Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet 9 Konsernregnskap etter 1. kvartal 12 - Resultatregnskap 12 - Balanse 13 - Noter til konsernregnskapet 15

3 Etablering av KLP Banken og kjøp av Kommunekreditt Bokført og verdijustert avkastning 0,3 prosent i et fortsatt vanskelig finansmarked Avkastning på selskapsporteføljen 0,6 prosent Kapitaldekning 14,1 prosent Første kvartal Finanskrisen preget også første kvartal og ga seg uttrykk i urolige markeder. Mot slutten av kvartalet og inn i andre kvartal ser vi en bedring som gir grunnlag for en viss betinget optimisme. Første kvartal ga en verdijustert- og bokført avkastning på 0,3 prosent i kollektivporteføljen, mens selskapsporteføljen ga en avkastning på 0,6 prosent. Uten forutsetning om bruk av tilleggsavsetninger, gir dette et negativt resultat på 726 millioner kroner etter belastning for garanterte renter. Ved en årsavslutning ville det negative renteresultatet på 874 millioner kroner bli dekket fra tilleggsavsetninger, og det regnskapsførte resultat til fordeling ville blitt 148 millioner kroner. Soliditeten er fortsatt god, med en kapitaldekning på 14,1 prosent og en solvensmargindekning på 191 prosent. Samlet soliditetskapital på millioner kroner utgjør 9,3 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Den kostnadseffektive driften videreføres, administrasjonskostnader i første kvartal utgjorde 0,09 prosent av gjennomsnittlige kundefond. Satsing på utlån KLP reorganiserer sin utlånsvirksomhet for bedre å kunne betjene sine kunder og deres ansatte med gode finansprodukter. Organisering av utlånsvirksomheten KLP fikk den 29. januar konsesjon fra Kredittilsynet til å etablere bankvirksomhet. KLP Banken vil være operativ i andre halvår. Banken vil være en enkel bank med fokus på boliglån og innskudd. Dette skal gi grunnlaget for effektiv drift og lave kostnader, som våre kunder vil få nyte godt av. Ved etablering av KLP Banken får KLP også muligheten til å tilby gode innskuddrenter. KLP Banken er et sentralt element i selskapets satsing på å videreutvikle gode produkter og tjenester til personmarkedet og har som forretningsidé å tilby våre kunders ansatte og pensjonister gode boliglån og andre låneprodukter, samt gunstige spareprodukter. Dine Penger kåret i januar KLP til norgesmester i utlån 2008 i klassen boliglån 80 prosent. Forhandlinger gjennom første kvartal ledet til avtaleinngåelse 7. mai om kjøp av Kommunekreditt Norge AS. Kjøpet vil gi KLP nye og bedre muligheter til å betjene kommunene med gode og veltilpassete lån, og sørger samtidig for videreføring av den viktige rolle Kommunekreditt har hatt som tilbyder av konkurransedyktige finansieringsløsninger. Samtidig ble det inngått avtale om salg av KLPs 20 prosent eierandel i Kommunalbanken til Staten. Resultat Premieinntektene i kvartalet var på millioner kroner (2 637 millioner kroner), hvilket representerer en økning på 8,6 prosent. Netto fraflytting i fjoråret, som regnskapsføres i første kvartal, utgjorde millioner kroner. KLPs administrasjonresultat i kvartalet ble 23 millioner kroner. Risikoresultatet utgjorde 39 millioner kroner. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen utgjorde 81 millioner kroner. Inntektene fra investeringene i kollektivporteføljen var ikke tilstrekkelige til å dekke inn selskapets rentegaranti i kvartalet. Differansen på 874 millioner kroner kan i et delårsregnskap ikke dekkes fra tilleggsavsetningene, men må belastes selskapets resultat. Samlet resultatet til kunder og selskap i første kvartal på minus 726 millioner kroner, fordeles dermed med 55 millioner kroner til kunder og minus 781 millioner kroner til selskapet. 3

4 Resultatfordeling Kunder Selskapet Sum Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Netto inntekter selskapsportefølje Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Resultat før tilleggsavsetninger Inndekning fra tilleggsavsetninger Resultat til fordeling Forvaltning av kollektivporteføljen Eiendeler Andel Avkastning Aksjer - omløp 1) 4,4 % -6,7 % Renter - omløp 22,5 % 1,0 % Obligasjoner hold-til-forfall 37,1 % 1,3 % Utlån 11,8 % 1,2 % Eiendom 11,0 % 0,1 % Andre finansielle eiendeler 13,2 % 1,1 % Sum 100 % 1) Aksjeeksponering inkludert derivater. Finansiell soliditet og kapitalforhold Nøkkeltall - kollektivporteføljen Prosent 1. kv. 1. kv Kapitalavkastning I 0,3 1,8 1,0 7,5 Kapitalavkastning II 0,3-2,3-3,0 6,7 Kapitalavkastning III 0,3-2,0-1,7 5,4 Kapitaldekning 14,1 12,2 14,6 12,1 Solvensmargindekning Adm.kostnad i gjennomsnitt av kundefond 0,09 0,09 0,36 0,50 Reglene for avkastningsberegning er endret fra og tilsvarende tall fra tidligere år er ikke direkte sammenlignbare. KLPs forvaltningskapital utgjorde 199,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (191,8 milliarder). Kapitaldekningen pr var tilfredsstillende med 14,1 prosent mot 14,6 prosent ved årsskiftet. Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er på 8,0 prosent. Kjernekapitaldekningen var 10,4 prosent mot 10,7 prosent ved årsskiftet. Ved utgangen av første kvartal utgjorde selskapets bufferkapital millioner kroner. Merverdier i porteføljen av anleggsobligasjoner var på millioner kroner, hvorav millioner kroner i kollektivporteføljen. Total soliditetskapital ved utgangen av første kvartal var millioner kroner, som utgjør 9,3 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Aksjemarkedene var fortsatt urolige og viste en negativ utvikling gjennom første kvartal. KLPs aksjeportefølje ga en negativ avkastning på 6,7 prosent. Innflytelsen på totalresultatet var likevel beskjedent idet aksjer kun utgjør 4,4 prosent av kollektivporteføljen. I tråd med selskapets handlingsregel er aksjeandelen økt noe etter kvartalets slutt. Kollektivporteføljens investeringer i omløpsobligasjoner ga i første kvartal en avkastning på 1,0 prosent. Investeringer i pengemarkedsinstrumenter ga en avkastning på 1,1 prosent. Porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 1,3 prosent. Avkastningen på utlånsporteføljen var 1,2 prosent for første kvartal, mens eiendomsporteføljen ga en avkastning på 0,1 prosent. KLP skrev i første kvartal ned eiendomsporteføljen med totalt 342 millioner kroner. Nedskrivningen er basert på en grundig gjennomgang og vurdering av den norske og skandinaviske eiendomsporteføljen. Av nedskrivningen utgjør 14 millioner kroner andeler i internasjonale eiendomsfond. Sett bort fra nedskrivninger utgjorde løpende avkastning på eiendomsinvesteringer i kollektivporteføljen, 1,3 prosent. KLP inngikk i første kvartal en avtale om kjøp av en tomt for kjøpesenter på Fornebu. Etter kvartalsslutt er det inngått avtale om kjøp av Radisson SAS Royal Viking Hotell i Stockholm, et kjøp som bekrefter eiendomssatsingen i Sverige. Andre finansielle eiendeler besto hovedsakelig av kortsiktige plasseringer knyttet til verdipapirforvaltningen. Pensjonsmarkedet Det er gledelig å konstatere en stor grad av stabilitet i egen kundemasse, mens det merkes en økende interesse for KLPs løsninger fra kommuner som tidligere har forlatt selskapet. 4

5 Sosial ansvarlighet KLP ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer, samt produsenter av tobakk. I tillegg følges anbefalinger det etiske råd gir for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Fondsforvaltning Netto nytegning fra konserneksterne kunder utgjorde i første kvartal 300 millioner kroner. Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved slutten av kvartalet på 7,4 milliarder kroner, dette utgjør en vekst på 17 prosent i forhold til samme tidspunkt i I løpet av kvartalet har ett nytt verdipapirfond, KLP Obligasjon Global II, startet opp. Dette er et globalt valutasikret verdipapirfond som investerer i kredittobligasjoner fra selskaper som har god kredittkvalitet (investment grade). Fondet er beregnet for privatpersoner og organisasjoner. Det er et fond-i-ett-fond av KLP Obligasjon Global I, som ble startet i Skadeforsikring Driftsresultatet før skatt og disponeringer i KLP Skadeforsikring AS var 16,9 millioner kroner mot -12,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er preget av et godt forsikringsteknisk resultat, både fra årets drift og som følge av oppløsning av tidligere års reserver. Finansinntektene var 0,7 prosent for perioden, noe som tilsvarer 19,4 millioner kroner, mot et tap på 6,7 millioner kroner pr samme tid i Premieinntekt for egen regning økte med 5,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Salget av privatforsikringer øker jevnt og selskapet hadde ved kvartalsskiftet, etter ti måneders salg, en bestandspremie på omlag 20 millioner kroner. Selskapet har fortsatt en god kapitalsituasjon med en kapitaldekning på 33,0 prosent. Fremtidsutsikter Finansmarkedene har i perioden etter regnskapsavslutningen for første kvartal vist en positiv utvikling. KLP har solide reserver til å stå imot fortsatt svake markeder. Om man forutsetter bruk av tilleggsavsetninger i første kvartal, dekker fortsatt gjenstående tilleggsavsetninger mer enn et halvt års rentegaranti. Finansmarkedene har for øvrig vist en klar positiv utvikling så langt i andre kvartal slik at pr dato overstiger renteavkastningen den garanterte rente. Markeds- og porteføljerisikoen overvåkes løpende og tilpasses selskapets risikoevne i en kontinuerlig prosess. Et viktig fokusområde gjennom resten av vil være gjennomføringen av reorganiseringen av utlånsvirksomhet gjennom de nye datterselskapene. Ledelse og bemanning er i det alt vesentlige på plass, og styrende organer er utpekt. KLP har en inngående kjennskap til kundemassen, markedet og produktene gjennom 60 års historie som leverandør av pensjoner og finansiering til norske kommuner, og ser frem til å betjene dem enda bedre og med et bredere produktspekter. Oslo, 27. mai Styret i Kommunal Landspensjonskasse Arne Øren Finn Jebsen Gunn Marit Helgesen Leder Nestleder Ann Inger Døhl Herlof Nilssen Anne Grethe Skårdal Kari Bakken Rune Brakstad 5

6 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter Noter Resultatregnskap Premieinntekter Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter/utbytte på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra Investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelse - særskilt investeringsvalgportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser , 5 Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap TOTALRESULTAT

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter Noter Balanse EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler Investeringer Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Aksjer og andeler i eiendomsdatterselskap Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i kundeporteføljene EIENDELER I INVESTERINGSVALGPORTEFØLJE Investering i eiendomsdatterselskaper Finansielle eiendeler til virkelig verdi Sum eiendeler i investeringsvalgporteføljen EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 6 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontaktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser investeringsvalgportefølje Avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

8 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

9 Noter til regnskap etter Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser regnskapet for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og konsernet for perioden Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Det anbefales at denne delårsrapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for Denne kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Karl Johans gate 41b, Oslo, eller på Dette noteverket er utarbeidet til KLPs regnskap, mens notene til konsernregnskapet følger lengre bak i rapporten. Delårsregnskapet er, i likhet med årsregnskapet for 2008, avlagt etter Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241: Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). Følgende endringer er foretatt i 1. Kvartal : Bankkonti og kortsiktige fordringer tilknyttet utlån er flyttet fra selskapsporteføljen til kollektivporteføljen. Dette medfører endringer i linjene om andre eiendeler og andre forskuddsbetalte kostnader i selskapsporteføljen, og finansielle eiendeler til amortisert kost og virkelig verdi i kollektivporteføljen i forhold til årsregnskapet for Presentasjonen er dermed mer i samsvar med det som blir lagt til grunn ved fordelingen av midler mellom selskap og kunder. Note 2 Segmentinformasjon Selskapets forretningsmessige segmenter er definert i forhold til forretningsområder hvor risiko og avkastning skiller seg fra hverandre. Selskapet opererer innenfor de tre segmentene livsforsikring, skadeforsikring og kapitalforvaltning. Øvrig virksomhet er ikke spesifisert. Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrige Eliminert Sum Resultat ,9-2, ,2-781 Note 3 Pensjon egne ansatte Det er ikke foretatt ny beregning av pensjonsforpliktelser vedrørende egne ansatte pr Periodens pensjonskostnad tilsvarer derfor innbetalt pensjonspremie og utbetalte driftspensjoner i perioden, 9,26 millioner kroner. Denne kostnaden inngår i resultatposten Forsikringsrelaterte driftskostnader. Note 4 Investeringseiendom Porteføljen av investeringseiendommer inklusive investeringseiendommer eid via datterselskaper er verdivurdert pr 31. mars. Resultat Verdiregulering inkludert valuta Valutaeffekt på sikring Netto verdiregulering inkludert valutasikring

10 Noter til regnskap etter Note 5 Driftskostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre driftskostnader i selskapsporteføljen Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Posten Forsikringsrelaterte driftskostnader er spesifisert i sin helhet. Andre driftskostnader inngår i posten "Forvaltningskostnader" og "andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen". Note 6 Endring i egenkapital KLP Innskutt egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent EK Sum egenkapital Egenkapital Endr IB 08: Risikoutjevningsfond omgjort til EK Endr IB 08: Omklassifisering fond skadeforsikring Omdisponering av sikkerhetsfond til risikoutjevnings fond Urealiserte gevinster finansielle eiendeler selskapskapital Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Innbetalt egenkapitalinnskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital Andre endringer direkte mot egenkapital Endringer overskuddsfond gruppeliv Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital

11 Noter til regnskap etter Note 7 Resultatfordeling Resultat før fordeling Midler tilordnet forsikringskontraktene Resultat til selskapet Note 8 Nøkkeltall ) Kapitalavkastning I (fra t.o.m ) 0,3 % 1,8 % 1,0 % 1) Kapitalavkastning II (fra t.o.m ) 0,3 % -2,3 % -3,0 % 1) Kapitalavkastning III (fra t.o.m ) 0,3 % -2,0 % -1,7 % Kapitaldekning 14,1 % 12,2 % 14,6 % Solvensmargindekning Reglene for avkastningsberegning er endret fra og tilsvarende tall fra 2008 er ikke direkte sammenlignbare. 1) Kapitalavkastning I: Årets regnskapsførte finansinntekter etter årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Kapitalavkastning II: Årets regnskapsførte finansinntekter før årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning II med tillegg av urealiserte verdiendringer i regnskapsperioden på anleggsobligasjoner 11

12 Konsernregnskap etter Noter Resultatregnskap Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

13 Konsernregnskap etter Noter Balanse Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Lån og fordringer øvrige inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld 2 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Poster utenom balansen Betingede forpliktelser

14 Konsernregnskap etter Kontantstrømoppstilling 2008 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

15 Noter til konsernregnskap etter Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med datterselskaper for perioden Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet til konsernet er avlagt etter internasjonalt EU-godkjente regnskapsstandarder (IAS/IFRS). Denne delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og følger de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap, og denne delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Denne fås ved henvendelse til KLPs hovedkontor på Karl Johans gate 41b, eller på Note 2 Egenkapitalavstemming Innskutt egenkapital Revalueringsfond Diverse fondsavsetnin. Annen egenkapital Sum egenkap Sum egenkap Egenkapital IB Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet Overskuddsfond Risikoutjevningsfond Valutaomregning utenlandsk datterselskap Periodens resultat Fond i skadeforsikring Andre endringer Egenkapital UB Note 3 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Livsforsikring før resultatfordeling Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. 15

16 Noter til konsernregnskap etter Note 4 Driftskostnader Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Note 5 Investeringseiendom Resultat Resultat fra eiendom Verdiregulering Valutadifferanser Øvrige endringer og elimineringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Balanse IB Verdiregulering Øvrige endringer og elimineringer UB investeringseiendom

17 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer