NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE"

Transkript

1 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr februar 2009 Flyporten Conference Centre East Gardermoen Godkjent av Idrettsstyret Sak 232 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr januar 2009 Sak 233 Styrehonorarer Sak 234 Kriterier overgangsmidler til idrettsanlegg i 2009 Sak 235 Sunn jenteidrett Status, utvikling og økonomisk støtte Sak 236 Nøkkeltall på overordnet nivå i norsk idrett Sak 237 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov 2-5 (4) Valgbarhet Sak 238 Program for blodprofiler før OL i Vancouver 2010 O-sak A Status IT O-sak B Status oppfølging IPD O-sak C Forberedelse ledermøtet O-sak D Status Norges Gang- og Mosjonsforbund O-sak E Status Norges Volleyballforbund O-sak F Status styreoppnevnte utvalg O-sak G Evaluering OL/ Paralympics Til stede: Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sakene 232 og 237), Jorodd Asphjell (unntatt sakene 232 og 237), Aslak Heim-Pedersen (unntatt o-sak F), Geir Knutsen (unntatt o-sakene A, B, og F), Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju. Inge Andersen (generalsekretær). Forfall: Camilla Haugsten, Bodil Heskestad, Gerhard Heiberg.

2 Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 22 ( ) 11. februar 2009 kl Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i litt annen rekkefølge enn i saklisten. Sak 232 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr januar 2009 Styret godkjente protokollen for møte nr januar Sak 233 Styrehonorarer Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell, leder av arbeidsgruppen som skulle legge frem forslag til styrehonorarer, innledet til behandlingen av saken. Henholdsvis presidenten, 1. visepresident og 2. visepresident fratrådte møtet under behandlingen av sine egne honorarer. Det ble særskilt påpekt at oppgavene innen styret har endret seg noe etter at Tromsø 2018 er et avsluttet prosjekt for NIF. Det var enighet om at fastsettelsen av styrehonorarer i neste tingperiode bør gjøres utenfor Idrettsstyret selv. Den nedsatte arbeidsgruppen for dette arbeidet, ref. IS-sak 207 i møte nr. 18 ( ), arbeider videre med denne problemstillingen. Det er naturlig at arbeidsgruppen konsulterer med kontrollkomiteen om det videre arbeidet på dette området. Arbeidsgruppen rapporterer til Idrettsstyret ultimo 2010 i forhold til anbefalt innretning for fremtiden, alternativt for neste tingperiode. Idrettsstyret vedtok for 2009 og ut tingperioden frikjøpsordning og derved styrehonorar, innenfor vedtatt budsjett, som følger: - Presidenten kr ,- på årsbasis visepresident kr ,- på årsbasis visepresident kr ,- på årsbasis - Styrehonorar for styremedlemmene for øvrig ble vedtatt videreført med kr ,- på årsbasis. Det skal inngås nye særskilte avtaler med presidenten og visepresidentene for 2009 og ut tingperioden, som derved erstatter de gamle avtalene for presidentskapet. Generalsekretæren er gitt fullmakt til å gjennomføre dette. Sak 234 Kriterier overgangsmidler til idrettsanlegg i visepresident innledet til saken og fremla NIFs politiske anleggsutvalgs forslag til kriterier for overgangsmidler til idrettsanlegg i Ref. for øvrig IS-sak nr. 190 i møte 16 ( ) og til NIFs brev til KKD av

3 Det ble gitt innspill på at også basishaller og tilretteleggelse for bruk for funksjonshemmede skal kunne inkluderes i kriteriene. I tillegg ble det foreslått at hvert fylke skal kunne foreslå prosjekter for inntil kr. 2 millioner. Generalsekretæren vil formulere et høringsdokument basert på innspillene fra Idrettsstyret, som sendes ut til særforbundene og idrettskretsene på høring. Høringsdokumentet vil da inneholde fire alternative kriteriepunkter, som følger: 1. Forslaget fra NIFs politiske anleggsutvalg. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. 2. Forslaget fra NIFs politiske anleggsutvalg, supplert med muligheten for å søke om spillemidler for å realisere såkalt basishall med størrelse lik 23 x 20 m (som beskrevet i Kultur- og kirkedepartementets (KKD) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). Gjeldende tilskuddssatser som bestemt av KKD gjelder. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. 3. Hvert av landets fylker, i samråd med idrettsorganisasjonen regionalt, utfordres til å komme med forslag på et anleggsprosjekt for barn og ungdom som kan motta støtte over overgangsmidlene på inntil kr ,-. Et krav fra NIF vil være at fylkeskommunen minst matcher det beløpet som idretten bidrar med fra overgangsmidlene. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. 4. Overgangsmidlene til idrettsanlegg for 2009 brukes i sin helhet på å oppgradere idrettsanlegg i forhold til krav om universell utforming. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Idrettsstyret vedtok å sende forslag til kriterier for bruk av overgangsmidler til idrettsanlegg for 2009 til høring hos særforbundene og idrettskretsene. Fristen for høringssvaret er 12. mai Sak 235 Sunn jenteidrett Status, utvikling og økonomisk støtte Generalsekretæren innledet til saken og gjennomgikk en presentasjon og status for arbeidet utarbeidet av Else-Marthe Sørlie Lybekk, prosjektleder for prosjektet Sunn jenteidrett. Det er et godt samarbeid mellom de fire særforbundene i prosjektet: Ski, skiskyting, orientering og friidrett og med NIF sentralt og regionalt. Det er på mange områder stor fremdrift i arbeidet og et høyt aktivitetsnivå. Prosjektleder utfører en meget god jobb innenfor et fag- og arbeidsområde som Idrettsstyret mener det er viktig tas på alvor og med seriøsitet i hele organisasjonen. Idrettsstyret vedtar en økonomisk videreføring av et grunntilskudd til prosjektet "Sunn Jenteidrett" på kr ,- for 2. halvår 2009.

4 I tillegg vil Idrettsstyret vurdere å styrke dette fagområdet regionalt, styrke tilgjengeliggjøring av kunnskap og erfaringer som skal komme flere særidretter til gode, samt arbeide direkte inn mot toppidrettsgymnas og spesifikke idrettslinjer i den videregående skolen. Det er et krav for NIF at de involverte særforbundene da også styrker arbeidet økonomisk og kompetansemessig. Sak 236 Nøkkeltall på overordnet nivå i norsk idrett Ass. generalsekretær innledet til saken. Han presenterte forslag til økonomiske nøkkeltall som skal rapporteres av særforbundene og idrettskretsene sammen med regnskapet. De foreslåtte nøkkeltallene skal og bør være ganske enkle å finne i regnskapet. Det er et mål for Idrettsstyret at dette kan bidra til en større kunnskap og forståelse for pengestrømmene i norsk idrett, samt at det kan gi Idrettsstyret grunnlag for å reagere når en uakseptabel økonomisk styring er under utvikling. NIF har den seneste tiden måttet gripe inn i saker av økonomiskog regnskapsmessig karakter i medlemsorganisasjonen som må unngås i fremtiden Rapporteringen burde først gjøres obligatorisk for regnskapene for 2009, men at det gjennomføres en frivillig prøveordning for regnskapsåret Idrettsstyret ber generalsekretæren gå i dialog med arbeidsutvalget for særforbundene og programkomiteen for idrettskretsene om de foreslåtte nøkkeltallene. 2. Alle særforbundene og idrettskretsene skal årlig innsende sine årsregnskaper og årsberetninger til NIF, herunder nøkkeltallene som fastsettes, før utbetaling av siste del av rammetilskuddet kan finne sted. 3. Nøkkeltallsrapporteringen innføres obligatorisk fra og med 2009-regnskap. Det innføres en frivillig prøveordning for regnskapsåret Sak 237 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov 2-5 (4) Valgbarhet Norges Volleyballforbund har søkt dispensasjon fra 2-5 (4) for Geir Opseth slik at han kan være valgbar til forbundsstyret, selv om han er daglig leder i et firma som selger volleyballprodukter for Norges Volleyballforbund. Det ble påpekt fra styret at volleyballforbundets situasjon gjør det spesielt nødvendig å fremstå med ryddighet i slike forhold. Idrettsstyret gir ikke Geir Opseth dispensasjon fra NIFs lov 2-5 (4). Sak 238 Program for blodprofiler før OL i Vancouver 2010 Presidenten innledet til saken. Hun fremla forslag om å sende en henvendelse til World Anti- Doping Agency for å ta initiativ til et program for blodprofiler for aktuelle utøvere frem til

5 OL i Vancouver. Hensikten er ytterligere å understreke troverdigheten i det internasjonale antidopingarbeidet. Saken støttes av Stiftelsen Antidoping Norge og KKD. Idrettsstyret vedtok å sende brev til World Anti-Doping Agency (WADA) med anbefaling om opprettelse av et program for blodprofiler for aktuelle utøvere til OL i Vancouver O-sak A Status IT NIFs IT-sjef Gry Torp redegjorde for status IT, både aktiviteter og driftsstatus i Hun gikk spesifikt gjennom status i forhold til Norges Fotballforbund og Norges Golfforbund. O-sak B Status oppfølging IPD Ass. generalsekretær presenterte den oppdaterte oversikten over måloppnåelse i forhold til Idrettspolitisk dokument. Status sendes Idrettsstyrets medlemmer. Innmeldingen av lagene til Frivillighetsregisteret er i full gang, og resultatet så langt er bedre enn de tidligere rapporter har kunnet indikere. Grasrotandelen innføres med full tyngde fra og med O-sak C Forberedelse ledermøtet Ledermøtet avholdes i Stavanger og vil starte fredag 8. mai 2009 kl og avsluttes søndag 10. mai kl Presidenten presenterte aktuelle saker til ledermøtet. I tillegg til de faste postene vil Idrettsstyret, med bakgrunn i Stortings- og sametingsvalget 2009, invitere partiledere til å uttale seg om sentrale temaer for idretten. Presidentskapet arbeider nå videre med å utforme program og saker til Ledermøtet O-sak D Status Norges Gang- og Mosjonsforbund 1. visepresident og generalsekretæren informerte fra det ekstraordinære forbundstinget i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF). Tinget vedtok med 18 mot 3 stemmer å søke sammenslåing med Norges Fri-idrettsforbund. Det er en god dialog mellom NGF og Norges Fri-idrettsforbund (NFIF) relatert til dette arbeidet. Idrettsstyret var fornøyd med utviklingen i denne saken. NFIF gjennomfører sitt ordinære ting i Førde mars De siste måneders prosess relatert til denne sammenslåingen mellom to særforbund kan gi god kompetanseerfaring til andre særforbund som vurderer liknende sammenslåingstiltak. O-sak E Status Norges Volleyballforbund

6 Norges Volleyballforbund skal avholde ekstraordinært ting Dokumentene er lagt ut på nettsiden. Regnskapet for 2008 viste på det angjeldende tidspunkt et underskudd på ca. kr. 1,5 millioner og en negativ egenkapital på kr. 6,1 millioner. Idrettsstyret har engasjert advokatfirmaet G-Partner til arbeidet med å innhente informasjon om særlige forhold i Norges Volleyballforbund jfr vedtak i IS-sak 231 i møte 21 ( ). Saken relatert til Norges Volleyballforbund vil igjen komme til behandling i Idrettsstyrets møte nr. 23, O-sak F Status styreoppnevnte utvalg De respektive utvalgslederne er ansvarlig for at hvert utvalg sender en skriftlig redegjørelse for status i arbeidet slik at redegjørelsen kan tas inn i styredokumentene som sendes ut før møtet 24. mars O-sak G Evaluering OL/ Paralympics NIFs toppidrettssjef, Jarle Aambø, og ass. toppidrettssjef, Tore Øvrebø, redegjorde for evalueringsrapporten som er laget etter OL/ Paralympics i Beijing. Hovedmålet om å ta flere medaljer enn i Athen 2004 ble nådd. Derimot er målet om at Norge skal være blant de tre beste nasjonene i Europa (totalt sommer- og vinter-ol) ikke nådd, dog må også Vancouver 2010 gjennomføres for endelig å vurdere dette for OL 2008 og Det samme gjelder Paralympics evalueringene. Antallet tilbakemeldinger til evalueringsrapporten fra de involverte partene var meget tilfredsstillende, og det kvalitative resultatet av evalueringen jevnt over meget god. Erfaringene fra OL/ Paralympics i Beijing 2008 blir av toppidrettssjefen karakterisert som meget gode, men at de største utfordringene fortsatt er å prioritere satsingen for de funksjonshemmede toppidrettsutøverne. Andre saker: Jubileumskomiteen Styret diskuterte ønsker for 150-årsjubileet. Styret vil også ta kontakt med Norsk Tipping AS og KKD i forbindelse med jubileet i Det er også samtaler mellom NIF og NRK. Idrettsstyremøtet i juni Det fremkom ønske om å endre dato for Idrettsstyrets møte i juni. Medlemmene gir innspill på e-post. Idrett og folkehelse Generalsekretæren informerte om tildeling til NIF, kr ,-, i brev av fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ref. o-sak G i IS-møte nr. 22 ( ). Presidenten hevet møtet onsdag 11. februar 2009 kl Åpen time ble deretter gjennomført.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011 Sak 418: Protokoll IS-møte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28. juni 2011 Fornebu Godkjent i IS-møte nr. 3 (2011-2015), 25.08.2011 Sak 8: Protokoll fra

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 2011-2015 3. mars 2014 Oslo/UBC

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 2011-2015 3. mars 2014 Oslo/UBC NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 2011-2015 3. mars 2014 Oslo/UBC Sak 234: Protokoll fra IS-møte 29 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 26 2004/2007 5. september 2006 UBC, Ullevål IS-sak 258 Protokoller fra møte nr. 24 og 25 IS-sak 259 Regnskapsrapport 2. kvartal

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer