Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012

2 1 Rådmannens kommentarer Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Investeringsregnskapet Driftsregnskapet Balansen Likviditet Økonomiske nøkkeltall og oversikter Kommunens målsettinger og måloppnåelse Overordnet mål innledende beskrivelse Overordnet mål Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2011: Rådmannen/stab... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomiavdelingen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Samfunnsutvikling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nesseby skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Stuorravuona skuvla/karlebotn skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Unjárgga mánáidgárdi/nesseby barnehage... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hjelpetjenesten... Feil! Bokmerke er ikke definert. Omsorgstjenster... Feil! Bokmerke er ikke definert. Varanger Samiske Museum... Feil! Bokmerke er ikke definert. Teknisk virksomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Likestilling... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 1 Rådmannens kommentarer For Nesseby kommune var 2012 et relativt greit år økonomisk sett. Enkelte virksomheter hadde et for stort overforbruk i drift. Dette gjelder særlig teknisk virksomhet og kommunehelsetjenesten. Tiltak er satt i verk for å få dette budsjettet i balanse fra Hjelpetjenesten og samfunnsutvikling hadde derimot et mindreforbruk. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,- Dette utgjør et netto driftsresultat på 7 %. Netto driftsresultat bør ligge over 3 %. Dette er et godt resultat, og skyldes i hovedsak mindreforbruk og merinntekter på renter og avdragsområdet.. Kommunes langsiktige lånegjeld er på kr. 139 mill. Kommunens lånegjeld er bortimot fordoblet siden Kommunes høye lånegjeld er en trussel mot kommunes framtidige handlefrihet. En framtidig renteøkning vil gi langt mindre midler til kommunens ordinære drift. Store byggeprosjekter pågår fortsatt og det er investeringer for framtida. Folketallet gikk en god del ned i 2012, derfor valgte politikerne å gjeninnføre gratis barnehage og SFO fra Det kunne synes å ha en virkning første gang ordningen ble innført. Å opprettholde og helst øke folketallet bør ha en veldig stor prioritet. Det totale sykefraværet for 2012 var 13,87 %. Dette er en dramatisk oppgang fra 2011 da sykefraværet var på 6,58 %. Målet om at det totale sykefraværet i kommunen skal være under 7 % er for 2012 langt i fra oppfylt. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for reduksjon av sykefravær. Nesseby kommune kan forvente en strammere kommuneøkonomi framover. I praksis betyr dette fortsatt fokus på effektiv og rasjonell drift. Hvis nye større tiltak skal iverksettes må det forventes kutt på andre områder. I 2012 ble det gjennomført en betydelig omstillingsprosess hvor driftsnivået ble tatt kraftig ned og kommunale betalingssatser ble betydelig økt Virksomhetene har jobbet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret nås. For nærmere detaljer vises til virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i årsmeldingen. Varangerbotn den Stian Lindgård Rådmann Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 3av 46

4 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Regnskapets oppbygning Investeringsregnskap (- budsjett) viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner mm. Driftsregnskap (- budsjett) Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av gjeld. Balanseregnskap Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Regnskapsmessige begrep For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg: Brutto driftsresultat er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld betale renter og avdrag og til netto driftsresultat. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. Avsetning til fond Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øremerkede) midler eller ikke. Fra driftsregnskapet kan det settes av til disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til. Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndekket. Populært kalt over- og underskudd. Arbeidskapital Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor av en egen note til regnskapet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 4av 46

5 2.1 Investeringsregnskapet Utgifter Regnskapet for 2012 viser at Nesseby kommune har brukt 29,6 mill til investeringstiltak mot budsjetterte 40 mill. Av dette er 22,5 mill. finansiert med lån, 5,9 mill er overført fra drift og 2,6 mill. er fra tidligere års avsetninger. Regnskapsmessig resultat er et mindreforbuk på 853,- Hovedoversikt investering 2012: Budsjett Regnskap Avvik Brutto invest utgift Utlån/kjøp av aksjer Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av anleggsmidler Tilskudd til invest Mottatte avdrag utlån Andre inntekter Sum ekststern finans Overført fra drift Bruk av avsetninger Fiansiering Mindreforbruk Momskompensasjon utgjør ca 5,9 mill, og finnes i investeringsregnskapet under art 429. Regnskapsmessig blir denne overført til drift, men 100 % overføres til investering. Det vises for øvrig til oppsett over prosjektregnskap i årsregnskapet for Driftsregnskapet Netto driftsresultat Måloppnåelse Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 9,6 millioner. Kommunens budsjett for 2012 var meget stramt i likhet med tidligere år. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på i revidert budsjett. Sum driftsinntekter utgjør kr Det er avsatt vel 3,8 mill mer til fond enn det er brukt i 2012 i driftsregnskapet. Kr 5,8 mill ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Kommunen har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn. Regnskapsmessig resultatet viser et mindreforbruk på kr som i stor grad skyldes mindreforbuk og merinntekter på finansområdet.. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 5av 46

6 Avvik på programområdene Følgende tabell viser avvikene på de forskjellige virksomhetene (tall i hele tusen. er mindreforbruk): Virks. Regnsk 12 Rev.bud 12 Avvik Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Revisjon, internt tilsyn Kultur, Språk og service Oppvekstsenter Nav-Nesseby Hjelpetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester Till.bev og lønnspott sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Vesentlige avvik på de enkelte programområde vil bli redegjort for under de respektive programområder. Resultatstørrelser korrigert for momskompensasjon og premieavvik Her er det korrigert for virkning av premieavvik og momskompensasjon. Rs 2012 Rs 2012 korr Bud 2012 Driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 Netto driftsresultat , , ,00 Kolonne 2 viser korrigert resultat, uten momskomp, som likevel føres over til investering, og premieavvik som ikke er reelle inntekter. Da ser vi et ganske annet både brutto og netto driftsresultat. Dette gir et bedre bilde på drifta av kommunen. 2.3 Balansen Omløpsmidler Mest likvide midler Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt kr Dette er en økning på kr fra året før. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 6av 46

7 Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved utgangen av året kr en nedgang på ca kr 5 mill. fra året før. Anleggsmidler Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr Av dette er kr pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler ihht. gjeldende retningslinjer. Kortsiktig gjeld Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde kr Den er nærmest uforandret i forhold til fjoråret. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld var på kr pr Av dette er kr pensjonsforpliktelser. Lånegjelden er ved utgangen av året er kr , en økning på kr fra året før. Vurderinger Den langsiktige lånegjelden pr er bokført med 139,5 millioner kroner. 2/3 av lånegjelden har bundet rente. Dette er for å sikre forutsigbarhet med hensyn til kommunes drift. Til tross for gunstige låneopptak, vil kommunens høye lånegjeld være en trussel mot kommunens fremtidige handlefrihet. Kommunens bokførte egenkapital: Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: Fonds Regnskapsmessig mindreforbruk Endring i regnskapsprinsipp Kapitalkonto Fonds er i regnskapet for 2012 bokført med kr Disposisjonsfond er økt med kr , bundne driftsfond er redusert med kr , ubundne investeringsfond er redusert med mens bundne investeringsfond er redusert med kr Regnskapsmessig mindreforbruk for 2012 er bokført med kr Kapitalkontoen viser ved årets slutt en beholdning på kr Samlet sett har kommunens egenkapital økt med kr i 2012 til kr Likviditet Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser; «nok penger til å betale regninger». Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likviditet. Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endringer i arbeidskapitalen Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen nedenfor Arb.kapital Likviditetsreserve Arb.kapital driftsdel Vurderinger Arbeidskapitalen er økt med 5,1 millioner fra året før. Arbeidskapitalen viser at kommunens økonomiske situasjon har endret seg i positiv retning det siste året. Likevel er arbeidskapitalens driftsdel mer Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 7av 46

8 relevant for å si noe om kommunens likviditet. Den har ligget relativt stabil men gjør et hopp i positiv retning i 2011 og et nytt hopp i positiv retning i Kommunens likviditet er svært god. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 8av 46

9 2.5 Finansforvaltning Sammendrag låneportefølje Kommunens lån til investeringer. Lån til videre utlån holdt utenfor. Alle lånene er tatt opp i Kommunalbanken eller KLP Kommunekreditt. Henholdsvis 114,9 millioner kroner i KLP Kommunekreditt og 13,8 millioner kroner i Kommunalbanken. 73 % av lånene har fast rente. Sammendrag låneportefølje Restgjeld i fjor Restgjeld i år (%) Snittkredittid (år) Snitt rentebinding (år) Snittrente Fast rente ,33 6,84 4,10 % Flytende rente ,83 0,17 2,95 % TOTALT ,86 5,04 3,79 % Fast rente Flytende rente Kommunens lån til videre utlån Kommunen låner penger fra husbanken som så lånes videre til huseiere, husbyggere eller huskjøpere gjennom blant annet ordningen med startlån. Vi har lån i husbanken på 10,9 millioner kroner tatt opp til videre utlån. Kommunens plassering av likvide midler Alle kommunens likvide midler er plassert i vår hovedbank. Unntaket er 151 tusen kroner som er plassert i statsobligasjonsfond. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 9av 46

10 3 Økonomiske nøkkeltall og oversikter ANSVARSOMRÅDENES ANDEL AV NETTODRIFTSUTGIFTER Regnskapet for 2011 viser at samlet nettodriftsutgifter for ansvarsområdene utgjorde kr tusen, og fordeler prosentvis slik sammenlignet med tidligere år. Virksomhet Pr 12 Pr 11 Pr 10 Pr 09 Pr Politiske organer 1,82 % 2,62 % 2,05 % 2,30 % 2,10 % 21 Rådmann og stab og felles 8,51 % 8,79 % 7,70 % 9,10 % 8,00 % 22 Økonomitjenester 4,70 % 4,05 % 4,25 % 5,20 % 3,30 % 23 Revisjon og kontroll 0,60 % 0,56 % 0,55 % 0,50 % 0,70 % 24 Samfunnsutvikling 6,08 % 5,78 % 6,07 % 7,70 % 6,50 % 26 Oppvekssenter 20,12 % 23,73 % 19,69 % 20,10 % 19,60 % 30 Nav-Nesseby 1,74 % 1,90 % 1,49 % 1,10 % 0,00 % 31 Hjelpetjenester 10,90 % 10,01 % 10,97 % 7,30 % 7,30 % 33 Omsorgstjenester 27,13 % 25,00 % 27,61 % 35,40 % 31,50 % 34 Legetjenesten 7,10 % 3,23 % 3,48 % 3,80 % 3,90 % 36 Varanger samiske museum 1,29 % 1,28 % 1,75 % 2,30 % 2,50 % 38 Tekniske tjenester 7,92 % 12,52 % 13,72 % 13,50 % 12,80 % 40 Till.bev og lønnspott 2,10 % 0,54 % 0,67 % 1,20 % 1,70 % Lånefinansierings dekningsgrad Viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med bruk av lån Prosentvis dekning med lån 34 % 81 % 73 % 83 % 73 % Bokført bruk av lånemidler Sum finansierings behov Kommentar: Lånedekningsgraden har variert en del de senere år. For 2012 er den på 73 %, det anbefalte er at den ikke overstiger 50 %, så vi ligger fortsatt for høyt. Lånegjeld per innbygger Viser hvor stor del av langsiktig lånegjeld er pr. innbygger: Lånegjeld Innbyggertall Lånegj. pr. innbygger Kommentarer: Kommunenes langsiktige gjeld øker betydelig, og som tidligere nevnt kan den utgjøre en reell trussel mot kommunens handlefrihet. På fem år er kommunens lånegjeld bortimot doblet. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 10av 46

11 Brutto resultatgrad Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som feks. investeringer, renter og avdrag, avsetninger til fond Brutto res.grad 4,70 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 7,00 % Brutto drifts-resultat (1000) Sum driftsinnt. eks renter(1000) Kommentarer: Brutto driftsresultat har variert en god del. For 2012 er det relativt høyt, men inkludert i dette ligger også momskomp på 5,9 mill som overføres i sin helhet til investering. Utgifter fordelt på hovedposter Viser hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige hovedposter i regnskapet. Art Beskrivelse Lønn inkl. sosiale utgifter V. og tj. som inng. i komm. tj.prod Tj. som erst. komm. tj.produksjon Overføringer Avskrivinger Sum Kommentarer Lønnsutgiftene er fortsatt den største utgiften og utgjør i overkant av 61 % av kommunens samlede driftsutgifter. I 2011 var den også på 61 % så andelen som går til lønn og lønnsrelaterte utgifter ligger stabilt. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 11av 46

12 4 Kommunens målsettinger og måloppnåelse I økonomiplanen for vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden. Disse målene er retningsgivende for driften i virksomhetene. Økonomiplanen forutsatte videre at virksomhetslederne skulle rapportere hva virksomhetene hadde bidratt med for å nå hovedmålene. 4.1 Overordnet mål innledende beskrivelse Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i. Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling. 4.2 Overordnet mål For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på følgende overordnede mål l i kommende planperiode: Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold. Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli skal bli i stand til å imøtekomme en hver utfordring som krever effektivisering og omstilling. Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene. 4.3 Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2012: Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 12av 46

13 Årsberetning virksomhet stab Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Rådmannens stab har ansvar for politisk møtebehandling, IT tjenester, post og arkiv, og tjenester opp mot virksomhetene innenfor områder som organisasjonsutvikling, personalrådgivning, kvalitetsarbeid og lignende. Staben har også ansvar det overordnede skolefaglige arbeidet i kommunen, for studiesenteret, vurdering av søkere om startlån. Staben administrerer arbeid i forkant og etter kommune- og stortingsvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, tilsettingsutvalg, lønnsforhandlinger, sykefraværsarbeid, samarbeid med de tillitsvalgte. Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Staben har satt opp flere hovelmål og er innrettet i forhold til å yte bedre tjenester til stabens brukere. Service, kvalitet, informasjon og effektivitet. Staben har ansvar for en rekke sektorovergripende oppgaver og har hatt som mål å bedre tjenestene til våre brukere, blant annet bli bedre på informasjon og servicesiden. Virksomhetsleder vurderer at tjenestekvaliteten til tross for at medarbeiderne er samvittighetsfulle og dyktige har gått noe tilbake det siste året. Høyt sykefravær, manglende overlapping på enkelte områder, vakanser, arbeidspress, kan forklare dette. (Vurdert med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere som tillitsvalgte, virksomhetsledere, politikere og medarbeidere og selvrefleksjon.) Staben har hatt ansvar for omstillingsprosess, og stillingsbank. Har gjennomført dette i 2012 uten å gå til oppsigelser. Funnet alternativer til alle medarbeiderne som ble omfattet av ordningen med stillingsbank. Noen vil være i stillingsbank til de går av med pensjon utgangen av Jo mer effektivt staben kan drifte jo bedre er det i forhold til kommunens overordnede mål. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 13av 46

14 Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Virksomheten har et mindreforbruk på vel Dette skyldes i all hovedsak at 2 stillinger har stått ubesatt i deler av året, og en langtidssykemelding der det ikke har vært tatt inn vikar. Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Staben har hatt en jevn tjeneste produksjon i Hovedutfordringen er i staben er at den er sårbar i forhold til fravær og personell. Det er mange spesialiserte stillinger og andre i staben kan ikke uten videre overlappe ved fravær og permisjoner. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Nye tiltak/ tilbud Status på pågående prosjekter Omstillingsprosess har full fokus. Omstillingsprosess. På skinner. Kvalitetssikringssystem innhenter tilbud. Ephorte 5. Utsatt på grunn av manglende kompatibilitet med samisk tegnsett. Avsluttede prosjekt En arbeidstaker (kevin) jobbet i staben gjennom NAV. Avsluttet i Sykefravær (mål under 5 %) Enkeltmedarbeideres sykefravær påvirker statistikken i negativ retning. Følges opp av virksomhetsleder. HMS og internkontroll Arbeidsmiljø og trivsel er tema på stabsmøter. Vi iverksetter tiltak når det er behov for å beholde medarbeiderne i jobb. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 14av 46

15 Kompetanseheving i virksomheten Medarbeidere har deltatt på ulike kurs og seminarer gjennom året. Dette både som motiverende tiltak, men også innrettet for å gi mer praktisk kompetanse. Det er en forutsetning for tilfredsstillende tjenesteproduksjon at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse både i forhold til oppgavene de konkret jobber med, og vurdert i forhold til motivasjon og tjenestekvalitet. Bør settes av mer økonomi til kompetanseheving Ansettelser og oppsigelser Silvana Roska begynte i staben som rådgiver høsten Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 15av 46

16 Årsberetning virksomhet økonomitjenester Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort bekrivelse av virksomheten Økonomiavdelingen leverer de fleste av sine tjenester til eller for kommunens egne virksomheter. Vi har følgende hovedarbeidsområder: Vi koordinerer og veileder i kommunens budsjett- og økonomiplanprosess, Vi betaler lønn og regninger etter anvisning og fører regnskap for alle virksomheter i kommunen. Vi veileder og kontrollerer arbeidsgivere i deres innberetning av lønnstakeres lønn og skattetrekk. Vi krever inn skatt og arbeidsgiveravgift for staten, fylket, kommunen og trygdevesenet og vi fører regnskap for midlene - skatteregnskapet. Vi utfører kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring. Vi koordinerer kommunens innkjøp når det er nødvendig. For kirka(sognet/menighetsrådet) fører vi regnskap, betaler lønn og regninger og veileder. Økonomisystemet vårt medfører fortsatt mye merarbeid på lønnsområdet og innen fakturabetaling. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. Vi har siden april hatt på plass vikar for skatteoppkrever og er langt mer a jour på området. KOSTRA Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Vi har 4,5 stillinger ved økonomikontoret. Hoveddelen av vår virksomhet rapporteres under KOSTRA-funksjon 120 (administrasjon). Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. Vårt hovedmål har vært å levere gode tjenester til innbyggerne og kommunens egen organisasjon. Virksomhetens (økonomiavdelingens) hovedmål er å bidra til økonomisk handlefrihet for Nesseby kommunen. Se nærmere beskrivelser under «Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 16av 46

17 mål» Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l. Vi yter god service til kommunes innbyggere og internt i kommune administrasjon ved å være imøtekommende og kunnskapsrike. Vi har levert nødvendige KOSTRA-rapporter (regnskap for hele kommunen fordelt på KOSTRAfunksjoner og -arter) til SSB innen fristen. Rapportene er senere oppdatert. I forbindelse med krav fra SSB om ny sektorinndeling, er alle kommunes balansekonti lagt om i Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Vår oppgave er å bidra til et mest mulig korrekt virkelighetsbilde (økonomiske rapporter/regnskaper) og bidrag til gode analyser og økonomiske planer (budsjetter) samt sørge for effektive pengestrømmer inn og ut av kommunen. Vi har vært en sentral koordinator i de tunge økonomiske prosessene i kommunen, både innen planlegging og rapportering. Ved å levere beslutningsgrunnlag og økonomiske rapporter til politikerne sørger vi for at de får riktig beslutningsgrunnlag til økonomistyring og dermed kan opprettholde økonomisk handlefrihet for kommunen. Vi har reforhandlet kommunens hovedbankavtale som ble signert i starten av Vi oppnådde gode vilkår. Vi har bidratt til endringer og saksforberedt flere enkeltvedtak som har gitt og fremover vil gi økt økonomisk handlefrihet for Nesseby kommune. Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet Vi har ingen samisktalende ved avdelingen, men vi kurser våre ansatte for at vi skal få bedre samisk-kompetanse. Vi samarbeider over kommunegrensene innen vårt fagfelt: Vi driver felles systemer. Vi forhandler ofte i lag med andre kommuner for å få større forhandlingsmakt og bedre resultater. Ingen vesentlige avvik i 2012 Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 17av 46

18 Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m.m) Nye tiltak/ tilbud I oktober 2009 bytte vi lønns- og økonomisystem til ERV fra EDB, senere EDB Ergogroup og deretter Evry. Vi har også i 2012 slitt noe med ettervirkningene av det byttet. Avdelingen har hatt merarbeid knyttet til særlig lønnsdelen det nye systemet samt til fakturaflyt/remittering (elektronisk system som håndterer godkjenning og klargjøring av regninger og utbetalinger) der leverandøren fortsatt ikke har fått til en problemfri løsning mellom delsystemene. Likevel ble regnskapet for 2011 avsluttet innen fristen den 15. februar. Ingen Status på pågående prosjekter Avsluttede prosjekt Sykefravær (mål under 5 %) HMS og internkontroll Kompetanseheving i virksomheten Det jobbes fortsatt med ettervirkningene av innføringen av nytt økonomisystem (ERV). Vi har også stanset innfasingen av deler av systemet. Leverandøren har skriftlig underrettet oss om at systemet ikke lenger skal satses på og etter hvert fases ut. På høsten ble det derfor brukt en del tid på å se på andre systemer på markedet. I den grad innføring av nytt lønns- og økonomisystem kan betegnes som et prosjekt, er det fortsatt ikke avsluttet, selv om det skulle vært det for flere år siden. Avdelingen har hatt et sykefravær på 7,63% i 2012 av dette er 0,44% egenmeldt. Sykefraværet har vært høyere i 2012 enn tidligere år. Det skyldes 3 lengre sykemeldinger. Selv om arbeidspresset er stort ser ikke disse sykemeldingene ut til å ha noe med det å gjøre. Det er ikke gjennomført vernerunde. Enkelte ansatte med nye oppgaver har med godt resultat hatt høy kursaktivitet. En ansatt tar samiskkurs. Øvrige ansatte har deltatt på noen kurs. Høyt arbeidspress gjør det vanskelig å prioritere kompetansevedlikehold/-bygging høyt nok. Det er likevel en bedring i kursaktiviteten fra de siste år. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 18av 46

19 Ansettelser og oppsigelser Ny skatteoppkrever tiltrådte i april etter at vi siden høsten 2011 hadde manglet egne folk til stillingen. Annet relevant Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 19av 46

20 Årsberetning virksomhet Plan og utvikling Hva rapporteres Virksomhetsleders rapportering Vurdering Endring Kort beskrivelse av virksomheten Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Virksomheten er ny; samfunnsutvikling og teknisk ble sammenslått i juni/juli Virksomheten omfattes av følgende områder: Teknisk drift, vei, vann og avløp, forvaltning av boliger og bygninger, brannvern, eiendomsforvaltning, oppmåling og deling, byggesaksbehandling, samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygge- og vannverksprosjekter, nærings- og samfunnsutvikling, språkkontor, Isak Saba senteret, kulturkontor, kulturskole, ungdomsklubb, servicekontor, folkebibliotek og bibliotekbuss. Arbeidet med nytt boligfelt på Nyborg er intensivert, byggetrinn I på oppvekstsenteret er avsluttet, 4 nye omsorgsboliger er oppført på helsesenteret, vannverkene i Nesseby/Bergeby, Mortensnes er renovert og ny vannkilde er etablert i Nyelv Landbruksoppgaver kjøpes fra Tana kommune. Kjøp av denne tjenesten er vedtatt lagt ned for å spare penger. Det viser seg imidlertid at tjenesten er spesialisert og krever kompetanse som kommunen ikke besitter i egne rekker. Landbruket i kommunen er stort, aktivt og stadig voksende. Behandlet 24 saker til næringsfondene, etablert to nye selskaper i kommunen, fond for samfunnsutvikling oppbrukt på første formannskapsmøte i januar 2012 Saker som ventet fra 2011 Bolyst prosjektet Videreført og pågår enda ut 2013, Naturarven som verdiskaper Videreført og pågår fortsatt i 3 år til, jobb med salg av skolene Kulturskolen har fortsatt samme tilbudet som tidligere. Vi klarer foreløpig å opprettholde et godt tilbud til de som ønsker å lære seg bandinstrumenter, med god kvalitet på undervisningen og foreløpig ingen ventelister. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Svært positivt er prosjektmidlene vi har fått til å starte opp et tilbud for 1. til 4. klasse. Her er så godt som alle barna i klassene med på tilbudet. Dette er et utrolig viktig tilbud for rekrutteringen, og svært vellykket. Fritidsklubben har opplevd nedgang i besøkstall, og mot slutten av året har vi historisk lave tall. Årsmelding Nesseby kommune 2012 Side 20av 46

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer