatt i deler av året, og en langtidssykemelding der det ikke har vært tatt inn vikar. Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Staben har hatt en jevn tjeneste produksjon i Hovedutfordringen er i staben er at den er sårbar i forhold til fravær og personell. Det er mange spesialiserte stillinger og andre i staben kan ikke uten videre overlappe ved fravær og permisjoner. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Nye tiltak/ tilbud Status på pågående prosjekter Omstillingsprosess har full fokus. Omstillingsprosess. På skinner. Kvalitetssikringssystem innhenter tilbud. Ephorte 5. Utsatt på grunn av manglende kompatibilitet med samisk tegnsett. Avsluttede prosjekt En arbeidstaker (kevin) jobbet i staben gjennom NAV. Avsluttet i Sykefravær (mål under 5 %) Enkeltmedarbeideres sykefravær påvirker statistikken i negativ retning. Følges opp av virksomhetsleder. HMS og internkontroll Arbeidsmiljø og trivsel er tema på stabsmøter. Vi iverksetter tiltak når det er behov for å beholde medarbeiderne i jobb. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 14av 46

15 Kompetanseheving i virksomheten Medarbeidere har deltatt på ulike kurs og seminarer gjennom året. Dette både som motiverende tiltak, men også innrettet for å gi mer praktisk kompetanse. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Ansettelser og oppsigelser Silvana Roska begynte i staben som rådgiver høsten Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 15av 46

16 Årsberetning virksomhet økonomitjenester Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort bekrivelse av virksomheten Økonomiavdelingen leverer de fleste av sine tjenester til eller for kommunens egne virksomheter. Vi har følgende hovedarbeidsområder: Vi koordinerer og veileder i kommunens budsjett- og økonomiplanprosess, Vi betaler lønn og regninger etter anvisning og fører regnskap for alle virksomheter i kommunen. Vi veileder og kontrollerer arbeidsgivere i deres innberetning av lønnstakeres lønn og skattetrekk. Vi krever inn skatt og arbeidsgiveravgift for staten, fylket, kommunen og trygdevesenet og vi fører regnskap for midlene - skatteregnskapet. Vi utfører kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring. Vi koordinerer kommunens innkjøp når det er nødvendig. For kirka(sognet/menighetsrådet) fører vi regnskap, betaler lønn og regninger og veileder. Økonomisystemet vårt medfører fortsatt mye merarbeid på lønnsområdet og innen fakturabetaling. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. Vi har siden april hatt på plass vikar for skatteoppkrever og er langt mer a jour på området. KOSTRA Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Vi har 4,5 stillinger ved økonomikontoret. Hoveddelen av vår virksomhet rapporteres under KOSTRA-funksjon 120 (administrasjon). Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. Vårt hovedmål har vært å levere gode tjenester til innbyggerne og kommunens egen organisasjon. Virksomhetens (økonomiavdelingens) hovedmål er å bidra til økonomisk handlefrihet for Nesseby kommunen. Se nærmere beskrivelser under «Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 16av 46

17 mål» Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Vi yter god service til kommunes innbyggere og internt i kommune administrasjon ved å være imøtekommende og kunnskapsrike. Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. I forbindelse med krav fra SSB om ny sektorinndeling, er alle kommunes balansekonti lagt om i Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Vår oppgave er å bidra til et mest mulig korrekt virkelighetsbilde (økonomiske rapporter/regnskaper) og bidrag til gode analyser og økonomiske planer (budsjetter) samt sørge for effektive pengestrømmer inn og ut av kommunen. Vi har vært en sentral koordinator i de tunge økonomiske prosessene i kommunen, både innen planlegging og rapportering. Ved å levere beslutningsgrunnlag og økonomiske rapporter til politikerne sørger vi for at de får riktig beslutningsgrunnlag til økonomistyring og dermed kan opprettholde økonomisk handlefrihet for kommunen. Vi har reforhandlet kommunens hovedbankavtale som ble signert i starten av Vi oppnådde gode vilkår. Vi har bidratt til endringer og saksforberedt flere enkeltvedtak som har gitt og fremover vil gi økt økonomisk handlefrihet for Nesseby kommune. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet Vi har ingen samisktalende ved avdelingen, men vi kurser våre ansatte for at vi skal få bedre samisk-kompetanse. Vi samarbeider over kommunegrensene innen vårt fagfelt: Vi driver felles systemer. Vi forhandler ofte i lag med andre kommuner for å få større forhandlingsmakt og bedre resultater. Ingen vesentlige avvik i 2012 Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 17av 46

18 Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Nye tiltak/ tilbud I oktober 2009 bytte vi lønns- og økonomisystem til ERV fra EDB, senere EDB Ergogroup og deretter Evry. Vi har også i 2012 slitt noe med ettervirkningene av det byttet. Avdelingen har hatt merarbeid knyttet til særlig lønnsdelen det nye systemet samt til fakturaflyt/remittering (elektronisk system som håndterer godkjenning og klargjøring av regninger og utbetalinger) der leverandøren fortsatt ikke har fått til en problemfri løsning mellom delsystemene. Likevel ble regnskapet for 2011 avsluttet innen fristen den 15. februar. Ingen Status på pågående prosjekter Avsluttede prosjekt Sykefravær (mål under 5 %) HMS og internkontroll Kompetanseheving i virksomheten Det jobbes fortsatt med ettervirkningene av innføringen av nytt økonomisystem (ERV). Vi har også stanset innfasingen av deler av systemet. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. I den grad innføring av nytt lønns- og økonomisystem kan betegnes som et prosjekt, er det fortsatt ikke avsluttet, selv om det skulle vært det for flere år siden. Avdelingen har hatt et sykefravær på 7,63% i 2012 av dette er 0,44% egenmeldt. Sykefraværet har vært høyere i 2012 enn tidligere år. Det skyldes 3 lengre sykemeldinger. Selv om arbeidspresset er stort ser ikke disse sykemeldingene ut til å ha noe med det å gjøre. Det er ikke gjennomført vernerunde. Enkelte ansatte med nye oppgaver har med godt resultat hatt høy kursaktivitet. En ansatt tar samiskkurs. Øvrige ansatte har deltatt på noen kurs. Høyt arbeidspress gjør det vanskelig å prioritere kompetansevedlikehold/-bygging høyt nok. Det er likevel en bedring i kursaktiviteten fra de siste år. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 18av 46

19 Ansettelser og oppsigelser Ny skatteoppkrever tiltrådte i april etter at vi siden høsten 2011 hadde manglet egne folk til stillingen. Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 19av 46

20 Årsberetning virksomhet Plan og utvikling Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Virksomheten er ny; samfunnsutvikling og teknisk ble sammenslått i juni/juli Virksomheten omfattes av følgende områder: Teknisk drift, vei, vann og avløp, forvaltning av boliger og bygninger, brannvern, eiendomsforvaltning, oppmåling og deling, byggesaksbehandling, samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygge- og vannverksprosjekter, nærings- og samfunnsutvikling, språkkontor, Isak Saba senteret, kulturkontor, kulturskole, ungdomsklubb, servicekontor, folkebibliotek og bibliotekbuss. Arbeidet med nytt boligfelt på Nyborg er intensivert, byggetrinn I på oppvekstsenteret er avsluttet, 4 nye omsorgsboliger er oppført på helsesenteret, vannverkene i Nesseby/Bergeby, Mortensnes er renovert og ny vannkilde er etablert i Nyelv Landbruksoppgaver kjøpes fra Tana kommune. Kjøp av denne tjenesten er vedtatt lagt ned for å spare penger. Det viser seg imidlertid at tjenesten er spesialisert og krever kompetanse som kommunen ikke besitter i egne rekker. Landbruket i kommunen er stort, aktivt og stadig voksende. Behandlet 24 saker til næringsfondene, etablert to nye selskaper i kommunen, fond for samfunnsutvikling oppbrukt på første formannskapsmøte i januar 2012 Saker som ventet fra 2011 Bolyst prosjektet Videreført og pågår enda ut 2013, Naturarven som verdiskaper Videreført og pågår fortsatt i 3 år til, jobb med salg av skolene Kulturskolen har fortsatt samme tilbudet som tidligere. Vi klarer foreløpig å opprettholde et godt tilbud til de som ønsker å lære seg bandinstrumenter, med god kvalitet på undervisningen og foreløpig ingen ventelister. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Her er så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Dette er et utrolig viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Fritidsklubben har opplevd nedgang i besøkstall, og mot slutten av året har vi historisk lave tall. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 20av 46

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2009 1 Rådmannens kommentarer...3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag...4 2.1 Investeringsregnskapet...5 2.2 Driftsregnskapet...5 2.3 Balansen...6

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Driftsmelding og årsberetning 2005

Driftsmelding og årsberetning 2005 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning 2005 side 1 Unjarggá gielda / Nesseby kommune Driftsmelding og årsberetning 2005 Bilde: Mari-Ann Nilsen r. 27.06.06 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008 Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune Årsberetning 2008 1 Rådmannens kommentarer 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag 4 2.1 Investeringsregnskapet 5 2.2 Driftsregnskapet 5 2.3 Balansen 6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer